NORME METODOLOGICE din 4 decembrie 2003
privind situaţiile în care Ministerul Culturii şi Cultelor, respectiv autorităţile administraţiei publice locale, contribuie la acoperirea costurilor lucrărilor de protejare şi de intervenţie asupra monumentelor istorice, proporţia contribuţiei, procedurile, precum şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească proprietarul, altul decât statul, municipiul, oraşul sau comuna
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 905 din 18 decembrie 2003
  Capitolul I Dispoziţii generale


  Articolul 1

  Prezentele norme metodologice reglementează cadrul organizatoric şi metodologia unitară în vederea asigurării accesului egal la finanţare al oricărei persoane fizice sau juridice de drept privat, proprietară a unui monument istoric.


  Articolul 2

  În sensul prezentelor norme metodologice, protejarea monumentelor istorice şi intervenţiile asupra acestora sunt definite în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările ulterioare.


  Articolul 3

  Finanţarea din partea Ministerului Culturii şi Cultelor, respectiv a autorităţilor administraţiei publice locale, este acordată persoanelor fizice sau juridice de drept privat care, din cauza unor motive de natură economică, nu au posibilitatea să desfăşoare, cu resurse proprii, activităţi de protejare sau de intervenţie asupra monumentelor istorice pe care le deţin în proprietate.


  Articolul 4

  În baza prezentelor norme metodologice, Ministerul Culturii şi Cultelor, respectiv autorităţile administraţiei publice locale, efectuează evaluarea documentaţiilor prezentate de persoanele fizice sau juridice de drept privat în vederea obţinerii finanţării, propun priorităţile şi fundamentează necesarul contribuţiei financiare.


  Capitolul II Situaţiile în care Ministerul Culturii şi Cultelor, respectiv autorităţile administraţiei publice locale, contribuie la acoperirea costurilor lucrărilor de protejare şi de intervenţie asupra monumentelor istorice aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat, precum şi proporţia contribuţiei acestora


  Articolul 5

  Ministerul Culturii şi Cultelor, respectiv autorităţile administraţiei publice locale, contribuie la acoperirea costurilor lucrărilor de protejare şi de intervenţie asupra monumentelor istorice aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat, în următoarele situaţii de interes public:
  a) punerea în siguranţă şi scoaterea imediat din pericol a monumentului istoric;
  b) reabilitarea structurală şi funcţională a monumentului istoric;
  c) reabilitarea componentelor artistice ale monumentului istoric;
  d) reabilitarea componentei urbane a monumentului istoric;
  e) punerea în valoare a componentelor structurale, arhitecturale, artistice şi arheologice ale monumentului istoric;
  f) reintegrarea în circuitul socioeconomic şi cultural-turistic a monumentului istoric.


  Articolul 6

  Acordarea contribuţiei financiare a Ministerului Culturii şi Cultelor, respectiv a autorităţilor administraţiei publice locale, pentru acoperirea costurilor lucrărilor de protejare şi de intervenţie asupra monumentelor istorice aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat, se stabileşte pentru un punctaj de minimum 23 de puncte, în baza criteriilor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.


  Articolul 7

  Proporţia în care Ministerul Culturii şi Cultelor, respectiv autorităţile administraţiei publice locale, pot să acopere costurile lucrărilor de protejare şi de intervenţie asupra monumentelor istorice aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat se stabileşte în funcţie de punctajul obţinut prin evaluarea criteriilor stipulate în anexa la prezentele norme metodologice, astfel:
  - finanţare integrală: punctaj între 53-70 de puncte;
  - finanţare parţială: punctaj între 23-52 de puncte.


  Articolul 8

  Din sumele prevăzute în buget în acest scop Ministerul Culturii şi Cultelor poate să acopere total sau parţial, conform prevederilor prezentelor norme metodologice, costurile lucrărilor de protejare a monumentelor istorice, în funcţie de grupa în care acestea sunt înscrise în Lista monumentelor istorice, indiferent de deţinător.


  Articolul 9

  Consiliile judeţene, municipale, orăşeneşti şi comunale, precum şi consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz, pot să acopere, conform prevederilor prezentelor norme metodologice:
  a) integral sau parţial, costurile lucrărilor de intervenţie asupra monumentelor istorice care fac parte din grupa B;
  b) individual sau prin cofinanţare, costurile lucrărilor de protejare a monumentelor istorice care fac parte din grupa A, aflate pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale respective.


  Articolul 10

  Contribuţia financiară a Ministerului Culturii şi Cultelor şi a autorităţilor administraţiei publice locale poate fi asigurată prin cofinanţare, precum şi în parteneriat, inclusiv cu proprietarii sau cu alte persoane fizice sau juridice.


  Articolul 11

  Pentru situaţiile în care Ministerul Culturii şi Cultelor, respectiv autorităţile administraţiei publice locale, acordă finanţare parţială, sunt necesare identificarea şi utilizarea altor resurse financiare, prin cofinanţare sau în parteneriat.


  Capitolul III Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească persoanele fizice sau juridice de drept privat pentru a primi contribuţie financiară din partea Ministerului Culturii şi Cultelor, respectiv a autorităţilor administraţiei publice locale, pentru acoperirea costurilor lucrărilor de protejare şi de intervenţie asupra monumentelor istorice deţinute în proprietate


  Articolul 12

  Acordarea contribuţiei financiare a Ministerului Culturii şi Cultelor, respectiv a autorităţilor administraţiei publice locale, potrivit prevederilor prezentelor norme metodologice, se poate face numai cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:
  a) persoana fizică sau juridică de drept privat să fie proprietară a unui monument istoric înscris în Lista monumentelor istorice, în conformitate cu prevederile Legii nr. 422/2001, cu modificările ulterioare;
  b) starea fizică a monumentului istoric impune cu necesitate desfăşurarea unei activităţi de protejare sau de intervenţie;
  c) existenţa unui proiect de specialitate privind protejarea sau intervenţia asupra monumentului istoric, la nivel de expertiză tehnică, studiu de fezabilitate, proiect tehnic cu caiet de sarcini şi detalii de execuţie, conform legislaţiei în vigoare, avizate de Comisia Naţională a Monumentelor Istorice, pentru lucrări de consolidare-restaurare, după caz;
  d) declaraţia pe propria răspundere a proprietarului monumentului istoric, referitoare la faptul că acesta nu dispune de resursele financiare necesare desfăşurării activităţii de protejare sau de intervenţie;
  e) identificarea şi utilizarea altor resurse financiare, în situaţia unei cofinanţări/finanţări parţiale din partea Ministerului Culturii şi Cultelor, respectiv a autorităţilor administraţiei publice locale;
  f) aportul partenerilor, în situaţia desfăşurării activităţii de protejare sau de intervenţie în parteneriat;
  g) monumentul istoric să nu constituie obiectul unui litigiu;
  h) monumentul istoric să nu se afle sub sechestru;
  i) monumentul istoric să nu fie ipotecat.


  Articolul 13

  Proprietarii monumentelor istorice, persoane fizice sau juridice de drept privat, care solicită finanţare îşi asumă prin declaraţie autentificată următoarele obligaţii:
  a) să utilizeze monumentul istoric în scopul unor activităţi socioculturale, de învăţământ, sănătate, de cult, de binefacere ori altor activităţi asemănătoare sau de locuinţă (bloc ori unitate unifamilială);
  b) să permită accesul specialiştilor şi, după caz, al publicului la monumentul istoric, în condiţiile stabilite prin contract cu finanţatorul;
  c) să asigure, în toate cazurile, paza şi securitatea obiectivului;
  d) să obţină actele necesare lucrărilor de protejare sau de intervenţie, în conformitate cu legislaţia în vigoare.


  Capitolul IV Procedurile prin care Ministerul Culturii şi Cultelor, respectiv autorităţile administraţiei publice locale, contribuie la acoperirea costurilor lucrărilor de protejare şi de intervenţie asupra monumentelor istorice aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat


  Articolul 14

  Finanţarea din contribuţia Ministerului Culturii şi Cultelor şi a autorităţilor administraţiei publice locale se va face în baza prevederilor Legii nr. 422/2001, cu modificările ulterioare, şi ale prezentelor norme metodologice, prin încheierea unui contract între:
  a) Ministerul Culturii şi Cultelor şi proprietarul monumentului istoric, în situaţia acordării unei contribuţii financiare din partea Ministerului Culturii şi Cultelor;
  b) autoritatea administraţiei publice locale şi proprietarul monumentului istoric, în situaţia acordării unei contribuţii financiare din partea consiliilor judeţene, municipale, orăşeneşti şi comunale, precum şi din partea consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz.


  Articolul 15

  Contractul prevăzut la art. 14 va conţine clauza obligatorie a constituirii unei garanţii imobiliare asupra monumentului istoric în cauză, pentru o perioadă de 10 ani, în favoarea statului, respectiv a unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază teritorială se află situat imobilul.


  Articolul 16

  (1) Contribuţia financiară a Ministerului Culturii şi Cultelor, respectiv a autorităţii administraţiei publice locale, va fi acordată numai pe baza cererii motivate a proprietarului monumentului istoric, însoţită de documentele justificative.
  (2) Cererea privind acordarea contribuţiei financiare a Ministerului Culturii şi Cultelor, respectiv a autorităţii administraţiei publice locale, depusă de proprietarul unui monument istoric, persoană fizică, trebuie să cuprindă:
  a) datele de identificare a solicitantului, respectiv numele şi prenumele acestuia, domiciliul, codul numeric personal, numele şi calitatea celor care reprezintă solicitantul în relaţiile cu terţii, în situaţia în care există, numărul de telefon/fax al acestora, felul finanţării solicitate: finanţare totală/finanţare parţială/finanţare în parteneriat, suma totală pentru care se solicită finanţare;
  b) datele de identificare a monumentului istoric, respectiv adresa unde este situat, grupa şi poziţia la care este înscris imobilul în Lista monumentelor istorice;
  c) precizarea următoarelor elemente, după caz: valoarea monumentului istoric, starea fizică a monumentului istoric, amplasarea monumentului istoric într-o zonă cu risc seismic ridicat, amplasarea monumentului istoric în vecinătatea unor monumente înscrise în Lista patrimoniului mondial, amplasarea monumentului istoric într-o zonă construită protejată de interes naţional, includerea monumentului istoric în programe naţionale şi/sau internaţionale;
  d) cauzele care au condus la necesitatea efectuării unor activităţi de protejare sau de intervenţie asupra monumentului istoric;
  e) o succintă prezentare a măsurilor cuprinse în proiectul de specialitate privind protejarea sau intervenţia asupra monumentului istoric;
  f) menţiuni referitoare la contribuţiile financiare ale autorităţilor administraţiei publice centrale, respectiv ale autorităţilor administraţiei publice locale, acordate anterior pentru acelaşi monument istoric (numărul şi data adresei de comunicare a contribuţiei financiare, sumele care au fost acordate, precum şi modul cum au fost respectate acestea).
  (3) Cererea privind acordarea contribuţiei financiare a Ministerului Culturii şi Cultelor, respectiv a autorităţii administraţiei publice locale, depusă de proprietarul unui monument istoric, persoană fizică, trebuie să fie însoţită de următoarele documente:
  a) acte prin care se dovedesc veniturile solicitantului şi ale membrilor familiei sale;
  b) declaraţie privind copiii, soţul/soţia aflaţi în întreţinere şi copie de pe certificatele de naştere şi de stare civilă, după caz;
  c) copie de pe documentele care atestă eventuala stare de incapacitate de muncă;
  d) declaraţie pe propria răspundere a debitorului, cuprinzând şi veniturile, altele decât cele pentru care a depus acte doveditoare;
  e) declaraţie pe propria răspundere, autentificată, din care să rezulte că:
  1. monumentul istoric nu constituie obiectul unui litigiu;
  2. monumentul istoric nu se află sub sechestru;
  3. monumentul istoric nu este ipotecat;
  f) declaraţia autentificată prevăzută la art. 13;
  g) extras de pe cartea funciară privind monumentul istoric şi copie legalizată de pe titlul de proprietate;
  h) cazier judiciar;
  i) memoriu istoric, însoţit de documentar fotografic al situaţiei actuale (15 x 24 cm);
  j) devizul estimativ al lucrărilor ce urmează a fi executate;
  k) proiect de specialitate la nivel de expertiză tehnică, studiu de fezabilitate, proiect tehnic cu caiet de sarcini şi detalii de execuţie, conform legislaţiei în vigoare, avizate de Comisia Naţională a Monumentelor Istorice, pentru lucrări de consolidare-restaurare, după caz;
  l) documentaţii de specialitate, conform legislaţiei în vigoare, avizate de Comisia Naţională a Monumentelor Istorice, pentru lucrări de componente artistice;
  m) situaţia lucrărilor efectuate anterior solicitării - descriere şi finanţare, după caz;
  n) memoriu de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea lucrărilor, în baza criteriilor prevăzute de prezentele norme metodologice;
  o) plan de finanţare, în baza graficului de eşalonare a lucrărilor;
  p) plan de management, după caz;
  q) alte documente justificative, din care să rezulte că solicitantul dispune de diferenţa de fonduri necesară lucrărilor, faţă de sumele alocate, în situaţia unei finanţări parţiale/cofinanţări din partea Ministerului Culturii şi Cultelor sau a autorităţilor administraţiei publice locale, conform prevederilor prezentelor norme metodologice.
  (4) Cererea privind acordarea contribuţiei financiare a Ministerului Culturii şi Cultelor, respectiv a autorităţii administraţiei publice locale, depusă de proprietarul unui monument istoric, persoană juridică de drept privat, trebuie să cuprindă:
  a) date de identificare a solicitantului, respectiv forma societăţii comerciale, denumirea acesteia şi a reprezentantului fiscal, sediul, anul înfiinţării, certificatul de înregistrare, numele şi calitatea celor care reprezintă solicitantul în relaţiile cu terţii, numărul de telefon/fax al acestora, felul finanţării solicitate: finanţare totală/finanţare parţială/finanţare în parteneriat, suma totală pentru care se solicită finanţare, numărul contului/conturilor şi unitatea/unităţile bancară/bancare la care este/sunt deschis/deschise;
  b) date de identificare a monumentului istoric, respectiv adresa unde este situat, grupa şi poziţia la care este înscris imobilul în Lista monumentelor istorice;
  c) precizarea următoarelor elemente, după caz: valoarea monumentului istoric, starea fizică a monumentului istoric, amplasarea monumentului istoric într-o zonă cu risc seismic ridicat, amplasarea monumentului istoric în vecinătatea unor monumente înscrise în Lista patrimoniului mondial, amplasarea monumentului istoric într-o zonă construită protejată de interes naţional, includerea monumentului istoric în programe naţionale şi/sau internaţionale;
  d) cauzele care au condus la necesitatea efectuării unor activităţi de protejare sau de intervenţie asupra monumentului istoric;
  e) o succintă prezentare a măsurilor cuprinse în proiectul de specialitate privind protejarea sau intervenţia asupra monumentului istoric;
  f) menţiuni referitoare la contribuţiile financiare ale autorităţilor administraţiei publice centrale, respectiv ale autorităţilor administraţiei publice locale, acordate anterior pentru acelaşi monument istoric (numărul şi data adresei de comunicare a contribuţiei financiare, sumele care au fost acordate, precum şi modul cum au fost respectate acestea).
  (5) Cererea privind acordarea contribuţiei financiare a Ministerului Culturii şi Cultelor, respectiv a autorităţii administraţiei publice locale, depusă de proprietarul unui monument istoric, persoană juridică de drept privat, trebuie să fie însoţită de următoarele documente:
  a) actul constitutiv/statutul şi actele adiţionale, după caz;
  b) dovada dobândirii personalităţii juridice;
  c) ultima situaţie financiară anuală;
  d) ultima balanţă de verificare;
  e) dovada privind bonitatea persoanei juridice de drept privat, emisă de banca la care are deschis contul;
  f) raportul privind activitatea persoanei juridice de drept privat în domeniul protejării monumentului istoric;
  g) ultimul act de control întocmit de organele competente ale Ministerului Finanţelor Publice;
  h) declaraţie pe propria răspundere, autentificată, din care să rezulte că:
  1. monumentul istoric nu constituie obiectul unui litigiu;
  2. monumentul istoric nu se află sub sechestru;
  3. monumentul istoric nu este ipotecat;
  i) declaraţia autentificată prevăzută la art. 13;
  j) extras de pe cartea funciară privind monumentul istoric şi copie legalizată de pe titlul de proprietate;
  k) memoriu istoric, însoţit de documentar fotografic al situaţiei actuale (15 x 24 cm);
  l) devizul estimativ al lucrărilor ce urmează a fi executate;
  m) proiect de specialitate la nivel de expertiză tehnică, studiu de fezabilitate, proiect tehnic cu caiet de sarcini şi detalii de execuţie, conform legislaţiei în vigoare, avizate de Comisia Naţională a Monumentelor Istorice, pentru lucrări de consolidare-restaurare;
  n) documentaţii de specialitate, conform legislaţiei în vigoare, avizate de Comisia Naţională a Monumentelor Istorice, pentru lucrări de componente artistice;
  o) situaţia lucrărilor efectuate anterior solicitării - descriere şi finanţare;
  p) memoriu de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea lucrărilor, în baza criteriilor prevăzute de prezentele norme metodologice;
  q) plan de finanţare, în baza graficului de eşalonare a lucrărilor;
  r) plan de management, după caz;
  s) alte documente justificative din care să rezulte că solicitantul dispune de diferenţa de fonduri necesară lucrărilor, faţă de sumele alocate, în situaţia unei finanţări parţiale/cofinanţări din partea Ministerului Culturii şi Cultelor sau a autorităţilor administraţiei publice locale, conform prevederilor prezentelor norme metodologice.


  Articolul 17

  (1) Documentaţia de solicitare a contribuţiei financiare a Ministerului Culturii şi Cultelor se depune la direcţia pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, în a cărei rază teritorială se află situat monumentul istoric, începând cu luna ianuarie a anului calendaristic.
  (2) Data limită de depunere a documentaţiei prevăzute la alin. (1) este ultima zi din semestrul I al anului calendaristic.


  Articolul 18

  (1) Direcţia pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, verifică, prin personalul de specialitate trimis la faţa locului, starea fizică a monumentului istoric.
  (2) Personalul de specialitate prevăzut la alin. (1) întocmeşte un raport referitor la starea fizică a monumentului istoric.
  (3) Direcţia pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, analizează documentaţia depusă de solicitant, precum şi raportul referitor la starea fizică a monumentului istoric, întocmit de personalul de specialitate, şi, după caz:
  a) solicită depunătorilor transmiterea documentelor necesare, în situaţia în care documentaţia nu este completă potrivit prevederilor prezentelor norme metodologice;
  b) comunică depunătorilor faptul că aceştia nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de prezentele norme metodologice pentru a fi beneficiari ai contribuţiei financiare a Ministerului Culturii şi Cultelor;
  c) întocmeşte referatul de oportunitate privind finanţarea sau cofinanţarea lucrărilor de protejare sau de intervenţie asupra monumentului istoric.
  (4) În termen de 30 de zile de la data depunerii documentaţiei, direcţia pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, transmite Direcţiei monumente istorice şi muzee din cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor documentaţia depusă de solicitant, raportul referitor la starea fizică a monumentului istoric, întocmit de personalul de specialitate, precum şi referatul de oportunitate.


  Articolul 19

  Direcţia monumente istorice şi muzee va transmite Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice documentele prevăzute la art. 18 alin. (4), pentru a fi analizate în prima şedinţă lunară a acestei comisii.


  Articolul 20

  În baza criteriilor şi condiţiilor prevăzute de prezentele norme metodologice şi ţinând seama de referatele de oportunitate privind finanţarea sau cofinanţarea lucrărilor de protejare sau de intervenţie asupra monumentelor istorice, întocmite de direcţiile pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, Comisia Naţională a Monumentelor Istorice selecţionează cererile pentru care se acordă contribuţie financiară din partea Ministerului Culturii şi Cultelor, în vederea realizării lucrărilor de protejare şi de intervenţie asupra monumentelor istorice.


  Articolul 21

  În termen de 30 de zile de la data înregistrării documentaţiei prevăzute la art. 18 alin. (4), Comisia Naţională a Monumentelor Istorice formulează priorităţile lucrărilor de protejare sau de intervenţie asupra monumentelor istorice, fundamentează sumele necesare ce urmează să fie alocate în acest scop din bugetul Ministerului Culturii şi Cultelor şi le supune aprobării, prin ordin, ministrului culturii şi cultelor.


  Articolul 22

  (1) Documentaţia de solicitare a contribuţiei financiare a autorităţilor administraţiei publice locale se depune la consiliul judeţean, municipal, orăşenesc sau comunal, precum şi la consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz, în a căror rază teritorială se află situat monumentul istoric, începând cu luna ianuarie a anului calendaristic.
  (2) Data limită de depunere a documentaţiei prevăzute la alin. (1) este ultima zi din semestrul I al anului calendaristic.


  Articolul 23

  (1) Consiliul judeţean, municipal, orăşenesc sau comunal, precum şi consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz, verifică, prin personalul de specialitate trimis la faţa locului, starea fizică a monumentului istoric.
  (2) Personalul de specialitate prevăzut la alin. (1) întocmeşte un raport referitor la starea fizică a monumentului istoric.


  Articolul 24

  În termen de 30 de zile de la înregistrarea raportului prevăzut la art. 23 alin. (2), consiliul judeţean, municipal, orăşenesc sau comunal, precum şi consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz, analizează documentaţia depusă de solicitant, precum şi raportul referitor la starea fizică a monumentului istoric, întocmit de personalul de specialitate, şi, după caz:
  a) solicită depunătorilor transmiterea documentelor necesare, în situaţia în care documentaţia nu este completă potrivit prevederilor prezentelor norme metodologice;
  b) comunică depunătorilor faptul că aceştia nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de prezentele norme metodologice pentru a fi beneficiari ai contribuţiei financiare a autorităţilor administraţiei publice locale;
  c) întocmesc referatul de oportunitate privind finanţarea sau cofinanţarea lucrărilor de protejare ori de intervenţie asupra monumentului istoric.


  Articolul 25

  În baza criteriilor şi condiţiilor prevăzute de prezentele norme metodologice şi ţinând seama de referatele de oportunitate privind finanţarea sau cofinanţarea lucrărilor de protejare ori de intervenţie asupra monumentelor istorice, consiliul judeţean, municipal, orăşenesc sau comunal, precum şi consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz, selecţionează cererile pentru care se acordă contribuţie financiară din partea autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea realizării lucrărilor de protejare şi de intervenţie asupra monumentelor istorice.


  Articolul 26

  (1) Persoanele fizice şi juridice de drept privat cărora li se acordă contribuţie financiară, precum şi sumele ce urmează să fie acordate sunt aprobate prin ordin al ministrului culturii şi cultelor, respectiv prin hotărâre a consiliului judeţean, municipal, orăşenesc sau comunal, precum şi a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz.
  (2) În termen de 5 zile de la data emiterii ordinului, respectiv de la data adoptării hotărârii prevăzute la alin. (1), Comisia Naţională a Monumentelor Istorice, respectiv autoritatea administraţiei publice locale, comunică persoanelor fizice şi juridice de drept privat sumele aprobate.


  Capitolul V Procedura de urgenţă


  Articolul 27

  (1) Procedura de urgenţă este procedura excepţională prin care Ministerul Culturii şi Cultelor, respectiv autorităţile administraţiei publice locale, acordă cu prioritate contribuţie financiară persoanei fizice sau juridice de drept privat, proprietară a unui monument istoric aflat în pericol iminent de distrugere sau de alterare fizică, în vederea luării măsurilor urgente necesare pentru salvarea sa.
  (2) Solicitarea declanşării procedurii de urgenţă se face în termen de maximum două zile de la constatarea situaţiei de urgenţă de către proprietar, direcţiile pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, consiliile judeţene, municipale, orăşeneşti şi comunale, precum şi consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz; solicitarea se adresează Direcţiei monumente istorice şi muzee, pentru contribuţia financiară a Ministerului Culturii şi Cultelor, şi consiliului judeţean, respectiv Consiliului General al Municipiului Bucureşti, pentru contribuţia financiară a autorităţilor administraţiei publice locale.
  (3) Solicitarea declanşării procedurii de urgenţă va fi însoţită de raportul referitor la starea fizică a monumentului istoric şi de referatul de oportunitate, întocmite de direcţiile pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pentru contribuţia financiară a Ministerului Culturii şi Cultelor, şi de consiliile judeţene, municipale, orăşeneşti şi comunale, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz, pentru contribuţia financiară a autorităţilor administraţiei publice locale.
  (4) În situaţia în care solicitarea declanşării procedurii de urgenţă s-a efectuat de către proprietarul monumentului istoric, se va proceda astfel:
  a) pentru contribuţia financiară a Ministerului Culturii şi Cultelor, Direcţia monumente istorice şi muzee se adresează direcţiei pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în a cărei rază teritorială se află situat monumentul istoric, în vederea transmiterii de urgenţă a raportului referitor la starea fizică a monumentului istoric, precum şi a referatului de oportunitate;
  b) pentru contribuţia financiară a autorităţilor administraţiei publice locale, personalul de specialitate din cadrul consiliului judeţean, respectiv din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti, în a cărui rază teritorială se află situat monumentul istoric, întocmeşte de urgenţă raportul referitor la starea fizică a monumentului istoric, precum şi referatul de oportunitate.


  Articolul 28

  (1) În termen de 3 zile de la data înregistrării documentaţiei prevăzute la art. 27 alin. (3), Comisia Naţională a Monumentelor Istorice, întrunită în şedinţă extraordinară, analizează documentaţia şi, după caz:
  a) avizează documentaţia primită, fundamentează suma necesară ce urmează să fie alocată în acest scop din bugetul Ministerului Culturii şi Cultelor şi o supune aprobării, prin ordin, ministrului culturii şi cultelor;
  b) comunică solicitantului faptul că acesta nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de prezentele norme metodologice pentru a fi beneficiarul contribuţiei financiare a Ministerului Culturii şi Cultelor, în regim de urgenţă.
  (2) În termen de 3 zile de la data înregistrării documentaţiei prevăzute la art. 27 alin. (3), consiliul judeţean, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti, analizează documentaţia şi, după caz:
  a) fundamentează suma necesară ce urmează să fie alocată în acest scop din bugetul propriu al judeţului şi o aprobă prin hotărâre;
  b) comunică solicitantului faptul că acesta nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de prezentele norme metodologice pentru a fi beneficiarul contribuţiei financiare a autorităţii administraţiei publice locale, în regim de urgenţă.


  Articolul 29

  În termen de 3 zile de la data emiterii ordinului ministrului culturii şi cultelor, respectiv de la data adoptării hotărârii consiliului judeţean sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, Ministerul Culturii şi Cultelor, prin Direcţia monumente istorice şi muzee, respectiv consiliul judeţean sau Consiliul General al Municipiului Bucureşti, comunică persoanei fizice sau juridice de drept privat suma aprobată şi propune încheierea contractului, potrivit prevederilor prezentelor norme metodologice.


  Articolul 30

  (1) O cotă de 30% din suma prevăzută în bugetul Ministerului Culturii şi Cultelor pentru finanţarea sau cofinanţarea lucrărilor de protejare şi de intervenţie asupra monumentelor istorice deţinute de persoanele fizice sau juridice de drept privat este destinată pentru soluţionarea situaţiilor de urgenţă, potrivit prevederilor prezentelor norme metodologice.
  (2) O cotă de 30% din suma prevăzută în bugetul propriu al judeţelor şi al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, pentru finanţarea sau cofinanţarea lucrărilor de protejare asupra monumentelor istorice deţinute de persoanele fizice sau juridice de drept privat, este destinată pentru soluţionarea situaţiilor de urgenţă, potrivit prevederilor prezentelor norme metodologice.


  Capitolul VI Verificarea utilizării sumelor provenite din contribuţia financiară a Ministerului Culturii şi Cultelor, respectiv a autorităţilor administraţiei publice locale


  Articolul 31

  Compartimentele de control şi audit din cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor, alţi împuterniciţi ai Ministerului Culturii şi Cultelor, ai direcţiilor pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, ai instituţiilor subordonate cu atribuţii în domeniu şi personalul specializat al consiliului judeţean, municipal, orăşenesc sau comunal, precum şi al consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz, verifică dacă utilizarea sumelor provenite din contribuţia financiară a Ministerului Culturii şi Cultelor, respectiv a autorităţilor administraţiei publice locale, s-a realizat în conformitate cu prevederile contractuale.


  Articolul 32

  (1) Verificarea utilizării sumelor provenite din contribuţia financiară a Ministerului Culturii şi Cultelor, respectiv a autorităţilor administraţiei publice locale, se realizează la domiciliul/sediul persoanei fizice sau juridice de drept privat, pe baza documentelor justificative şi a înregistrărilor financiar-contabile, după caz.
  (2) Personalul de specialitate al Ministerului Culturii şi Cultelor, al direcţiilor pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, al instituţiilor publice subordonate cu atribuţii în domeniu, precum şi al autorităţilor administraţiei publice locale va verifica modul de realizare a lucrărilor de protejare şi de intervenţie asupra monumentelor istorice.


  Articolul 33

  (1) În urma efectuării verificărilor prevăzute la art. 32, personalul de specialitate întocmeşte un raport privind utilizarea contribuţiei financiare.
  (2) În situaţia în care, în urma raportului prevăzut la alin. (1), se constată nerespectarea clauzelor contractuale, precum şi a prevederilor prezentelor norme metodologice, contractul încheiat cu Ministerul Culturii şi Cultelor, respectiv cu autoritatea administraţiei publice locale, va fi reziliat de plin drept.


  Articolul 34

  Contribuţia financiară acordată este nerambursabilă în cazul în care beneficiarul finanţării îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale.


  Anexă

  ------
  la normele metodologice
  -----------------------
    Nr. crt.Criterii de evaluare şi punctaj orientativPunctaj Finanţare parţialăPunctaj Finanţare integrală
    1.Starea fizică a monumentului istoric:    
      - precolaps: 15 puncte2-77-15
      - degradare generalizată: 7 puncte    
      - degradare structurală: 3 puncte    
      - degradare arhitecturală: 2 puncte    
      - degradare componente artistice: 2 puncte    
      - ruină istorică: 2 puncte    
    2.Amplasarea monumentului istoric într-o zonă cu risc seismic ridicat: 10 puncte-10
    3.Amplasarea monumentului istoric în zona de protecţie sau în vecinătatea unor monumente înscrise în Lista patrimoniului mondial: 5 puncte-5
    4.Amplasarea monumentului istoric într-o zonă construită protejată de interes naţional: 5 puncte-5
    5.Includerea monumentului istoric în programe naţionale şi/sau internaţionale:5-10-
      - programe internaţionale: 10 puncte    
      - programe naţionale: 5 puncte    
    6.Capacitatea de asigurare integrală a cofinanţării:    
      - sponsorizare/cofinanţare din alte surse/cofinanţare din surse proprii: 15 puncte5-15-
      - 75%: 5 puncte    
      - 50%: 10 puncte    
      - 25%: 15 puncte    
      - < 25%: 0 puncte    
    7.Funcţiunea monumentului istoric:    
      - socioculturală/de cult/învăţământ/sănătate/ de binefacere: 15 puncte515
      - alte funcţiuni/locuinţă: 5 puncte    
    8.Posibilităţi de concentrare a eforturilor şi de finalizare a lucrărilor în termen scurt, comparativ cu anvergura lucrărilor:1-101-10
      - 1-2 ani: 10 puncte    
      - 2-3 ani: 7 puncte    
      - 3-4 ani: 5 puncte    
      - 5 ani: 3 puncte    
      - > 5 ani: 1 punct    
    9.Capacitatea de întreţinere şi protejare a monumentului istoric după execuţia lucrărilor: 5 puncte55
    10.Capacitatea de utilizare a monumentului istoric după execuţia lucrărilor - plan de management: 5 puncte-5
      TOTAL PUNCTAJ:23-5253-70

  --------------