ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 82 din 21 iulie 2021pentru completarea Legii cetățeniei române nr. 21/1991
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 731 din 26 iulie 2021
  Având în vedere obligația creării unui cadru legislativ clar și previzibil în materie de cetățenie, în așa fel încât Comisia pentru cetățenie din cadrul Autorității Naționale pentru Cetățenie să asigure îndeplinirea în mod eficient a normelor legale și să le aplice într-o manieră coerentă,
  ținând seama de faptul că într-un număr semnificativ de dosare de cetățenie comunicarea către solicitanți, în străinătate, a corespondenței Autorității Naționale pentru Cetățeniei nu s-a putut realiza din motive independente de voința Autorității,
  deoarece, în anul 2020, din numărul total de adrese prin care Comisia pentru cetățenie a solicitat completarea dosarelor administrative cu înscrisuri esențiale soluționării acestora, în temeiul art. 16 alin. (2) lit. b) din Legea cetățeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, doar în 56% dintre cazuri s-a întors confirmarea de primire semnată de către destinatar,
  întrucât consecința directă a acestei situații este imposibilitatea soluționării cererilor de cetățenie respective, menținerea acestora pe rolul Comisiei pentru cetățenie pe termen nedeterminat, refacerea corespondenței cu costurile suplimentare aferente, dar și imposibilitatea respingerii cererilor ca nesusținute, atunci când s-ar impune această soluție, în conformitate cu dispozițiile art. 16 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  având în vedere că aceste dificultăți se regăsesc și în ceea ce privește activitatea de comunicare a ordinelor de aprobare/respingere a cererilor de cetățenie, care în prezent se realizează exclusiv prin intermediul serviciilor poștale,
  luând în considerare necesitatea adoptării unor dispoziții care să prevadă posibilitatea comunicării actelor respective prin mijloace electronice, atunci când nu a fost posibilă comunicarea prin scrisoare recomandată, precum și dreptul solicitanților de a opta sub semnătură, la depunerea cererii de cetățenie, pentru recepționarea corespondenței prin mijloace electronice, neluarea acestor măsuri menținând perpetuarea vulnerabilităților înregistrate în activitatea Autorității Naționale pentru Cetățenie, astfel cum au fost prezentate mai sus,
  ținând seama de faptul că analizarea îndeplinirii condițiilor legale de bază pentru dobândirea/redobândirea cetățeniei române se realizează pe baza unor acte oficiale de stare civilă emise de autorități ale statelor din care provin solicitanții sau ascendenții acestora,
  întrucât Autoritatea Națională pentru Cetățenie s-a confruntat cu situația în care într-un număr semnificativ de dosare de cetățenie au fost depuse acte de stare civilă care s-au dovedit a nu fi autentice, potrivit comunicărilor venite din partea autorităților străine competente, ca urmare a verificărilor dispuse de Comisia pentru cetățenie,
  având în vedere faptul că verificarea autenticității documentelor emise de autorități ale altor state, documente cu privire la care există suspiciuni de fals, prin obținerea unei confirmări din partea autorităților străine competente, este dificil de realizat, iar, în unele cazuri, o astfel de posibilitate este practic inexistentă - spre exemplu, în cazul persoanelor care solicită redobândirea cetățeniei române și care provin dintr-o serie de state ale spațiului ex-sovietic,
  deoarece situația prezentată mai sus continuă să subziste, existând cazuri de suspiciune cu privire la autenticitatea actelor de stare civilă depuse de unii solicitanți în dovedirea condițiilor pentru redobândirea cetățeniei române, luând în considerare și dificultățile de a stabili autenticitatea acestor acte, în toate aceste cazuri Comisia a solicitat persoanelor respective completarea dosarului, urmând ca pe aceste documente să fie aplicată apostila prevăzută de Convenția de la Haga din 1961 cu privire la suprimarea cerinței supralegalizării actelor oficiale străine; în acest context, trebuie arătat faptul că, deși Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu înlătură formalitatea apostilei și nici nu prevede scutirea de supralegalizare a actelor de natura celor precizate mai sus, solicitările anterior menționate ale Comisiei au fost, în unele cazuri, contestate în justiție de către persoanele în cauză, unele dintre aceste cauze aflându-se pe rolul instanțelor judecătorești,
  întrucât absența unor prevederi exprese care să clarifice situația expusă mai sus creează premisele introducerii unor acțiuni repetitive în justiție vizând practica administrativă a Comisiei, precum și riscul acordării cetățeniei române unor persoane neîndreptățite,
  având în vedere importanța deosebită a raporturilor juridice care privesc acordarea cetățeniei române, existența unor suspiciuni asupra autenticității actelor care fac dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute în mod imperativ de lege la acordarea cetățeniei române nu poate fi admisă, impunând-se în consecință luarea în regim de urgență a măsurilor legislative pentru asigurarea garanțiilor necesare sub acest aspect, pentru eliminarea riscurilor reprezentate de situațiile care ar putea duce la dobândirea în mod fraudulos a cetățeniei române, în baza unor documente false.
  Luând în considerare faptul că neadoptarea de urgență a soluțiilor propuse în prezenta ordonanță de urgență ar avea un impact semnificativ asupra bunei funcționări a Autorității Naționale pentru Cetățenie și a procesului de dobândire/redobândire a cetățeniei române,
  în considerarea faptului că operarea completărilor necesare în cadrul legislativ vizează interesul public și constituie o situație de urgență a cărei reglementare nu poate fi amânată,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

  Articolul I

  Legea cetățeniei române nr. 21/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 576 din 13 august 2010, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. După articolul 15 se introduce un nou articol, articolul 15^1, cu următorul cuprins:

  Articolul 15^1

  Actele întocmite sau legalizate de o autoritate străină sau de un agent public străin care dovedesc îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege pentru acordarea sau, după caz, redobândirea cetățeniei române pot fi luate în considerare numai dacă sunt apostilate de autoritățile din statul respectiv sau, după caz, supralegalizate de misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din acel stat ori de către Ministerul Afacerilor Externe al României, pentru certificarea autenticității semnăturilor și sigiliului aplicate pe acestea.
  2. După articolul 34 se introduce un nou articol, articolul 34^1, cu următorul cuprins:

  Articolul 34^1
  (1) Comunicarea către solicitanți a actelor și a corespondenței Autorității Naționale pentru Cetățenie, inclusiv a ordinelor emise, potrivit legii, de președintele Autorității Naționale pentru Cetățenie, se face prin scrisoarea recomandată cu confirmare de primire, potrivit dispozițiilor prezentei legi.(2) La cererea solicitantului, comunicările prevăzute la alin. (1) se pot face și prin poștă electronică, la adresa de poștă electronică indicată de acesta în cuprinsul cererii depuse. În acest caz, comunicarea va fi însoțită de semnătura electronică extinsă a Autorității Naționale pentru Cetățenie, bazată pe un certificat calificat, care va înlocui ștampila instituției și semnătura președintelui Autorității Naționale pentru Cetățenie. Actele și corespondența Autorității Naționale pentru Cetățenie se consideră comunicate la momentul la care s-a primit mesajul din partea sistemului folosit că au ajuns la destinatar potrivit datelor furnizate de acesta. Mesajul de comunicare către destinatar primit de la sistem constituie dovada de comunicare.(3) Dispozițiile alin. (2) sunt aplicabile și în cazul în care solicitantul a optat la depunerea cererii pentru comunicarea corespondenței și actelor Autorității Naționale pentru Cetățenie prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, iar comunicarea în această modalitate nu s-a putut realiza din cauze independente de voința Autorității Naționale pentru Cetățenie.(4) Toți solicitanții vor indica, în cuprinsul cererii depuse, adresa de corespondență aleasă, precum și o adresă de poștă electronică.


  Articolul II

  Prevederile art. 15^1 din Legea cetățeniei române nr. 21/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 576 din 13 august 2010, cu modificările și completările ulterioare, sunt aplicabile și cererilor pentru acordarea sau, după caz, redobândirea cetățeniei române, înregistrate la Autoritatea Națională pentru Cetățenie până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și aflate în curs de soluționare la această dată, atunci când există elemente care nasc îndoieli cu privire la autenticitatea actelor care dovedesc îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege pentru acordarea sau, după caz, redobândirea cetățeniei române.


  Articolul III

  Legea cetățeniei române nr. 21/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 576 din 13 august 2010, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu completările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.

  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Ilie-Dan Barna
  Ministrul justiției,
  Stelian-Cristian Ion
  Ministrul afacerilor externe,
  Bogdan Lucian Aurescu

  București, 21 iulie 2021.
  Nr. 82.
  ----