ORDIN nr. 1.234 din 3 august 2011
privind instituirea metodologiei de raportare on-line în Registrul unic de vaccinări
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 9 august 2011  Văzând Referatul de aprobare nr. Cs.A. 9.083/2011 al Direcţiei sănătate publică şi control în sănătate publică,
  având în vedere:
  - art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 53/2000 privind obligativitatea raportării bolilor şi a efectuării vaccinărilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 649/2001;
  - Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Începând cu data de 1 septembrie 2011 se instituie metodologia de raportare on-line în Registrul unic de vaccinări, utilizând un sistem informatic unic la nivel naţional. Aplicaţia software dedicată este denumită Registrul Electronic Naţional de Vaccinări.


  Articolul 2

  (1) Medicii din maternităţi, cabinete medicale individuale şi cabinete medicale şcolare, indiferent de forma de organizare a asistenţei medicale în cadrul sistemului public sau privat şi indiferent de casa de asigurări sociale de sănătate cu care au încheiat contract de furnizare de servicii medicale, au obligaţia de a asigura vaccinarea corectă a copiilor şi de a introduce în Registrul Electronic Naţional de Vaccinări datele privind vaccinările efectuate în cadrul Programului Naţional de Imunizări.
  (2) Furnizorii de servicii medicale prevăzuţi la alin. (1) au obligaţia de a introduce datele prevăzute de Registrul Electronic Naţional de Vaccinări pentru toţi copiii născuţi începând cu data de 1 septembrie 2011.
  (3) Până la data de 31 decembrie 2011 medicii din cabinetele medicale individuale au obligaţia de a introduce datele prevăzute de Registrul Electronic Naţional de Vaccinări pentru toţi copiii născuţi începând cu data de 1 septembrie 2007, înscrişi pe listele proprii. În perioada de implementare a Registrului Electronic Naţional de Vaccinări, până la data de 31 decembrie 2011, se va utiliza metodologia actuală de raportare a efectuării vaccinărilor.


  Articolul 3

  (1) Registrul Electronic Naţional de Vaccinări este în proprietatea şi în administrarea Institutului Naţional de Sănătate Publică prin Centrul Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile, coordonatorul tehnic naţional al Programului Naţional de Imunizări.
  (2) Registrul Electronic Naţional de Vaccinări reprezintă baza tehnică de date privind vaccinările copiilor şi adolescenţilor din România, structurată pe înregistrări individuale, cu asigurarea confidenţialităţii datelor cu caracter personal.
  (3) Registrul Electronic Naţional de Vaccinări asigură suportul tehnic pentru raportarea efectuării vaccinărilor, obligaţie prevăzută de art. 1 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 53/2000 privind obligativitatea raportării bolilor şi a efectuării vaccinărilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 649/2001.
  (4) Medicii din maternităţi şi din cabinetele medicale de familie vor actualiza lunar baza de date a Registrului Electronic Naţional de Vaccinări, introducând până la data de 5 a fiecărei luni datele aferente lunii precedente.
  (5) Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, centrele regionale de sănătate publică din Bucureşti, Cluj, Iaşi şi Timişoara, Centrul naţional de supraveghere şi control al bolilor transmisibile, precum şi Direcţia sănătate publică şi control în sănătate publică din Ministerul Sănătăţii vor putea accesa analizele lunare, trimestriale şi anuale ale datelor înregistrate în teritoriul arondat şi vor elabora măsurile necesare conform competenţelor.


  Articolul 4

  (1) Coordonatorul tehnic naţional al Programului Naţional de Imunizări asigură instruirea tehnică a coordonatorilor judeţeni cu privire la implementarea Registrului Electronic Naţional de Vaccinări.
  (2) Coordonatorii judeţeni asigură instruirea tehnică a personalului din unităţile prevăzute la art. 2 privind operarea, actualizarea şi utilizarea Registrului Electronic Naţional de Vaccinări.
  (3) Gestionarea accesului controlat al unităţilor menţionate la art. 2 alin. (1) prin codul de utilizator şi parolă se va face de către Institutului Naţional de Sănătate Publică.


  Articolul 5

  (1) Costurile legate de instalarea, mentenanţa şi administrarea Registrului Electronic Naţional de Vaccinări de către Institutul Naţional de Sănătate Publică sunt suportate din sumele prevăzute în bugetul Ministerului Sănătăţii şi alocate Institutului Naţional de Sănătate Publică pentru finanţarea Subprogramului naţional de supraveghere şi control al bolilor transmisibile prioritare.
  (2) Costurile pentru realizarea instruirilor prevăzute la art. 4 sunt suportate din sumele prevăzute în bugetul Ministerului Sănătăţii şi alocate Institutului Naţional de Sănătate Publică şi direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti pentru finanţarea Programului naţional de evaluare şi promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate, Subprogramul de promovare a unui stil de viaţă sănătos.


  Articolul 6

  Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, Institutul Naţional de Sănătate Publică, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi toţi furnizorii de servicii medicale de vaccinare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 7

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătăţii,
  Cseke Attila
  Bucureşti, 3 august 2011.
  Nr. 1.234.
  --------