LEGE nr. 523 din 11 decembrie 2003
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 901 din 16 decembrie 2003  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Ordonanţa Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, aprobată cu modificări prin Legea nr. 143/1994, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 144 din 9 aprilie 1998, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:
  "Art. 1. - Personalul din Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Justiţiei - Direcţia Generală a Penitenciarelor şi Serviciul Independent de Protecţie şi Anticorupţie, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de Protecţie şi Pază şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale are dreptul, în timp de pace, la hrană gratuită, în condiţiile prezentei ordonanţe."
  2. Alineatul (3) al articolului 4 se abrogă.
  3. După articolul 4 se introduce un articol nou, articolul 4^1, cu următorul cuprins:
  "Art. 4^1. - (1) Pe bază de criterii de eficienţă economică, hrănirea personalului din instituţiile publice prevăzute la art. 1 se poate asigura şi prin agenţi economici de profil, cu aprobarea conducătorilor instituţiilor publice respective, în limita plafonului caloric şi a structurii normelor de hrană la care are dreptul.
  (2) Atribuirea către agenţii economici a contractelor de achiziţie a hrănirii se efectuează în conformitate cu prevederile actelor normative care reglementează domeniul achiziţiilor publice.
  (3) Spaţiile şi utilităţile aferente hrănirii, precum şi alte bunuri necesare preparării şi servirii hranei, aflate în proprietatea publică sau privată a statului şi în administrarea instituţiilor publice prevăzute la art. 1, se pot pune la dispoziţie, în conformitate cu prevederile legale, titularilor contractelor de achiziţii publice, în limita normelor interne de înzestrare, întrebuinţare şi consum, pe perioada derulării contractului de prestări de servicii.
  (4) Obligaţia de întreţinere şi reparare a bunurilor puse la dispoziţie în condiţiile alin. (3) este în sarcina exclusivă a agenţilor economici, cu suportarea cheltuielilor de către aceştia.
  (5) Se interzice utilizarea bunurilor prevăzute la alin. (3) în alte scopuri decât pentru hrănirea personalului care aparţine instituţiilor publice prevăzute la art. 1."
  4. Articolul 5 va avea următorul cuprins:
  "Art. 5. - (1) Valoarea financiară a normelor de hrană aprobate prin hotărâre a Guvernului se stabileşte şi se actualizează, în mod unitar, de către Ministerul Apărării Naţionale împreună cu celelalte instituţii publice prevăzute la art. 1, în funcţie de indicii preţurilor de consum pentru actualizare la rata inflaţiei a elementelor patrimoniale, capitolul «Mărfuri alimentare», publicaţi de Institutul Naţional de Statistică în Buletinul Statistic de Preţuri.
  (2) Actualizarea financiară a normei de hrană se face periodic, pe baza indicilor preţurilor de consum prevăzuţi la alin. (1), dacă rezultă diferenţe de peste 5% faţă de luna în care s-a stabilit ultima valoare."
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 4 noiembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  VALER DORNEANU
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 25 noiembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  Bucureşti, 11 decembrie 2003.
  Nr. 523.
  -------