DECIZIE nr. 687 din 5 septembrie 2023pentru modificarea și completarea Deciziei președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 353/2015 privind procedura de acordare a drepturilor de utilizare a frecvențelor radio
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE ȘI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAȚII
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 840 din 19 septembrie 2023
  În temeiul prevederilor art. 10 alin. (2) pct. 10 și ale art. 12 alin. (1) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 36 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările și completările ulterioare,
  Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații emite prezenta decizie.

  Articolul I

  Decizia președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 353/2015 privind procedura de acordare a drepturilor de utilizare a frecvențelor radio, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 298 din 30 aprilie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 1
  (1) Prezenta decizie stabilește procedura de acordare, modificare, încetare, prelungire și cesionare a drepturilor de utilizare a frecvențelor radio, precum și drepturile și obligațiile corespunzătoare cu privire la utilizarea frecvențelor radio.
  2. La articolul 2, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 2
  (1) Prezenta decizie se aplică pentru:
  a) frecvențele/benzile de frecvențe radio cu utilizare neguvernamentală conform Tabelului național de atribuire a benzilor de frecvențe radio, denumit în continuare TNABF, ce pot fi utilizate numai după obținerea unei licențe de utilizare a frecvențelor radio în vederea furnizării de rețele de comunicații electronice și/sau servicii de comunicații electronice;
  b) frecvențele/benzile de frecvențe radio în partaj neguvernamental/guvernamental conform TNABF, ce pot fi utilizate numai după obținerea unei licențe de utilizare a frecvențelor radio în vederea furnizării de rețele de comunicații electronice și/sau servicii de comunicații electronice.
  3. La articolul 4, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 4
  (1) Licența de utilizare a frecvențelor radio, denumită în continuare LUF, cuprinde, în principal, informațiile din cadrul art. 24 alin. (2) din Ordonanța-cadru, precum și datele de identificare ale titularului, drepturile de utilizare a spectrului acordate, care se concretizează în frecvența sau frecvențele asignate, subbenzile de frecvențe alocate sau, după caz, banda sau benzile de frecvențe în care se vor realiza asignări în baza LUF, menționarea serviciului de radiocomunicații, aria furnizării rețelei sau serviciului de comunicații electronice, condiții tehnice și operaționale asociate drepturilor de utilizare, obligațiile titularului, termenul de valabilitate a drepturilor de utilizare, data intrării în vigoare a drepturilor de utilizare, precum și alte obligații ce decurg din legislația în vigoare în domeniul comunicațiilor electronice.
  4. La articolul 5, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 5
  (1) În situația acordării unei licențe de utilizare a frecvențelor radio în condițiile Ordonanței-cadru, utilizarea efectivă a frecvențelor radio este permisă numai după obținerea LUF și, cu anumite excepții, AAF, în condițiile prezentei decizii.
  5. La articolul 5, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:(4^1) Nu este necesară obținerea AAF pentru stațiile de bază aflate în componența rețelelor publice de comunicații mobile și mobile/fixe pentru a căror furnizare există LUF în benzile de frecvențe prevăzute în anexa nr. 1, în condițiile respectării art. 16^16. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 6

  Dreptul de utilizare a spectrului radio conferit prin LUF se poate concretiza în alocări de canale radio/subbenzi de frecvențe radio pe o anumită arie geografică sau în asignări de frecvențe radio/subbenzi de frecvențe radio în funcție de tipul rețelelor ori al serviciilor de comunicații electronice solicitate și de serviciul de radiocomunicații în care acestea se încadrează, pentru punerea în aplicare a strategiilor și/sau documentelor de poziție în domeniul administrării spectrului de frecvențe radio, precum și a politicilor de gestionare a spectrului de frecvențe radio.
  7. La articolul 7, alineatul (2) se abrogă.8. La articolul 7, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Acordarea LUF în cadrul procedurii prevăzute la alin. (1) lit. b) se realizează în cel mult 8 luni, în condițiile art. 26 alin. (2) din Ordonanța-cadru.9. La articolul 8, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Procedura de selecție competitivă sau comparativă poate fi aplicată și în situația în care nu pot fi satisfăcute toate cererile de obținere a drepturilor de utilizare a frecvențelor radio, într-o anumită zonă sau într-un anumit amplasament, în condiții tehnice și operaționale similare.10. La articolul 8, alineatul (3) se abrogă.11. La articolul 8, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Pentru toate cazurile care nu se încadrează la alin. (1), (1^1) sau (2), ANCOM acordă LUF prin procedura prevăzută la art. 7 alin. (1) lit. a).12. La articolul 9, literele b)-d) se modifică și vor avea următorul cuprins:
  b) LUF acordate prin procedură de selecție competitivă sau comparativă pentru care termenul de valabilitate este stabilit în conformitate cu prevederile art. 30^3-31^1 din Ordonanța-cadru;
  c) LUF acordate pentru perioade mai mari de 5 ani și până la 10 ani, conform prevederilor art. 6;
  d) LUF acordate pentru perioade mai mici de 5 ani, din motive ce țin de gestionarea spectrului radio sau conform solicitării titularului.
  13. La articolul 9, litera e) se abrogă.14. La articolul 11 alineatul (1), literele a) și b) se modifică și vor avea următorul cuprins:
  a) certificatul constatator care să conțină cel puțin informațiile de identificare, asociați/acționari, administratori și mențiuni referitoare la insolvență, reorganizare judiciară sau faliment în cazul persoanei juridice sau, după caz, al persoanei fizice autorizate, al întreprinderii individuale sau al întreprinderii familiale, în condițiile legii, cu ultimele modificări;
  b) certificatul de înregistrare fiscală și/sau certificatul de înscriere în registrul asociațiilor și fundațiilor sau în registrul federațiilor, în cazul asociațiilor sau fundațiilor, în formă actualizată și mențiuni privind reprezentantul legal, în copie;
  15. La articolul 11, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) În cazul documentelor prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) și alin. (2) lit. a), solicitantul își poate exprima consimțământul expres, cu ocazia depunerii cererii de emitere a licenței, ca ANCOM să poată solicita entităților care au emis documentele menționate la alin. (1) lit. a) și b) și alin. (2) lit. a), în format electronic, copii sau extrase ale acestora ori furnizarea de informații necesare în vederea soluționării cererii de acordare a LUF.16. La articolul 11, alineatul (8) se modifică și va avea următorul cuprins:(8) Persoanele prevăzute la alin. (1)-(4) au obligația de a comunica scopul și de a justifica necesitatea utilizării resurselor radio solicitate, în funcție de tipul de aplicație din cadrul serviciului de radiocomunicații, de aria furnizării rețelei și de soluția tehnică propusă de realizare a rețelei.17. La articolul 13 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:
  a) solicitantul nu a depus toate documentele și/sau nu a transmis toate informațiile prevăzute la art. 10-12 sau documentele solicitate în condițiile art. 11 alin. (2^1) nu au fost obținute ca urmare a solicitării ANCOM;
  18. La articolul 16, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 16
  (1) În cazul LUF care conține alocări exclusive de canale/subbenzi de frecvențe pentru care titularul deține drepturi de utilizare a frecvențelor radio pentru furnizarea de rețele publice de comunicații electronice, pe o anumită arie geografică, pentru obținerea AAF se parcurg următoarele etape, dacă în textul licenței nu se prevede altfel:
  a) titularul propune asignările efective de frecvențe pentru fiecare stație de radiocomunicații din componența rețelei/ rețelelor proprii de comunicații electronice și parametrii tehnici și operaționali asociați acestora, în limitele alocărilor de subbenzi de frecvențe și în condițiile tehnice și operaționale prevăzute în licență, prin notificarea ANCOM în vederea autorizării stațiilor de radiocomunicații, după definitivarea parametrilor tehnici și operaționali ai stațiilor de radiocomunicații, cu o periodicitate stabilită de ANCOM; propunerile de asignări vor avea la bază un studiu tehnic propriu de compatibilitate radioelectrică dintre stațiile componente ale rețelei/rețelelor sale, atât cele noi, cât și cele existente, realizat conform reglementărilor tehnice aplicabile;
  b) ANCOM analizează notificările prevăzute la lit. a) și, în cazul în care sunt respectate condițiile tehnice și operaționale prevăzute în licență, emite AAF, în termen de 9 săptămâni de la primirea unor notificări complete și corecte din partea titularului.
  19. La articolul 16 alineatul (2), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:(2) În toate cazurile de LUF care conțin alocări de canale/subbenzi de frecvențe, altele decât cele prevăzute la alin. (1), pentru obținerea AAF se parcurg următoarele etape, dacă în textul LUF nu se prevede altfel:20. La articolul 16 alineatul (2), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:
  a) titularul propune asignările efective de frecvențe pentru fiecare stație de radiocomunicații din componența rețelei proprii de comunicații electronice și parametrii tehnici și operaționali asociați acestora, în limitele alocărilor de subbenzi de frecvențe și în condițiile tehnice și operaționale prevăzute în LUF, prin notificarea ANCOM în vederea autorizării stațiilor de radiocomunicații, după definitivarea parametrilor tehnici și operaționali ai stațiilor de radiocomunicații, cu o periodicitate stabilită de ANCOM; propunerile de asignări vor avea la bază un studiu tehnic propriu de compatibilitate radioelectrică dintre stațiile componente ale rețelei sale, atât cele noi, cât și cele existente, realizat conform reglementărilor tehnice aplicabile;
  21. La articolul 16, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Prevederile alin. (1) și (2) se aplică alocărilor situate în alte benzi decât cele prevăzute în anexa nr. 1, atribuite serviciului fix sau inclusiv serviciului fix, conform TNABF.22. După articolul 16 se introduc patru noi articole, articolele 16^1-16^4, cu următorul cuprins:

  Articolul 16^1
  (1) În cazul LUF care conține alocări exclusive de canale/subbenzi de frecvențe pentru care titularul deține drepturi de utilizare a frecvențelor radio pentru furnizarea de rețele publice de comunicații mobile și/sau mobile/fixe în benzile de frecvențe prevăzute în anexa nr. 1, titularul va notifica ANCOM asignările efective de frecvențe pentru fiecare stație de radiocomunicații din componența rețelei/rețelelor proprii de comunicații electronice și parametrii tehnici și operaționali asociați acestora, în limitele alocărilor de subbenzi de frecvențe prevăzute în licență, cu periodicitate lunară. Notificările asignărilor și utilizarea efectivă a frecvențelor radio vor respecta condițiile tehnice și operaționale prevăzute în LUF și vor avea la bază un studiu tehnic propriu de compatibilitate radioelectrică între stațiile componente ale rețelei/rețelelor sale, atât cele noi, cât și cele existente.(2) Prin excepție de la alin. (1), titularul transmite ANCOM notificări în format electronic prin intermediul unui punct de informare unic, cu privire la instalarea punctelor de acces pe suport radio cu arie de acoperire restrânsă, în conformitate cu prevederile art. 36^5 alin. (4) din Ordonanța-cadru.(3) În situația apariției unor interferențe prejudiciabile sau a altor situații pentru a căror remediere este necesară modificarea parametrilor tehnici și operaționali care fac obiectul notificării, ANCOM informează titularul LUF cu privire la măsurile care trebuie luate, iar acesta are obligația conformării în termen de 30 de zile de la primirea informării și renotificării în mod corespunzător a asignărilor de frecvențe ale stațiilor de bază implicate.


  Articolul 16^2
  (1) În situația prevăzută la art. 16^1 alin. (1), în cazul utilizării în comun a spectrului de frecvențe radio pentru care titularii de licențe obțin aprobarea ANCOM în conformitate cu art. 24^2, aceștia rămân în continuare responsabili de notificarea către ANCOM, în condițiile prezentei decizii, a asignărilor de frecvențe din cadrul benzii ce face obiectul aprobării prevăzute la art. 24^2 alin. (1), cu respectarea alocărilor de canale radio/subbenzi de frecvențe și a condițiilor tehnice și operaționale din licențe.(2) În cazul prevăzut la alin. (1), notificările asignărilor respective vor conține informații suplimentare specifice, cum ar fi, de exemplu, indicarea titularului de licență responsabil pentru operarea stației de radiocomunicații prin intermediul căreia se utilizează în comun spectrul radio, cantitatea de spectru radio pusă la dispoziția celuilalt operator pe fiecare sector al stației de bază, precum și orice alte informații relevante.


  Articolul 16^3
  (1) În situația prevăzută la art. 16^1 alin. (1), în cazul închirierii spectrului de frecvențe radio pentru care titularul licenței obține acordul prealabil de la ANCOM în conformitate cu art. 24 alin. (2), acesta rămâne în continuare responsabil de notificarea către ANCOM, în condițiile prezentei decizii, a asignărilor de frecvențe din cadrul benzii ce face obiectul contractului de închiriere prevăzut la art. 24 alin. (3), cu respectarea alocărilor de canale radio/subbenzi de frecvențe și a condițiilor tehnice și operaționale din licență și specificarea, în cadrul notificării, a stațiilor operate de locatar.(2) În cazul prevăzut la alin. (1), notificările asignărilor respective vor conține informații suplimentare specifice, cum ar fi, de exemplu, indicarea stațiilor de radiocomunicații exploatate de către locatar, precum și orice alte informații relevante.


  Articolul 16^4

  În situațiile prevăzute la art. 16^1-16^3, formatul de prezentare și modalitatea de transmitere a notificărilor se stabilesc de către ANCOM în conformitate cu art. 31.
  23. La articolul 19, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 19
  (1) Termenul de valabilitate al LUF acordate conform principiului prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. a) poate fi prelungit, ținând cont de prevederile art. 9.
  24. La articolul 19, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) În vederea prelungirii valabilității LUF acordate potrivit art. 7 alin. (1) lit. a), titularul transmite o cerere, în original, cu cel puțin 30 de zile, dar nu mai devreme de 90 de zile, înaintea expirării termenului de valabilitate, cu respectarea prevederilor art. 10 alin. (3)-(5). Cererea va fi însoțită, acolo unde este cazul, de documentele menționate la art. 11 alin. (1) și (2), cu ultimele modificări, fiind aplicabile și dispozițiile art. 11 alin. (2^1).25. La articolul 19, alineatele (5) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:(5) Prelungirea valabilității LUF acordate prin procedură de selecție comparativă sau competitivă se realizează în condițiile art. 31 și 31^1 alin. (2) din Ordonanța-cadru.(6) În vederea prelungirii valabilității LUF acordate prin procedură de selecție comparativă sau competitivă, titularul va transmite o cerere, în original, cu cel puțin 36 de luni, dar nu mai devreme de 40 de luni înaintea expirării termenului cuprins în aceasta. În acest caz, ANCOM va comunica rezultatul analizei sale cu cel puțin 24 de luni înainte de data ajungerii la termen a LUF.26. La articolul 19 alineatul (7), litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:
  f) survine una dintre situațiile prevăzute la art. 24 alin. (3) lit. c), d) , f), g) sau h) din Ordonanța-cadru.
  27. La articolul 20, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 20
  (1) ANCOM poate modifica LUF și/sau AAF, din oficiu, în cazurile prevăzute la art. 24 alin. (3) din Ordonanța-cadru, în cazul în care s-au modificat datele de identificare ale titularului, precum și în cazurile prevăzute la art. 24^2 alin. (10) și la art. 24^4 alin. (1).
  28. La articolul 20 alineatul (2), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:
  d) se solicită modificarea datelor de identificare ale titularului în condițiile art. 23^2;
  29. La articolul 20 alineatul (2), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:
  e) se solicită introducerea mențiunilor referitoare la utilizarea în comun a spectrului radio, ulterior aprobării ANCOM acordate în condițiile art. 24^2.
  30. La articolul 22, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în cazul LUF care conține alocări de canale/subbenzi de frecvențe, în serviciul fix, modificarea parametrilor tehnici și operaționali cuprinși în AAF se realizează în condițiile descrise la art. 16, care se aplică în mod corespunzător. Eventualele justificări necesare vor fi solicitate de ANCOM de la caz la caz, cu aplicarea corespunzătoare a alin. (2).31. Capitolul IV se modifică și va avea următorul cuprins:

  Capitolul IV Cedarea și închirierea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio

  Articolul 23

  Drepturile de utilizare a frecvențelor radio acordate pentru furnizarea unei rețele publice de comunicații electronice pot fi cesionate sau închiriate în condițiile art. 35-35^2 din Ordonanța-cadru.


  Articolul 23^1
  (1) Drepturile de utilizare a frecvențelor radio acordate în urma achitării unei taxe de licență pot fi cesionate în întregime sau parțial în cazul benzilor de frecvențe radio prevăzute în anexa nr. 2.(2) În vederea cedării drepturilor de utilizare a frecvențelor radio și pentru obținerea acordului prealabil, titularul acestora va transmite la ANCOM o cerere, în original, care va cuprinde:
  a) datele de identificare ale cedentului;
  b) datele de identificare ale cesionarului;
  c) datele de identificare ale LUF ce urmează a fi cedată ori indicarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio în cazul cesiunii parțiale;
  d) numele, prenumele și semnătura reprezentantului/ reprezentanților legal(i) al/ai cedentului, respectiv al/ai cesionarului.
  (3) La cererea prevăzută la alin. (2) vor fi anexate următoarele informații și documente, care fac parte integrantă din cererea de cedare a drepturilor de utilizare a frecvențelor radio:
  a) angajamentul cesionarului cu privire la asumarea tuturor obligațiilor cuprinse în LUF sau aferente drepturilor de utilizare a frecvențelor radio cesionate, semnat de reprezentantul/ reprezentanții legal(i) al/ai acestuia, în original;
  b) documentele relevante prevăzute la art. 11 alin. (1)-(4), în cazul cesionarului;
  c) condițiile tehnice, economice și comerciale propuse pentru utilizarea frecvențelor radio în cauză, suficient de detaliate astfel încât să permită evaluarea de către ANCOM a impactului concurențial al cesiunii propuse.
  (4) Pentru aplicarea dispozițiilor art. 35 alin. (7) din Ordonanța-cadru, în fundamentarea acordului său prealabil, ANCOM va analiza dacă propunerea de cesiune permite menținerea unei concurențe durabile între operatori și dacă, prin investițiile în tehnologie pe care le aduce, contribuie în mod real la creșterea conectivității oferite utilizatorilor, utilizând în principal următoarele criterii:
  a) condițiile avute în vedere la acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio;
  b) concurența între părțile implicate în acordul propus;
  c) impactul asupra stimulentelor de investiții, în special în inovare și noi tehnologii;
  d) impactul asupra independenței strategice și comerciale;
  e) efectele pozitive asupra serviciilor furnizate utilizatorilor;
  f) echilibrul concurențial pe piața serviciilor de comunicații electronice.
  (5) Acordul prealabil va include termenul în cadrul căruia cesionarul trebuie să transmită, în conformitate cu prevederile prezentei decizii, cererea de modificare a LUF, în sensul includerii în textul LUF a datelor sale de identificare sau, după caz, cererea de acordare a LUF, în situația cesiunii parțiale a drepturilor de utilizare a frecvențelor radio.(6) Nerespectarea condițiilor stabilite de ANCOM în cadrul acordului prealabil ori a termenului prevăzut de alin. (5) atrage invalidarea acestuia și reluarea întregii proceduri de cesiune.(7) Acordul prealabil privind cesiunea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio poate fi refuzat în următoarele condiții:
  a) în cazurile prevăzute la art. 35 alin. (9) din Ordonanța-cadru;
  b) documentația depusă nu este completă;
  c) cesionarul nu este autorizat ca furnizor de rețele publice de comunicații electronice și de servicii de comunicații electronice destinate publicului în condițiile Ordonanței-cadru;
  d) cesionarul se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. f)-g);
  e) drepturile de utilizare a frecvențelor radio ce urmează a fi cesionate se află în benzi de frecvențe radio care se află în situația descrisă la art. 19 alin. (7) lit. d).


  Articolul 23^2
  (1) După încheierea acordului de cesiune, în formă autentică, pe baza acordului prealabil, cesionarul va transmite, în original, o cerere privind acordarea sau modificarea LUF, după caz, însoțită de un exemplar al înscrisului semnat între părți.(2) Nerespectarea termenului prevăzut la art. 23^1 alin. (5) atrage invalidarea acordului prealabil și reluarea întregii proceduri de cesionare.(3) Acordul de cesiune va conține cel puțin mențiuni referitoare la:
  a) atributele de identificare legală ale părților (spre exemplu: denumire/nume, număr de înregistrare la oficiul registrului comerțului, cod unic de înregistrare, sediul social);
  b) obiectul acordului, cu identificarea LUF și a drepturilor de utilizare a frecvențelor radio cesionate;
  c) persoanele împuternicite să le reprezinte și limitele împuternicirilor acordate;
  d) data încheierii acordului de cesiune, semnătura reprezentantului/reprezentanților legal(i) al/ai cedentului, respectiv al/ai cesionarului.
  (4) Acordul de cesiune încheiat cu nerespectarea prevederilor alin. (3) nu va fi luat în considerare.(5) În termen de 30 de zile de la data transmiterii documentelor prevăzute la alin. (1), în cazul în care acordul de cesiune a fost încheiat cu respectarea prevederilor relevante ale art. 23^1 și ale prezentului articol, ANCOM va emite cedentului, în situația cesiunii drepturilor în integralitatea lor, o decizie de revocare a drepturilor de utilizare a frecvențelor radio cesionate și va modifica LUF în favoarea cesionarului. În același termen, în situația cesiunii parțiale a drepturilor de utilizare a frecvențelor radio, ANCOM va emite cedentului o LUF modificată, iar cesionarului o LUF nouă.(6) Emiterea LUF va fi refuzată în situațiile prevăzute de:
  a) art. 35 alin. (9) lit. d) din Ordonanța-cadru;
  b) art. 23^1 alin. (7) lit. d).
  (7) În LUF cesionată în integralitate sau în LUF prin care sunt acordate drepturile de utilizare a frecvențelor radio cesionate parțial se păstrează data expirării din LUF aparținând cedentului, precum și obligațiile corelative drepturilor inițiale, în integralitatea lor.(8) Utilizarea frecvențelor radio de către cesionar se poate realiza doar după emiterea LUF, în condițiile alin. (5).


  Articolul 24
  (1) Drepturile de utilizare a frecvențelor radio acordate în urma achitării unei taxe de licență pot fi închiriate în întregime sau parțial în cazul benzilor de frecvențe radio prevăzute în anexa nr. 2.(2) În vederea închirierii drepturilor de utilizare a frecvențelor radio și pentru obținerea acordului prealabil, titularul acestora va transmite la ANCOM o cerere, în original, care va cuprinde:
  a) datele de identificare ale titularului (locatorului);
  b) datele de identificare ale locatarului;
  c) identificarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio ce urmează a fi închiriate;
  d) numele, prenumele și semnătura reprezentantului/ reprezentanților legal(i) al/ai locatorului, respectiv al/ai locatarului;
  e) condițiile tehnice, economice și comerciale propuse pentru utilizarea frecvențelor radio în cauză, suficient de detaliate astfel încât să permită evaluarea de către ANCOM a impactului concurențial al închirierii propuse.
  (3) La cererea prevăzută la alin. (2) vor fi anexate și informații cu privire la zona ori zonele, aria geografică, localitățile și perioada de timp pentru care este permisă utilizarea frecvențelor radio de către locatar, precum și proiectul contractului de închiriere avut în vedere între părți.(4) Pentru aplicarea dispozițiilor art. 35 alin. (7) din Ordonanța-cadru, în fundamentarea acordului său prealabil, ANCOM va analiza dacă propunerea de închiriere permite menținerea unei concurențe durabile între operatori și dacă, prin investițiile în tehnologie pe care le aduce, contribuie în mod real la creșterea conectivității oferite utilizatorilor, utilizând în principal următoarele criterii:
  a) condițiile avute în vedere la acordarea drepturilor;
  b) concurența între părțile implicate în acordul propus;
  c) impactul asupra stimulentelor de investiții, în special în inovare și noi tehnologii;
  d) impactul asupra independenței strategice și comerciale;
  e) efectele pozitive asupra serviciilor furnizate utilizatorilor;
  f) echilibrul concurențial pe piața serviciilor de comunicații electronice;
  g) condițiile de încetare prevăzute în proiectul contractului de închiriere.
  (5) Acordul prealabil al ANCOM va include termenul în cadrul căruia locatorul trebuie să transmită autorității contractul de închiriere în formă finală, a cărui durată de valabilitate nu poate depăși cinci ani. Nerespectarea termenului de transmitere atrage invalidarea acordului prealabil și reluarea întregii proceduri.(6) Acordul prealabil privind închirierea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio poate fi refuzat în următoarele condiții:
  a) în cazurile prevăzute la art. 35 alin. (10) din Ordonanța- cadru;
  b) stipulațiile proiectului contractului de închiriere sunt de natură să conducă la încălcarea obligațiilor stabilite prin LUF deținută de locator;
  c) locatarul nu este autorizat ca furnizor de rețele publice de comunicații electronice și de servicii de comunicații electronice destinate publicului în condițiile Ordonanței-cadru;
  d) locatarul se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. f)-h);
  e) drepturile de utilizare ce urmează a fi cesionate se află în benzi de frecvențe radio care se află în situația descrisă la art. 19 alin. (7) lit. d);
  f) documentația depusă nu este completă.
  (7) Locatorul este obligat să:
  a) se asigure că utilizarea drepturilor de către locatar ulterior emiterii acordului prealabil respectă cerințele art. 35^2 alin. (1)-(3) din Ordonanța-cadru;
  b) transmită ANCOM contractul de închiriere (inclusiv toate anexele) încheiat între părți în baza acordului prealabil;
  c) notifice în mod corect, complet și la timp, în condițiile prezentei decizii, cu privire la utilizarea spectrului închiriat și la asignările de frecvențe efectuate în cadrul acestuia;
  d) raporteze încetarea contractului de închiriere încheiat cu locatarul.
  (8) Acordul prealabil al ANCOM poate fi retras în situația în care:
  a) prevederile contractului de închiriere prevăzut la alin. (5) nu respectă conținutul avut în vedere cu ocazia depunerii cererii prevăzute la alin. (2), însoțită de documentația prevăzută la alin. (3);
  b) este restrânsă, împiedicată sau denaturată concurența;
  c) contractul de închiriere prevăzut la alin. (5) este denunțat, în condițiile alin. (10), anterior termenului de valabilitate înscris în acesta.
  (9) Retragerea acordului prealabil atrage după sine inaplicabilitatea ulterioară a contractului de închiriere.(10) Denunțarea contractului de închiriere prevăzut la alin. (5) anterior termenului de valabilitate înscris în acesta se aduce la cunoștința ANCOM de către locator în termen de 10 zile lucrătoare de la producerea evenimentului.(11) În situația manifestării intenției de prelungire a închirierii, precum și în cazul prevăzut la alin. (8) lit. c), dacă ulterior părțile implicate decid să încheie un nou contract de închiriere, procedura obținerii acordului prealabil se reia conform prezentului articol.
  32. După capitolul IV se introduce un nou capitol, capitolul IV^1, cu următorul cuprins:

  Capitolul IV^1 Utilizarea în comun a spectrului de frecvențe radio în baza licențelor de utilizare a frecvențelor radio

  Articolul 24^1

  Titularul LUF acordate pentru furnizarea de rețele publice de comunicații electronice și de servicii de comunicații electronice poate pune, integral sau parțial, resursele de spectru radio alocate prin licență, într-o anumită bandă de frecvențe, la dispoziția altui furnizor, titular al unei LUF acordate pentru furnizarea de rețele publice de comunicații electronice, și reciproc, în vederea utilizării în comun a acestora și pentru furnizarea serviciilor de comunicații electronice, cu respectarea următoarelor condiții:
  a) utilizarea în comun a spectrului de frecvențe radio este permisă titularilor de licențe ce dețin deja drepturi de utilizare a frecvențelor radio în benzile prevăzute în anexa nr. 1;
  b) utilizarea în comun a spectrului de frecvențe radio este permisă în benzile în care nu mai există spectru radio disponibil la momentul solicitării;
  c) măsura nu este de natură să restrângă, împiedice sau să denatureze concurența;
  d) îndeplinirea de către fiecare titular de LUF a tuturor obligațiilor individuale de acoperire și/sau de dezvoltare, după caz, incluse în licențele deținute;
  e) informarea corectă și completă a ANCOM asupra:(i) motivelor care stau la baza utilizării în comun a resurselor de spectru radio;(ii) obiectivelor urmărite odată cu utilizarea în comun a resurselor de spectru radio și implicațiile în ceea ce privește acoperirea cu servicii de comunicații electronice și calitatea serviciilor furnizate;(iii) condițiilor privind accesul la resursele de spectru radio ce urmează a fi utilizate în comun;(iv) zonei ori zonelor, ariei geografice, localităților și perioadei de timp pentru care se intenționează utilizarea în comun a resurselor de spectru radio;
  f) luarea tuturor măsurilor necesare în vederea evitării interferențelor prejudiciabile asupra rețelelor de comunicații electronice autorizate conform legii.


  Articolul 24^2
  (1) Utilizarea în comun a spectrului de frecvențe radio în condițiile art. 24^1 este permisă numai după aprobarea primită din partea ANCOM.(2) În vederea obținerii aprobării prevăzute la alin. (1), părțile implicate transmit o solicitare, cu respectarea prevederilor art. 10 alin. (3)-(5), însoțită de acordul scris încheiat pentru utilizarea în comun a unor resurse de spectru radio dintre cele alocate prin licență cel puțin uneia dintre părți, care va cuprinde:
  a) identificarea părților semnatare ale acordului;
  b) descrierea detaliată a resurselor de spectru radio care urmează a fi utilizate în comun;
  c) drepturile și obligațiile ce privesc utilizarea în comun a spectrului radio;
  d) obiectivele urmărite, condițiile tehnice, juridice și financiare privind accesul la resursele de spectru radio ce urmează a fi utilizate în comun;
  e) zona ori zonele, aria geografică sau localitățile, după caz, precum și perioada de timp pentru care se intenționează utilizarea în comun a resurselor de spectru radio;
  f) condițiile tehnice, juridice și financiare asociate utilizării în comun a spectrului radio;
  g) condițiile tehnice, economice și juridice privind accesul terților la aranjamentul de utilizare în comun a spectrului radio.
  (3) Acordul prevăzut la alin. (2) va fi semnat de reprezentanții legali ai părților.(4) Solicitarea prevăzută la alin. (2) va detalia motivele care stau la baza utilizării în comun a resurselor de spectru radio, beneficiile asupra acoperirii cu servicii de comunicații electronice destinate publicului și asupra calității serviciilor furnizate, în cazul ambilor titulari de licențe ce sunt parte a acordului prevăzut la alin. (2).(5) ANCOM poate solicita și alte informații sau date ce privesc ori care pot avea impact asupra utilizării în comun a spectrului radio.(6) Procesarea solicitărilor referitoare la emiterea aprobării privind utilizarea în comun a spectrului radio se realizează în termen de 90 de zile calendaristice de la data transmiterii cererii sau a tuturor informațiilor suplimentare solicitate de ANCOM, după caz.(7) În cazul în care analiza implică procesarea unei cantități semnificative de date și/sau informații, termenul prevăzut la alin. (6) poate fi prelungit cu până la 180 de zile calendaristice, cu condiția înștiințării părților implicate.(8) Aprobarea ANCOM va fi acordată pentru o perioadă de maximum 5 ani și va include termenul în cadrul căruia titularii trebuie să transmită, în conformitate cu prevederile prezentei decizii, cererea de modificare a LUF pentru înscrierea mențiunilor referitoare la utilizarea în comun. Nerespectarea acestui termen anulează aprobarea acordată în condițiile prezentului articol.(9) În fundamentarea aprobării utilizării în comun, ANCOM va analiza dacă propunerea permite menținerea unei concurențe durabile între operatori și dacă, prin investițiile în tehnologie pe care le aduce, contribuie în mod real la creșterea conectivității oferite utilizatorilor, utilizând în principal următoarele criterii:
  a) condițiile avute în vedere la acordarea drepturilor;
  b) concurența între părțile implicate în acordul propus;
  c) impactul asupra stimulentelor de investiții, în special în inovare și noi tehnologii;
  d) impactul asupra independenței strategice și comerciale;
  e) efectele pozitive asupra serviciilor furnizate utilizatorilor;
  f) echilibrul concurențial pe piața serviciilor de comunicații electronice;
  g) condițiile de încetare a acordului încheiat între părți.
  (10) Denunțarea acordului scris prevăzut la alin. (2) anterior încheierii perioadei înscrise în acesta se aduce la cunoștința ANCOM de către toate părțile semnatare în termen de 10 zile lucrătoare de la producerea evenimentului. În acest caz, ANCOM va proceda la modificarea, din proprie inițiativă, a LUF relevante.(11) În situația manifestării intenției de prelungire a acordului scris prevăzut la alin. (2), precum și în cazul prevăzut la alin. (10), dacă ulterior părțile implicate decid să încheie un nou acord scris, procedura obținerii aprobării privind utilizarea în comun a spectrului se reia conform prezentului articol.


  Articolul 24^3

  ANCOM poate respinge o utilizare în comun a spectrului radio în situația în care:
  a) nu sunt respectate condițiile art. 24^1;
  b) solicitantul nu a depus toate documentele și/sau nu a transmis toate informațiile prevăzute la art. 24^2.


  Articolul 24^4
  (1) Restrângerea, împiedicarea sau denaturarea concurenței ca urmare a utilizării în comun a spectrului radio poate conduce la retragerea aprobării ANCOM acordate în condițiile art. 24^2 și modificarea LUF relevante la inițiativa autorității.(2) Retragerea aprobării menționate la alin. (1) al art. 24^2 atrage inaplicabilitatea ulterioară a acordului scris prevăzut la art. 24^2 alin. (2).(3) Aprobarea menționată la art. 24^2 alin. (1) este retrasă de drept dacă acordul scris prevăzut la art. 24^2 alin. (2) este denunțat, în condițiile art. 24^2 alin. (10), înainte de încheierea perioadei înscrise în acesta.
  33. La articolul 25, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) În toate situațiile în care comunicarea deciziei prevăzute la alin. (4) și (4^1) nu poate fi realizată în conformitate cu dispozițiile legale, decizia se va considera comunicată în termen de 15 zile de la data afișării la sediul și pe pagina de internet a ANCOM a unui anunț privind emiterea deciziei.34. La articolul 31, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) ANCOM pune la dispoziția publicului, prin intermediul paginii proprii de internet, informațiile privind notificările ce trebuie realizate în conformitate cu prevederile prezentei decizii. În situații cu caracter specific, ANCOM poate comunica aceste elemente direct celor interesați.35. La anexa nr. 2, titlul se modifică și va avea următorul cuprins:
  Benzi de frecvențe radio în care sunt permise cedări sau închirieri, inclusiv cu caracter parțial, ale drepturilor de utilizare a frecvențelor radio incluse în licențele de utilizare a frecvențelor radio


  Articolul II

  Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Președintele Autorității Naționale pentru
  Administrare și Reglementare în Comunicații,
  Valeriu Ștefan Zgonea

  București, 5 septembrie 2023.
  Nr. 687
  --------