HOTĂRÂRE nr. 60 din 21 ianuarie 2005 privind organizarea și funcționarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 1 februarie 2005
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 12 alin. (1) și (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, și având în vedere prevederile art. 33 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1
  (1) Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" se organizează și funcționează potrivit prevederilor prezentei hotărâri, în scopul administrării, păstrării integrității și protejării bunurilor aparținând domeniului public al statului, destinate asigurării serviciilor publice de interes național - de reprezentare și protocol pentru Senat, Camera Deputaților, Administrația Prezidențială, Guvern și Curtea Constituțională -, a bunurilor destinate asigurării de servicii specifice pentru misiunile diplomatice, oficiile consulare, reprezentanțele organizațiilor internaționale interguvernamentale acreditate în România și pentru personalul acestora, precum și a bunurilor aparținând domeniului privat al statului, pe care le are în administrare.(2) Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", denumită în continuare regie, este persoană juridică și funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului, care îndeplinește față de aceasta atribuțiile legale prevăzute pentru ministerul de resort.(3) Sediul regiei este în municipiul București, str. Moliere nr. 6-8, sectorul 1.


  Articolul 2
  (1) Regia își desfășoară activitatea în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și cu regulamentul de organizare și funcționare prevăzut în anexa nr. 1.(2) Regia are în structura sa sucursalele cu statut de unități fără personalitate juridică, prevăzute în anexa nr. 2.


  Articolul 3
  (1) Pentru realizarea obiectului de activitate, regia are în administrare bunurile imobile din domeniul public al statului, prevăzute în anexa nr. 3, și bunurile imobile din domeniul privat al statului, prevăzute în anexa nr. 4.(2) Regia este proprietara bunurilor imobile prevăzute în anexa nr. 5, iar în exercitarea dreptului de proprietate regia posedă, folosește și dispune în mod autonom de aceste bunuri, în vederea realizării scopului pentru care a fost constituită.


  Articolul 4

  Patrimoniul regiei este de 8.499,615 miliarde lei, stabilit pe baza bilanțului contabil încheiat la data de 30 noiembrie 2004, care se actualizează potrivit prevederilor legale.


  Articolul 5

  Obiectul de activitate al regiei îl constituie, în principal:
  a) administrarea, conservarea, protecția și întreținerea bunurilor din domeniul public al statului, destinate serviciilor publice de interes național - de reprezentare și protocol pentru Senat, Camera Deputaților, Administrația Prezidențială, Guvern și Curtea Constituțională -, precum și a celor proprietate privată a statului, pe care le are în administrare;
  b) administrarea imobilelor cu destinația de reședințe oficiale și a celorlalte locuințe de protocol;
  c) administrarea și închirierea spațiilor de locuit și a celor cu altă destinație decât cea de locuit, precum și prestarea de servicii, la cerere, în principal pentru misiunile diplomatice, oficiile consulare, reprezentanțele organizațiilor internaționale interguvernamentale acreditate în România și personalul acestora, denumite în continuare beneficiari străini, precum și pentru alte persoane juridice și fizice străine care își desfășoară activitatea în România;
  d) atribuirea spațiilor pentru sediile autorităților și instituțiilor publice de interes național;
  e) producerea, în condițiile legii, a pașapoartelor, a permiselor de conducere auto, a certificatelor de înmatriculare a autovehiculelor și a altor documente și tipărituri cu caracter special;
  f) alte activități stabilite în regulamentul prevăzut în anexa nr. 1 și în alte acte normative.


  Articolul 6
  (1) Atribuirea către ministere, autorități și instituții publice centrale și locale, finanțate integral de la bugetul de stat, precum și către unitățile din subordinea ministerelor, finanțate integral sau parțial de la bugetul de stat, a spațiilor administrate de regie, aflate în proprietatea privată a statului, se face de către regie, contra cost, cu aprobarea Secretariatului General al Guvernului. Costurile închirierii includ obligatoriu contravaloarea impozitelor și taxelor locale, a amortizării spațiilor atribuite, a altor cheltuieli indirecte, precum și a cheltuielilor de întreținere și a serviciilor solicitate de către acestea.
  (la 09-07-2010, Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 571 din 16 iunie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 9 iulie 2010. )
  (1^1) Atribuirea către ministere, autorități și instituții publice centrale și locale, finanțate integral de la bugetul de stat, precum și către unitățile din subordinea ministerelor, finanțate integral sau parțial de la bugetul de stat, a spațiilor administrate de regie, aflate în proprietatea publică a statului, fără plata chiriei și cu suportarea cheltuielilor de întreținere și a serviciilor solicitate de către acestea, contra cost, se face de către regie, cu aprobarea Secretariatului General al Guvernului.
  (la 09-07-2010, Alin. (1^1) al art. 6 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 571 din 16 iunie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 9 iulie 2010. )
  (1^2) Cheltuielile prevăzute la alin. (1) se vor încadra în limita creditelor bugetare aprobate prin legea anuală a bugetului de stat ministerelor, autorităților și instituțiilor publice centrale și locale, finanțate integral de la bugetul de stat, precum și unităților din subordinea ministerelor, finanțate integral sau parțial de la bugetul de stat.
  (la 09-07-2010, Alin. (1^2) al art. 6 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 571 din 16 iunie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 9 iulie 2010. )
  (2) Atribuirea, în condițiile legii, către instituții publice care se autofinanțează, organizații sindicale, partide politice, fundații, asociații, cabinete de avocatură, birouri notariale, unități aparținând cultelor religioase, unități din domeniul presei sau edituri a spațiilor pentru birouri și pentru alte destinații din imobilele ce se află în administrarea regiei se face de către aceasta, cu aprobarea Secretariatului General al Guvernului.
  (la 14-04-2005, Alin. (2) al art. 6 a fost modificat de pct. 1 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 265 din 31 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 318 din 14 aprilie 2005. )
  (3) Atribuirea spațiilor de locuit și a celor cu altă destinație decât cea de locuit, aparținând domeniului privat al statului, pentru misiunile diplomatice, oficiile consulare, reprezentanțele organizațiilor internaționale interguvernamentale acreditate în România, precum și pentru personalul acestora se face de către regie, cu avizul Secretariatului General al Guvernului.(4) Atribuirea, în totalitate sau în parte, a imobilelor, construcții și terenuri aflate în administrarea regiei, către alte persoane juridice decât cele prevăzute la alin. (1), se face pe bază de contracte de asociere, de închiriere, de prestări de servicii, încheiate potrivit legii, cu aprobarea Secretariatului General al Guvernului.(5) Atribuirea spațiilor din imobilele aparținând domeniului privat al statului, cu destinația de locuințe, către persoane juridice române sau străine, se poate face prin negociere directă, cu aprobarea Secretariatului General al Guvernului, atât pentru schimbarea temporară a destinației, cât și în ceea ce privește prețul de închiriere.
  (la 14-04-2005, Alin. (5) al art. 6 a fost modificat de pct. 2 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 265 din 31 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 318 din 14 aprilie 2005. )


  Articolul 7
  (1) Regia își acoperă cheltuielile din veniturile proprii obținute din valorificarea producției și a prestațiilor realizate, potrivit obiectului său de activitate, în condițiile aplicării de prețuri și tarife legal stabilite.(2) Cheltuielile pentru administrarea, funcționarea, conservarea și protejarea bazei materiale destinate activității de reprezentare și protocol se acoperă anual, în cote părți stabilite prin contracte de prestări de servicii, până la acoperirea cheltuielilor efective aferente bazei materiale cu această destinație, de către Senat, Camera Deputaților, Administrația Prezidențială, Guvern și Curtea Constituțională, la nivelul sumelor aprobate prin bugetele proprii.(3) Sumele reprezentând cheltuielile prevăzute la alin. (2) se comunică de către regie celor 5 instituții beneficiare, pentru a fi incluse de acestea în bugetele de venituri și cheltuieli proprii ale exercițiului financiar următor.(4) La începutul exercițiului financiar al fiecărui an regia încheie cu fiecare dintre cele 5 instituții beneficiare contracte de prestări de servicii, prin care se stabilesc cota-parte, cuantumul sumelor și modalitățile de decontare, corespunzător sumelor cuprinse în bugetele acestora.(5) În situația în care intervin modificări în cursul anului privind nivelul cheltuielilor cuprinse în contractele de prestări de servicii, părțile au obligația de a reglementa prin acte adiționale diferențele de sume rezultate și care fac obiectul decontărilor reciproce.(6) Sumele neacoperite de cele 5 instituții beneficiare, rezultate ca diferență între cheltuielile efective pentru administrarea, funcționarea, conservarea și protejarea bazei materiale de reprezentare și protocol, înregistrate de regie, și sumele prevăzute cu această destinație în bugetele proprii, cu rectificările ulterioare, ale celor 5 instituții beneficiare, preluate în contractele de prestări de servicii anuale, se suportă de către regie din veniturile proprii.(7) La prezentarea spre aprobare, în condițiile legii, a bugetului de venituri și cheltuieli regia va anexa la acesta bugetul activității de reprezentare și protocol.(8) Costurile aferente producerii și emiterii permiselor de ședere temporară/permanentă pentru cetățenii străini, pentru care consiliul de administrație al regiei aprobă scutirea la plată sau reducerea prețului, la propunerea Autorității pentru Străini din cadrul Ministerului Administrației și Internelor, se suportă de către regie din veniturile proprii.


  Articolul 8

  Regia asigură administrarea, conservarea, protecția și întreținerea imobilelor în care își desfășoară activitatea Guvernul, iar cheltuielile aferente activităților prestate, calculate potrivit dispozițiilor legale în vigoare, se acoperă anual pe bază de contracte de prestări de servicii.


  Articolul 9

  Regia exercită, în conformitate cu prevederile Legii nr. 336/2004, atribuțiile instituției publice implicate, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările și completările ulterioare, în vederea privatizării societăților comerciale la care regia este acționar în numele statului.


  Articolul 10
  (1) Conducerea regiei este asigurată de un consiliu de administrație format din 5 persoane.(2) Activitatea curentă a regiei este condusă de un director general care are și calitatea de președinte al consiliului de administrație.(3) Componența consiliului de administrație al regiei este următoarea:
  - președinte - directorul general;
  - 2 reprezentanți din partea Secretariatului General al Guvernului;
  - un reprezentant din partea Cancelariei Primului-Ministru;
  - un reprezentant din partea Ministerului Finanțelor Publice.(4) Directorul general și cei 4 membri ai consiliului de administrație sunt numiți și revocați prin ordin al ministrului de resort.(5) Personalul de conducere al regiei, altul decât cel prevăzut la alin. (1) și (2), și al sucursalelor sale este numit de consiliul de administrație pe criteriul competenței profesionale.
  (la 16-09-2005, Art. 10 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.029 din 8 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 16 septembrie 2005. )


  Articolul 11

  În vederea completării fondului locativ, regia poate cumpăra sau schimba proprietăți aflate în domeniul privat al statului și în administrarea sa - construcții și/sau terenuri -, prin negociere directă și cu aprobarea Secretariatului General al Guvernului, în condițiile legii.
  (la 14-04-2005, Art. 11 a fost modificat de pct. 4 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 265 din 31 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 318 din 14 aprilie 2005. )


  Articolul 12

  Regia are conturi în lei și în valută și întocmește anual bugetul de venituri și cheltuieli, bilanțul contabil și contul de profit și pierdere, conform legii.


  Articolul 13

  Structura organizatorică și funcțională a sucursalelor regiei și modificarea repartizării pe sucursale a bunurilor din patrimoniul acesteia, precum și a celor din domeniul public și privat al statului, pe care le administrează, se aprobă de Consiliul de administrație al regiei.


  Articolul 14

  Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 15

  Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 533/2002 privind organizarea și funcționarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 391 din 7 iunie 2002, cu modificările și completările ulterioare.

  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul delegat pentru coordonarea
  Secretariatului General al Guvernului,
  Mihai Alexandru Voicu
  Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
  Aleodor-Marian Frâncu
  Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei,
  Gheorghe Barbu
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionel Popescu

  București, 21 ianuarie 2005.
  Nr. 60.

  Anexa nr. 1

  REGULAMENT
  privind organizarea și funcționarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului
  de Stat"


  Anexa nr. 2

  LISTA
  cuprinzand sucursalele din structura Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat"

  NR.
  CRT.
  DENUMIREA SUCURSALEI SEDIUL OBIECTUL DE ACTIVITATE
  LOCALITATEA JUDETUL
  0. 1 2 3 4
  1. SUCURSALA AGRISILVICA ȘI DE AGREMENT SCROVISTEA
  Comuna CIOLPANI
  Sos. București Ploiesti km. 32
  ILFOV
  ● administrarea. conservarea, protectia și întreținerea patrimoniului public destinat asigurarii serviciilor de reprezentare și protocol pentru Presedintie în principal, precum și pentru alte institutii de interes național;
  ● protejarea și valorificarea fondului silvic și agricol ce constituie rezervatie naturala;
  ● reprezentare și protocol în principal pentru Presedintie, precum și pentru alti beneficiari;
  ● exploatare forestiera;
  ● conservarea, dezvoltarea și valorificarea fondului forestier, agricol și cinegetic ce constituie rezervatie naturala;
  ● cresterea pasarilor;
  ● piscicultura;
  ● apicultura;
  ● prestări servicii specifice în domeniul hotelier și alimentatiei publice, activitate comerciala cu amanuntul și cu ridicata, alte servicii;
  ● operațiuni de export-import;
  ● servicii de agrement și jocuri de noroc, în condițiile legii.
  2. SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ȘI PROTOCOL "SINAIA"
  SINAIA
  Str. Pelesului nr. 2
  PRAHOVA
  ● administrarea, conservarea, protectia și întreținerea patrimoniului public și a celui propriu;
  ● asigurarea de servicii de reprezentare și protocol pentru Senat, Camera Deputatilor, Presedintie, Guvern și Curtea Constituțională;
  ● cultura florilor și plantelor ornamentale;
  ● jocuri de noroc și servicii de agrement, în condițiile legii;
  ● închirieri mijloace de transport;
  ● organizarea și efectuarea de propaganda publicitara pentru activitatea turistica și comerciala.
  ● valorificarea bazei materiale și prestarea de servicii și protocol pentru ministere și alti beneficiari;
  ● productie agricola și valorificarea acesteia;
  ● prestări servicii hoteliere și de alimentatie publică, activități comerciale cu amanuntul și ridicata;
  ● fabricarea produselor de panificatie și patiserie;
  ● activități ale agentiilor de turism;
  ● activități de tratament și asistența sanatoriala;
  ● jocuri de noroc și servicii de agrement, în condițiile legii;
  ● transporturi de persoane.
  3.SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ȘI PROTOCOL "OLANESTI"
  BAILE OLANESTI
  Aleea Salcamilor nr.2
  VALCEA
  ● administrarea, conservarea, protectia și întreținerea patrimoniului public și celui propriu;
  ● asigurarea de servicii de reprezentare și protocol pentru Senat, Camera Deputatilor, Presedintie Guvern și Curtea Constituțională;
  ● valorificarea bazei materiale și prestarea de servicii și protocol pentru ministere și alti beneficiari;
  ● productie agricola vegetala și animaliera și valorificarea acesteia;
  ● prestări servicii hoteliere și de alimentatie publică, comert cu amanuntul și cu ridicata, productie pomicola, floricola, legumicola;
  ● transport naval de persoane;
  ● activități de asistența sanatoriala;
  ● servicii de agrement și jocuri de noroc, în condițiile legii:
  4.SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ȘI PROTOCOL "NEPTUN"
  NEPTUN MANGALIA
  Club-Bazin
  CONSTANTA
  ● administrarea, conservarea, protectia și întreținerea patrimoniului public și a celui propriu;
  ● asigurarea de servicii de reprezentare și protocol pentru Senat, Camera Deputatilor, Presedintie, Guvern și Curtea Constituțională;
  ● valorificarea bazei materiale și prestarea de servicii de protocol pentru ministere și alti beneficiari;
  ● prestatii hoteliere și de agrement, alimentatie publică, comert cu amanuntul și cu ridicata;
  ● productie agricola și valorificarea acesteia;
  ● cultura florilor și plantelor ornamentale;
  ● activități specifice agentiilor de turism;
  ● activități privind operațiuni de import-export;
  ● prestări servicii de agrement și jocuri de noroc, în condițiile legii;
  ● activități de tratament și asistența sanatoriala.
  5. SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ȘI PROTOCOL "VICTORIA" CLUJ-NAPOCA
  CLUJ-NAPOCA
  Str. Napoca nr. 16
  CLUJ
  ● asigurarea de servicii de reprezentare și protocol pentru diversi beneficiari;
  ● administrarea imobilelor de protocol și inchirierea acestora în condițiile legii;
  ● prestări servicii hoteliere și de alimentatie publică, comert cu ridicata și cu amanuntul, de agrement și jocuri de noroc;
  ● productie agricola vegetala și animaliera și valorificarea acesteia;
  ● piscicultura;
  ● prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor;
  ● fabricarea bauturilor alcoolice distilate;
  ● industrializarea și valorificarea productiei auxiliare activităților de baza ale acesteia;
  ● extractia și prepararea turbei;
  ● administrarea parcului auto propriu și prestarea de servici de transport intern;
  ● întreținerea și repararea autovehiculelor (service auto);
  ● servicii de editura și școala de soferi amatori;
  ● lucrari de constructii;
  ● activități privind operațiuni de import-export
  6.SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ȘI PROTOCOL SUCEAVA
  SUCEAVA
  Str. Vasile Bumbac nr. 4-8
  SUCEAVA
  ● administrarea, conservarea, protectia și întreținerea patrimoniului public și a celui propriu;
  ● asigurarea de servicii de reprezentare și protocol pentru diversi beneficiari;
  ● administrarea imobilelor de protocol și inchirierea acestora în condițiile legii;
  ● prestări servicii hoteliere și de alimentatie publică, comert cu amanuntul și cu ridicata;
  ● fabricarea produselor de panificatie și patiserie;
  ● producția agricola vegetala și animaliera și valorificarea acesteia;
  ● activități privind operațiuni pentru import - export;
  ● tranzactii imobiliare;
  ● servicii de agrement și de refacere fizica și jocuri de noroc, în condițiile legii;
  ● activități ale agentiilor de turism;
  ● alte prestări de servicii.
  7.SUCURSALA PENTRU ADMINISTRAREA ȘI INTRETINEREA FONDULUI IMOBILIAR
  BUCURESTI
  Str. J.L. Calderon nr. 48
  SECTORUL 2
  ● administrarea, conservarea, protectia și întreținerea patrimoniului public și a celui propriu;
  ● inchirierea, administrarea, conservarea, întreținerea spatiilor de locuit și cu alta destinatie decat cea de locuit, precum și prestarea de servicii în legătură cu acestea pentru beneficiarii straini;
  ● administrarea imobilelor de protocol și a celor destinate sediilor unor ministere și ale altor autorități publice;
  ● administrarea locuintelor de protocol atribuite demnitarilor pe durata exercitarii functiei și, respectiv, a resedintelor oficiale repartizate potrivit legii;
  ● administrarea locuintelor, altele decat cele de protocol, construite din fondurile statului sau cele construite sau achiziționate din fondurile proprii, inscrise în patri- moniul sau, cu drept de dispoziție asupra acestora, în condițiile legii;
  ● dezvoltarea fondului locativ prin executarea de constructii noi și extinderea celor existente;
  ● executarea lucrărilor de conservare, întreținere, constructii și reparatii la imobile și instalații;
  ● inchirierea spatiilor de locuit, precum și a celor cu alta destinatie decat cea de locuit;
  ● prestări servicii specifice pentru întreținerea sediilor administrative ale institu- tiilor și societatilor comerciale;
  ● operațiuni imobiliare; executarea lucrărilor de constructii, instalații, izolatii vopsitorii, zugraveli, tamplarie, etc.;
  ● activități de întreținerea și repararea cladirilor și construcțiilor speciale;
  ● confectii metalice și din lemn;
  ● valorificarea productiei auxiliare activităților de baza;
  ● transport de materiale.
  8.SUCURSALA DE TRANSPORT "Bucureștii Noi"
  BUCURESTI
  B-dul Bucureștii Noi nr. 40
  SECTORUL 1
  ● administrarea parcului auto propriu și asigurarea prestatiilor de transport pentru activitățile de reprezentare și protocol;
  ● servicii de transport international și intern - de persoane și de marfuri;
  ● service auto;
  ● școala de soferi;
  ● productie de piese de schimb și subansambluri;
  ● activități comerciale în domeniul sau, operațiuni de import-export;
  ● comisionar în vama.
  ● prestări servicii:
  ● asigura transportul demnitarilor și aparatului de lucru la departamentelor Guvernului;
  ● executa lucrari de întreținere și reparatie: întreținere și reparatii la autovehiculele din parc;
  ● executa servicii de închirieri: autoturisme cu soferi, cladiri, personal de specialitate;
  ● achizitii de bunuri și materiale:
  ● achizitii de piese de schimb, carburanti, lubrifianti, aditivi și cosmetice pentru autoturismele din parc;
  ● achizitii de materiale pentru protectia muncii și P.S.I.;
  ● achizitii de materiale de întreținerea curateniei în cladirile aflate în administrare;
  9 Abrogat prin HG nr. 1332/2007
  10Abrogat prin HG nr. 1332/2007
  11Abrogat prin HG nr. 1332/2007
  12Abrogat prin HG nr. 1.088/2006
  13S.R.P. "TRIUMF"
  BUCURESTI
  Al Alexandru nr. 45
  SECTOR 1
  ● servicii de susținere a administrațiilor publice (activități legate de personalul din administrație și alte servicii generale; activități auxiliare pentru Guvern);
  ● administrarea imobilelor;
  ● prestații hoteliere și activități comerciale cu amănuntul, de alimentație publică și cu ridicata;
  ● intermedierea în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun;
  ● închirierea altor mașini și echipamente;
  ● depozitări;
  ● restaurante și cantine;
  ● fabricarea pâinii, a produselor de patiserie, a produselor «uscate» de panificație, a ciocolatei și bomboanelor de ciocolată, a produselor zaharoase etc.;
  ● colectarea și tratarea apelor uzate;
  ● culturi vegetale;
  ● cultivarea legumelor, a specialităților horticole și a produselor de seră.
  14ACTIVITATEA PROPRIE A REGIEI
  BUCURESTI
  Str. Moliere nr. 6-8
  SECTOR 1 ● conform art. 4 din Regulamentul de organizare și functionare (Anexa nr. 1)

  ---------
  Pozițiile nr. 9, 10 și 11 din anexa nr. 2 au fost abrogate de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.332 din 31 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 752 din 6 noiembrie 2007. Aceste abrogări se aplică începând cu data de 1 decembrie 2007.
  Obiectul de activitate de la poziția nr. 13 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.332 din 31 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 752 din 6 noiembrie 2007. Această modificare se aplică începând cu data de 1 decembrie 2007.


  Anexa nr. 3

  LISTA
  bunurile imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome
  "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"

  Nr.
  crt.

  Denumirea imobilului și adresa

  Teren
  - mp -

  SUCURSALA AGROSILVICA ȘI DE AGREMENT SCROVISTEA

  1.

  Complexul Scroviștea - compus din: 4 vile, corp administrativ, corp gardă,
  Club bazin, popicărie, cramă, piscicultură, pădure, și terenul aferent din Scroviștea, șos. București-Ploiești km 32, comuna Ciolpani, județul Ilfov

  25.618.000,00

  2.

  Abrogat prin OUG nr. 101/2011

  3.

  Complex Palat Snagov compus din palat, anexe, poartă și terenul aferent din Snagov, județul Ilfov

  253.580,00

  3^1.

  Vila nr. 1A, compusă din construcții și alte anexe, cu teren aferent, situate în Strada Florilor nr. 151, satul Snagov, comuna Snagov, județul Ilfov

  25.364,20

  SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ȘI PROTOCOL SINAIA

  4.

  Vila "POSTAVARUL" cu constructii speciale și terenul aferent din Predeal, str. Nicolae Balcescu nr.38, jud. Brasov

  13.111,00

  5.

  Vila "IZVORUL" și terenul aferent din Predeal, str. Nicolae Balcescu nr.36, jud. Brasov

  11.809,00

  6.

  Vila "CARPATI" cu garaj, constructii speciale și terenul aferent din Predeal, str. Nicolae Balcescu nr.21, jud. Brasov

  14.152,50

  7.

  Vila "COVASNA" cu terenul aferent din Covasna, str. Valea Zanelor nr.10 Jud. Covasna

  17.107,21

  8.

  Complex Foisor compus din: Palatul Foisor, Casa Veche a Gradinii, Casa Noua a Gradinii, Casa Papusii, sere, casa heliport, anexe și constructii speciale, parc și padure cu terenul aferent din Sinaia, Aleea Pelesului nr. 2, jud. Prahova

  165.553,00

  9.

  Complex turistic Furnica compus din: hotel cu 3 corpuri, terasa, corp E, (atelier) cu terenul aferent din Sinaia, str. Furnica nr.50, jud. Prahova

  7.708,36

  10.

  Hotel Economat, Vila 2 și 3, depozit alimentar, cladire brutarie, constructii speciale și terenul aferent, din Sinaia, Aleea Pelesului nr. 2, jud. Prahova

  38.799,20

  11.

  Vila nr. 1 Economat -cladire administrativa, dependinte, constructii speciale și terenul aferent din Sinaia, Aleea Pelesului nr. 2, jud. Prahova

  32.592,29

  12.

  Vila "Sipot" cu terenul aferent din Sinaia, Aleea Pelesului nr.2, jud. Prahova

  2.085,39

  13.

  Vila "Uzina electrica" cu terenul aferent din Sinaia, Aleea Pelesului nr.2, jud. Prahova

  4.240,04

  14.

  Vila "Cavaleri" cu terenul aferent din Sinaia, Aleea Pelesului nr.2, jud. Prahova

  1.110,11

  15.

  Abrogat prin OUG nr. 101/2011

  16.

  Abrogat prin OUG nr. 101/2011

  17.

  Vila ”Timiș 8”, Timișul de Jos nr. 26, județul Brașov

  -

  SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ȘI PROTOCOL OLANESTI

  18.

  Complex PALAT OLANESTI compus din corp vechi și nou cabana, heliport, parc și terenul aferent din Olanesti, Aleea Salcamilor nr.2, jud. Valcea

  107.687,21

  19.

  Teren castel Savarsin din județul Arad

  62.435,00

  20.

  Abrogat prin HG nr. 1088/2010

  SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ȘI PROTOCOL NEPTUN

  21.

  Complex LOTUS cu vilele Nufarul, Trandafirul, Ghiocelul, Lotus și anexele: piscina, baile reci, lac. debarcader, plaja și terenul aferent din Neptun-Mangalia, jud. Constanta

  134.883,69

  22.

  Abrogat prin OUG nr. 101/2011

  23.

  Vila Panseluta cu terenul aferent din Neptun-Mangalia, jud. Constanta

  12.073,66

  24.

  Abrogat prin OUG nr. 101/2011

  25.

  Abrogat prin OUG nr. 101/2011

  SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ȘI PROTOCOL SUCEAVA

  26.

  Casa de oaspeti cu ferma "BRADET" nr.2, cu constructii anexe cu terenul aferent din Suceava, str. Parcului nr.1, jud. Suceava

  175.440,00

  SUCURSALA PENTRU ADMINISTRAREA ȘI INTRETINEREA FONDULUI IMOBILIAR

  27.

  Abrogat prin OUG nr. 101/2011

  28.

  Abrogat prin HG nr. 1088/2010

  29.

  Poziția 29 a fost modificată și Abrogat prin OUG nr. 101/2011

  30.

  Monumentul Eroilor din Parcul Carol, București, sector 4

  -

  31.

  Imobil cu terenul aferent din București, str. Academiei nr. 32-34, sector 1

  7.706,28

  32.

  Abrogat prin HG nr. 1088/2010

  33.

  Abrogat prin OUG nr. 101/2011

  34.

  Abrogat prin HG nr. 1088/2010

  35.

  Abrogat prin OUG nr. 101/2011

  36.

  Abrogat prin OUG nr. 101/2011

  37.

  Abrogat prin OUG nr. 101/2011

  38.

  Imobil cu terenul aferent, situat în București, P-ta Victoriei nr. 1, sector 1

  7.777,43

  39.

  Imobil cu terenul aferent, situat în București, Bd. Iancu de Hunedoara nr. 3-5, sector 1

  5.525,16

  40.

  Imobil,cu teren aferent, str. D. P. Kiseleff nr. 47, sector 1 București

  1.402,00

  41.

  Imobil cu teren aferent situat în str. Eugen Carada, nr. 3, sect. 3, București

  270,29

  42.

  Imobil cu teren aferent situat în str. Stavropoleos, nr. 6, sect. 3, București

  2.070,00

  43.

  Imobil cu teren aferent situat în str. Stirbei Voda, nr. 79-81, sect. 1, București

  7.027,83

  44.

  Imobil cu teren aferent situat în Bd. Biruintei nr. 84, comuna Pantelimon, județul Ilfov

  21.982,90

  45.

  Imobil parțial et.3 și garaj 2 locuri situat în str. Vasile Conta, nr. 16, sect. 2, București,

  -

  46.

  Padure în incinta Secției Otopeni a Institutului de Gerontologie și Geriatrie "Ana Aslan", sos. București- Ploiesti, jud.Ilfov.

  279.502,63

  47.

  Imobil + teren (fără padure) aferent Secției Otopeni a Institutului de Gerontologie și Geriatrie "Ana Aslan", sos. București-Ploiesti, jud.Ilfov.

  48.

  Imobil + teren aferent sediului central al Institutului de Gerontologie și Geriatrie "Ana Aslan", str. Manastirea Caldarusani, nr.9, sector 1, București

  21.575,24

  49.

  Imobil + teren aferent policlinicii Institutului de Gerontologie și Geriatrie "Ana Aslan", str. Spatarului, nr.15, sector 2, București

  794,71

  50.

  Imobil cu garaj str. Londra, nr. 39, corp A, B sector 1 București

  852,60

  Prin HG nr. 1133/2008, s-a aprobat transmiterea unei părți dintr-un imobil, proprietate publică a statului, având următoarele date de identificare:
  Municipiul București, str. Londra nr. 39:
  1. Construcție:
  - Corp A - suprafața construită = 293 mp
  - Corp B - suprafață construită = 66 mp
  2. Teren în suprafață totală de 852,60 mp
  Numărul de identificare atribuit de M F: 147.210

  51.

  Imobil ap. 1 parter și garaj situat în str. Maria Rosetti, nr. 29, sect. 2, București. S locativa = 257,97mp.

  -

  52.

  Abrogat prin OUG nr. 101/2011

  53.

  Imobil situat în Calea Victoriei nr. 22-24 (VIP Lipscani), sector 3, București

  -

  54.

  Imobil situat în Calea Victoriei nr. 16-20, sector 3, București

  -

  55.

  Imobil cu terenul aferent din București, str. G-ral Candiano Popescu nr. 82-84, sector 4

  2.688,00

  55^1

  Apartament, str. Eminescu nr. 44-48, parter, ap. 1 și dependințe, camera de serviciu nr. 9 și boxa nr. 1, sectorul 1, municipiul București

  76,59

  55^2

  Construcție și teren aferent intravilan (lot 1), situate în bd. Constantin Prezan nr. 2A, sectorul 1, București

  1.542

  SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ȘI PROTOCOL TRIUMF BUCURESTI

  56.

  Palat Primaverii nr. 50 cu cladiri anexe (Club și spalatorie, cabine poarta și garaj, depozit) și terenul aferent din București, Bd. Primaverii nr. 50, sector 1

  17.257,60

  57.

  Palat Primăverii - LAC 1 cu anexe și terenul aferent din București, bd. Mircea Eliade nr. 11-13 (fost nr. 5-13), sectorul 1

  33.346,59

  58.

  Imobile - Casele de oaspeti - LAC 2 și LAC 3 cu patinoar, teren tenis și vestiar, cu terenul aferent din București, str. Turgheniev nr. 22-24, sector 1

  66.526,36

  59.

  Abrogat prin OUG nr. 101/2011

  60.

  Abrogat prin OUG nr. 101/2011

  61.

  Abrogat prin HG nr. 1088/2010

  62.

  Abrogat prin OUG nr. 101/2011

  63.

  Abrogat prin OUG nr. 101/2011

  64.

  Vila DANTE, str. Dante Aligheri nr. 11, suprafața construita 1.387,70 mp., sector 1 , București

  4.240,30

  65.

  Vila Pictor Mirea situata în str. Pictor G.D.Mirea nr. 4 sector 1 București

  429,38

  66.

  Imobil Palat Elisabeta -cladire și constructii speciale cu terenul aferent din Sos. Kiseleff nr. 26, sector 1 București

  12.977,00

  67.

  Abrogat prin OUG nr. 101/2011

  68

  Abrogat prin OUG nr. 109/2017

  -

  69

  Imobil Str. Valeriu Braniște nr. 54-56, sectorul 3, București 5 camere cu suprafața utilă pe camere: 166,56 mp, 230,70 mp, 128,22 mp, 43,92 mp, 34,67 mp

  -

  -

  70

  Imobil cu teren aferent din București, Str. Gogol nr. 2, sectorul 1

  1.334,50


  71

  Imobil garaj cu teren aferent situat în București, str. Dimitrie Orbescu nr. 7, sectorul 2 - fostă Pictor Margareta Sterian nr. 7

  382,00


  72

  Imobil Hotel Triumf cu terenul aferent din șos. Kiseleff nr. 12, sectorul 1, București

  14.987,00  73

  Imobil parțial etaj 3 situat în București, bd. G-ral Gh. Magheru nr. 28-30, sector 1, suprafață locativă: 338,75 mp

  146,00


  (la 05-01-2018, Nr. crt. 73 din Anexa nr. 3 a fost introdus de Punctul 1, Articolul 5 din HOTĂRÂREA nr. 952 din 28 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 11 din 5 ianuarie 2018. )


  Anexa nr. 4

  LISTA
  bunurilor imobile din domeniul privat al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome
  ”Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”

  Nr.
  crt.

  Denumirea imobilului și adresa

  TEREN
  - mp.-

  TEMEI LEGAL

  SUCURSALA AGROSILVICĂ ȘI DE AGREMENT SCROVIȘTEA

  1.

  Complex Pacea și terenul aferent din comuna Ciolpani, sat Izvorani, jud. Ilfov, compus din: hotel, restaurant, anexă poartă, căsuțe lemn, spălătorie, depozit produse agricole.

  136.816,00

  H.G. nr. 445/95

  2.

  Vila POD - investiție neterminată cu terenul și plantațiile aferente din comuna Snagov, jud. Ilfov

  12.904,00

  -''-

  3.

  Debarcaderul cu garajul de șalupe, ateliere și anexe gospodărești din Complexul Palat, comuna Snagov, jud. Ilfov

  5.510,00

  -''-

  4.

  Legătura rutieră între palat și Vila POD, comuna Snagov, jud. Ilfov

  -

  -''-

  5.

  Vila nr. 88 și teren aferent, com. Ciolpani, jud. Ilfov

  9.106,00

  -''-

  6.

  Cheu andocare (investiție în conservare) și teren aferent din sat. Siliștea Snagovului, com. Gruiu, jud. Ilfov

  10.145,00

  -''-

  6^1.

  Centrul de conferințe din Snagov, compus din hotel și sală de conferințe

  -

  H.G. nr. 567/1993

  6^2.

  Din Complex Scroviștea - ferme, secții de producție, crescătorie fazani, din Scroviștea, șos. București-Ploiești km. 32, județul Ilfov

  -

  6^3.

  Teren Rustica-Cramă conținând vii, livezi, arabil și pădure cu terenul aferent din comuna Snagov, județul Ilfov

  48.085.00

  6^4.

  Abrogat prin HG nr. 1135/2014

  6^5.

  Abrogat prin HG nr. 31/2015

  6^6.

  Abrogat prin HG nr. 31/2015

  6^7.

  Imobil Vila nr. 11 cu 4 construcții anexe, garaje și terenul aferent din Str. Nufărului nr. 15 H, sat Snagov, comuna Snagov, județul Ilfov

  27.412,60

  6^8.

  Clădire sediu administrativ, construcții grup social, ghețărie Muntenia, curte asfaltată cu terenul aferent din Aleea Nufărului nr. 1B, comuna Snagov, județul Ilfov

  2.127,00

  SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ȘI PROTOCOL SINAIA

  7.

  Vila "Timiș 14" garaj, canton "Dâmbul Morii" și terenul aferent, inclusiv livadă, din Timișul de Jos nr. 26, jud. Brașov

  64.174,20

  H.G. nr. 657/93

  8.

  Teren Vila "Albina" din Predeal, str. Cloșca nr. 8, jud. Brașov

  704,00

  -''-

  9.

  Vila "Porumbelul" cu terenul aferent din Predeal, str. Cloșca nr. 9, jud. Brașov

  635,00

  H.G. nr. 639/95

  10.

  Vila "Crinul" cu terenul aferent din Predeal, str. B.P. Hașdeu nr. 19, jud. Brașov

  462,00

  -''-

  11.

  Hotelul și restaurantul "Robinson" cu terenul aferent din Predeal, str. Muncii nr. 10, jud. Brașov

  6.922,00

  -''-

  12.

  Grup gospodăresc "Pietrosul", str. Postăvarului nr. 10, Predeal, jud. Brașov

  2.792,06

  -''-

  13.

  Complexul balnear "Bradul" compus din: hotel, restaurant și bază de tratament cu terenul și anexele aferente, din Covasna, str. Mihai Eminescu nr. 225, jud. Covasna

  22.798,00

  -''-

  14.

  Vila "Predeal" cu terenul aferent, din Predeal str. M. Saulescu nr. 71, jud. Brașov

  240,00

  H.G. nr. 1224/01

  15.

  Minihotel "Covasna" cu terenul aferent concesionat, din Covasna, str. Gh. Doja nr. 1A-2A, jud. Covasna

  482,67

  -''-

  16.

  Teren, situat în Poiana Brașov, jud. Brașov

  42.973,64

  O.G. nr. 61/00

  17.

  Teren fostă Vila "Narcisa" din Predeal, jud. Brașov

  1.296,60

  H.G. nr. 639/95

  18.

  Teren Vila nr. 2 "Bucegi" din Cumpătul-Sinaia, str. Cumpătul nr. 30, jud. Prahova

  194,27

  H.G. nr. 639/95

  19.

  Vila nr. 8 "Zambila" cu anexe: ateliere și terenul aferent din Cumpătul-Sinaia, str. Cumpătul nr. 18, jud. Prahova

  1.403,64

  -''-

  20.

  Vila nr. 19 "Aluniș" cu terenul aferent și teren Vila "Crăița" din Cumpătul-Sinaia, str. Aluniș nr. 7, jud. Prahova

  1.982,10

  -''-

  21.

  Vila "Victoria" + împrejmuire, cu terenul aferent din Furnica- Sinaia, str. Victoria nr. 2, jud. Prahova

  1.407,14

  -''-

  22.

  Popicărie "Furnica" (disco-bar) cu terenul aferent din Furnica- Sinaia, str. Furnica, nr. 50, jud. Prahova

  1.149,88

  -''-

  23.

  Cabana "Furnica" cu terenul aferent din Furnica-Sinaia, str. Furnica nr. 50, jud. Prahova

  1.602,15

  -''-

  24.

  Teren-parc Vila "Bujorul" din Cumpătul-Sinaia, str. Aluniș, jud. Prahova

  319,38

  -''-

  25.

  Teren de la Restaurantul "Vânătorul" Cumpătul - Sinaia

  491,13

  -''-

  26.

  Cabana "Vulpărie" cu anexe - grajduri, magazii, construcții speciale și terenul aferent din Sinaia, Aleea Vulpăriei, jud. Prahova

  7.246,59

  H.G. nr. 1398/03

  27.

  Teren Poiana Stânii din Poiana Stânii - Sinaia, jud. Prahova

  688,10

  H.G. nr. 1031/04

  28.

  Abrogat prin HG nr. 145/2013

  29.

  Grup gospodăresc "Complex Furnica" (centrală termică, spălătorie, construcții speciale) cu terenul aferent din Sinaia, str. Furnica nr. 50, jud. Prahova

  3.151,15

  H.G. nr. 639/95

  30.

  Popicărie, bar, fostă Vila "Pajura" cu terenul aferent din Poiana Brașov, jud. Brașov

  1.329,00


  31.

  Anexele Casei de oaspeți "Foișor nr. 37" și terenul aferent din Tușnad, jud. Harghita

  2.162,00


  31^1.

  Teren aferent Vilei «Timiș 8» și anexe, Timișul de Jos nr. 26, județul Brașov

  13.691,01


  31^2.

  Teren și cale de transport hotel "Tanți" din Sinaia, str. O. Goga nr. 37, județul Prahova

  643,12

  31^3.

  Complex hotelier Mara cu teren aferent din Sinaia, Str. Toporașilor nr. 1A, județul Prahova

  22.289,50

  SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ȘI PROTOCOL OLĂNEȘTI

  32.

  Complex motel "Banatul" - Corpurile A și B și restaurant - cu terenul aferent din Timișoara, str. Dorobanților nr. 94, jud. Timiș

  49.588,00

  H.G. nr. 639/95 republicat

  33.

  Vila "Belvedere" - Corpurile A și B - cu anexele și terenul aferent din Băile Herculane, str. Nicolae Stoica de Hațeg nr. 7, jud. Caraș Severin

  3.273,20

  -''-

  34.

  Complexul "Rojiștea" cu anexele (canton silvic și casă incubație) cu terenul aferent din com. Rojiștea, jud. Dolj

  144.589,52

  -''-

  35.

  Complex "Cindrelul" cu teren aferent din Păltiniș, jud. Sibiu

  1.211,00

  -''-

  36.

  Spațiu comercial amenajat (8 camere) la parter bloc locuințe, str. Iulius Cezar, nr. 3, p+1, Drobeta Tr. Severin

  -

  H.G. nr. 1224/01

  37.

  Spațiu comercial la parter în clădire S+p+1, str. N. Bălcescu nr. 4, Orăștie, jud. Hunedoara

  34,20

  -''-

  38.

  Abrogat prin HG nr. 880/2008

  39.

  Imobil Cabana Rânca, stațiunea Rânca, oraș Novaci, jud. Gorj

  1.067,23

  H.G. 1398/2003

  40.

  Imobil Vila Livia și teren aferent din Băile Herculane, str. Zăvoiului nr. 38, jud. Caraș-Severin

  7.651,00

  H.G. nr. 109/04

  41.

  Complex PALAT OLĂNEȘTI, din Olănești, Aleea Salcâmilor nr. 2, jud. Vâlcea: - clădire centrală termică 1 Mai - clădire centrală termică seră veche - echipamente centrală termică casa veche - corp gardă vechi

  -

  H.G. nr. 811/92

  42.

  Complex Micești compus din casă de oaspeți, castel de vânătoare, popicărie, casă țărănească, bazin de înot și terenul aferent - 131.099,00 mp din Micești, comuna Mărăcineni, jud. Argeș Suprafață construită = 1.721,30 mp

  131.099,00

  H.G. nr. 2375/04

  42^1.

  Spații anexe Vilei Bujoreni și terenul aferent din Râmnicu Vâlcea, str. Calea lui Traian nr. 267, județul Vâlcea

  15.678,43


  SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ȘI PROTOCOL NEPTUN

  43.

  Pepiniera din Eforie Nord, jud. Constanța

  8.710,04

  H.G. nr. 639/95, republicat

  44.

  Complex restaurant "Dunărea" împreună cu Hotel și bar "Dacia" și terenul aferent construcțiilor, din Neptun-Olimp, jud. Constanța

  14.850,20

  H.G. nr. 567/93, republicată

  45.

  Vila "Mărul" A+B cu terenul aferent din Neptun-Olimp, jud. Constanța

  4.163,40

  -''-

  46.

  Vila nr. 1 cu 8 apartamente și terenul aferent din Neptun-Olimp, jud. Constanța

  1.469,54

  -''-

  47.

  Vila nr. 4 cu 8 apartamente și terenul aferent din Neptun-Olimp, jud. Constanța

  2.177,02

  H.G. nr. 596/96

  48.

  Vila nr. 5 cu 8 apartamente și terenul aferent din Neptun-Olimp, jud. Constanța

  2.729,40

  -''-

  49.

  Sere și răsadnițe cu terenul aferent din Neptun-Olimp, jud. Constanța

  4.384,69

  H.G. nr. 567/93

  50.

  Grup gospodăresc din zona II cu spălătorie și braseria "Turist", cu terenul aferent, din Neptun-Olimp, jud. Constanța

  6.957,70

  -''-

  51.

  Punct termic (Bazar Neptun) cu terenul aferent din Neptun-Olimp, jud. Constanța

  609,76

  -''-

  52.

  Vila "Părul" A+B cu terenul aferent din Neptun-Olimp, jud. Constanța

  4.815,09

  -''-

  53.

  Vila "Nucul" A+B cu terenul aferent din Neptun-Olimp, jud. Constanța

  5.413,74

  -''-

  54.

  Vila "Violeta" cu terenul aferent din Neptun-Olimp, jud. Constanța

  3.946,65

  -''-

  55.

  Vila "Bujorul" cu terenul aferent din Neptun-Olimp, jud. Constanța

  7.313,04

  -''-

  56.

  Vila "Crinul" cu terenul aferent din Neptun-Olimp, jud. Constanța

  1.970,37

  -''-

  57.

  Vila "Bradul" A+B cu terenul aferent din Neptun-Olimp, jud. Constanța

  4.981,39

  -''-

  58.

  Teren de tenis și teren minigolf din Neptun-Olimp (Hotel Arad), jud. Constanța

  14.414,35

  -''-

  59.

  Vila "Egreta", Mamaia, jud. Constanța

  -

  O.G. nr. 61/00

  60.

  Vila "Cerna", Mamaia, jud. Constanța

  -

  O.G. nr. 61/00

  61.

  Restaurant "Ambasador" cu terenul aferent din Neptun-Olimp, jud. Constanța

  8.299,64

  H.G. nr. 639/96

  62.

  Teren limitrof Hotel "Neptun" - Vila Părul

  4.911,00

  H.G. nr. 868/ 16.08.02

  63.

  Teren limitrof Vila "Alunul"

  1.614,72

  -''-

  64.

  Hotel și restaurant "Maramureș" cu terenul aferent din Neptun-Olimp, jud. Constanța

  8.670,00

  H.G. nr. 457/04

  65.

  Vila Agigea cu terenul aferent din Eforie Nord, str. Tudor Vladimirescu, jud. Constanța

  6.972,18

  H.G. nr. 1031/04

  65^1.

  Imobil Centrul de conferințe Club Bazin cu terenul aferent, din Neptun-Mangalia, județul Constanța

  16.627,45

  65^2.

  Complex Doina - hotel, restaurant și teren aferent din Neptun, județul Constanța

  13.233,18

  65^3.

  Policlinica Doina, cu teren aferent din Neptun, județul Constanța

  6.017,18

  SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ȘI PROTOCOL "VICTORIA" CLUJ-NAPOCA

  66.

  Imobil - sediul administrativ - cu terenul aferent din Cluj-Napoca, str. Napoca nr. 16, jud. Cluj

  1.098,00

  H.G. nr. 445/95

  67.

  Casa de oaspeți cu terenul aferent din Cluj-Napoca, str. Pavlov nr. 21, jud. Cluj

  1.350,00

  -''-

  68.

  Abrogat prin HG nr. 226/2008

  69.

  Casa de oaspeți cu terenul aferent din Cluj-Napoca, str. Pavlov nr. 25, jud. Cluj

  1.422,00

  -''-

  70.

  Casa de oaspeți cu terenul aferent din Cluj-Napoca, str. Pavlov nr. 27, jud. Cluj

  1.965,30

  -''-

  71.

  Complex hotel-restaurant "Victoria" cu terenul aferent din Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie nr. 54-56, jud. Cluj

  2.470,00

  -''-

  72.

  Service auto "Victoria", cu terenul aferent, compus din: - clădire garaj (parțial) - clădire birouri (parțial) str. Dorobanților nr. 18-20, Cluj-Napoca, jud. Cluj

  283,00

  -''-

  73.

  Teren agricol - tarlaua Ploton, com. Apahida, jud. Cluj

  210.000,00

  -''-

  74.

  Complex agroindustrial "Apahida" din comuna Apahida, str. Libertății nr. 1, jud. Cluj, cu terenul aferent, compus din: - atelier preparate carne - atelier pentru lactate - bloc cu 12 apartamente - grajd taurine nr. 3 - hală creștere pui 1 - hală creștere pui 2 - grajd comun - grajd pentru porcine la îngrășat - grajd maternitate scroafe + tineret - tabără vară pentru porcine - magazii cereale - bucătărie furaje - filtru sanitar - centrală termică - fânar - pătule pentru porumb - pătule pentru porumb circulare - remize mașini + tractoare - atelier mecanic - castel apă - clădire administrativă

  41.967,80

  H.G. nr. 445/95

  75.

  Teren agricol în tarlaua Buduștău, com. Apahida jud. Cluj

  200.000,00

  -''-

  76.

  Sector agroindustrial Huedin, cu terenul aferent, compus din: a) incintă: saivan de oi, grajd animale, distileri, fânar; b) casă oaspeți; c) amenajare pomicolă din localitatea Huedin, jud. Cluj

  17.945,92 245,98 252.208,10

  -''-

  77.

  Sector piscicol Câmpenești compus din: a) incintă; b) amenajare piscicolă din localitatea Câmpenești, jud. Cluj

  2.390,00 1.257.611,00

  -''-

  78.

  Apartament str. Nicolae Titulescu nr. 24 (fostă str. Pata, nr. 24), ap. 25, sc. 3 - parter (3 cam.) Cluj, jud. Cluj

  32,38

  H.G. nr. 1224/01

  SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ȘI PROTOCOL SUCEAVA

  79.

  Hotelul și restaurantul "Gloria" cu construcțiile anexe și terenul aferent din Municipiul Suceava, din str. Vasile Bumbac nr. 4-8, jud. Suceava

  5.021,00

  H.G. nr. 445/95

  80.

  Ferma "Brădet" nr. 1 formată din clădire birouri și magazii, hală de preparare, beci fructe și legume, cu terenul aferent din Suceava, str. Parcului nr. 1, jud. Suceava

  97.992,00

  -''-

  81.

  Imobil Pensiune PALACE cu terenul aferent, din Slănic-Moldova, str. Vasile Alecsandri nr. 6, jud. Bacău

  1.130,00

  H.G. nr. 109/04

  SUCURSALA PENTRU ADMINISTRAREA ȘI ÎNTREȚINEREA FONDULUI IMOBILIAR

  82.

  Imobil bd. N. Bălcescu, nr. 21, sector 1, București

  1.195,00

  H.G. nr. 567/93

  83.

  Imobil str. Mendeleev, nr. 36-38, corp vechi, sector 1, București

  558,15

  -''-

  84.

  Imobil bd. Elisabeta, nr. 7-9 (fost Republicii nr. 10-12), sector 3, București, parțial

  1.349,00

  -''-

  85.

  Imobil str. Matei Millo, nr. 7, sector 1, București

  517,12

  -''-

  85^1.

  Imobil - str. Ion Câmpineanu nr. 27, parter, bl. 7, sectorul 1, București
  (Suprafața utilă = 126,80 mp)

  -

  H.G. nr. 11/1995 și nr. 639/1995, republicată

  85^2.

  Imobil - Calea Victoriei nr. 68-70, sectorul 1, București
  (Suprafața utilă = 180,31 mp)

  -


  86.

  Imobil parțial și garaj situat în București, bd. G-ral Gh. Magheru nr. 28-30, sector 1

  1.583

  -''-

  87.

  Imobil bd. Dacia, nr. 59, sector 1, București, (fost nr. 13)

  413,97

  -''-

  88.

  Imobil parțial din Calea Victoriei, nr. 216, sector 1, București

  790,77

  -''-

  89.

  Imobil str. Constantin Mille, nr. 17, sector 1, București

  738,00

  H.G. nr. 567/1993

  90.

  Imobil str. Luigi Cazavillan, nr. 19, sector 1, București

  738,00

  -''-

  91.

  Imobil str. Luigi Cazavillan, nr. 16, corp A+B, sector 1, București

  944,00

  -''-

  92.

  Imobil și garaj str. Transilvaniei, nr. 2, sector 1, București

  582,00

  -''-

  93.

  Imobil Calea Dorobanților, nr. 129, sector 1, București

  149,82

  -''-

  94.

  Imobil Splaiul Independenței, nr. 202 A, sector 6, București

  9.608,79

  -''-

  95.

  Imobil str. Brezoianu Ion, nr. 35, sector 1, București

  151,81

  -''-

  96.

  Imobil str. Atena, nr. 11, sector 1, București

  820,00

  -''-

  97.

  Imobil str. G. Clemenceau, nr. 5, sector 1, București

  532,00

  -''-

  98.

  Imobil str. G. Clemenceau, nr. 9B, sector 1, București

  86,00

  -''-

  99.

  Imobil str. Matei Millo, nr. 13, sector 1, București

  1.361,00

  -''-

  100.

  Imobil Piața Walter Mărăcineanu, nr. 1-3, sector 1, București

  4.130,98

  -''-

  101.

  Imobil - parțial bd. G-ral Gh. Magheru, nr. 7, sector 1, București

  2.190,00

  -''-

  102.

  Imobil parțial bd. Regina Elisabeta nr. 3, sector 3, București

  973,43

  -''-

  103.

  Imobil bd. Carol I, nr. 12 (fost Republicii, nr. 32), sector 3, București

  1.734,48

  -''-

  104.

  Imobil - parțial din str. Lipscani, nr. 19, sector 3, București

  1.804,00

  -''-

  105.

  Imobil Piața Rosetti, nr. 4, sector 2, București

  602,68

  -''-

  106.

  Imobil str. Câmpineanu, nr. 3-5, sector 1, București

  1.750,00

  -''-

  107.

  Imobil str. Constantin Mille, nr. 12, sector 1, București

  590,67

  -''-

  108.

  Imobil bd. Nicolae Bălcescu, nr. 17-19, sector 1, București

  1.414,00

  -''-

  Conform art. 1 și 4 din HOTĂRÂREA nr. 774 din 16 iulie 2008, publicată în Monitorul Oficial nr. 552 din 22 iulie 2008, se aprobă transmiterea unei părți dintr-un imobil, situat în municipiul București, bd. Nicolae Bălcescu nr. 17-19, sectorul 1, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul privat al statului și din administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Culturii și Cultelor, pentru Teatrul Național de Operetă "Ion Dacian", poziția nr. 108 modificându-se în mod corespunzător.

  109.

  Apartament nr. 2 din str. C. Sandu Aldea, nr. 14A, et. 1, sector 1, București

  65,00

  H.G. nr. 39/1996

  110.

  Apartament nr. 10 din str. Arcului, nr. 14, et. 2, sector 2, București

  31,38

  -''-

  111.

  Apartament nr. 14 din str. Tudor Arghezi, nr. 32, et. 2, sector 2, București

  13,85

  -''-

  112.

  Apartament nr. 5 din str. Atena, nr. 7, et. 2, sector 1, București

  48,30

  -''-

  113.

  Apartament nr. 3 din bd. Aviatorilor, nr. 35, et. 1, sector 1, București

  84,25

  -''-

  114.

  Apartament nr. 2 din bd. Aviatorilor, nr. 98, et. 1, sector 1, București

  351,01

  -''-

  115.

  Apartament nr. 1 din bd. Aviatorilor, nr. 100, parter, sector 1, București

  971,78

  -''-

  116.

  Apartament ap. 2 din bd. Aviatorilor, nr. 100, et. 1, sector 1, București

  -''-

  117.

  Apartament nr. 1 și garaj din str. Amiral C. Bălescu, nr. 19, parter, sector 1, București.

  498,08

  -''-

  118.

  Apartament nr. 20 din str. Braziliei, nr. 1-3, sc. B, et. 2, sector 1, București

  7,28

  H.G. nr. 39/1996

  119.

  Apartament nr. 1 și garaj din str. Bruxelles, nr. 3, Corp A, parter, sector 1, București

  69,46

  -''-

  120.

  Apartament nr. 2 din str. Bitolia, nr. 10, et. 1, sector 1, București

  95,88

  - '' -

  121.

  Apartament nr. 3 din str. Bitolia, nr. 19, et. 2, sector 1, București

  38,25

  - '' -

  122.

  Apartament nr. 1 din str. Bitolia, nr. 51, parter, sector 1, București

  65,28

  - '' -

  123.

  Cameră de serviciu nr. 55 din str. Ion Brezoianu, nr. 29B, et. 5, sector 1, București

  -

  - '' -

  124.

  Apartament nr. 8 din str. Brezoianu, nr. 10, et. 4, sector 5, București

  12,30

  - '' -

  125.

  Apartament nr. 20 din str. Poenaru Bordea, nr. 6, sector 4, București

  5,41

  - '' -

  126.

  Apartament nr. 1 și garaj din str. Radu Boiangiu, nr. 15-17, parter, sector 1, București

  9,67

  - '' -

  127.

  Apartament nr. 2 din str. Victor Babeș, nr. 3, et. 1, sector 5, București, cotă indiviză 58%

  129,09

  - '' -

  128.

  Apartament nr. 9 din str. Căderea Bastiliei, nr. 7, et. 2, sector 1, București

  15,83

  - '' -

  129.

  Apartament nr. 50 din bd. N. Bălcescu, nr. 5, sc. B, et. 7, sector 1, București

  8,40

  - '' -

  130.

  Apartament nr. 16 din bd. N. Bălcescu, nr. 9, sc. B, et. 2, sector 1, București

  9,30

  - '' -

  131.

  Apartament nr. 2 și garaj din str. Crângului, nr. 1, etaj 1, teren aferent 124,66 mp, sector 1, București Teren curte aferent apartamentului 1 de 102,00 mp.

  226,66

  - '' -

  132.

  Imobil și garaj, str. Crângului, nr. 6, sector 1, București

  232,00

  - '' -

  133.

  Apartament nr. 1 și garaj din str. Crângului, nr. 11A, parter, sector 1, București

  530,76

  - '' -

  134.

  Apartament nr. 2 din str. Crângului, nr. 11A, et. 1, sector 1, București


  135.

  Apartament nr. 14 din str. Clucerului, nr. 62-66, sc. C, parter, sector 1, București

  7,28

  - '' -

  136.

  Imobil și garaj, str. Prof. Dr. Ion Cantacuzino, nr. 4, sector 1, București

  554,80

  - '' -

  137.

  Apartament nr. 10 din str. J.L. Calderon, nr. 59, et. 2, sector 2, București

  24,08

  - '' -

  138.

  Apartament nr. 3 din str. Drobeta, nr. 19A, et. 1, sector 2, București

  3,28

  - '' -

  139.

  Apartament nr. 13 din str. George Enescu, nr. 7, et. 2, sector 1, București

  6,32

  - '' -

  140.

  Apartament nr. 20 din str. George Enescu, nr. 9, et. 2, sector 1, București

  8,37

  - '' -

  141.

  Apartament nr. 1 din str. Frumoasă, nr. 36, parter, sector 1, București

  236,00

  - '' -

  142.

  Apartament nr. 1 și garaj din str. Finlanda, nr. 6, parter, sector 1, București

  127,00

  - '' -

  143.

  Apartament nr. 2 din str. Heleșteului, nr. 5, et. 1, sector 1, București

  58,08

  - '' -

  144.

  Imobil și garaj, str. Heleșteului, nr. 26, sector 1, București

  338,08

  - '' -

  145.

  Imobil și garaj din str. Herăstrău, nr. 37, sector 1, București

  291,00

  - '' -

  146.

  Imobil str. Herăstrău, nr. 40, sector 1, București

  244,58

  - '' -

  147.

  Imobil intr. Eliza Zamfirescu Leonida, (fost Nic. Ionescu), nr. 11, sector 1, București

  318,39


  148.

  Imobil și garaj, str. Pictor Barbu Iscovescu, nr. 25, sector 1, București

  596,27

  - '' -

  149.

  Imobil și garaj, str. av. Teodor Iliescu, nr. 44, sector 1, București

  189,10

  - '' -

  150.

  Apartament nr. 1 din str. av. Teodor Iliescu, nr. 72, parter, sector 1, București

  113,73

  - '' -

  151.

  Apartament nr. 4 din șos. Kiseleff, nr. 20, et. 1, sector 1, București

  681,15

  - '' -

  152.

  Apartament nr. 5 din șos. Kiseleff, nr. 20, et. 2, sector 1, București

  681,15

  - '' -

  153.

  Apartament nr. 1 cu teren aferent din șos. Kiseleff, nr. 22, parter, sector 1, București

  1.112,04

  - '' -

  154.

  Teren aferent ap. 6 din șos. Kiseleff, nr. 22, parter, sector 1, București

  1.112,04

  - '' -

  155.

  Apartament nr. 1 din șos. Kiseleff, nr. 24, parter, sector 1, București

  314,54

  - '' -

  156.

  Apartament nr. 2 din șos. Kiseleff, nr. 24, parter, sector 1, București

  - '' -

  157.

  Apartament nr. 3 din șos. Kiseleff, nr. 24, et. 1, sector 1, București

  - '' -

  158.

  Apartament nr. 4 din șos. Kiseleff, nr. 24, et. 1, sector 1, București

  - '' -

  159.

  Apartament nr. 1 din șos. Kiseleff, nr. 24, Corp A, sector 1, București

  - '' -

  160.

  Apartament nr. 2 din șos. Kiseleff, nr. 24, Corp B, sector 1, București

  - '' -

  161.

  Apartament nr. 92 din str. C-tin Rădulescu Motru, nr. 16, sc. C, bl. 21, et. 2, sector 4, București

  10,75

  - '' -

  162.

  Apartament nr. 30 din bd. Regina Elisabeta, nr. 25, et. 6, sector 5, București

  92,60

  - '' -

  163.

  Apartament nr. 42 din str. Luterană, nr. 5, sc. D, et. 2, sector 1, București

  4,15

  - '' -

  164.

  Apartament nr. 4 din str. lt. Gh. Manu, nr. 12, et. 1, sector 1, București

  8,20

  - '' -

  165.

  Apartament nr. 8 din str. Londra, nr. 4, et. 2, sector 1, București

  31,01

  - '' -

  166.

  Apartament nr. 1 și garaj din str. Dr. Lister, nr. 63, parter, sector 5, București

  434,84

  - '' -

  167.

  Apartament nr. 2 din str. Dr. Lister, nr. 63, et. 1, sector 5, București

  - '' -

  168.

  Apartament nr. 18 și garaj din str. Dionisie Lupu, nr. 74, et. 3, sector 1, București

  8,42

  - '' -

  169.

  Apartament nr. 28 din str. Dionisie Lupu, nr. 74, et. 5, sector 1, București

  - '' -

  170.

  Apartament nr. 1 din str. Maxim Gorki, nr. 24, parter, sector 1, București

  129,90

  - '' -

  171.

  Apartament nr. 1 și garaj din str. Dr. Gr. Mora, nr. 13, parter, sector 1, București

  238,58

  - '' -

  172.

  Imobil și garaj, str. Spătaru N. Milescu, nr. 65, sector 2, București

  193,28

  - '' -

  173.

  Apartament nr. 1 și garaj din bd. Mărăști, nr. 49, parter, sector 1, București

  152,00

  - '' -

  174.

  Apartament nr. 8 din bd. Ion Mihalache (fost 1 Mai), nr. 64, bl. 41, et. 2, sector 1, București

  55,68

  - '' -

  175.

  Imobil str. lt. Victor Manu, 73 bis, sector 2, București

  369,39

  - '' -

  176.

  Apartament nr. 8 din bd. G-ral Gh. Magheru, nr. 12-14, et. 4, sector 1, București

  16,20

  - '' -

  177.

  Apartament nr. 10 din bd. G-ral Gh. Magheru, nr. 24, et. 6, sector 1, București

  12,28

  H.G. nr. 39/1996

  178.

  Apartament nr. 18 din bd. G-ral Gh. Magheru, nr. 32-36, sc. C, et. 4, sector 1, București

  1,02

  - '' -

  179.

  Apartament nr. 2 și garaj din str. Oslo, nr. 8, et. 1, sector 1, București

  21,23

  - '' -

  180.

  Apartament și garaj din str. Pictor I. Negulici, nr. 11, parter, ap. 2, sector 1, București

  1,15

  - '' -

  181.

  Imobil și garaj din str. Pictor I. Negulici, nr. 20, sector 1, București

  341,45

  - '' -

  182.

  Apartament nr. 2 din str. Pictor I. Negulici, nr. 32, et. 1, sector 1, București

  290,95

  - '' -

  183.

  Apartament nr. 3 din str. Pictor I. Negulici, nr. 42, et. 1, sector 1, București

  53,56

  - '' -

  184.

  Apartament nr. 1 din str. lt. av. Șerban Petrescu, nr. 9, parter, sector 1, București

  102,23

  - '' -

  185.

  Teren aferent ap. 16 din str. Pivnicierului, nr. 4-6, et. 3, sector 1, București

  29,16

  - '' -

  186.

  Apartament nr. 2 din str. Plantelor, nr. 16, et. 1, sector 2, București

  51,67

  - '' -

  187.

  Imobil din str. Plantelor, nr. 44, parter, sector 2, București

  140,38

  - '' -

  188.

  Apartament nr. 2 și garaj din str. cpt. Gr. Preoțescu, nr. 29, parter, sector 4, București

  40,70

  - '' -

  189.

  Apartament nr. 2 din str. Dimitrie Paciurea, nr. 6, parter, sector 2, București

  68,15

  - '' -

  190.

  Apartament nr. 2 din str. ing. Ermil Pangratti, nr. 14, et. 1, sector 1, București

  70,71

  - '' -

  191.

  Apartament nr. 2 din str. ing. Ermil Pangratti, nr. 25, et. 1, sector 1, București

  142,18

  - '' -

  192.

  Teren aferent ap. 2, et. 1, situat în str. Alex. Philippide, nr. 12, sector 2, București

  18,92

  - '' -

  193.

  Garaj, str. Sf. Spiridon, nr. 4, sector 2, București

  7,40


  194.

  Apartament nr. 8 din bd. Carol I, nr. 54 B (fost Pache Protopopescu, nr. 64 B), et. 5, sector 2, București

  1,76

  - '' -

  195.

  Apartament nr. 1 din Piața Amzei, nr. 15, et. 1, sector 1, București

  3,63

  - '' -

  196.

  Apartament nr. 6 din str. Washington (fostă Rozelor), nr. 13, et. 2, sector 1, București

  30,81

  - '' -

  197.

  Apartament nr. 2 din str. Popa Soare, nr. 14, parter, sector 2, București

  22,70

  - '' -

  198.

  Apartament nr. 1 din str. av. Șt. Sănătescu, nr. 8, parter, sector 1, București

  164,76

  - '' -

  199.

  Apartament nr. 12 și garaj din str. av. Gh. Stâlpeanu, nr. 11, bl. 8, et. 2, sector 1, București

  18,20

  - '' -

  200.

  Apartament nr. 1 și garaj din str. lt. av. Iuliu Tetrat, nr. 26, parter, sector 1, București

  290,00

  - '' -

  201.

  Apartament nr. 1 din str. Ivan Turgheniev, nr. 2-4, parter, sector 1, București

  778,28

  - '' -

  202.

  Apartament nr. 2 și garaj din str. Ivan Turgheniev, nr. 2-4, et. 1, sector 1, București

  - '' -

  203.

  Teren din str. Ivan Turgheniev, nr. 6, sector 1, București

  321,67

  - '' -

  204.

  Apartament nr. 1 din str. Muzeul Zambaccian, nr. 27, parter, sector 1, București

  185,81

  - '' -

  205.

  Apartament nr. 1 din str. Av. Mircea Zorileanu, nr. 45, parter, sector 1, București

  255,72

  H.G. nr. 39/1996

  206.

  Imobil și garaj, str. Av. Mircea Zorileanu, nr. 51, sector 1, București

  482,00

  - '' -

  207.

  Teren aferent ap. 63 din str. Șipotul Fântânilor, nr. 2, et. 5, sector 1, București

  8,00

  - '' -

  208.

  Apartament nr. 3 și garaj din str. Emanuel Porumbaru, nr. 7, et. 3, sector 1, București

  20,70

  - '' -

  209.

  Apartament nr. 1 din str. Emanuel Porumbaru, nr. 41 A, parter, sector 1, București

  90,22

  - '' -

  210.

  Apartament nr. 2 din str. C-tin Prezan, nr. 4, et. 1, sector 1, București

  1.677,59

  - '' -

  211.

  Apartament nr. 5 din str. Ardeleni, nr. 1, et. 1, sector 2, București

  11,50

  H.G. nr. 214/01

  212.

  Apartament nr. 24 din str. Ardeleni, nr. 1, et. 5, sector 2, București

  11,50

  - '' -

  213.

  Apartament nr. 1A din str. Valeriu Braniște, nr. 56, bl. 5, sc. B, sector 3, București

  36,56

  H.G. nr. 11/95

  214.

  Teren str. Băiculești, nr. 1, sector 1, București

  1.451,00

  H.G. nr. 567/93

  215.

  Teren str. Smârdan, nr. 5, sector 3, București

  1.138,52

  - '' -

  216.

  Teren Calea Victoriei, nr. 109, sector 1, București

  1.076,00

  - '' -

  217.

  Teren bd. Dacia, nr. 30, sector 1, București

  1.017,00

  - '' -

  218.

  Teren str. Ministerului, nr. 2-4, tronson 1, intrarea 2 și tronson 2, sector 1, București

  562,04

  - '' -

  219.

  Teren str. Doamnei, nr. 17-19, sector 3, București

  940,49

  - '' -

  220.

  Teren Calea Moșilor, nr. 128, sector 2, București

  1.986,00

  - '' -

  221.

  Apartament nr. 19 din str. Trestiana, nr. 11, bl. 14, sc. A, et. 4, sector 5, București

  -

  D.C. nr. 957/95

  222.

  Depozite și ateliere cu terenul aferent din str. Fabrica de Glucoză, nr. 3A, sector 2, București

  2.580,50

  H.G. nr. 567/93

  223.

  Apartament nr. 1 și garaj din imobilul situat în municipiul București, str. Sofia nr. 18, parter, sectorul 1, cu teren

  112,00

  Hotărârea Guvernului nr. 39/1996

  224.

  Teren aferent ap. 1 din str. dr. Drăghiescu, nr. 4, parter, sector 5, București

  100,00

  - '' -

  225.

  Teren aferent ap. 7 din str. Progresului, nr. 13, etaj 3, sector 1, București

  14,50

  - '' -

  226.

  Teren aferent ap. 6 din bd. Pache Protopopescu, nr. 1, etaj 2, sector 2, București

  20,25

  - '' -

  227.

  Teren aferent ap. 1 din str. dr. Lister, nr. 58, parter, sector 5, București

  12,00

  - '' -

  228.

  Teren aferent ap. 1 din str. Iulius Tetrat, nr. 31, parter, sector 1, București

  46,60

  - '' -

  229.

  Teren aferent ap. 3 din str. Obedenaru, nr. 19, etaj 1, sector 2, București

  100,00

  - '' -

  230.

  Teren aferent ap. 2 din str. Braziliei, nr. 7, etaj 1, sector 1, București

  50,00

  - '' -

  231.

  Teren aferent ap. 3 din str. Spiru Haret, nr. 13, parter, sector 1, București

  13,00

  - '' -

  232.

  Teren aferent ap. 1 din str. Fluierului, nr. 17D, parter, sector 2, București

  57,00

  - '' -

  233.

  Teren aferent ap. 2 din str. dr. N. Manolescu, nr. 5-7, parter, sector 5, București

  130,00

  - '' -

  234.

  Teren aferent ap. 2 din str. Amiral Bălescu, nr. 29, et. 1, sector 1, București

  20,00

  H.G. nr. 39/96

  235.

  Teren aferent ap. 2 din str. Costache Negri, nr. 10 bis, parter, sector 5, București

  30,00

  - '' -

  236.

  Teren aferent ap. 3 din str. Sandu Aldea, nr. 19, et. 1, sector 1, București

  120,00

  - '' -

  237.

  Teren aferent ap. 2 din str. Andrei Mureșan, nr. 29, et. 1, sector 1, București

  38,00

  - '' -

  238.

  Teren curte aferent ap. 1 din str. Moliere, nr. 3-5, parter, sector 1, București

  448,31

  - '' -

  239.

  Teren curte aferent ap. 2 din str. Moliere, nr. 3-5, ap. 2, et. 1, sector 1, București

  224,15

  - '' -

  240.

  Teren curte aferent ap. 3 din str. Moliere, nr. 3-5, et. 2, sector 1, București

  394,84

  - '' -

  241.

  Apartament nr. 54 din Bd. Iancu de Hunedoara, nr. 66, et. 7, sector 1, București

  10,86

  H.G. nr. 214/01

  242.

  Apartament nr. 56 din Bd. Iancu de Hunedoara, nr. 66, et. 7, sector 1, București

  13,78

  - '' -

  243.

  Apartament nr. 57 din Bd. Iancu de Hunedoara, nr. 66, et. 8, sector 1, București

  10,86

  - '' -

  244.

  Apartament nr. 59 din Bd. Iancu de Hunedoara, nr. 66, et. 8, sector 1, București

  13,78

  - '' -

  245.

  Apartament nr. 62 din Bd. Iancu de Hunedoara, nr. 66, et. 9, sector 1, București

  13,78

  - '' -

  246.

  Imobil (fără ap. 39, 54, 56, 57, 59, 62) Bd. I. de Hunedoara, nr. 66, bloc 12, sector 1, București

  257,19

  O.U.G. nr. 32/02

  247.

  Apartament nr. 17 din str. Icoanei, nr. 110, et. 5, sector 2, București

  17,88

  H.G. nr. 214/01

  248.

  Apartament nr. 21 din str. Icoanei, nr. 110, et. 6, sector 2, București

  25,61

  - '' -

  249.

  Apartament nr. 22 din str. Icoanei, nr. 110, et. 7, sector 2, București

  20,12

  - '' -

  250.

  Apartament nr. 25 din str. Icoanei, nr. 110, et. 8, sector 2, București

  20,12

  - '' -

  251.

  Apartament nr. 32 din str. Icoanei, nr. 110, et. 10, sector 2, București

  18,12

  - '' -

  252.

  Apartament nr. 33 din str. Icoanei, nr. 110, et. 10, sector 2, București

  25,22

  - '' -

  253.

  Apartament nr. 1 din str. Turda, nr. 120, parter, sector 1, București

  9,00

  - '' -

  254.

  Apartament nr. 5 din str. Turda, nr. 120, et. 1, sector 1, București

  8,97

  - '' -

  255.

  Apartament nr. 14 din str. Turda, nr. 120, et. 3, sector 1, București

  10,85

  - '' -

  256.

  Apartament nr. 18 din str. Turda, nr. 120, et. 4, sector 1, București

  10,85

  - '' -

  257.

  Apartament nr. 6 din str. Vlaicu Aurel, nr. 147, et. 1, sector 2, București

  6,48

  - '' -

  258.

  Apartament nr. 49 din str. Vlaicu Aurel, nr. 147, sc. B, et. 1, sector 2, București

  8,23

  - '' -

  259.

  Apartament nr. 52 din str. Vlaicu Aurel, nr. 147, sc. B, et. 1, sector 2, București

  6,28

  - '' -

  260.

  Apartament nr. 57 din str. Vlaicu Aurel, nr. 147, sc. B, et. 3, sector 2, București

  8,23

  - '' -

  261.

  Apartament nr. 61 din str. Vlaicu Aurel, nr. 147, sc. B, et. 4, sector 2, București

  8,23

  - '' -

  262.

  Apartament nr. 62 din str. Vlaicu Aurel, nr. 147, sc. B, et. 4, sector 2, București

  6,63

  - '' -

  263.

  Apartament nr. 64 din str. Vlaicu Aurel, nr. 147, sc. B, et. 4, sector 2, București

  6,28

  - '' -

  264.

  Apartament nr. 67 din str. Vlaicu Aurel, nr. 147, sc. B, et. 5, sector 2, București

  6,69

  H.G. nr. 214/01

  265.

  Apartament nr. 70 din str. Vlaicu Aurel, nr. 147, sc. B, et. 6, sector 2, București

  6,63

  - '' -

  266.

  Apartament nr. 71 din str. Vlaicu Aurel, nr. 147, sc. B, et. 6, sector 2, București

  6,65

  - '' -

  267.

  Apartament nr. 72 din str. Vlaicu Aurel, nr. 147, sc. B, et. 6, sector 2, București

  6,28

  - '' -

  268.

  Imobil și garaj str. Avram Iancu, nr. 8, sector 2, București

  657,00

  - '' -

  269.

  Imobil str. G-ral Ion Florescu, nr. 1, sector 3, București

  228,90

  - '' -

  270.

  Mansardă imobil str. Alexandru Philippide, nr. 15, sector 2, București

  -

  - '' -

  271.

  Imobil str. Romulus, nr. 4, sector 2, București

  591,30

  - '' -

  272.

  Imobil str. Romulus, nr. 6, sector 2, București

  689,00

  - '' -

  273.

  Imobil str. Muzeul Zambaccian, nr. 17, sector 1, București

  502,24

  - '' -

  274.

  Apartament nr. 2 și garaj din str. Aleea Alexandru, nr. 44, et. 1, sector 1, București

  287,07

  - '' -

  275.

  Apartament nr. 1 din str. Haga, nr. 3, parter, cu terenul aferent, sector 1, București

  103,97

  - '' -

  276.

  Apartament nr. 5 din str. Matei Voievod, nr. 21-23, et. 1, sector 2, București

  11,00

  O.G. nr. 61/00

  277.

  Apartament nr. 7 din str. Matei Voievod, nr. 21-23, et. 2, sector 2, București

  10,00

  - '' -

  278.

  Apartament nr. 10 din str. Matei Voievod, nr. 21-23, et. 4, sector 2, București

  10,00

  - '' -

  279.

  Apartament nr. 12 din str. Matei Voievod, nr. 21-23, et. 5, sector 2, București

  10,00

  - '' -

  280.

  Apartament nr. 3 din str. Matei Voievod, nr. 21-23, parter, sector 2, București

  7,00

  - '' -

  281.

  Clădire, birouri, ateliere, depozite cu spații frigorifice și teren aferent din str. Măguricea, nr. 4, sector 1, București

  3.309,10

  D.T. 104/01 O.T. 46/03

  282.

  Imobil str. Smârdan, nr. 3, sector 3, București

  880,00

  Lege nr. 122/01

  283.

  Imobil str. Traian, nr. 98, bl. L112B, parter, (cotă indiviză), sector 3, București

  55,13

  - '' -

  284.

  Imobil str. M. Basarab, nr. 71, bl. L111A, parter, (cotă indiviză), sector 3, București

  32,89

  - '' -

  285.

  Imobil str. M. Basarab, nr. 73, bl. L113A, parter, (cotă indiviză), sector 3, București

  99,69

  - '' -

  286.

  Apartament nr. 9 din Bd. Dacia, nr. 55, et. 4, sector 1, București

  11,75

  H.G. nr. 172/02

  287.

  Apartament nr. 12 din Bd. Dacia, nr. 55, et. 6, sector 1, București

  15,02

  - '' -

  288.

  Apartament nr. 15 din Bd. Dacia, nr. 55, et. 7, sector 1, București

  12,12

  - '' -

  289.

  Apartament nr. 3 din str. M. Eminescu, nr. 124, sc. B2, et. 1, sector 2, București

  26,78

  - '' -

  290.

  Apartament nr. 4 din str. M. Eminescu, nr. 124, sc. B2, et. 1, sector 2, București

  37,43

  - '' -

  291.

  Apartament nr. 7 din str. M. Eminescu, nr. 124, sc. B2, et. 2, sector 2, București

  34,96

  H.G. nr. 172/02

  292.

  Apartament nr. 3 din str. M. Eminescu, nr. 124, sc. C, et. 1, sector 2, București

  32,39

  - '' -

  293.

  Apartament nr. 10 din str. M. Eminescu, nr. 124, sc. B1,et. 4, sector 2, București

  42,16

  - '' -

  294.

  Apartament nr. 4 din str. M. Eminescu, nr. 124, sc. C, et. 1, sector 2, București

  54,40

  - '' -

  295.

  Apartament nr. 14 din str. M. Eminescu, nr. 44-48, et. 6, sector 2, București

  73,81

  - '' -

  296.

  Apartament nr. 13 din str. M. Eminescu, nr. 44-48, et. 6, sector 2, București

  88,75

  - '' -

  297.

  Apartament nr. 9 din str. M. Eminescu, nr. 50-54, et. 4, sector 2, București

  76,98

  - '' -

  298.

  Imobil și garaj Aleea Alexandru, nr. 40, sector 1, București

  684,33

  O.U.G. nr. 32/02

  299.

  Teren, str. Armindenului, nr. 8-10, sector 1, București

  550,00

  - '' -

  300.

  Abrogat prin HG nr. 1291/2011

  301.

  Teren, Calea Floreasca, nr. 202, sector 1, București

  3.995,00

  - '' -

  302.

  Imobil, str. Câmpineanu, nr. 20, sector 1, București

  879,85

  H.G. nr. 567/93

  303.

  Imobil - parțial din str. Câmpineanu, nr. 16, sector 1, București

  245,85

  O.U.G nr. 32/02

  304.

  Imobil, str. B. Delavrancea, nr. 12, sector 1, București

  602,52

  - '' -

  305.

  Teren, str. B. Delavrancea, nr. 12A, sector 1, București

  629,40

  - '' -

  306.

  Imobil - parțial fără spațiul de la etajele 2 și 3, din Calea Dorobanților, nr. 87, sector 1, București

  -

  - '' -

  307.

  Imobil - parțial - fără ap. 1 și 6 din str. M.Eminescu, nr. 102-104, sector 2, București

  897,57

  - '' -

  308.

  Teren, D.P. Kiseleff, nr. 17-17B, sector 1, București

  4.255,66

  - '' -

  309.

  Apartament nr. 2 str. P.D. Kiseleff, nr. 55, vila 9, parter, sector 1, București

  934,00

  H.G. nr. 214/01

  310.

  Apartament nr. 14 din Calea Victoriei, nr. 91-93, sc. B, et. 4, sector 1, București

  610,07

  - '' -

  311.

  Apartament nr. 1 din str. Argentina, nr. 33, parter, sector 1, București

  108,60

  H.G. nr. 462/01

  312.

  Teren, M. Gorki, nr. 36, sector 1, București

  370,00

  O.U.G. nr. 32/02

  313.

  Imobil, str. Mircea Vodă, nr. 47, sector 3, București

  480,00

  - '' -

  314.

  Teren, Bd. Primăverii, nr. 30, sector 1, București

  781,60

  - '' -

  315.

  Imobil, Bd. Primăverii, nr. 22, sector 1, București

  764,71

  - '' -

  316.

  Imobil, Bd. Primăverii, nr. 48A, sector 1, București

  1.428,56

  - '' -

  317.

  Imobil cu garaj și terenul aferent din București, str. Pictor D. Rosenthal, nr. 13, sector 1

  212,36

  - '' -

  318.

  Apartament nr. 2 cu terenul aferent din București, str. Tolstoi, nr. 25, sector 1

  210,85

  - '' -

  319.

  Teren aferent ap. 1 din București, str. Tolstoi, nr. 25, sector 1

  210,85

  - '' -

  320.

  Apartament nr. 10 din str. N. Bălcescu, nr. 35, sc. A, et. 5, sector 1, București

  9,01

  H.G. nr. 214/01

  321.

  Apartament nr. 15 din str. Mihail Eminescu, nr. 124, sc. C, et. 7, sector 2, București

  45,99

  - '' -

  322.

  Apartament nr. 8 din str. Mihail Eminescu, nr. 124, sc. B2 et. 2, sector 2, București

  35,55

  - '' -

  323.

  Apartament nr. 8 din str. Mihail Eminescu, nr. 124, sc. B1 sector 2, București

  39,89

  H.G. nr. 172/02

  324.

  Cotă indiviză de 52% din imobilul Casa Presei, corpurile A, B, C, D, corpurile de legătură D1-B2 și D1-C3, garaj, depozit și terasă - P-ța Presei Libere nr. 1, sector 1, București, cu teren aferent

  75.209,95

  H.G. nr. 866/04

  Conform HG nr. 33/2008, se aprobă ieșirea din indiviziune pentru Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" de sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului, suprafața de 73.892,01 mp, conform poziției nr. 324 din anexa nr. 4 la HG nr. 60/2005, astfel:
  - teren liber = 51.565,47 mp, din care:
  * exclusiv = 44.433,64 mp
  * indiviz = 7.131,83 mp-
  teren sub construcție = 22.326,54 mp, din care:
  * exclusiv = 7.621,93 mp
  * indiviz = 14.704,61 mp;

  325.

  Teren, situat în București, str. Țărmului, nr. 19 (fost nr. 1), sector 1, București

  6.988,50

  H.G. nr. 64/96

  326.

  Teren situat în str. M. Gorki, nr. 26, sector 1, București

  647,06

  H.G. nr. 567/93

  327.

  Imobil și garaj, str. Școala Floreasca, nr. 9-11, sector 1, București

  1.517,38

  O.U.G. nr. 32/02

  328.

  Imobil, str. Cuza Vodă, nr. 90, sector 4, București

  452,56

  H.G. nr. 1123/01

  329.

  Teren str. Sandu Aldea, nr. 56 sector 1 București

  480,00

  O.U.G. nr. 32/02

  330.

  Imobil str. Alecsandri, nr. 5 sector 1 București

  186,00

  - '' -

  331.

  Imobil str. Alex. Petofi, nr. 47 sector 1 București

  208,30

  - '' -

  332.

  Imobil str. Alexandrescu Grigore, nr. 86 sector 1 București

  1.625,72

  - '' -

  333.

  Teren str. Aleea Alexandru, nr. 1 sector 1 București

  33,71

  - '' -

  334.

  Imobil str. Aleea Alexandru, nr. 37 sector 1 București

  1.350,00

  - '' -

  335.

  Imobil str. Aleea Alexandru, nr. 41 sector 1 București

  554,00

  - '' -

  336.

  Apartament nr. 18 str. Ardeleni, nr. 1, bl. 39, sector 2 București

  11,51

  - '' -

  337.

  Imobil și garaj str. Arghezi, nr. 7 sector 2 București

  1.019,09

  - '' -

  338.

  Imobil și garaj str. Arghezi, nr. 9 sector 2 București

  2.074,75

  - '' -

  339.

  Teren str. Armașului, nr. 14 sector 1 București

  802,00

  - '' -

  340.

  Imobil și garaj, Str. Armenească nr. 35, sector 2, București

  826,60

  - '' -

  341.

  Imobil str. Armindenului, nr. 12 sector 1 București

  980,00

  - '' -

  342.

  Imobil și garaj str. Atena, nr. 2bis sector 1 București

  373,82

  - '' -

  343.

  Imobil și garaj str. Aviatorilor, nr. 50 sector 1 București

  558,65

  - '' -

  344.

  Abrogat prin HG nr. 1.496/2007

  345.

  Imobil str. Aviatorilor, nr. 88 sector 1 București

  1.169,00

  - '' -

  346.

  Imobil și garaj str. Aviatorilor, nr. 9 sector 1 București

  432,00

  - '' -

  347.

  Apartament nr. 5 str. Bălcescu, nr. 16, sector 1 București

  20,35

  - '' -

  348.

  Imobil situat în bd. Nicolae Bălcescu nr. 26, sectorul 1, București

  602,00

  - '' -

  349.

  Imobil str. Batiștei, nr. 13 sector 2 București

  1.710,00

  - '' -

  350.

  Imobil și garaj str. Batiștei, nr. 39 sector 2 București

  1.264,40

  - '' -

  351.

  Imobil și garaj str. Belgrad, nr. 8 sector 1 București

  371,20

  - '' -

  352.

  Teren str. Bitolia, nr. 5 sector 1 București

  101,70

  - '' -

  353.

  Teren str. Bitolia, nr. 7-9 sector 1 București

  106,62

  - '' -

  354.

  Imobil str. Ghe. Brătianu, nr. 7 sector 1 București

  413,00

  - '' -

  355.

  Șos. București-Ploiești nr. 5, sectorul 1, București

  12.721,01

  O.U.G. nr. 32/2002

  356.

  Imobil și garaj str. Burghelea, nr. 1 sector 2 București

  753,00

  - '' -

  357.

  Imobil și garaj str. Burghelea, nr. 3 sector 2 București

  1.019,00

  - '' -

  358.

  Apartament nr. 3 situat în imobilul din municipiul București, Str. Călărașilor nr. 79, sectorul 3

  teren aferent în cotă indiviză de 163,65 mp

  Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2002

  359.

  Imobil str. J.L. Calderon, nr. 46 Sector 2 București

  970,45

  - '' -

  360.

  Imobil str. J.L. Calderon, nr. 48 sector 2 București

  543,00

  - '' -

  361.

  Imobil și garaj str. J.L. Calderon, nr. 63 sector 2 București

  923,00

  - '' -

  362.

  Apartament nr. 18 și garaj str. Lascăr Catargiu, nr. 11A, sector 1 București

  87,71

  - '' -

  363.

  Imobil str. Lascăr Catargiu, nr. 15 sector 1 București

  1.107,55

  - '' -

  364.

  Abrogat prin HG nr. 671/2012

  365.

  Teren str. Lascăr Catargiu, nr. 39 sector 1 București

  1.775,20

  - '' -

  366.

  Imobil str. Lascăr Catargiu, nr. 50 sector 1 București

  789,50

  - '' -

  367.

  Imobil str. Lascăr Catargiu, nr. 8 A, B, C, D sector 1 București

  717,00

  - '' -

  368.

  Imobil și garaj str. H. Coandă, nr. 9 sector 1 București

  920,00

  - '' -

  369.

  Apartament nr. 1 str. Al. Constantinescu, nr. 46-48 sector 1 București

  134,40

  - '' -

  370.

  Apartament nr. 2 str. Al. Constantinescu, nr. 46-48 sector 1 București

  230,85

  - '' -

  371.

  Apartament nr. 3 str. Al. Constantinescu, nr. 46-48 sector 1 București

  114,92

  - '' -

  372.

  Apartament nr. 4 str. Al. Constantinescu, nr. 46-48 sector 1 București

  141,75

  - '' -

  373.

  Apartament nr. 5 str. Al. Constantinescu, nr. 46-48 sector 1 București

  112,43

  - '' -

  374.

  Apartament nr. 8 str. Al. Constantinescu, nr. 46-48 sector 1 București

  137,61

  - '' -

  375.

  Apartament nr. 9 str. Al. Constantinescu, nr. 46-48 sector 1 București

  113,73

  - '' -

  376.

  Apartament nr. 11 str. Al. Constantinescu, nr. 46-48 sector 1 București

  57,14

  - '' -

  377.

  Imobil str. Al. Constantinescu, nr. 59, Corp A+B+C sector 1 București

  725,05


  378.

  Imobil str. Al. Constantinescu, nr. 61 sector 1 București

  719,00

  - '' -

  379.

  Abrogat prin HG nr. 321/2014

  380.

  Apartament nr. 5 str. Dacia, nr. 55, sector 1 București

  11,86

  - '' -

  381.

  Apartament nr. 1 str. Dacia, nr. 55, sector 1 București

  12,89

  - '' -

  382.

  Apartament nr. 2 str. Dacia, nr. 55, sector 1 București

  8,46

  - '' -

  383.

  Apartament nr. 3 str. Dacia, nr. 55, sector 1 București

  11,91

  - '' -

  384.

  Apartament nr. 4 str. Dacia, nr. 55, sector 1 București

  14,16

  - '' -

  385.

  Apartament nr. 6 str. Dacia, nr. 55, sector 1 București

  14,04

  - '' -

  386.

  Apartament nr. 7 str. Dacia, nr. 55, sector 1 București

  11,75

  - '' -

  387.

  Apartament nr. 8 str. Dacia, nr. 55, sector 1 București

  14,07

  - '' -

  388.

  Apartament nr. 10 str. Dacia, nr. 55, sector 1 București

  14,02

  - '' -

  389.

  Apartament nr. 11 str. Dacia, nr. 55, sector 1 București

  11,96

  - '' -

  390.

  Apartament nr. 13 str. Dacia, nr. 55, sector 1 București

  11,88

  - '' -

  391.

  Apartament nr. 17 str. Dacia, nr. 55, ap. 17 sector 1 București

  15,82

  - '' -

  392.

  Imobil str. Dacia, nr. 75 sector 1 București

  492,00

  - '' -

  393.

  Imobil și garaj str. Dacia, nr. 79 sector 1 București

  882,00

  - '' -

  394.

  Imobil și garaj str. Dacia, nr. 89 sector 1 București

  233,00

  - '' -

  395.

  Imobil str. Delavrancea, nr. 6A sector 1 București

  8.298,00

  - '' -

  396.

  Imobil str. Demetriad, nr. 14 sector 1 București

  605,00

  - '' -

  397.

  Imobil str. Docenților, nr. 10 sector 1 București

  451,96

  - '' -

  398.

  Imobil str. Docenților, nr. 20 sector 1 București

  512,00

  - '' -

  399.

  Imobil str. Dorobanților, nr. 39, corp A, B, C sector 1 București

  3.357,04

  - '' -

  400.

  Imobil str. Drobeta, nr. 13 sector 2 București

  368,20

  - '' -

  401.

  Imobil str. Drobeta, nr. 4-10 sector 2 București

  1.377,90

  - '' -

  402.

  Imobil și garaj str. Drossu N., nr. 4B sector 1 București

  706,68

  - '' -

  403.

  Teren str. Dumbrava Roșie, nr. 10 sector 2 București

  95,00

  - '' -

  404.

  Imobil și garaj str. Dumbrava Roșie, nr. 4 sector 2 București

  899,00

  - '' -

  405.

  Imobil și garaj str. Elisabeta, nr. 7 oraș Constanța jud. Constanța

  531,38

  - '' -

  406.

  Apartament nr. 1 str. Eminescu, nr. 124, sc. A, sector 2 București

  15,03

  - '' -

  407.

  Apartament nr. 2 str. Eminescu, nr. 124, sc. A, sector 2 București

  47,66

  - '' -

  408.

  Apartament nr. 4 str. Eminescu, nr. 124, sc. A, sector 2 București

  53,61

  - '' -

  409.

  Apartament nr. 6 str. Eminescu, nr. 124, sc. A, sector 2 București

  53,61

  - '' -

  410.

  Apartament nr. 7 str. Eminescu, nr. 124, sc. A, sector 2 București

  56,02

  - '' -

  411.

  Apartament nr. 11 str. Eminescu, nr. 124, sc. A, sector 2 București

  55,90

  - '' -

  412.

  Apartament nr. 12 str. Eminescu, nr. 124, sc. A, sector 2 București

  55,74

  - '' -

  413.

  Apartament nr. 13 str. Eminescu, nr. 124, sc. A, sector 2 București

  56,00

  - '' -

  414.

  Apartament nr. 14 str. Eminescu, nr. 124, sc. A, sector 2 București

  56,60

  - '' -

  415.

  Apartament nr. 16 str. Eminescu, nr. 124, sc. A, sector 2 București

  34,00

  - '' -

  416.

  Apartament nr. 17 str. Eminescu, nr. 124, sc. A, sector 2 București

  35,32

  - '' -

  417.

  Apartament nr. 1 str. Eminescu, nr. 124, sc. B1, sector 2 București

  28,65

  - '' -

  418.

  Apartament nr. 11 str. Eminescu, nr. 124, sc. B1, sector 2 București

  34,60

  - '' -

  419.

  Apartament nr. 12 str. Eminescu, nr. 124, sc. B1, sector 2 București

  38,46

  - '' -

  420.

  Apartament nr. 13 str. Eminescu, nr. 124, sc. B1, sector 2 București

  35,45

  - '' -

  421.

  Apartament nr. 14 str. Eminescu, nr. 124, sc. B1, sector 2 București

  41,98

  - '' -

  422.

  Apartament nr. 2 str. Eminescu, nr. 124, sc. B1, sector 2 București

  31,07

  - '' -

  423.

  Apartament nr. 3 str. Eminescu, nr. 124, sc. B1, sector 2 București

  32,92

  - '' -

  424.

  Apartament nr. 4 str. Eminescu, nr. 124, sc. B1, sector 2 București

  41,73

  - '' -

  425.

  Apartament nr. 5 str. Eminescu, nr. 124, sc. B1, sector 2 București

  34,26

  - '' -

  426.

  Apartament nr. 6 str. Eminescu, nr. 124, sc. B1, sector 2 București

  41,73

  - '' -

  427.

  Apartament nr. 7 str. Eminescu, nr. 124, sc. B1, sector 2 București

  35,01

  - '' -

  428.

  Apartament nr. 9 str. Eminescu, nr. 124, sc. B1, sector 2 București

  34,91

  - '' -

  429.

  Terasă și cameră serviciu str. Eminescu, nr. 124, sc. B1, sector 2 București

  10,11

  - '' -

  430.

  Apartament nr. 1 str. Eminescu, nr. 124, sc. B2, sector 2 București

  29,84

  - '' -

  431.

  Apartament nr. 10 str. Eminescu, nr. 124, sc. B2, sector 2 București

  34,96

  - '' -

  432.

  Apartament nr. 11 str. Eminescu, nr. 124, sc. B2, sector 2 București

  35,76

  - '' -

  433.

  Apartament nr. 12 str. Eminescu, nr. 124, sc. B2, sector 2 București

  31,41

  - '' -

  434.

  Apartament nr. 13 str. Eminescu, nr. 124, sc. B2, sector 2 București

  39,97

  O.U.G. nr. 32/02

  435.

  Apartament nr. 14 str. Eminescu, nr. 124, sc. B2, sector 2 București

  32,70

  - '' -

  436.

  Apartament nr. 15 str. Eminescu, nr. 124, sc. B2, sector 2 București

  29,49

  - '' -

  437.

  Apartament nr. 16 str. Eminescu, nr. 124, sc. B2, sector 2 București

  36,87

  - '' -

  438.

  Apartament nr. 17 str. Eminescu, nr. 124, sc. B2, sector 2 București

  36,24

  - '' -

  439.

  Apartament nr. 18 str. Eminescu, nr. 124, sc. B2, sector 2 București

  30,09

  - '' -

  440.

  Apartament nr. 19 str. Eminescu, nr. 124, sc. B2, sector 2 București

  40,44

  - '' -

  441.

  Apartament nr. 2 str. Eminescu, nr. 124, sc. B2, sector 2 București

  25,82

  - '' -

  442.

  Apartament nr. 21 str. Eminescu, nr. 124, sc. B2, sector 2 București

  32,78

  - '' -

  443.

  Apartament nr. 22 str. Eminescu, nr. 124, sc. B2, sector 2 București

  38,76

  - '' -

  444.

  Apartament nr. 23 str. Eminescu, nr. 124, sc. B2, sector 2 București

  36,33

  - '' -

  445.

  Apartament nr. 5 str. Eminescu, nr. 124, sc. B2, sector 2 București

  36,19

  - '' -

  446.

  Apartament nr. 6 str. Eminescu, nr. 124, sc. B2, sector 2 București

  26,19

  - '' -

  447.

  Apartament nr. 9 str. Eminescu, nr. 124, sc. B2, sector 2 București

  26,19

  - '' -

  448.

  Apartament nr. 1 str. Eminescu, nr. 124, sc. C, sector 2 București

  23,10

  - '' -

  449.

  Apartament nr. 2 str. Eminescu, nr. 124, sc. C, sector 2 București

  41,53

  - '' -

  450.

  Apartament nr. 5 str. Eminescu, nr. 124, sc. C, sector 2 București

  32,39

  - '' -

  451.

  Apartament nr. 6 str. Eminescu, nr. 124, sc. C, sector 2 București

  54,59

  - '' -

  452.

  Apartament nr. 7 str. Eminescu, nr. 124, sc. C, sector 2 București

  36,63

  - '' -

  453.

  Apartament nr. 8 str. Eminescu, nr. 124, sc. C, sector 2 București

  54,63

  - '' -

  454.

  Apartament nr. 9 str. Eminescu, nr. 124, sc. C, sector 2 București

  38,56

  - '' -

  455.

  Apartament nr. 10 str. Eminescu, nr. 124, sc. C, sector 2 București

  55,35

  - '' -

  456.

  Apartament nr. 11 str. Eminescu, nr. 124, sc. C, sector 2 București

  33,98

  - '' -

  457.

  Apartament nr. 12 str. Eminescu, nr. 124, sc. C, sector 2 București

  51,56

  - '' -

  458.

  Apartament nr. 13 str. Eminescu, nr. 124, sc. C, sector 2 București

  32,39

  - '' -

  459.

  Apartament nr. 14 str. Eminescu, nr. 124, sc. C, sector 2 București

  53,34

  - '' -

  460.

  Apartament nr. 16 str. Eminescu, nr. 124, sc. C, sector 2 București

  39,83

  - '' -

  461.

  Abrogat prin HG nr. 801/2017

  462.

  Apartament nr. 2 str. Eminescu, nr. 44-48, sector 1 București

  76,36

  - '' -

  463.

  Apartament nr. 3 str. Eminescu, nr. 44-48, sector 1 București

  83,36

  - '' -

  464.

  Apartament nr. 4 str. Eminescu, nr. 44-48, sector 1 București

  74,36

  - '' -

  465.

  Apartament nr. 5 str. Eminescu, nr. 44-48, sector 1 București

  82,79

  - '' -

  466.

  Apartament nr. 6 str. Eminescu, nr. 44-48, sector 1 București

  76,10

  - '' -

  467.

  Apartament nr. 7 str. Eminescu, nr. 44-48, sector 1 București

  82,74

  - '' -

  468.

  Apartament nr. 8 str. Eminescu, nr. 44-48, sector 1 București

  74,05

  - '' -

  469.

  Apartament nr. 9 str. Eminescu, nr. 44-48, sector 1 București

  84,15

  - '' -

  470.

  Apartament nr. 10 str. Eminescu, nr. 44-48, sector 1 București

  69,26

  - '' -

  471.

  Apartament nr. 11 str. Eminescu, nr. 44-48, sector 1 București

  82,16

  - '' -

  472.

  Apartament nr. 12 str. Eminescu, nr. 44-48, sector 1 București

  74,72

  - '' -

  473.

  Apartament nr. 15 str. Eminescu, nr. 44-48, sector 1 București

  82,30

  - '' -

  474.

  Apartament nr. 16 str. Eminescu, nr. 44-48, sector 1 București

  75,35

  - '' -

  475.

  Abrogat prin HG nr. 801/2017

  476.

  Apartament nr. 1 str. Eminescu, nr. 50-54, sector 1 București

  67,17

  - '' -

  477.

  Apartament nr. 2 str. Eminescu, nr. 50-54, sector 1 București

  72,43

  - '' -

  478.

  Apartament nr. 3 str. Eminescu, nr. 50-54, sector 1 București

  77,17

  - '' -

  479.

  Apartament nr. 4 str. Eminescu, nr. 50-54, sector 1 București

  74,73

  - '' -

  480.

  Apartament nr. 5 str. Eminescu, nr. 50-54, sector 1 București

  76,67

  - '' -

  481.

  Apartament nr. 6 str. Eminescu, nr. 50-54, sector 1 București

  76,48

  - '' -

  482.

  Apartament nr. 7 str. Eminescu, nr. 50-54, sector 1 București

  76,88

  - '' -

  483.

  Apartament nr. 8 str. Eminescu, nr. 50-54, sector 1 București

  69,44

  O.U.G. nr. 32/02

  484.

  Apartament nr. 10 str. Eminescu, nr. 50-54, sector 1 București

  74,42

  - '' -

  485.

  Apartament nr. 11 str. Eminescu, nr. 50-54, sector 1 București

  79,94

  - '' -

  486.

  Apartament nr. 13 str. Eminescu, nr. 50-54, sector 1 București

  76,05

  - '' -

  487.

  Apartament nr. 14 str. Eminescu, nr. 50-54, sector 1 București

  75,08

  - '' -

  488.

  Apartament nr. 15 str. Eminescu, nr. 50-54, sector 1 București

  75,79

  - '' -

  489.

  Apartament nr. 16 str. Eminescu, nr. 50-54, sector 1 București

  76,32

  - '' -

  490.

  Apartament nr. 2 str. Eminescu, nr. 56, sector 1 București

  434,28

  - '' -

  491.

  Imobil - fără ap. 14 str. Eminescu, nr. 82-88 sector 1 București

  1.123,69

  - '' -

  492.

  Imobil str. Eroilor, nr. 8 sector 5 București

  337,50

  - '' -

  493.

  Imobil cu garaj str. N. Filipescu, nr. 42 sector 2 București

  1.218,50

  - '' -

  494.

  Teren aferent ap. 1-13 str. Gh. Manu, nr. 3, sector 1 București

  440,60

  - '' -

  495.

  Teren str. Gogol, 4 sector 1 București

  8,29

  - '' -

  495^1.

  Abrogat prin HG nr. 60/2015

  496.

  Imobil str. Grigorescu E., nr. 14 sector 1 București

  224,80

  - '' -

  497.

  Teren str. Grigorescu E. nr. 16 sector 1 București

  233,00

  - '' -

  498.

  Apartament nr. 1 str. Icoanei, nr. 110, sector 2 București

  20,13

  - '' -

  499.

  Apartament nr. 2 str. Icoanei, nr. 110, sector 2 București

  17,89

  - '' -

  500.

  Apartament nr. 3 str. Icoanei, nr. 110, sector 2 București

  25,61

  - '' -

  501.

  Apartament nr. 5 str. Icoanei, nr. 110, sector 2 București

  17,89

  - '' -

  502.

  Apartament nr. 6 str. Icoanei, nr. 110, sector 2 București

  25,61

  - '' -

  503.

  Apartament nr. 7 str. Icoanei, nr. 110, sector 2 București

  20,13

  - '' -

  504.

  Apartament nr. 11 str. Icoanei, nr. 110, sector 2 București

  17,89

  - '' -

  505.

  Apartament nr. 12 str. Icoanei, nr. 110, sector 2 București

  25,61

  - '' -

  506.

  Abrogat prin HG nr. 30/2006

  507.

  Abrogat prin HG nr. 30/2006

  508.

  Abrogat prin HG nr. 30/2006

  509.

  Imobil str. Iorga Nicolae, nr. 11 sector 1 București

  1.730,00

  - '' -

  510.

  Imobil și garaj str. Iorga Nicolae, nr. 36 sector 1 București

  2.090,00

  - '' -

  511.

  Imobil și garaj str. Kirițescu, nr. 6, bl. 3 sector 2 București

  678,00

  - '' -

  512.

  Apartament nr. 4 str. Kiseleff, nr. 14, sector 1 București

  132,87

  - '' -

  513.

  Imobil str. Kiseleff, nr. 16 sector 1 București

  2.695,00

  - '' -

  514.

  Imobil str. Kiseleff, nr. 18 sector 1 București

  2.317,00

  - '' -

  515.

  Apartament nr. 2 str. Kiseleff, nr. 20, sector 1 București

  681,15

  - '' -

  516.

  Apartament nr. 3 str. Kiseleff, nr. 20, sector 1 București

  681,15

  - '' -

  517.

  Apartament nr. 6 str. Kiseleff, nr. 20, sector 1 București

  681,15

  - '' -

  518.

  Teren str. Kiseleff, nr. 21 sector 1 București

  3.372,78

  - '' -

  519.

  Apartament nr. 7 str. Kiseleff, nr. 24, sector 1 București

  58,98

  - '' -

  520.

  Construcție Corp anexă P + E + garaj cu teren aferent str. Kiseleff, nr. 45A sector 1 București

  6.982,25

  - '' -

  521.

  Teren str. Kiseleff, nr. 55, vila 6 sector 1 București

  55,38

  - '' -

  522.

  Imobil (fără ap. 2) str. Kiseleff, nr. 55, vila 9 sector 1 București

  186,93

  - '' -

  523.

  Imobil și garaj str. Kiseleff, nr. 57 sector 1 București

  2.845,85

  - '' -

  524.

  Apartament nr. 5 str. Alex Lahovari, nr. 5 A, sector 1 București

  10,93

  - '' -

  525.

  Imobil str. Lascăr V., nr. 52 sector 2 București

  1.353,00

  - '' -

  526.

  Imobil str. Eugen Lovinescu, nr. 2 sector 1 București

  1.033,90

  - '' -

  527.

  Apartament nr. 51 str. Gh. Magheru, nr. 24, sc. B, sector 1 București

  12,32

  - '' -

  528.

  Apartament nr. 15 str. Gh. Magheru, nr. 24, sc. B sector 1 București

  23,79

  - '' -

  529.

  Apartament nr. 16 str. Gh. Magheru, nr. 24, sc. B sector 1 București

  18,88

  - '' -

  530.

  Apartament nr. 18 str. Gh. Magheru, nr. 24, sc. B sector 1 București

  17,88

  O.U.G. nr. 32/02

  531.

  Apartament nr. 19 str. Gh. Magheru, nr. 24, sc. B sector 1 București

  21,27

  - '' -

  532.

  Apartament nr. 20 str. Gh. Magheru, nr. 24, sc. B sector 1 București

  19,15

  - '' -

  533.

  Apartament nr. 21 str. Gh. Magheru, nr. 24, sc. B sector 1 București

  18,70

  - '' -

  534.

  Apartament nr. 22 str. Gh. Magheru, nr. 24, sc. B sector 1 București

  17,88

  - '' -

  535.

  Apartament nr. 24 str. Gh. Magheru, nr. 24, sc. B sector 1 București

  19,15

  - '' -

  536.

  Apartament nr. 25 str. Gh. Magheru, nr. 24, sc. B sector 1 București

  18,70

  - '' -

  537.

  Apartament nr. 27 str. Gh. Magheru, nr. 24, sc. B sector 1 București

  21,27

  - '' -

  538.

  Apartament nr. 28 str. Gh. Magheru, nr. 24, sc. B sector 1 București

  19,15

  - '' -

  539.

  Apartament nr. 31 str. Gh. Magheru, nr. 24, sc. B sector 1 București

  21,27

  - '' -

  540.

  Apartament nr. 33 str. Gh. Magheru, nr. 24, sc. B sector 1 București

  18,70

  - '' -

  541.

  Apartament nr. 34 str. Gh. Magheru, nr. 24, sc. B sector 1 București

  17,88

  - '' -

  542.

  Apartament nr. 35 str. Gh. Magheru, nr. 24, sc. B sector 1 București

  21,27

  - '' -

  543.

  Apartament nr. 36 str. Gh. Magheru, nr. 24, sc. B sector 1 București

  19,15

  - '' -

  544.

  Apartament nr. 37 str. Gh. Magheru, nr. 24, sc. B sector 1 București

  18,70

  - '' -

  545.

  Apartament nr. 38 str. Gh. Magheru, nr. 24, sc. B sector 1 București

  17,88

  - '' -

  546.

  Apartament nr. 41 str. Gh. Magheru, nr. 24, sc. B sector 1 București

  18,70

  - '' -

  547.

  Apartament nr. 44 str. Gh. Magheru, nr. 24, sc. B sector 1 București

  19,15

  - '' -

  548.

  Apartament nr. 46 str. Gh. Magheru, nr. 24, sc. B sector 1 București

  12,51

  - '' -

  549.

  Apartament nr. 48 str. Gh. Magheru, nr. 24, sc. B sector 1 București

  19,15

  - '' -

  550.

  Apartament nr. 50 str. Gh. Magheru, nr. 24, sc. B sector 1 București

  18,07

  - '' -

  551.

  Spațiu comercial str. Magheru Gh., nr. 41 sector 1 București

  32,97

  - '' -

  552.

  Abrogat prin HG nr. 146/2008

  553.

  Imobil str. Masarik Thomas, nr. 29 sector 2 București

  380,00

  - '' -

  554.

  Apartament nr. 1 și str. Matei Voievod, nr. 18, garaj sector 3 București

  366,84

  - '' -

  555.

  Apartament nr. 8 str. Mendeleev, nr. 37, et. 3 sector 1 București

  70,03

  - '' -

  556.

  Imobil str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 (subsol + p + mezanin) sector 1 București

  271,40

  - '' -

  557.

  Apartament nr. 4 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 București

  27,36

  - '' -

  558.

  Apartament nr. 5 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 București

  13,19

  - '' -

  559.

  Apartament nr. 8 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 București

  24,41

  - '' -

  560.

  Apartament nr. 9 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 București

  27,13

  - '' -

  561.

  Apartament nr. 10 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 București

  13,41

  - '' -

  562.

  Apartament nr. 11 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 București

  29,30

  - '' -

  563.

  Apartament nr. 13 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 București

  24,60

  - '' -

  564.

  Apartament nr. 14 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 București

  27,12

  - '' -

  565.

  Apartament nr. 15 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 București

  13,33

  - '' -

  566.

  Apartament nr. 16 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 București

  29,90

  - '' -

  567.

  Apartament nr. 17 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 București

  23,96

  - '' -

  568.

  Apartament nr. 18 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 București

  24,49

  - '' -

  569.

  Apartament nr. 20 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 București

  13,29

  - '' -

  570.

  Apartament nr. 21 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 București

  29,74

  - '' -

  571.

  Apartament nr. 22 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 București

  24,14

  - '' -

  572.

  Apartament nr. 23 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 București

  24,49

  - '' -

  573.

  Apartament nr. 24 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 București

  24,37

  - '' -

  574.

  Apartament nr. 26 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 București

  29,83

  - '' -

  575.

  Apartament nr. 27 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 București

  25,64

  - '' -

  576.

  Apartament nr. 29 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 București

  25,23

  O.U.G. nr. 32/02

  577.

  Apartament nr. 30 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 București

  13,47

  - '' -

  578.

  Apartament nr. 35 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 București

  13,56

  - '' -

  579.

  Apartament nr. 36 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 București

  22,70

  - '' -

  580.

  Apartament nr. 37 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 București

  23,22

  - '' -

  581.

  Apartament nr. 38 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 București

  22,60

  - '' -

  582.

  Apartament nr. 39 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 București

  22,77

  - '' -

  583.

  Apartament nr. 40 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 București

  23,22

  - '' -

  584.

  Apartament nr. 41 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 București

  22,74

  - '' -

  585.

  Apartament nr. 42 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 București

  22,42

  - '' -

  586.

  Apartament nr. 43 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 București

  23,27

  - '' -

  587.

  Apartament nr. 44 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 București

  22,88

  - '' -

  588.

  Apartament nr. 45 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 București

  22,41

  - '' -

  589.

  Apartament nr. 46 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 București

  23,22

  - '' -

  590.

  Apartament nr. 47 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 București

  22,74

  - '' -

  591.

  Apartament nr. 48 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 București

  22,21

  - '' -

  592.

  Apartament nr. 49 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 București

  23,30

  - '' -

  593.

  Apartament nr. 50 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 București

  22,76

  - '' -

  594.

  Apartament nr. 51 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 București

  22,43

  - '' -

  595.

  Apartament nr. 52 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 București

  23,25

  - '' -

  596.

  Apartament nr. 53 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 București

  22,64

  - '' -

  597.

  Apartament nr. 54 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 București

  22,48

  - '' -

  598.

  Apartament nr. 55 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 București

  23,08

  - '' -

  599.

  Apartament nr. 56 str. Ion Mihalache, nr. 125, bl. 7 sector 1 București

  22,83

  - '' -

  600.

  Imobil str. Pictor G. Mirea, nr. 11 sector 1 București

  493,00

  - '' -

  601.

  Imobil str. Pictor G. Mirea, nr. 18 sector 1 București

  285,60

  - '' -

  602.

  Imobil str. Modrogan, nr. 16, corp A, B, C sector 1 București

  2.019,00

  - '' -

  603.

  Imobil str. Grigore Mora, nr. 17, corp A, B, C sector 1 București

  617,94

  - '' -

  604.

  Imobil str. Muzeul Zambaccian, nr. 29 sector 1 București

  347,00

  - '' -

  605.

  Abrogat prin HG nr. 66/2008

  606.

  Imobil și garaj str. Olari, nr. 23 sector 2 București

  151,70

  - '' -

  607.

  Imobil str. Orlando, nr. 10 sector 1 București

  2.165,00

  - '' -

  608.

  Imobil și garaj str. Orlando, nr. 8 sector 1 București

  1.872,00

  - '' -

  609.

  Imobil și garaj str. Orlando, nr. 9 sector 1 București

  671,00

  - '' -

  610.

  Imobil str. Pangratti, nr. 18 sector 1 București

  349,00

  - '' -

  611.

  Imobil str. Pangratti, nr. 2 sector 1 București

  605,00

  - '' -

  612.

  Imobil str. Paris, nr. 35, corp A, B, C sector 1 București

  524,00

  - '' -

  613.

  Imobil și garaj str. Paris, nr. 37 sector 1 București

  564,00

  - '' -

  614.

  Imobil (fără ap. 1, 4, 10) str. Paris, nr. 45A sector 1 București

  412,35

  - '' -

  615.

  Imobil și garaj str. Paris, nr. 55 sector 1 București

  635,49

  - '' -

  616.

  Imobil și garaj str. Paris, nr. 65 A sector 1 București

  1.094,00

  - '' -

  617.

  Imobil str. Piața Cantacuzino, nr. 1 sector 2 București

  933,00

  - '' -

  618.

  Imobil str. Pitar Moș, nr. 10 sector 1 București

  392,00

  - '' -

  619.

  Imobil str. Pitar Moș, nr. 12, corp B + C sector 1 București

  405,05

  - '' -

  620.

  Imobil str. Polonă, nr. 1-5 sector 1 București

  1.263,70

  O.U.G. nr. 32/02

  621.

  Imobil str. Polonă, nr. 17 sector 1 București

  345,00

  - '' -

  622.

  Imobil str. Polonă, nr. 2 sector 1 București

  938,50

  - '' -

  623.

  Imobil str. Polonă, nr. 35 sector 1 București

  1.480,00

  - '' -

  624.

  Imobil str. Polonă, nr. 4 sector 1 București

  2.077,00

  - '' -

  625.

  Imobil și garaj str. Polonă, nr. 8 sector 1 București

  1.772,00

  - '' -

  626.

  Imobil str. Polonă, nr. 9 sector 1 București

  911,30

  - '' -

  627.

  Imobil str. Praga, nr. 11 sector 1 București

  580,00

  - '' -

  628.

  Imobil și garaj str. D. Praporgescu, nr. 33 sector 2 București

  445,00

  - '' -

  629.

  Teren intravilan (lot 2) situat în bd. Constantin Prezan nr. 2A, sectorul 1, București

  266

  O.U.G. nr. 32/2002

  630.

  Teren str. Primăverii, nr. 28 sector 1 București

  370,04

  - '' -

  631.

  Imobil str. Primăverii, nr. 48 sector 1 București

  1.043,44

  - '' -

  632.

  Teren str. Privighetorilor, 1 bis sector 1 București

  151.000,00

  - '' -

  633.

  Apartament nr. 1 str. Edgar Quinet, nr. 10 sector 1 București

  14,21

  - '' -

  634.

  Apartament nr. 2 str. Edgar Quinet, nr. 10 sector 1 București

  7,33

  - '' -

  635.

  Apartament nr. 3 str. Edgar Quinet, nr. 10 sector 1 București

  7,49

  - '' -

  636.

  Apartament nr. 4 str. Edgar Quinet, nr. 10 sector 1 București

  14,79

  - '' -

  637.

  Apartament nr. 5 str. Edgar Quinet, nr. 10 sector 1 București

  7,46

  - '' -

  638.

  Apartament nr. 6 str. Edgar Quinet, nr. 10 sector 1 București

  7,60

  - '' -

  639.

  Apartament nr. 7 str. Edgar Quinet, nr. 10 sector 1 București

  17,92

  - '' -

  640.

  Apartament nr. 8 str. Edgar Quinet, nr. 10 sector 1 București

  14,79

  - '' -

  641.

  Apartament nr. 9 str. Edgar Quinet, nr. 10 sector 1 București

  7,46

  - '' -

  642.

  Apartament nr. 10 str. Edgar Quinet, nr. 10 sector 1 București

  7,60

  - '' -

  643.

  Apartament nr. 11 str. Edgar Quinet, nr. 10 sector 1 București

  17,92

  - '' -

  644.

  Apartament nr. 13 str. Edgar Quinet, nr. 10 sector 1 București

  7,46

  - '' -

  645.

  Apartament nr. 18 str. Edgar Quinet, nr. 10 sector 1 București

  7,60

  - '' -

  646.

  Apartament nr. 21 str. Edgar Quinet, nr. 10 sector 1 București

  7,46

  - '' -

  647.

  Apartament nr. 25 str. Edgar Quinet, nr. 10 sector 1 București

  7,61

  - '' -

  648.

  Apartament nr. 32 str. Edgar Quinet, nr. 10 sector 1 București

  6,91

  - '' -

  649.

  Imobil str. Rabat, nr. 18 sector 1 București

  425,00

  - '' -

  650.

  Imobil și garaj str. Rabat, nr. 21 sector 1 București

  787,00

  - '' -

  651.

  Apartament nr. 2 str. N. Racotă, nr. 12-14 sector 1 București

  51,55

  - '' -

  652.

  Apartament nr. 3 str. N. Racotă, nr. 12-14 sector 1 București

  41,95

  - '' -

  653.

  Apartament nr. 4 str. N. Racotă, nr. 12-14 sector 1 București

  53,33

  - '' -

  654.

  Apartament nr. 5 str. N. Racotă, nr. 12-14 sector 1 București

  45,36

  - '' -

  655.

  Apartament nr. 8 str. N. Racotă, nr. 12-14 sector 1 București

  44,77

  - '' -

  656.

  Apartament nr. 10 str. N. Racotă, nr. 12-14 sector 1 București

  56,31

  - '' -

  657.

  Apartament nr. 11 str. N. Racotă, nr. 12-14 sector 1 București

  46,10

  - '' -

  658.

  Apartament nr. 12 str. N. Racotă, nr. 12-14 sector 1 București

  41,30

  - '' -

  659.

  Apartament nr. 13 str. N. Racotă, nr. 12-14 sector 1 București

  52,64

  - '' -

  660.

  Apartament nr. 14 str. N. Racotă, nr. 12-14 sector 1 București

  49,70

  - '' -

  661.

  Apartament nr. 15 str. N. Racotă, nr. 12-14 sector 1 București

  41,20

  - '' -

  662.

  Apartament nr. 16 str. N. Racotă, nr. 12-14 sector 1 București

  52,56

  - '' -

  663.

  Apartament nr. 17 str. N. Racotă, nr. 12-14 sector 1 București

  44,61

  - '' -

  664.

  Apartament nr. 18 str. N. Racotă, nr. 12-14 sector 1 București

  41,22

  - '' -

  665.

  Apartament nr. 19 str. N. Racotă, nr. 12-14 sector 1 București

  53,95

  - '' -

  666.

  Apartament nr. 21 str. N. Racotă, nr. 12-14 sector 1 București

  41,20

  - '' -

  667.

  Apartament nr. 22 str. N. Racotă, nr. 12-14 sector 1 București

  51,27

  - '' -

  668.

  Apartament nr. 23 str. N. Racotă, nr. 12-14 sector 1 București

  43,48

  - '' -

  669.

  Apartament nr. 24 str. N. Racotă, nr. 12-14 sector 1 București

  51,32

  - '' -

  670.

  Apartament nr. 25 str. N. Racotă, nr. 12-14 sector 1 București

  45,35

  - '' -

  671.

  Apartament nr. 1 str. N. Racotă, nr. 16-18 sector 1 București

  26,09

  O.U.G. nr. 32/02

  672.

  Apartament nr. 2 str. N. Racotă, nr. 16-18 sector 1 București

  16,62

  - '' -

  673.

  Apartament nr. 3 str. N. Racotă, nr. 16-18 sector 1 București

  25,96

  - '' -

  674.

  Apartament nr. 5 str. N. Racotă, nr. 16-18 sector 1 București

  23,86

  - '' -

  675.

  Apartament nr. 6 str. N. Racotă, nr. 16-18 sector 1 București

  21,36

  - '' -

  676.

  Apartament nr. 7 str. N. Racotă, nr. 16-18 sector 1 București

  27,61

  - '' -

  677.

  Apartament nr. 8 str. N. Racotă, nr. 16-18 sector 1 București

  21,45

  - '' -

  678.

  Apartament nr. 9 str. N. Racotă, nr. 16-18 sector 1 București

  28,10

  - '' -

  679.

  Apartament nr. 11 str. N. Racotă, nr. 16-18 sector 1 București

  27,33

  - '' -

  680.

  Apartament nr. 12 str. N. Racotă, nr. 16-18 sector 1 București

  20,92

  - '' -

  681.

  Apartament nr. 13 str. N. Racotă, nr. 16-18 sector 1 București

  25,18

  - '' -

  682.

  Apartament nr. 14 str. N. Racotă, nr. 16-18 sector 1 București

  22,21

  - '' -

  683.

  Apartament nr. 15 str. N. Racotă, nr. 16-18 sector 1 București

  27,21

  - '' -

  684.

  Apartament nr. 16 str. N. Racotă, nr. 16-18 sector 1 București

  22,11

  - '' -

  685.

  Teren str. Romană, nr. 2 sector 1 București

  22,48

  - '' -

  686.

  Imobil și garaj str. Alexandru Romano, nr. 19 sector 2 București

  573,00

  - '' -

  687.

  Imobil și garaj str. C.A. Rosetti, nr. 33 sector 2 București

  1.785,85

  - '' -

  688.

  Imobil str. C.A. Rosetti, nr. 35 sector 2 București

  1.967,00

  - '' -

  689.

  Imobil str. M. Rosetti, nr. 8A sector 2 București

  234,70

  - '' -

  690.

  Imobil și garaj str. Alecu Russo, nr. 13-19 sector 2 București

  1.680,37

  - '' -

  691.

  Imobil și garaj str. Silvestru, nr. 4 sector 2 București

  215,00

  - '' -

  692.

  Garaj str. Sofia, nr. 11 sector 1 București

  -

  - '' -

  693.

  Imobil și garaj str. Gh. Șonțu, Nr. 11 sector 1 București

  2.940,00

  - '' -

  694.

  Imobil și garaj str. Starostescu, nr. 3 sector 1 București

  550,07

  - '' -

  695.

  Imobil și garaj str. Starostescu, nr. 6 sector 1 București

  1.343,00

  - '' -

  696.

  Abrogat prin HG nr. 30/2006

  697.

  Abrogat prin HG nr. 30/2006

  698.

  Imobil str. Tirana, nr. 1 sector 1 București

  775,00

  - '' -

  699.

  Imobil și garaj str. Tokio, nr. 11 sector 1 București

  215,00

  - '' -

  700.

  Abrogat prin HG nr. 30/2006

  701.

  Abrogat prin HG nr. 30/2006

  702.

  Abrogat prin HG nr. 30/2006

  703.

  Apartament nr. 28 str. Turda, nr. 116, bl. 36 sector 1 București

  8,92

  - '' -

  704.

  Apartament nr. 3 str. Turda, nr. 120, bl. 38 sector 1 București

  10,60

  - '' -

  705.

  Apartament nr. 36 str. Turda, nr. 120, bl. 38 sector 1 București

  9,10

  - '' -

  706.

  Imobil și garaj str. Uruguay, nr. 14 sector 1 București

  917,95

  - '' -

  707.

  Imobil și garaj str. Viitorului, nr. 14 sector 2 București

  345,74

  - '' -

  708.

  Imobil și garaj str. Visarion, nr. 9A sector 1 București

  104,40

  - '' -

  709.

  Apartament nr. 4 str. Aurel Vlaicu, nr. 147 sector 2 București

  9,16

  - '' -

  710.

  Apartament nr. 9 str. Aurel Vlaicu, nr. 147 sector 2 București

  8,23

  O.U.G. nr. 32/02

  711.

  Apartament nr. 13 str. Aurel Vlaicu, nr. 147 sector 2 București

  8,23

  - '' -

  712.

  Apartament nr. 14 str. Aurel Vlaicu, nr. 147 sector 2 București

  6,48

  - '' -

  713.

  Apartament nr. 18 str. Aurel Vlaicu, nr. 147 sector 2 București

  6,48

  - '' -

  714.

  Apartament nr. 19 str. Aurel Vlaicu, nr. 147 sector 2 București

  7,01

  - '' -

  715.

  Apartament nr. 20 str. Aurel Vlaicu, nr. 147 sector 2 București

  6,21

  - '' -

  716.

  Apartament nr. 22 str. Aurel Vlaicu, nr. 147 sector 2 București

  6,48

  - '' -

  717.

  Abrogat prin HG nr. 30/2006

  718.

  Abrogat prin HG nr. 30/2006

  719.

  Abrogat prin HG nr. 30/2006

  720.

  Apartament nr. 31 str. Aurel Vlaicu, nr. 147 sector 2 București

  7,01

  - '' -

  721.

  Abrogat prin HG nr. 30/2006

  722.

  Apartament nr. 47 str. Aurel Vlaicu, nr. 147 sector 2 București

  6,23

  - '' -

  723.

  Apartament nr. 53 str. Aurel Vlaicu, nr. 147 sector 2 București

  8,23

  - '' -

  724.

  Apartament nr. 54 str. Aurel Vlaicu, nr. 147 sector 2 București

  6,63

  - '' -

  725.

  Apartament nr. 55 str. Aurel Vlaicu, nr. 147 sector 2 București

  6,69

  - '' -

  726.

  Apartament nr. 56 str. Aurel Vlaicu, nr. 147 sector 2 București

  6,28

  - '' -

  727.

  Apartament nr. 58 str. Aurel Vlaicu, nr. 147 sector 2 București

  6,63

  - '' -

  728.

  Apartament nr. 63 str. Aurel Vlaicu, nr. 147 sector 2 București

  6,69

  - '' -

  729.

  Apartament nr. 65 str. Aurel Vlaicu, nr. 147 sector 2 București

  8,23

  - '' -

  730.

  Abrogat prin HG nr. 30/2006

  731.

  Abrogat prin HG nr. 30/2006

  732.

  Apartament nr. 81 str. Aurel Vlaicu, nr. 147 sector 2 București

  8,23

  - '' -

  733.

  Imobil și garaj str. Washington, nr. 14A sector 1 București

  358,00

  - '' -

  734.

  Abrogat prin HG nr. 747/2014

  735.

  Imobil str. Zamfirescu D., nr. 7 sector 1 București

  356,80

  - '' -

  736.

  Imobil str. Zborului, nr. 10 sector 3 București

  615,00

  - '' -

  737.

  Imobil din str. Cehov, nr. 8, sector 1, București

  2.141,00

  H.G. nr. 39/96

  738.

  Imobil din str. Dr. Lister, nr. 57, sector 5, București

  436,96

  H.G. nr. 567/93

  739.

  Teren aferent ap. 1 din str. Bitolia, nr. 21, corp A, parter, sector 1, București

  149,44

  H.G. nr. 39/96

  740.

  Teren aferent ap. 1 str. Dr. Constantin Severeanu, nr. 36, sector 5, București

  175,60

  - '' -

  741.

  Teren aferent ap. 2 str. Muzeul Zambaccian, nr. 14, et. 1, sector 1, București

  34,11

  - '' -

  742.

  Cotă indiviză 48,19% din imobil situat în București, Calea Victoriei nr. 118, sector 1, cu terenul aferent

  359,96

  H.G. nr. 1398/03

  743.

  Imobil și teren aferent din Bd. Aviatorilor nr. 86, sector 1, București

  1.179,52

  - '' -

  744.

  Imobil și teren str. Mendeleev, nr. 21-25, sector 1, București

  2.715,70

  H.G. nr. 488/03

  745.

  Construcții și teren aferent Bazei "Cutezătorii" situate în str. Glodeni nr. 3, sector 2, București

  57.093,95

  H.G. nr. 1573/03

  746.

  Teren din str. J.L. Calderon nr. 16, sector 2, București

  150,42

  H.G. nr. 1031/04

  747.

  Imobil cu terenul aferent din str. G. Clemenceau nr. 9A, sector 1, București

  302,00

  H.G. nr. 1031/04

  748.

  Imobil cu terenul aferent din Șos. Kiseleff nr. 10, sector 1, București

  7.056,00

  - '' -

  749.

  Imobil cu terenul aferent din str. Vasile Alecsandri nr. 8, sector 1, București

  929,00

  - '' -

  750.

  Teren și garaj str. E. Porumbaru, nr. 16 (fostă Câmpia Turzii, nr. 16), aferent ap. 2, sector 1, București

  39,16

  H.G. nr. 39/96

  751.

  Teren aferent Secției Otopeni a Institutului de Gerontologie și Geriatrie "Ana Aslan" (fără pădure), șos. București-Ploiești, jud. Ilfov

  50.090,00

  H.G. nr. 1803/04

  752.

  Construcții și construcții speciale, spații verzi și parc aferente suprafeței de teren de 50.090 mp, situată în incinta Secției Otopeni a Institutului de Gerontologie și Geriatrie "Ana Aslan", șos. București-Ploiești, jud. Ilfov

  0,00

  -

  753.

  Imobil cu terenul aferent din București, Calea Victoriei, nr. 218, sector 1

  1.947,26

  H.G. nr. 1880/04

  754.

  Terenul din București, bd. Mărăști nr. 65-67, sector 1 (Romexpo)

  445.229,76

  H.G. nr. 1709/04

  755.

  Imobil cu terenul aferent din București, Bd. Mircea Eliade nr. 113, sector 1

  26.782,36

  H.G nr. 2051/04

  756.

  Etajul 5 al imobilului situat în București, Bd. Gheorghe Magheru nr. 6-8, sector 1, cu terenul aferent (cotă indiviză 11,11%)

  231,36

  H.G nr. 2051/04

  757.

  Cotă indiviză de 28,14% din imobil situat în București, Calea Victoriei nr. 91-93, sector 1, cu terenul aferent

  1.156,00

  H.G nr. 2051/04

  758.

  Imobil și garaj cu terenul aferent din București, str. Heleșteului nr. 22A, sector 1

  405,07

  H.G nr. 2051/04

  759.

  Imobil cu terenul aferent din București, Bd. Mircea Eliade nr. 12, sector 1

  3.668,00

  H.G nr. 2051/04

  760.

  Imobil și garaj din București, str. Ionescu Gion, nr. 13, sector 3

  235,00

  H.G nr. 2051/04

  761.

  Teren aferent din str. Negustori nr. 3, sector 2, București

  984,38

  H.G. nr. 1031/04

  762.

  Spațiu Comercial Str. Biserica Amzei nr. 29, sector 1, București

  38,25

  H.G. nr. 32/2002

  763.

  Teren aferent ap. 1 din bd. Aviatorilor, nr. 70, sector 1, București

  48,00

  H.G. nr. 39/1996

  764.

  Abrogat prin HG nr. 408/2008

  765.

  Imobil cu teren aferent situat în str. Eugen Carada, nr. 1, sect. 3, București

  489,35


  766.

  Apartament nr. 13 din Calea Griviței nr. 186, bl. N, et. 3, sector 1, București

  7,86

  H.G. nr. 729/03

  766^1.

  Imobil și garaj cu terenul aferent, din București, str. Eugen Lovinescu (fostă Emile Zola) nr. 2A, sectorul 1

  541,14

  766^2.

  Imobil (teren și parțial clădire) din București,bd. Mircea Eliade nr. 3, sectorul 1

  10.047,21

  766^3.

  Imobil cu garaj și terenul aferent din București, str. Gogol nr. 3, sectorul 1

  602,15

  766^4.

  Imobil și garaj cu terenul aferent din București, str. Alex. Pușkin nr. 5, sectorul 1

  291,78

  766^5.

  Imobil cu terenul aferent din București, str. Tolstoi nr. 27, ap. 1 și 2, sectorul 1

  1.354,01

  766^6.

  Imobil Corp A cu terenul aferent, situat în București, Str. Batiștei nr. 24A, sectorul 2

  983,00

  766^7.

  Teren situat în București, Calea Victoriei nr. 22-24, sectorul 3

  21,74

  766^8.

  Imobil din aleea Modrogan nr. 22, sectorul 1, București

  1.076,13

  SUCURSALA DE TRANSPORT "BUCUREȘTII NOI"

  767.

  AUTOBAZA "Bucureștii Noi" din B-dul Bucureștii Noi, nr. 40, sector 1, București, compus din: - clădire principală administrație - grup de imobile, hală de parcare, ateliere, hale de reparații, depozite, stații PECO, rezervor incendiu, cantină, cabinet medical, laborator psihologic, spații administrative, secții de fabricație, secții de reparații, spații de parcare, căi de acces, cu terenul aferent desfășurării următoarelor activități: - autobază transport internațional de mărfuri, cu service VOLVO, camioane și service FREUHAUF, transport intern de mărfuri; - autobază transport persoane, autocare, microbuze, turisme și autoutilitare; - secția de reparații auto cu: reparații camioane, reparații turisme, dezmembrări, fabricație, confecții metalice, P.A.F.G., acoperiri galvanice.

  84.241,47

  H.G. nr. 567/93

  768.

  Sediul Central: Service Aviatorilor din Bd. Aviatorilor, nr. 14, sector 1, București, cu teren cotă indiviză de 30,34% din totalul de 5.210,47 mp, compus din: - spații administrative - spații pentru reparat autoturisme - școală de șoferi - stație inspecții tehnice periodice, transport persoane, vânzări piese și autoturisme.

  1.580,86

  _ '' _

  769.

  Imobil garaj cu teren cotă indiviză de 61,94% din totalul de 5.210,47 mp din str. Paris nr. 11, sector 1, București

  3.227,36

  H.G. nr. 1031/04

  SUCURSALA AGROINDUSTRIALĂ BĂNEASA

  770.

  Sediu central din București, Șos. București-Ploiești, nr. 107, sector 1, spații producție, depozitare, sere, răsadnițe, cu terenul aferent

  152.231,74

  H.G. nr. 567/93

  771.

  - Complex agrozootehnic Vlăsia: clădiri, spații de producție- depozitare, teren arabil - Stație pompare irigații din comuna Snagov, jud. Ilfov

  4.590.756,65

  - '' -

  772.

  Complex Buftea situat în orașul Buftea, str. Știrbei Vodă, nr. 36, jud. Ilfov, compus din: - Palatul Știrbei - Capela Știrbei - Vila Știrbei - Parc, lac, cu terenul aferent - Clădire administrație - Clădire poartă - Construcții speciale - Seră, ateliere, magazii anexă - Teren clădiri fosta fabrică de conserve Știrbei (Frigotehnica)

  288.117,00

  H.G. nr. 567/93 H.G. nr. 639/95

  773.

  Spațiu comercial situat în str. Câmpineanu, nr. 26, bloc. 8, parter, sector 1, București (S. utilă 115,00 mp)

  -

  H.G. nr. 567/93

  SUCURSALA AGROINDUSTRIALĂ MĂGURELE

  774.

  Complex Măgurele, cu terenul aferent, compus din: - sediul administrativ (birouri) - fermă pentru creșterea și îngrășarea porcilor - fabrică de nutrețuri combinate - depozite - stație de epurare - stație pompe - 2 blocuri de locuințe P+4 (20 apart.) din comuna Măgurele, str. Atomiștilor nr. 1, jud. Ilfov

  209.810,94

  - '' -

  Conform HOTĂRÂRII nr. 1564/2007, pozitia 774 se modifică în mod corespunzător prin transmiterea unor imobile, având următoarele date de identificare:
  TRUP 1, C.F. 4462
  Lot I - nr. cadastral 689/3/2/1: St. = 9.828 m2
  C52 - bazin = Sc. = 699 m2
  C53 - decantor - Sc. = 125 m2
  C54 - hidrosdite - Sc. = 43 m2
  C55 - grătar - Sc. = 20 m2
  C56 - decantor secundar - Sc. = 231 m2
  C58 - bazin decantor - Sc. = 392 m2
  C59 - bazin decantor - Sc. = 383 m2
  C60 - bazin decantor - Sc. = 415 m2
  C61 - bazin decantor - Sc. = 403 m2
  C62 - bazin decantor - Sc. = 261 m2
  C63 - decantor - Sc. = 31 m2
  Lot III - nr. cadastral 689/3/2/3: St. = 12.829 m2
  Lot VI - nr. cadastral 689/3/2/6: St. = 2.957 m2
  C1 - bloc - Sc. = 201 m2
  C2 - bloc - Sc. = 200 m2
  Sc. totală = 401 m2
  Lot VII - nr. cadastral 689/3/2/7: St. = 3.011 m2

  775.

  Ferma Malu Roșu pentru creșterea animalelor de blană cu terenul aferent din Comuna Gruiu, jud. Ilfov

  170.314,71

  - '' -

  SUCURSALA AGROINDUSTRIALĂ PIPERA

  776.

  Imobil - sediul administrativ cu anexe, sere, hale sortare, depozite, ateliere și terenul aferent din Șos. Pipera, nr. 79-81, sector 1, București

  310.011,58

  H.G. nr. 639/95

  777.

  Bloc locuințe 6G în zona Aviației cu terenul aferent din Str. av. Alex. Șerbănescu, nr. 4-6, sector 1, București (fără ap. nr. 4)

  714,80

  - '' -

  778.

  Teren în zona Colentina, str. Nicolae Zamfir, nr. 1, sector 2, București

  8.833,10

  - '' -

  779.

  Spațiu comercial, parter și subsol, având o suprafață utilă de 90,54 mp, situat în imobilul din municipiul București, P-ța Rosetti nr. 4, sectorul 2

  teren aferent în cotă indiviză de 12,81 mp

  OT nr. 383/01

  780.

  Ateliere cu magazii, având o suprafață construită de 163,30 mp, situate în imobilul din municipiul București, str. Fabrica de Glucoză nr. 6D, sectorul 2

  teren aferent de 366,18 mp

  H.G. nr. 639/95

  SUCURSALA "SALA PALATULUI"

  781.

  Abrogat prin HG nr. 1.088/2006

  782.

  Abrogat prin HG nr. 1.088/2006

  SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ȘI PROTOCOL "TRIUMF"

  783.

  Imobil - sediu, spații de producție și depozite - cu anexe (cabină poartă, centrală frigorifică) și terenul aferent din Aleea Alexandru, nr. 45, sector 1, București

  1.479,20

  H.G. 567/93

  784.

  Teren cu barăci de depozitare în Aleea Alexandru, nr. 42, sector 1, București

  619,00

  - '' -

  785.

  Abrogat prin HG nr. 613/2017

  786.

  Imobil Club Floreasca cu terenul aferent din București, Bd. Mircea Eliade, nr. 1, sector 1

  16.010,60

  - '' -

  787.

  Imobil cu terenul aferent din str. Aleea Modrogan, nr. 3, sector 1, București

  655,00

  - '' -

  788.

  Sere de flori și răsaduri cu terenul aferent din str. Aleea Modrogan, nr. 1A, sector 1, București

  4.200,00

  - '' -

  789.

  Sere cu terenul aferent din str. Țărmului, nr. 5, sector 1, București

  11.793,00

  - '' -

  790.

  Vila nr. 3 și teren aferent din str. Narciselor, nr. 19, comuna Snagov, județul Ilfov

  1.537,00

  H.G. nr. 445/95

  791.

  Vila nr. 5 și teren aferent din str. Florilor, nr. 111A, com. Snagov, jud. Ilfov

  12.403,00

  - '' -

  792.

  Anexă - puț apă și teren aferent din str. Florilor nr. 111A, sat Snagov, comuna Snagov - Vila 5

  196,00

  - '' -

  793.

  Teren Vila 7 str. Lalelelor, nr. 7A, comuna Snagov, județul Ilfov

  133,50

  - '' -

  794.

  Vila nr. 12A și teren aferent din str. Nufărului, nr. 15E, comuna Snagov, județul Ilfov

  5.019,00

  - '' -

  795.

  Anexă - spălătorie Vila nr. 13 și teren aferent din str. Nufărului, nr. 15C bis, comuna Snagov, județul Ilfov

  29,96

  - '' -

  796.

  Anexă și teren aferent Vila nr. 14 din str. Nufărului, nr. 15A bis, comuna Snagov, județul Ilfov

  81,35

  - '' -

  797.

  Teren aferent Vila nr. 16 str. Intrarea Socului, nr. 2A, comuna Snagov, județul Ilfov

  1.243,46

  - '' -

  798.

  Teren Vila 17 str. Intrarea Socului, nr. 4A bis, comuna Snagov, județul Ilfov

  474,00


  799.

  Teren Vila 19 str. Aleea Nufărului, nr. 1A, comuna Snagov, județul Ilfov

  1.921,00

  - '' -

  800.

  Teren - anexă Vila 21 str. Zorelelor, nr. 16A, comuna Snagov, jud. Ilfov

  1.964,00

  - '' -

  801.

  Vila nr. 22 cu 2 anexe și terenul aferent din str. Zorelelor, nr. 22A, comuna Snagov, județul Ilfov

  9.204,55

  - '' -

  802.

  Complexul "Muntenia" str. Aleea Nufărului, nr. 1B, comuna Snagov, jud. Ilfov format din: - Restaurant "Muntenia" - Hotel "Muntenia" și bar cu sală de jocuri și magazie, bufet, spălătorie, seră, anexă Vila nr. 16 și anexă Vila nr. 17; - Vila 15 și anexele (centrala termică, centrala telefonică, magazie, depozite, atelier tâmplărie, cu terenul aferent)

  24.162,00

  H.G. nr. 445/95

  803.

  Vila nr. 23 - hotel și restaurant - cu teren aferent din str. Zorelelor, nr. 44A, comuna Snagov, județul Ilfov

  25.153,40

  - '' -

  804.

  Teren aferent anexelor 1 și 2 de la Vila 23 din str. Zorelelor nr. 44B, comuna Snagov, județul Ilfov

  3.513,92

  - '' -

  805.

  Teren aferent Anexă Vila nr. 24A din Intrarea Tuberozelor, nr. 2A, comuna Snagov, județul Ilfov

  3.181,50

  - '' -

  806.

  Vila nr. 28 cu anexă și teren aferent din Intrarea Lăcrămioarelor, nr. 88A, comuna Snagov, județul Ilfov

  3.918,00

  - '' -

  807.

  Vila nr. 30 și teren aferent din Intrarea Violetelor, nr. 92A, comuna Snagov, județul Ilfov

  6.815,00

  - '' -

  808.

  Teren Vila nr. 31 din Intrarea Violetelor, nr. 92B, comuna Snagov, județul Ilfov

  17.249,00

  - '' -

  809.

  Anexă Vila nr. 32 și teren aferent str. Zorelelor, nr. 104A bis, comuna Snagov, județul Ilfov

  3.894,00

  - '' -

  810.

  Vila nr. 35 și teren aferent din str. Mărășești, nr. 23A, sat Ghermănești, comuna Snagov, județul Ilfov

  12.753.00

  - '' -

  811.

  Construcții anexe Vila nr. 38 și teren aferent din str. Războieni, nr. 7A, sat Ghermănești, comuna Snagov, județul Ilfov

  4.929,00

  - '' -

  812.

  Vila nr. 39 și teren aferent din str. Gorăslău, nr. 50A, sat Ghermănești, comuna Snagov, județul Ilfov

  2.705,00

  - '' -

  813.

  Anexă și teren Vila nr. 42 str. Narciselor, nr. 4B, comuna Snagov, județul Ilfov

  962,00

  - '' -

  814.

  Teren aferent puț apă - Vila nr. 44 din str. Merilor, nr. 12A, comuna Snagov, județul Ilfov

  206,00

  - '' -

  815.

  Vila nr. 45 cu anexă și terenul aferent din str. Narciselor, nr. 2, comuna Snagov, județul Ilfov

  3.972,00

  - '' -

  816.

  Anexele nr. 49 și nr. 50 cu terenul aferent din str. Narciselor, nr. 2A, comuna Snagov, județul Ilfov

  475,00

  - '' -

  817.

  Vila nr. 56 și teren aferent din str. Merilor nr. 1, comuna Snagov, județul Ilfov

  605,00

  - '' -

  818.

  Vila nr. 57 și teren aferent din str. Merilor, nr. 3, comuna Snagov, județul Ilfov

  750,00

  - '' -

  819.

  Vila nr. 59 și teren aferent din str. Lalelelor, nr. 5B, comuna Snagov, județul Ilfov

  1.027,00

  - '' -

  820.

  Teren aferent Vila 61 + spații de epurare din str. Intrarea Socului nr. 6, comuna Snagov, județul Ilfov

  510,00

  - '' -

  821.

  Anexă Vila nr. 63 și teren aferent din str. Intrarea Socului, nr. 10, comuna Snagov, județul Ilfov

  364,00

  - '' -

  822.

  Vila nr. 67A cu teren aferent din str. Tuberozelor, nr. 9A, comuna Snagov, județul Ilfov

  2.055,00

  - '' -

  823.

  Drum acces Vila 67A din str. Tuberozelor nr. 9A, 9B, comuna Snagov, județul Ilfov

  1.546,00

  - '' -

  824.

  Teren Vila nr. 68 din str. Intrarea Macului, nr. 66A, comuna Snagov, județul Ilfov

  198,64

  H.G. nr. 445/95

  825.

  Vila nr. 71 cu anexă și teren aferent din str. Zorelelor, nr. 132A, comuna Snagov, județul Ilfov

  4.602,00

  - '' -

  826.

  Teren Vila nr. 76 din str. Călugăreni, nr. 2, sat Ghermănești, comuna Snagov, județul Ilfov

  857,00

  - '' -

  827.

  Vila nr. 80 și teren aferent din str. Sarmisegetuza, nr. 52A, sat Ghermănești, comuna Snagov, județul Ilfov

  4.860,00

  - '' -

  828.

  Teren Vila nr. 82 din str. Sarmisegetuza, nr. 70A, sat Ghermănești, comuna Snagov, județul Ilfov

  119,10

  - '' -

  829.

  Vila nr. 86 și teren aferent din str. Războieni, nr. 16B, sat Ghermănești, comuna Snagov jud. Ilfov

  7.986,00

  - '' -

  830.

  Anexă Vila 90 și teren aferent din sat Siliștea Snagovului, comuna Gruiu, județul Ilfov

  1.320,00

  - '' -

  831.

  Imobil teren din Satul Siliștea Snagovului, com. Gruiu, județul Ilfov

  5.000,00

  H.G. nr. 2247/04

  832.

  Vila nr. 91 și teren aferent din str. Narciselor, nr. 14, sat Snagov, comuna Snagov, județul Ilfov

  802,00

  - '' -

  833.

  Apartament nr. 1, parter din imobil situat în str. C-tin Prezan, nr. 4, sector 1, București

  1.268,88

  Ord. SGG nr. 530/96

  834.

  Teren Palat Primăverii din București, Bd. Primăverii nr. 50, sector 1

  1.263,19

  H.G. nr. 1398/03

  835.

  Construcții speciale (rețele tehnico-edilitare, plantații parc și mobilier decorativ, împrejmuire, alei carosabile și pietonale, lac artificial, chioșcuri decorative) situate pe teren în suprafață de 6.004 mp din București, Bd. Primăverii nr. 50, sector 1.

  0

  -

  836.

  Teren Palat Primăverii - LAC 1 din București, Bd. Mircea Eliade nr. 5-13, sector 1

  4.594,33

  - '' -

  837.

  Teren - Casele de oaspeți - LAC 2 și LAC 3 din București, str. Turgheniev nr. 22-24, sector 1

  1.273,99

  - '' -

  838.

  Imobile - parțial cu terenul aferent din București, str. Turgheniev nr. 22-24, sector 1: - Corp C4 (clădire poartă, platformă + scară) - suprafață construită la sol = 67 mp; - Corp C5 (garaj, scară, ziduri) - suprafață construită la sol = 107 mp; - Corp C6 (clădire anexă, ziduri) - suprafață construită la sol = 72 mp; - Corp C7 (casetă gaze + sistem mecanic poartă) - suprafață construită la sol = 16 mp; - Corp C8 (ghenă) - suprafață construită la sol = 3 mp

  -

  H.G. nr. 2375/04

  839.

  Teren Vila DANTE, str. Dante Aligheri nr. 11, sector 1, București

  1.496,69

  H.G. nr. 1398/03

  840.

  Club social din Parcul rezidențial Băneasa, com. Voluntari, șos. Erou Iancu Nicolae nr. 6, jud. Ilfov

  8.546,70

  - '' -

  841.

  Vila nr. 1 din Parcul rezidențial Băneasa, com. Voluntari, șos. Erou Iancu Nicolae nr. 6, jud. Ilfov

  623,70

  - '' -

  842.

  Vila nr. 18 din Parcul rezidențial Băneasa, com. Voluntari, șos. Erou Iancu Nicolae nr. 6, jud. Ilfov

  494,70

  - '' -

  843.

  Vila nr. 56 din Parcul rezidențial Băneasa, com. Voluntari, șos. Erou Iancu Nicolae nr. 6, jud. Ilfov

  733,80

  - '' -

  844.

  Imobil - Casă de oaspeți - compus din 2 corpuri de clădire și anexa, cu terenul aferent din București, Aleea Modrogan nr. 1, sector 1

  21.119,00

  H.G. nr. 1031/04

  845.

  Teren aferent Imobil Casă de oaspeți din București, str. Turgheniev nr. 18, sector 1

  773,22

  - '' -

  846.

  Vila Pangrati situată în str. Ermil Pangratti nr. 20, sector 1, București

  1.180,13


  847.

  Abrogat prin HG nr. 260/2017

  847^1

  Teren aferent Palat Primăverii - LAC 1 din București, bd. Mircea Eliade nr. 11-13 (fost 5-13) sectorul 1

  2.217,33


  847^2

  Teren aferent Vilei nr. 9 din Str. Nufărului nr. 15F, satul Snagov, comuna Snagov, județul Ilfov

  6.533,10


  ACTIVITATEA PROPRIE A REGIEI

  848.

  Imobil - sediu central - cu anexe și terenul aferent din str. Moliere, nr. 6-8, sector 1, București

  6.166,27

  H.G. nr. 567/93

  849.

  Teren situat în municipiul București, șos. Kiseleff nr. 18, sectorul 1

  467,00

  Decizia civilă nr. 1.729A din 24 septembrie 2002, C.A.B., Secția a III-a civilă, și Proces-verbal din 29 iulie 2005

  (la 05-01-2018, Nr. crt. 86 din Anexa nr. 4 a fost modificat de Punctul 2, Articolul 5 din HOTĂRÂREA nr. 952 din 28 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 11 din 5 ianuarie 2018. )


  Anexa nr. 5

  LISTA
  bunurilor imobile, proprietate a Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"

  Nr.
  crt.

  DENUMIREA IMOBILULUI ȘI ADRESA

  TEREN
  - mp -

  SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ȘI PROTOCOL TRIUMF

  1.

  Teren intravilan la Vila 23 Snagov, jud. Ilfov

  4.805,60

  SUCURSALA PENTRU ADMINISTRAREA ȘI ÎNTREȚINEREA FONDULUI IMOBILIAR

  2.

  Imobil și teren Bd. Unirii, nr. 68, bl. K2, scara 2, sector 3, București

  248,00

  3.

  Apartament Str. C-tin. Prezan, nr. 4, et. 2, ap. 3, sector 1, București

  1.202,91

  4.

  Apartament Bd. Tineretului, nr. 15, bl. A4, et. 1, ap. 7, sector 4

  7,38

  5.

  Apartament Str. Turda, nr. 120, bl. 38, sc. A, et. 5, ap. 21, sect. 1

  8,97

  6.

  Apartament Str. Paris, nr. 32, et. 1, ap. 2, sector 1, București și teren (cotă indiviză de 41,3% din suprafața totală de 655,95 mp)

  270,91

  7.

  Imobil situat în str. Mureș, nr. 4, sect. 1, București

  3.012,00

  SUCURSALA AGROINDUSTRIALĂ MĂGURELE

  8.

  Teren comuna Măgurele, str. Atomiștilor, nr. 1, jud. Ilfov

  16.895,32

  SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ȘI PROTOCOL SUCEAVA

  9.

  Spațiu comercial în suprafață de 75 mp, str. N. Bălcescu, nr. 4, localitatea Suceava, jud. Suceava

  87,62

  SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ȘI PROTOCOL SINAIA

  10.

  Teren Vila "POSTĂVARUL" din Predeal, str. Nicolae Bălcescu nr. 38, jud. Brașov

  682,20

  11.

  Teren Vila "IZVORUL" din Predeal, str. Nicolae Bălcescu nr. 36, jud. Brașov

  699,48

  SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ȘI PROTOCOL NEPTUN

  12.

  Teren aferent drumului de acces la activul "Sere și răsadnițe RAAPS" din Neptun, jud. Constanța

  237,66

  13.

  Imobil - construcție "Centrul Internațional de Conferințe Neptun" din Neptun, județ Constanța

  -

  SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ȘI PROTOCOL OLĂNEȘTI

  14.

  Din Vila Bujoreni, din Râmnicu Vâlcea, str. Calea lui Traian nr. 267, jud. Vâlcea: - terasă acoperită

  -

  15.

  Din Complex PALAT OLĂNEȘTI, din Olănești, Aleea Salcâmilor nr. 2, jud. Vâlcea: - clădire corp gardă nou - clădire centrală termică Palat Olănești

  -

  (la 14-04-2005, Anexa nr. 5 a fost modificată de pct. 5 al art. III și înlocuită cu anexa nr. 7 din HOTĂRÂREA nr. 265 din 31 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 318 din 14 aprilie 2005. )

  ------