ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 42 din 15 martie 2001
privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2001 personalului din sectorul bugetar
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 23 martie 2001  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,
  Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul 1

  În anul 2001 se asigura o creştere medie salariala corelata cu evoluţia estimată a indicelui preţurilor de consum, calculat ca medie a anului 2001 faţă de luna decembrie 2000, care va fi acordată în trei etape numai pentru următoarele categorii de personal:
  a) personalul salarizat potrivit Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar, cu modificările şi completările ulterioare;
  b) personalul salarizat potrivit Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 8/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de baza al personalului din învăţământ, şi pentru abrogarea unor dispoziţii din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică, cu modificările şi completările ulterioare;
  c) diplomatii salarizaţi potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 65/1998, astfel cum a fost modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 125/2000;
  d) personalul salarizat potrivit Legii nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţionala, ordine publică şi siguranţa naţionala, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii, cu modificările şi completările ulterioare;
  e) personalul din aparatul propriu al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi personalul caselor de asigurări de sănătate judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, constituite în baza Legii asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997, cu modificările şi completările ulterioare, salarizat potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 şi numit funcţionar public potrivit Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare. În mod corespunzător prevederile de mai sus se aplică şi personalului din aparatul propriu al Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, constituită în baza Ordonanţei Guvernului nr. 56/1998, precum şi personalului din aparatul propriu al Casei de Asigurări de Sănătate a Transporturilor, constituită în baza Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 41/1998.


  Articolul 2

  (1) Salariile de baza prevăzute la limita minima în anexele la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 vor fi majorate în anul 2001, începând cu luna martie cu 7%, începând cu luna iunie cu 7% faţă de nivelul din luna mai şi începând cu luna septembrie cu 6% faţă de nivelul din luna august.
  (2) Salariile de baza prevăzute la limita maxima în anexele la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 vor fi majorate în anul 2001, începând cu luna martie cu 3%, începând cu luna iunie cu 3% faţă de nivelul din luna mai şi începând cu luna septembrie cu 3% faţă de nivelul din luna august.
  (3) Salariile de baza individuale ale personalului care se situeaza între limitele prevăzute în anexele la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 24/2000, avute la data aplicării prezentei ordonanţe de urgenţă, vor fi majorate începând cu luna martie cu 7%, începând cu luna iunie cu 7% faţă de nivelul din luna mai şi începând cu luna septembrie cu 6% faţă de nivelul din luna august, fără a se depăşi limita maxima calculată potrivit alin. (2) şi fără a se mai aplica procedurile prevăzute prin hotărâri ale Guvernului aprobate în aplicarea art. 12 din Legea nr. 154/1998.
  (4) Salariile de baza prevăzute în anexele la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 pentru funcţiile care au un singur nivel de salarizare vor fi majorate începând cu luna martie cu 7%, începând cu luna iunie cu 7% faţă de nivelul din luna mai şi începând cu luna septembrie cu 6% faţă de nivelul din luna august.
  (5) În mod corespunzător vor fi majorate, potrivit alin. (1)-(4), salariile de baza ale personalului salarizat între limitele prevăzute în anexele la Ordonanţa Guvernului nr. 65/1998 privind salarizarea diplomaţilor, astfel cum a fost modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 125/2000.


  Articolul 3

  Valoarea de referinţa sectoriala prevăzută în anexele la Legea nr. 138/1999 va fi majorată începând cu luna martie cu 7%, începând cu luna iunie cu 7% faţă de nivelul din luna mai şi începând cu luna septembrie cu 6% faţă de nivelul din luna august.


  Articolul 4

  Valorile coeficienţilor de multiplicare (ierarhizare), 1,000, prevăzute la art. 2 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 8/2000, vor fi majorate începând cu luna martie cu 7%, începând cu luna iunie cu 7% faţă de nivelul din luna mai şi începând cu luna septembrie cu 6% faţă de nivelul din luna august.


  Articolul 5

  La instituţiile şi unităţile bugetare la care cheltuielile de personal se asigura şi din venituri proprii, constituite potrivit legii, creşterile salariale stabilite în condiţiile art. 2 se pot acorda în limita procentelor stabilite şi la date ulterioare, corelat cu realizarea resurselor necesare pentru acoperirea cresterilor, cu avizul ordonatorului principal de credite bugetare.


  Articolul 6

  Promovarea personalului în anul 2001, în condiţiile legii, se poate face numai cu încadrarea în nivelul alocaţiilor bugetare aprobate pentru cheltuielile cu salariile.


  Articolul 7

  Salariile de baza calculate potrivit art. 2-5 vor fi rotunjite din o mie în o mie de lei în favoarea salariatului.


  Articolul 8

  Absolvenţii învăţământului superior de lungă sau scurta durata, care la data trecerii pe funcţia corespunzătoare studiilor absolvite erau încadraţi pe funcţii cu un nivel de studii inferior, specifice domeniului în care au absolvit studiile universitare, se încadrează la gradul profesional corespunzător studiilor absolvite, la care se asigura o creştere de până la 20% a salariului de baza avut.


  Articolul 9

  Persoanele angajate în sectorul bugetar, aflate în concediu plătit pentru îngrijirea copiilor în vârsta de până la 2 ani, persoanele angajate care nu au prestat activitate în ultimele 12 luni, fiind în concediu medical sau în concediu fără plata, potrivit legii, precum şi persoanele angajate din administraţia publică centrala ale căror contracte individuale de muncă sunt suspendate şi persoanele care revin în funcţia publică din care au fost suspendate, în condiţiile legii, pot fi evaluate în vederea stabilirii salariului de baza în termen de 15 zile de la reluarea activităţii, în cazul în care promovează examenul de testare a cunoştinţelor profesionale, organizat în acest scop de angajator, procedându-se în acelaşi mod ca şi în cazul persoanelor angajate prin concurs.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,
  Marian Sarbu
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu
  -------