ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 77 din 30 iunie 2021privind înființarea Gărzii Forestiere Naționale
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 30 iunie 2021
  Ținând seama de evoluția continuă a activităților în domeniul silvic, în vederea obținerii unor rezultate mai bune pe linia luptei împotriva infracționalității de mediu, în special a tăierilor ilegale de păduri, ceea ce determină necesitatea adoptării unor măsuri imediate în scopul limitării tăierilor ilegale și monitorizării trasabilității materialelor lemnoase,
  având în vedere obligativitatea consolidării urgente a cadrului legal și întărirea capacității de control, monitorizare și implementare, precum și cadrul legal privind lupta împotriva tăierilor ilegale de masă lemnoasă din fondul forestier național și din vegetația forestieră de pe terenurile din afara acestuia și ținând seama de faptul că problematica tăierilor ilegale de arbori constituie un aspect de siguranță națională,
  având în vedere Cauza 2020/2033 aflată în faza precontencioasă a Curții de Justiție a Uniunii Europene, care are ca obiect nerespectarea de către autoritățile române, în contextul tăierilor ilegale de arbori, a dispozițiilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn, ale Directivei 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică, ale Directivei 2001/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 iunie 2001 privind evaluarea efectelor anumitor planuri și programe asupra mediului, precum și ale Directivei 2003/4/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 28 ianuarie 2003 privind accesul publicului la informațiile despre mediu și de abrogare a Directivei 90/313/CEE a Consiliului,
  având în vedere că activitatea de combatere a exploatării forestiere ilegale și a comerțului aferent reprezintă unul dintre domeniile-țintă care trebuie reglementate, iar structurile teritoriale de specialitate ale autorității publice centrale care răspunde de silvicultură sunt instituții fundamentale ale statului în combaterea acestor acțiuni, iar consecința imediată a neînființării Gărzii Forestiere Naționale fiind lezarea intereselor și obiectivelor politicii din domeniul mediului și forestier, inclusiv gestionarea pădurilor și biodiversitatea, pe cale de consecință, adoptarea constituind o situație extraordinară ce trebuie reglementată,
  în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

  Articolul 1
  (1) Se înființează Garda Forestieră Națională, instituție publică care funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale care răspunde de silvicultură, cu personalitate juridică, finanțată integral de la bugetul de stat, în subordinea autorității publice centrale pentru silvicultură.(2) Garda Forestieră Națională are în subordine Gărzile forestiere, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență, care sunt instituții publice cu personalitate juridică.(3) Organizarea, funcționarea și repartizarea numărului de posturi pentru Garda Forestieră Națională și Gărzile forestiere se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, în termen de maximum 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.


  Articolul 2
  (1) Garda Forestieră Națională are sediul în municipiul București.(2) Garda Forestieră Națională elaborează strategia națională de formare profesională continuă pentru personalul din silvicultură, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care se aprobă prin ordin al conducătorului autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.


  Articolul 3
  (1) Patrimoniul Gărzii Forestiere Naționale se constituie pe baza situațiilor financiare întocmite potrivit prevederilor art. 28 alin. (1^1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și a protocolului de predare-preluare încheiat între Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și Garda Forestieră Națională în termen de maximum 180 de zile de la intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 1 alin. (3).(2) Protocolul de predare-preluare prevăzut la alin. (1) va cuprinde și creditele bugetare și execuția bugetară pe anul 2023 aferente gărzilor forestiere și Gărzii Forestiere Naționale.(3) Până la data semnării protocolului de predare-preluare prevăzut la alin. (1), echipamentele, autoturismele, bunurile și serviciile, necesare Gărzii Forestiere Naționale, se achiziționează de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și se pun la dispoziția acesteia cu titlu gratuit.(4) Până la data semnării protocolului de predare-preluare prevăzut la alin. (1), finanțarea cheltuielilor de personal și a altor cheltuieli ale Gărzii Forestiere Naționale se asigură din bugetul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor. (5) Deschiderile de credite bugetare aferente cheltuielilor prevăzute la alin. (4) se efectuează de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Cererile pentru deschiderea de credite bugetare se semnează de către ordonatorul principal de credite al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, conform specimenelor de semnături transmise în acest scop Ministerului Finanțelor.(6) În limita creditelor bugetare deschise în condițiile alin. (5) se efectuează plăți de către compartimentul financiar-contabil al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.(7) Creditele bugetare deschise și execuția bugetară aferentă cheltuielilor prevăzute la alin. (4) se transferă din contabilitatea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor în contabilitatea Gărzii Forestiere Naționale pe baza protocolului de predare-preluare prevăzut la alin. (1).
  (la 09-04-2023, Articolul 3 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 80 din 5 aprilie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 290 din 06 aprilie 2023 )


  Articolul 4
  (1) Conducerea Gărzii Forestiere Naționale este asigurată de un inspector general cu rang de secretar de stat, numit la propunerea conducătorului autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.(2) Inspectorul general este ajutat în activitatea sa de un inspector general adjunct, cu rang de subsecretar de stat, precum și de un secretar general, numiți în condițiile legii.(3) Inspectorul general are calitatea de ordonator secundar de credite, în condițiile legii.(4) Conducerea fiecăreia dintre Gărzile forestiere, prevăzute în anexă, este asigurată de un inspector-șef, funcționar public de conducere, care are calitatea de ordonator terțiar de credite.


  Articolul 5
  (1) Principalele atribuții ale Gărzii Forestiere Naționale sunt următoarele:
  a) coordonează activitatea Gărzilor forestiere;
  b) avizează propunerile de acte normative emise de Gărzile forestiere;
  c) controlează aplicarea regimului silvic în fondul forestier național și în vegetația forestieră din afara fondului forestier național;
  d) controlează aplicarea regimului cinegetic în fondul cinegetic național;
  e) controlează trasabilitatea materialelor lemnoase, conform prevederilor legale în vigoare;
  f) realizează sinteze și analize de risc privind fondul forestier național și fondul cinegetic.
  (2) Principalele atribuții ale Gărzilor forestiere sunt următoarele:
  a) implementează, monitorizează și controlează aplicarea regimului silvic în fondul forestier național și în vegetația forestieră din afara fondului forestier național;
  b) monitorizează, implementează și controlează aplicarea regimului cinegetic în fondul cinegetic național;
  c) monitorizează și controlează trasabilitatea materialelor lemnoase, conform prevederilor legale în vigoare;
  d) elaborează rapoarte operative și le transmite către Garda Forestieră Națională în vederea realizării de sinteze și analize de risc privind fondul forestier național și fondul cinegetic.


  Articolul 6

  Numărul maxim de posturi pentru Garda Forestieră Națională și instituțiile din subordine este de 1.007, din care:
  a) Garda Forestieră Națională, 85 de posturi, din care 47 de posturi pentru personalul cu pregătire în domeniul silvicultură și 38 de posturi pentru persoane cu atribuții auxiliare domeniului;
  b) Gărzile forestiere, 922 de posturi, din care minimum 85% de posturi pentru personalul cu pregătire în domeniul silvicultură și restul posturilor pentru persoane cu atribuții auxiliare domeniului, respectiv juridic, economic, resurse umane, achiziții, investiții, administrativ, comunicare, IT și audit.
  (la 09-04-2023, Litera b) din Articolul 6 a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 80 din 5 aprilie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 290 din 06 aprilie 2023 )


  Articolul 7
  (1) Consumul normat de carburanți este de 500 litri/ lună/autoturism sau autoutilitară. Nu se consideră depășiri la consumul normat la mijloacele de transport consumul care la nivelul anului se încadrează în limita carburantului normat în raport cu numărul total de mijloace de transport aprobat pentru Garda Forestieră Națională și instituțiile din subordinea acesteia, după caz.(2) Numărul mijloacelor de transport necesar realizării atribuțiilor Gărzii Forestiere Naționale și instituțiilor din subordinea acesteia este de 250.


  Articolul 8
  (1) Gărzile forestiere se substituie în toate drepturile și obligațiile decurgând din actele normative, contractele, convențiile, înțelegerile, protocoalele, memorandumurile și acordurile, precum și în toate litigiile în care Gărzile forestiere, care au fost înființate potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2015 privind înființarea Gărzii forestiere, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2018, sunt parte.(2) Salarizarea personalului Gărzii Forestiere Naționale și a Gărzilor forestiere se face în conformitate cu prevederile Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, corespunzător categoriilor de personal și formei de organizare și finanțare ale instituției, cu respectarea aceluiași nivel de salarizare în cadrul acestor instituții.


  Articolul 9
  (1) Personalul gărzilor poartă în timpul serviciului uniformă, însemne distinctive, ecusoane, care se atribuie gratuit.(2) Identificarea însemnelor distinctive și modelul ecusoanelor și uniformelor prevăzute la alin. (1) se aprobă prin ordin al conducătorului autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, la propunerea inspectorului general al Gărzii Forestiere Naționale.(3) În exercitarea atribuțiilor de serviciu, personalul prevăzut la alin. (1) este învestit cu exercițiul autorității publice și beneficiază de protecție, potrivit legii.(4) Gărzile forestiere sunt autorizate să dețină arme de vânătoare și muniția aferentă acestora, în condițiile legii, pentru folosirea acestora de către personalul tehnic de specialitate în exercitarea atribuțiilor de serviciu.
  (la 26-07-2021, Articolul 9 a fost completat de Articolul 19, Capitolul V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 81 din 21 iulie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 732 din 26 iulie 2021 )


  Articolul 10
  (1) Cheltuielile curente și de capital pentru Garda Forestieră Națională se suportă din bugetul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor de la capitolul 83.01 „Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare“.(2) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2015 privind înființarea Gărzilor forestiere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 474 din 30 iunie 2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2018, se abrogă.(3) Până la intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzută la art. 1 alin. (3) se aplică prevederile Hotărârii Guvernului nr. 743/2015 privind organizarea și funcționarea Gărzilor forestiere, cu modificările ulterioare.

  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Kelemen Hunor
  Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Tánczos Barna
  Ministrul finanțelor,
  Alexandru Nazare
  p. Ministrul muncii și protecției sociale,
  Mihnea-Claudiu Drumea,
  secretar de stat

  București, 30 iunie 2021.
  Nr. 77.

  ANEXĂ

  LISTA
  Gărzilor forestiere, a sediilor acestora și a județelor arondate

  Nr. crt.DenumireaSediulJudețele arondate
  1Garda Forestieră BrașovMunicipiul BrașovBrașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu
  2Garda Forestieră BucureștiMunicipiul BucureștiMunicipiul București, Călărași, Constanța, Ilfov, Giurgiu, Ialomița, Teleorman
  3Garda Forestieră ClujMunicipiul Cluj-NapocaAlba, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș
  4Garda Forestieră FocșaniMunicipiul FocșaniBrăila, Buzău, Galați, Tulcea, Vrancea, Vaslui
  5Garda Forestieră OradeaMunicipiul OradeaArad, Bihor, Satu Mare, Sălaj
  6Garda Forestieră PloieștiMunicipiul PloieștiArgeș, Dâmbovița, Prahova
  7Garda Forestieră Râmnicu VâlceaMunicipiul Râmnicu VâlceaDolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Vâlcea
  8Garda Forestieră SuceavaMunicipiul SuceavaBacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava
  9Garda Forestieră TimișoaraMunicipiul TimișoaraCaraș-Severin, Hunedoara, Timiș

  ----