NORME METODOLOGICE din 22 decembrie 2006
de aplicare a prevederilor Regulamentului Consiliului 259/93/CEE privind supravegherea şi controlul transporturilor de deşeuri în, înspre şi dinspre Comunitatea Europeană, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Convenţiei de la Basel privind controlul transportului peste frontiera al deşeurilor periculoase şi al eliminării acestora
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 20 din 12 ianuarie 2007
  Articolul 1

  (1) Prezentele norme metodologice au fost elaborate în temeiul art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 895/2006 pentru aplicarea de la data aderării României la Uniunea Europeană a Regulamentului Consiliului 259/93/CEE privind supravegherea şi controlul transporturilor de deşeuri în, înspre şi dinspre Comunitatea Europeană, adoptat la 1 februarie 1993, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 638 din 25 iulie 2006. Actul normativ comunitar preluat prin Hotărârea Guvernului nr. 895/2006 este denumit în continuare Regulament.
  (2) Agenţia Naţionala pentru Protecţia Mediului desemnată în baza art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 895/2006 ca autoritate competentă pentru aplicarea prevederilor Regulamentului şi ale Convenţiei de la Basel, la care România a aderat prin Legea nr. 6/1991, aplica prezentele norme metodologice pentru controlul intrării şi iesirii transporturilor de deşeuri pe şi de pe teritoriul României.
  (3) Prezentele norme metodologice se aplică tuturor categoriilor de deşeuri prevăzute de Regulament şi de Convenţia de la Basel.
  (4) La aplicarea prezentelor norme metodologice se tine seama de prevederile art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 895/2006 referitoare la perioadele de tranzitie acordate României pentru implementarea Regulamentului.
  (5) Autorităţile competente aplica prezentele norme metodologice pentru controlul transporturilor de deşeuri.
  (6) Costurile pentru punerea în aplicare a procedurii notificării/autorizării sunt suportate de notificator.
  Introducerea deşeurilor în România pentru punerea acestora în libera circulaţie


  Articolul 2

  Introducerea în România a deşeurilor prevăzute de Regulament şi de Convenţia de la Basel pentru punerea acestora în libera circulaţie este permisă numai în scopul valorificării.


  Articolul 3

  (1) Agenţia Naţionala pentru Protecţia Mediului autorizeaza introducerea în ţara a deşeurilor în scopul valorificării, pe baza următoarelor documente, completate în limba română sau în limba engleza:
  a) formularul de notificare completat de notificator/expeditor, conform instrucţiunilor prevăzute în anexa nr. 1;
  b) formularul de expediţie/transport completat de notificator/expeditor, conform instrucţiunilor prevăzute în anexa nr. 2.
  (2) Agenţia Naţionala pentru Protecţia Mediului autorizeaza introducerea în ţara a deşeurilor în vederea valorificării numai dacă notificatorul prezintă documentele prevăzute la art. 6 din Regulament.
  (3) Pe lângă documentele prevăzute la alin. (2), notificatorul trebuie să prezinte o dovadă scrisă din partea agenţiei judeţene pentru protecţia mediului unde este înregistrat deţinătorul instalaţiei de valorificare, prin care să se precizeze ca instalatia este autorizata pentru valorificarea deşeurilor care fac obiectul notificării.
  (4) Agenţia Naţionala pentru Protecţia Mediului analizează documentaţia şi ia o decizie privind aprobarea sau neaprobarea transportului deşeurilor.
  (5) La luarea deciziei privind transportul deşeurilor, Agenţia Naţionala pentru Protecţia Mediului tine seama de prevederile art. 7, 8 şi 9 din Regulament.
  (6) Agenţia Naţionala pentru Protecţia Mediului îşi da acordul pentru realizarea operaţiunii de introducere în ţara a deşeurilor, prin înscrierea în formularul de notificare a perioadei de valabilitate a acestuia, prin semnarea şi aplicarea ştampilei în casuta 25 a formularului de notificare prevăzut în anexa nr. 1.
  (7) Agenţia Naţionala pentru Protecţia Mediului, când autorizeaza introducerea în ţara a deşeurilor pentru valorificare, trebuie să prevadă în caseta 26 a formularului de notificare din anexa nr. 1 condiţii specifice impuse pentru valorificarea acestora.
  (8) La impunerea de condiţii specifice în caseta 26 a formularului de notificare din anexa nr. 1 se tine seama de prevederile art. 7 din Regulament şi de cele ale legislaţiei naţionale specifice, adoptate pentru reglementarea pe plan intern a anumitor categorii de deşeuri cum sunt deşeurile de anvelope, hainele uzate, precum şi altele, după caz.
  (9) Dacă în urma analizei documentaţiei se constată că nu sunt îndeplinite toate cerinţele, Agenţia Naţionala pentru Protecţia Mediului solicita notificatorului/expeditorului sau, după caz, destinatarului deşeurilor completări ale acesteia.
  Introducerea deşeurilor în România pentru tranzit


  Articolul 4

  (1) Introducerea deşeurilor în România pentru tranzitul acestora prin Comunitate în vederea eliminării sau valorificării în afară Comunităţii este autorizata de Agenţia Naţionala pentru Protecţia Mediului în conformitate cu prevederile art. 23 şi 24 din Regulament.
  (2) În cazul tranzitului deşeurilor prevăzute la alin. (1) transportul deşeurilor trebuie însoţit de următoarele documente, completate în limba română sau în limba engleza:
  a) permisul de tranzit al cărui model este prezentat în anexa nr. 3 şi care este emis de Agenţia Naţionala pentru Protecţia Mediului, pentru aprobarea tranzitului de deşeuri pe teritoriul României. Permisul de tranzit este valabil numai însoţit de autorizaţiile de import şi tranzit emise de celelalte autorităţi competente;
  b) în cazul tranzitului cu deşeuri prin state membre, deşeurile părăsind Comunitatea, copia exemplarului de control T5, prevăzut în anexa nr. 63 la Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93 de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 2.913/92 de instituire a Codului vamal comunitar, cu modificările ulterioare.
  (3) Introducerea deşeurilor în România pentru punerea în libera circulaţie a acestora într-un alt stat membru al Uniunii Europene este permisă numai pe baza permisului de tranzit al cărui model este prezentat în anexa nr. 3 şi care este emis de Agenţia Naţionala pentru Protecţia Mediului. Permisul de tranzit este valabil numai însoţit de autorizaţiile de import şi tranzit emise de celelalte autorităţi competente.
  Scoaterea deşeurilor din România


  Articolul 5

  (1) Scoaterea deşeurilor din România pentru punerea în libera circulaţie a acestora, în vederea eliminării sau valorificării într-un stat membru al Uniunii Europene, se autorizeaza de către Agenţia Naţionala pentru Protecţia Mediului în conformitate cu prevederile art. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 şi 11 din Regulament.
  (2) Scoaterea deşeurilor din România în afară Uniunii Europene se autorizeaza de către Agenţia Naţionala pentru Protecţia Mediului în conformitate cu prevederile art. 14, 15, 16, 17 şi 18 din Regulament.
  Alte dispoziţii


  Articolul 6

  Garda Naţionala de Mediu, prin comisariatele judeţene, în cadrul acţiunilor de control, inspecteaza şi controlează dacă transporturile de deşeuri pe teritoriul României sunt însoţite de următoarele documente:
  a) formularul de notificare prevăzut în anexa nr. 1, semnat şi stampilat de Agenţia Naţionala pentru Protecţia Mediului sau de autoritatea competentă din statul de destinaţie în casutele 24 şi 25, având număr unic de înregistrare;
  b) formularul de expediţie/transport prevăzut în anexa nr. 2, semnat şi stampilat de către notificator/expeditor în casuta 22, purtând acelaşi număr unic de înregistrare ca şi notificarea;
  c) permisul de tranzit prevăzut în anexa nr. 3 şi, în cazul tranzitului cu deşeuri prin state membre, deşeurile părăsind Comunitatea, copia exemplarului de control T5 prevăzut în anexa nr. 63 la Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93 de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 2.913/92 de instituire a Codului vamal comunitar, cu modificările ulterioare.
  Controlul efectuat de autoritatea vamală


  Articolul 7

  (1) La frontiera de stat a României, care reprezintă şi frontiera externa a Uniunii Europene, autoritatea vamală permite introducerea în România a deşeurilor numai pe baza următoarelor documente:
  a) formularul de notificare, semnat şi stampilat de Agenţia Naţionala pentru Protecţia Mediului sau de autoritatea competentă din statul de destinaţie în casutele 24 şi 25, având număr unic de înregistrare;
  b) formularul de expediţie/transport, semnat şi stampilat de către notificator/expeditor în casuta 22, purtând acelaşi număr unic de înregistrare ca şi notificarea.
  (2) Autoritatea vamală permite introducerea în România a mijloacelor de transport până la data limita la care expira autorizarea operaţiunii. Aceasta data este înscrisă în casuta 25 a formularului de notificare.
  (3) Dacă autoritatea vamală permite intrarea în România a mijloacelor de transport încărcate cu deşeuri, aceasta semnează şi stampileaza formularul de expediţie/transport în casuta 27, coloana intrare, şi anulează coloana ieşire printr-o linie în diagonala, pentru tranzitul deşeurilor.
  (4) Autoritatea vamală verifica valabilitatea documentelor prevăzute la alin. (1) şi concordanta dintre datele înscrise în documentele anexate la declaraţia vamală.
  (5) La frontiera de stat a României, care reprezintă şi frontiera externa a Uniunii Europene, autoritatea vamală permite scoaterea deşeurilor de pe teritoriul României pe baza următoarelor documente:
  a) formularul de notificare, semnat şi stampilat de autoritatea competentă de destinaţie în casutele 24 şi 25, având număr unic de înregistrare;
  b) formularul de expediţie/transport, semnat şi stampilat de către notificator/expeditor în casuta 22, purtând acelaşi număr unic de înregistrare ca şi notificarea;
  c) documentele prevăzute la alin. (7), după caz.
  (6) În cazul în care Agenţia Naţionala pentru Protecţia Mediului considera ca pentru scoaterea deşeurilor de pe teritoriul României pentru a ieşi din Comunitate nu este necesară autorizarea acestora conform prevederilor prezentelor norme metodologice, va comunică în scris deţinătorului de deşeuri că nu sunt necesare formularul de notificare şi formularul de expediţie/transport. Aceasta comunicare oficială scrisă este prezentată la biroul vamal pentru a se permite scoaterea deşeurilor din ţara în aceste cazuri.
  (7) În situaţia în care România este stat de tranzit, asa cum este definit la art. 2 lit. n) din Regulament, pe lângă documentele prevăzute la alin. (1) deţinătorul deşeurilor trebuie să prezinte şi permisul de tranzit prevăzut în anexa nr. 3; în cazul tranzitului cu deşeuri prin state membre, deşeurile părăsind Comunitatea pentru a fi eliminate sau valorificate în afară acesteia, deţinătorul deşeurilor trebuie să prezinte, pe lângă documentele prevăzute la alin. (1), şi permisul de tranzit şi copia exemplarului de control T5 prevăzut în anexa nr. 63 la Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93.
  (8) Documentele de transport internaţional, inclusiv cele prevăzute la art. 6, însoţesc incarcatura pe tot timpul transportului.
  (9) În cazul transportului pe calea ferată, în lipsa oricăruia dintre documentele de transport internaţional şi a celor prevăzute la art. 6, mijlocul de transport este primit şi reţinut în punctele de frontieră de intrare ale României, urmând ca destinatarul să prezinte documentele necesare în cel mult 48 de ore, în caz contrar mijlocul de transport fiind redirijat în afară teritoriului tarii, potrivit convenţiilor internaţionale feroviare la care România este parte.
  Controlul transporturilor pentru care exista suspiciuni


  Articolul 8

  Transporturile de deşeuri pentru care exista suspiciuni cu privire la mărfurile sau documentele prezentate autorităţii vamale urmează a fi controlate, la solicitarea autorităţii vamale, de către personalul împuternicit din cadrul autorităţii publice prevăzute la art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 895/2006.


  Articolul 9

  Birourile vamale solicita, prin convocare scrisă transmisă prin fax sau e-mail, după caz, potrivit modelului stabilit în anexa nr. 4, participarea la controlul vamal a reprezentanţilor autorităţilor prevăzute la art. 8. Aceştia confirma prin fax sau e-mail, în cadrul termenului fixat de autoritatea vamală, participarea la controlul vamal şi nominalizeaza persoana desemnată.


  Articolul 10

  Reprezentanţii desemnaţi conform prevederilor art. 9, denumiţi agenţi de control, participa la control având competentele stabilite în anexa nr. 5.


  Articolul 11

  În cazul în care, în urma unui control, se constată că documentele insotitoare sunt incomplete, sunt completate eronat sau exista suspiciuni în privinta mărfurilor transportate, autorităţile publice prevăzute la art. 8 dispun returnarea mijlocului de transport în ţara de expediţie.


  Articolul 12

  (1) Toate mijloacele de transport care transporta deşeuri pe teritoriul României vor urma traseul stabilit de transportator şi aprobat de Agenţia Naţionala pentru Protecţia Mediului, în momentul autorizării operaţiunii de transport al deşeurilor.
  (2) Dacă, din motive independente de transportator, nu poate fi urmat traseul stabilit, transportatorul va anunta agenţia judeteana pentru protecţia mediului pe teritoriul căreia se afla, oferind informaţii despre numărul formularului de notificare, numărul mijlocului de transport, traseul pe care urmează a se deplasa, numele, prenumele şi un număr de telefon ale conducătorului mijlocului de transport.


  Articolul 13

  Dacă mijloacele de transport care transporta deşeuri sunt descoperite ca utilizează alt traseu decât cel stabilit, cu excepţia cazurilor menţionate la art. 12 alin. (2), acestea vor fi însoţite de către organele de poliţie până la traseul stabilit, cheltuielile fiind suportate de deţinătorul deşeurilor.


  Articolul 14

  Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.


  Anexa 1
  -------
  la normele metodologice
  ------------------------
  INSTRUCŢIUNI PENTRU COMPLETAREA FORMULARULUI DE
  NOTIFICARE
  Copia Formularului de Notificare semnat şi stampilat de
  autorităţile competente însoţeşte fiecare transport de deşeuri
  *Font 9*
  ┌──────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │Casuta 1 │Numele complet, adresa, număr telefon/fax al notificatorului/expeditorului de │
  │ │deşeuri şi numele, adresa, numărul de telefon/fax al persoanei care poate fi │
  │ │contactata pentru a furniza informaţii în timpul transportului şi asupra │
  │ │oricărui incident care poate apare în timpul transportului. Dacă expeditorul │
  │ │este un mandatar/broker de deşeuri, se înscrie şi numărul înregistrării │
  │ │/certificatului de broker de deşeuri. │
  ├──────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │Casuta 2 │Numele complet, adresa, număr telefon/fax al importatorului/destinatarului de │
  │ │deşeuri şi numele, adresa, numărul de telefon/fax al persoanei care poate fi │
  │ │contactata pentru a furniza informaţii în timpul, transportului şi asupra │
  │ │oricărui incident care poate aparea în timpul transportului. Dacă importatorul/│
  │ │destinatarul de deşeuri este posesorul instalaţiei de recuperare /eliminare a │
  │ │deşeurilor, se poate înscrie "identic cu casuta 8". │
  │ │Dacă importatorul/destinatarul de deşeuri este un mandatar/broker, adică altul │
  │ │decât posesorul instalaţiei de recuperare a deşeurilor, se completează şi │
  │ │casuta 2 şi casuta 8. │
  ├──────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │Casuta 3 │Indica tipul notificării: │
  │ │ A) dacă notificarea este pentru un transport sau mai multe transporturi │
  │ │ (notificare generală) │
  │ │ B) dacă deşeurile sunt destinate: │
  │ │ (i) pentru operaţii de eliminare fără recuperare (Anexa IV A din │
  │ │ Convenţie) │
  │ │ (îi) pentru operaţii de recuperare (Anexa IV B din Convenţie) │
  │ │ C) informaţiile solicitate privind pre-autorizarea instalaţiei vor fi │
  │ │ completate de părţile care fac parte din OECD (nu sunt solicitate sub │
  │ │ Convenţia de la Basel) │
  ├──────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │Casuta 4 │Indica numărul total de transporturi programat a fi efectuat într-o anumită │
  │ │perioada de timp. │
  ├──────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │Casuta 5 │Indica estimarea cantităţii totale pe care exportatorul îşi propune sa o │
  │ │transporte (în kilograme sau în litri), într-o anumită perioada de timp. │
  ├──────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │Casuta 6 │Indica data planificata pentru primul transport şi data ultimului transport, │
  │ │care trebuie să fie de maximum 12 luni de la data primului transport. │
  ├──────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │Casuta 7 │Numele complet, adresa, număr telefon/fax al transportatorului şi numele, │
  │ │adresa, numărul de telefon/fax al persoanei care poate fi contactata pentru a │
  │ │furniza informaţii în timpul transportului şi asupra oricărui incident care │
  │ │poate apare în timpul transportului de deşeuri. Dacă sunt mai mulţi │
  │ │transportatori, sau pentru transporturile multimodale, se completează "vezi │
  │ │lista ataşată" şi se ataşează în anexa lista transportatorilor. │
  ├──────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │Casuta 8 │Numele complet, adresa, număr telefon/fax al posesorului instalaţiei de │
  │ │recuperare/eliminare a deşeurilor. Dacă locaţia instalaţiei este diferita, │
  │ │se va completa şi adresa acesteia, număr telefon/fax, persoana de contact. │
  │ │De asemenea, se completează şi numărul autorizaţiei de mediu pentru │
  │ │valorificarea deşeurilor şi limita de valabilitate. │
  ├──────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │Casuta 9 │Se înscrie codul "R" de recuperare sau "D" de eliminare (codurile se regăsesc │
  │ │înscrise pe formularul de notificare). Pentru importuri în România, este │
  │ │interzis codul "D". Dacă este necesar, atasati informaţii suplimentare │
  ├──────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │Casuta 10 │Numele complet, adresa, număr telefon/fax al generatorului(expeditorului) de │
  │ │deşeuri şi numele, adresa, numărul de telefon/fax al persoanei care poate fi │
  │ │contactata pentru a furniza informaţii în timpul transportului şi asupra │
  │ │oricărui incident care poate aparea în timpul transportului. Pentru mai mulţi │
  │ │generatori va fi ataşată lista în anexa. │
  ├──────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │Casuta 11 │Se înscrie codul fiecărui mod de transport utilizat (codurile se regăsesc │
  │ │înscrise pe formularul de notificare). Dacă se utilizează transport │
  │ │multimodal, vor fi înscrise codurile pentru toate modurile de transport. │
  ├──────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │Casuta 12 │Se înscrie codul pentru fiecare mod de ambalare al deşeurilor (codurile se │
  │ │regăsesc înscrise pe formularul de notificare). │
  ├──────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │Casuta 13 │Denumirea sub care sunt cunoscute deşeurile, împreună cu denumirea chimica, a │
  │ │constituientilor, concentraţie şi compoziţie. Dacă este cazul, se ataşează fişa│
  │ │tehnica de securitate. │
  ├──────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │Casuta 14 │Se înscrie codificarea caracteristicilor fizice ale deseului (codurile se │
  │ │regăsesc înscrise în formularul de notificare). │
  ├──────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │Casuta 15 │Se iescrie codul de identificare al deseului - în statul exportator/expeditor; │
  │ │în statul importator/destinatar; Codul Internaţional de Identificare al │
  │ │Deşeurilor (IWIC)şi Codul European al Deşeurilor (EWC) │
  ├──────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │Casuta 16 │Indica codul de identificare al deseului conform OECD │
  ├──────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │Casuta 17 │Indica codul de identificare al deseului Y prevăzut în Convenţia de la Basel │
  │ │şi Ghidul OECD. │
  ├──────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │Casuta 18 │Se înscrie codul de periculozitate (codurile se regăsesc înscrise în formularul│
  │ │de notificare) - reprezintă proprietăţile periculoase ale deseului. │
  ├──────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │Casuta 19 │Se înscrie identificarea numărului UN şi clasa UN (codurile se regăsesc │
  │ │înscrise în formularul de notificare) │
  ├──────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │Casuta 20 │Se înscrie codul tarii pentru fiecare autoritate competentă şi punctul de │
  │ │intrare/ieşire pentru ţara de expediţie, de tranzit şi de destinaţie. Când nu │
  │ │este cunoscut codul tarii se înscrie numele tarii. │
  ├──────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │Casuta 21 │Se înscrie numele punctului de intrare/ieşire din Uniunea Europeană │
  ├──────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │Casuta 22 │Se înscrie numărul de anexe care conţin informaţii care nu au putut fi incluse │
  │ │în formular. │
  │ │Toate anexele se vor referi la numărul formularului de notificare. │
  ├──────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │Casuta 23 │Se completează în original cu numele notificatorului/expeditorului, persoana de│
  │ │contact, semnatura şi ştampila. │
  ├──────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │Casuta 24 │Este completată de autoritatea competentă de destinaţie şi indica acordul │
  │ │preliminar pentru operaţiunea de import, cat şi startul perioadei de evaluare. │
  ├──────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │Casuta 25 │Este completată de autoritatea competentă de destinaţie indicând autorizarea │
  │ │/consimţământul sau obiecţiile privind operaţiunea de import. │
  ├──────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │Casuta 26 │Aceasta casuta poate fi utilizata de autoritatea competentă, pentru înscrierea │
  │ │de condiţii specifice sau sa explice obiecţiile lor privind transportul de │
  │ │deşeuri. │
  └──────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


     COMUNITATEA EUROPEANĂ (a) TRANSPORT DE DEŞEURI PESTE FRONTIERA
                                                 Formularul de notificare
  ┌──────────────────────────────┬───────────────────────────────────┬───────────────────────┐
  │1. Notificator/expeditor │3. Notificare cuprinzând (1): │ │
  │ (nume, adresa) şi nr. de │A (i) Un singur transport │RO │
  │ înregistrare unde este cazul:│ (expediţie) [] └───────────────────────┤
  │ │ (îi) Notificare generală [] B (i) Eliminare (fără │
  │ │ mai multe transporturi valorificare) []│
  │ │ (expeditii) (îi) Operatia de │
  │ Tel: Fax: │ valorificare []│
  │ │ C*Instalaţii de valorificare │
  │ │ autorizate ..... da [] │
  │ Persoana de legătură: │ nu [] │
  │ │ │
  │ │* se completează numai în cazul │
  │ │ B (îi) │
  ├──────────────────────────────┼───────────────────────────────────┬───────────────────────┤
  │2. Destinatar (nume, adresa) │4. Numărul total de transporturi │5. Cantitatea totală │
  │ şi număr de înregistrare │ planificate │ planificata* │
  │ unde este cazul: │ │ kg │
  │ │ │ ............... │
  │ │ │ litri │
  │ Tel: fax: │ │*) autorităţile │
  │ │ │competente solicita │
  │ │ │ cantitatea în kg │
  │ Persoana de legătură: ├───────────────────────────────────┼───────────────────────┤
  │ │6. Primul transport │ Ultimul transport │
  │ │ nu înainte de: │ nu după; │
  ├──────────────────────────────┤ │ │
  │7. Transportator (i)* (nume, ├───────────────────────────────────┴───────────────────────┤
  │ adresa) şi număr de │ │
  │ înregistrare unde este cazul:│8.Instalaţii (facilităţi) de eliminare/valorificare (nume; │
  │ │ amplasament, adresa): │
  │ │ │
  │ │ │
  │ Tel: fax: │ Tel: fax: │
  │ Persoana de legătură: │ Nr. de înregistrare, unde este │
  │ │ cazul: │
  │ * atasati o lista dacă sunt │ Limita valabilităţii autorizaţiei: │
  │ mai mulţi │ Persoana de legătură: │
  ├──────────────────────────────┤ │
  │10. Generator/producător de ├───────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ deşeuri (nume şi adresa): │9.Număr de cod al operaţiunii de eliminare/valorificare (2)│
  │ │ şi tehnologia folosită: * │
  │ │ * atasati, dacă este necesar, detalii │
  │ │ │
  │ Tel: fax: ├───────────────────────────────────┬───────────────────────┤
  │ Persoana de legatara: │11. Modalităţi de transport (2): │12.Tipuri de ambalare │
  │ Procesul şi locul generarii │ │ (2): │
  │ deşeurilor │ ├───────────────────────┤
  │ *(atasati, dacă este necesar,│ │14.Caracteristici │
  │ detalii) │ │ fizice (2): │
  ├──────────────────────────────┤ │ │
  │13. Denumirea şi compozitia │ │ │
  │ chimica a deşeurilor: │ │ │
  ├──────────────────────────────┴───────────────────────────────────┼───────────────────────┤
  │ │17.Numărul Y(2): │
  │15. Codul de identificare al │ │
  │ deşeurilor: │ │
  │în statul exportator/expeditor: Codul Internaţional de ├───────────────────────┤
  │în statul importator/destinatar: Identificare al Deşeurilor │18.Numărul H(2): │
  │Cod vamal (sistem armonizat HS) (IWIC): │ │
  │ Catalogul European al │ │
  │ Deşeurilor (EWC): │ │
  │ Altele (specificati): │ │
  ├──────────────────────────────┬───────────────────────────────────┴───────────────────────┤
  │ │ │
  │16. Clasificarea OECD(1): │19. Numărul de identificare al ONU Clasa ONU (2): │
  │ │ │
  │galben [] roşu [] şi numărul:│ │
  │ │ │
  │ altele* [] * atasati detalii│ │
  ├──────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┤
  │20. Statele de implicate (2), numerele de cod ale autorităţilor competente (unde este │
  │ cazul) şi punctele de frontieră de intrare şi ieşire: │
  │ │
  │ Statul exportator/expeditor Statele tranzitate Statul importator/destinatar │
  ├───────────────┬──────────────┬──────────────────┬────────────────┬───────────────────────┤
  │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │
  ├───────────────┴──────────────┴─────┬────────────┴────────────────┴───────────────────────┤
  │21. Birouri vamale de intrare │23. Declaraţia notificatorului/exportatorului: │
  │ şi/sau ieşire (Comunitatea │ │
  │ Europeană): │ │
  │ │ │
  │ │ Declar pe propria răspundere ca datele şi │
  │ Intrare: │ informaţiile de mai sus sunt complete şi corecte. │
  │ │ Declar de asemenea ca imi asum obligaţiile │
  │ │ contractuale scrise stabilite conform legii şi ca │
  │ │ asigurarea sau garanţia financiară depusa sunt în │
  │ │ măsura sa acopere transportul peste frontiera al │
  │ ┌──────────────┤ deşeurilor. │
  │ Ieşire: │22. │ │
  │ │Număr anexe │ Nume: Semnatura: │
  │ │ataşate │ Data: │
  ├─────────────────────┴──────────────┴─────────────────────────────────────────────────────┤
  │ Pentru utilizare de către autorităţile competente │
  ├──────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┤
  │24. Se completează de către statul importator/ │25.Autorizarea* (acceptul, permisiunea)│
  │destinatar (pentru UE şi OECD) şi de statul de │pentru transportul deşeurilor peste │
  │ tranzit (pentru Părţi ale Convenţiei de la Basel)│frontiera acordat de autoritatea │
  │ │competenţa a (numele tarii) │
  │ │ │
  │Notificare primită Confirmare trimisa │ emis pe data de: │
  │ pe data de: pe data de: │ │
  │ │ │
  │ │Numele autorităţii competente, │
  │ │semnatura şi/sau ştampila │
  │ │ │
  │Numele autorităţii competente, semnatura şi/sau │ │
  │ ştampila │ │
  │ │ Autorizaţia expira pe data de: │
  │ │ Condiţii specifice (1) │
  │ │ nu [] da [] │
  │ │ │
  │ │vezi caseta 26 de pe verso │
  │ │ │
  └──────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘

      (1) Se bifeaza cu X în casetele corespunzătoare
      (2) A se vedea codurile de pe verso;
      Autorităţile competente solicita cantitatea deşeurilor în kg

  Lista abrevierilor utilizate în formularul de notificare
  Operaţiuni de eliminare/valorificare (caseta 9)
  Operaţiuni de eliminare Operaţiuni de valorificare
  *Font 9*
  ────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────
   D1 Depozitarea pe sol sau în subsol (de exemplu, R1 Utilizarea ca material combustibil
   depunerea în depozite de gunoi) sau ca mijloc de producere a energiei

   D2 Tratarea prin contact cu solul (de exemplu R2 Recuperarea sau regenerarea
   biodegradarea deşeurilor lichide sau a namolurilor solventilor
   depozitate pe sol)

   D3 Injectare în subteran (de exemplu, injectarea R3 Reciclarea/recuperarea subst.
   de deşeurilor pompabile în puţuri, saline sau organice care nu sunt utilizate
   staturi geologice) ca solventi

   D4 Descărcarea pe suprafeţe (de exemplu descărcarea R4 Reciclarea sau recuperarea
   de deşeuri lichide sau de namoluri în depresiuni, metalelor şi compusilor metalici
   iazuri sau lagune)

   D5 Depozitarea pe teren special amenajat (de R5 Reciclarea sau recuperarea altor
   exemplu, dispunerea în celule etanse separate, materiale anorganice
   acoperite şi izolate unele de altele şi de mediul
   înconjurător)

   D6 Evacuarea deşeurilor solide în mediul acvatic, R6 Regenerarea acizilor sau a bazelor
   exceptând marile şi oceanele

   D7 Evacuarea în mari/oceane inclusiv ingroparea R7 Valorificarea produselor folosite
   în subsolul marin la captarea poluantilor

   D8 Tratament biologic nespecificat la un alt R8 Valorificarea produselor din
   punct din prezenta lista, din care rezultă, catalizatori
   în final, compuşi sau amestecuri care sunt
   eliminate prin intermediul oricărei operaţiuni
   enumerate la D1-D12.

   D9 Tratament fizico-chimic nespecificat la un alt R9 Rerafinarea uleiurilor uzate sau
   punct din prezenta anexa, din care rezultă, în alte reutilizari ale acestora
   final, compuşi sau amestecuri care sunt eliminate
   prin intermediul oricărei operaţiuni enumerate la
   D1-D12 (de exemplu: evaporare, uscare, calcinare,
   etc);

   D10 Incinerare pe sol; R10 Împrăştierea pe sol, în beneficiul
                                                       agriculturii sau pentru reconstrucţie
                                                       ecologica, inclusiv operaţiunile de
                                                       compostare şi alte procese de
                                                       transformare biologica

   D11 Incinerare pe mare; R11 Utilizarea deşeurilor obţinute în
                                                       urma oricărei operaţiuni menţionate
                                                       la punctele R1-R10

   D12 Stocare permanenta (de exemplu, introducerea R12 Schimb de deşeuri între deţinători
   de containere cu deşeuri într-o mina); pentru a putea fi supuse uneia dintre
                                                       operaţiunile menţionate la punctele
                                                       R1-R11
   D13 Amestecare înainte de a se încadra în oricare R13 Stocarea de deşeuri în scopul de a
   dintre operaţiunile D1-D12 fi supuse uneia dintre operaţiunile
                                                       menţionate la R1-R12, exclusiv
                                                       depozitarea temporară înaintea
                                                       colectării, în zona de producere.

   D14 Reambalare înainte de a se încadra în oricare
   din operaţiunile D1-D13

   D15 Stocare înainte de efectuarea oricărei NOTĂ: Operaţiunile de depozitare nu
   operaţiuni menţionate la D1-D12, cu excepţia sunt relevante pentru sistemul de
   depozitarii temporare înaintea colectării, control al OECD
   pe zona de producere

  ────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────

    Tipuri de transport Tipuri de ambalare │ Clasa ONU şi numărul H
         (caseta 11) (caseta 12) │ (casetele 18 şi 19)
                                                      │
   R= sosea 1. Bidon │ ONU H Denumire (etichetare)
   T= cale ferată 2. Butoi de lemn │ 1 H1 Explozive
   S= pe mare 3. Canistra │ 3 H3 Lichide inflamabile
   A= aeriană 4. Cutie │ 4.1 H4.1 Solide inflamabile
   W= ape interioare 5. Sac │ 4.2 H4.2 Substanţe sau deşeuri
                           6. Ambalaj compozit │ care se pot aprinde
                                                      │ spontan
                                                      │ 4.3 H4.3 Substanţe sau deşeuri
                                                      │ care în contact cu apa
                                                      │ emit gaze inflamabile
                           7. Recipient sub presiune │ 5.1 H5.1 Oxidanti
                           8. Vrac │ 5.2 H5.2 Peroxizi organici
                           9. Altele (specificati) │ 6.1 H6.1 Otravuri (acute)
                                                      │ 6.2 H6.2 Substanţe infectioase
  ────────────────────────────────────────────────────┤
         Caracteristici fizice (clasa 14) │
   1. Pulverulent/pulbere 5. Lichid │ 8 H8 Corozivi
   2. Solid 6. Gazos │ 9 H10 Eliberare de gaze toxice
                                                      │ în contact cu aerul
                                                      │ sau apa
   3. Vascos/pasta 7. Altele (specificati) │ 9 H11 Toxice
   4. Namol │ 9 H12 Ecotoxice
                                                      │ 9 H13 Capabile, prin orice
                                                      │ mijloc, după evacuare, sa
                                                      │ formeze alte materiale
                                                      │ care poseda oricare din
                                                      │ caracteristicile
                                                      │ enumerate mai sus
  ────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────
                             Codurile ţărilor din OECD (caseta 20)

   Australia: AU Finlanda: FI Irlanda: IE Olanda: NL Suedia: SE
   Austria: AT Franţa: FR Italia: IT Noua Zeelanda: NZ Elvetia: CH
   Belgia: BE Germania: DE Japonia: JP Norvegia: NO Turcia: TR
   Canada: CA Grecia: GR Luxemburg: LU Portugalia: PT Marea Britanie: GB
   Danemarca: DK Islanda: IS Mexic: MX Spania: ES S.U.A.: US

   Pentru alte state se vor folosi abrevierile din standardul ISO 3166

   26. Condiţii specifice pentru aprobarea deplasări


  Anexa 2
  -------
  la normele metodologice
  ------------------------
  INSTRUCŢIUNI PENTRU COMPLETAREA FORMULARULUI DE EXPEDIŢIE/TRANSPORT
  Formularul de expediţie/transport se completează şi se transmite la AMPM la nr. Fax 0040214934350, cu trei zile înaintea efectuării fiecărui transport.
  Originalul Formularului de expediţie/transport completat însoţeşte fiecare transport până la destinaţie.
  După completarea de către destinatar a cantităţii de deşeuri primite, Formularul de expediţie/transport se transmite la ANPM la nr. fax 0040214934350
  *Font 9*
  Casuta 1 Numele complet, adresa, număr telefon, fax al notificatorului/expeditorului de deşeuri numele, adresa, numărul de telefon/fax al persoanei care poate fi contactata pentru a furniza informaţii în timpul transportului şi asupra oricărui incident care poate apare în timpul transportului. Dacă notificatorul/ expeditorul este un mandatar/broker de deşeuri, se înscrie şi numărul de înregistrare/certificatului de broker de deşeuri.
  Casuta 2 Numărul de telefon/fax al persoanei care poate fi contactata pentru a furniza informaţii în timpul transportului şi asupra oricărui incident care poate aparea în timpul transportului. Dacă importatorul/destinatarul de deşeuri este posesorul instalaţiei de valorificare /eliminare a deşeurilor, se poate înscrie "identic cu casuta 8". Dacă importatorul/destinatarul de deşeuri este un mandatar/broker adică altul decât posesorul instalaţiei de valorificare a deşeurilor, se completează şi casuta 2 şi casuta 8.
  Casuta 3 Se înscrie numărul FORMULARULUI DE NOTIFICARE.
  Casuta 4 Se înscrie numărul de ordine a transportului. În cazul în care notificarea este pentru un singur transport, va fi înscris numărul 1. Pentru mai multe transporturi, vor fi înscrise în ordine crescatoare numerele începând cu numărul 1.
  Casuta 5 Numele complet, adresa, număr telefon/fax al transportatorului şi numele, adresa, numărul telefon/fax al persoanei care poate fi contactata pentru a furniza informaţii în timpul transportului şi asupra oricărui incident care poate aparea în timpul transportului de deşeuri. Aceasta casuta se completează cu datele de identificare al organizatorului transportului în cazul transportului multimodal.
  Casuta 6 Se completează în cazul transportului multimodal.
  Casuta 7 Se completează în cazul transportului multimodal.
  Casuta 8 Numele complet, adresa, număr telefon/fax al posesorului instalaţiei de recuperare a deşeurilor. Dacă locaţia instalaţiei este diferita, se va completa şi adresa acesteia, număr telefon/fax, persoana de contact. De asemenea, se completează şi numărul autorizaţiei de mediu şi limita de valabilitate
  Casuta 9 Se insrie codul "R" de valorificare sau "D" de eliminare (codurile se regăsesc înscrise pe formularul de notificare). Pentru importuri în România, este interzis codul "D". Dacă este necesar, atasati informaţii suplimentare.
  Casuta 10 Se completează cu datele de identificare a mijlocului de transport, data efectuării transportului, semnatura şi ştampila reprezentantului transportatorului.
  Casuta 11 Se completează cu datele de identificare a mijlocului de transport, data efectuării transportului, semnatura şi ştampila reprezentantului transportatorului.
  Casuta 12 Se completează cu datele de identificare a mijlocului de transport, data efectuării transportului, semnatura şi ştampila reprezentantului transportatorului.
  Casuta 13 Denumirea sub care sunt cunoscute deşeurile, împreună cu denumirea chimica, a constituentilor, concentraţie şi compoziţie. Dacă este cazul, se ataşează fişa tehnica de securitate.
  Casuta 14 Se înscrie codificarea caracteristicilor fizice ale deseului (codurile se regăsesc înscrise în formularul de (notificare).
  Casuta 15 Se înscrie codul de identificare a deseului - în statul exportator/expeditor; în statul importator/destinatar; Codul Internaţional de Identificare al Deşeurilor (IWIC) şi Codul European al Deşeurilor (EWC)
  Casuta 16 Se înscrie codul de identificare a deseului conform OECD
  Casuta 17 Se completează de expeditor cu cantitatea de deşeuri din documentele de însoţire.
  Casuta 18 Se înscrie numărul total de coteţe aflate în mijlocul de transport.
  Casuta 19 Se înscrie identificarea numărului UN şi clasa UN (codurile se regăsesc înscrise în formularul de notificare)
  Casuta 20 Se precizează dacă sunt condiţii speciale de manipulare.
  Casuta 21 Data prevăzută pentru efectuarea transportului
  Casuta 22 Se înscrie numele persoanei care furnizează informaţiile incluse în formular, data, semnatura şi ştampila în original.
  Casuta 23 Se completează de către destinatar în cazul în care nu este posesorul instalaţiei de valorificare. Se completează cu data privind cantitatea primită, cantitatea respinsă (dacă este cazul; în cazul în care o anumită cantitate este respinsă, va fi contactata imediat autoritatea competentă de mediu). Se completează cu data primirii deşeurilor, numele celui care le-a primit, semnatura şi ştampila.
  Casuta 24 Se completează de către destinatar în cazul în care este posesorul instalaţiei de valorificare. Se completează cu date privind cantitatea primită, cantitatea respinsă (dacă este cazul; în cazul în care o anumită cantitate este respinsă, va fi contactata imediat autoritatea competentă de mediu). Se completează cu data primirii deşeurilor, numele celui care le-a primit, semnatura şi ştampila.
  Casuta 25 Este completată după ce procesul de valorificare al deşeurilor care fac obiectul transportului a fost finalizat. Se completează, se semnează şi se stampileaza de către posesorul instalaţiei de valorificare. În max. 180 de zile de la primirea deşeurilor se transmite la notificator/expeditor şi la autoritatea competentă de mediu la nr. Fax. 004021/4934350.
  Casuta 26, 27,28 Aceste casute vor fi utilizate de autorităţile vamale din statul de expediţie, din statele de tranzit şi din statul de destinaţie.

  TRANSPORT DE DEŞEURI PESTE FRONTIERA
  COMUNITATEA EUROPEANĂ (a) FORMULAR DE EXPEDIŢIE/TRANSPORT
  *Font 9*

  ┌──────────────────────────────┬────────────────────────────┬──────────────────────────────┐
  │1. Notificator │3. Nunarul corespunzător │4. Numărul în serie │
  │ (nume, adresa) şi nr. de │ formularului de notificare │ al transportului │
  │ înregistrare unde este cazul:├────────────────────────────┴──────────────────────────────┤
  │ │8. Instalaţiile (facilităţile) de eliminare/valorificare │
  │ Tel: Fax: │ (nume, amplasament, adresa): │
  │ │ tel: fax: │
  │ Persoana de legătură: │ Nr. de înregistrare unde este cazul: │
  │ │ Limita valabilităţii autorizaţiei │
  │ │ Persoana de legătură │
  ├──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
  │2. Destinatar (nume, adresa) │9. Nr. de cod al operaţiunii de │
  │ şi număr de înregistrare │ eliminare/valorificare (2) │
  │ unde este cazul: │ şi tehnologia utilizata: │
  │ Tel: fax: │ │
  │ Persoana de legătură: │ │
  ├──────────────────────────────┼───────────────────────────────────┬───────────────────────┤
  │5. Primul transportator │6. Al doilea transportator │7.Ultimul transportator│
  │ (nume,adresa): │ (nume,adresa)(3): │ (nume,adresa): │
  │ │ │ │
  │ Nr. de înregistrare: │ Nr. de înregistrare: │ Nr. de înregistrare: │
  │ (unde este cazul) │ (unde este cazul) │ (unde este cazul) │
  │ │ │ │
  │ tel: fax │ tel: fax │ tel: fax │
  ├──────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────┤
  │10. Tipul mijloacelor de │11. Tipul mijloacelor de │12.Tipul mijloacelor de│
  │ transport │ transport │ transport │
  │ │ │ │
  │Data efectuării transportului:│Data efectuării transportului: │ Data efectuării │
  │ │ │ transportului: │
  │Semnatura reprezentantului │ Semnatura reprezentantului │ Semnatura reprezentan-│
  │transportatorului │ transportatorului: │tului transportatorului│
  ├──────────────────────────────┴───────────────────────────────────┼───────────────────────┤
  │13. Denumirea deseului │14.Caracteristici │
  │ │ fizice (2): │
  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
  │15. Codul de identificare al │17.Cantitatea prezenta*│
  │ deseului conform Anexei nr. 1: │ kg │
  │ │ litri │
  │ sau Codul Internaţional de │ │
  │ Codul în statul exportator/ Identificare al Deşeurilor │*autorităţile competente
  │ expeditor: (IWIC): │ solicita cantitatea │
  │ Codul în statul importator/ Codul în Catalogul European al │ în kg │
  │ destinatar: Deşeurilor (EWC): │ │
  │ Codul vamal(Sistemul armonizat Altele (specificati): ├───────────────────────┤
  │ HS) │18. Număr de containere│
  ├──────────────────────────────┬───────────────────────────────────┴───────────────────────┤
  │ │ │
  │16. Clasificarea OECD(1): │19. Numărul de identificare al ONU Clasa ONU: │
  │ │ │
  │galben [] roşu [] şi numărul:│ │
  │ │ │
  │ altele* [] * atasati detalii│ │
  ├──────────────────────────────┴─────┬─────────────────────────────────────────────────────┤
  │20. Cerinţe speciale de manipulare: │22. Declaraţia notificatorului: │
  │ │ │
  │ │ Declar pe propria răspundere ca datele şi │
  │ │ informaţiile de mai sus sunt complete şi corecte. │
  │ │ Declar de asemenea ca imi asum obligaţiile │
  │ │ contractuale scrise stabilite conform legii şi ca │
  │ │ asigurarea sau garanţia financiară depusa sunt în │
  │ │ măsura sa acopere transportul peste frontiera al │
  ├────────────────────────────────────┤ deşeurilor şi ca s-au obţinut toate autorizările │
  │21. Data curenta a transportului │ necesare de la autorităţile competente implicate │
  │ │ │
  │ │ Nume: Semnatura: │
  │ │ Data: │
  ├────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────┤
  │ Se completează de către destinatar/reprezentantul instalaţiei de eliminare/valorificare │
  ├──────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┤
  │23. Incarcatura primită de către destinatar │25. Declar că valorificarea deşeurilor │
  │(în cazul în care nu este reprezentantul │ descrisă anterior este completa │
  │ instalaţiei de eliminare/valorificare) │ │
  │ │ │
  │ Cantitatea kg [] litri [] acceptată [] │ │
  │ primită respinsă* [] │ │
  │ │ │
  │ Data: Nume: Semnatura: │ │
  │ │ Data: │
  │ * a se contacta imediat autorităţile competente │ │
  │ │ │
  ├──────────────────────────────────────────────────┤ │
  │24. Incarcatura recepţionată la instalatia │ Numele: │
  │ de eliminare/valorificare │ │
  │ │ │
  │ Cantitatea kg [] litri [] acceptată [] │ │
  │ recepţionată: respinsă* [] │ Semnatura: │
  │ │ │
  │ Data: Nume: Semnatura: │ │
  │ │ │
  │ Metoda de eliminare/valorificare │ │
  │ │ │
  │ * a se contacta imediat autorităţile competente │ │
  └──────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘

  Lista abrevierilor utilizate în formularul de expediţie/de transport
  OPERAŢIUNI DE ELIMINARE/VALORIFICARE (caseta 9)
  OPERAŢIUNI DE ELIMINARE (NU VALORIFICARE) OPERAŢIUNI DE VALORIFICARE
  *Font 9*
  ────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────
   D1 Depozitarea pe sol sau în subsol (de exemplu, R1 Utilizarea ca material combustibil
   depunerea în depozite de gunoi) sau ca mijloc de producere a energiei
   D2 Tratarea prin contact cu solul (de exemplu R2 Recuperarea sau regenerarea
   biodegradarea deşeurilor lichide sau a namolurilor solventilor
   depozitate pe sol)
   D3 Injectare în subteran (de exemplu, injectarea R3 Reciclarea/recuperarea subst.
   deşeurilor pompabile în puţuri, saline sau organice care nu sunt utilizate
   staturi geologice) ca solventi
   D4 Descărcarea pe suprafeţe (de exemplu descărcarea R4 Reciclarea sau recuperarea
   de deşeuri lichide sau de namoluri în depresiuni, metalelor şi compusilor metalici
   iazuri sau lagune)
   D5 Depozitarea pe teren special amenajat (de R5 Reciclarea sau recuperarea altor
   exemplu, dispunerea în celule etanse separate, materiale anorganice
   acoperite şi izolate unele de altele şi de mediul
   înconjurător)
   D6 Evacuarea deşeurilor solide în mediul acvatic, R6 Regenerarea acizilor sau a bazelor
   exceptând marile şi oceanele
   D7 Evacuarea în mari/oceane inclusiv ingroparea R7 Valorificarea produselor folosite
   în subsolul marin la captarea poluantilor
   D8 Tratament biologic nespecificat la un alt R8 Valorificarea produselor din
   punct din prezenta lista, din care rezultă, catalizatori
   în final, compuşi sau amestecuri care sunt
   eliminate prin intermediul oricărei operaţiuni
   enumerate la D1-D12.
   D9 Tratament fizico-chimic nespecificat la un alt R9 Rerafinarea uleiurilor uzate sau
   punct din prezenta anexa, din care rezultă, în alte reutilizari ale acestora
   final, compuşi sau amestecuri care sunt eliminate
   prin intermediul oricărei operaţiuni enumerate la
   D1-D12 (de exemplu: evaporare, uscare, calcinare,
   etc);
   D10 Incinerare pe sol; R10 Împrăştierea pe sol, în beneficiul
                                                       agriculturii sau pentru reconstrucţie
                                                       ecologica, inclusiv operaţiunile de
                                                       compostare şi alte procese de
                                                       transformare biologica
   D11 Incinerare pe mare; R11 Utilizarea deşeurilor obţinute în
                                                       urma oricărei operaţiuni menţionate
                                                       la punctele R1-R10
   D12 Stocare permanenta (de exemplu, introducerea R12 Schimb de deşeuri între deţinători
   de containere cu deşeuri într-o mina); pentru a putea fi supuse uneia dintre
                                                       operaţiunile menţionate la punctele
                                                       R1-R11
   D13 Amestecare înainte de a se încadra în oricare R13 Stocarea de deşeuri în scopul de a
   dintre operaţiunile D1-D12 fi supuse uneia dintre operaţiunile
                                                       menţionate la R1-R12, exclusiv
                                                       depozitarea temporară înaintea
                                                       colectării, în zona de producere.
   D14 Reambalare înainte de a se încadra în oricare
   din operaţiunile D1-D12
   D15 Stocare înainte de efectuarea oricărei
   operaţiuni menţionate la D1-D12, cu excepţia
   depozitarii temporare înaintea colectării,
   pe zona de producere
         Caracteristici fizice (clasa 14)
   1. Pulverulent/pulbere 5. Lichid
   2. Solid 6. Gazos
   3. Vascos/pasta 7. Altele (specificati)
   4. Namol
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                  Codurile ţărilor din OECD (casetele 26-27-28)
   Australia: AU Finlanda: FI Irlanda: IE Olanda: NL Suedia: SE
   Austria: AT Franţa: FR Italia: IT Noua Zeelanda: NZ Elvetia: CH
   Belgia: BE Germania: DE Japonia: JP Norvegia: NO Turcia: TR
   Canada: CA Grecia; GR Luxemburg: LU Portugalia: PT Marea Britanie: GB
   Danemarca: DK Islanda: IS Mexic: MX Spania: ES S.U.A.: US
   Pentru alte state se vor folosi abrevierile din standardul ISO 3166

  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │Se utilizează de birourile vamale │
  ├───────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┤
  │26. Statul exportator/ expeditor │ 27. Stampilele birourilor vamale │
  │ │ ale statelor de tranzit │
  │ Biroul vamal de ieşire ├─────────────────────────┬────────────────────────────┤
  │ │ Numde statului (1): │ Numde statului (1): │
  │ ├────────────┬────────────┼────────────┬───────────────┤
  │ │ Intrare │ Ieşire │ Intrare │ Ieşire │
  │Deseul prezentat anterior a │ │ │ │ │
  │părăsit statul: │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │
  │Ştampila: │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │
  │Semnatura: │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │
  ├───────────────────────────────────┼────────────┴────────────┴────────────┴───────────────┤
  │28. Statul importator/destinatar │ Numde statului (1): │ Numde statului (1): │
  │ ├────────────┬────────────┼────────────┬───────────────┤
  │ │ Intrare │ Ieşire │ Intrare │ Ieşire │
  │Deseul prezentat anterior a │ │ │ │ │
  │intrat în statul: │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │
  │Ştampila: │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │
  │Semnatura: │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │
  └───────────────────────────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴───────────────┘
      (1 A se vedea codurile statelor menţionate


  Anexa 3
  -------
  la normele metodologice
  -----------------------
  STEMA ROMÂNIA MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR AGENŢIA NAŢIONALA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI

  Bucureşti, Aleea Lacul Morii nr. 151, sector 6. cod 060841
  Tel: +40-21-493 4350; +40-746-22 66 55; fax: +40-21-493 4350
  e-mail: preşedinte@anpm.ro; www.anpm.ro
  -----------------------------------------------------------------------------
  CABINET PREŞEDINTE
  Nr. de înregistrare Data:
  Notificare Nr. .......
  Transportul deşeurilor peste frontiera
  Regulamentul Consiliului nr. 259/93/CEE privind supravegherea şi controlul transporturilor de deşeuri în, înspre şi dinspre Comunitatea Europeană
  Hotărârea de Guvern nr. 895/2006, art. 3.
  Permis de Tranzit
  Agenţia Naţionala pentru Protecţia Mediului desemnată ca autoritate competentă română, permite tranzitarea teritoriului României de la firma ...(numele complet, adresa, ţara) la firma...., (numele complet, adresa, ţara) privind transportul următoarelor deşeuri destinate (recuperării/eliminării):
      Notificarea EWC OECD Descrierea Cantitatea
          Nr. Cod Cod deseului Kg
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  Permisul este valabil pe teritoriul României, până la data .............
  Punct de intrare în Comunitatea Europeană:
  Punct de ieşire din Comunitatea Europeană:
  Traseul care va fi urmat pe teritoriul României:
  Permisul de tranzit este valabil cu respectarea în mod obligatoriu a următoarelor condiţii;
  1. Modul de ambalare şi transport: în concordanta cu prevederile ADR privind transportul pe drumurile publice.
  2. Tranzitarea României va respecta traseul indicat prin acest permis de tranzit, fără descărcare/transbordare.
  3. Orice accident sau/şi poluarea mediului care are loc pe timpul transportului trebuie să fie raportată Agenţiei Judeţene pentru Protecţia Mediului iar notificatorul/expeditorul este obligat sa remedieze situaţia pe cheltuiala lui.
  4. Dacă transportul deseului nu s-a făcut în concordanta cu termenii din contract, expeditorul este obligat sa transporte deşeurile înapoi în ţara de expediţie, pe cheltuiala lui.
  5. Acest permis de tranzit este valabil numai cu consimţământul Autorităţilor Competente din Statele interesate.
  6. Expeditorul va transmite la Agenţia Naţionala pentru Protecţia Mediului la numărul de fax 00400214934350, cu 3 zile lucrătoare înainte de plecarea fiecărui transport, copia de pe formularul de expediţie/transport, completat cu toate datele pentru transport.
  PREŞEDINTE
  Se transmite la:


  Anexa 4
  la normele metodologice
  -----------------------
  Convocarea autorităţilor de control din Ordinul
  ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al ministrului
  finanţelor publice nr. 2.225/1.371/2006
  MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  AGENŢIA DE ADMINISTRARE FISCALĂ
  AUTORITATEA NAŢIONALA A VAMILOR
  Biroul vamal.............
  Nr. ....../......
  CONVOCARE
  În conformitate ca prevederile art. ..... şi ...... din Ordinul Comun al Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor şi al Ministerului Finanţelor Publice nr. ....., va solicitam sa participati la controlul vamal al deşeurilor ........ încărcate pe mijlocul de transport ........ în ziua de .... până la ora ...., la sediul nostru situat în ......
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Nr. Numele şi prenumele
   crt. Autoritatea competenţa de control persoanei
                                                            împuternicite
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    1. Garda Naţionala de Mediu - Ministerul Mediului
       şi Gospodăririi Apelor
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    2. Autorităţile de sănătate publică judeţene şi a
       municipiului Bucureşti - Ministerul Sănătăţii Publice
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    3. Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării
       Rurale şi Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare
       şi pentru Siguranţa Alimentelor
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    4. Comisia Naţionala pentru Reciclarea Materialelor -
       Ministerul Economiei şi Comerţului
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


          Şef birou vamal,
          ................


  Anexa 5
  -------
  la normele metodologice
  -----------------------
  Competentele agenţilor de control prevăzuţi la art. 10
  din normele metodologice
  (A)
  - Verifica documentele de însoţire a transportului de deşeuri în cauza;
  - Verifica, după desigilarea mijlocului de transport, efectuată de către autoritatea vamală:
  - identitatea deşeurilor;
  - inscriptionarea pe etichete şi ambalaje, denumirea expeditorului;
  - tipul şi starea ambalajelor şi a mijloacelor de transport, urmărind menţinerea integrităţii transportului deşeurilor până la destinaţie, în scopul protecţiei calităţii mediului.
  (B)
  Preleva esantioane pentru verificare, în cazurile de prezumţie de neconformitate cu datele înscrise în documentele de însoţire, în scopul prevenirii şi combaterii faptelor care pot afecta viaţa sau sănătatea oamenilor, animalelor ori calitatea mediului înconjurător, precum şi în scopul prevenirii şi combaterii traficului ilegal de deşeuri periculoase.
  a) Orice prelevare conţine trei esantioane identificabile oricând. Dintre aceste esantioane unul este destinat verificării de către laboratoare acreditate de determinare a caracteristicilor deşeurilor, al doilea este destinat păstrării la laborator ca proba-martor, iar al treilea, păstrării de către deţinătorul deşeurilor, ca proba-martor.
  Mărimea esantioanelor, modul de prelevare, ambalare, transport şi păstrare a acestora se stabilesc în stricta conformitate cu standardele în domeniu, iar analizele se efectuează de către laboratoare acreditate pe baza standardelor specifice; toate acestea sunt menţionate în actul de control ale cărui elemente de conţinut sunt prezentate în anexa 5a.
  Destinatarul sau transportatorul, după caz, este obligat sa emita o comanda către un laborator acreditat, indicat de către agentul de control, în vederea analizarii esantionului de deşeuri. Comanda va fi înscrisă în actul de control.
  Prelevarea probelor se face de către specialiştii din cadrul laboratoarelor acreditate. Aceşti specialişti trebuie să se asigure ca transportul şi conservarea esantioanelor se face la timp şi corect.
  În toate cazurile esantioanele prelevate vor fi corect sigilate. Aceste sigilii se vor aplica pe o eticheta compusa din două taloane (anexele 5b1 şi 5b2 la prezentele norme metodologice), ce se vor separa, după completare şi semnare, astfel:
  - un talon va fi preluat de către specialistul laboratorului, după ce acesta verifica integritatea sigiliului;
  - cel de-al doilea talon rămâne la agentul de control.
  Posesorii celor trei esantioane nu au dreptul sa distruga sau sa modifice starea esantionului dat în grija lor.
  Agentul de control este obligat să se asigure ca esantioanele vor ajunge la laboratoarele indicate pentru efectuarea analizelor în maximum 24 de ore de la prelevare.
  b) După informarea scrisă a autorităţii vamale cu privire la prelevarea esantioanelor şi instituirea interdicţiei de continuare a operaţiunilor de vamuire, mijloacele de transport încărcate cu deşeuri rămân sub supravegherea autorităţii vamale.
  c) Laboratoarele indicate de agentul de control pentru analizarea esantioanelor vor folosi numai metode şi proceduri conform standardelor specifice.
  Laboratorul indicat de agentul de control pentru a efectua analizele unui anumit esantion va întocmi un raport de testare privind determinarile (buletin de analiza) imediat ce a finalizat analizele respective, dar nu mai târziu de 3 ore de la încheierea acestor operaţii, consemnand rezultatele analizelor efectuate asupra esantionului.
  Raportul de testare va fi pus la dispoziţie agentului de control, în termen de maximum 24 de ore de la data finalizarii testarilor.
  (C)
  I. În funcţie de rezultatele operaţiunilor de control prevăzute la lit. A se stabilesc următoarele:
  a) Dacă în urma operaţiunilor de control prevăzute la lit. A nu se constata neconformităţi, transportul de deşeuri se va dirija spre biroul vamal la care a fost înregistrat mijlocul de transport în cauza, în vederea definitivării operaţiunii de vamuire a deşeurilor.
  b) Dacă la operaţiunile de control prevăzute la lit. A se constata neconformităţi privind documentele de însoţire a transportului în cauza, se aplică sancţiuni contravenţionale conform art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 895/2006. După completarea documentelor în conformitate cu prevederile legale, transportul de deşeuri se va dirija spre biroul vamal la care a fost înregistrat mijlocul de transport în cauza, în vederea definitivării operaţiunii de vamuire a deşeurilor pentru introducerea acestora în ţara.
  c) Dacă în urma operaţiunilor de control prevăzute la lit. A se constata neconformităţi referitoare la identitatea deşeurilor, existând suspiciuni ca acestea nu ar putea fi valorificate fără ca mediul să fie afectat, atunci se continua controlul conform prevederilor lit. B.
  II. Rezultatul controlului prevăzut la lit. B se menţionează în actul de control (anexa 5a la prezentele norme metodologice) şi în funcţie de acest rezultat se stabilesc următoarele:
  a) Dacă în urma controlului privind identitatea deşeurilor se constată că acestea se pot valorifica de către destinatar fără a fi afectate sănătatea populaţiei şi mediul, se ridica interdicţia de continuare a operaţiunilor de vamuire pentru introducerea în ţara a deşeurilor.
  b) Dacă în urma controlului se constată că deşeurile nu se pot valorifica de către destinatar, se iau următoarele măsuri:
  b^1) returnarea în străinătate a transportului de deşeuri în cauza;
  b^2) extinderea, după caz, a controlului şi la destinatar pentru verificarea respectării de către acesta a prevederilor legislaţiei referitoare la introducerea în ţara a deşeurilor şi la valorificarea acestora;
  b^3) aducerea la cunoştinţa organelor de cercetare penală, după caz, despre existenta unor neconformităţi la introducerea în ţara a deşeurilor.
  III. Actul de control este întocmit în 4 exemplare şi va fi transmis:
  - autorităţii vamale;
  - transportatorului şi destinatarului;
  - autorităţii din care face parte agentul de control;
  - organelor de cercetare penală, după caz.


  Anexa 5a
  --------
  la normele metodologice
  -----------------------
  Conţinutul actului de control
  Actul de control se întocmeşte conform procedurilor specifice instituţiei din care face parte agentul constatator şi va conţine obligatoriu următoarele date:
  - Denumirea autorităţii competente care efectuează controlul
  - Firma transportatoare (denumirea completa, adresa, telefon, fax, telex, e-mail)
  - Reprezentantul transportatorului (numele, prenumele, actul de identitate, seria/nr).
  - Mijlocul de transport ....... tip. .....,/nr. înmatriculare
  Elemente referitoare la deşeurile transportate:
  - Deseul supus transportului (poziţia, codul, denumirea)
  - Cantitatea ...........................
  - Mărimea esantioanelor......................
  - Metoda utilizata la analiza/încercarea esantionului...............
  - Alte documente.
  Date privind esantioanele prelevate pentru analizarea/încercarea în laborator

  Comanda nr. ......../.........
  - Esantioanele au fost expediate prin ..... la .......
  - Rezultatele analizelor şi încercărilor vor fi comunicate în scris până la data de .............
  - Constatări făcute în timpul desfăşurării controlului: ..........
  - Măsuri stabilite în baza constatărilor:
  - Deseul,(codul, denumirea)
  - Cantitatea aflată la deţinător
  - Mărimea esantionului
  - Marcajul/sigiliul
  - Persoanele care au fost prezente la esantionare şi au primit spre păstrare probele - martor


  Anexa 5b1
  ---------
  la normele metodologice
  -----------------------
  Denumirea autorităţii competente care efectuează controlul .......
  ETICHETA PENTRU ESANTION
  (Talonul care rămâne pentru esantion la agentul de control)
  Denumirea deseului.................. (poziţia, codul)
  Locul prelevarii....................
  Data prelevarii.............. ora.........
  Numerele aplicate esantioanelor prelevate ...................
  Actul de control în baza căruia s-a prelevat proba nr. .... data .......
  Nr. de înregistrare la laborator .........................
  Data .... ora ......, valoarea esantioanelor .......
  Declaraţia deţinătorului deşeurilor ................
  Numele, funcţia şi semnatura agentului de control...........
  Numele, funcţia şi semnatura specialistului de la laborator .......


  Anexa 5b2
  ---------
  la normele metodologice
  -----------------------
  Denumirea autorităţii competente care efectuează controlul...............
  Loc pentru sigiliu
  ETICHETA PENTRU ESANTION
  (Talon volant - pentru laborator)
  Nr. de înregistrare la laborator
  Data...., ora..., denumirea deseului.........(poziţia, codul)
  Denumirea destinatarului.......................
  Denumirea expeditorului........................
  Denumirea transportatorului...................
  Numele, funcţia Semnatura transportatorului şi semnatura agentului de control .......
  Numele, funcţia şi semnatura specialistului de la laborator ..............
  Actul de control în baza căruia s-a prelevat proba nr....... data .........
  ---------------