LEGE nr. 156 din 24 mai 2022privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 138/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ și pentru modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 25 mai 2022
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul I

  Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 138 din 28 decembrie 2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1243 din 29 decembrie 2021, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul I, înaintea punctului 1 se introduce un nou punct, cu următorul cuprins:– După articolul 292^1 se introduce un nou articol, articolul 292^2, cu următorul cuprins:

  Articolul 292^2
  (1) Trecerea imobilelor palate administrative din domeniul public al statului în domeniul public al unei unități administrativ-teritoriale, pentru realizarea unor lucrări de reabilitare/modernizare/consolidare/extindere, se face la cererea consiliului județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București, după caz, prin hotărâre a Guvernului, inițiată de autoritățile prevăzute la art. 287 lit. a), care au în administrare bunurile respective, dacă prin lege nu se dispune altfel.(2) Dispozițiile prevăzute la art. 292 alin. (2)-(6) se aplică în mod corespunzător.(3) În imobilele palate administrative trecute în proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale pentru realizarea unor lucrări de reabilitare/modernizare/consolidare/extindere se asigură, în mod gratuit, utilizarea spațiilor necesare funcționării instituțiilor prefectului, serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor, structurilor teritoriale ale instituțiilor care fac parte din administrația publică centrală.(4) Instituțiile prevăzute la alin. (3) suportă, în funcție de suprafața utilizată, cota-parte din totalul cheltuielilor de întreținere și funcționare, în bune condiții, a palatelor administrative.
  2. La articolul I, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 2^1, cu următorul cuprins:2^1. După articolul 610 se introduce un nou articol, articolul 610^1, cu următorul cuprins:

  Articolul 610^1
  (1) Autoritățile și instituțiile publice din administrația publică centrală și locală cu atribuții în implementarea activităților specifice privind dezvoltarea durabilă, inclusiv cele din Planul național de redresare și reziliență, pot să stabilească funcția publică specifică/funcțiile publice specifice de execuție de expert dezvoltare durabilă prin schimbarea denumirii funcțiilor publice de execuție care au în atribuțiile postului mai mult de 50% activități specifice pentru dezvoltare durabilă aferente implementării de proiecte sau alte activități, inclusiv cele din Planul național de redresare și reziliență, și care au absolvit cursuri/programe postuniversitare de formare organizate în conformitate cu standardul ocupațional Expert dezvoltare durabilă sau prin transformarea ori înființarea unei/unor funcții publice de expert dezvoltare durabilă în situația în care nu există funcții publice de execuție cu atribuții mai mult de 50% privind activități specifice pentru dezvoltare durabilă, aferente implementării de proiecte sau alte activități, inclusiv cele din Planul național de redresare și reziliență.(2) Funcția publică specifică de expert dezvoltare durabilă se echivalează cu funcțiile publice generale, în condițiile anexei nr. 5^1.(3) Salarizarea funcției publice specifice de expert dezvoltare durabilă se face la nivelul prevăzut de lege pentru funcția publică generală de consilier.
  3. La articolul I punctul 3, alineatul (24) al articolului 618 se modifică și va avea următorul cuprins:(24) Pentru perioada 30 septembrie-31 decembrie 2023, prevederile alin. (1)-(19) se aplică și pentru ocuparea funcțiilor publice pentru care nu a fost organizat concursul național în condițiile art. 467 alin. (3)-(7) și art. 469 până la data organizării acestuia, cu condiția ca anunțul de concurs să fi fost publicat în condițiile alin. (3), până la data organizării concursului național.4. La articolul I, după punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 6^1, cu următorul cuprins:6^1. La anexa nr. 5 punctul II litera B, după punctul 27 se introduce un nou punct, punctul 28, cu următorul cuprins:28. expert dezvoltare durabilă.5. Anexa nr. 5^1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta lege.


  Articolul II

  Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 553 din 24 iulie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 102, alineatele (8) și (10) se modifică și vor avea următorulcuprins:(8) Personalul aparatului de specialitate al Autorității Electorale Permanente cu statut de înalt funcționar public parlamentar este numit prin concurs, examen sau modificarea raporturilor de serviciu, după caz, cu avizul birourilor permanente reunite ale celor două Camere ale Parlamentului. Persoanele care ocupă funcții de demnitate publică și cele care ocupă funcții publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici, care nu au domiciliu și nici locuință proprietate personală în municipiul București, beneficiază de diurnă de deplasare, stabilită prin regulamentul de organizare și funcționare a Autorității Electorale Permanente.
  ..................................................................................................(10) Posturile de execuție și de conducere din cadrul aparatului de specialitate al Autorității Electorale Permanente se ocupă prin concurs, examen, numire sau modificarea raporturilor de serviciu ori de muncă, după caz, în condițiile legii și ale regulamentului de organizare și funcționare al Autorității Electorale Permanente. Condițiile de studii și vechime în specialitatea studiilor, precum și condițiile specifice pentru ocuparea posturilor din cadrul aparatului de specialitate al Autorității Electorale Permanente sunt stabilite, în condițiile legii, prin regulamentul de organizare și funcționare a Autorității Electorale Permanente.
  2. La articolul 102, alineatele (3), (11)-(15) se abrogă.

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  VASILE-DANIEL SUCIU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  FLORIN-VASILE CÎȚU

  București, 24 mai 2022.
  Nr. 156.

  ANEXĂ

  (Anexa nr. 5^1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019
  Echivalarea funcțiilor publice specifice cu funcții publice generale din cadrul unor autorități și instituții publice


  Nr. crt.

  Denumirea autorității sau instituției publice

  Funcția publică generală cu care se echivalează funcția publică specifică

  Nivelul funcției publice

  Nivelul studiilor necesare

  Vechimea în specialitate necesară exercitării funcției publice

  Funcția publică specifică ce se echivalează

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  1.

  Ministerul Finanțelor

  Director general

  Conducere

  Clasa I, studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă și studii universitare de master absolvite cu diplomă în domeniul administrației publice, managementului sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare

  Conform prevederilor art. 468 alin. (2) lit. b) din prezentul cod

  Controlor financiar șef

  Director general adjunct

  Controlor financiar șef adjunct

  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional superior, conform art. 392 alin. (1) din
  prezentul cod

  Execuție

  Clasa I, studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. c) din prezentul cod

  Controlor delegat, clasa I, grad profesional superior

  2.

  Agenția Națională de Administrare Fiscală

  Director executiv

  Conducere

  Clasa I, studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă și studii universitare de master absolvite cu diplomă în domeniul administrației publice, managementului sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare

  Conform prevederilor art. 468 alin. (2) lit. b) din prezentul cod

  Șef administrație

  Director executiv adjunct

  Șef administrație adjunct

  Director executiv

  Trezorier-șef

  Director executiv adjunct

  Trezorier-șef adjunct

  Director executiv adjunct

  Șef birou vamal

  Șef serviciu

  Conform prevederilor art. 468 alin. (2) lit. a) din prezentul cod

  Șef adjunct birou vamal

  Șef serviciu

  Ofițer de legătură la SELEC

  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional debutant, conform art. 392
  alin. (1) din prezentul cod

  Execuție

  Clasa I, studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă

  Inspector vamal, clasa I, grad profesional debutant

  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional asistent, conform art. 392
  alin. (1) din prezentul cod

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. a) din prezentul cod

  Inspector vamal, clasa I, grad profesional asistent

  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional principal, conform art. 392
  alin. (1) din prezentul cod

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. b) din prezentul cod

  Inspector vamal, clasa I, grad profesional principal

  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional superior, conform art. 392
  alin. (1) din prezentul cod

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. c) din prezentul cod

  Inspector vamal, clasa I, grad profesional superior

  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional debutant, conform art. 392
  alin. (1) din prezentul cod

  Clasa I, studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă

  Inspector casier, clasa I, grad profesional debutant

  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional asistent, conform art. 392
  alin. (1) din prezentul cod

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. a) din prezentul cod

  Inspector casier, clasa I, grad profesional asistent

  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional principal, conform art. 392
  alin. (1) din prezentul cod

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. b) din prezentul cod

  Inspector casier, clasa I, grad profesional principal

  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional superior, conform art. 392
  alin. (1) din prezentul cod

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. c) din prezentul cod

  Inspector casier, clasa I, grad profesional superior

  Referent de specialitate,
  clasa a II-a, grad profesional debutant

  Clasa a II-a, studii superioare de scurtă durată absolvite cu diplomă în perioada anterioară aplicării celor trei cicluri tip Bologna

  Agent vamal, clasa a II-a, grad profesional debutant

  Referent de specialitate,
  clasa a II-a, grad profesional asistent

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. a) din prezentul cod

  Agent vamal, clasa a II-a, grad profesional asistent

  Referent de specialitate,
  clasa a II-a, grad profesional principal

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. b) din prezentul cod

  Agent vamal, clasa a II-a, grad profesional principal

  Referent de specialitate,
  clasa a II-a, grad profesional superior

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. c) din prezentul cod

  Agent vamal, clasa a II-a, grad profesional superior

  Referent, clasa a III-a, grad profesional debutant

  Clasa a III-a, studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat

  Controlor vamal, clasa a III-a, grad profesional debutant

  Referent, clasa a III-a, grad profesional asistent

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. a) din prezentul cod

  Controlor vamal, clasa a III-a, grad profesional asistent

  Referent, clasa a III-a, grad profesional principal

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. b) din prezentul cod

  Controlor vamal, clasa a III-a, grad profesional principal

  Referent, clasa a III-a, grad profesional superior

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. c) din prezentul cod

  Controlor vamal, clasa a III-a, grad profesional superior

  Referent, clasa a III-a, grad profesional debutant

  Clasa a III-a, studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat

  Referent casier, clasa a III-a, grad profesional debutant

  Referent, clasa a III-a, grad profesional asistent

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. a) din prezentul cod

  Referent casier, clasa a III-a, grad profesional asistent

  Referent, clasa a III-a, grad profesional principal

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. b) din prezentul cod

  Referent casier, clasa a III-a, grad profesional principal

  Referent, clasa a III-a, grad profesional superior

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. c) din prezentul cod

  Referent casier, clasa a III-a, grad profesional superior

  Referent, clasa a III-a, grad profesional debutant

  Clasa a III-a, studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat

  Casier trezorier, clasa a III-a, grad profesional debutant

  Referent, clasa a III-a, grad profesional asistent

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. a) din prezentul cod

  Casier trezorier, clasa a III-a, grad profesional asistent

  Referent, clasa a III-a, grad profesional principal

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. b) din prezentul cod

  Casier trezorier, clasa a III-a, grad profesional principal

  Referent, clasa a III-a, grad profesional superior

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. c) din prezentul cod

  Casier trezorier, clasa a III-a, grad profesional superior

  3.

  Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional debutant, conform art. 392
  alin. (1) din prezentul cod

  Execuție

  Clasa I, studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă

  Consilier evaluare-examinare, clasa I, grad profesional debutant

  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional asistent, conform art. 392
  alin. (1) din prezentul cod

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. a) din prezentul cod

  Consilier evaluare-examinare, clasa I, grad profesional asistent

  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional principal, conform art. 392
  alin. (1) din prezentul cod

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. b) din prezentul cod

  Consilier evaluare-examinare, clasa I, grad profesional principal

  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional superior, conform art. 392
  alin. (1) din prezentul cod

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. c) din prezentul cod

  Consilier evaluare-examinare, clasa I, grad profesional superior

  4.

  Consiliul Național al Audiovizualului

  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional debutant, conform art. 392
  alin. (1) din prezentul cod

  Execuție

  Clasa I, studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă

  Inspector audiovizual, clasa I, grad profesional debutant

  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional asistent, conform art. 392
  alin. (1) din prezentul cod

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. a) din prezentul cod

  Inspector audiovizual, clasa I, grad profesional asistent

  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional principal, conform art. 392
  alin. (1) din prezentul cod

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. b) din prezentul cod

  Inspector audiovizual, clasa I, grad profesional principal

  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional superior, conform art. 392
  alin. (1) din prezentul cod

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. c) din prezentul cod

  Inspector audiovizual, clasa I, grad profesional superior

  5.

  Inspecția Muncii și inspectoratele teritoriale de muncă

  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional debutant, conform art. 392
  alin. (1) din prezentul cod

  Execuție

  Clasa I, studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă

  Inspector de muncă, clasa I, grad profesional debutant

  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional asistent, conform art. 392
  alin. (1) din prezentul cod

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. a) din prezentul cod

  Inspector de muncă, clasa I, grad profesional asistent

  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional principal, conform art. 392
  alin. (1) din prezentul cod

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. b) din prezentul cod

  Inspector de muncă, clasa I, grad profesional principal

  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional superior, conform art. 392
  alin. (1) din prezentul cod

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. c) din prezentul cod

  Inspector de muncă, clasa I, grad profesional superior

  Director general, respectiv director general adjunct

  Conducere

  Clasa I, studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, necesare pentru exercitarea funcțiilor publice generale de conducere, precum și studii universitare de master absolvite cu diplomă în domeniul administrației publice, managementului sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educației naționale
  nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare

  Conform prevederilor art. 468 alin. (2) lit. b) din prezentul cod

  Inspector general de stat și inspector general de stat adjunct

  Director executiv, respectiv director executiv adjunct

  Inspector-șef și inspector-șef adjunct (județene)

  Director/Șef serviciu/Șef birou

  Conform prevederilor art. 468 alin. (2) din prezentul cod

  Director/Șef serviciu/Șef birou al direcțiilor cu atribuții de control

  6.

  Inspectoratul de Stat în Construcții

  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional debutant, conform art. 392 alin. (1) din prezentul cod

  Execuție

  Clasa I, studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă

  Inspector în construcții, clasa I, grad profesional debutant

  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional asistent, conform art. 392 alin. (1) din prezentul cod

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. a) din prezentul cod

  Inspector în construcții, clasa I, grad profesional asistent

  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional principal, conform art. 392 alin. (1) din prezentul cod

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. b) din prezentul cod

  Inspector în construcții, clasa I, grad profesional principal

  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional superior, conform art. 392 alin. (1) din prezentul cod

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. c) din prezentul cod

  Inspector în construcții, clasa I, grad profesional superior

  Șef serviciu

  Conducere

  Clasa I, studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă și studii universitare de master absolvite cu diplomă în domeniul administrației publice, managementului sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educației naționale
  nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare

  Conform prevederilor art. 468 alin. (2) lit. a) din prezentul cod

  Inspector-șef al municipiului București

  Șef birou

  Conducere

  Conform prevederilor art. 468 alin. (2) lit. a) din prezentul cod

  Inspector-șef județean

  7.

  Inspectoratele teritoriale pentru calitatea semințelor și materialului săditor

  Director executiv

  Conducere

  Clasa I, studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă și studii universitare de master absolvite cu diplomă în domeniul administrației publice, managementului sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educației naționale
  nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare

  Conform prevederilor art. 468 alin. (2) lit. b) din prezentul cod

  Inspector-șef

  8.

  Consiliul Concurenței

  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional debutant, conform art. 392
  alin. (1) din prezentul cod

  Execuție

  Clasa I, studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă

  Inspector de concurență, grad profesional debutant

  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional asistent, conform art. 392
  alin. (1) din prezentul cod

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. a) din prezentul cod

  Inspector de concurență, grad profesional asistent

  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional principal, conform art. 392
  alin. (1) din prezentul cod

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. b) din prezentul cod

  Inspector de concurență, grad profesional principal

  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional superior, conform art. 392
  alin. (1) din prezentul cod

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. c) din prezentul cod

  Inspector de concurență, grad profesional superior

  9.

  Garda Națională
  de Mediu

  Șef serviciu

  Conducere

  Clasa I, studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă și studii universitare de master absolvite cu diplomă în domeniul administrației publice, managementului sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educației naționale
  nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare

  Conform prevederilor art. 468 alin. (2) lit. a) din prezentul cod

  Comisar-șef

  Șef birou

  Comisar-șef adjunct

  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional debutant, conform art. 392
  alin. (1) din prezentul cod

  Execuție

  Clasa I, studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă

  Comisar, clasa I, grad profesional debutant

  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional asistent, conform art. 392
  alin. (1) din prezentul cod

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. a) din prezentul cod

  Comisar, clasa I, grad profesional asistent

  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional principal, conform art. 392
  alin. (1) din prezentul cod

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. b) din prezentul cod

  Comisar, clasa I, grad profesional principal

  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional superior, conform art. 392
  alin. (1) din prezentul cod

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. c) din prezentul cod

  Comisar, clasa I, grad profesional superior

  Referent de specialitate,
  clasa a II-a, grad profesional debutant

  Clasa a II-a, studii superioare de scurtă durată, absolvite cu diplomă în perioada anterioară aplicării celor trei cicluri tip Bologna

  Comisar, clasa a II-a, grad profesional debutant

  Referent de specialitate,
  clasa a II-a, grad profesional asistent

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. a) din prezentul cod

  Comisar, clasa a II-a, grad profesional asistent

  Referent de specialitate,
  clasa a II-a, grad profesional principal

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. b) din prezentul cod

  Comisar, clasa a II-a, grad profesional principal

  Referent de specialitate,
  clasa a II-a, grad profesional superior

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. c) din prezentul cod

  Comisar, clasa a II-a, grad profesional superior

  Referent, clasa a III-a, grad profesional debutant

  Clasa a III-a, studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat

  Comisar, clasa a III-a, grad profesional debutant

  Referent, clasa a III-a, grad profesional asistent

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. a) din prezentul cod

  Comisar, clasa a III-a, grad profesional asistent

  Referent, clasa a III-a, grad profesional principal

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. b) din prezentul cod

  Comisar, clasa a III-a, grad profesional principal

  Referent, clasa a III-a, grad profesional superior

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. c) din prezentul cod

  Comisar, clasa a III-a, grad profesional superior

  10.

  Garda Forestieră

  Director general

  Conducere

  Clasa I, studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă și studii universitare de master absolvite cu diplomă în domeniul administrației publice, managementului sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educației naționale
  nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare

  Conform prevederilor art. 468 alin. (2) lit. b) din prezentul cod

  Inspector-șef (regional)

  11.

  Administrația Rezervației Biosferei „Delta Dunării“

  Referent, clasa a III-a, grad profesional debutant

  Execuție

  Clasa a III-a, studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat

  Agent ecolog, grad profesional debutant

  Referent, clasa a III-a, grad profesional asistent

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. a) din prezentul cod

  Agent ecolog, grad profesional asistent

  Referent, clasa a III-a, grad profesional principal

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. b) din prezentul cod

  Agent ecolog, grad profesional principal

  Referent, clasa a III-a, grad profesional superior

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. c) din prezentul cod

  Agent ecolog, grad profesional superior

  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional debutant, conform art. 392
  alin. (1) din prezentul cod

  Clasa I, studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă

  Inspector ecolog, grad profesional debutant

  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional asistent, conform art. 392
  alin. (1) din prezentul cod

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. a) din prezentul cod

  Inspector ecolog, grad profesional asistent

  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional principal, conform art. 392
  alin. (1) din prezentul cod

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. b) din prezentul cod

  Inspector ecolog, grad profesional principal

  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional superior, conform art. 392
  alin. (1) din prezentul cod

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. c) din prezentul cod

  Inspector ecolog, grad profesional superior

  12.

  Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate

  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional asistent, conform art. 392
  alin. (1) din prezentul cod

  Execuție

  Clasa I, studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. a) din prezentul cod

  Inspector urmărire și administrare bunuri, grad profesional asistent

  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional principal, conform art. 392
  alin. (1) din prezentul cod

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. b) din prezentul cod

  Inspector urmărire și administrare bunuri, grad profesional principal

  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional superior, conform art. 392 alin. (1) din prezentul cod

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. c) din prezentul cod

  Inspector urmărire și administrare bunuri, grad profesional superior

  13.

  Casa Națională de Asigurări de Sănătate

  Director general adjunct, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare

  Conducere

  Clasa I, studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă și studii universitare de master absolvite cu diplomă în domeniul administrației publice, managementului sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educației naționale
  nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare

  Conform prevederilor art. 468 alin. (2) lit. b) din prezentul cod

  Medic-șef - funcție publică de stat

  Director executiv adjunct, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare

  Medic-șef - funcție publică teritorială

  14.

  Departamentul pentru lupta antifraudă

  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional debutant, conform art. 392
  alin. (1) din prezentul cod

  Execuție

  Clasa I, studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă

  Consilier, clasa I, grad profesional debutant

  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional asistent, conform art. 392
  alin. (1) din prezentul cod

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. a) din prezentul cod

  Consilier, clasa I, grad profesional asistent

  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional principal, conform art. 392
  alin. (1) din prezentul cod

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. b) din prezentul cod

  Consilier, clasa I, grad profesional principal

  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional superior, conform art. 392
  alin. (1) din prezentul cod

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. c) din prezentul cod

  Consilier, clasa I, grad profesional superior

  Cu funcțiile publice de execuție de clasa a II-a, grad profesional debutant, conform art. 392
  alin. (2) din prezentul cod

  Execuție

  Clasa a II-a, studii superioare de scurtă durată, absolvite cu diplomă în perioada anterioară aplicării celor trei cicluri tip Bologna

  Referent de specialitate, clasa a II-a, grad profesional debutant

  Cu funcțiile publice de execuție de clasa a II-a, grad profesional asistent, conform art. 392
  alin. (2) din prezentul cod

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. a) din prezentul cod

  Referent de specialitate, clasa a II-a, grad profesional asistent

  Cu funcțiile publice de execuție de clasa a II-a, grad profesional principal, conform art. 392
  alin. (2) din prezentul cod

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. b) din prezentul cod

  Referent de specialitate, clasa a II-a, grad profesional principal

  Cu funcțiile publice de execuție de clasa a II-a, grad profesional superior, conform art. 392
  alin. (2) din prezentul cod

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. c) din prezentul cod

  Referent de specialitate, clasa a II-a, grad profesional superior

  Cu funcțiile publice de execuție de clasa a III-a, grad profesional debutant, conform art. 392
  alin. (3) din prezentul cod

  Execuție

  Clasa a III-a, studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat

  Referent, clasa a III-a, grad profesional debutant

  Cu funcțiile publice de execuție de clasa a III-a, grad profesional asistent, conform art. 392
  alin. (3) din prezentul cod

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. a) din prezentul cod

  Referent, clasa a III-a, grad profesional asistent

  Cu funcțiile publice de execuție de clasa a III-a, grad profesional principal, conform art. 392
  alin. (3) din prezentul cod

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. b) din prezentul cod

  Referent, clasa a III-a, grad profesional principal

  Cu funcțiile publice de execuție de clasa a III-a, grad profesional superior, conform art. 392
  alin. (3) din prezentul cod

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. c) din prezentul cod

  Referent, clasa a III-a, grad profesional superior

  Cu funcțiile publice generale de conducere, conform art. 390
  alin. (1) lit. c) din prezentul cod

  Conducere

  Clasa I, studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă și studii universitare de master absolvite cu diplomă în domeniul administrației publice, managementului sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare

  Conform prevederilor art. 468 alin. (2) lit. b) din prezentul cod

  Funcția publică specifică de conducere de director

  Cu funcțiile publice generale de conducere, conform art. 390
  alin. (1) lit. d) din prezentul cod

  Conform prevederilor art. 468 alin. (2) lit. b) din prezentul cod

  Funcția publică specifică de conducere de director adjunct

  Cu funcțiile publice generale de conducere, conform art. 390
  alin. (1) lit. g) din prezentul cod

  Conform prevederilor art. 468 alin. (2) lit. a) din prezentul cod

  Funcția publică specifică de conducere de șef serviciu

  Cu funcțiile publice generale de conducere, conform art. 390
  alin. (1) lit. h) din prezentul cod

  Conform prevederilor art. 468 alin. (2) lit. a) din prezentul cod

  Funcția publică specifică de conducere de șef birou

  15.

  Ministerul Economiei

  Cu funcțiile publice generale de execuție de clasa I, grad profesional debutant/asistent/ principal/superior, conform
  art. 392 alin. (1)
  din prezentul cod

  Execuție

  Clasa I, studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) din prezentul cod

  Funcție publică de execuție specifică

  16.

  Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor

  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional debutant, conform art. 392 alin. (1) din prezentul cod

  Execuție

  Clasa I, studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă

  Comisar, clasa I, grad profesional debutant

  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional asistent, conform art. 392 alin. (1) din prezentul cod

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. a) din prezentul cod

  Comisar, clasa I, grad profesional asistent

  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional principal, conform art. 392 alin. (1) din prezentul cod

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. b) din prezentul cod

  Comisar, clasa I, grad profesional principal

  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional superior, conform art. 392 alin. (1) din prezentul cod

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. c) din prezentul cod

  Comisar, clasa I, grad profesional superior

  Referent de specialitate, clasa a II-a, grad profesional debutant

  Clasa a II-a, studii superioare de scurtă durată, absolvite cu diplomă în perioada anterioară aplicării celor trei cicluri tip Bologna

  Comisar,
  clasa a II-a, grad profesional debutant

  Referent de specialitate, clasa a II-a, grad profesional asistent

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. a) din prezentul cod

  Comisar,
  clasa a II-a, grad profesional asistent

  Referent de specialitate, clasa a II-a, grad profesional principal

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. b) din prezentul cod

  Comisar,
  clasa a II-a, grad profesional principal

  Referent de specialitate, clasa a II-a, grad profesional superior

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. c) din prezentul cod

  Comisar,
  clasa a II-a, grad profesional superior

  Referent, clasa a III-a, grad profesional debutant

  Clasa a III-a, studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat

  Comisar,
  clasa a III-a, grad profesional debutant

  Referent, clasa a III-a, grad profesional asistent

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. a) din prezentul cod

  Comisar,
  clasa a III-a, grad profesional asistent

  Referent, clasa a III-a, grad profesional principal

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. b) din prezentul cod

  Comisar,
  clasa a III-a, grad profesional principal

  Referent, clasa a III-a, grad profesional superior

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. c) din prezentul cod

  Comisar,
  clasa a III-a, grad profesional superior

  17.

  Comisariatele regionale pentru protecția consumatorilor

  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional debutant, conform art. 392 alin. (1) din prezentul cod

  Execuție

  Clasa I, studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă

  Comisar, clasa I, grad profesional debutant

  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional asistent, conform art. 392 alin. (1) din prezentul cod

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. a) din prezentul cod

  Comisar, clasa I, grad profesional asistent

  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional principal, conform art. 392 alin. (1) din prezentul cod

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. b) din prezentul cod

  Comisar, clasa I, grad profesional principal

  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional superior, conform art. 392 alin. (1) din prezentul cod

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. c) din prezentul cod

  Comisar, clasa I, grad profesional superior

  Referent de specialitate, clasa a II-a, grad profesional debutant

  Clasa a II-a, studii superioare de scurtă durată, absolvite cu diplomă în perioada anterioară aplicării celor trei cicluri tip Bologna

  Comisar, clasa a II-a, grad profesional debutant

  Referent de specialitate, clasa a II-a, grad profesional asistent

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. a) din prezentul cod

  Comisar, clasa a II-a, grad profesional asistent

  Referent de specialitate, clasa a II-a, grad profesional principal

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. b) din prezentul cod

  Comisar, clasa a II-a, grad profesional principal

  Referent de specialitate, clasa a II-a, grad profesional superior

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. c) din prezentul cod

  Comisar, clasa a II-a, grad profesional superior

  Referent, clasa a III-a, grad profesional debutant

  Clasa a III-a, studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat

  Comisar, clasa a III-a, grad profesional debutant

  Referent, clasa a III-a, grad profesional asistent

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. a) din prezentul cod

  Comisar, clasa a III-a, grad profesional asistent

  Referent, clasa a III-a, grad profesional principal

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. b) din prezentul cod

  Comisar, clasa a III-a, grad profesional principal

  Referent, clasa a III-a, grad profesional superior

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. c) din prezentul cod

  Comisar, clasa a III-a, grad profesional superior

  Director executiv

  Conducere

  Clasa I, studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă și studii universitare de master absolvite cu diplomă în domeniul administrației publice, managementului sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare

  Conform prevederilor art. 468 alin. (2) lit. b) din prezentul cod

  Comisar-șef

  Șef serviciu sau șef birou, după caz

  Conform prevederilor art. 468 alin. (2) lit. a) din prezentul cod

  Comisar-șef adjunct

  18.

  Consiliul de monitorizare

  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional debutant, conform art. 392 alin. (1) din prezentul cod

  Execuție

  Clasa I, studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă

  Inspector de monitorizare, grad profesional debutant

  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional asistent, conform art. 392 alin. (1) din prezentul cod

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. a) din prezentul cod

  Inspector de monitorizare, grad profesional asistent

  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional principal, conform art. 392 alin. (1) din prezentul cod

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. b) din prezentul cod

  Inspector de monitorizare, grad profesional principal

  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional superior, conform art. 392 alin. (1) din prezentul cod

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. c) din prezentul cod

  Inspector de monitorizare, grad profesional superior

  19.

  Administrația publică locală

  Director general

  Conducere

  Clasa I, studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în științe juridice, administrative sau politice și studii universitare de master absolvite cu diplomă în domeniul administrației publice, managementului sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare

  Conform prevederilor art. 468 alin. (2) lit. b) din prezentul cod

  Secretar general al județului, secretar general al municipiului București, secretar general al sectorului municipiului București și secretar general al municipiului reședință de județ

  Director general adjunct

  Conducere

  Secretar general al municipiului

  Director executiv

  Conducere

  Secretar general al orașului

  Șef serviciu

  Conducere

  Conform prevederilor art. 468 alin. (2) lit. a) din prezentul cod

  Secretar general de comună

  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional debutant

  Execuție

  Clasa I, studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă

  Polițist local, clasa I, grad profesional debutant

  Consilier, expert, cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional asistent

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. a) din prezentul cod

  Polițist local, clasa I, grad profesional asistent

  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional principal

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. b) din prezentul cod

  Polițist local, clasa I, grad profesional principal

  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional superior

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. c) din prezentul cod

  Polițist local, clasa I, grad profesional superior

  Referent de specialitate, clasa a II-a, grad profesional debutant

  Clasa a II-a, studii superioare de scurtă durată, absolvite cu diplomă în perioada anterioară aplicării celor trei cicluri tip Bologna

  Polițist local, clasa a II-a, grad profesional debutant

  Referent de specialitate, clasa a II-a, grad profesional asistent

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. a) din prezentul cod

  Polițist local, clasa a II-a, grad profesional asistent

  Referent de specialitate, clasa a II-a, grad profesional principal

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. b) din prezentul cod

  Polițist local, clasa a II-a, grad profesional, principal

  Referent de specialitate, clasa a II-a, grad profesional superior

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. c) din prezentul cod

  Polițist local, clasa a II-a, grad profesional superior

  Referent, clasa a III-a, grad profesional debutant

  Clasa a III-a, studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat

  Polițist local, clasa a III-a, grad profesional debutant

  Referent, clasa a III-a, grad profesional asistent

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. a) din prezentul cod

  Polițist local, clasa a III-a, grad profesional asistent

  Referent, clasa a III-a, grad profesional principal

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. b) din prezentul cod

  Polițist local, clasa a III-a, grad profesional principal

  Referent, clasa a III-a, grad profesional superior

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. c) din prezentul cod

  Polițist local, clasa a III-a, grad profesional superior

  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional debutant

  Execuție

  Clasa I, studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă

  Inspector de protecție civilă, clasa I, grad profesional debutant

  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional asistent

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. a) din prezentul cod

  Inspector de protecție civilă, clasa I, grad profesional asistent

  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional principal

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. b) din prezentul cod

  Inspector de protecție civilă, clasa I, grad profesional principal

  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional superior

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. c) din prezentul cod

  Inspector de protecție civilă, clasa I, grad profesional superior

  Referent de specialitate, clasa a II-a, grad profesional debutant

  Execuție

  Clasa a II-a, studii superioare de scurtă durată absolvite cu diplomă în perioada anterioară aplicării celor trei cicluri tip Bologna

  Inspector de protecție civilă, clasa a II-a, grad profesional debutant

  Referent de specialitate, clasa a II-a, grad profesional asistent

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. a) din prezentul cod

  Inspector de protecție civilă, clasa a II-a, grad profesional asistent

  Referent de specialitate, clasa a II-a, grad profesional principal

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. b) din prezentul cod

  Inspector de protecție civilă, clasa a II-a, grad profesional principal

  Referent de specialitate, clasa a II-a, grad profesional superior

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. c) din prezentul cod

  Inspector de protecție civilă, clasa a II-a, grad profesional superior

  Referent, clasa a III-a, grad profesional debutant

  Execuție

  Clasa a III-a, studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat

  Inspector de protecție civilă, clasa a III-a, debutant

  Referent, clasa a III-a, grad profesional asistent

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. a) din prezentul cod

  Inspector de protecție civilă, clasa a III-a, asistent

  Referent, clasa a III-a, grad profesional principal

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. b) din prezentul cod

  Inspector de protecție civilă, clasa a III-a, principal

  Referent, clasa a III-a, grad profesional superior

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. c) din prezentul cod

  Inspector de protecție civilă, clasa a III-a, superior

  Director general*)/ Director executiv**)
  *) Pentru situațiile în care structura de specialitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului este organizată la nivel de direcție generală.
  **) Pentru situațiile în care structura de specialitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului este organizată la nivel de direcție.

  Conducere

  Clasa I, studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă și studii universitare de master absolvite cu diplomă în domeniul administrației publice, managementului sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare

  Conform prevederilor art. 468 alin. (2) lit. b) din prezentul cod

  Arhitect-șef la nivelul județelor, municipiilor reședință de județ, municipiului București și sectoarelor municipiului București

  Director executiv*)/Șef serviciu**), după caz, potrivit art. 391 alin. (3) din prezentul cod
  *) Pentru situațiile în care structura de specialitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului este organizată la nivel de direcție.
  **) Pentru situațiile în care structura de specialitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului este organizată la nivel de serviciu.

  Conform prevederilor art. 468 alin. (2) lit. a) sau b) din prezentul cod

  Arhitect-șef la nivelul municipiilor, altele decât cele reședință de județ, și al orașelor

  Șef birou

  Conform prevederilor art. 468 alin. (2) lit. a) din prezentul cod

  Arhitect-șef la nivelul comunelor

  20.

  Autoritatea Electorală Permanentă

  Director executiv

  Conducere

  Clasa I, studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă și studii universitare de master absolvite cu diplomă în domeniul administrației publice, managementului sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare

  Conform prevederilor art. 468 alin. (2) lit. b) din prezentul cod

  Director

  Director executiv adjunct

  Director adjunct

  Șef serviciu

  Conform prevederilor art. 468 alin. (2) lit. a) din prezentul cod

  Șef serviciu

  Șef birou

  Șef birou

  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional superior, conform art. 392 alin. (1) din prezentul cod

  Execuție

  Clasa I, studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. c) din prezentul cod

  Consilier parlamentar

  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional principal, conform art. 392 alin. (1) din prezentul cod

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. b) din prezentul cod

  Expert parlamentar

  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional asistent, conform art. 392 alin. (1) din prezentul cod

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. a) din prezentul cod

  Consultant parlamentar

  21.

  Ministerul Public

  Șef serviciu

  Conducere

  Clasa I, studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă și studii universitare de master absolvite cu diplomă în domeniul administrației publice, managementului sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare

  Conform prevederilor art. 468 alin. (2) lit. a) din prezentul cod

  Specialist-șef serviciu

  Șef birou

  Specialist-șef birou

  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional superior, conform art. 392 alin. (1) din prezentul cod

  Execuție

  Clasa I, studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. c) din prezentul cod

  Specialist

  22.

  Administrația publică centrală și locală

  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional debutant, conform art. 392 alin. (1) din prezentul cod

  Execuție

  Clasa I, studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă

  Expert dezvoltare durabilă, grad profesional debutant

  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional asistent, conform art. 392 alin. (1) din prezentul cod

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. a) din prezentul cod

  Expert dezvoltare durabilă, grad profesional asistent

  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional principal, conform art. 392 alin. (1) din prezentul cod

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. b) din prezentul cod

  Expert dezvoltare durabilă, grad profesional principal

  Cu funcțiile publice de execuție de clasa I, grad profesional superior, conform art. 392 alin. (1) din prezentul cod

  Conform prevederilor art. 468 alin. (1) lit. c) din prezentul cod

  Expert dezvoltare durabilă, grad profesional superior

  NOTĂ 1:
  Funcția publică specifică de inspector social a fost echivalată cu funcția publică generală de inspector, prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 87/2021 privind completarea art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 82/2016 pentru aprobarea Statutului special al funcției publice specifice de inspector social și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

  NOTĂ 2:
  Prezenta ordonanță de urgență nu introduce modificări cu privire la condițiile de ocupare a funcțiilor publice specifice, la nivelul funcțiilor publice specifice, la nivelul studiilor sau tipului de diplome/cursuri de formare/perfecționare necesare sau la orice alte condiții specifice prevăzute de legislația în vigoare pentru ocuparea funcțiilor publice specifice.

  NOTĂ 3:
  Echivalarea funcțiilor publice specifice, prevăzute în prezenta anexă, cu funcțiile publice generale nu afectează raporturile de serviciu și drepturile salariale avute la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

  -----