LEGE nr. 84 din 21 iulie 1992 privind regimul zonelor libere
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 182 din 30 iulie 1992
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Capitolul I Dispoziții generale

  Articolul 1

  În scopul promovării schimburilor internaționale și al atragerii de capital străin pentru introducerea tehnologiilor noi, precum și pentru sporirea posibilităților de folosire a resurselor economiei naționale, în porturile maritime și în cele fluviale ale României, în lungul Canalului Dunăre - Marea Neagră, al altor canale navigabile și în teritoriile din apropierea punctelor de trecere a frontierei se poate institui regimul de zonă liberă.


  Articolul 2
  (1) Zona liberă este o zonă geografică a teritoriului României, în care operatorii economici desfășoară activități, iar persoanele, mărfurile, mijloacele de transport și alte bunuri se supun prevederilor legislației vamale unionale și naționale.
  (la 23-10-2020, Alineatul (1) din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 178 din 22 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 981 din 23 octombrie 2020 )
  (2) În sensul prezentei legi, termenii de mai jos au următoarele semnificații:
  a) operator - persoană fizică sau juridică, română ori străină, care desfășoară activități în interiorul zonei libere;
  b) front de acostare al zonei libere - danele și/sau cheiurile aflate pe teritoriul zonei libere.
  (la 15-09-2004, Art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 244 din 9 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 17 iunie 2004. )


  Articolul 3
  (1) Zonele libere sunt precis delimitate și împrejmuite fie prin îngrădire, fie prin existența unor limite naturale, cum ar fi luciul sau cursul de apă.(2) Controlul accesului către zona liberă se efectuează de organele vamale și ale poliției de frontieră.(3) Navele maritime sau fluviale aflate la fronturile de acostare din zonele libere se consideră pe teritoriul zonei libere.
  (la 15-09-2004, Art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 244 din 9 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 17 iunie 2004. )


  Articolul 4

  În zonele libere sunt admise mijloace de transport, mărfuri și alte bunuri, fără restricții privind țara de origine, de proveniență sau de destinație. Nu sunt admise bunurile al căror import este prohibit pe teritoriul României prin lege sau prin convențiile internaționale la care România este parte.


  Articolul 5

  Navele și celelalte mijloace de transport, precum și mărfurile sau alte bunuri care, pe orice cale, intră în sau ies din zonele libere, trebuie să fie însoțite de documentele prevăzute de legislația română și de convențiile internaționale.


  Capitolul II

  Înființarea, extinderea, restrângerea sau închiderea zonelor libere

  (la 23-10-2020, Titlul Capitolului II a fost modificat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 178 din 22 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 981 din 23 octombrie 2020 )

  Articolul 6
  (1) Înființarea și delimitarea perimetrală a teritoriilor zonelor libere, precum și înființarea birourilor vamale se fac prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităților administrației publice centrale sau locale interesate, după caz.(2) Extinderea sau restrângerea ori închiderea zonelor libere înființate conform alin. (1) se face prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităților administrației publice centrale sau locale interesate, după caz.(3) Hotărârea prevăzută la alin. (2) cuprinde norme referitoare la organizarea și funcționarea birourilor vamale.
  (la 23-10-2020, Articolul 6 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 178 din 22 octombrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 981 din 23 octombrie 2020 )


  Articolul 7

  Prin hotărârea Guvernului de înființare se aprobă regulamentul de organizare și funcționare a zonei libere, regimul de exploatare, administrare și control, modul de percepere a taxelor și a tarifelor, precum și mijloacele necesare supravegherii vamale și ale poliției de frontieră.
  (la 15-09-2004, Art. 7 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 244 din 9 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 17 iunie 2004. )


  Capitolul III Administrarea și coordonarea activității zonelor libere

  Articolul 8
  (1) Administrațiile zonelor libere funcționează ca regii autonome, care se pot reorganiza ca societăți comerciale sau companii naționale, aflate sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului sau sub autoritatea administrației publice locale, după caz.(2) Atribuțiile administrațiilor zonelor libere se stabilesc prin regulamentul prevăzut la art. 7.
  (la 15-09-2004, Art. 8 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 244 din 9 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 17 iunie 2004. )


  Articolul 9

  Coordonarea metodologică a activității administrațiilor zonelor libere se face de către Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului.
  (la 15-09-2004, Art. 9 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 244 din 9 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 17 iunie 2004. )


  Capitolul IV Activități în zonele libere

  Articolul 10
  (1) În perimetrul zonelor libere se pot desfășura de către operatori activitățile prevăzute de Clasificarea activităților din economia națională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997 , cu modificările ulterioare.(2) Administrațiile zonelor libere și operatorii se pot asocia cu persoane fizice sau juridice, române ori străine, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare privind asocierea și libera concurență, în scopul desfășurării activității proprii.(3) Administrațiile zonelor libere pot desfășura activități productive, comerciale și servicii, în nume propriu și în asociere, în afara perimetrelor declarate a fi zone libere, cu respectarea legislației în vigoare, fără a beneficia de facilitățile de zonă liberă.
  (la 15-09-2004, Art. 10 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 244 din 9 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 17 iunie 2004. )


  Articolul 11

  Activitățile din zonele libere se realizează de către operatori numai pe baza licențelor eliberate de administrațiile zonelor libere, cu respectarea principiilor liberei concurențe.
  (la 15-09-2004, Art. 11 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 244 din 9 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 17 iunie 2004. )


  Capitolul V Facilități

  Articolul 12

  Activitatea de concesionare și de închiriere din zonele libere se desfășoară pe bază de licitație publică.
  (la 15-09-2004, Art. 12 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 244 din 9 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 17 iunie 2004. )


  Articolul 12^1
  (1) Se concesionează bunuri proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, precum și activități/servicii publice de interes național sau local, aflate în administrarea zonelor libere.(2) Concesionarea se face în baza unui contract prin care administrația zonei libere, în calitate de concedent, transmite pentru o perioadă de cel mult 49 de ani operatorului, în calitate de concesionar, dreptul și obligația de exploatare a unui bun, a unei activități sau a unui serviciu public, în schimbul unei redevențe, care se constituie venit propriu al administrației.
  (la 15-09-2004, Art. 12^1 a fost introdus de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 244 din 9 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 17 iunie 2004. )


  Articolul 12^2
  (1) Se închiriază bunuri proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, aflate în administrarea zonelor libere.(2) Închirierea se face, în condițiile legii, în baza unui contract prin care administrația zonei libere, în calitate de locator, transmite operatorului, în calitate de locatar, dreptul și obligația de exploatare a unui bun, în schimbul unei chirii, care se constituie venit propriu al administrației.
  (la 15-09-2004, Art. 12^2 a fost introdus de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 244 din 9 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 17 iunie 2004. )


  Articolul 13

  Abrogat.
  (la 15-09-2004, Art. 13 a fost abrogat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 244 din 9 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 17 iunie 2004. )


  Articolul 14
  (1) Ajutorul de stat se poate acorda pentru investițiile realizate în baza contractelor comerciale încheiate, cu condiția îndeplinirii criteriilor privind ajutorul de stat regional și ajutorul de stat pentru întreprinderile mici și mijlocii.(2) Pentru investițiile realizate în zonele libere, operatorii, precum și administrațiile zonelor libere pot primi un ajutor de dezvoltare regională în cuantum de 50% din costurile eligibile ale investițiilor realizate de întreprinderile mari și de 65% din costurile eligibile ale investițiilor realizate de întreprinderile mici și mijlocii.(3) Furnizorul de ajutor de stat elaborează schemele de acordare a ajutoarelor pentru operatorii din zonele libere, aprobate prin lege sau prin hotărâre a Guvernului, în cazul în care prin acestea nu se acordă ajutoare de natură fiscală. Autoritatea abilitată în monitorizarea ajutorului de stat, în colaborare cu furnizorul ajutorului de stat, Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, împreună cu administrațiile zonelor libere, monitorizează atingerea intensității maxime a ajutorului regional pentru fiecare operator.(4) Pentru ajutoarele de stat existente, aferente contractelor de concesiune în derulare, în vederea compatibilizării acestora furnizorii de ajutor de stat elaborează schemele pentru transformarea acestor ajutoare în ajutoare compatibile, aprobate prin hotărâre a Guvernului.(5) Modalitățile de acordare a ajutorului de stat sunt prevăzute în legislația în vigoare privind ajutorul de stat.
  (la 15-09-2004, Art. 14 a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 244 din 9 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 17 iunie 2004. )


  Articolul 15

  La lichidarea sau restrângerea activității desfășurate în zona liberă, persoanele fizice sau persoanele juridice străine pot transfera în străinătate capitalul și profitul, după plata tuturor obligațiilor către statul român și partenerii contractuali.


  Articolul 16
  (1) Regimul vamal aplicabil mărfurilor românești și străine care intră, ies, staționează, se utilizează sau se consumă în zonele libere este cel prevăzut în Legea nr. 141/1997 , cu modificările ulterioare, și în Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.114/2001 , cu modificările ulterioare.(2) În vederea valorificării sau eliminării deșeurilor obținute ca urmare a unei activități legal desfășurate în perimetrul zonei libere se întocmesc, dacă este cazul, formalități vamale, conform prevederilor stabilite în cadrul legislației vamale.(3) Operațiile de valorificare și de eliminare a deșeurilor din zonele libere se realizează în conformitate cu prevederile legislației naționale specifice privind gestionarea deșeurilor.(4) Costurile aferente activităților de colectare, transport, depozitare, valorificare și de eliminare a deșeurilor în zonele libere se suportă de către producătorul sau deținătorul de deșeuri, care încredințează deșeurile unei unități specializate pentru valorificare sau eliminare.(5) Administrațiile zonelor libere împreună cu autoritățile de mediu vor confirma în scris birourilor vamale care funcționează pe lângă zonele libere că deșeurile pentru care se solicită întocmirea formalităților vamale sunt rezultate în urma unor activități desfășurate pe teritoriul zonei libere în cauză.
  (la 15-09-2004, Art. 16 a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 244 din 9 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 17 iunie 2004. )


  Articolul 17

  Abrogat.
  (la 15-09-2004, Art. 17 a fost abrogat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 244 din 9 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 17 iunie 2004. )


  Articolul 18

  Abrogat.
  (la 15-09-2004, Art. 18 a fost abrogat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 244 din 9 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 17 iunie 2004. )


  Articolul 19

  Bunurile dintr-o zonă liberă pot fi transportate în altă zonă liberă fără plata de taxe vamale. Aceste bunuri pot fi tranzitate pe teritoriul vamal al României, cu respectarea dispozițiilor legale. De asemenea, aceste bunuri pot fi introduse în țară cu îndeplinirea condițiilor și formalităților privind importul sau, după caz, primirea temporară.


  Capitolul VI Operațiuni și resurse financiare

  Articolul 20
  (1) Toate operațiunile financiare legate de activitățile desfășurate în zonele libere se fac în valută liber convertibilă, acceptată de Banca Națională a României. Fac excepție operațiunile financiare ce se efectuează în perioada realizării construcțiilor și obiectivelor din zonele libere, precum și cele realizate în cadrul activităților comerciale în nume propriu de către administrațiile zonelor libere, în afara perimetrelor zonelor libere, precum și operațiunile comerciale, inclusiv prestațiile de servicii între rezidenți, cele de alimentație publică, prin cantine și restaurante, care se pot efectua și în lei.(2) Operațiunile de încasări și plăți se pot efectua prin toate modalitățile de plată prevăzute de legislația în vigoare, cu respectarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 1/2004 privind efectuarea operațiunilor valutare.
  (la 15-09-2004, Art. 20 a fost modificat de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 244 din 9 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 17 iunie 2004. )


  Articolul 21
  (1) Resursele financiare ale administrațiilor zonelor libere se constituie din:
  a) venituri din aplicarea tarifelor de acordare a licențelor de desfășurare a activității;
  b) venituri din aplicarea tarifelor de închiriere și concesionare;
  c) venituri din eliberarea permiselor de acces;
  d) venituri din comisioane și prestări de servicii;
  e) venituri din alte activități;
  f) venituri provenite din penalități de întârziere a plăților prevăzute în contractele comerciale încheiate;
  g) fonduri de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, după caz, pentru realizarea de investiții pentru domeniul public;
  h) alte venituri, credite bancare și resurse atrase.
  (2) Nivelul tarifelor pentru închirieri, concesionări și prestări de servicii se stabilește prin negociere directă sau licitație, după caz, concretizată în contractele încheiate între administrațiile zonelor libere și persoanele fizice și/sau juridice, române ori străine, care desfășoară activități în zonele libere.
  (la 15-09-2004, Art. 21 a fost modificat de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 244 din 9 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 17 iunie 2004. )


  Capitolul VII Sancțiuni

  Articolul 22
  (1) Următoarele fapte constituie contravenții și se sancționează astfel:
  a) intrarea în zonele libere fără aprobarea administrației, fără permis eliberat de administrația zonei libere sau cu permis anulat, expirat ori suspendat, cu amendă, în echivalent lei, de la 250 euro la 1.000 euro;
  b) introducerea în zonele libere de bunuri neînsoțite de documente, cu amendă, în echivalent lei, de la 2.000 euro la 10.000 euro;
  c) desfășurarea de activități fără licențe, cu licențe expirate sau desfășurarea altor activități decât a celor specificate în licențe, cu amendă, în echivalent lei, de la 2.500 euro la 10.000 euro;
  d) desfășurarea de activități, altele decât cele prevăzute în hotărârea de înființare a zonei libere, cu amendă, în echivalent lei, de la 5.000 euro la 20.000 euro.
  (2) Plata amenzilor prevăzute la alin. (1) se face în lei, prin transformarea cuantumului acestora la cursul oficial în vigoare la data constatării contravenției.(3) Bunurile ce fac obiectul contravențiilor prevăzute la alin. (1) lit. b), c) și d) se confiscă.
  (la 15-09-2004, Art. 22 a fost modificat de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 244 din 9 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 17 iunie 2004. )


  Articolul 23

  Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 22 se fac de împuterniciții administrației zonei libere.


  Articolul 24

  Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției se poate face plângere în termen de 15 zile de la data comunicării acestuia.
  Plângerea se depune la administrația zonei libere și se soluționează de judecătoria în a cărei rază teritorială a fost săvârșită contravenția.


  Articolul 25

  Prevederile art. 22 alin. (1) referitoare la contravenții se completează cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002 , cu modificările ulterioare.
  (la 15-09-2004, Art. 25 a fost modificat de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 244 din 9 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 17 iunie 2004. )


  Articolul 26

  Introducerea în zonele libere de bunuri sau mărfuri al căror import este prohibit pe teritoriul României constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la un an la 5 ani, dacă fapta nu constituie o infracțiune mai gravă.
  Introducerea de mărfuri în zonele libere pentru a deveni deșeuri în aceste zone constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la un an la 5 ani, dacă fapta nu constituie o infracțiune mai gravă.
  Tentativa infracțiunilor prevăzute la alin. 1 și 2 se pedepsește.
  (la 01-02-2014, Art. 26 a fost modificat de art. 43 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. )


  Capitolul VIII Dispoziții finale

  Articolul 27

  Investițiile efectuate în zonele libere nu pot fi expropriate, rechiziționate sau supuse altor măsuri cu efecte similare, decât în caz de interes public, cu respectarea prevederilor legale și cu plata unei despăgubiri corespunzătoare valorii investiției, care trebuie să fie promptă, adecvată și efectivă.


  Articolul 28

  Clădirile din interiorul zonelor libere nu pot fi folosite ca locuințe.
  (la 15-09-2004, Art. 28 a fost modificat de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 244 din 9 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 17 iunie 2004. )


  Articolul 29

  Abrogat.
  (la 15-09-2004, Art. 29 a fost abrogat de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 244 din 9 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 17 iunie 2004. )


  Articolul 30

  Mijloacele de transport, mărfurile și alte bunuri care se introduc, se află în sau se scot din zonele libere, precum și activitățile desfășurate în aceste zone sunt supuse normelor sanitare, fitosanitare, sanitar-veterinare și de protecție a mediului, după caz.


  Articolul 31

  Bunurile și mijloacele de transport necesare administrației zonei libere urmează regimul juridic prevăzut de legislația națională.


  Articolul 32

  Salariile personalului care își desfășoară activitatea în zonele libere se stabilesc în lei și în valută sau numai în lei ori numai în valută, prin negocieri colective sau, după caz, individuale.
  Abrogat.
  (la 15-09-2004, Alin. (2) al art. 32 a fost abrogat de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 244 din 9 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 17 iunie 2004. )


  Articolul 33

  În zonele libere, personalul străin, stabilit prin convenția părților, poate fi angajat în posturi de conducere și de specialitate, cu respectarea dispozițiilor legale.


  Articolul 34

  Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Decretul nr. 294/1978 privind Portul liber Sulina, Decretul nr. 401/1982 pentru aprobarea Regulamentului privind exploatarea Portului liber Sulina, precum și orice alte dispoziții contrare.

  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților și Senat în ședința comună din 17 iunie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) și art. 76 alin. (2) din Constituția României, și a fost reexaminată de Camera Deputaților în ședința din 14 iulie 1992, potrivit art. 145 din Constituția României, în urma Deciziei Curții Constituționale nr. 4 din 3 iulie 1992.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  IONEL ROMAN

  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților și Senat în ședința comună din 17 iunie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) și art. 76 alin. (2) din Constituția României, și a fost reexaminată de Senat în ședința din 14 iulie 1992, potrivit art. 145 din Constituția României, în urma Deciziei Curții Constituționale nr. 4 din 3 iulie 1992.
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  academician ALEXANDRU BÎRLĂDEANU

  ------