ORDONANTA nr. 73 din 29 august 2002
privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de alimentare cu energie termica produsă centralizat
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 650 din 31 august 2002  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României, ale art. 1 pct. IV.3 din Legea nr. 411/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi ale art. 2 alin. (3) din Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.

  Capitolul 1 Dispoziţii generale


  Articolul 1

  (1) Prezenta ordonanţă stabileşte cadrul juridic privind înfiinţarea, organizarea, gestionarea, reglementarea, finanţarea, monitorizarea şi controlul funcţionarii serviciilor publice de alimentare cu energie termica, produsă centralizat, a comunelor, oraşelor şi municipiilor.
  (2) Serviciile publice de alimentare cu energie termica produsă centralizat, denumite în continuare servicii energetice de interes local, fac parte din sfera serviciilor publice de gospodărie comunală.
  (3) Serviciile energetice de interes local cuprind totalitatea acţiunilor şi activităţilor desfăşurate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale sub conducerea, coordonarea şi controlul autorităţilor administraţiei publice locale, în scopul alimentarii centralizate cu energie termica pentru încălzire şi pentru prepararea apei calde de consum pentru locuinţe, instituţii publice, obiective social-culturale şi agenţi economici.


  Articolul 2

  (1) Serviciile energetice de interes local se furnizează prin intermediul unor sisteme publice centralizate de alimentare cu energie termica, denumite în continuare sisteme energetice de interes local, destinate producerii, transportului, distribuţiei şi furnizarii energiei termice pe teritoriul localităţilor.
  (2) Serviciile energetice de interes local se înfiinţează şi se organizează la nivelul tuturor localităţilor care dispun de un sistem public centralizat de alimentare cu energie termica, indiferent de mărimea acestuia.
  (3) Serviciile energetice de interes local se înfiinţează, se organizează şi funcţionează pe baza următoarelor principii:
  a) autonomia locală;
  b) descentralizarea serviciilor publice;
  c) restrangerea şi reglementarea caracterului de monopol natural;
  d) responsabilitatea faţă de utilizatori;
  e) asigurarea calităţii şi continuităţii serviciilor;
  f) administrarea eficienta a bunurilor proprietate publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale, aferente serviciului;
  g) asigurarea eficientei energetice;
  h) asigurarea unui mediu concurential;
  i) promovarea asocierii intercomunale;
  j) promovarea parteneriatului public-privat;
  k) corelarea cerinţelor cu resursele;
  l) conservarea mediului şi dezvoltarea durabila;
  m) accesul liber la informaţiile privind serviciul;
  n) participarea şi consultarea utilizatorilor.
  (4) Serviciile energetice de interes local se gestionează şi se administrează prin intermediul unor agenţi economici furnizori/prestatori de servicii energetice de interes local, specializaţi şi licentiati în condiţiile legii, denumiţi în continuare operatori.
  (5) Operatorii pot presta una sau mai multe activităţi specifice serviciilor energetice de interes local: fie numai producerea, numai transportul, numai distribuţia ori numai furnizarea energiei termice, fie combinatii ale acestora sau pe toate împreună.


  Articolul 3

  (1) Sistemele energetice de interes local fac parte din infrastructura tehnico-edilitara a localităţilor şi aparţin proprietăţii publice a unităţilor administrativ-teritoriale.
  (2) Sistemele energetice de interes local sunt amplasate, de regula, pe terenuri aparţinând domeniului public şi/sau privat al unităţilor administrativ-teritoriale.
  (3) Sistemele energetice de interes local constituie un ansamblu tehnologic şi funcţional unitar, alcătuit din construcţii, instalaţii tehnologice, echipamente şi dotări specifice, care cuprinde:
  a) centrale termice şi/sau centrale electrice de termoficare;
  b) reţele de transport;
  c) puncte termice/staţii termice;
  d) reţele de distribuţie;
  e) construcţii şi instalaţii auxiliare;
  f) bransamente, până la punctele de delimitare/separare;
  g) sisteme de măsura, control şi automatizare.


  Articolul 4

  Energia termica furnizată utilizatorilor prin sistemele energetice de interes local trebuie să respecte, în punctele de delimitare/separare a instalaţiilor, parametrii tehnologici şi programele de furnizare stabilite în contractele de furnizare şi cerinţele standardelor de performanţă aprobate de autoritatea de reglementare.


  Articolul 5

  Modul de organizare şi funcţionare a serviciilor energetice de interes local, pe întregul ciclu tehnologic specific activităţilor de producere, transport, transformare, distribuţie şi furnizare a energiei termice, inclusiv a activităţilor privind dezvoltarea, retehnologizarea şi reabilitarea sistemelor energetice de interes local, are ca obiectiv:
  a) asigurarea competitiei în producerea şi furnizarea energiei termice, în condiţiile accesului reglementat al producătorilor şi utilizatorilor la reţelele termice de transport şi distribuţie;
  b) creşterea eficientei energetice a sistemului pe întregul ciclu tehnologic, de la producerea, transportul, transformarea, distribuţia, până la furnizarea şi utilizarea energiei termice, precum şi asigurarea viabilitatii economice durabile a sistemului;
  c) asigurarea transparenţei în stabilirea preţurilor şi a tarifelor la energia termica;
  d) constituirea stocurilor de combustibili de siguranţă pentru sezonul de iarna;
  e) instituirea şi respectarea regimului de conducere, exploatare şi control prin intermediul dispeceratelor specializate în gestiunea energiei termice;
  f) stimularea participării sectorului privat, a investitorilor autohtoni şi străini la producerea, transportul, distribuţia şi furnizarea energiei termice;
  g) realizarea obiectivelor locale şi globale privind protecţia mediului prin reducerea emisiilor de noxe şi a gradului de poluare;
  h) creşterea siguranţei în funcţionare a instalaţiilor şi asigurarea continuităţii serviciului;
  i) proiectarea, execuţia şi exploatarea unitară a sistemelor energetice de interes local.


  Articolul 6

  (1) În sensul prezentei ordonanţe, termenii, expresiile şi abrevierile de mai jos au următoarea semnificaţie:
  a) sistem public de alimentare centralizata cu energie termica - ansamblul construcţiilor, instalaţiilor tehnologice şi echipamentelor destinate producerii, transportului, transformarii, distribuţiei şi utilizării energiei termice, legate printr-un proces tehnologic şi funcţional comun, realizat în scopul alimentarii utilizatorilor cu agent termic pentru încălzire şi apa calda de consum;
  b) instalaţii de producere a energiei termice - totalitatea construcţiilor şi instalaţiilor din centralele termice sau centralele electrice de termoficare, care produc un agent termic: abur, apa fierbinte sau apa calda;
  c) instalaţii de transport şi distribuţie a energiei termice ansamblul de conducte, instalaţii de pompare (altele decât cele din punctele termice şi centralele termice sau termoelectrice), alte instalaţii auxiliare cu ajutorul cărora se transporta, se transforma şi se distribuie energia termica de la producători la utilizatori;
  d) instalaţii de transformare a energiei termice - ansamblul instalaţiilor prin care se realizează adaptarea parametrilor agenţilor termici la necesităţile utilizatorilor;
  e) instalaţii de utilizare a energiei termice - totalitatea instalaţiilor şi receptoarelor care consuma/utilizează energie termica;
  f) producător de energie termica - operatorul, titular al unei licenţe de producere a energiei termice, care asigura producerea de abur, de apa fierbinte şi/sau apa calda în centrale electrice de termoficare (CET), în centrale termice (CT) şi/sau în alte instalaţii de producere a energiei termice utilizând resurse energetice alternative;
  g) transportator de energie termica - operatorul, titular al unei licenţe de transport al energiei termice, care asigura activitatea de transport al aburului, apei fierbinti şi/sau al apei calde de la centrale electrice de termoficare (CET) şi/sau de la centrale termice (CT) la o statie termica sau direct la utilizatori;
  h) distribuitor de energie termica - operatorul, titular al unei licenţe de distribuţie a energiei termice, care asigura distribuţia energiei termice pentru încălzire şi/sau pentru prepararea apei calde de consum de la o statie termica la utilizatorii de energie;
  i) furnizor de energie termica - operatorul, titular al unei licenţe de furnizare/comercializare a energiei termice, care asigura, în baza unui contract, vânzarea energiei termice către utilizatori şi încasarea contravalorii acesteia;
  j) utilizator de energie termica - persoana fizica sau juridică care cumpara energie termica pe bază de contract şi o utilizează în instalaţiile proprii legate nemijlocit la instalaţiile unui producător sau distribuitor;
  k) statie termica - ansamblul instalaţiilor prin care se realizează adaptarea parametrilor agenţilor termici la necesităţile consumului şi prin intermediul căruia se alimentează unul sau mai mulţi utilizatori; statie termica poate fi: un punct de distribuţie, un punct termic de transformare, o statie centralizata pentru prepararea apei calde de consum sau o statie de transformare a aburului;
  l) reţea termica - ansamblul de conducte, instalaţii de pompare - altele decât cele existente la producător - şi instalaţii auxiliare cu ajutorul cărora energia termica se transporta, în regim continuu şi controlat, de la producători la utilizatori;
  m) racord termic - legătură dintre o reţea de transport şi/sau de distribuţie primara şi o statie termica;
  n) bransament termic - legătură dintre o reţea de distribuţie secundară şi un utilizator de energie termica;
  o) punctul de delimitare/separare a instalaţiilor - locul în care se racordeaza sau se branseaza, după caz, instalaţiile aflate în proprietatea sau în administrarea producătorului la instalaţiile aflate în proprietatea sau în administrarea transportatorului/distribuitorului; instalaţiile aflate în proprietatea sau în administrarea transportatorului la instalaţiile aflate în proprietatea sau în administrarea distribuitorului/furnizorului; instalaţiile aflate în proprietatea sau în administrarea distribuitorului la instalaţiile aflate în proprietatea sau în administrarea furnizorului/utilizatorului; instalaţiile aflate în proprietatea furnizorului la instalaţiile utilizatorului; punctul de racordare/bransare constituie în acelaşi timp şi locul în care se face delimitarea/separarea instalaţiilor din punct de vedere al proprietăţii;
  p) standard de performanţă pentru serviciul de furnizare a energiei termice - norma tehnica ce stabileşte indicatorii cantitativi şi nivelurile calitative pentru fiecare activitate specifică serviciilor energetice de interes local;
  q) agent termic sau purtător de energie termica - fluidul utilizat pentru acumularea, transportul şi cedarea energiei termice; agent termic poate fi aburul, apa fierbinte sau apa calda;
  r) agent termic primar - fluidul care circulă în instalaţiile de producere şi transport al energiei termice;
  s) agent termic secundar - fluidul care circulă în instalaţiile de distribuţie şi de utilizare a energiei termice;
  t) apa calda de consum - apa calda utilizata în circuit deschis în scopuri gospodăreşti sau igienico-sanitare;
  u) tarif binom - tariful a cărui structura se compune dintr-o parte fixa constanta şi o parte variabila proporţională cu consumul;
  v) acces la reţea - dreptul operatorilor care produc, transporta, distribuie şi/sau furnizează energie termica, precum şi al utilizatorilor de a se racorda şi de a folosi, în condiţiile legii, reţelele de transport şi/sau de distribuţie;
  w) licenta - act tehnic şi juridic emis de autoritatea de reglementare competenţa prin care se acordă o permisiune unei persoane juridice române sau străine de a exploata instalaţii autorizate de producere, transport, distribuţie şi/sau furnizare a energiei termice;
  x) autorităţi de reglementare competente - ANRSC şi ANRE - instituţii publice de interes naţional, cu personalitate juridică, autonome, aflate în coordonarea Ministerului Administraţiei Publice, respectiv a Ministerului Industriei şi Resurselor;
  y) autorizaţie - act tehnic şi juridic emis de autoritatea de reglementare competenţa prin care se acordă o permisiune unei persoane juridice române sau străine de a construi, de a pune şi a menţine în funcţiune ori de a modifica o instalatie de producere, transport, distribuţie şi/sau de furnizare a energiei termice.
  (2) În text se folosesc următoarele prescurtări:
  a) CT - centrala termica;
  b) CET - centrala electrica de termoficare;
  c) ANRSC - Autoritatea Naţionala de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală;
  d) ANRE - Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Energiei;
  e) RTET - reţele de transport al energiei termice.


  Capitolul 2 Organizarea şi funcţionarea serviciilor energetice de interes local


  Articolul 7

  Înfiinţarea, organizarea, conducerea, coordonarea şi controlul funcţionarii serviciilor energetice de interes local constituie dreptul exclusiv al autorităţilor administraţiei publice locale care au totodată atributia şi responsabilitatea de a monitoriza şi de a controla gestiunea şi administrarea acestora, precum şi modul de funcţionare şi exploatare a infrastructurii tehnico-edilitare aferente.


  Articolul 8

  (1) Gestiunea serviciilor energetice urbane se poate organiza în următoarele modalităţi:
  a) gestiune directa;
  b) gestiune indirecta sau gestiune delegată.
  (2) Alegerea formei de gestiune a serviciilor energetice de interes local se face prin hotărâre adoptată, în condiţiile legii, de consiliile locale, consiliile judeţene sau de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz.
  (3) Indiferent de forma de gestiune adoptată, activităţile specifice serviciilor energetice de interes local se organizează şi se desfăşoară pe baza unui caiet de sarcini şi a unui regulament de serviciu, prin care se stabilesc nivelurile de calitate, indicatorii de performanţă, condiţiile tehnice, raporturile operator-utilizatori, modul de tarifare, facturare şi încasare a contravalorii serviciilor furnizate, precum şi alte elemente specifice acestora.
  (4) Caietul de sarcini şi regulamentul de serviciu se elaborează şi se aproba de consiliile locale, consiliile judeţene, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, pe baza caietului de sarcini-cadru şi a regulamentului-cadru al serviciilor energetice de interes local, aprobate prin hotărâre a Guvernului.
  (5) Autorităţile publice locale se pot asocia între ele ori cu terţe persoane juridice române în vederea constituirii unei societăţi comerciale cu capital public sau mixt, pentru gestionarea şi administrarea serviciilor energetice de interes local.


  Articolul 9

  (1) În cazul gestiunii directe autorităţile administraţiei publice locale îşi asuma nemijlocit toate sarcinile şi responsabilităţile privind organizarea, conducerea, administrarea, finanţarea, gestionarea şi controlul serviciilor energetice de interes local.
  (2) Gestiunea directa se realizează fie prin compartimente specializate organizate în cadrul aparatului propriu al consiliului local, consiliului judeţean sau al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, fie prin servicii publice cu personalitate juridică organizate în subordinea consiliului local, consiliului judeţean sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi autorizate potrivit legii.
  (3) Desfăşurarea activităţilor specifice serviciilor energetice de interes local, organizate şi exploatate în sistemul gestiunii directe, se face pe baza regulamentului de organizare şi funcţionare întocmit şi aprobat de consiliile locale, consiliile judeţene sau de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, în conformitate cu regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor energetice de interes local, aprobat prin hotărâre a Guvernului.


  Articolul 10

  (1) În cazul gestiunii delegate autorităţile administraţiei publice locale transfera, în totalitate sau numai în parte, sarcinile şi responsabilităţile proprii cu privire la gestiunea serviciilor, respectiv la administrarea şi exploatarea sistemului energetic de interes local, unuia sau mai multor operatori furnizori/prestatori cărora le încredinţează, în baza unui contract de delegare a gestiunii, dreptul de operare propriu-zisa a serviciului energetic de interes local.
  (2) Pe durata derulării contractului de delegare a gestiunii, bunurile mobile şi imobile aparţinând domeniului public şi/sau privat al unităţilor administrativ-teritoriale, utilizate pentru efectuarea serviciului, se încredinţează operatorului căruia i s-a atribuit contractul de delegare a gestiunii, urmând ca acesta sa achite autorităţilor administraţiei publice locale o redeventa stabilită la încheierea contractului.
  (3) Delegarea gestiunii serviciilor energetice de interes local se poate realiza prin:
  a) negociere directa, în cazul operatorilor cu capital al unităţilor administrativ-teritoriale sau mixt, infiintati de autorităţile administraţiei publice locale sau rezultaţi ca urmare a reorganizării administrative din ratiuni economico-financiare a serviciilor energetice de interes local;
  b) licitaţie publică, în cazul altor operatori, indiferent de natura capitalului sau de forma de organizare a acestora; dacă procedura licitaţiei publice nu a condus la desemnarea unui câştigător şi la atribuirea contractului de delegare a gestiunii, este aplicabilă procedura negocierii directe.
  (4) Delegarea gestiunii se face potrivit procedurilor de delegare a gestiunii menţionate la alin. (3) şi cu respectarea contractului-cadru şi a regulamentului-cadru de delegare a serviciilor energetice de interes local, aprobate prin hotărâre a Guvernului.
  (5) Contractul de delegare a gestiunii intra efectiv în vigoare numai dacă, în termen de 3 luni de la atribuirea serviciului, operatorii au obţinut licenta de operare emisă de autoritatea competentă.
  (6) În realizarea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor energetice de interes local autorităţile locale vor urmări obţinerea celui mai bun raport cost/calitate, precum şi crearea condiţiilor pentru atingerea scopurilor de interes general specifice serviciului.
  (7) Prevederile alin. (3) nu se aplică operatorilor care la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe derulează contracte de delegare a gestiunii legal încheiate; exceptarea prevăzută la prezentul alineat operează până la expirarea sau rezilierea contractului.
  (8) Autorităţile administraţiei publice locale au dreptul sa ceara rezilierea contractului şi sa organizeze o noua licitaţie pentru delegarea gestiunii în toate cazurile în care, timp de 2 ani consecutivi, operatorii de servicii nu şi-au îndeplinit obligaţiile contractuale cu privire la calitatea serviciului şi performanţele economico-financiare asumate.


  Articolul 11

  (1) Licentierea/autorizarea operatorilor serviciilor energetice de interes local se face de către ANRSC, cu excepţia operatorilor care au ca obiect de activitate producerea energiei termice în cogenerare, în mod exclusiv sau împreună cu serviciile de transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice.
  (2) Operatorii producători de energie termica în cogenerare, indiferent de modul de organizare, de forma de proprietate sau de subordonare, care desfăşoară şi alte activităţi specifice domeniului serviciilor energetice de interes local, pot fi licentiati de ANRE atât pentru producerea, cat şi pentru transportul, distribuţia şi furnizarea energiei termice.
  (3) Se interzice furnizarea/prestarea serviciilor energetice de interes local fără licenta şi fără contract de delegare a gestiunii încheiat, în condiţiile legii, cu autorităţile administraţiei publice locale.


  Articolul 12

  (1) În localităţile în care se realizează sisteme energetice de interes local noi şi în care se înfiinţează servicii energetice de interes local autorităţile administraţiei publice locale vor organiza gestiunea, administrarea şi exploatarea acestora numai în modalitatea gestiunii delegate; selecţionarea operatorilor furnizori/prestatori ai serviciilor energetice de interes local şi atribuirea contractelor de delegare a gestiunii se vor face numai prin licitaţie publică sau negociere directa, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
  (2) Organizarea şi funcţionarea serviciilor în modalitatea gestiunii directe sunt aplicabile în cazul în care procedura licitaţiei publice sau cea a negocierii directe pentru delegarea gestiunii nu a condus, indiferent de cauza, la desemnarea unui câştigător şi la atribuirea contractului de delegare a gestiunii.


  Articolul 13

  (1) Funcţionarea serviciilor energetice de interes local, precum şi exploatarea sistemelor energetice aferente acestora se desfăşoară în conformitate cu reglementările şi normele adoptate de ANRSC, respectiv de ANRE, pentru activităţile din competenţa de reglementare a acesteia.
  (2) Regulamentele de serviciu, în baza cărora operatorii serviciilor energetice de interes local efectuează serviciul şi îşi desfăşoară activitatea de gestionare, administrare şi exploatare a sistemelor energetice de interes local, se aproba de autorităţile administraţiei publice locale, cu excepţia celor deja în vigoare.


  Articolul 14

  (1) Proiectarea şi executarea obiectivelor de investiţii pentru extinderea, reabilitarea sau modernizarea sistemelor energetice de interes local se realizează de către agenţi economici specializaţi, atestaţi de autorităţile de reglementare competente din domeniul producerii, transportului şi/sau distribuţiei energiei termice, potrivit legii.
  (2) Proiectarea şi executarea sistemelor de producere, transport sau distribuţie centralizata a energiei termice sau a părţilor componente ale acestora se realizează în conformitate cu normativele şi prescripţiile tehnice de proiectare şi execuţie în vigoare avizate de autorităţile de reglementare din domeniile de competenţa; la proiectare se va ţine seama de reglementările în vigoare privind protecţia şi conservarea mediului.


  Articolul 15

  (1) Autorităţile administraţiei publice locale pot hotărî delegarea gestiunii serviciului energetic de interes local în totalitate sau numai a unor activităţi componente ale acestuia: producerea, transportul, transformarea, distribuţia sau furnizarea energiei termice; operatorii pot prelua în gestiune delegată, în baza licenţelor de operare, numai activităţile de operare propriu-zise - gestiunea, administrarea, exploatarea -, precum şi activităţile de pregătire, finanţare şi realizare a investiţiilor aferente serviciului energetic de interes local.
  (2) Operatorii care gestionează, administrează şi exploatează sistemele energetice de interes local, indiferent de modul de organizare, forma de proprietate şi de subordonare, care desfăşoară una sau mai multe activităţi specifice serviciilor energetice de interes local, se afla în competenţa de reglementare a ANRSC.
  (3) Prin excepţie, prevederile alin. (2) nu se aplică operatorilor, indiferent de modul de organizare, forma de proprietate şi subordonare, care desfăşoară activităţi de producere a energiei termice în cogenerare, în mod exclusiv sau împreună cu alte activităţi specifice serviciilor energetice de interes local, şi care se afla în competenţa de reglementare a ANRE.


  Articolul 16

  (1) În procesul delegării gestiunii serviciilor energetice de interes local, în conformitate cu competentele şi atribuţiile ce le revin potrivit legii, autorităţile administraţiei publice locale păstrează prerogativele privind adoptarea politicilor şi strategiilor de dezvoltare a serviciilor, respectiv a programelor de dezvoltare a sistemelor energetice de interes local, precum şi dreptul de a urmări, de a controla şi de a supraveghea:
  a) modul de respectare şi de îndeplinire a obligaţiilor contractuale asumate de operatori;
  b) calitatea şi eficienta serviciilor furnizate/prestate, la nivelul indicatorilor de performanţă stabiliţi în contractele de delegare a gestiunii;
  c) modul de administrare, exploatare, conservare şi menţinere în funcţiune, dezvoltare şi/sau modernizare a sistemelor energetice de interes local încredinţate prin contractul de delegare a gestiunii.
  (2) Aprobarea strategiei locale de dezvoltare a serviciilor energetice de interes local, a regulamentului de organizare şi funcţionare a acestora, a criteriilor şi procedurilor de exercitare a controlului intră în competenţa exclusiva a consiliilor locale, consiliilor judeţene sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz.
  (3) Activităţile de monitorizare şi control al modului de respectare a obligaţiilor stabilite în contractele de delegare a gestiunii se încredinţează ANRSC care va dezvolta un sistem informaţional ce va permite compararea continua a fiecărui indicator de performanţă cu nivelul atins de operatorul cel mai performant în acest domeniu.
  (4) La realizarea sistemului informaţional şi implementarea activităţilor de monitorizare vor fi implicate organizaţiile profesionale de interes public.
  (5) Autorităţile administraţiei publice locale au acces la orice informaţie deţinută de ANRSC cu privire la serviciile energetice de interes local.
  (6) ANRSC are în principal sarcina de a reglementa şi de a controla activitatea operatorilor, cu privire la: respectarea indicatorilor de performanţă ai serviciului, fundamentarea preţurilor şi tarifelor şi respectarea procedurilor de stabilire şi ajustare a acestora, asigurarea protecţiei utilizatorilor şi exploatarea eficienta a patrimoniului public şi/sau privat al unităţilor administrativ-teritoriale aferent serviciilor.


  Articolul 17

  Condiţiile în care se poate realiza bransarea sau debransarea utilizatorilor la şi de la sistemele energetice de interes local se vor stabili în conformitate cu prevederile regulamentului-cadru aprobat de autoritatea de reglementare competenţa.


  Articolul 18

  (1) În vederea asigurării continuităţii serviciilor energetice de interes local autorităţile administraţiei publice locale au responsabilitatea de a planifica şi de a urmări lucrările de investiţii necesare funcţionarii sistemelor energetice de interes local în condiţii de siguranţă şi la parametrii ceruti prin prescripţiile tehnice; în acest scop se vor institui sisteme de planificare multianuala a investiţiilor, plecandu-se de la un plan director şi ţinându-se seama de ciclurile procesului bugetar, în conformitate cu reglementările legale.
  (2) Contractele de delegare a gestiunii vor prevedea sarcinile concrete ale autorităţilor administraţiei publice locale şi ale operatorului în ceea ce priveşte realizarea investiţiilor.
  (3) Finanţarea lucrărilor de investiţii se asigura din următoarele surse:
  a) fonduri proprii ale operatorului şi fonduri de la bugetul local, în conformitate cu obligaţiile asumate prin contractele de delegare a gestiunii;
  b) credite bancare garantate de autorităţile administraţiei publice locale sau de Guvern;
  c) sprijin nerambursabil obţinut prin aranjamente bi- sau multilaterale;
  d) taxe speciale instituite potrivit legii;
  e) participarea capitalului privat în cadrul unor contracte de parteneriat public-privat;
  f) fonduri transferate de la bugetul de stat ca participare la cofinantarea unor proiecte realizate cu sprijin financiar extern, precum şi a unor programe de urgenta sau cu caracter social;
  g) alte surse.
  (4) Investiţiile străine în sistemele energetice de interes local vor beneficia de toate facilităţile legale în vigoare în momentul încheierii tranzacţiei. Facilităţile obţinute vor fi menţionate în contractul de delegare a gestiunii şi vor fi valabile pe perioada stabilită la încheierea acestuia; în situaţia obţinerii de către investitor a unor facilităţi ulterioare, contractul de delegare a gestiunii va fi modificat în mod corespunzător.
  (5) Investiţiile care se realizează din fonduri proprii ale investitorilor rămân în proprietatea acestora pe toată durata contractului, dacă la încheierea acestuia nu s-a convenit altfel; în contractul de delegare a gestiunii se va menţiona modul de repartiţie a acestor bunuri la încetarea, din orice cauza, a acestuia.


  Articolul 19

  (1) Operatorii de servicii energetice de interes local răspund de îndeplinirea cu buna-credinţa a obligaţiilor faţă de utilizatori.
  (2) Pentru neîndeplinirea obligaţiilor faţă de autorităţile administraţiei publice locale şi faţă de utilizatori, operatorii, în afară răspunderii contractuale, pot fi sancţionaţi contraventional în condiţiile prezentei ordonanţe.
  (3) În funcţie de gradul de neîndeplinire a obligaţiilor contractuale, se poate proceda la rezilierea contractului de delegare a gestiunii, în condiţiile legii.


  Capitolul 3 Reglementări privind funcţionarea sistemelor energetice de interes local


  Secţiunea 1 Producerea energiei termice


  Articolul 20

  (1) Producerea energiei termice reprezintă activitatea organizată prin care se realizează în instalaţiile din centralele termice sau centralele electrice de termoficare agent termic sub forma de abur, apa fierbinte sau apa calda, necesar asigurării încălzirii şi preparării apei calde de consum pentru locuinţe, instituţii publice, agenţi economici etc.
  (2) Producătorii de energie termica pot fi agenţi economici, persoane juridice române, compartimente de specialitate din aparatul propriu al consiliilor locale sau servicii publice din subordinea consiliilor locale, autorizate şi/sau licentiate conform legii, având ca obiect de activitate producerea energiei termice, în scopul furnizarii acesteia.
  (3) Activitatea de producere a energiei termice se desfăşoară în condiţii de tratament egal pentru toţi producătorii, fiind interzise orice discriminări.


  Articolul 21

  (1) Producătorii de energie termica au următoarele obligaţii principale:
  a) să livreze energia termica oricărei persoane fizice sau juridice solicitante care îndeplineşte condiţiile de autorizare şi de licenţă pentru a fi transportator, distribuitor ori furnizor sau care este utilizator de energie termica, în limita capacităţii instalaţiilor şi cu respectarea reglementărilor legale în vigoare şi a condiţiilor tehnice impuse prin autorizaţii şi licenţe şi prin clauzele contractuale;
  b) să asigure livrarea energiei termice în reţelele de transport, de distribuţie sau în instalaţiile utilizatorului, potrivit standardelor şi/sau normelor tehnice în vigoare şi contractelor încheiate, precum şi controlul calitativ şi cantitativ al acestor parametri;
  c) sa menţină o rezervă de combustibil la un nivel suficient, pentru îndeplinirea obligaţiilor privind producerea şi furnizarea energiei termice prevăzute în autorizaţiile şi licentele acordate;
  d) să se conformeze, din punct de vedere operativ, cerinţelor dispecerului coordonator şi sa înfiinţeze, după caz, trepte proprii de dispecerat; în cazul centralelor electrice de termoficare, acoperirea sarcinii termice este prioritara celei electrice;
  e) să asigure eficienta energetica şi economia de combustibil în producerea energiei termice;
  f) sa întocmească bilanţul energiei termice produse şi al celei livrate, să monitorizeze parametrii acesteia atât la producere, cat şi la livrare şi sa ia măsuri de eficientizare energetica;
  g) sa exploateze instalaţiile de producere racordate la sistemele de transport, distribuţie sau la instalaţiile utilizatorului, astfel încât sa nu induca în sistem fenomene perturbatoare peste limitele admise de prescripţiile tehnice în vigoare;
  h) sa intervină operativ la obiectivele pe care le deţin în cazul unui pericol potenţial de producere a unor avarii, explozii sau a altor accidente în funcţionare, putând ocupa în mod temporar zona de acces pentru personal şi zona tehnica de lucru, anuntand despre aceasta organele administrative şi instituţiile abilitate, precum şi deţinătorii terenurilor în cauza;
  i) să obţină acordurile şi/sau autorizaţiile prevăzute de lege pentru instalaţii şi personal şi sa nu dezvolte capacităţi de producţie suplimentare decât după obtinerea unei noi autorizari;
  j) sa schimbe combustibilii utilizaţi pentru producerea energiei termice, cu respectarea normelor tehnice specifice şi a aprobărilor legale, când aceasta schimbare asigura funcţionarea instalaţiilor în condiţii de siguranţă şi conduce la creşterea randamentului, a eficientei energetice şi la reducerea costurilor de producţie, cu condiţia respectării reglementărilor în vigoare privind protecţia mediului;
  k) sa întocmească şi sa urmărească realizarea programelor de reabilitare şi retehnologizare a instalaţiilor de producere a energiei termice existente, în vederea creşterii eficientei energetice a acestora, reducerii preţurilor şi tarifelor, creşterii calităţii energiei termice, asigurării continuităţii alimentarii utilizatorilor şi încadrării în normele privind emisiile poluante şi protecţia mediului;
  l) sa furnizeze autorităţilor administraţiei publice locale şi autorităţii naţionale de reglementare din domeniul de competenţa informaţii privind activitatea de producere a energiei termice;
  m) sa păstreze confidenţialitatea informaţiilor comerciale obţinute de la terţi în cursul desfăşurării activităţii;
  n) sa colaboreze, la cererea autorităţilor de reglementare competente, la elaborarea sau revizuirea reglementărilor din domeniu.
  (2) Producătorii pot sa desfăşoare activităţi de informare, consultanţa, finanţare şi pot executa lucrări la instalaţiile consumatorilor, în condiţiile convenite cu aceştia, în vederea creşterii eficientei utilizării combustibililor şi a energiei.


  Articolul 22

  Producătorii de energie termica au următoarele drepturi:
  a) sa încheie contracte de vânzare-cumpărare cu furnizorii sau contracte de furnizare cu consumatorii, în cazul în care deţin licenta de furnizare; clauzele minime ale acestor contracte se stabilesc de către autoritatea de reglementare competenţa în contractele-cadru;
  b) să aibă acces la reţelele termice de transport şi distribuţie în condiţiile prezentei ordonanţe;
  c) să obţină culoar de trecere pentru liniile electrice de legătură a capacităţilor lor de producţie cu sistemul naţional de transport sau cu reţelele electrice de distribuţie, în cazul centralelor electrice de termoficare, şi/sau pentru conductele de transport al energiei termice între capacitatea de producţie şi operatorii de distribuţie sau consumatori;
  d) sa furnizeze energia termica în reţelele de transport, de distribuţie şi/sau în instalaţiile utilizatorilor, potrivit prevederilor legale în vigoare, ale contractelor încheiate şi în limita capacităţii acestora şi, după caz, sa suporte în mod echitabil costurile dezvoltării reţelelor de transport;
  e) sa desfăşoare activitatea de dispecerizare, ca funcţie operativă, şi activitatea de analiza economică a funcţionarii sistemului coordonat, cu asigurarea condiţiilor de furnizare specificate în contractele de vânzare-cumpărare încheiate;
  f) să solicite desfiinţarea construcţiilor şi a obiectivelor amplasate nelegal în zona de protecţie, precum şi a celor care nu respecta distanţele de siguranţă faţă de instalaţiile şi construcţiile proprii;
  g) sa transfere, motivat, pentru o perioadă de cel mult un an, în condiţiile legii, pe bază de contract, în întregime sau în parte, unei alte persoane juridice drepturile şi obligaţiile privind producerea energiei termice; transferul se poate face numai cu acordul autorităţilor administraţiei publice locale şi al autorităţilor de reglementare competente;
  h) pentru lucrări de investiţii, de reabilitare şi de retehnologizare producătorii pot contracta credite bancare; pe durata rambursarii creditelor producătorii nu vor inregistra cheltuieli cu amortizarea aferentă investiţiilor făcute din credite aflate în derulare, aceste cheltuieli fiind eşalonate după rambursarea creditului pe o perioadă de maximum 5 ani, fără a se depăşi termenul normal de amortizare a investiţiilor;
  i) să solicite ajustarea nivelului preţurilor în funcţie de influentele intervenite în elementele de cost pentru energia termica şi sa încaseze contravaloarea energiei termice livrate la preţurile şi tarifele legal stabilite;
  j) sa înfiinţeze şi sa menţină un sistem propriu de telecomunicaţii pentru legătură cu capacitatile lor de producţie, cu dispeceratele şi cu consumatorii racordati la instalaţiile aflate în administrarea lor.


  Articolul 23

  Obligaţiile şi drepturile prevăzute la art. 21 şi 22 nu sunt limitative, acestea putând fi completate, cu acordul părţilor, în cadrul contractului de furnizare a energiei termice.


  Secţiunea a 2-a Transportul energiei termice


  Articolul 24

  (1) Transportul energiei termice reprezintă activitatea organizată prin care energia termica ajunge din instalaţiile de producere în instalaţiile de distribuţie şi/sau la instalaţiile utilizatorilor finali.
  (2) Instalaţiile de transport al energiei termice se delimiteaza fizic de instalaţiile de producere sau de distribuţie prin puncte de separare precizate în contractele încheiate între părţi, în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare.
  (3) Operatorii de transport al energiei termice sunt persoane juridice române, autorizate în conformitate cu prevederile legale, care desfăşoară activităţi de transport şi/sau de distribuţie pentru o zona determinata, pe bază de licenţe acordate de autoritatea de reglementare competenţa.
  (4) Activitatea de transport al energiei termice se desfăşoară în condiţii de tratament egal pentru toţi utilizatorii racordati la RTET, fiind interzise orice discriminări.


  Articolul 25

  Transportatorii de energie termica au următoarele obligaţii principale:
  a) sa exploateze şi sa administreze RTET, în condiţii de siguranţă, eficienta şi de protecţie a mediului, şi să contribuie, conform convenţiilor încheiate cu autorităţile administraţiei publice locale, la reabilitarea şi dezvoltarea acestora;
  b) să asigure, în condiţii egale şi nediscriminatorii, accesul producătorilor, distribuitorilor şi al utilizatorilor la RTET, în limitele capacităţii de transport şi cu respectarea regimurilor de funcţionare a acestora;
  c) să asigure, prin planificarea, coordonarea, supravegherea, controlul şi analiza funcţionarii, echilibrul funcţional al RTET;
  d) să asigure regimurile optime de transport şi livrare a energiei termice, notificate de producători, distribuitori şi/sau de utilizatori;
  e) sa elaboreze convenţiile tehnice de exploatare, cuprinzând principalele condiţii tehnice care trebuie îndeplinite de producători, transportatori, distribuitori şi consumatori în vederea executării în bune condiţii a contractelor de transport, precum şi a celor de vânzare-cumpărare a energiei termice;
  f) sa întocmească şi sa urmărească realizarea bilanţurilor energiei termice la intrarea şi la ieşirea din sistem;
  g) sa elaboreze şi sa supună spre aprobare autorităţilor administraţiei publice locale, cu informarea autorităţilor de reglementare competente, planurile de perspectiva privind dezvoltarea şi/sau modernizarea, în condiţii de eficienta energetica şi economică, a RTET, în concordanta cu stadiul actual şi evoluţia viitoare a consumului de energie termica; planurile vor conţine modalităţi de finanţare şi realizare a investiţiilor de transport, cu luarea în considerare a planurilor de organizare şi amenajare a teritoriului, în condiţiile respectării întocmai a cerinţelor legale privind protecţia mediului;
  h) sa organizeze supravegherea stricta a modului de funcţionare a RTET şi sa prevină sustragerile de energie termica, deteriorarea reţelelor, racordarea şi/sau bransarea clandestina la acestea;
  i) sa pună la dispoziţie autorităţii administraţiei publice locale şi autorităţii naţionale de reglementare din domeniul de competenţa informaţii privind activitatea de transport al energiei termice;
  j) sa păstreze confidenţialitatea informaţiilor comerciale obţinute în cursul activităţii.


  Articolul 26

  Transportatorii de energie termica au următoarele drepturi:
  a) să solicite stabilirea şi ajustarea nivelului preţurilor şi tarifelor şi sa încaseze contravaloarea energiei termice transportate şi vândute;
  b) sa intrerupa sau sa limiteze transportul energiei termice, în condiţiile în care sunt periclitate siguranţa şi integritatea RTET;
  c) sa intrerupa, pentru timpul strict necesar executării lucrărilor de întreţinere şi de reparaţii, funcţionarea parţială sau totală a RTET, cu anunţarea prealabilă a distribuitorilor şi/sau a utilizatorilor;
  d) sa avizeze realizarea unui nou racord sau modificarea unui racord existent, dacă în urma realizării unei analize de specialitate rezultă ca operaţiunea este posibila din punct de vedere tehnic;
  e) sa supravegheze şi sa prevină sustragerea de energie termica, racordurile sau bransarile clandestine şi/sau deteriorările RTET;
  f) sa elaboreze norme tehnice specifice activităţii proprii;
  g) să obţină culoar de trecere pentru conductele de transport al energiei termice între unitatea de producţie şi distribuitori sau utilizatori;
  h) sa intrerupa prestaţia în cazul nerespectării clauzelor contractuale.


  Articolul 27

  (1) Dezvoltarea reţelelor termice trebuie să asigure economisirea energiei şi se va face cu respectarea normelor şi normativelor tehnice de proiectare, execuţie şi exploatare în vigoare, a planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului, a reglementărilor în vigoare privind protecţia mediului, sănătatea şi igiena publică şi a dreptului de proprietate.
  (2) Pentru protecţia instalaţiilor de transport şi distribuţie se interzice terţilor, persoane fizice sau juridice:
  a) sa amplaseze construcţii, să efectueze săpături de orice fel sub reţele termice şi în zona de protecţie a acestora, fără consimţământul prealabil al titularilor instalaţiilor;
  b) se depoziteze materiale în zona de protecţie a instalaţiilor;
  c) sa intervină în orice mod asupra reţelelor termice.
  (3) Extinderea reţelelor de gaze naturale pe strazile pe care exista reţele termice cu apa fierbinte/calda va fi supusă avizării consiliilor locale, având drept criteriu de evaluare economia de combustibil.


  Secţiunea a 3-a Distribuţia şi furnizarea energiei termice


  Articolul 28

  (1) Distribuţia şi furnizarea energiei termice reprezintă activitatea prin care energia termica se preia de la producător sau transportator şi, după transformare şi procesare, se livreaza utilizatorilor.
  (2) Energia termica livrata utilizatorilor se factureaza de către furnizor pe baza indicaţiilor echipamentelor de înregistrare şi măsurare. În cazul consumatorilor casnici echipamentele de înregistrare şi măsurare sunt achiziţionate şi montate prin grija furnizorului, iar în cazul consumatorilor industriali sau urbani, alţii decât cei casnici, prin grija acestora. În toate cazurile întreţinerea echipamentelor este asigurata de operatorul furnizor.
  (3) Instalaţiile de distribuţie a energiei termice se delimiteaza fizic de instalaţiile de producere, de cele de transport sau de cele ale utilizatorilor prin puncte de separare; punctele de separare vor fi precizate în contractele încheiate între părţi şi vor fi prevăzute cu echipamente de măsurare adecvate, în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare.
  (4) Distribuitorii şi furnizorii de energie termica sunt persoane juridice române, autorizate şi/sau licentiate de autoritatea de reglementare competenţa, având ca obiect de activitate distribuţia energiei termice în scopul vânzării acesteia; contractul încheiat în acest scop, denumit în cele ce urmează contract de furnizare, se încheie între furnizor şi utilizator şi trebuie să cuprindă cel puţin clauzele minimale, pe categorii de consumatori, stabilite de autorităţile administraţiei publice locale şi de autoritatea naţionala de reglementare competenţa prin contractele-cadru.
  (5) Activitatea de distribuţie şi furnizare a energiei termice se desfăşoară în condiţii de tratament egal pentru toţi operatorii distribuitori/furnizori de energie termica, fiind interzise orice discriminări.
  (6) Distribuitorii/furnizorii de energie termica au dreptul sa intrerupa serviciul de distribuţie/furnizare numai în caz de consum fraudulos, de neplata a facturilor sau când utilizatorii nu respecta alte clauze contractuale.


  Articolul 29

  (1) Distribuitorii şi furnizorii de energie termica au următoarele obligaţii principale:
  a) sa opereze, sa întreţină, sa repare şi sa dezvolte sistemul de distribuţie în condiţii de siguranţă şi eficienta energetica, cu respectarea dreptului de proprietate, a prevederilor legislaţiei privind protecţia mediului şi sănătatea publică şi a normelor tehnice în vigoare;
  b) sa racordeze/sa branseze la reţelele de distribuţie aflate în administrarea sa, în condiţiile legii, nediscriminatoriu, oricare solicitant din zona de operare, persoana fizica sau juridică, prin intermediul unei instalaţii prevăzute cu sisteme omologate de măsurare-înregistrare a energiei termice furnizate/consumate şi cu dispozitive de reglare a debitului;
  c) sa întocmească şi sa urmărească bilanţul energiei termice la intrarea şi la ieşirea din sistemul de distribuţie;
  d) să solicite desfiinţarea construcţiilor şi a altor obiective amplasate ilegal în zona de protecţie, precum şi a celor care nu respecta distanţele de siguranţă faţă de construcţiile şi instalaţiile proprii aferente activităţii de distribuţie;
  e) sa furnizeze autorităţii administraţiei publice locale şi autorităţii naţionale de reglementare competente informaţii privind activitatea de distribuţie şi furnizare a energiei termice;
  f) să efectueze revizia şi reglarea periodică a instalaţiilor de încălzire şi de alimentare cu apa calda de consum aparţinând utilizatorilor, pe bază de contract;
  g) sa acţioneze pentru depistarea pierderilor de căldură şi de agent termic din reţelele de distribuţie a energiei termice şi, cu precădere, pentru remedierea defectiunilor şi a avariilor;
  h) să asigure achiziţionarea şi instalarea, exploatarea, întreţinerea periodică şi verificarea metrologica a sistemelor proprii de înregistrare-măsurare a energiei termice furnizate utilizatorilor, potrivit reglementărilor în vigoare;
  i) să monitorizeze şi sa evalueze starea tehnica şi siguranţa în funcţionare a instalaţiilor aflate în gestiunea şi administrarea sa, precum şi a indicatorilor specificati în reglementările tehnice în vigoare şi în regulamentul de serviciu;
  j) sa realizeze lucrări de dezvoltare şi de modernizare a instalaţiilor aflate în administrarea şi exploatarea sa, pe baza unor programe de perspectiva aprobate de autorităţile administraţiei publice locale;
  k) sa anunţe utilizatorii afectaţi de limitarile sau întreruperile planificate, în modul stabilit prin contracte, şi sa comunice durata planificata pentru întreruperile necesare executării unor lucrări de întreţinere şi reparaţii;
  l) să asigure instruirea profesională şi specializarea personalului propriu;
  m) sa păstreze confidenţialitatea informaţiilor comerciale obţinute în cursul desfăşurării activităţii.
  (2) Distribuitorul/furnizorul răspunde pentru toate daunele provocate utilizatorilor/consumatorilor din culpa sa, în condiţiile stabilite prin contract, şi, în special, dacă:
  a) nu începe furnizarea energiei termice la termenul contractat sau nu livreaza energia termica în condiţiile stabilite în contract;
  b) nu anunta utilizatorul din timp cu privire la limitarile sau la întreruperile programate pentru lucrările planificate;
  c) după sistarea furnizarii energiei termice cerută de utilizator nu reia furnizarea în prima zi lucrătoare după primirea în scris a înştiinţării privind încetarea motivului sistării;
  d) nu respecta parametrii de calitate contractati pentru energia termica furnizată.


  Articolul 30

  (1) Distribuitorii şi furnizorii de energie termica au următoarele drepturi principale:
  a) sa desfăşoare activităţi comerciale legate de vânzarea-cumpărarea energiei termice prin exploatarea reţelelor de distribuţie;
  b) să solicite stabilirea şi/sau ajustarea nivelului tarifelor şi sa încaseze contravaloarea energiei termice vândute;
  c) sa stabilească condiţiile tehnice de racordare/bransare a utilizatorilor la instalaţiile aflate în administrarea lor, cu respectarea normativelor tehnice în vigoare şi a reglementărilor-cadru aprobate de autoritatea naţionala de reglementare competenţa;
  d) sa avizeze, în baza unor studii de specialitate din care să rezulte ca operaţiunea este posibila din punct de vedere tehnic, realizarea noilor racorduri/bransamente sau modificarea celor existente;
  e) sa elaboreze norme tehnice specifice activităţii proprii;
  f) sa intrerupa, total sau parţial, funcţionarea reţelei de distribuţie pe durata strict necesară executării lucrărilor de întreţinere şi de reparaţii programate, cu anunţarea prealabilă a consumatorilor;
  g) sa utilizeze terenurile şi alte bunuri aflate în proprietatea unui terţ, cu respectarea prevederilor legale, pentru a asigura funcţionarea normală a instalaţiilor pe care le administrează şi le exploatează;
  h) sa folosească cu titlu gratuit, cu acordul autorităţilor administraţiei publice locale şi cu respectarea condiţiilor legale, terenurile aparţinând domeniului public şi/sau privat al unităţilor administrativ-teritoriale pentru realizarea unor lucrări de întreţinere şi reparaţii pe care le executa la construcţiile şi instalaţiile de distribuţie;
  i) sa transfere, în condiţiile legii, pe bază de contract, în întregime sau în parte, unei terţe persoane juridice drepturile şi obligaţiile privind exploatarea punctelor termice şi a reţelelor termice de distribuţie, cu aprobarea scrisă prealabilă a autorităţilor administraţiei publice locale şi a autorităţii de reglementare competente;
  j) să aibă acces, în condiţiile legii, la instalaţiile de consum ale utilizatorului, conform contractelor de furnizare, ori de câte ori este necesară intervenţia la acestea;
  k) sa intrerupa furnizarea energiei termice în cazul nerespectării clauzelor contractuale, cu un preaviz de 3 zile lucrătoare;
  l) sa presteze activităţi de informare, consultanţa, finanţare sau să execute lucrări de reparaţii şi reabilitări la instalaţiile utilizatorilor, în condiţiile convenite cu aceştia, în scopul creşterii eficientei şi utilizării rationale a energiei termice.
  (2) Operatorii distribuitori/furnizori de energie termica sunt autorizaţi sa limiteze sau sa intrerupa, pentru un grup cat mai restrâns de utilizatori şi pe o durată cat mai scurta, furnizarea energiei termice în următoarele situaţii:
  a) când este periclitata viaţa sau sănătatea oamenilor ori integritatea bunurilor materiale;
  b) pentru prevenirea, limitarea extinderii sau remedierea avariilor în sistemul energetic urban;
  c) pentru executarea unor manevre şi lucrări care nu se pot efectua fără întreruperi.
  (3) Operatorii distribuitori/furnizori de energie termica stabilesc programul lucrărilor de reparaţii şi mentenanta planificate la reţelele termice şi la instalaţiile de distribuţie/furnizare, corelat cu programele similare ale producătorilor/transportatorilor cu care au interfata; realizarea lucrărilor se va programa, de regula, în sezonul cald astfel încât după începerea sezonului de încălzire să se asigure continuitatea serviciului.


  Articolul 31

  (1) Pentru asigurarea producerii, distribuţiei şi furnizarii energiei termice în sistem centralizat, în condiţii de competiţie şi având la baza strategia naţionala şi/sau locală de asigurare cu combustibil şi energie termica, se pot adopta şi aplica soluţii locale de încălzire şi preparare a apei calde de consum prin executarea de centrale termice şi/sau puncte termice de scara sau imobil, cu respectarea următoarelor condiţii:
  a) la solicitarea utilizatorului, pentru imobile ale căror bransamente sau porţiuni de reţele termice au fost executate iniţial pe cheltuiala acestuia, cu un preaviz de 3 luni, dar nu în timpul sezonului rece;
  b) la propunerea furnizorului, cu un preaviz de minimum 6 luni, dar nu mai devreme de sfârşitul sezonului de încălzire, în situaţiile în care din punct de vedere tehnic şi/sau economic nu se mai justifica alimentarea cu energie termica în sistem centralizat;
  c) la propunerea autorităţilor administraţiei publice locale, cu un preaviz de minimum 6 luni, dar nu mai devreme de sfârşitul sezonului de încălzire.
  (2) Finanţarea lucrărilor prevăzute la alin. (1) se asigura de utilizatori/consumatori în cazurile menţionate la lit. a) şi b), respectiv de autorităţile administraţiei publice locale, în cazurile menţionate la lit. b) şi c).


  Articolul 32

  (1) Debransarile individuale ale unor apartamente situate în imobile de locuit tip bloc - condominii -, alimentate cu energie termica prin reţeaua urbana de distribuţie, indiferent de cauze, se pot realiza în următoarele condiţii cumulative:
  a) numai cu acceptul scris al asociaţiei de proprietari şi/sau de locatari, sub semnatura reprezentanţilor legali ai acestora, dar nu în timpul sezonului de încălzire;
  b) după obţinerea în prealabil a celorlalte acorduri şi avize prevăzute de legislaţia în vigoare.
  (2) În situaţia în care debransarea se face cu intenţia înlocuirii sistemului de încălzire centralizat cu un sistem de încălzire individual pe bază de gaze naturale sau gaze lichefiate, suplimentar se vor îndeplini următoarele condiţii:
  a) evacuarea gazelor arse se va face printr-un cos care va depăşi nivelul aticului imobilului;
  b) proprietarul apartamentului este obligat să aibă un contract de service permanent pe toată durata funcţionarii instalaţiei cu o firma autorizata privind întreţinerea şi asigurarea bunei funcţionari a respectivei instalaţii;
  c) proprietarul împreună cu firma de service răspund solidar civil şi/sau penal, după caz, pentru eventualele pagube sau pierderi de vieţi omeneşti în caz de explozie provocată de proasta funcţionare a instalaţiei individuale de încălzire.


  Secţiunea a 4-a Utilizatorii de energie termica


  Articolul 33

  Sunt utilizatori de energie termica persoanele fizice sau juridice care consuma în instalaţiile proprii, pe bază de contract, energia termica livrata de un distribuitor/furnizor.


  Articolul 34

  Utilizatorii de energie termica au următoarele drepturi:
  a) sa preia energia termica din instalaţiile distribuitorului/furnizorului în conformitate cu prevederile contractului de furnizare;
  b) să aibă acces la echipamentele de măsurare a energiei termice în vederea decontării, chiar dacă acestea se afla în incinta distribuitorului/furnizorului, în prezenta împuternicitului acestuia, cu condiţia ca echipamentele de măsurare să se refere strict la utilizatorul care solicită accesul;
  c) sa racordeze la instalaţiile proprii, în condiţiile legii, alţi consumatori de energie termica, denumiţi subconsumatori; racordarea se poate face numai cu acordul prealabil scris al distribuitorului/furnizorului;
  d) să solicite distribuitorului/furnizorului remedierea defectiunilor şi a deranjamentelor survenite la instalaţiile de distribuţie;
  e) să solicite distribuitorului/furnizorului instalarea, contra cost, a termostatelor de radiator şi a sistemelor de alocare a consumurilor şi de repartizare a costurilor facturii de încălzire în imobile condominiale;
  f) să solicite rezilierea contractului cu un preaviz de 30 de zile calendaristice.


  Articolul 35

  Utilizatorii de energie termica au următoarele obligaţii:
  a) sa achite integral şi la termen facturile emise de furnizor, eventualele corectii sau regularizări ale acestora urmând să fie efectuate ulterior;
  b) sa comunice în scris distribuitorului/furnizorului orice modificare a condiţiilor care au fost avute în vedere la întocmirea contractului de furnizare;
  c) să respecte normele şi prescripţiile tehnice în vigoare, în vederea eliminării efectelor negative asupra calităţii energiei termice furnizate;
  d) sa exploateze şi sa întreţină instalaţiile proprii pentru asigurarea utilizării eficiente a energiei termice;
  e) sa suporte în totalitate consecinţele care îi afectează pe subconsumatori, determinate de restrictionarea sau întreruperea furnizarii energiei termice către aceştia, ca urmare a nerespectării prevederilor contractuale, inclusiv în cazul neplatii energiei termice;
  f) să permită distribuitorului/furnizorului, la solicitarea acestuia, întreruperea programata a alimentarii cu energie termica pentru întreţinere, revizii şi reparaţii executate la instalaţiile acestuia;
  g) sa nu modifice instalaţiile de încălzire centrala, aferente unui imobil condominial, decât în baza unei documentaţii tehnice care reconsidera ansamblul instalaţiilor termice, aprobată de către distribuitorul/furnizorul de energie termica;
  h) sa suporte costul remedierilor şi al pagubelor produse furnizorului şi altor utilizatori, inclusiv ca urmare a nelivrarii energiei termice atunci când s-au produs defectiuni datorate culpei sale;
  i) să permită accesul distribuitorului/furnizorului la instalaţiile de utilizare a energiei termice aflate în folosinţă sau pe proprietatea sa, pentru verificarea funcţionarii şi integrităţii acestora sau pentru debransarea instalaţiilor în caz de neplata sau pericol de avarie.


  Articolul 36

  Drepturile şi obligaţiile prevăzute la art. 34 şi 35 vor fi dezvoltate în contractele de furnizare negociate şi încheiate cu distribuitorii/furnizorii de energie termica, având la baza contractele-cadru elaborate de autoritatea de reglementare competenţa.


  Capitolul 4 Preţuri şi tarife


  Secţiunea 1 Principii pentru stabilirea preţurilor şi a tarifelor


  Articolul 37

  (1) Preţurile şi tarifele trebuie să asigure acoperirea cheltuielilor de producţie, exploatare, întreţinere, modernizare şi retehnologizare, justificate economic, şi un profit de maximum 10%.
  (2) Cota de profit de maximum 10% se aplică la costul total al activităţilor desfăşurate pentru asigurarea serviciilor energetice de interes local, exclusiv cota de dezvoltare de 3% prevăzută la art. 43.
  (3) În preţul de livrare al energiei termice nu se vor include pierderile de agent termic, datorate defectiunilor tehnologice de pe întregul sistem de producere, transport şi distribuţie a energiei termice, produse prin acte de neglijenţa sau intentionat.
  (4) Preţurile şi tarifele pentru energia termica livrata utilizatorilor trebuie să asigure:
  a) utilizarea eficienta a energiei termice;
  b) creşterea parametrilor de calitate ai serviciilor energetice de interes local cu costuri cat mai mici şi cu respectarea reglementărilor referitoare la protecţia mediului;
  c) egalitate de tratament pentru toţi utilizatorii, indiferent de destinaţia pentru care este utilizat agentul termic.
  (5) Preţurile şi tarifele pentru energia termica nu pot fi stabilite promotional şi nu pot include subvenţia ca instrument de recuperare a cheltuielilor de la alte categorii de consumatori, pe baza subventiei incrucisate.


  Secţiunea a 2-a Stabilirea şi ajustarea preţurilor şi tarifelor


  Articolul 38

  (1) Stabilirea preţurilor şi a tarifelor pentru energia termica produsă şi livrata utilizatorilor se face de către autorităţile de reglementare competente stabilite potrivit art. 15 alin. (2) şi (3), pe baza propunerilor operatorilor economici care produc, transporta, distribuie şi furnizează energie termica la utilizatori, cu avizul prealabil al autorităţilor administraţiei publice locale implicate.
  (2) Fundamentarea propunerilor se face pe baza costurilor fixe şi variabile şi a cantităţilor de energie termica produsă şi livrata.
  (3) Autoritatea de reglementare competenţa va urmări ca în documentaţiile de fundamentare a preţurilor combustibilii să fie luati în calcul cu cele mai mici costuri, în condiţia de livrare loco centrala termica.


  Articolul 39

  Ajustarea preţurilor şi a tarifelor se face de către autoritatea de reglementare competenţa stabilită potrivit art. 15 alin. (2) şi (3), pe baza cererilor de ajustare ale operatorilor însoţite de documentaţia de fundamentare a costurilor şi de avizul prealabil al autorităţilor administraţiei publice locale implicate sau prin autosesizare.


  Articolul 40

  În cazul în care, după ajustarea preţurilor şi a tarifelor, furnizorii de combustibili şi de energie electrica modifica preţurile de livrare, având ca efect majorarea costului total al producerii energiei termice, consiliile locale pot aproba recalcularea corespunzătoare a preţurilor de producţie ajustate anterior şi implicit a preţurilor finale la utilizator, începând cu data primei livrări făcute la noile preţuri, fără modificarea nivelului costurilor celorlalte elemente de cheltuieli şi a cotei de profit, care rămân la nivelurile aprobate de autoritatea de reglementare competenţa.


  Articolul 41

  În situaţii deosebite, cum ar fi restructurarea sau reorganizarea regiilor autonome şi modificarea structurală a costurilor sau a condiţiilor de producţie, la solicitarea operatorilor economici autoritatea de reglementare competenţa va analiza nivelul preţurilor şi al tarifelor şi va hotărî, cu avizul autorităţii administraţiei publice locale, asupra solicitării de modificare a preţurilor şi a tarifelor.


  Articolul 42

  În cazurile în care producătorii şi/sau transportatorii şi distribuitorii de energie termica desfăşoară activităţi în cadrul unor programe de dezvoltare-reabilitare a infrastructurii aferente serviciilor, cu finanţare din împrumuturi externe, sau în cazul concesionarii unor servicii energetice de interes local pentru care autoritatea administraţiei publice locale a stabilit, cu acordul creditorilor sau al concesionarilor, reguli sau formule de ajustare, autoritatea de reglementare competenţa va aplica regulile sau formulele de ajustare stabilite în contract.


  Articolul 43

  (1) Cota de dezvoltare, modernizare şi retehnologizare a sistemelor energetice de interes local, inclusiv pentru protecţia mediului, se stabileşte la 3% din costul total al producţiei, transportului, distribuţiei şi furnizarii energiei termice aferente utilizatorilor/consumatorilor din economie, cu excepţia consumatorilor casnici.
  (2) Sumele încasate prin preţuri şi/sau tarife corespunzătoare cotei prevăzute la alin. (1) se constituie într-un cont distinct al operatorului şi se utilizează, cu avizul autorităţii administraţiei publice locale implicate, exclusiv pentru scopul în care a fost deschis.
  (3) Operatorii serviciilor energetice de interes local au obligaţia să asigure finanţarea pregătirii profesionale continue a propriilor salariaţi.


  Articolul 44

  Operatorii din sistemul de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice, indiferent de subordonare sau de natura capitalului, sunt obligaţi sa ţină contabilitatea de gestiune distinct, conform normelor legale, pe activităţile de producţie, de transport, de distribuţie şi de furnizare, care să permită autorităţilor competente cunoaşterea costurilor fixe şi a celor variabile, precum şi a veniturilor realizate, pe tipuri de energie produsă, în funcţie de combustibilul folosit.


  Articolul 45

  Ţinând seama de caracterul sezonier al încălzirii, pentru a veni în sprijinul populaţiei autorităţile administraţiei publice locale, precum şi operatorii furnizori de energie termica pot sa decidă ca energia termica livrata să fie facturată în rate egale pe tot parcursul anului, fără a se afecta datoriile acestora către bugetul de stat şi bugetele locale. Având în vedere ponderea costurilor fixe şi variabile, autoritatea naţionala de reglementare competenţa va elabora, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, metodologia de aplicare a tarifului binom la facturarea energiei termice furnizate/livrate utilizatorilor.


  Articolul 46

  Tarifele pentru alte servicii, cum sunt eliberarea acordurilor şi avizelor, verificarea documentaţiilor, service-ul instalaţiilor interioare aparţinând utilizatorilor, sau alte tarife pentru serviciile solicitate se stabilesc prin hotărâri ale consiliilor de administraţie sau ale adunărilor generale ale acţionarilor, pe tipuri de lucrări sau servicii furnizate/prestate, şi se încasează separat, cu acordul autorităţilor administraţiei publice locale.


  Articolul 47

  Controlul respectării reglementărilor legale în domeniul preţurilor şi al tarifelor pentru energia termica produsă şi/sau transportată şi distribuita de operatorii serviciilor energetice de interes local se face de autoritatea de reglementare competenţa şi de structurile abilitate ale autorităţilor administraţiei publice locale.


  Capitolul 5 Reglementări privind contorizarea energiei termice


  Articolul 48

  (1) Măsurarea cantităţilor de energie termica furnizate prin intermediul sistemelor energetice de interes local, sub forma de agent termic pentru încălzire şi de apa calda pentru consum, este obligatorie şi se realizează prin montarea la nivelul branşamentelor utilizatorilor, în punctul de delimitare/separare a instalaţiilor sau în alt punct stabilit prin acordul de furnizare, a echipamentelor de măsurare-înregistrare şi control, cu respectarea prevederilor specifice în domeniu, emise de autoritatea de reglementare competenţa.
  (2) Bransamentele până la punctele de delimitare/separare, inclusiv echipamentele de măsurare-înregistrare a energiei termice montate la interfata dintre reţelele publice de distribuţie şi instalaţiile utilizatorilor, fac parte, împreună cu reţelele publice de distribuţie, din domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale, iar operatorii care asigura distribuţia centralizata a energiei termice sunt obligaţi să le întreţină, să le verifice metrologic şi să le înlocuiască ori de câte ori este nevoie, pe cheltuiala lor.


  Articolul 49

  (1) Echiparea sistemelor energetice de interes local şi a imobilelor cu destinaţie de locuinţe cu dispozitive de măsurare-înregistrare a cantităţilor de energie termica produse şi/sau distribuite se face de către operatorii furnizori de energie termica, în mod eşalonat, până la 31 decembrie 2004, pe baza unor programe elaborate şi aprobate de autorităţile administraţiei publice locale în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.
  (2) Autorităţile administraţiei publice locale şi operatorii pot solicita şi pot obţine credite pentru care vor acorda garanţii locale în scopul finanţării acestor programe.
  (3) Până la finalizarea acţiunii de contorizare la bransamentul utilizatorilor se admite şi calculul consumurilor pe baza contoarelor de la furnizor sau în sistem pausal, conform normelor în vigoare.
  (4) Utilizatorii care doresc contorizarea consumurilor de energie termica în devans faţă de programul aprobat pot sa achizitioneze şi să îşi monteze aparate de măsurare-înregistrare pe cheltuiala proprie, în baza unei documentaţii aprobate de către operatorul distribuitor/furnizor de energie termica; după montare şi recepţie aparatele de măsurare a energiei termice se predau în administrare şi exploatare operatorului, contravaloarea acestora urmând să fie recuperată de la acesta prin deducere lunară din factura de plată până la concurenta sumei investite.
  (5) Utilizatorii de tip condominial care doresc contorizare în sistem integrat - contor general de bransament şi contoare secundare pe racordurile proprii, termostate de radiator şi/sau alocatoare de costuri - vor achizitiona şi vor monta aceste dispozitive pe cheltuiala proprie.
  (6) Contoarele montate în aval de contorul de bransament sau în aval de punctul de delimitare/separare dintre reţelele publice de distribuţie şi instalaţiile de utilizare aparţin utilizatorilor; sarcina asigurării întreţinerii, înlocuirii şi verificării metrologice a acestora revine utilizatorilor.
  (7) În termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe Ministerul Administraţiei Publice va emite un normativ cu privire la condiţiile de montare şi exploatare a sistemelor de alocare a costurilor pentru încălzire şi apa calda de consum, montate în imobilele condominiale.


  Articolul 50

  (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se interzic proiectarea, execuţia şi punerea în funcţiune a sistemelor energetice de interes local fără dotarea lor corespunzătoare cu dispozitive de măsurare-înregistrare a cantităţilor produse şi/sau distribuite.
  (2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe proiectarea şi realizarea noilor imobile tip condominiu cu destinaţie de locuinţe sau cu destinaţie mixtă locuinţe şi spaţii cu alta destinaţie -, având sursa comuna de energie termica sau racordate la reţelele publice de distribuţie, trebuie să asigure individualizarea consumurilor şi condiţiile de montare a sistemelor de măsurare-înregistrare-repartizare a consumurilor pentru întregul imobil şi pentru fiecare apartament sau spaţiu cu alta destinaţie.


  Articolul 51

  (1) În cazul imobilelor tip condominiu cu destinaţie mixtă - locuinţe şi spaţii cu alta destinaţie existente, având brasamente şi instalaţii interioare comune, separarea şi individualizarea consumurilor pe categorii de folosinţe sau corespunzător fiecărui spaţiu cu alta destinaţie se fac pe cheltuiala deţinătorilor spaţiilor cu alta destinaţie, prin separarea instalaţiilor de utilizare şi prin montarea dispozitivelor de măsurare-înregistrare a consumurilor, în decurs de un an de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, cu respectarea prevederilor art. 35.
  (2) După montare aparatele de măsurare-înregistrare a energiei termice instalate în punctele de delimitare/separare a instalaţiilor ori la limita de proprietate se predau în exploatare către distribuitor/furnizor, în condiţiile prevăzute la art. 48.


  Articolul 52

  (1) Furnizarea energiei termice pentru încălzire şi prepararea apei calde de consum se efectuează contra cost, în baza unui contract de furnizare cu caracter permanent, denumit în continuare contract-abonament, care constituie actul juridic prin care se reglementează raporturile dintre furnizor şi utilizator cu privire la furnizarea, facturarea, utilizarea şi plata serviciului.
  (2) Relaţia contractuală operator-utilizator se materializeaza la nivelul bransamentului, respectiv al racordului, în punctul de delimitare a instalaţiilor; în cazul clădirilor tip condominiu având bransamente şi instalaţii interioare comune, indiferent de destinaţie, furnizorul nu are competenţa de a se implica în defalcarea şi repartizarea pe deţinătorii spaţiilor locative individuale a cheltuielilor aferente condominiului pentru consumul de energie termica, aceasta activitate revenind, potrivit legii, asociaţiilor de proprietari/locatari.
  (3) În cazul imobilelor tip condominiu, indiferent de destinaţie, având bransamente şi instalaţii interioare de utilizare comune, calitatea de abonat titular de contract revine asociaţiei proprietarilor legal constituite.
  (4) Deţinătorii cu orice titlu ai spaţiilor locative, indiferent de destinaţie, situate în imobile existente tip condominiu, racordate la reţelele publice de distribuţie a energiei termice, având bransamente şi instalaţii interioare comune, pot încheia contracte de furnizare în nume propriu numai dacă asigura pe propria cheltuiala condiţiile tehnice necesare separarii şi individualizarii consumurilor.


  Articolul 53

  (1) Contravaloarea serviciilor energetice de interes local furnizate utilizatorilor se încasează de la aceştia pe bază de factura; factura reprezintă documentul de plată emis în conformitate cu legislaţia fiscală în vigoare de operatorul furnizor de servicii energetice de interes local.
  (2) Facturarea şi încasarea contravalorii serviciilor furnizate se fac lunar sau, dacă părţile stabilesc altfel, la intervalele prevăzute în contractul-abonament; facturarea şi plata consumului casnic de energie termica livrata pentru încălzire se pot esalona, cu acordul părţilor, pe parcursul întregului an, regularizările făcându-se semestrial.
  (3) Contractele-abonament se încheie cu plata anticipata a unei sume reprezentând contravaloarea prezumată a cantităţii de energie termica furnizate/consumate într-o perioadă de 30 de zile.
  (4) Suma depusa anticipat se reactualizează anual în baza preţurilor şi tarifelor aprobate.
  (5) Suma achitată anticipat se restituie la încetarea raporturilor contractuale.


  Capitolul 6 Sancţiuni


  Articolul 54

  Încălcarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe atrage răspunderea disciplinară, materială, civilă, contravenţională sau penală, după caz.


  Articolul 55

  Constituie contravenţii în domeniul serviciilor energetice de interes local următoarele fapte:
  a) activităţile care pot pune în pericol viaţa, sănătatea şi/sau bunurile cetăţenilor;
  b) întreţinerea necorespunzătoare sau neluarea măsurilor de protecţie împotriva inghetului a instalaţiilor de distribuţie a energiei termice, corespunzător obligaţiilor ce revin operatorului potrivit prevederilor legale sau clauzelor contractului de delegare a gestiunii;
  c) refuzul utilizatorului de a permite personalului împuternicit al operatorului accesul la instalaţiile proprii în scopul efectuării controlului, înregistrării consumurilor, executării lucrărilor de întreţinere şi reparaţii, bransarii unor noi consumatori sau pentru debransarea instalaţiilor în caz de neplata;
  d) folosirea de către utilizator a apei calde menajere şi a agentului termic pentru încălzire pentru spalarea autovehiculelor, topirea zapezii sau în alte scopuri decât cele prevăzute în contractele-abonament;
  e) executarea lucrărilor de reparatie capitala a instalaţiilor de încălzire centrala sau modificarea acestora fără documentaţie tehnica legal aprobată şi fără acordul operatorului;
  f) golirea instalaţiilor în vederea executării unor modificări sau reparaţii fără acceptul scris al operatorului;
  g) nerespectarea programului de contorizare aprobat potrivit legii;
  h) furnizarea agentului termic de către producător/distribuitor la parametrii care pun în pericol siguranţa instalaţiilor de utilizare;
  i) producerea, transportul şi/sau distribuţia de energie termica fără licenta eliberata de autoritatea de reglementare competenţa şi/sau fără contract de delegare a serviciului acordat în condiţiile legii de autoritatea administraţiei publice locale.


  Articolul 56

  Constituie contravenţii în domeniul stabilirii şi ajustarii preţurilor şi tarifelor pentru energia termica livrata sub forma de agent termic pentru încălzire şi apa calda menajera următoarele fapte:
  a) practicarea de către producători, transportatori, distribuitori şi/sau furnizori a altor preţuri sau tarife decât cele stabilite de autoritatea de reglementare competenţa;
  b) fundamentarea şi susţinerea cererii de stabilire sau de ajustare a preţurilor şi tarifelor de către producători, transportatori, distribuitori şi/sau furnizori cu date eronate, în scopul obţinerii unor tarife şi preţuri mai mari;
  c) refuzul operatorilor de servicii energetice urbane producători, transportatori, distribuitori şi/sau furnizori - de a se supune controlului autorităţilor de reglementare abilitate în ceea ce priveşte preţurile şi tarifele.


  Articolul 57

  Contravenţiile prevăzute la art. 55 şi 56 se sancţionează după cum urmează:
  a) cu amendă de la 1.000.000 lei la 3.000.000 lei pentru persoanele fizice şi cu amendă de la 2.000.000 lei la 5.000.000 lei pentru persoanele juridice, faptele prevăzute la art. 55 lit. d), e) şi f);
  b) cu amendă de la 2.000.000 lei la 4.000.000 lei pentru persoanele fizice şi de la 4.000.000 lei la 7.000.000 lei pentru persoanele juridice, faptele prevăzute la art. 55 lit. a), b) şi c);
  c) cu amendă de la 2.000.000 lei la 5.000.000 lei pentru persoanele fizice şi de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei pentru persoanele juridice, faptele prevăzute la art. 56 lit. a), b) şi c);
  d) cu amendă de la 20.000.000 lei la 50.000.000 lei pentru persoanele fizice şi de la 150.000.000 lei la 250.000.000 lei pentru persoanele juridice, faptele prevăzute la art. 55 lit. g), h) şi i).


  Articolul 58

  (1) Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 55 şi 56 şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 57 se fac de către primari şi/sau de împuterniciţii acestora, respectiv de autoritatea de reglementare competenţa.
  (2) În cazul contravenţiilor prevăzute la art. 56 preţurile şi tarifele stabilite greşit se corecteaza, iar sumele încasate în mod necuvenit se constituie venit la bugetul local.
  (3) Cuantumul amenzilor contravenţionale prevăzute la art. 57 va fi reactualizat în raport cu rata inflaţiei, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administraţiei Publice.
  (4) Dispoziţiile referitoare la contravenţii prevăzute la art. 55-58 se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002.


  Articolul 59

  În termen de 30 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României, Partea I, cele doua autorităţi competente, ANRSC, respectiv ANRE, vor stabili prin protocol modul de predare-primire a competentelor şi atribuţiilor specifice.


  Capitolul 7 Dispoziţii finale


  Articolul 60

  Prezenta ordonanţă intră în vigoare în termen de 90 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 61

  La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abroga orice dispoziţii contrare.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  p. Ministrul administraţiei publice,
  Ionel Flesariu,
  secretar de stat
  p. Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat
  p. Ministrul industriei şi resurselor,
  Iulian Iancu,
  secretar de stat
  Bucureşti, 29 august 2002.
  Nr. 73.
  -----------