ORDIN Nr. 439 din 30 septembrie 1996
privind înfiinţarea Comisiei speciale pentru punerea în aplicare a Ordinului ministrului de stat, ministrul muncii şi protecţiei sociale, nr. 311/1996
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 243 din 4 octombrie 1996  Ministru de stat, ministrul muncii şi protecţiei sociale, în baza Decretului nr. 223/1992 pentru numirea Guvernului României,
  având în vedere: art. 38 din Constituţia României, Legea nr. 83/1995, aprobarea domnului prim-ministru Nicolae Vacaroiu pe Memorandumul nr. H (02) 8.190 privind problemele pe care le determina prezenta muncitorilor români în Israel şi Ordinul ministrului de stat, ministrul muncii şi protecţiei sociale nr. 311 din 7 august 1996,
  în baza art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 448/1994 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, republicată,
  emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Începând cu data prezentului ordin se constituie în cadrul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale Comisia specială pentru punerea în aplicare a Ordinului ministrului de stat, ministrul muncii şi protecţiei sociale nr. 311 din 7 august 1996, denumita în continuare Comisia specială.
  Comisia specială se afla în subordinea secretarului de stat care coordonează Direcţia generală de legislaţia muncii şi contencios şi Direcţia generală de forta de muncă şi şomaj.


  Articolul 2

  Rolul Comisiei speciale este de coordonare, avizare şi verificare a plasarii forţei de muncă româneşti pe teritoriul Statului Israel.


  Articolul 3

  Comisia specială este formată din: preşedinte şi doi membri, salariaţi ai Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale.
  Persoanelor nominalizate în aceste funcţii prin decizie a secretarului de stat coordonator li se va completa fişa postului cu obligaţiile şi răspunderile cuprinse în prezentul ordin.


  Articolul 4

  Atribuţiile Comisiei speciale sunt următoarele:
  a) verificarea şi avizarea respectării prevederilor Ordinului nr. 311/1996 de către agenţii economici de pe teritoriul României şi persoanele fizice române care intenţionează sa plaseze forta de muncă, respectiv sa desfăşoare individual activitate lucrativă pe teritoriul Statului Israel;
  b) verificarea şi avizarea societăţilor de asigurări care urmează sa încheie contracte de asigurare pentru persoanele fizice române ce se deplaseaza în scopuri lucrative în Statul Israel;
  c) dispunerea măsurilor de control şi supraveghere a persoanelor prevăzute la lit. a) şi a societăţilor de asigurări prevăzute la lit. b) pentru îndeplinirea obligaţiilor ce le revin din prezentul ordin, precum şi din alte reglementări legale referitoare la plasarea forţei de muncă.


  Articolul 5

  Pe baza sesizarilor formulate de persoanele interesate, cu privire la încălcările contractelor de muncă şi de asigurări, Comisia specială efectuează verificări şi propune secretarului de stat coordonator măsuri şi sancţiuni corespunzătoare pentru nerespectarea prevederilor din prezentul ordin.
  Comisia specială va aplica următoarele sancţiuni:
  a) suspendarea activităţii agenţilor economici, cu privire la plasarea forţei de muncă pe teritoriul Statului Israel, până la înlăturarea cauzelor care au determinat această măsură;
  b) anularea dreptului de plasare a forţei de muncă şi a dreptului de încheiere a contractului de asigurări pentru agenţii economici care nu şi-au respectat obligaţiile asumate;
  c) propune asociaţiilor profesionale implicate interdicţia de plasare a forţei de muncă către acei beneficiari de pe teritoriul Statului Israel care au încălcat prevederile contractelor de muncă cu persoanele române angajate.


  Articolul 6

  Comisia specială va funcţiona după regulamentul de organizare şi funcţionare propriu, ce urmează a fi aprobat de secretarul de stat coordonator.


  Articolul 7

  În scopul îndeplinirii atribuţiilor cu care a fost investită, Comisia specială va colabora cu direcţiile de muncă şi protecţie socială teritoriale, cu Oficiul de supraveghere a activităţii de asigurare şi reasigurare, instituit prin Legea nr. 136/1995, şi cu asociaţiile profesionale implicate din România şi Israel.


  Articolul 8

  Cu aducerea la îndeplinire a prezentului ordin se însărcinează secretarul de stat coordonator al Direcţiei generale de legislaţia muncii şi Direcţia generală de forta de muncă şi şomaj.
  Ministru de stat, ministrul muncii şi protecţiei sociale,
  Dan Mircea Popescu
  ------------------------