HOTĂRÂRE nr. 1.174 din 28 octombrie 2021privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1043 din 1 noiembrie 2021
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 55/2021 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul I

  Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 626 din 4 octombrie 2001, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 3
  (1) Tinerii, în sensul prevederilor art. 8 alin. (1) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sunt persoane majore în vârstă de până la 35 de ani la data depunerii cererii pentru repartizarea unei locuințe construite prin programele Agenției Naționale pentru Locuințe, destinate închirierii, și care pot primi repartiție pentru locuință în cel mult 60 de luni de la împlinirea acestei vârste.(2) Specialiștii din învățământ sau sănătate, în sensul prevederilor art. 8 alin. (1^1) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sunt persoane majore care, indiferent de vârstă, pot depune cerere pentru repartizarea unei locuințe construite prin programele Agenției Naționale pentru Locuințe, destinate închirierii în mod exclusiv specialiștilor din sănătate și/sau învățământ, dacă sunt angajați ai unităților din domeniile respective aflate pe raza unității administrativ-teritoriale în care sunt amplasate locuințele, și care nu dețin o locuință în proprietate pe raza unității administrativ-teritoriale respective.
  2. La articolul 15, alineatele (23), (24^2) și (25) se modifică și vor avea următorul cuprins:(23) Chiria se stabilește de către administratorii locuințelor prevăzute la art. 8 alin. (2) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 8 alin. (7)-(10) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și se utilizează ca model exemplul din anexa nr. 16.
  .............................................................(24^2) În aplicarea prevederilor art. 8 alin. (9^3) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în situația în care titularii contractelor de închiriere nu prezintă documente din care să rezulte venitul mediu net lunar pe fiecare membru al familiei, în termenul stabilit de administratorii locuințelor pentru calcularea cuantumului chiriei sau pentru actualizarea anuală a chiriei realizată în condițiile legii, chiria calculată potrivit prevederilor alin. (23) și (23^1) se ponderează cu coeficienții prevăzuți la art. 8 alin. (8) din lege, fără a se aplica coeficientul de ponderare de la art. 8 alin. (9) din lege și prevederile alin. (24^1).(25) În aplicarea prevederilor art. 8 alin. (13) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sumele reprezentând recuperarea investiției din cuantumul chiriei, diminuate corespunzător după aplicarea coeficienților de ponderare prevăzuți la art. 8 alin. (8) și (9) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se înregistrează în contul deschis pe seama consiliilor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului București, consiliilor județene, Consiliului General al Municipiului București, la unitățile Trezoreriei Statului, precum și pe seama instituțiilor administrației publice centrale din domeniul învățământului, respectiv din domeniul sănătății sau a unităților aflate în subordinea ori sub coordonarea acestor instituții, la unitățile Trezoreriei Statului, conform structurii prevăzute în anexa nr. 10 «Clasificația indicatorilor privind bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii» la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.954/2005 pentru aprobarea Clasificației indicatorilor privind finanțele publice.
  3. La articolul 17, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Inventarele prevăzute la alin. (1) și (2) sunt însoțite de o notă justificativă pentru fundamentarea realizării investițiilor, prin care se vor stabili necesitatea și oportunitatea realizării construcțiilor de locuințe, și sunt centralizate la nivelul Agenției Naționale pentru Locuințe, care constituie o bază de date în acest sens, ținându-se cont de angajamentele asumate în dezvoltarea Programului de construcții de locuințe pentru tineri, destinate închirierii.4. La articolul 19^2, alineatul (3) se abrogă.5. La articolul 19^2, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Valoarea de vânzare a locuinței se stabilește potrivit prevederilor art. 10 alin. (2) lit. d) și e) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la data vânzării acesteia. Valoarea de vânzare a locuinței reprezintă valoarea de investiție a locuinței, diminuată cu contravaloarea sumelor rezultate din cuantumul chiriei reprezentând recuperarea investiției, calculată în funcție de durata normată de funcționare a clădirii, reținută de autoritățile administrației publice locale, ale sectoarelor municipiului București și/sau centrale, și virată către A.N.L. conform prevederilor art. 8 alin. (13) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Valoarea obținută se diminuează cu amortizarea calculată, potrivit legii, și se actualizează cu rata inflației, comunicată de Institutul Național de Statistică, pentru perioada cuprinsă între data punerii în funcțiune a locuinței și data vânzării acesteia, data vânzării fiind considerată data depunerii cererii de achiziționare a locuinței, cu respectarea prevederilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Valoarea actualizată se ponderează cu coeficientul prevăzut la art. 10 alin. (2) lit. d^1) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 23.6. La articolul 19^2, alineatele (4^1), (5), (5^1) și (5^2) se abrogă.7. La articolul 19^2, alineatele (6)-(8) se modifică și vor avea următorul cuprins:(6) Pentru stabilirea valorii de vânzare, acolo unde este cazul, se calculează cota procentuală din această valoare care revine construcțiilor aflate în diverse stadii de execuție sau de finalizare și care au fost utilizate pentru construirea locuințelor respective, potrivit prevederilor art. 2 alin. (7) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(7) Pentru stabilirea cotei-părți din valoarea de vânzare care revine construcțiilor aflate în diverse stadii de execuție sau de finalizare și care au fost utilizate pentru construirea locuințelor respective, potrivit prevederilor art. 2 alin. (7) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, acolo unde este cazul, la suma constituită din valoarea de vânzare calculată potrivit alin. (4) se aplică procentul stabilit potrivit prevederilor alin. (6).(8) Pentru stabilirea prețului final de vânzare a locuinței, la valoarea de vânzare calculată conform prevederilor alin. (4) se adaugă comisionul de până la 1% al unității prin care se efectuează vânzarea, pentru acoperirea cheltuielilor de evidență și vânzare. Cota de până la 1% se aplică la valoarea de vânzare calculată a locuinței, stabilită conform art. 10 alin. (2) lit. d) teza întâi din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare.8. Articolul 32 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 32

  Anexele nr. 1-23 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.
  9. Anexele nr. 3, 11 și 16 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1-3 la prezenta hotărâre.10. După anexa nr. 22 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 23, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 4 la prezenta hotărâre.11. În tot cuprinsul normelor metodologice, denumirea „Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice“ se înlocuiește cu denumirea „Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației“, iar sintagma „tineri specialiști din învățământ sau din sănătate“ se înlocuiește cu sintagma „specialiști din învățământ sau din sănătate“.


  Articolul II

  Lista de priorități prevăzută la art. 15 alin. (1) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se actualizează dacă în anul 2021 urmează să se finalizeze și să se repartizeze locuințe noi pentru tineri, destinate închirierii. Pentru refacerea listei de priorități se iau în considerare cererile depuse până la sfârșitul lunii anterioare aprobării acesteia.


  Articolul III

  Hotărârea Guvernului nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 626 din 4 octombrie 2001, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Kelemen Hunor
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila Zoltán
  p. Ministrul sănătății, interimar,
  Vass Levente,
  secretar de stat
  Ministrul educației,
  Sorin-Mihai Cîmpeanu
  Ministrul finanțelor,
  Dan Vîlceanu

  București, 28 octombrie 2021.
  Nr. 1.174.

  Anexa nr. 1

  (Anexa nr. 3 la normele metodologice)
  PROGRAM
  de derulare a investițiilor privind construcțiile de locuințe pentru tineri, destinate închirierii


  Nr. crt.

  Obiective

  Execută

  Coordonează și răspund

  Termen

  0

  1

  2

  3

  4

  1

  Inventarierea solicitării de locuințe, a amplasamentelor de construcții și a lucrărilor tehnico-edilitare aferente acestora, inclusiv planurile urbanistice aprobate pentru amplasamentele propuse (conform modelului prevăzut în anexa nr. 1) și înregistrarea solicitărilor în baza de date

  Autoritățile publice locale și/sau centrale

  A.N.L.

  Anual sau ori de câte ori este cazul

  2

  Elaborarea și aprobarea programului anual de construcții de locuințe (conform modelelor prevăzute în anexele nr. 2 și 22)

  A.N.L.

  Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin direcțiile de specialitate

  Conform prevederilor art. 37 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, sau după comunicarea bugetului de stat alocat pentru program sau ori de câte ori este cazul

  3

  Rectificarea programului anual de finanțare de construcții de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, în funcție de sumele aprobate cu această destinație

  A.N.L.

  Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin direcțiile de specialitate

  După comunicarea rectificării bugetului de stat alocat pentru program și ori de câte ori este cazul

  4

  Preluarea, în condițiile legii, a terenurilor de construcție prin contract (conform modelului prevăzut în anexa nr. 13)

  Autoritățile publice locale și/sau centrale

  A.N.L.

  După 15 zile de la comunicarea includerii în programul de finanțare

  5

  Elaborarea și aprobarea studiilor de fezabilitate, inclusiv a indicatorilor tehnico-economici, cu respectarea prevederilor legale în vigoare în domeniu

  A.N.L. împreună cu autoritățile publice locale și/sau centrale

  Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin direcțiile de specialitate
  A.N.L.

  După 60 de zile de la comunicarea includerii în programul de finanțare

  6

  Promovarea și derularea investițiilor în construcția de locuințe:

  După aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare

  a) achiziția publică a serviciilor de proiectare și a lucrărilor de execuție

  a.1) achiziția și elaborarea proiectului tehnic

  A.N.L.

  Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin A.N.L.

  Conform prevederilor legislative în vigoare

  a.2) autorizarea lucrărilor de construcții

  A.N.L. prin proiectantul general al lucrărilor

  Autoritățile publice locale
  Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin A.N.L.

  Conform prevederilor legislative în vigoare

  a.3) achiziția și contractarea lucrărilor de execuție/lucrărilor rest de executat

  A.N.L.

  Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin A.N.L.

  Conform prevederilor legislative în vigoare

  b) realizarea lucrărilor de construcții-montaj/lucrărilor rest de executat

  b.1) preluarea amplasamentelor

  A.N.L. împreună cu autoritățile publice locale și/sau centrale și executantul lucrărilor

  Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin A.N.L.

  Conform legii și prevederilor contractului semnat între A.N.L. și autoritățile publice locale și/sau centrale

  b.2) urmărirea și decontarea lucrărilor de construcții-montaj, conform legislației în vigoare

  A.N.L.

  Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin A.N.L.

  Conform prevederilor contractuale

  b.3) recepția lucrărilor de construcții-montaj

  A.N.L. împreună cu instituțiile abilitate, conform prevederilor legale în vigoare

  Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin A.N.L.

  Conform prevederilor contractuale și prevederilor legislative în vigoare în domeniu

  b.4) predarea obiectivelor de investiții către autoritățile publice locale și/sau centrale

  A.N.L.

  Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin A.N.L.

  b.5) repartizarea locuințelor către beneficiari

  Autoritățile publice locale și/sau centrale

  După primirea locuințelor în administrare, conform prevederilor legale în vigoare

  7

  Finanțarea obiectivelor de investiții care se realizează conform programului anual

  a) fundamentarea sumelor necesare de la bugetul de stat, conform listelor întocmite și aprobate conform punctului 2

  A.N.L.

  Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin A.N.L.

  Conform prevederilor legislative în vigoare

  b) deschiderea finanțării obiectivelor de investiții

  A.N.L.

  Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin A.N.L.

  Conform prevederilor legislative în vigoare

  c) evidențierea surselor de finanțare în contul A.N.L. deschis la Trezoreria Statului

  Ministerul Finanțelor

  A.N.L.

  Permanent

  d) solicitarea lunară a necesarului de fonduri de la bugetul de stat pentru decontarea lucrărilor executate

  A.N.L.

  Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin A.N.L.

  Conform prevederilor legislative în vigoare

  e) solicitarea alocațiilor bugetare pentru decontarea producției executate (conform modelului prevăzut în anexa nr. 9)

  A.N.L.

  Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin direcțiile de specialitate

  Conform prevederilor legislative în vigoare

  f) monitorizarea derulării programului de construcții de locuințe pentru tineri, destinate închirierii

  A.N.L.

  Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin direcțiile de specialitate

  Lunar, conform prevederilor legislative în vigoare


  Anexa nr. 2

  (Anexa nr. 11 la normele metodologice)
  CRITERII-CADRU
  pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii

  A. Criterii de acces la locuință:1. Titularul cererii de repartizare a unei locuințe pentru tineri, destinată închirierii, trebuie să fie major, în vârstă de până la 35 de ani la data depunerii cererii, și să poată primi repartiție pentru locuință în cel mult 60 de luni de la împlinirea acestei vârste.
  Cererea de locuință se efectuează numai individual și în nume propriu.
  NOTĂ*):
  Prin excepție, în cazul construcțiilor de locuințe, destinate închirierii în mod exclusiv specialiștilor din învățământ sau sănătate, conform prevederilor art. 3 alin. (2) din Normele metodologice, pot depune cereri pentru repartizarea unei locuințe pentru tineri, destinate închirierii, și după împlinirea vârstei de 35 de ani.
  *) Nota se va prelua în cadrul criteriilor doar pentru locuințele destinate închirierii în mod exclusiv specialiștilor din învățământ sau sănătate.
  2. Titularul cererii de locuință și ceilalți membri ai familiei acestuia - soț/soție, copii și/sau alte persoane aflate în întreținerea acestuia - trebuie să nu dețină și să nu fi deținut o altă locuință în proprietate și/sau să nu fie beneficiarul unei alte locuințe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unității administrativ-teritoriale sau a unității în care își desfășoară activitatea, în localitatea în care a solicitat locuință. Pentru sectoarele municipiului București această restricție se referă la locuințe care au fost sau sunt deținute în municipiu, indiferent în care sector al acestuia. Cuprinderea teritorială la care se referă această cerință se va stabili de către consiliile locale, cu avizul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în sensul și în corelare cu cele precizate la criteriul de acces de la pct. 3.
  Acte doveditoare: declarații autentificate ale titularului cererii și, după caz, ale soției/soțului și ale celorlalți membri majori din familia acestuia.
  NOTĂ:
  Restricția referitoare la nedeținerea unei locuințe în proprietate nu are în vedere locuințele înstrăinate în urma unei acțiuni de partaj sau locuințele trecute în proprietatea statului în mod abuziv și care nu au fost retrocedate în natură. Restricția nu se aplică în cazul deținerii cu chirie a unui spațiu locativ în cămine de familiști sau nefamiliști și nici chiriașilor din locuințele preluate abuziv de stat și care fac obiectul unor solicitări de retrocedare sau care sunt retrocedate către foștii proprietari. Prin cămine de familiști sau nefamiliști se înțelege clădirile dotate cu camere de locuit individuale și cu dependințele, dotările și utilitățile comune. De asemenea, restricția nu se aplică în situația în care titularul cererii de locuință și ceilalți membri ai familiei acestuia - soț/soție, copii și/sau alte persoane aflate în întreținerea acestuia - dețin, alături de alte persoane, cote-părți dintr-o locuință, dobândite în condițiile legii.
  3. Titularul cererii de locuință trebuie să își desfășoare activitatea în localitatea în care sunt amplasate locuințele. Cuprinderea teritorială la care se referă această cerință se va stabili de consiliile locale, cu avizul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. Se va avea în vedere posibilitatea extinderii acestei cuprinderi teritoriale și în afara localității în care s-a solicitat locuința, în cazuri motivate de existența unor platforme industriale, puncte de lucru ale unor unități economice din localitate, așezăminte de ocrotire socială, aeroporturi, nave maritime sau fluviale, unități turistice, cultural-sportive și de agrement sau alte asemenea cazuri, în care își desfășoară activitatea solicitanții de locuințe.
  NOTĂ:
  Prin excepție, în cazul când se extinde cuprinderea teritorială a criteriului, solicitanții care își desfășoară activitatea în afara localității în care sunt amplasate locuințele trebuie să facă dovada că au domiciliul stabil de cel puțin un an în această localitate.
  4. Repartizarea locuințelor se face în limita fondului disponibil, luându-se în considerare atât locuințele libere din fondul existent, cât și locuințele ce urmează a fi finalizate în cadrul unor obiective de investiții aprobate și cuprinse în programul de construcții de locuințe pentru tineri, destinate închirierii.
  NOTĂ:– Lista de priorități se stabilește ori de câte ori este cazul, dacă în anul respectiv urmează să se finalizeze și să se repartizeze locuințe noi pentru tineri, destinate închirierii, dacă titularii cererilor de locuințe înscriși în lista aprobată inițial nu mai îndeplinesc criteriile de acces la locuință sau dacă există locuințe pentru tineri rămase vacante.– Solicitanții înscriși în lista de priorități, cu respectarea criteriilor de la pct. 1, 2 și 3, care nu pot beneficia de repartizarea unei locuințe în limita fondului disponibil în anul respectiv, pot primi repartiții în anii următori, în limita fondului disponibil în fiecare an și în noua ordine de prioritate stabilită.

  B. Criterii de ierarhizare stabilite prin punctaj:1. Situația locativă actuală1.1. Chiriaș în spațiu din fond locativ privat .......................................... 10 puncte1.2. Tolerat în spațiu ........................................................................ 7 puncte1.3. Suprafața locuibilă deținută (cu chirie, tolerat în spațiu): - mp/locatar -
  a) mai mare de 15 mp și până la 18 mp inclusiv ................................... 5 puncte
  b) mai mare de 12 mp și până la 15 mp inclusiv ..................................... 7 puncte
  c) 8 mp și până la 12 mp inclusiv ..................................................... 9 puncte
  d) mai mică de 8 mp ...................................................................... 10 puncte

  NOTĂ:
  În cazul celor tolerați în spațiu, toată suprafața locativă a imobilului se împarte la numărul total al locatarilor, în care sunt incluși și cei care nu fac parte din familia solicitantului de locuință, dar care locuiesc în același imobil. În cazul spațiilor locative închiriate, suprafața locativă deținută conform contractului de închiriere se împarte numai la numărul membrilor familiei solicitantului de locuință. La stabilirea numărului de membri ai familiei solicitantului de locuință se va avea în vedere componența familiei definită la lit. A pct. 2.
  2. Starea civilă actuală2.1. Starea civilă:
  a) căsătorit ................................................................................. 10 puncte
  b) necăsătorit .............................................................................. 8 puncte
  2.2. Nr. de persoane în întreținere:
  a) copii– 1 copil ..................................................................................... 2 puncte– 2 copii ..................................................................................... 3 puncte– 3 copii ..................................................................................... 4 puncte– 4 copii ..................................................................................... 5 puncte– > 4 copii .................................................................................. 5 puncte + 1 punct pentru fiecare copil
  b) alte persoane, indiferent de numărul acestora ................................. 2 puncte
  3. Starea de sănătate actuală
  Boala de care suferă solicitantul sau un alt membru al familiei ori aflat în întreținere necesită, potrivit legii, însoțitor sau o cameră în plus .............. 2 puncte
  4. Vechimea cererii solicitantului4.1. până la 1 an ............................................................................. 1 punct4.2. între 1 și 2 ani ......................................................................... 3 puncte4.3. între 2 și 3 ani .......................................................................... 6 puncte4.4. între 3 și 4 ani .......................................................................... 9 puncte4.5. pentru fiecare an peste 4 ani ...................................................... 4 puncte5. Nivelul de studii și/sau pregătire profesională5.1. fără studii și fără pregătire profesională ......................................... 5 puncte5.2. cu școală generală, fără pregătire profesională și/sau cu specializare la locul de muncă .................................. 8 puncte5.3. cu studii medii, fără pregătire profesională și/sau cu specializare la locul de muncă ...................................... 10 puncte5.4. cu pregătire profesională, prin studii medii sau profesionale de specialitate și/sau prin studii superioare de scurtă durată ................ 13 puncte5.5. cu studii superioare .................................................................... 15 puncte
  NOTE:
  Se va puncta ultimul nivel de studii încheiat și atestat conform legii.
  6. Situații locative sau sociale deosebite6.1. tineri proveniți din case de ocrotire socială și care au împlinit 18 ani ....... 15 puncte6.2. tineri care au adoptat sau adoptă copii ......................................... 10 puncte6.3. tineri evacuați din case naționalizate ............................................. 5 puncte7. Venitul mediu net lunar/membru de familie7.1. mai mic decât salariul minim pe economie ...................................... 15 puncte7.2. între salariul minim pe economie și salariul mediu net pe economie ....... 10 puncte
  NOTE:– Criteriile de ierarhizare stabilite prin punctaj se aplică numai solicitanților de locuință care au îndeplinit în totalitate criteriile specificate la lit. A.– În cazul înregistrării unor punctaje egale, solicitanții vor fi departajați în funcție de situația locativă constatată la data efectivă a repartizării locuințelor, având prioritate, numai în acest caz, solicitanții a căror situație locativă este sau poate deveni, în mod iminent, gravă. Dacă nici acest criteriu nu este suficient, departajarea se poate face în funcție de vechimea cererii solicitantului, luându-se în considerare data efectivă a înregistrării cererii (ziua/luna/anul), având prioritate în acest caz solicitantul a cărui cerere are vechime mai mare. În cazul când departajarea nu se poate efectua nici în baza acestor criterii, au prioritate solicitanții care au punctajul cel mai mare acordat pe baza criteriilor cu caracter de protecție socială (starea civilă + starea de sănătate actuală).

  C. Criterii specifice**):
  **) Punctul C. „Criterii specifice“ nu se va propune și adopta pentru locuințele pentru tineri destinate închirierii.
  În cazul locuințelor destinate în mod exclusiv tinerilor specialiști din învățământ sau sănătate se pot propune și adopta criterii specifice în suplimentarea celor prevăzute de criteriile-cadru, în condițiile legii.


  Anexa nr. 3

  (Anexa nr. 16 la normele metodologice)
  EXEMPLU DE CALCUL AL CHIRIEI
  I. Stabilirea ipotezelor pentru calculul chiriei1. Valoarea de investiție a imobilului se comunică de către Agenția Națională pentru Locuințe prin protocolul de predare-primire a imobilului către autoritatea publică locală. Valoarea de investiție a locuinței se determină după stabilirea suprafeței construite desfășurate pe locuință.2. Durata de amortizare
  Catalogul privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004, cu modificările ulterioare
  Cod de clasificareDenumire active fixeDurata normată (ani)
  1.6Construcții de locuințe și social-culturale
  1.6.1Clădiri de locuit, hoteluri și cămine, în afară de:40-60
  1.6.1.1- clădiri de locuințe sociale, moteluri și cămine amplasate în centre industriale, WC public32-48
  3. Valoarea cheltuielilor pentru menținerea stării de folosință normală (întreținere curentă, reparații curente, reparații capitale) și de administrare: maximum 1,5% din valoarea de investiție a construcției, din care:– cheltuieli menținere stare de folosință normală (întreținere curentă, reparații curente, reparații capitale): maximum 1,2% din valoarea de investiție a construcției;– cheltuieli de administrare: maximum 0,3% din valoarea de investiție a construcției.4. Sunt avute în vedere locuințe convenabile, care îndeplinesc exigențele minimale prevăzute de Legea locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.5. Calculul chiriei pentru locuințele deținute de tineri se va realiza conform modelului prezentat la pct. II „Calculul chiriei aferente locuințelor pentru tineri, destinate închirierii“, respectiv:
  a) pentru tinerii cu vârsta de până la 35 de ani, chiria acoperă cheltuielile pentru menținerea stării de folosință normală și de administrare, precum și recuperarea investiției în funcție de durata normată stabilită potrivit prevederilor legale;
  b) pentru tinerii care au împlinit vârsta de 35 de ani, chiria acoperă cheltuielile pentru menținerea stării de folosință normală și de administrare, recuperarea investiției în funcție de durata normată stabilită potrivit prevederilor legale, precum și o cotă de maximum 0,5%, care se constituie venit al administratorilor locuințelor.
  În conformitate cu art. 8 alin. (8) din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în funcție de ierarhizarea localităților pe ranguri, stabilită prin Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a - Rețeaua de localități, cu modificările și completările ulterioare, valoarea chiriei lunare, stabilită conform pct. II, se ponderează cu un coeficient, astfel:
  Rangul localității0IIIIIIIVV
  Coeficient1,00,90,80,70,60,6

  unde:
  a) rangul 0 - capitala României, municipiu de importanță europeană;
  b) rangul I - municipii de importanță națională, cu influență potențială la nivel european;
  c) rangul II - municipii de importanță interjudețeană, județeană sau cu rol de echilibru în rețeaua de localități;
  d) rangul III - orașe;
  e) rangul IV - sate reședință de comună;
  f) rangul V - sate componente ale comunelor și sate aparținând municipiilor și orașelor.

  În conformitate cu art. 8 alin. (9) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în funcție de veniturile chiriașului pe membru de familie, valoarea chiriei lunare rezultate după aplicarea coeficienților în funcție de anul recepției la terminarea lucrărilor se ponderează astfel:
  VenitCoeficient
  Venitul net pe membru de familie mai mic sau egal cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit prin hotărâre a Guvernului, în condițiile art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare0,80
  Venitul net pe membru de familie mai mare decât salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit prin hotărâre a Guvernului, în condițiile art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și care nu depășește cu 100% salariul minim brut pe țară garantat în plată0,90
  Venitul net pe membru de familie mai mare decât 100% salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit prin hotărâre a Guvernului, în condițiile art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare1,00
  II. Calculul chiriei aferente locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, în conformitate cu art. 8 alin. (10) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare
  a) Tinerii cu vârsta de până la 35 de ani
  Numărul de camere
  Acd/ap
  (mp)
  Valoare de investiție locuințăRecuperarea investiției (amortizare)Cheltuieli de administrare, întreținere, reparații curente și capitaleCotă autorități publiceChirie netă anualăChiria lunarăPonderare rang localitățiPonderare venituri
  0123 = 2 : 60 ani4 = 2 x 1,50%5 = 2 x 0,50%6 = 3 + 4 + 57 = 6/128 = 7*Rang9 = 8*Venit
  158,0070.207,001.170,121.053,110,002.223,22185,27111,1688,93
  281,0098.047,001.634,121.470,710,003.104,82258,74155,24124,19
  3102,00123.467,002.057,781.852,010,003.909,79325,82195,49156,39
  4135,00163.412,002.723,532.451,180,005.174,71431,23258,74206,99

  b) Tinerii cu vârsta de peste 35 de ani
  Numărul de camere
  Acd/ap
  (mp)
  Valoare de investiție locuințăRecuperarea investiției (amortizare)Cheltuieli de administrare, întreținere, reparații curente și capitaleCotă autorități publiceChirie netă anualăChiria lunarăPonderare rang localitățiPonderare venituri
  0123 = 2 : 60 ani4 = 2 x 1,50%5 = 2 x 0,50%6 = 3 + 4 + 57 = 6/128 = 7*Rang9 = 8*Venit
  158,0070.207,001.170,121.053,11351,042.574,26214,52128,71102,97
  281,0098.047,001.634,121.470,71490,243.595,06299,59179,75143,80
  3102,00123.467,002.057,781.852,01617,344.527,12377,26226,36181,08
  4135,00163.412,002.723,532.451,18817,065.991,77499,31299,59239,67

  NOTE:1. Chiria cuprinsă la coloana 8 reprezintă valoarea maximală determinată conform art. 8 alin. (7) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare.2. Pentru coloanele 8 și 9 s-au luat în calcul situațiile cele mai defavorabile, stabilite conform prevederilor art. 8 alin. (8) și (9) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:– coeficient ponderare pe rang = 0,6 aplicat la coloana 7;– coeficient ponderare pe venit = 0,8 aplicat la coloana 8.3. Acd/ap reprezintă aria construită desfășurată/apartament.4. În situația în care chiria rezultată este mai mare decât nivelul maxim prevăzut la art. 8 alin. (9^1) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, chiria se va diminua în mod corespunzător cu încadrarea în procentele prevăzute de lege.
  III. Calculul chiriei aferente locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (11) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se exemplifică astfel:
  Rata inflației comunicată de către Institutul Național de Statistică pentru anul anterior: 1,5% aplicat la chiria netă calculată pentru anul anterior
  a) Tinerii cu vârsta de până la 35 de ani [Coloanele 1-6 din tabelul de la pct. II lit. a) se mențin.]
  Chirie netă anuală actualizatăChiria lunarăPonderare rang localitățiPonderare venituri
  7 = 6 * 1,5%8 = 7/129 = 8 * Rang10 = 9 * Venit
  2.256,57188,05112,8390,26
  3.151,39262,62157,57126,06
  3.968,44330,70198,42158,74
  5.252,33437,69262,62210,09

  b) Tinerii cu vârsta de peste 35 de ani [Coloanele 1-6 din tabelul de la pct. II lit. b) se mențin.]
  Chirie netă anuală actualizatăChiria lunarăPonderare rang localitățiPonderare venituri
  7 = 6 * 1,5%8 = 7/129 = 8 * Rang10 = 9 * Venit
  2.612,87217,74130,64104,51
  3.648,98304,08182,45145,96
  4.595,03382,92229,75183,80
  6.081,65506,80304,08243,27

  NOTE:1. Modelele de calcul sunt orientative, administratorii locuințelor stabilesc suprafețele construite și valorile de investiție pentru fiecare unitate locativă.
  Anual administratorii locuințelor actualizează chiria cu rata inflației comunicată de către Institutul Național de Statistică pentru anul anterior.
  2. În situația în care chiria rezultată este mai mare decât nivelul maxim prevăzut la art. 8 alin. (9^1) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, chiria se va diminua în mod corespunzător cu încadrarea în procentele prevăzute de lege.3. Determinarea cuantumului sumei reprezentând recuperarea investiției se face proporțional din valoarea chiriei. Procentul este dat de raportul dintre valoarea amortizării (recuperarea investiției) și valoarea totală a chiriei.
  De exemplu, pentru o garsonieră (calculele pentru celelalte tipuri de apartamente se fac similar): – valoare chirie lunară integrală: 209,58 lei;– valoare chirie lunară ponderată (după aplicarea coeficienților de ponderare): 63 lei;– valoare amortizare lunară: 1.699,28 lei/an: 12 luni = 141,61 lei/lună.
  Pondere amortizare din valoarea chiriei:
  141,61 lei/209,58 lei * 100 = 67,57%.

  În aceste condiții, pentru o chirie lunară ponderată de 63 lei, UAT trebuie să transmită către ANL:
  63 lei * 67,57% = 42,57 lei.


  Anexa nr. 4

  (Anexa nr. 23 la normele metodologice)
  EXEMPLU DE CALCUL
  al valorii de vânzare
  I. Elemente de calcul1. Valoarea de investiție a imobilului (V_ii) se comunică de către Agenția Națională pentru Locuințe prin protocolul de predare-primire a imobilului către autoritatea publică locală.2. Autoritatea publică locală stabilește suprafața construită efectivă a fiecărei locuințe, inclusiv cotele indivize aferente fiecărei locuințe (S_cdl). 3. Se determină amortizarea (A), calculată în conformitate cu prevederile art. 14 din Normele metodologice privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008, cu modificările și completările ulterioare, și virată către Agenția Națională pentru Locuințe, denumită în continuare A.N.L., conform prevederilor art. 8 alin. (13) din Legea nr. 152/1998 privind înființarea A.N.L., republicată, cu modificările și completările ulterioare.4. Valoarea de investiție a locuinței (V_il) se calculează ca fiind raportul dintre valoarea de investiție a imobilului (V_ii) și suprafața construită desfășurată (S_cdi) a imobilului, multiplicat cu suprafața construită a locuinței (S_cdl).
  V_il = (V_ii/S_cdi) * S_cdl
  5. Se determină valoarea de investiție (V_ild) diminuată cu contravaloarea sumelor rezultate din cuantumul chiriei reprezentând recuperarea investiției (V_ila), calculată în funcție de durata normată de funcționare a clădirii, reținută de autoritățile administrației publice locale, ale sectoarelor municipiului București și/sau centrale, și virată către A.N.L., și amortizarea (A).
  V_ild = V_il – V_ila – A
  6. Se stabilește rata inflației (Ri)*, comunicată de Institutul Național de Statistică, pentru perioada cuprinsă între data punerii în funcțiune și data vânzării locuinței, în baza indicelui anual al prețurilor de consum, total, disponibil la adresa web: http://statistici.insse.ro/shop/?page=ipc1&lang=ro.
  NOTĂ:
  În sensul normelor metodologice, în cuprinsul sintagmei „rata inflației (Ri), comunicată de Institutul Național de Statistică, pentru perioada cuprinsă între data punerii în funcțiune și data vânzării locuinței“, „data vânzării locuinței“ este considerată data depunerii cererii de achiziționare a locuinței, cu respectarea prevederilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
  7. Se actualizează valoarea de investiție cu rata inflației.
  V_1 = V_ild x Ri/100
  8. Valoarea rezultată la pct. 7, V_1, se ponderează cu coeficientul (Cp) prevăzut la art. 10 alin. (2) lit. d^1) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
  V_2 = V_1 x Cp
  9. La valoarea de vânzare calculată pentru fiecare locuință se adaugă un comision (C) de până la 1% din valoarea de vânzare calculată a locuinței, prevăzut la art. 10 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
  C = 1% x V _2
  10. Valoarea finală de vânzare a locuinței se calculează:
  V _vl = V_2 + C
  II. Exemplu de calcul al valorii de vânzare a locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, în conformitate cu art. 10 alin. (2) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare
  Nr. crt.Descriere
  Valoare
  (lei, inclusiv TVA)
  1Dată recepție imobil (lună, an)mai 2005
  2Valoare de investiție imobil (V_ii)1.935.000,00
  3Suprafața construită desfășurată imobil (S_cdi) (mp)1.350,00
  4Suprafața construită desfășurată (mp) locuință - se determină de către UAT în baza măsurătorilor cadastrale (S_cdl)84,38
  5Amortizarea (A), calculată în conformitate cu prevederile art. 14 din Normele metodologice privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008, cu modificările și completările ulterioare, și virată către ANL 19.500,00
  6
  Valoare de investiție locuință
  V_il = (V_ii/S_cdi)* S_cdl
  120.944,67
  7
  Valoare de investiție locuință diminuată cu amortizarea virată la ANL
  V_ild = V_il – V_ila – A
  101.444,67
  8Rata inflației (comunicată de Institutul Național de Statistică, pentru perioada cuprinsă între data punerii în funcțiune și data vânzării locuinței, în baza indicelui anual al prețurilor de consum, total) - ipoteza calcul: iunie 2021179,82
  9
  Valoare de investiție actualizată cu rata inflației
  V_1 = V_ild x Ri/100
  182.417,81
  10
  Valoare de investiție ponderată cu coeficientul Cp prevăzut la art. 10 alin. (2) lit. d^1) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare
  V_2 = V_1 x Cp
  182.417,81
  11
  Comision (C) de până la 1% din valoarea de vânzare calculată a locuinței, prevăzut la art. 10 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare
  C = V_2 x 1%
  1.824,18
  12
  Valoare finală vânzare locuință
  V_vl = V_2 + C
  184.241,99

  ----