HOTĂRÂRE nr. 243 din 16 februarie 2006
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Integrării Europene
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 1 martie 2006  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  (1) Ministerul Integrării Europene se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, care asigură fundamentarea şi coordonarea procesului de pregătire a aderării României la Uniunea Europeană, participă la coordonarea la nivel naţional a procesului de luare a deciziilor şi adoptare a poziţiilor României în problematica afacerilor europene, elaborează şi coordonează implementarea strategiei de dezvoltare regională.
  (2) Ministerul Integrării Europene este minister de sinteză.
  (3) Ministerul Integrării Europene are sediul în municipiul Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, latura nord, sectorul 5, şi dispune de spaţii corespunzătoare desfăşurării activităţii sale şi în imobilul din Bd. Libertăţii nr. 12, etajele IV şi V, sectorul 5.


  Articolul 2

  Pentru realizarea obiectivelor din domeniul său de activitate, Ministerul Integrării Europene exercită următoarele funcţii:
  a) de strategie, prin care se asigură elaborarea strategiei de punere în aplicare a Programului de guvernare în domeniul integrării europene;
  b) de reglementare, prin care se asigură elaborarea cadrului normativ şi instituţional pentru realizarea obiectivelor strategice din domeniul său de activitate;
  c) de reprezentare, prin care se asigură, în numele statului sau al Guvernului României, reprezentarea pe plan intern şi extern în domeniul său de activitate;
  d) de autoritate de stat, prin care se asigură urmărirea şi controlul transpunerii reglementărilor comunitare în legislaţia naţională, precum şi aplicarea şi respectarea reglementărilor legale privind organizarea şi funcţionarea instituţiilor care îşi desfăşoară activitatea în subordinea sau sub autoritatea sa;
  e) de administrare, prin care se asigură administrarea patrimoniului său, potrivit dispoziţiilor legale.


  Articolul 3

  (1) Ministerul Integrării Europene are următoarele atribuţii principale:
  a) participă, împreună cu Ministerul Afacerilor Externe, la coordonarea relaţiilor ministerelor şi ale altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale române cu instituţiile Uniunii Europene şi cu statele membre ale acesteia în procesul de aderare a României la Uniunea Europeană;
  b) asigură, sprijină sau coordonează, după caz, îndeplinirea obligaţiilor care decurg din clauzele Acordului european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat de România prin Legea nr. 20/1993 şi denumit în continuare Acordul european, precum şi activităţile desfăşurate de partea română în cadrul instituţiilor create prin acest acord;
  c) participă, împreună cu Ministerul Afacerilor Externe, la procesul de gestionare a afacerilor europene, aflat în coordonarea primului-ministru, pentru participarea cu statut de observator la activităţile Uniunii Europene, scop în care cele două instituţii:
  1. asigură coordonarea interministerială necesară pregătirii elaborării poziţiilor României în cadrul instituţiilor comunitare;
  2. elaborează metodologia de lucru în cadrul sistemului naţional de gestionare a afacerilor europene, asigurând coerenţa între nivelul administrativ şi cel politic;
  3. furnizează expertiza tehnică, alături de cea politică a Ministerului Afacerilor Externe, necesară elaborării unor poziţii ale României pentru domeniile aferente problematicii afacerilor europene, împreună cu ministerele de linie;
  4. mediază poziţiile divergente pe problematica afacerilor europene dintre ministere şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale în cadrul procesului de luare a deciziilor şi adoptare a poziţiilor României;
  5. avizează, în mod obligatoriu, acţiunile şi poziţiile promovate de către celelalte ministere şi autorităţi ale administraţiei publice centrale, în cadrul participărilor la activităţile Uniunii Europene în probleme care ţin de activitatea lor specifică, şi primeşte informări asupra rezultatelor participării reprezentanţilor români la activităţile instituţiilor europene;
  6. supune aprobării Guvernului poziţiile României de importanţă strategică pe problematica afacerilor europene;
  7. urmăreşte punerea în practică de către ministere şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale a poziţiilor adoptate de Guvernul României în cadrul instituţiilor comunitare;
  d) fundamentează şi coordonează procesul de pregătire a aderării României la Uniunea Europeană, îndeplinind următoarele atribuţii specifice:
  1. elaborează, împreună cu ministerele şi cu celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, propuneri privind politica guvernamentală de pregătire pentru aderare a României;
  2. coordonează, elaborează, avizează, prezintă şi susţine în relaţia cu instituţiile Uniunii Europene, împreună cu ministerele implicate, documentele de programare care vizează pregătirea pentru aderare şi urmăreşte transpunerea în practică a acestora;
  3. coordonează procesul de monitorizare a respectării angajamentelor asumate în procesul de negociere a aderării la Uniunea Europeană;
  4. asigură preşedinţia şi secretariatul părţii române în subcomitetele de asociere prevăzute de Acordul european, colaborând cu ministerele şi cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale în pregătirea acestor subcomitete;
  5. asigură preşedinţia şi secretariatul părţii române la lucrările Comitetului de asociere prevăzut de Acordul european;
  6. avizează propunerile de strategii sectoriale de pregătire pentru aderarea României la Uniunea Europeană;
  7. asigură copreşedinţia Consiliului interministerial pentru dezvoltare regională, infrastructură, amenajarea teritoriului şi turism;
  8. asigură copreşedinţia Consiliului interministerial pentru relaţii externe şi afaceri europene;
  9. participă la Consiliul interministerial pentru integrare europeană;
  10. participă la Consiliul interministerial pentru probleme economice, politici fiscale şi comerciale, piaţa internă, competitivitate, mediul de afaceri;
  11. participă la Consiliul de planificare strategică;
  12. coordonează elaborarea documentelor de raportare a realizărilor înregistrate în pregătirea pentru aderarea României la Uniunea Europeană;
  e) urmăreşte asigurarea compatibilităţii şi coerenţei diferitelor programe şi acţiuni guvernamentale în materie de dezvoltare, restructurare şi reformă cu obiectivele aderării la Uniunea Europeană;
  f) asigură elaborarea, coordonarea implementării şi monitorizarea politicilor de dezvoltare regională, scop în care:
  1. elaborează Strategia naţională de dezvoltare regională, în concordanţă cu strategiile guvernamentale de dezvoltare;
  2. asigură coordonarea metodologică a elaborării planurilor de dezvoltare regională;
  3. urmăreşte realizarea obiectivelor de coeziune economică şi socială, în scopul diminuării decalajelor în dezvoltarea regiunilor şi zonelor ţării, al întăririi capacităţii competitive a fiecărei regiuni;
  4. analizează şi propune Consiliului Naţional pentru Dezvoltare Regională finanţarea programelor şi proiectelor de dezvoltare regională;
  5. elaborează programe de sprijin al regiunilor pentru a dobândi mijlocele necesare în vederea restructurării, modernizării şi dezvoltării acestora;
  6. elaborează priorităţile, criteriile şi procedurile necesare în vederea finanţării şi monitorizării programelor şi proiectelor din domeniul său de activitate;
  7. elaborează, implementează şi monitorizează strategia de pregătire şi formare profesională în domeniul dezvoltării regionale;
  8. asigură managementul financiar şi tehnic al Fondului naţional privind dezvoltarea regională şi al fondurilor de tip prestructural şi structural pentru realizarea coeziunii economice şi sociale;
  9. colaborează cu Ministerul Afacerilor Externe în realizarea obiectivelor de cooperare externă a regiunilor de dezvoltare de tip transfrontalier, interregional sau la nivelul euroregiunilor;
  10. reprezintă Guvernul în relaţia cu Uniunea Europeană şi cu alte organizaţii internaţionale în domeniul său de activitate, pentru elaborarea şi implementarea de politici de coeziune economică şi socială şi de programe privind dezvoltarea regională;
  11. colaborează, împreună cu Ministerul Afacerilor Externe şi Ministerul Economiei şi Comerţului, după caz, cu organizaţiile interne sau internaţionale care sprijină dezvoltarea regională, cu camerele de comerţ şi industrie şi cu alţi reprezentanţi ai mediilor de afaceri, pentru elaborarea programelor din domeniul său de activitate;
  12. iniţiază, elaborează şi avizează, după caz, împreună cu alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, proiecte de acte normative şi de acorduri internaţionale în domeniul său de activitate;
  13. auditează gestionarea fondurilor constituite în condiţiile Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit atribuţiilor ce îi revin în utilizarea fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru dezvoltare regională, precum şi în calitatea sa de agenţie de implementare a programului PHARE - Coeziune economică şi socială; avizează statutul de organizare şi funcţionare al agenţiilor pentru dezvoltare regională şi al birourilor de cooperare transfrontalieră;
  14. asigură preşedinţia şi secretariatul Consiliului Naţional pentru Dezvoltare Regională;
  g) centralizează informaţiile privind modul de utilizare a fondurilor comunitare şi propune măsuri pentru îmbunătăţirea gradului de absorbţie al acestora;
  h) avizează, în mod obligatoriu, proiectele de acte normative care urmăresc armonizarea legislaţiei naţionale cu cea comunitară. Iniţiatorii proiectelor de acte normative vor include, în mod obligatoriu, în cuprinsul documentelor de prezentare şi motivare a proiectelor menţiuni exprese privind denumirea reglementărilor comunitare cu care se realizează armonizarea, dispoziţiile care sunt transpuse în cuprinsul respectivelor proiecte, precum şi indicarea măsurilor de implementare;
  i) coordonează procesul de prenotificare către Comisia Europeană a legislaţiei naţionale care transpune prevederile acquis-ului comunitar;
  j) coordonează procesul de monitorizare a legislaţiei naţionale, în vederea identificării şi eliminării barierelor în calea liberei circulaţii a persoanelor, serviciilor şi capitalurilor;
  k) fundamentează, în calitate de minister de sinteză, împreună cu ministerele de resort, poziţiile României în procedurile contencioase în faţa instanţelor comunitare, precum şi în procedurile necontencioase şi cooperează cu Ministerul Afacerilor Externe şi Ministerul Justiţiei pentru stabilirea reprezentării României în faţa instanţelor comunitare;
  l) organizează Centrul naţional SOLVIT;
  m) reprezintă punctul naţional de contact pentru problematica pieţei interne şi pentru Oficiul TAIEX al Comisiei Europene;
  n) coordonează procesul de elaborare, adoptare şi implementare a strategiei şi legislaţiei privind piaţa internă în România şi asigură crearea instrumentelor specifice pentru cooperarea administrativă în cadrul pieţei interne;
  o) reprezintă punctul tehnic de contact şi asigură responsabilul naţional în problematica Strategiei Lisabona în coordonarea primului-ministru;
  p) examinează, sub aspectul compatibilităţii cu reglementările comunitare, la solicitarea Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul, propunerile legislative, în vederea formulării punctului de vedere al Guvernului asupra acestora;
  q) coordonează evaluarea gradului de compatibilitate a legislaţiei naţionale în vigoare cu actele normative comunitare şi formulează propuneri în vederea accelerării procesului de armonizare şi implementare;
  r) propune Guvernului, în vederea susţinerii în faţa Parlamentului, lista cuprinzând proiectele de acte normative prioritare, însoţită de fundamentarea necesară, în vederea accelerării procesului de aderare la Uniunea Europeană;
  s) iniţiază măsuri şi participă, împreună cu instituţiile de profil, la elaborarea programelor menite să sprijine pregătirea profesională a funcţionarilor publici, precum şi a agenţilor economici, în domeniul integrării europene;
  ş) stabileşte, împreună cu ministerele şi cu celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, sistemul de date, informaţii şi raportări periodice privind reflectarea evoluţiei integrării europene, pe care le supune analizei şi, după caz, aprobării Guvernului;
  t) organizează, împreună cu ministerele şi cu celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, după caz, acţiuni pentru familiarizarea opiniei publice din România cu procesul de aderare, asigură informarea, sub forma unor publicaţii periodice, asupra evoluţiei procesului naţional şi european de integrare şi urmăreşte promovarea valorilor şi a spiritului european în cadrul societăţii civile;
  ţ) cooperează cu Ministerul Afacerilor Externe la elaborarea, realizarea şi promovarea în ţările membre ale Uniunii Europene şi în ţările candidate a unei strategii de informare, comunicare şi de imagine privind evoluţia procesului de pregătire a României pentru aderare;
  u) realizează dialogul social pe problemele integrării europene cu organizaţiile patronale şi sindicale reprezentative la nivel naţional, potrivit legii;
  v) poate închiria, în condiţiile legii, bunurile imobile proprietate publică a statului, pe care le are în administrare. Sumele obţinute din chirie constituie venituri la bugetul de stat.
  (2) Ministerul Integrării Europene îndeplineşte orice alte atribuţii din domeniul său de activitate, stabilite prin acte normative.


  Articolul 4

  În cadrul Ministerului Integrării Europene se organizează, potrivit legii, Corpul consilierilor de integrare, cu atribuţii în domeniul realizării programelor şi reformelor necesare pregătirii aderării României la Uniunea Europeană.


  Articolul 5

  Ministerul Integrării Europene supune dezbaterii Guvernului, periodic, rapoarte privind modul de realizare a sistemului naţional de gestionare a afacerilor europene, stadiul pregătirii pentru aderare, evaluarea gradului de armonizare a legislaţiei române cu reglementările comunitare, precum şi măsurile corespunzătoare.


  Articolul 6

  (1) Ministrul integrării europene conduce activitatea Ministerului Integrării Europene, reprezintă în justiţie ministerul în raporturile cu celelalte ministere, cu alte autorităţi publice şi organizaţii interne şi internaţionale, precum şi cu persoane fizice şi juridice române şi străine.
  (2) Ministrul integrării europene este ordonator principal de credite şi îndeplineşte atribuţiile generale prevăzute la art. 53 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare.
  (3) Ministrul integrării europene este preşedintele părţii române la reuniunile Comitetului de asociere România - Uniunea Europeană şi preşedintele Consiliului Naţional pentru Dezvoltare Regională.
  (4) În exercitarea atribuţiilor sale, ministrul integrării europene emite ordine şi instrucţiuni.


  Articolul 7

  (1) Ministrul integrării europene este ajutat de 3 secretari de stat, numiţi prin decizii ale primului-ministru, precum şi de secretarul general şi de secretarul general adjunct, numiţi în condiţiile legii.
  (2) Secretarii de stat exercită atribuţiile delegate prin ordin de ministrul integrării europene.
  (3) Secretarul general şi, respectiv, secretarul general adjunct al Ministerului Integrării Europene au atribuţiile şi responsabilităţile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001, cu modificările şi completările ulterioare. Aceştia pot îndeplini şi alte însărcinări prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare a Ministerului Integrării Europene ori încredinţate de ministrul integrării europene.
  (4) Atribuţiile compartimentelor din aparatul Ministerului Integrării Europene se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare, care se aprobă prin ordin al ministrului integrării europene.


  Articolul 8

  (1) În structura organizatorică a Ministerului Integrării Europene funcţionează direcţii generale şi direcţii; prin ordin al ministrului integrării europene, în cadrul direcţiilor pot fi constituite servicii şi birouri.
  (2) Structura organizatorică a Ministerului Integrării Europene este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  (3) Numărul maxim de posturi aprobat pentru Ministerul Integrării Europene este de 455, exclusiv corpul consilierilor de integrare, demnitarii şi cabinetul ministrului.
  (4) Statul de funcţii şi structura posturilor pe compartimente, încadrarea personalului, modificarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de serviciu se aprobă prin ordin al ministrului integrării europene.


  Articolul 9

  (1) În structura Ministerului Integrării Europene, în cadrul numărului de posturi aprobat se organizează Autoritatea de management pentru Programul operaţional regional, Unitatea naţională de sprijin pentru programele INTERREG şi Autoritatea de management pentru noul instrument de vecinătate.
  (2) Autoritatea de management pentru Programul operaţional regional îndeplineşte atribuţiile prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 497/2004 privind stabilirea cadrului instituţional pentru coordonarea, implementarea şi gestionarea instrumentelor structurale, cu modificările şi completările ulterioare.
  (3) Atribuţiile pentru Unitatea naţională de sprijin pentru programele INTERREG şi pentru Autoritatea de management pentru noul instrument de vecinătate vor fi stabilite prin hotărâre a Guvernului.


  Articolul 10

  Ministerul Integrării Europene este încadrat cu funcţionari publici cu funcţii specifice ministerului, alţi funcţionari publici şi cu personal angajat cu contract individual de muncă.


  Articolul 11

  (1) Ministerul Integrării Europene desemnează prin ordin al ministrului specialişti ai instituţiei, consilieri şi/sau experţi care îşi vor desfăşura activitatea în cadrul Misiunii permanente a României pe lângă Uniunea Europeană şi, cu acordul Ministerului Afacerilor Externe, în unele ambasade ale statelor membre ale Uniunii Europene.
  (2) Numărul maxim de posturi pentru personalul detaşat este de 9 posturi în cadrul Misiunii permanente a României pe lângă Uniunea Europeană.


  Articolul 12

  (1) Ministerul Integrării Europene coordonează, în numele Guvernului, activitatea Institutului European din România.
  (2) Institutul European din România este instituţia publică cu personalitate juridică, finanţată de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Integrării Europene.


  Articolul 13

  (1) Stabilirea numărului maxim de autoturisme şi a consumului lunar de carburanţi se face potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.
  (2) Ministerul Integrării Europene are în dotare, pentru activităţi specifice, 3 autoturisme cu un consum lunar de carburant de 450 litri pentru fiecare autoturism.


  Articolul 14

  Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 402/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Integrării Europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 267 din 26 martie 2004, cu modificările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul integrării europene,
  Anca Daniela Boagiu
  p. Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,
  Mihai Constantin Şeitan,
  secretar de stat
  p. Ministrul finanţelor publice,
  Cătălin Doica,
  secretar de stat
  Bucureşti, 16 februarie 2006.
  Nr. 243.


  Anexa
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  a Ministerului Integrării Europene
  Număr maxim de posturi = 455
  (exclusiv corpul consilierilor de integrare,
  demnitari ai cabinetului ministrului)

                                    ┌────────┐ ┌─────────────────────────────┐
                      ┌─────────────┤MINISTRU│ ┌──┤Direcţia control, antifraudă │
                      │ └─────┬──┘ │ │ şi monitorizare fonduri │
        ┌─────────────┴───────┐ │ │ │ comunitare │
        │Cabinetul ministrului│ │ │ └─────────────────────────────┘
        └─────────────────────┘ │ │ ┌─────────────────────────────┐
                                          │ ├──┤ Direcţia audit │
                                          │ │ └─────────────────────────────┘
     ┌────────────────────┐ │ │ ┌─────────────────────────────┐
     │Direcţia mass-media │ │ ├──┤ Corpul de control şi │
     │ şi comunicare ├───────────────┼─────┤ │ inspecţie al ministrului │
     └────────────────────┘ │ │ └─────────────────────────────┘
                                          │ │ ┌─────────────────────────────┐
                                          │ ├──┤ Direcţia juridică │
                                          │ │ └─────────────────────────────┘
                                          │ │ ┌─────────────────────────────┐
                                          │ ├──┤ Gestiunea şi protecţia │
                                          │ │ │informaţiilor clasificate **)│
                                          │ │ └─────────────────────────────┘
                                          │ │ ┌─────────────────────────────┐
                                          │ └──┤ Corpul consilierilor de │
                                          │ │ integrare *) │
                                          │ └─────────────────────────────┘
        ┌───────────┬───────────┬─────────┼─────────────┬──────────────┐
  ┌─────┴──┐ ┌─────┴──┐ ┌─────┴──┐ │ ┌────┴───┐ │
  │SECRETAR│ │SECRETAR│ │SECRETAR│ │ │SECRETAR│ ┌─────┴───┐
  │DE STAT ├─┐│DE STAT ├─┐│DE STAT ├─┐ │ │GENERAL │ │SECRETAR │
  └────────┘ │└────────┘ │└────────┘ │ │ └────────┘ │ GENERAL │
       ┌─────┴──┐ ┌─────┴──┐ ┌─────┴──┐ │ │ ADJUNCT │
       │Cabinet │ │Cabinet │ │Cabinet │ │ └─────────┘
       │demnitar│ │demnitar│ │demnitar│ │
       └────────┘ └────────┘ └────────┘ │
       ┌────────┬────────┬─────────┬──────┴──┬───────┬──────┬────────────┐
       │ │ │ │ │ │ │ │
   ┌───┴───┐┌───┴───┐┌───┴───┐ ┌───┴───┐ ┌───┴───┐ │ │ │
   │Direc- ││Direc- ││Direc- │ │Direc- │ │Autori-│ │ │ │
   │ţia Ge-││ţia Ge-││ţia ge-│ │ţia ge-│ │tatea │ │ │ │
   │nerală ││nerală ││nerală │ │nerală │ │de ma- │ │ │ │
   │Evalu- ││Armoni-││coope- │ │de dez-│ │nage- │ │ │ │
   │are şi ││zare cu││rare │ │voltare│ │ment - │ │ │ │
   │Pregă- ││ACQUIS-││terito-│ │ │ │Progra-│ │ │ │
   │tire ││ul co- ││rială │ │ │ │mul Ope│ │ │ │
   │pentru ││munitar││euro- │ │ │ │raţio- │ │ │ │
   │aderare││ ││peană │ │ │ │nal Re-│ │ │ │
   │ ││ ││ │ │ │ │gional │ │ │ │
   │ ││ ││ │ │ │ │ ***) │ │ │ │
   └───┬───┘└───┬───┘└───┬───┘ └───┬───┘ └───┬───┘ │ │ │
       │ │ │ │ │ │ │ │
     ┌─┴┐ ┌─┴┐ ┌──┼──┐ ┌──┼──┐ ┌─┴┐ ┌─┴┐ ┌─┴┐ ┌──┬──┬─┴┬──┬──┐
    ┌┴┐┌┴┐ ┌┴┐┌┴┐ ┌┴┐┌┴┐┌┴┐ ┌┴┐┌┴┐┌┴┐ ┌┴┐┌┴┐ ┌┴┐┌┴┐ ┌┴┐┌┴┐ ┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐
    │A││B│ │C││D│ │E││F││G│ │H││I││J│ │K││L│ │M││N│ │O││P│ │R││S││T││U││V││X│
    └─┘└─┘ └─┘└─┘ └─┘└─┘└─┘ └─┘└─┘└─┘ └─┘└─┘ └─┘└─┘ └─┘└─┘ └─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘

      LEGENDA:
      A - Direcţia evaluarea pregătirii pentru aderare
      B - Direcţia negocieri politici comunitare şi comunicare cu statele
          membre şi candidate
      C - Direcţia reglementări Piaţa internă
      D - Direcţia armonizare legislativă cu acquis-ul comunitar, legislaţie
          comunitară şi relaţia cu Parlamentul
      E - Direcţia cooperare teritorială cu statele membre U.E.
      F - Direcţia cooperare teritorială cu statele membre U.E.
      G - Direcţia Cooperare transfrontalieră PHARE
      H - Direcţia programare
      I - Direcţia Contractare
      J - Direcţia monitorizare programe şi proiecte
      K - Direcţia politici regionale şi coordonare program
      L - Direcţia gestionare programe
      M - Direcţia asistenţă tehnică programe şi proiecte
      N - Direcţia certificare şi plăţi programe
      O - Compartiment control financiar preventiv programe
      P - Verificare tehnică şi conformitate programe **)
      R - Direcţia economică şi financiară
      S - Direcţia achiziţii publice - administrativ
      T - Direcţia resurse umane
      U - Direcţia sisteme informatice
      V - Direcţia relaţii externe
      X - Direcţia relaţii publice şi informare

  -------
      *) Este organizat potrivit O.U.G. nr. 19/2003, cu modificările şi completările ulterioare
      **) Se organizează la nivel de birouri sau servicii
      ***) Se organizează la nivel de direcţie generală

  ---------