ORDIN nr. 1.447 din 10 mai 2008
privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie "Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanţă regională şi locală" în cadrul axei prioritare "Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local" din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI LOCUINŢELOR
 • Nr. 267 din 4 martie 2008
 • MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
 • Nr. 1.447 din 10 mai 2008
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 21 mai 2008  Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale şi ale Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii,
  în temeiul art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, al art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 361/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, cu modificărilor şi completărilor ulterioare, şi al art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi ministrul economiei şi finanţelor emit următorul ordin:

  Articolul 1

  (1) Cheltuielile efectuate de către beneficiar în cadrul domeniului major de intervenţie "Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanţă regională şi locală" sunt considerate eligibile de la data intrării în vigoare a contractului de finanţare semnat între beneficiar şi organismul intermediar, în numele şi pentru Autoritatea de Management a Programului Operaţional Regional, denumit în continuare contract de finanţare.
  (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), cheltuielile pentru achiziţionarea de teren efectuate de beneficiarii proiectelor sunt eligibile de la data intrării în vigoare a schemei de ajutor de stat, sub a cărui incidenţă intră proiectul, dacă se încadrează în prevederile art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale.


  Articolul 2

  (1) Sunt eligibile cheltuielile privind achiziţionarea terenului, amenajarea acestuia şi amenajări pentru protecţia mediului.
  (2) Cheltuielile efectuate pentru achiziţionarea de terenuri sau expropriere sunt considerate eligibile în limita a 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului, cu respectarea prevederilor art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale.
  (3) Pentru amenajarea terenului sunt considerate cheltuieli eligibile cheltuielile efectuate la începutul lucrărilor pentru pregătirea amplasamentului şi care constau în demontări, defrişări, evacuări de materiale rezultate, devieri de reţele de utilităţi din amplasament, drenaje.
  (4) În cazul amenajărilor pentru protecţia mediului sunt considerate eligibile cheltuielile efectuate pentru lucrări şi acţiuni de protecţia mediului, inclusiv pentru refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor.


  Articolul 3

  Sunt considerate eligibile cheltuielile aferente asigurării cu utilităţile necesare funcţionării obiectivului de investiţie, precum: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, telecomunicaţii, care se execută pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic ca aparţinând obiectivului de investiţie, precum şi cheltuielile aferente racordării la reţelele de utilităţi.


  Articolul 4

  (1) Pentru investiţia de bază sunt considerate cheltuieli eligibile cele efectuate pentru construcţii şi instalaţii, precum şi pentru dotarea cu echipamente.
  (2) Cheltuielile eligibile efectuate pentru construcţii şi instalaţii cuprind cheltuielile aferente execuţiei obiectivului investiţiei, şi anume cheltuieli de lucrări pentru:
  a) construirea/modernizarea/extinderea de clădiri şi anexe aferente, care vor fi utilizate de operatorii economici, cu precădere IMM-uri pentru activităţi de producţie şi/sau servicii;
  b) construirea/modernizarea/extinderea infrastructurii rutiere/feroviare din interiorul structurii de afaceri şi a drumurilor de acces către structura de afaceri. Cheltuielile pentru construirea/modernizarea/extinderea drumurilor de acces către structura de afaceri sunt eligibile în limita a maximum 10% din valoarea totală a proiectului;
  c) crearea/modernizarea/extinderea utilităţilor de bază din interiorul structurii de afaceri: staţii de tratare a apei, unităţile de furnizare a energiei şi gazului, sistemul de canalizare, cablarea clădirii, conectarea la reţele broadband (internet).
  (3) Cheltuielile aferente fiecărui obiect sunt determinate prin devizul pe obiect.
  (4) Sunt eligibile cheltuielile efectuate pentru dotarea cu echipamente a structurilor de afaceri construite/modernizate/ extinse.
  (5) Cheltuielile se desfăşoară pe obiecte, iar delimitarea obiectelor se face de către proiectant.


  Articolul 5

  (1) Sunt eligibile cheltuielile privind organizarea de şantier, lucrările de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier.
  (2) Cheltuielile eligibile efectuate pentru organizarea de şantier cuprind cheltuielile estimate ca fiind necesare contractantului în vederea creării condiţiilor de desfăşurare a activităţii de construcţii-montaj.
  (3) Pentru realizarea lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier, cheltuielile considerate eligibile sunt cele efectuate pentru lucrările de nivelări ale terenurilor naturale, dezafectări locale de căi de comunicaţie sau construcţii, branşarea la utilităţi, realizarea de căi de acces.


  Articolul 6

  (1) Cheltuielile diverse şi neprevăzute se consideră eligibile dacă sunt detaliate prin documente justificative corespunzător şi doar în limita a maximum 10% din valoarea uneia sau, cumulat, a mai multor cheltuieli menţionate la art. 4, în funcţie de natura şi complexitatea lucrărilor.
  (2) Din procentul stabilit se acoperă, după caz, cheltuielile rezultate în urma modificărilor de soluţii tehnice, cantităţi suplimentare de lucrări, utilaje sau dotări ce se impun pe parcursul derulării investiţiei, precum şi cheltuielile de conservare pe parcursul întreruperii execuţiei din cauze independente de autoritatea contractantă.


  Articolul 7

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul dezvoltării,
  lucrărilor publice şi locuinţelor,
  Anna Horvath,
  secretar de stat
  p. Ministrul economiei
  şi finanţelor,
  Eugen Teodorovici,
  secretar de stat
  ---------