LEGE nr. 209 din 9 noiembrie 2016
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 913 din 14 noiembrie 2016  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul I

  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 942 din 23 decembrie 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 250/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. La articolul 1, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "Art. 1. - (1) Operatorii economici furnizori de servicii de utilitate publică, precum şi instituţiile publice care încasează impozite, taxe, amenzi, dobânzi, penalităţi de întârziere, penalităţi şi alte obligaţii de plată au obligaţia să accepte încasări şi prin intermediul cardurilor de debit şi al cardurilor de credit.
  .................................................................
  (3) Persoanele juridice care desfăşoară activităţi de comerţ cu amănuntul şi care realizează anual o cifră de afaceri mai mare de 10.000 de euro în echivalent lei au obligaţia să accepte ca mijloc de plată şi cardurile de debit şi cardurile de credit."
  2. La articolul 1, după alineatul (3) se introduc patru noi alineate, alineatele (4)-(7), cu următorul cuprins:
  "(4) Instituţiile emitente şi acceptante de carduri întreprind toate măsurile necesare, de implementare a sistemului de acordare de avansuri în numerar la terminalele de plată, odată cu achiziţia de bunuri şi/sau servicii, pentru utilizatorii de carduri.
  (5) Persoanele juridice prevăzute la alin. (1) şi (3) oferă serviciul de avans în numerar la terminalele de plată în baza contractelor încheiate cu instituţiile acceptante şi pot acorda avansuri în numerar, potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă. Acestea afişează la loc vizibil semnul privind acordarea acestui serviciu, precum şi informaţii privind costurile serviciului.
  (6) Avansul prevăzut la alin. (5) se evidenţiază distinct pe bonul fiscal şi nu poate depăşi suma de 200 de lei. Tranzacţiile privind avansul în numerar se asimilează retragerilor de numerar de la bancomate, iar comisioanele aferente tranzacţiilor se stabilesc conform contractelor în vigoare între părţi. Comercianţii pot percepe, de la titularul cardului, un comision care nu poate depăşi 1% din valoarea avansului acordat.
  (7) În cazul în care suma existentă în casă, la dispoziţia comercianţilor acceptanţi de carduri, prevăzuţi la alin. (5), nu acoperă suma solicitată de clientul utilizator de card, acesta va primi suma disponibilă."
  3. La articolul 2, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 2. - (1) Băncile acceptante de carduri au obligaţia de a instala terminale de plată în termen de maximum 30 de zile de la data solicitării. Instalarea terminalelor de plată se face la solicitarea operatorilor economici, instituţiilor publice, persoanelor juridice prevăzute la art. 1 alin. (1), precum şi a comercianţilor prevăzuţi la art. 1 alin. (3), în baza contractelor încheiate în acest scop, în toate locurile indicate de aceştia."
  4. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 3. - (1) Constituie contravenţie şi se sancţionează următoarele fapte:
  a) utilizarea de către unităţile prevăzute la art. 1 a unor terminale de plată care nu sunt instalate potrivit prevederilor art. 2 alin. (1);
  b) nerespectarea prevederilor art. 2 alin. (2^1);
  c) distrugerea, deteriorarea sau modificarea tehnică a terminalelor de plată care pot provoca înregistrări eronate sau pot genera fraude;
  d) refuzul persoanelor juridice prevăzute la art. 1 alin. (1) de a accepta încasări prin intermediul cardurilor de debit şi al cardurilor de credit;
  e) refuzul persoanelor juridice prevăzute la art. 1 alin. (3) de a accepta ca mijloc de plată cardurile de debit şi cardurile de credit;
  f) refuzul instituţiilor prevăzute la art. 1 alin. (4) de a implementa sistemul de acordare de avansuri în numerar pentru utilizatorii cardurilor de debit şi cardurilor de credit;
  g) lipsa afişării semnului prevăzut la art. 1 alin. (5) a informaţiilor privind serviciul de acordare a avansurilor în numerar şi a costurilor serviciului;
  h) refuzul băncilor acceptante de carduri de a instala terminale de plată în termenul prevăzut la art. 2 alin. (1);
  i) lipsa asigurării infrastructurii şi a dotărilor necesare pentru acordarea avansurilor în numerar la terminalele de plată de către băncile acceptante de carduri;
  j) nerespectarea dispoziţiilor art. 2^1 şi 2^2.
  (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează după cum urmează:
  a) contravenţia prevăzută la lit. e) se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 7.500 lei;
  b) contravenţiile prevăzute la lit. a), b) şi g) se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 15.000 lei;
  c) contravenţiile prevăzute la lit. c), d), f), h) şi i) se sancţionează cu amendă de la 20.000 lei la 50.000 lei;
  d) contravenţia prevăzută la lit. j) se sancţionează, prin derogare de la dispoziţiile art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu amendă de la 10.000 lei la 200.000 lei.
  (3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către organele de control ale Ministerului Finanţelor Publice şi unităţilor sale teritoriale.
  (4) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare."


  Articolul II

  Băncile acceptante de carduri, prevăzute la art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 250/2003, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să asigure infrastructura şi dotările proprii necesare, în vederea ordonării plăţilor prin intermediul mijloacelor moderne de plată şi al realizării transferului între contul de card şi contul beneficiarilor sumelor plătite, precum şi pentru acordarea de avansuri în numerar la terminalele de plată, în termen de maximum 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.


  Articolul III

  (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Finanţelor Publice, cu consultarea Băncii Naţionale a României, modifică în mod corespunzător Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 250/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
  (2) Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2017.

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condiţiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

  FLORIN IORDACHE

  PREŞEDINTELE SENATULUI

  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

  Bucureşti, 9 noiembrie 2016.
  Nr. 209.
  -------