HOTĂRÂRE nr. 714 din 2 iulie 2008
privind actualizarea limitei valorii zilnice pentru produsele lactate şi de panificaţie acordate pentru elevii din clasele I-VIII din învăţământul de stat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat cu program normal de 4 ore şi pentru aprobarea conţinutului/specificaţiilor tehnice ale caietului de sarcini pentru procedurile de atribuire a contractelor de furnizare a produselor lactate şi de panificaţie pentru elevi şi preşcolari
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 511 din 8 iulie 2008  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 1 alin. (2) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-VIII din învăţământul de stat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat cu program normal de 4 ore, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 16/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Începând cu data de 1 septembrie 2008 se actualizează limita valorii zilnice pentru produsele lactate şi de panificaţie acordate pentru un elev, respectiv pentru un preşcolar, la 1,17 lei/elev, respectiv preşcolar.


  Articolul 2

  Se aprobă conţinutul/specificaţiile tehnice al/ale caietului de sarcini pentru procedurile de atribuire a contractelor de furnizare a produselor lactate şi de panificaţie pentru elevi şi preşcolari, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 3

  Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, Ministerul Economiei şi Finanţelor, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Sănătăţii Publice şi Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, împreună cu consiliile judeţene, consiliile locale ale municipiilor, oraşelor şi comunelor, consiliile sectoarelor municipiului Bucureşti şi instituţiile prefecţilor, vor lua toate măsurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.


  Articolul 4

  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 932/2002 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 652 din 2 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ---------------
  p. Ministrul internelor
  şi reformei administrative,
  Liviu Radu,
  secretar de stat
  Ministrul educaţiei,
  cercetării şi tineretului,
  Cristian Mihai Adomniţei
  Ministrul economiei şi finanţelor,
  Varujan Vosganian
  Bucureşti, 2 iulie 2008.
  Nr. 714.


  Anexa
  CAIET DE SARCINI
  pentru procedurile de atribuire a contractelor de furnizare
  a produselor lactate şi de panificaţie pentru elevi şi preşcolari
  Specificaţii tehnice
  1. Caracteristici generale
  Se vor furniza:
  - produse lactate (lapte UHT, lapte pasteurizat, lapte bătut, iaurt simplu integral) în ambalaje de 200 g/unitate;
  - produse de panificaţie (cornuri, batoane, biscuiţi) în ambalaje de 80 g/unitate.
  Se vor asigura transportul şi distribuţia zilnic, bisăptămânal sau săptămânal la destinatar (şcoală, grădiniţă), conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 16/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
  2. Cantităţi solicitate
  Cantităţile totale zilnice, bisăptămânale sau săptămânale sunt stabilite de fiecare consiliu judetean, cu nominalizarea localităţilor, şcolilor şi grădiniţelor de stat cu program normal de 4 ore şi a numărului de elevi care urmează să beneficieze de prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 16/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi se anexează la prezentul caiet de sarcini.
  3. Calitatea produselor
  Calitatea produselor lactate şi de panificaţie va respecta parametrii microbiologici de calitate prevăzuţi la art. 70 pct. 3, 4, 5, 7, 68, 69, 72 şi 73 din cap. III "Norme microbiologice" din Normele igienico-sanitare pentru alimente, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 975/1998, cu modificările ulterioare. De asemenea, vor fi respectate condiţiile prevăzute de Ordinul ministrului agriculturii şi alimentaţiei şi al ministrului de stat, ministrul sănătăţii nr. 327/166/2000 pentru aprobarea utilizării laptelui reconstituit din lapte praf la fabricarea laptelui de consum, precum şi condiţiile minime de calitate, şi anume:
  - lapte de consum STAS 143-84;
  - lapte bătut S.P. 504-2000;
  - lapte praf STAS 5559-83;
  - iaurt SR 3665-1999;
  - cornuri şi batoane S.P. 1489-97;
  - biscuiţi SR 1227-93.
  Pentru menţinerea stării de sănătate şi nutriţie a copiilor, laptele de consum care se va administra trebuie să aibă minimum 3,2% proteine şi minimum 1,8% grăsime.
  În cazul produselor lactate, acestea vor fi păstrate până la servire la temperatura maximă de 8°C.
  Pentru grupele speciale de consumatori - copii cu diabet, intoleranţă la lactoză etc. - se va asigura regimul alimentar prescris de medicul specialist. Tipul de hrană de regim şi cantitatea necesară se prevăd în anexa la contractul de servicii, fiind specificate pentru fiecare şcoală şi elev.
  4. Siguranţă şi perisabilitate
  Data-limită minimă de consum care va fi stabilită de producător va fi de:
  - 24 de ore pentru lapte dulce;
  - 5 zile pentru lapte bătut şi iaurt;
  - 48 de ore pentru produse de panificaţie.
  Pentru zonele în care se face distribuţie săptămânal se vor putea distribui produse lactate rezistente o perioadă de 5 zile (brânzeturi echivalente, iaurt, lapte praf, lapte UHT) şi produse de panificaţie de tip biscuiţi uscaţi, napolitane etc.
  5. Mijloace necesare pentru transport şi distribuţie (precum şi spaţii de depozitare)
  Pentru transport şi distribuţie se vor utiliza autovehicule speciale termoizolate şi dotate cu instalaţii frigorifice pe timpul perioadei de vară, conform prevederilor cap. IV "Norme privind depozitarea şi transportul alimentelor" din Normele de igienă privind producţia, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul şi desfacerea alimentelor, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 976/1998, cu modificările ulterioare.
  Pentru depozitare în şcoli se vor folosi spaţii special amenajate pentru păstrarea produselor în condiţii de igienă, asigurate de către beneficiar (şcoală sau grădiniţă).
  6. Metode de testare şi control
  Metodele de testare sau de control vor fi conform standardelor de metode de control folosite de laboratoarele direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi vor fi efectuate numai în reţeaua sanitară sau sanitar-veterinară.
  7. Modul de distribuţie în şcoli şi grădiniţe
  Distribuţia se va face zilnic, bisăptămânal sau săptămânal, conform unei scheme-cadru şi unui orar întocmit la nivel judeţean, care vor conţine:
  - zone cu distribuţie zilnică;
  - zone cu distribuţie bisăptămânală (localităţi aflate la distanţă de maximum 50 km de sediul distribuitorului);
  - zone cu distribuţie săptămânală (localităţi aflate la o distanţă mai mare de 50 km de sediul distribuitorului).
  Distribuţia alimentelor se va face numai de către persoane având cunoştinţe de igiena alimentelor sau instruite în acest sens şi având carnetul de sănătate avizat.
  8. Ambalare, etichetare, marcare
  În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 106/2002 privind etichetarea alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare, produsele alimentare preambalate trebuie să aibă inscripţionate pe ambalaj următoarele elemente obligatorii:
  1. denumirea produsului (lapte de consum, lapte bătut, corn etc.);
  2. lista ingredientelor (valabilă numai în cazul cornurilor - în funcţie de reţeta de fabricaţie);
  3. cantitatea netă;
  4. data de consum sub forma: "Expiră la data de...", cu înscrierea necodificată a zilei, lunii şi anului;
  5. condiţii de depozitare;
  6. denumirea şi adresa producătorului sau ale distribuitorului;
  7. menţiune privind lotul (în cazul în care data-limită de consum se înscrie sub forma zi, luna, an, nu este necesară înscrierea lotului);
  8. menţiuni suplimentare de etichetare, respectiv în cazul produselor lactate: lapte de consum - produs pasteurizat, iar la toate produsele menţionate, conţinutul de grăsime exprimat în %;
  9. având în vedere destinaţia acestor produse, este necesară inscripţionarea unor elemente de avertizare, astfel: "PRODUS DISTRIBUIT GRATUIT CONFORM ORDONANŢEI DE URGENŢĂ A GUVERNULUI Nr. 96/2002. ESTE INTERZISĂ COMERCIALIZAREA!".
  -----------