HOTĂRÂRE nr. 926 din 20 august 2008 (*actualizată*)
privind confecţionarea şi punerea în circulaţie a colantului uniform de viză
(actualizată până la data de 19 februarie 2009*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------
  *) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 27 august 2008. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 19 februarie 2009, cu modificările şi completările aduse de HOTĂRÂREA nr. 102 din 18 februarie 2009.
  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Vizele acordate străinilor de misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României, precum şi de organele competente ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative vor avea forma, conţinutul, elementele de securizare şi specificaţiile tehnice prevăzute de legislaţia comunitară în materie de instituire a unui model uniform de viză. Acestea vor putea fi adaptate în funcţie de dinamica standardelor interne şi ale Uniunii Europene în domeniu.


  Articolul 2

  (1) Data-limită a punerii în circulaţie a colantului uniform de viză este 1 martie 2009.
  ------------
  Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de articolul unic din HOTĂRÂREA nr. 102 din 18 februarie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 19 februarie 2009.
  (2) Până la data punerii în circulaţie a colantului uniform de viză se utilizează colantul aflat în prezent în circulaţie.
  (3) Vizele eliberate până la data punerii în circulaţie a colantului uniform de viză rămân valabile până la data expirării lor.
  (4) Colantele model vechi rămase neutilizate la data introducerii colantului uniform de viză rămân în paralel în circulaţie până la epuizarea stocului existent, dar nu mai târziu de 31 martie 2009.
  ------------
  Alin. (4) al art. 2 a fost modificat de articolul unic din HOTĂRÂREA nr. 102 din 18 februarie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 19 februarie 2009.


  Articolul 3

  (1) Colantul uniform de viză va fi achiziţionat de Ministerul Afacerilor Externe, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
  (2) Necesarul de colante uniforme de viză se determină de Ministerul Afacerilor Externe în funcţie de consumul de colante în perioada precedentă.
  (3) Contravaloarea colantelor uniforme de viză se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe, urmând a fi returnată la bugetul de stat pe măsura încasării de la solicitanţi.
  (4) Ministerul Afacerilor Externe va pune la dispoziţia Ministerului Internelor şi Reformei Administrative colantele uniforme de viză necesare prin protocol încheiat între cele două instituţii.


  Articolul 4

  (1) Vizele se acordă solicitanţilor cu achitarea taxelor prevăzute de lege, cu excepţia vizelor acordate în regim de gratuitate în baza legii române sau a tratatelor internaţionale la care România este parte.
  (2) Pentru vizele acordate în regim de gratuitate, în condiţiile prevăzute la alin. (1), toate costurile se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe.


  Articolul 5

  (1) Până la data punerii efective în circulaţie a colantului uniform de viză, se abilitează Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" sau, după caz, Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A., în conformitate cu prevederile art. IV alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2008 pentru stabilirea unor măsuri privind punerea în circulaţie a paşapoartelor electronice, precum şi producerea altor documente de călătorie, să achiziţioneze colantele de viză necesare funcţionării misiunilor diplomatice/oficiilor consulare ale României, prin extinderea obiectului contractului privind punerea în circulaţie a colantului de viză model 2004.
  (2) Pentru recuperarea costurilor, Ministerul Afacerilor Externe încasează de la fiecare persoană care obţine viza română taxele prevăzute de lege, din care suma de 4 dolari SUA sau 3,20 euro/colant se virează Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" ori, după caz, Companiei Naţionale "Imprimeria Naţională" - S.A., până la achitarea contravalorii colantelor achiziţionate în condiţiile prevăzute la alin. (1).


  Articolul 6

  Pe data de 1 decembrie 2008 se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.177/2007 privind confecţionarea şi punerea în circulaţie a noilor tipuri de colante de viză, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 715 din 23 octombrie 2007, precum şi orice alte dispoziţii contrare.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  --------------
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Anton Niculescu,
  secretar de stat
  p. Ministrul internelor şi
  reformei administrative,
  Paul Victor Dobre,
  secretar de stat
  p. Secretarul general al Guvernului,
  Atila-Zoltan Cseke
  Ministrul economiei şi finanţelor,
  Varujan Vosganian
  Bucureşti, 20 august 2008.
  Nr. 926.
  ------------