LEGE nr. 149 din 14 aprilie 2003
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 141/2002 privind reglementarea depozitarii seminţelor de consum, regimul certificatelor de depozit pentru acestea şi constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 19 aprilie 2003  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 141 din 17 octombrie 2002 privind reglementarea depozitarii seminţelor de consum, regimul certificatelor de depozit pentru acestea şi constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 828 din 18 noiembrie 2002, cu următoarele modificări şi completări:
  1. Literele b) şi f) ale articolului 4 vor avea următorul cuprins:
  "b) depozit - construcţie terestra sau plutitoare, ansamblu de construcţii, inclusiv siloz, împreună cu dotările tehnice aferente, situate într-o incinta sau acvatoriu, aflate în proprietate sau administrate de un agent economic şi utilizate special pentru depozitarea seminţelor de consum;
  ....................................................................
  f) certificat de depozit - documentul care constituie titlu de credit negociabil, reprezentativ al mărfii, la ordin sau la purtător, emis de depozitar în schimbul primirii seminţelor de consum de la deponent şi care poate fi transmis, după caz, prin gir;"
  2. Alineatul (1) al articolului 6 va avea următorul cuprins:
  "Art. 6. - (1) Licenta de depozit se eliberează contra unei taxe care se face venit la bugetul de stat."
  3. Articolul 14 se abroga.
  4. Articolul 16 va avea următorul cuprins:
  "Art. 16. - (1) Depozitarul va păstra seminţele de consum separat, în funcţie de gradul înregistrat pentru fiecare certificat de depozit emis, astfel încât restituirea să se facă în limitele de calitate corespunzătoare gradului atribuit la recepţie.
  (2) Pe perioada depozitarii seminţelor de consum, scazamintele şi perisabilitatile se stabilesc pe baza normelor metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului."
  5. Articolul 17 va avea următorul cuprins:
  "Art. 17. - Agenţii economici care prestează servicii de depozitare sunt obligaţi sa accepte în mod nediscriminatoriu seminţele de consum aduse spre depozitare, în condiţiile prevăzute în manualul de gradare, până la capacitatea maxima pentru care s-a acordat licenta de depozit."
  6. Alineatul (3) al articolului 18 va avea următorul cuprins:
  "(3) Comisia Naţionala de Gradare a Seminţelor de Consum este formată din reprezentanţi ai ministerului de resort, ai patronatelor şi ai organizaţiilor profesionale pe produs sau grupe de produse în domeniul producţiei, depozitarii, procesarii, comercializării şi standardizarii seminţelor de consum."
  7. Alineatul (3) al articolului 20 va avea următorul cuprins:
  "(3) Manualul de gradare a seminţelor de consum poate fi modificat sau completat prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor la propunerea Comisiei Naţionale de Gradare a Seminţelor de Consum."
  8. Alineatele (1), (2) şi (4) ale articolului 23 vor avea următorul cuprins:
  "Art. 23. - (1) Certificatul de depozit constituie titlu de credit negociabil reprezentativ al mărfii, la ordin sau la purtător, transmisibil, fără limite sau restrictii, în lipsa de stipulaţie contrară, inserată în titlu la cererea deţinătorului de certificat de depozit.
  (2) Certificatul de depozit este titlu executoriu atât pentru valoarea seminţelor de consum depozitate pentru care acesta s-a emis, cat şi pentru sumele şi dobânzile garantate cu acesta.
  ..................................................................
  (4) Pentru depozitarea seminţelor de consum peste termenul prevăzut la alin. (3) depozitarul eliberează un nou certificat de depozit."
  9. Articolul 24 va avea următorul cuprins:
  "Art. 24. - Certificatul de depozit poate fi utilizat la constituirea unei garanţii reale mobiliare asupra seminţelor de consum depozitate, în condiţiile prevăzute de lege."
  10. Alineatul (2) al articolului 26 va avea următorul cuprins:
  "(2) Registrul şi certificatele de depozit vor fi păstrate în condiţiile legii."
  11. Articolul 28 va avea următorul cuprins:
  "Art. 28. - La cererea deţinătorului certificatului de depozit şi în schimbul acestuia, depozitarul este obligat sa predea, în termen de maximum 7 zile, seminţele de consum depozitate, în condiţiile de cantitate şi calitate specificate în certificatul de depozit, după îndeplinirea obligaţiilor scadente de plată a contravalorii serviciilor de depozitare, calculate până la data restituirii. Costurile expedierii se suporta de către deţinătorul certificatului de depozit."
  12. Alineatul (5) al articolului 29 va avea următorul cuprins:
  "(5) Depozitarii cărora li s-a acordat licenta de depozit au obligaţia să depună în contul Fondului o cota reprezentând 0,5% din valoarea de piaţa a seminţelor de consum pentru care s-au emis certificate de depozit, în termen de 30 de zile de la emiterea acestora."
  13. Alineatele (1), (3), (5) şi (6) ale articolului 30 vor avea următorul cuprins:
  "Art. 30. - (1) Scopul Fondului este de a garanta rambursarea valorii seminţelor de consum înscrise în certificatele de depozit, emise de depozitarii cărora li s-a acordat licenta de depozit, deponentilor şi/sau creditorilor.
  ...................................................................
  (3) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, depozitele sunt considerate indisponibile în momentul în care se constata de către ministerul de resort ca depozitarul nu este în măsura să livreze seminţele de consum, conform condiţiilor legale şi contractuale aplicabile, sau în situaţia în care lichidatorul, numit în condiţiile Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, republicată, confirma inexistenta sau indisponibilitatea stocurilor înscrise în certificatul de depozit.
  ...................................................................
  (5) Ministerul de resort va proceda la stabilirea contravalorii certificatului de depozit indisponibil, calculată la preţul pieţei, în termen de maximum 30 de zile de la data sesizării de către deponenti şi/sau creditori.
  (6) În termen de 30 de zile de la stabilirea pierderilor, Fondul va despăgubi deponentii şi/sau creditorii, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă şi ale normelor metodologice pentru aplicarea acesteia."
  14. Alineatele (1), (2), (4) şi (8) ale articolului 31 vor avea următorul cuprins:
  "Art. 31. - (1) Depozitarii sunt obligaţi sa participe la constituirea resurselor financiare ale Fondului, pentru asigurarea intereselor financiare ale deponentilor şi/sau creditorilor.
  (2) Contribuţiile la bugetul Fondului vor avea ca unica utilizare protejarea intereselor financiare ale deponentilor şi/sau creditorilor în situaţia în care depozitele devin indisponibile, conform art. 30 alin. (3).
  ..................................................................
  (4) Resursele financiare prevăzute la alin. (3) lit. e) şi f) vor fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor curente ale Fondului.
  ..................................................................
  (8) Cheltuielile curente ale Fondului nu pot depăşi veniturile prevăzute la alin. (3) lit. e) şi f)."
  15. După alineatul (8) al articolului 18 se introduce alineatul (9) cu următorul cuprins:
  "(9) Fondul este scutit de orice impozite şi taxe privind activitatea sa."
  16. La capitolul VI - Dispoziţii tranzitorii şi finale, după articolul 31 se introduce articolul 31^1 cu următorul cuprins:
  "Art. 31^1. - (1) Înstrăinarea de către depozitar a seminţelor de consum din depozit fără consimţământul proprietarului de drept se pedepseşte potrivit prevederilor art. 213 din Codul penal.
  (2) Deteriorarea seminţelor de consum în timpul depozitarii, cauzată de păstrarea, gestionarea şi manipularea acestora, se pedepseşte conform legilor în vigoare."
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 27 februarie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  DORU IOAN TARACILA
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 25 martie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  VALER DORNEANU
  Bucureşti, 14 aprilie 2003.
  Nr. 149.
  -------