ORDIN nr. 176 din 5 august 2010
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 39/2009 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile sale subordonate şi a taxei de autorizare pentru persoanele care realizează lucrări de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei
EMITENT
 • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 572 din 12 august 2010  Având în vedere prevederile art. 8 alin. (2) lit. b) şi alin. (7) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 6 alin. (7) lit. f) şi art. 16 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale Hotărârii Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 3 din 8 iunie 2010, prin care s-au aprobat propunerile de modificare şi completare a Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 39/2009,
  în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul administraţiei şi internelor emite următorul ordin.

  Articolul I

  Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 39/2009 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile sale subordonate şi a taxei de autorizare pentru persoanele care realizează lucrări de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 253 din 16 aprilie 2009, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. La articolul 2, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(4) Tarifele plătite pentru cererile respinse nu se restituie. Cererile respinse pot fi redepuse, în limita cererii iniţiale, fără plata unui tarif suplimentar, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data comunicării respingerii cererilor de recepţie şi înscriere în cartea funciară sau a respingerii cererilor de avizare şi recepţie tehnică. Ulterior împlinirii acestui termen, redepunerea cererii se tarifează cu 60 lei. În situaţia în care la redepunerea cererii respinse se solicită furnizarea serviciului în regim de urgenţă, se va proceda în felul următor:
  a) dacă, în vederea soluţionării cererii respinse, s-a achitat tariful de urgenţă, nu se va mai achita un nou tarif de urgenţă;
  b) dacă, în vederea soluţionării cererii respinse, nu s-a achitat tariful de urgenţă, se va achita un tarif suplimentar al cărui cuantum este de 4 ori valoarea tarifului normal perceput în vederea soluţionării cererii respinse."
  2. La articolul 2, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(6) Împotriva modului de stabilire a tarifului se poate face cerere de reexaminare la oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară. Restituirea sumelor se efectuează de la bugetul de stat, conform procedurii de restituire prevăzute de normele metodologice aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice."
  3. La articolul 3, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
  "(2^1) Sunt scutite de plată tarifelor prevăzute la serviciile cu codurile 1.1.1 şi 1.1.2, atât în regim normal, cât şi în regim de urgenţă, serviciile de avizare şi recepţie a planurilor de situaţie pentru realizarea studiilor de prefezabilitate şi fezabilitate pentru lucrările de interes public sau local, realizate la solicitarea unităţilor administrativ-teritoriale."
  4. La articolul 3, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(3) Sunt scutite de plată tarifelor prevăzute la nr. crt. 2.1 din anexa nr. 1 serviciile de primă înregistrare în cadastru şi cartea funciară a imobilelor aflate în patrimoniul statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, atât în regim normal, cât şi în regim de urgenţă. Serviciul prevăzut la nr. crt. 2.3 codul 2.3.1 din anexa nr. 1 se tarifează cu 60 lei, iar pentru furnizarea în regim de urgenţă a acestui serviciu nu se percepe tarif suplimentar. Serviciul prevăzut la nr. crt. 2.1 codul 2.1.2 din anexa nr. 1 se tarifează cu 10 lei în cazul recepţiei tehnice pentru exproprieri."
  5. La articolul 3, alineatul (10) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(10) Sunt scutite de plată tarifului prevăzut la nr. crt.1.1 codul 1.1.2 din anexa nr. 1 serviciile de recepţie a expertizelor judiciare în specialitatea topografie, geodezie şi cadastru, cu privire la corectitudinea datelor topografice utilizate, atât în regim normal, cât şi în regim de urgenţă."
  6. La articolul 3, după alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:
  "(11) În vederea întocmirii planului parcelar, conform prevederilor Regulamentului privind conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 634/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se furnizează gratuit următoarele date: lista titlurilor de proprietate din arhiva oficiului de cadastru şi publicitate imobiliară, planurile de amplasament şi delimitare a imobilelor recepţionate cu număr cadastral atribuit (format .dxf sau .cp), limitele tarlalei în format .dxf."
  7. În anexa nr. 1, la capitolul 1 "Avize, recepţii şi furnizare date", grupa de servicii 1.1 "Avize şi recepţii", după codul 1.1.3 se introduce un nou cod, codul 1.1.4, cu următorul cuprins:
  *Font 8*
   
  "Nr. crt. Grupe de servicii Codul serviciului Denumirea serviciului Unitatea de măsură Tariful (lei/unitatea de măsură)
  1. Avize, recepţii şi furnizare date
  1.1. Avize şi recepţii 1.1.4. Recepţia documentelor cartografice de uz public, care nu implică măsurători lucrare 300"

  8. În anexa nr. 1, la capitolul 2 "Servicii de cadastru şi publicitate imobiliară", grupa de servicii 2.7 "Consultare/informare", după codul 2.7.7 se introduc două noi coduri, codurile 2.7.8 şi 2.7.9, cu următorul cuprins:
  *Font 8*
   
  "Nr. crt. Grupe de servicii Codul serviciului Denumirea serviciului Unitatea de măsură Tariful (lei/unitatea de măsură)
  2.7. Consultare/ informare 2.7.8. Eliberare duplicat exemplar 10
  2.7.9. Schimbarea certificatului de autorizare pentru persoane fizice/juridice/Emiterea certificatului de autorizare pentru geodezii cu drept de semnătură certificat 100"

  9. Anexa nr. 2 "Taxa de autorizare pentru persoanele care realizează lucrări de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul II

  Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării lui în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul administraţiei şi internelor,
  Vasile Blaga
  Bucureşti, 5 august 2010.
  Nr. 176.


  Anexa
  (Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 39/2009)
  Taxa de autorizare pentru persoanele care
  realizează lucrări de specialitate din domeniile cadastrului,
  geodeziei şi cartografiei
  *Font 8*
   
  "Nr. crt. Denumirea Unitatea de măsură Taxa (lei/unitatea de măsură)
  1. Autorizare
  1.1. Autorizarea persoanelor fizice/Recunoaşterea autorizării şi emiterea certificatului de autorizare aferent, pentru persoane fizice străine persoană 400
  1.2. Autorizarea persoanelor juridice/Recunoaşterea autorizării şi emiterea certificatului de autorizare aferent, pentru persoane juridice străine persoană 2.000

  -------