REGULAMENT din 7 octombrie 2011
de organizare şi funcţionare a bibliotecilor şcolare şi a centrelor de documentare şi informare
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 27 octombrie 2011
  Capitolul I Dispoziţii generale


  Articolul 1

  În unităţile de învăţământ preuniversitar se organizează şi funcţionează structuri infodocumentare: centre de documentare şi informare sau biblioteci şcolare. La nivelul unei unităţi de învăţământ nu pot fi organizate şi nu vor funcţiona ambele structuri infodocumentare.


  Articolul 2

  (1) Bibliotecile şcolare, respectiv centrele de documentare şi informare din unităţile de învăţământ deservesc, pe niveluri de competenţă, beneficiarii educaţiei: elevii, cadrele didactice şi comunitatea locală, în scopul îmbunătăţirii calităţii procesului educaţional şi al învăţării pe tot parcursul vieţii.
  (2) Bibliotecile şcolare şi centrele de documentare şi informare, în conformitate cu funcţiile specifice, susţin implementarea politicilor educaţionale pe niveluri de studii, profiluri, specializări, sprijină realizarea obiectivelor prevăzute în procesul de reformă a învăţământului românesc, răspunzând nevoilor de informare şi documentare ale tuturor beneficiarilor.


  Articolul 3

  (1) La nivelul unităţii de învăţământ se elaborează politica documentară, integrată în politica educaţională.
  (2) Politica documentară reprezintă un sistem de valori şi acţiuni în domeniul informării şi documentării vizând cele 4 domenii: curriculum, resurse umane, resurse materiale şi financiare, relaţii şi dezvoltare comunitară.
  (3) Politica documentară cuprinde, la nivelul unităţii de învăţământ, elemente privind politica de constituire a colecţiilor, o politică de achiziţii a resurselor infodocumentare în vederea dezvoltării colecţiilor, completării şi actualizării fondului documentar în raport cu nevoile de informare şi formare ale utilizatorilor, o politică de gestionare, organizare şi punere la dispoziţie a informaţiei şi a fondului documentar, de asigurare a accesului liber la informaţie, o politică de formare în domeniul infodocumentar prin intermediul acţiunilor pedagogice, culturale şi al parteneriatelor, de realizare şi promovare a educaţiei pentru informaţie şi a unei culturi a informaţiei, de identificare a nevoilor utilizatorilor în materie de informaţie, o politică de promovare şi comunicare asupra acţiunilor în domeniul infodocumentar, o politică de evaluare a demersului şi a competenţelor utilizatorilor în domeniul infodocumentar.
  (4) În documentele de proiectare managerială a unităţilor de învăţământ vor fi cuprinse ţinte, opţiuni strategice şi obiective specifice domeniului informării şi documentării realizate prin planuri operaţionale, corelate cu politica documentară a şcolii.


  Articolul 4

  Bibliotecile şcolare şi centrele de documentare şi informare asigură accesul la resursele Platformei şcolare de e-learning şi ale Bibliotecii şcolare virtuale.


  Articolul 5

  Regulamentul de ordine interioară al unităţilor de învăţământ include prevederi specifice organizării şi funcţionării bibliotecii şcolare, respectiv a centrului de documentare şi informare.


  Capitolul II Centrele de documentare şi informare


  Secţiunea 1 Cadru general


  Articolul 6

  Centrul de documentare şi informare, denumit în continuare CDI, este o structură infodocumentară modernă, un centru de resurse pluridisciplinare şi multimedia, care oferă beneficiarilor un spaţiu de formare, de comunicare, de informare şi de exploatare a fondului documentar şi a tehnologiilor informaţiei şi comunicării în educaţie, un loc de cultură, deschidere, întâlnire şi integrare.


  Articolul 7

  (1) CDI concentrează în acelaşi spaţiu un fond documentar actual, pluridisciplinar, pe suporturi multiple, adaptat nevoilor beneficiarilor şi specificului unităţii de învăţământ, mijloace de documentare şi informare, echipamente şi instrumente de exploatare a resurselor, un spaţiu adaptat organizării şi desfăşurării activităţilor specifice, precum şi personal calificat în domeniul ştiinţelor documentării şi informării. CDI deserveşte întreaga comunitate educativă a unităţii de învăţământ şi este parte integrantă a unităţii de învăţământ.
  (2) CDI contribuie la asigurarea egalităţii de şanse a elevilor proveniţi din medii culturale, economice şi sociale diferite prin facilitarea accesului la informaţie şi servicii specifice destinate elevilor, cadrelor didactice şi membrilor comunităţii locale.
  (3) Prin crearea CDI se urmăreşte dezvoltarea şi modernizarea structurilor infodocumentare existente la nivelul unităţii de învăţământ, diversificarea serviciilor specifice şi a resurselor documentare, întărirea rolului pedagogic al personalului încadrat, dezvoltarea ofertei de activitate şcolară şi extraşcolară, favorizarea accesului la documentaţia actuală al tuturor utilizatorilor, respectiv la expertiza unui personal calificat în domeniul ştiinţelor documentării şi informării.
  (4) CDI se organizează unitar pentru întreaga unitate de învăţământ căreia îi aparţine, preia şi integrează fondul documentar al bibliotecii şcolare.


  Articolul 8

  Misiunea CDI este de a forma şi de a dezvolta o cultură informaţională, de a participa la asigurarea egalităţii de şanse în ceea ce priveşte accesul la informaţie şi documentaţie actuală al elevilor proveniţi din medii culturale, economice şi sociale diferite prin activităţi formale, nonformale şi informale, de a dezvolta competenţele elevilor în domeniul infodocumentar, de a promova inovaţia didactică, de a participa la dezvoltarea competenţelor-cheie ale elevilor, de a participa la dezvoltarea şi implementarea unei politici documentare locale, de a susţine implementarea politicilor educaţionale pe niveluri de studii, profiluri, specializări şi de a contribui la realizarea obiectivelor prevăzute în procesul de reformă a învăţământului.


  Articolul 9

  CDI are următoarele funcţii: de primire a beneficiarilor, de informare generală, pedagogică, de orientare şcolară şi profesională, culturală, de comunicare, tehnică, recreativă.


  Articolul 10

  (1) CDI pot fi înfiinţate în unităţi de învăţământ cu personalitate juridică sau în consorţii şcolare din învăţământul preuniversitar de stat ori particular.
  (2) CDI sunt parte integrantă a unităţii de învăţământ, fiind subordonate directorului unităţii de învăţământ şi consiliului de administraţie.
  (3) CDI sunt coordonate metodologic, la nivel judeţean, de către casele corpului didactic, iar la nivel central de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, prin Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară.
  (4) CDI se înfiinţează prin decizie a directorului casei corpului didactic, în învăţământul de stat sau particular, pe baza criteriilor de eligibilitate stabilite de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, la propunerea directorului unităţii de învăţământ cu personalitate juridică sau a consiliului director al consorţiului şcolar, cu avizul inspectorului şcolar general.
  (5) Criteriile de eligibilitate stabilite pentru înfiinţarea unui CDI: unitate din învăţământul preuniversitar de nivel preşcolar, primar, gimnazial sau liceal cu personalitate juridică, de stat ori particulară, din mediul rural sau urban, existenţa unui spaţiu în incinta unităţii de învăţământ în care poate fi amenajat CDI, cu respectarea standardelor recomandate cu privire la suprafaţă şi la capacitatea de primire, deschidere şi implicare din partea conducerii unităţii de învăţământ şi a cadrelor didactice, respectiv susţinere din partea consiliului local.
  (6) Casa corpului didactic informează periodic Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului cu privire la dezvoltarea reţelei CDI la nivel judeţean.
  (7) Casa corpului didactic organizează atât stagii tematice adresate directorilor unităţilor de învăţământ care solicită înfiinţarea unui CDI şi responsabililor CDI, care vizează sprijinirea unităţilor de învăţământ în elaborarea proiectului de amenajare a CDI în conformitate cu standardele de amenajare, cât şi stagii de formare continuă privind organizarea, funcţionarea, animarea şi exploatarea CDI, adresate profesorilor documentarişti, precum şi cadrelor didactice şi didactice auxiliare din unităţile de învăţământ cu un CDI funcţional. Parcurgerea stagiului iniţial de formare privind amenajarea şi funcţionarea CDI organizat de casa corpului didactic este obligatorie pentru reprezentanţii unităţilor de învăţământ care încep demersurile înfiinţării unui CDI.
  (8) Amenajarea şi dotarea CDI se fac pe baza unui proiect de amenajare realizat de o echipă de proiect din unitatea de învăţământ, sub coordonarea directorului unităţii de învăţământ. Proiectul de amenajare este aprobat de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ şi este avizat de către directorul casei corpului didactic. Decizia de înfiinţare a CDI va fi eliberată de casa corpului didactic după validarea proiectului de amenajare.
  (9) Reamenajarea sau schimbarea locaţiei CDI se realizează în baza unui proiect de reamenajare întocmit la nivelul unităţii de învăţământ, aprobat de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ şi avizat de directorul casei corpului didactic.


  Secţiunea a 2-a Resurse materiale


  Articolul 11

  În amenajarea şi dotarea CDI se va ţine cont de specificul activităţilor derulate, de publicul căruia i se adresează, de vârsta elevilor, nivelul de studiu, particularităţile şi specificul unităţii de învăţământ în care urmează să se înfiinţeze şi să funcţioneze.


  Articolul 12

  (1) Spaţiul şi resursele CDI trebuie să asigure condiţiile necesare îndeplinirii funcţiilor sale şi derulării tuturor tipurilor de activităţi.
  (2) În alocarea şi organizarea spaţiului pentru CDI se recomandă respectarea următoarelor condiţii:
  a) suprafaţa alocată să fie de minimum 3 mý x 10% din numărul total al elevilor din unitatea de învăţământ;
  b) capacitatea de primire, reprezentând numărul de locuri în CDI, să fie de minimum 10% din numărul total al elevilor din unitatea de învăţământ.
  (3) Spaţiul CDI să fie situat în unitatea de învăţământ, cu acces facil pentru elevi, recomandabil în zona centrală a unităţii de învăţământ.


  Articolul 13

  (1) CDI este organizat modular şi asigură în interiorul său următoarele spaţii specifice: spaţiul de primire, spaţiul profesorului documentarist, spaţiul informatic, spaţiul audiovideo şi multimedia, spaţiul de documentare pedagogică, spaţiul pentru profesori, spaţiul lucrărilor documentare, spaţiul lucrărilor de ficţiune, spaţiul lecturii de destindere, spaţiul de lucru în echipă, spaţiul de lucru individual, spaţiul de orientare şcolară şi profesională, spaţiul de afişaj şi expoziţii, spaţiul pentru presă.
  (2) Spaţiile CDI corespund funcţiilor acestuia şi nu vor fi strict delimitate prin construcţie.
  (3) În funcţie de specificul şcolii, de numărul elevilor şi de spaţiul disponibil, pot fi amenajate şi alte spaţii în interiorul sau în exteriorul CDI: spaţiul de depozitare, de stocare, de arhivare etc.


  Articolul 14

  (1) Mobilierul din CDI trebuie să fie adaptat beneficiarilor, să fie modular, solid, modern şi practic, să respecte normele de securitate, să permită accesul liber la fondul documentar, precum şi reorganizarea spaţiului în funcţie de activităţi.
  (2) În organizarea CDI se are în vedere asigurarea accesului liber la fondul documentar, cu asigurarea condiţiilor de spaţiu, mobilier şi securitate adecvate. Înălţimea rafturilor se recomandă să fie de 1,60 m-1,80 m, pentru învăţământul secundar inferior şi secundar superior, 1,50 m pentru învăţământul primar şi 1,30 m pentru învăţământul preşcolar.


  Articolul 15

  Echipamentele şi aparatura achiziţionată pentru CDI vor permite exploatarea resurselor puse la dispoziţia utilizatorilor în cadrul CDI.


  Articolul 16

  (1) În spaţiul CDI va fi pus la dispoziţie fondul activ de publicaţii.
  (2) Pentru evitarea supraîncărcării se va utiliza spaţiul de depozitare pentru documentele mai puţin solicitate.
  (3) Constituirea, completarea şi actualizarea fondului documentar se realizează în funcţie de următoarele criterii:
  a) profilul, nivelul de învăţământ şi specificul unităţii de învăţământ în care funcţionează CDI;
  b) obiectivele şi activităţile propuse în documentele de planificare ale CDI;
  c) nevoile de informare şi documentare ale beneficiarilor;
  d) recomandările programelor şcolare ale disciplinelor studiate în şcoală şi ale listelor bibliografice din manualele utilizate; se va urmări constituirea unui fond documentar echilibrat pentru toate clasele, diviziunile şi subdiviziunile sistemului de clasificare zecimală universală;
  e) componenţa fondului sub aspectul suporturilor, titlurilor şi al numărului de exemplare din fiecare titlu.
  (4) Fondul documentar al CDI va fi în limba română, în limbile minorităţilor naţionale, dacă sunt şcolarizaţi elevi aparţinând unei minorităţi naţionale, în limbile de circulaţie internaţională predate în unitatea de învăţământ respectivă, dar şi, în funcţie de solicitările beneficiarilor şi de nevoile identificate, în alte limbi străine.


  Articolul 17

  Fondul documentar şi serviciile oferite de centrele de documentare şi informare vor fi permanent actualizate pentru a permite o mai bună adaptare la nevoile de informare şi formare ale utilizatorilor în domeniul infodocumentar, respectiv pentru participarea continuă la dezvoltarea competenţelor-cheie ale elevilor.


  Articolul 18

  Baza materială a centrelor de documentare şi informare este asigurată de comunitatea locală, de unitatea de învăţământ, de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi de alte instituţii centrale sau locale.


  Secţiunea a 3-a Resurse umane


  Articolul 19

  În CDI va fi normat un post de profesor documentarist, în conformitate cu prevederile art. 262 alin. (3) lit. g) coroborat cu art. 247 lit. m) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.


  Articolul 20

  Angajarea şi încadrarea pe post a profesorilor documentarişti se realizează conform prevederilor metodologiei de mobilitate elaborate şi aprobate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.


  Articolul 21

  Concursul de ocupare a funcţiei didactice de profesor documentarist se organizează în conformitate cu metodologia de ocupare a posturilor/catedrelor declarate vacante în învăţământul preuniversitar, elaborată şi aprobată de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.


  Articolul 22

  Formarea continuă şi evoluţia în carieră a profesorului documentarist se realizează în conformitate cu art. 242 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011. Prevederile privind participarea la definitivarea în învăţământ şi susţinerea gradelor didactice sunt prezentate în metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului naţional pentru definitivarea în învăţământ, respectiv în metodologia pentru organizarea examenelor de susţinere a gradelor didactice, elaborate şi aprobate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.


  Articolul 23

  Constituirea şi organizarea activităţii de cerc pedagogic se realizează de casa corpului didactic, care va desemna un responsabil la nivel judeţean. Activitatea de cerc pedagogic se va organiza în colaborare cu inspectoratul şcolar judeţean, respectiv Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti.


  Articolul 24

  Activitatea profesorului documentarist se desfăşoară pe parcursul a 40 de ore săptămânal, repartizate după cum urmează:
  a) 18 ore de activităţi didactice cu elevii, individual sau în parteneriat cu cadrele didactice. Activităţile constau în iniţiere în cercetarea documentară, activităţi şcolare, proiecte didactice disciplinare, pluri-/inter-/transdisciplinare, educative şi culturale, animaţii-lectură, animaţii culturale, orientare şcolară şi profesională, activităţi de sprijin pentru elevii cu dificultăţi de învăţare etc. Activităţile se vor desfăşura în timpul sau în afara programului şcolar al elevilor, cu clasa întreagă ori cu grupe de elevi;
  b) activităţi de pregătire metodico-ştiinţifică, pregătirea şi evaluarea materialelor şi activităţilor, întocmirea programelor de intervenţie în scop recuperator în parteneriat cu cadrele didactice, culegerea informaţiilor în/din interiorul şi exteriorul unităţii şcolare, reprezentând maximum 12 ore;
  c) activităţi de educaţie complementare procesului de învăţământ: asigurarea accesului liber la fondul documentar şi punerea CDI la dispoziţia elevilor în cadrul activităţilor libere, de mentorat, de tip "şcoală după şcoală", activităţi pentru părinţi şi alţi membri ai comunităţii locale, gestionarea CDI, reprezentând minimum 10 ore.


  Articolul 25

  (1) Personalul încadrat în CDI este subordonat directorului unităţii de învăţământ şi va fi evaluat anual pe baza fişei de evaluare întocmite în baza fişei postului.
  (2) Fişa postului şi fişa de evaluare sunt întocmite în baza fişei-cadru a postului şi a fişei-cadru de evaluare a profesorului documentarist, aprobate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, particularizate conform specificului activităţii din unitatea de învăţământ.


  Articolul 26

  (1) Într-un centru de documentare şi informare dintr-o unitate de învăţământ pot funcţiona atât profesorul documentarist, cât şi bibliotecarul şcolar, sub rezerva încadrării în numărul de posturi aprobat şi finanţat conform legii.
  (2) În această situaţie, organizarea şi funcţionarea CDI sunt asigurate în comun de către profesorul documentarist şi bibliotecarul şcolar; repartizarea sarcinilor se realizează prin fişa individuală a postului. Domeniile de competenţă din fişa-cadru a postului de profesor documentarist, precum şi responsabilităţile menţionate în prezentul regulament vor fi îndeplinite în comun.


  Articolul 27

  (1) Domeniile de competenţă ale profesorului documentarist sunt: proiectarea, planificarea, organizarea şi realizarea activităţii CDI, formarea elevilor şi dezvoltarea competenţelor specifice, monitorizarea şi evaluarea activităţii CDI şi a rezultatelor elevilor, managementul clasei de elevi, dezvoltarea de parteneriate, comunicare, gestionarea CDI, managementul carierei al dezvoltării profesionale, contribuţia la dezvoltarea instituţională şi promovarea imaginii unităţii de învăţământ.
  (2) Misiunile profesorului documentarist sunt: misiunea pedagogică, misiunea culturală, de comunicare şi de gestionare, acestea fiind direct corelate cu funcţiile CDI.
  (3) Detalierea domeniilor de competenţă şi atribuţiile profesorului documentarist se realizează prin fişa-cadru a postului a profesorului documentarist elaborată şi aprobată de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului;


  Articolul 28

  (1) Profesorul documentarist este subordonat directorului şi directorului adjunct al unităţii de învăţământ, cu care va avea o colaborare continuă cu privire la buna organizare şi funcţionare a CDI, respectiv la participarea CDI în realizarea obiectivelor stabilite la nivel instituţional.
  (2) Casa corpului didactic coordonează metodologic activitatea CDI şi a profesorilor documentarişti prin profesorii metodişti din casa corpului didactic şi formatorii naţionali din proiectul "Educaţie pentru informaţie".
  (3) Dezvoltarea reţelei CDI, monitorizarea şi evaluarea activităţii CDI se realizează de către casa corpului didactic.
  (4) Evaluarea profesorilor documentarişti se realizează de către directorul unităţii de învăţământ şi de către inspectoratul şcolar, prin inspectorul de specialitate, metodişti şi formatorii naţionali din proiectul "Educaţie pentru informaţie".


  Articolul 29

  Personalul didactic încadrat în CDI beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile care decurg din actele normative în vigoare.


  Secţiunea a 4-a Resurse financiare


  Articolul 30

  (1) Parte integrantă a unităţii de învăţământ, CDI beneficiază de toate tipurile de finanţare conform prevederilor legale.
  (2) CDI poate beneficia de resursele financiare obţinute de unitatea de învăţământ din sponsorizări, din partea unor organizaţii neguvernamentale, asociaţii, fundaţii, societăţi sau a unor instituţii cu respectarea prevederilor legale în vigoare.


  Articolul 31

  Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ va aproba sumele necesare pentru amenajarea/reamenajarea CDI, pentru dotarea acestuia, pentru dezvoltarea şi actualizarea fondului de publicaţii, în baza proiectului de amenajare/ reamenajare, respectiv a referatelor de necesitate, cu încadrare în bugetul unităţii de învăţământ.


  Secţiunea a 5-a Activitatea CDI


  Articolul 32

  În CDI se pot iniţia, organiza şi desfăşura următoarele categorii de activităţi:
  a) pedagogice: prezentarea CDI şi a organizării sale specifice, iniţierea elevilor în cercetarea documentară, formarea competenţelor din domeniul infodocumentar prin activităţi cuprinse într-un curriculum la decizia şcolii în domeniul infodocumentar, activităţi şcolare, proiecte disciplinare şi pluri-/inter-/transdisciplinare, activităţi educative pentru dezvoltarea şi consolidarea competenţelor dobândite, de dezvoltare a competenţelor-cheie ale elevilor, învăţare remedială de tip "şcoală după şcoală", activităţi pentru copii şi tineri capabili de performanţă, orientare şi consiliere educaţională şi vocaţională, activităţi privind integrarea noilor tehnologii ale informării şi comunicării în activitatea didactică, parteneriate educative şi activităţi extraşcolare, utilizarea Platformei şcolare de e-learning şi a Bibliotecii şcolare virtuale;
  b) culturale: animaţii de lectură, lectura imaginii, activităţi audiovideo şi mass-media, expoziţii, vizite şi întâlniri tematice, dezbateri, activităţi prilejuite de diverse evenimente, activităţi recreative, ateliere de creaţie, de valorizare a patrimoniului şi a potenţialului cultural, parteneriate, schimburi culturale etc.;
  c) comunicare: colectarea, prelucrarea şi difuzarea de informaţii necesare utilizatorilor interni sau externi, participarea la promovarea imaginii unităţii de învăţământ în comunitatea educaţională şi locală, participarea la promovarea şi diseminarea experienţelor de bune practici ale instituţiei, participarea la promovarea activităţilor CDI şi a imaginii şcolii etc.;
  d) gestionare: gestionarea spaţiului, a funcţionării CDI: orar de funcţionare, regulamentul intern al CDI, planificarea activităţilor, a resurselor materiale, a fondului documentar, a formării profesionale, a bugetului de funcţionare în funcţie de nevoile utilizatorilor şi a activităţilor planificate.


  Articolul 33

  Activităţile în CDI vor fi realizate de către profesorul documentarist în parteneriat cu cadrele didactice din unitatea de învăţământ sau împreună cu partenerii externi, respectiv individual.


  Articolul 34

  (1) Utilizarea spaţiului, a fondului documentar şi a serviciilor CDI, respectiv desfăşurarea activităţilor în CDI se realizează în mod programat, respectiv în regim neprogramat/liber, pe baza unui orar propus de profesorul documentarist/bibliotecar, aprobat de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ şi adus la cunoştinţa tuturor beneficiarilor.
  (2) Se asigură accesul beneficiarilor în CDI atât în timpul programului şcolar, cât şi în afara acestuia.
  (3) Utilizarea programată a CDI presupune participarea beneficiarilor la activităţi iniţial programate. Acestea se realizează pentru un grup/o clasă de elevi de către profesorul documentarist individual, în parteneriat cu alte cadre didactice sau împreună cu parteneri externi.
  (4) Utilizarea programată presupune:
  a) activităţi de prezentare a CDI şi a organizării sale specifice, realizate de către profesorul documentarist la începutul anului şcolar, pentru toate clasele nou-intrate în unitatea de învăţământ, respectiv în timpul anului şcolar, ori de câte ori este nevoie, la solicitarea unui cadru didactic;
  b) activităţi de iniţiere în cercetarea documentară, proiecte în colaborare cu cadrele didactice, proiecte disciplinare, pluri-/inter-/transdisciplinare, activităţi pedagogice/cursuri de disciplină, activităţi în colaborare privind orientarea şcolară şi vocaţională, sprijinirea elevilor cu dificultăţi la învăţare, lectură, animaţii legate de mass-media, de presă, animaţii audiovideo, activităţi cu caracter cultural şi civic organizate de către profesorul documentarist şi derulate în parteneriat cu cadrele didactice/parteneri externi - activităţi care presupun exploatarea fondului documentar al CDI şi dezvoltarea competenţelor infodocumentare ale elevilor.
  (5) Utilizarea neprogramată/liberă presupune punerea CDI la dispoziţia utilizatorilor, în prezenţa profesorului documentarist, în vederea realizării de către aceştia a unor activităţi care nu necesită o programare anticipată. Utilizarea neprogramată/liberă presupune: activitate de informare, documentare, cercetare realizată individual sau în grupuri mici în interes şcolar, profesional ori personal, asistenţă individuală în cercetarea documentară, realizarea temelor, activităţi de lectură, de consultare a fondului de publicaţii al CDI şi a resurselor documentare on-line în scopuri educative, întocmirea şi redactarea unor proiecte, activităţi ludice, de petrecere a timpului liber realizate în scop educativ etc. Utilizarea neprogramată a CDI se realizează de către elevi şi de cadrele didactice, de obicei, în afara programului şcolar. Timpul alocat activităţilor neprogramate în CDI, reprezentând punerea CDI la dispoziţia utilizatorilor pentru activităţile libere, este de minimum 10 ore/săptămână.


  Articolul 35

  (1) Activitatea CDI se desfăşoară pe baza unui proiect anual de activitate şi a unui plan semestrial de activităţi, structurate pe 4 domenii de competenţă, respectiv a proiectelor de activitate. Acestea vor cuprinde activităţi care vor participa la operaţionalizarea priorităţilor definite în documentele de proiectare managerială: proiectul de dezvoltare instituţională şi planurile manageriale. Documentele de proiectare a activităţii CDI vor fi realizate de către profesorul documentarist în parteneriat/cu consultarea cadrelor didactice şi a conducerii unităţii de învăţământ şi vor cuprinde întreaga activitate desfăşurată de profesorul documentarist şi a CDI.
  (2) Activitatea în CDI cuprinde acţiuni corespunzătoare misiunilor profesorului documentarist: pedagogică, culturală, de comunicare şi de gestiune.
  (3) Structura generală a proiectului anual de activitate este prezentată în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul regulament.
  (4) Planul semestrial de activitate CDI cuprinde: obiectivele parţiale derivate din obiectivele anuale ale CDI, respectiv activităţile, obiectivele, responsabilii, partenerii, data/perioada, mijloacele şi itemii de evaluare.
  (5) Planul semestrial de activitate va fi completat şi adaptat pe parcursul anului şcolar în funcţie de activităţile dezvoltate, activităţile din programele şcolare desfăşurate în CDI, disponibilitatea cadrelor didactice, de resursele umane şi materialele disponibile, de noile oportunităţi.
  (6) Documentele de proiectare şi planificare a activităţii CDI vor cuprinde activităţi propuse de profesorul documentarist, de alte cadre didactice, de conducerea unităţii de învăţământ sau alţi parteneri. Activităţile propuse vor respecta criteriile generale ale definirii activităţilor în CDI şi obiectivele anuale stabilite.
  (7) Profesorul documentarist va realiza şi prezenta la sfârşitul anului şcolar un raport anual de activitate.


  Articolul 36

  Profesorul documentarist stabileşte relaţii de colaborare cu partenerii din interiorul sau din exteriorul unităţii de învăţământ. Parteneriatele externe angajate vor fi supuse aprobării conducerii unităţii de învăţământ. Profesorul documentarist planifică, organizează şi desfăşoară, în colaborare cu aceştia, activităţi care răspund obiectivelor şi priorităţilor stabilite în proiectul anual de activitate şi în planurile semestriale.


  Articolul 37

  (1) Prin activitatea desfăşurată în CDI se urmăreşte dezvoltarea competenţelor infodocumentare ale elevilor prin activităţi directe de exploatare a fondului documentar al CDI.
  (2) În calitate de responsabil al CDI, profesorul documentarist asigură, în colaborare cu echipa pedagogică, iniţierea elevilor în domeniul cercetării documentare. Activităţile organizate în acest sens vor viza dobândirea de către elevi a autonomiei în învăţare şi dezvoltarea spiritului critic, prin dezvoltarea progresivă a capacităţii de a se orienta în CDI, de a cunoaşte diferitele tipuri de surse şi resurse documentare, de a utiliza instrumente tradiţionale şi informatizate de căutare a informaţiei, de a dezvolta competenţe de căutare, selectare, prelucrare, organizare şi comunicare a informaţiilor, respectiv de autoevaluare şi evaluare a demersului şi a rezultatului cercetării.
  (3) Activităţile de iniţiere a elevilor în domeniul cercetării documentare se organizează în cadrul unor cursuri distincte desfăşurate de către profesorul documentarist prin dezvoltarea activităţilor din curriculumul la decizia şcolii specific domeniului infodocumentar sau în cadrul unor secvenţe pedagogice, cursuri ori proiecte disciplinare sau pluri-/inter-/transdisciplinare desfăşurate în parteneriat de către profesorul documentarist şi cadrele didactice. Predarea conţinuturilor disciplinare care presupun exploatarea resurselor documentare se recomandă a se realiza în CDI.
  (4) Directorul unităţii de învăţământ şi responsabilii comisiilor metodice vor susţine şi vor încuraja demersul cadrelor didactice de a desfăşura activităţi şcolare şi extraşcolare care presupun utilizarea resurselor CDI, abordări transdisciplinare ale conţinuturilor, respectiv vor încuraja colaborarea dintre cadrele didactice şi profesorul documentarist.
  (5) Repere privind elaborarea şi punerea în practică a unei strategii locale de educaţie pentru informaţie şi formare a unei culturi informaţionale a elevilor, respectiv un referenţial al competenţelor infodocumentare ale elevilor sunt prezentate în anexa nr. 2, care face parte integrantă prezentul regulament.


  Articolul 38

  Activitatea CDI se desfăşoară în baza unui orar de funcţionare şi a unui regulament de funcţionare internă elaborate de profesorul documentarist şi validate de conducerea unităţii de învăţământ.


  Articolul 39

  (1) Gestionarea şi comunicarea fondului documentar constau în realizarea următoarelor categorii de activităţi: dezvoltarea colecţiilor, achiziţia, selecţia, deselecţia, prelucrarea documentelor, evidenţa documentelor: evidenţa primară a documentelor, globală şi individuală, catalogare, clasificare şi indexare, respectiv informatizarea fondului.
  (2) Clasificarea, cotarea şi ordonarea colecţiilor se realizează utilizând clasificarea zecimală universală. Indexarea şi ordonarea fondului documentar se fac în funcţie de clasele principale de la 0 la 9, extinzând clasificarea, în funcţie de amploarea colecţiilor şi profilul unităţii de învăţământ.
  (3) Toate operaţiunile cu privire la fondul documentar al CDI se derulează în sistem informatizat, dacă sunt îndeplinite condiţiile necesare. Pe termen mediu se va avea în vedere informatizarea fondului documentar existent la nivelul unităţii de învăţământ.
  (4) Pentru facilitarea accesului la resursele documentare pot fi întocmite catalogul tematic, catalogul documentelor audiovizuale, catalogul lucrărilor de referinţă, liste de noutăţi etc.
  (5) Exploatarea colecţiilor se realizează prin consultarea în CDI şi prin împrumut la domiciliu, conform reglementărilor în vigoare.
  (6) Activitatea organizată în centrele de documentare şi informare este parte a activităţii şcolare şi extraşcolare desfăşurate la nivelul unităţii de învăţământ.


  Secţiunea a 6-a Evaluarea CDI


  Articolul 40

  (1) Evaluarea CDI şi a politicii documentare a unităţii de învăţământ poate fi internă, efectuată sau solicitată de conducerea unităţii de învăţământ ori externă, solicitată sau efectuată de o instituţie abilitată în acest sens, fiind realizată pe baza unor fişe de evaluare elaborate în concordanţă cu Hotărârea Guvernului nr. 1.534/2008 privind aprobarea Standardelor de referinţă şi a indicatorilor de performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv cu raportarea la standardele de amenajare, dotare, organizare şi funcţionare a CDI.
  (2) Elementele privind evaluarea CDI, procedura de evaluare şi fişa de evaluare a politicii documentare a unităţii de învăţământ sunt prezentate în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul regulament.
  (3) Fişa de evaluare a centrului de documentare şi informare este prezentată în anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezentul regulament.


  Capitolul III Bibliotecile şcolare


  Secţiunea 1 Cadru general


  Articolul 41

  Biblioteca şcolară este compartimentul specializat al cărui scop principal este de a constitui, a organiza, a prelucra, a dezvolta şi a conserva colecţii de cărţi, publicaţii periodice, alte documente specifice şi baze de date, pentru a facilita utilizarea acestora de către beneficiari în scop de informare, cercetare, educaţie sau recreere.


  Articolul 42

  (1) Biblioteca şcolară funcţionează în unităţile de învăţământ cu personalitate juridică, de stat sau particulare, în consorţii şcolare, la propunerea directorului unităţii de învăţământ/consorţiului, cu avizul consiliului de administraţie, şi nu poate fi desfiinţată, ci doar reorganizată ori integrată în centrul de documentare şi informare. Pe termen mediu, bibliotecile şcolare vor fi transformate în centre de documentare şi informare.
  (2) În unităţile de învăţământ fără personalitate juridică pot fi organizate structuri infodocumentare complementare bibliotecilor şcolare sau centrelor de documentare şi informare, în vederea asigurării accesului la informaţie al elevilor.


  Articolul 43

  Biblioteca şcolară se organizează unitar pentru întreaga instituţie de învăţământ în care funcţionează, respectând normele de încadrare cu personal de specialitate conform legislaţiei în vigoare.


  Articolul 44

  Biblioteca şcolară oferă resurse pedagogice informaţionale: carte, presă, CD, DVD necesare elevilor şi cadrelor didactice în funcţie de programele de instruire şi nevoile de perfecţionare metodică.


  Articolul 45

  Prin activitatea sa biblioteca şcolară participă la realizarea obiectivelor sistemului de învăţământ, în ansamblul său, precum şi a obiectivelor educaţionale, pe niveluri de studii şi profiluri de învăţământ.


  Articolul 46

  Biblioteca şcolară, în conformitate cu funcţiile şi misiunile sale, răspunde nevoilor beneficiarilor de documentare şi informare.


  Articolul 47

  Bibliotecile şcolare sunt coordonate, la nivel local, de către directorul unităţii de învăţământ şi consiliul de administraţie. Coordonarea metodologică a bibliotecilor şcolare revine casei corpului didactic, la nivel judeţean, iar la nivel central, Bibliotecii Naţionale Pedagogice "I. C. Petrescu", respectiv Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.


  Articolul 48

  Misiunea bibliotecii şcolare este de a asigura elevilor şi cadrelor didactice accesul la informaţie şi documentaţie, de a susţine procesul instructiv-educativ de participare la dezvoltarea competenţelor-cheie ale elevilor.


  Secţiunea a 2-a Resurse materiale


  Articolul 49

  Bibliotecii şcolare i se asigură o locaţie corespunzătoare organizării, tezaurizării, conservării colecţiilor şi accesului beneficiarilor.


  Articolul 50

  La constituirea unei biblioteci şcolare se asigură de regulă două încăperi alăturate care să deservească depozitarea suporturilor informaţionale şi o sală de lectură.


  Articolul 51

  (1) Dotarea unei biblioteci şcolare trebuie să fie de minimum 3 volume/elev, urmând ca raportul de 10 volume/elev să fie atins progresiv în cel mult 5 ani.
  (2) Fondul de publicaţii al bibliotecii şcolare va fi în limba română, în limbile minorităţilor, dacă la nivelul unităţii de învăţământ se organizează clase cu predare în limbile minorităţilor naţionale, respectiv în limbile de circulaţie internaţională predate la nivelul unităţii de învăţământ şi, în funcţie de solicitările beneficiarilor, în alte limbi de circulaţie internaţională.


  Articolul 52

  Biblioteca şcolară include: spaţiul de primire, spaţiul bibliotecarului, spaţiul de informare şi documentare, spaţiul de lectură şi depozitul de carte.


  Articolul 53

  În biblioteca şcolară se va utiliza mobilier modular, solid şi practic, adaptat beneficiarilor.


  Articolul 54

  Biblioteca şcolară asigură accesul la fondul documentar pentru informare şi documentare individuală în interes şcolar, profesional sau personal.


  Articolul 55

  În biblioteca şcolară se pune la dispoziţia beneficiarilor fondul activ de publicaţii, iar documentele mai puţin solicitate vor fi organizate în spaţiul de depozitare.


  Articolul 56

  Constituirea, completarea şi organizarea fondului documentar se realizează în funcţie de următoarele criterii:
  a) profilul, nivelul de învăţământ şi specificul unităţii de învăţământ;
  b) recomandările programelor şcolare ale disciplinelor studiate în şcoală;
  c) cerinţele de informare şi documentare ale utilizatorilor, pe baza studiului de marketing efectuat de bibliotecarul şcolar şi în baza obiectivelor unităţii de învăţământ;
  d) activităţile propuse în planul de activitate anual al bibliotecii şcolare.


  Articolul 57

  Utilizarea colecţiilor şi a documentelor se realizează în sala de lectură şi prin împrumut la domiciliu.


  Articolul 58

  Inventarierea documentelor specifice bibliotecilor şcolare, scoaterea din evidenţă a documentelor distruse şi a celor lipsă la inventar, recuperarea fizică/valorică a publicaţiilor se realizează conform prevederilor Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.


  Secţiunea a 3-a Resurse umane


  Articolul 59

  (1) În bibliotecile şcolare sunt încadraţi bibliotecari şcolari.
  (2) Bibliotecarul şcolar este personal didactic auxiliar conform art. 249 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.


  Articolul 60

  Condiţiile de ocupare a funcţiei didactice auxiliare de bibliotecar şcolar sunt cele prevăzute de art. 250 lit. a) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011,


  Articolul 61

  Norma de muncă a bibliotecarului şcolar este de 40 de ore săptămânal.


  Articolul 62

  (1) Atribuţiile bibliotecarului şcolar sunt:
  a) organizează spaţiul bibliotecii şi asigură funcţionarea acesteia potrivit nomelor legale;
  b) asigură funcţionarea bibliotecii; elaborează şi afişează regulamentul de organizare şi funcţionare a bibliotecii şcolare, planul de activitate, orarul acesteia şi regulile de prevenire şi stingere a incendiilor;
  c) constituie, organizează şi dezvoltă colecţiile bibliotecii conform normelor biblioteconomice;
  d) ţine evidenţa fondului de publicaţii;
  e) răspunde eficient la cerinţele de lectură şi de informare ale utilizatorilor;
  f) oferă consiliere cu privire la utilizarea lucrărilor de referinţă şi a tehnologiei;
  g) îndrumă lectura elevilor, în colaborare cu toate cadrele didactice, potrivit cerinţelor din programe, precum şi a particularităţilor psihopedagogice şi de vârstă ale elevilor;
  h) gestionează fondul documentar şi asigură securizarea acestuia prin sisteme de supraveghere şi siguranţă existente în unitatea de învăţământ;
  i) iniţiază şi derulează parteneriate interne şi externe cu instituţii de învăţământ, culturale, organizaţii diverse din ţară sau străinătate, cu membri ai comunităţii locale, cu părinţii elevilor; organizează şi derulează activităţi în bibliotecă;
  j) contribuie la promovarea unei bune imagini a instituţiei de învăţământ.
  (2) Atribuţiile se stabilesc prin fişa postului aprobată de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ.


  Articolul 63

  (1) Formarea continuă a bibliotecarului şcolar se realizează prin:
  a) participarea la activităţi de informare, documentare, metodice, organizate şi coordonate de casa corpului didactic;
  b) participarea la simpozioane şi conferinţe naţionale sau internaţionale organizate de organizaţii abilitate;
  c) participarea la cursuri şi programe de formare specifice postului organizate de casa corpului didactic, Biblioteca Naţională Pedagogică "I. C. Petrescu", de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi alţi furnizori acreditaţi de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, urmărind dezvoltarea competenţelor pentru evoluţia în cariera profesională.
  (2) Formarea continuă a bibliotecarilor şcolari este un drept şi o obligaţie. În promovarea bibliotecarilor se va ţine cont de participarea la cursuri de formare continuă.


  Articolul 64

  Personalul încadrat în biblioteca şcolară beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile care decurg din actele normative în vigoare.


  Articolul 65

  Bibliotecarul şcolar va fi informat despre deciziile consiliului profesoral şi consiliului de administraţie, cu privire la aspecte care implică activitatea bibliotecii şcolare.


  Articolul 66

  Bibliotecarul şcolar este subordonat directorului şi directorului adjunct ai unităţii de învăţământ, cu care va avea o colaborare continuă şi oportună cu privire la buna organizare şi funcţionare a bibliotecii, respectiv la participarea bibliotecii şcolare în realizarea obiectivelor stabilite la nivel instituţional.


  Articolul 67

  Evaluarea activităţii bibliotecarului şcolar se realizează pe baza indicatorilor de performanţă, a descriptorilor de calitate din fişa postului/de evaluare realizată prin respectarea fişei-cadru a postului şi fişei-cadru de evaluare a bibliotecarilor şcolari aprobate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.


  Articolul 68

  Îndrumarea şi controlul bibliotecarului şcolar se fac de către directorul unităţii de învăţământ, respectiv de inspectorul de specialitate din cadrul inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti.


  Secţiunea a 4-a Resurse financiare


  Articolul 69

  (1) Biblioteca şcolară, ca parte integrantă a unităţii de învăţământ, beneficiază de finanţare conform legii.
  (2) Alte surse de finanţare ale bibliotecii şcolare pot fi obţinute de unitatea de învăţământ din sponsorizări din partea unor organizaţii neguvernamentale, asociaţii, fundaţii, societăţi sau unor instituţii cu respectarea prevederilor legale în vigoare.


  Articolul 70

  Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ va aproba sumele necesare pentru dotarea bibliotecii şcolare, pentru dezvoltarea şi actualizarea fondului de publicaţii, în baza referatelor de necesitate, cu încadrare în bugetul unităţii de învăţământ.


  Secţiunea a 5-a Activitatea bibliotecii şcolare


  Articolul 71

  Biblioteca şcolară achiziţionează/colecţionează, prelucrează, organizează colecţiile şi conservă publicaţiile, bazele de date şi alte documente specifice, care se constituie într-un fond cu caracter enciclopedic.


  Articolul 72

  (1) Operaţiunile de gestionare şi comunicare a fondului documentar vor fi efectuate conform reglementărilor biblioteconomice în vigoare, cu prelucrare în sistem informatizat, acolo unde sunt îndeplinite condiţiile tehnice, sau în sistem tradiţional, astfel:
  a) dezvoltarea colecţiilor: achiziţia, selecţia, deselecţia;
  b) prelucrarea documentelor: evidenţa primară a documentelor, evidenţa globală prin completarea registrului de mişcare a fondurilor şi individuală prin completarea registrului inventar şi evidenţa analitică pentru bunurile culturale constituite în gestiuni care fac parte din patrimoniul cultural naţional mobil, catalogare, clasificare şi indexare;
  c) informatizarea fondului.
  (2) Clasificarea, cotarea şi ordonarea colecţiilor se realizează utilizând clasificarea zecimală universală. Indexarea şi ordonarea fondului documentar se fac în funcţie de clasele principale de la 0 la 9, extinzând clasificarea, în funcţie de amploarea colecţiilor şi profilul unităţii de învăţământ.


  Articolul 73

  Completarea fondului de publicaţii şi a altor categorii de documente se realizează prin:
  a) achiziţii de carte de la unităţile specializate;
  b) abonamente la publicaţii periodice;
  c) transfer de publicaţii sau alte categorii de documente potrivit prevederilor legale în vigoare;
  d) donaţii de la instituţii, asociaţii, fundaţii, de la persoane juridice sau persoane fizice;
  e) împrumut interbibliotecar.


  Articolul 74

  Criteriile care trebuie avute în vedere pentru completarea colecţiilor sunt următoarele:
  a) profilul, nivelul şi specificul unităţii şcolare în care funcţionează biblioteca;
  b) recomandările programelor şcolare la disciplinele studiate în şcoală, urmărindu-se constituirea unui fond de carte echilibrat;
  c) componenţa fondului existent în bibliotecă atât sub aspectul titlurilor, cât şi al numărului de exemplare din fiecare titlu;
  d) cerinţele de informare şi documentare ale cadrelor didactice, atât în probleme de pedagogie generală şi de metodica predării, cât şi în probleme de specialitate ale disciplinelor predate.


  Articolul 75

  Operaţiile de intrare sau ieşire a publicaţiilor se fac numai pe baza unui act doveditor: factură, specificaţie, proces-verbal sau act de donaţie.


  Articolul 76

  Inventarierea documentelor specifice bibliotecilor şcolare, scoaterea din evidenţă a documentelor uzate fizic, distruse în cazuri de forţă majoră şi a celor lipsă la inventar, recuperarea fizică/valorică a publicaţiilor se realizează conform prevederilor Legii nr. 334/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul 77

  Exploatarea colecţiilor şi a documentelor se realizează prin consultarea în sala de lectură şi prin împrumutul la domiciliu.


  Articolul 78

  Bibliotecarul şcolar organizează, împreună cu cadrele didactice, activităţi de pregătire a elevilor din perspectiva învăţării pe tot parcursul vieţii, contribuind la formarea şi dezvoltarea competenţelor-cheie.


  Articolul 79

  Bibliotecarul şcolar sprijină personalul didactic al şcolii în îmbunătăţirea calităţii procesului de învăţământ, asigurând lucrări de referinţă, alte publicaţii, periodice pe suport hârtie sau magnetic, precum şi materiale documentare şi de studiu.


  Articolul 80

  (1) Bibliotecarul şcolar iniţiază şi coordonează proiecte şcolare şi extraşcolare, activităţi de lectură, proiecte culturale dedicate marilor scriitori, oamenilor de cultură, unor evenimente, organizează expoziţii, târguri de carte, lansări de carte şi participă cu elevii la acţiuni culturale desfăşurate în comunitatea locală/naţională/internaţională.
  (2) Bibliotecarul şcolar promovează fondul documentar şi resursele bibliotecii prin: alcătuirea de mape documentare, pliante şi filme de prezentare, liste de publicaţii, bloguri etc.


  Articolul 81

  Activitatea bibliotecii şcolare este cuprinsă în planul anual/semestrial de activitate, care cuprinde: obiectivele generale, obiectivele specifice, respectiv denumirea activităţilor, obiectiv/activitate, responsabil, parteneri, dată/perioadă, mijloace şi itemi de evaluare. Acestea vor fi structurate pe tipuri şi categorii, în funcţie de domeniile de competenţă ale bibliotecarului şcolar şi de misiunile bibliotecii şcolare.


  Secţiunea a 6-a Evaluarea bibliotecii şcolare


  Articolul 82

  Evaluarea bibliotecii şcolare se face pe baza unei fişe de evaluare realizate în concordanţă cu Hotărârea Guvernului nr. 1.534/2008 şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare.


  Capitolul IV Dispoziţii finale


  Articolul 83

  (1) Prezentul regulament se aplică tuturor CDI şi bibliotecilor şcolare din unităţile de învăţământ din sistemul de învăţământ preuniversitar.
  (2) Pentru anul şcolar 2011-2012, normarea personalului didactic şi didactic auxiliar care deserveşte bibliotecile şcolare şi CDI se va face cu încadrarea strictă în numărul total de posturi aprobate de către minister pentru fiecare inspectorat şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti.
  (3) Condiţiile de utilizare a spaţiului, fondului documentar şi a serviciilor CDI şi bibliotecilor şcolare, precum şi drepturile şi obligaţiile utilizatorilor se stabilesc prin regulamentul de ordine interioară al fiecărui CDI, respectiv al fiecărei biblioteci şcolare, aprobat de conducerea unităţii de învăţământ în care funcţionează.
  (4) În termen de 60 de zile de la data aprobării prezentului regulament unităţile de învăţământ preuniversitar în care funcţionează centre de documentare şi informare sau biblioteci şcolare au obligaţia de a elabora regulamentul de ordine interioară al centrului de documentare şi informare ori regulamentul de ordine interioară al bibliotecii şcolare.


  Anexa 1
  -------
  la regulament
  -------------
  PROIECTUL ANUAL DE ACTIVITATE AL
  CENTRULUI DE DOCUMENTARE ŞI INFORMARE
  - structura-cadru -
  1. Cadrul general
  Prezentarea unităţii de învăţământ şi cadrul desfăşurării activităţii
  Prezentarea centrului de documentare şi informare (CDI): structură, amplasare, dotări, echipamente, fond documentar (constituire, suport, complementaritate, echilibru/clase ...), resursa umană care deserveşte CDI
  Publicul-ţintă al CDI (structură, descriere etc.)
  Context local
  Date statistice privind frecvenţa la CDI şi indicatori
  Ţinte strategice/obiective cuprinse în Proiectul de dezvoltare instituţională (PDI) la realizarea cărora CDI va participa
  Politica documentară a unităţii de învăţământ
  Organizarea şi funcţionarea CDI: orarul (cadrul general, modalităţile de acces la resursele CDI, numărul de ore alocate activităţilor programate, respectiv activităţilor libere desfăşurate în CDI, orarul afişat), respectiv regulamentul de ordine interioară al CDI - descriere generală şi prezentare în anexă
  2. Analiza de nevoi în domeniile: curriculum (activităţi şi programe de formare a elevilor, animaţii culturale, proiecte educaţionale, curriculum la decizia şcolii etc.), resurse umane (nevoile de formare în domeniul infodocumentar a resursei umane), resurse materiale şi financiare (fond documentar, materiale/echipamente/dotări/spaţiu) şi relaţii cu comunitatea (comunicare, programe pentru comunitate)
  3. Priorităţi
  4. Obiective generale
  5. Obiective specifice
  6. Managementul CDI (activităţi generale - prezentare dezvoltată în planul semestrial de activitate):
  Dezvoltarea CDI
  a) Politica de dezvoltare a fondului documentar (achiziţia, selecţia, deselecţia), completarea cu echipamente, mobilier, dezvoltarea spaţiului etc.
  Rezultatele analizei de nevoi/priorităţi:
  - dezvoltarea fondului documentar/criterii de achiziţie, selecţie şi deselecţie/categorii de documente şi domenii propuse spre achiziţionare/estimare bugetară;
  - completarea resurselor materiale - echipamente dotări, echipamente, mobilier/resurse materiale propuse pentru achiziţionare;
  - dezvoltarea spaţiului/argument/propuneri.
  Managementul resurselor materiale. Organizarea şi funcţionarea CDI
  b) Gestionarea resurselor materiale: activitatea/obiectivul/ responsabilul/resursele/data - perioada de desfăşurare/locul de desfăşurare/indicatorii/evaluare
  c) Managementul funcţionării: activitatea/obiectivul/ responsabilul/resursele/data - perioada de desfăşurare/locul de desfăşurare/indicatorii/evaluare
  d) Activităţi de gestionare a fondului documentar: activitatea/obiectivul/perioada/responsabilul/indicatorii/evaluare Managementul activităţilor CDI - pedagogice, culturale şi de comunicare (Vor fi precizate principalele categorii de activităţi, care vor fi detaliate în planul semestrial de activitate.)
  e) Activităţi pedagogice - de formare a elevilor: activitatea/obiectivul/publicul-ţintă/coordonatorul/colaborare/ resursele/data - perioada de desfăşurare/locul de desfăşurare/indicatorii/evaluare
  f) Animaţii culturale: activitatea/obiectivul/publicul-ţintă/ coordonatorul/colaborare/resursele/data - perioada de desfăşurare/locul de desfăşurare/indicatorii/evaluare
  g) Activităţi de comunicare şi promovare a fondului documentar şi activităţilor CDI: activitatea/obiectivul/publiculţintă/ coordonatorul/colaborare/resursele/data - perioada de desfăşurare/locul de desfăşurare/evaluare
  h) Activităţi de formare/dezvoltare a resursei umane (dezvoltarea profesională a profesorului documentarist, respectiv formarea cadrelor didactice în domeniul infodocumentar): activitatea/obiectivul/publicul-ţintă/ coordonatorul/ colaborare/resursele/data - perioada de desfăşurare/locul de desfăşurare/indicatorii/evaluare
  7. Parteneriate şi colaborări în activitatea CDI
  Descrierea partenerilor, cadrul colaborării, zona de intervenţie/proiecte, aport, obiectivele colaborării, responsabilul, persoana de contact
  8. Echipa de elaborare a proiectului anual de activitate
  9. Estimări bugetare - recapitulare/capitole (fond documentar, materiale şi echipamente, activităţi, funcţionare)
  10. Evaluare - indicatori/obiectiv stabilit (evaluare calitativă şi evaluare cantitativă)
  11. Măsuri ameliorative (în raport cu anul şcolar precedent)
  12. Observaţii
  13. Documente utilizate în elaborare
  14. Anexe


  Anexa 2
  --------
  la regulament
  -------------
  REPERE
  privind elaborarea şi punerea în practică a unei strategii
  locale de educaţie pentru informaţie şi formare a unei culturi
  informaţionale a elevilor
  - referenţial al competenţelor infodocumentare ale elevilor -
  În contextul dat de evoluţia noilor tehnologii, de diversificarea canalelor de transmitere şi a modalităţilor de acces la informaţie, dar şi de cantitatea din ce în ce mai mare de informaţie, formarea elevilor în domeniul infodocumentar este indispensabilă. Considerăm că şcoală are un rol primordial în pregătirea elevilor în a căuta, accesa, analiza, critica, selecta, prelucra şi utiliza informaţia. Educaţia pentru informaţie şi formarea unei culturi informaţionale a elevilor este parte din procesul de formare a competenţelor-cheie ale elevilor. Din acest motiv, documentul îşi propune trasarea unor repere care să ghideze elaborarea unei strategii locale (la nivelul unităţii de învăţământ) de educaţie privind formarea unei culturi informaţionale.
  Identificarea nevoii de formare în domeniul educaţiei pentru informaţie şi formarea unei culturi informaţionale, respectiv pentru implicarea statelor în realizarea unor strategii în acest sens este de actualitate. Cunoscute sub denumirea de "information literacy" (alfabetizare informaţională sau cultură informaţională), respectiv "digital literacy" (alfabetizare digitală), cele două concepte au fost adoptate şi de UNESCO ca fiind importante instrumente de dezvoltare naţională şi internaţională de combatere a rupturii digitale, elemente exprimate în 2003 prin Declaraţia de la Praga şi în 2005 prin Proclamaţia de la Alexandria a IFLA - Federaţia Internaţională a Asociaţiilor de Biblioteci. La nivel european se fac recomandări statelor membre cu privire la introducerea celor 8 competenţe-cheie în strategiile de formare, dintre care competenţa de a învăţa să înveţi şi competenţa digitală de utilizare a noilor tehnologii ca instrument de învăţare şi cunoaştere, elemente regăsite în Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.
  Conceptul de "information literacy" (alfabetizare informaţională sau cultura informaţiei) este parte a formării individului şi reprezintă (conform ALA - Asociaţia Americană a Bibliotecilor) capacitatea de a înţelege când este nevoie de informare şi abilitatea de a identifica, localiza, evalua şi a utiliza în mod eficient informaţiile obţinute pentru a răspunde unei cereri de informare. Termenul de "digital literacy" (alfabetizarea digitală) a fost introdus de Paul Gilster în 1997 şi reprezintă un set de atitudini şi competenţe necesare pentru a manipula şi a comunică eficient informaţii şi cunoştinţe, printr-o varietate de media şi de formate.
  Dezvoltarea competenţelor infodocumentare şi formarea unei culturi informaţionale contribuie la reuşita şcolară a elevilor, respectiv participă la formarea pe tot parcursul vieţii. Acest demers este unul integrat, constant, progresiv şi de durată şi priveşte formarea elevului cuprins în sistemul de învăţământ preuniversitar pe toată durata şcolarităţii lui.
  Documentul de faţă nu se adresează numai profesorilor documentarişti şi bibliotecarilor şcolari - responsabili ai structurilor infodocumentare organizate la nivelul unităţilor de învăţământ, ci şi cadrelor didactice şi directorilor pentru a susţine participarea comună la elaborarea unei strategii de formare a unei culturi informaţionale a elevilor, în vederea dezvoltării autonomiei lor în procesul de căutare, selectare, tratare şi comunicare a informaţiei, atât ca demers şcolar, cât şi personal.
  Prezentarea competenţelor infodocumentare (pe domenii şi subdomenii) pe care elevii ar trebui să le dezvolte pe parcursul şcolarităţii obligatorii a fost realizată în scopul orientării activităţii desfăşurate în centrele de documentare şi informare (CDI) şi dorinţei ca aceasta să fie formalizată într-o politică integrată, coerentă şi continuă de formare a elevilor în domeniul educaţiei pentru informaţie, cuprinsă în proiectul anual/semestrial de activitate al CDI şi în politica documentară elaborată la nivelul unităţii de învăţământ. Aceasta răspunde ţintelor strategice şi obiectivelor fixate prin proiectul de dezvoltare instituţională şi planurile manageriale.
  Activitatea organizată în structurile infodocumentare din unităţile de învăţământ preuniversitar, cu precădere în centrele de documentare şi informare, dar şi în bibliotecile şcolare (în conformitate cu funcţiile specifice atribuite) participă la formarea şi dezvoltarea competenţelor-cheie ale elevilor prin dezvoltarea competenţelor din domeniul infodocumentar.
  Totalitatea activităţilor desfăşurate în CDI presupun dezvoltarea de competenţe în domeniul infodocumentar. Persoana resursă din CDI (profesor documentarist, bibliotecar - în funcţie de competenţele prevăzute prin fişa postului) va fi implicată direct în propunerea şi implementarea unui plan de formare a elevilor în domeniul infodocumentar, linie care va fi integrată în planul anual/semestrial de activitate. Aceasta va colabora cu cadrele didactice şi conducerea unităţii de învăţământ.
  Obiectivele generale ale activităţilor în CDI sunt, printre altele, participarea la dezvoltarea celor 8 competenţe-cheie care determină profilul de formare a elevului, în special a competenţei de "a învăţa să înveţi", a competenţei digitale de utilizare a noilor tehnologii, a celor de comunicare în limba română, în limba maternă şi în limbi străine, prin dezvoltarea autonomiei în învăţare, dezvoltarea simţului critic, a lucrului în echipă, a abordării transdisciplinare a conţinuturilor şi susţinerii inovaţiei didactice.
  Indiferent de sfera în care sunt încadrate, cea pedagogică, culturală sau de comunicare, activităţile CDI vor viza formarea şi dezvoltarea de competenţe infodocumentare, prin utilizarea şi exploatarea fondului documentar pus la dispoziţie utilizatorilor în CDI. Vor fi create situaţii de învăţare diverse şi complementare care vor necesita exploatarea şi utilizarea resurselor documentare şi echipamentelor din CDI şi care vor implica şi vor urmări dezvoltarea graduală şi progresivă a competenţelor infodocumentare.
  Gradul de implicare a CDI în formarea elevilor, măsura în care CDI răspunde nevoilor de informare şi formare a elevilor, dar şi rezultatele demersurilor întreprinse în acest sens pot fi evaluate atât direct în activitatea curentă a CDI, cât şi indirect prin performanţele şcolare ale elevilor, gradul de reuşită şcolară/profesională şi integrare socială. Modalităţi de evaluare a activităţilor şi politicii de formare vor fi cuprinse în planul anual de activitate, rezultatele acestora fiind cuprinse în raportul semestrial/anual de activitate al CDI/bibliotecii şcolare.
  Activitatea în CDI va fi desfăşurată atât în parteneriat cu cadrele didactice, cât şi cu partenerii externi unităţii de învăţământ prin diferite tipuri de activităţi. Acestea vor viza, în funcţie de nevoile identificate în materie de formare, acele obiective care vor duce la dezvoltarea progresivă a competenţelor infodocumentare, dar care vor ţine cont şi vor participa la dezvoltarea competenţelor pe discipline şi competenţelor-cheie ale elevilor.
  Dezvoltarea competenţelor infodocumentare se va efectua în paralel cu urmărirea obiectivelor fixate la fiecare disciplină pentru fiecare activitate/lecţie desfăşurată în CDI. Acestea vor fi fixate atât în funcţie de nivelul de dezvoltare şi formare a elevilor în domeniul infodocumentar, cât şi în funcţie de prevederile programelor şcolare la diferite discipline în cadrul colaborării cadru didactic - profesor documentarist. Vor fi propuse elevilor şi vor fi dezvoltate activităţi diverse, care vizează formarea, dezvoltarea, exersarea şi valorizarea cunoştinţelor şi competenţelor lor.
  Competenţele infodocumentare se regăsesc şi în programele şcolare, de aceea subliniem importanţa conceperii unui plan de formare în parteneriat profesor documentarist - cadre didactice şi a propunerii acelor activităţi care să răspundă obiectivelor şi cerinţelor programelor şcolare. Activităţi cuprinse în programele şcolare ale disciplinelor de studiu vor fi desfăşurate în CDI utilizând resursele puse la dispoziţie, implicând elevii în utilizarea şi exploatarea directă a acestora în operaţiuni de căutare, selectare, analiză, sinteză, investigare, argumentare şi demonstrare.
  Fie că sunt desfăşurate individual sau în echipă, fie cu clasa sau cu un grup de elevi, activităţile din CDI vor viza, pe nivele de studiu, formarea şi dezvoltarea, exersarea şi valorizarea unor competenţe transversale din domeniul infodocumentar, respectiv participarea la dezvoltarea competenţelor-cheie ale elevilor. Abordarea transdisciplinară a conţinuturilor, utilizarea metodelor activ-participative, implicarea directă a elevilor în propria formare contribuie la o mai bună dezvoltare personală şi şcolară a elevului.
  În cadrul unei activităţi de căutare de informaţii pentru a răspunde unei cerinţe/unei activităţi de cercetare documentară (indiferent de complexitatea cercetării) este necesară formarea elevilor în a respecta o succesiune de operaţiuni şi etape, care le vor servi dezvoltării de competenţe, formării de deprinderi şi atitudini. Etapele cercetării documentare prezentate sintetic sunt: determinarea şi înţelegerea subiectului/cerinţei, căutarea şi selectarea resurselor, colectarea, analiza, prelucrarea/tratarea şi comunicarea informaţiilor, evaluarea procesului, rezultatului şi produsului cercetării, respectiv autoevaluarea.
  Dezvoltarea competenţelor infodocumentare se face prin activitatea de cercetare documentară, care poate fi o activitate în sine (curs opţional "educaţie pentru informaţie"), poate fi integrată în activităţile diferitelor discipline şcolare (activitate/lecţie sau secvenţă din cadrul lecţiei care presupune exploatarea resurselor din CDI), fiind desfăşurată în parteneriat de cadrul didactic şi profesorul documentarist, în proiecte disciplinare, respectiv pluri-/transdisciplinare, în animaţii culturale (animaţii-lectură, cluburi, ateliere de creaţie etc.) şi activităţi de comunicare, respectiv poate fi realizată prin activităţi şcolare şi extraşcolare, individuale sau de grup, în cadrul activităţilor programate ori libere desfăşurate în CDI.
  În CDI vor fi propuse activităţi care vor viza formarea şi dezvoltarea graduală şi progresivă a competenţelor elevilor în domeniul infodocumentar, de la secvenţe simple care vor urmări formarea sau exersarea parţială a unei subcompetenţe până la proiecte care presupun exersarea unor operaţiuni complexe. Activităţile vor fi diverse pentru a se crea situaţii de învăţare noi şi cât mai diversificate, dar se va avea în vedere şi crearea unor condiţii stimulative şi interesante de aplicare, exersare şi valorizare a cunoştinţelor şi competenţelor elevilor. Se recomandă ca activitatea să fie legată de activitatea şcolară, de obiectivele şi conţinuturile prevăzute de programele şcolare pentru a fi un sprijin pentru elevi în activitatea lor şcolară, respectiv o activitate complementară parcursului lor şcolar, legată de activitatea, preocupările şi nevoia de informare şi formare a elevilor. Pe durata şcolarităţii obligatorii elevul va fi pus în cât mai diverse contexte şi situaţii de învăţare pentru a-şi forma, exersa şi valoriza competenţele şi pentru a pune în practică strategii de învăţare dintre cele mai diverse, care să crească în dificultate şi să se apropie de situaţiile reale în care acesta îşi manifestă nevoia de informaţie.
  Un rol fundamental îl va juca CDI în dezvoltarea abilităţilor de lectură şi a competenţelor de comunicare, prin diverse activităţi care vor stimula lectura (texte diverse, imagini fixe şi animate etc.) şi care vor include în procesul de formare operaţiuni asociate de decodare a textului/imaginii, de analiză, de sinteză, de interpretare, de prelucrare, de comunicare etc. În funcţie de vârsta elevilor, de nivelul de pregătire şi de interes, respectiv de obiectivele urmărite vor fi propuse elevilor diverse tipuri de activităţi de lectură integrate în activităţi de învăţare sau recreere, care presupun exersarea echilibrată a lecturii funcţionale, a celei ficţionale sau creatoare şi a celei evaluativ-critice.
  Pentru ca activitatea să fie una stimulativă, iar demersul elevilor în activitatea de cercetare să implice cât mai diverse situaţii de accesare, căutare, selectare, prelucrare şi comunicare a informaţiilor, rezultatele activităţii de cercetare (produsul final) se recomandă a fi cât mai diferit în funcţie de fiecare activitate. Producţiile elevilor rezultate în urma activităţilor în CDI pot fi: răspunsuri la întrebări şi la sarcini de lucru simple/complexe, definiţii, rezumate, sinteze, analize, dezbateri, argumentări, expuneri, prezentări orale şi scrise, tabele, hărţi, organigrame, scheme euristice, schiţe, scheme, prezentări power point, revista presei, scenete, interpretări, referate, proiecte, bibliografii, afişe, pliante, albume, machete, fişe, articole, scrisori, tabele comparative, planuri, dosare tematice, biografii, expoziţii, producţii multimedia, site web, blog, fotografii, emisiuni radio, fişiere video, fişiere sonore etc. În funcţie de cerinţa formulată (de cadrul didactic, elevi, alţi propunători ai activităţii), producţiile elevilor vor fi în limba română, în limba maternă sau într-o limbă străină.
  Atât subiectul şi natura cercetării, produsul final şi modul de comunicare a rezultatelor cercetării, cât şi contextul şi scopul cercetării influenţează demersul şi procesul informaţional. Aceste influenţe se pot manifesta atât în ceea ce priveşte alegerea locului desfăşurării cercetării, a surselor de informare şi a resurselor documentare, a strategiei de cercetare, a procesului de exploatare şi utilizare a informaţiilor şi resurselor, a modului de prezentare, cât şi a procesului de evaluare/coevaluare a demersului şi rezultatului, respectiv a celui de autoevaluare.
  Diversitatea şi complementaritatea resurselor documentare utilizate în timpul activităţilor de cercetare permit punerea în practică a unui demers de investigare (gândire, exploatare, adaptare), dezvoltarea simţului critic, a autonomiei în procesul informaţional, a curiozităţii intelectuale.
  Dezvoltarea unui set de cunoştinţe în domeniul infodocumentar, a unor deprinderi, capacităţi, atitudini şi valori vor permite dezvoltarea autonomiei în căutarea, selectarea, tratarea şi comunicarea informaţiei în scop personal, şcolar, profesional etc. şi vor contribui la reuşita şcolară a elevilor, la integrarea lor socială şi profesională.
  Dinamizarea activităţii CDI, permanenta modernizare şi actualizare a bazei materiale, facilitarea accesului la resurse documentare şi implicarea CDI în activitatea de formare a elevilor sunt elemente care contribuie la o mai bună reuşită şcolară a elevilor, la creşterea performanţelor lor şcolare, la o mai bună integrare şcolară şi socială a acestora, la diversificarea ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ, respectiv la realizarea unui salt calitativ în activitatea unităţii de învăţământ.
  COMPETENŢE INFORMAŢIONALE ŞI DOCUMENTARE ALE ELEVILOR
  - domenii şi subdomenii de competenţă -
  1. Cunoaşterea structurilor infodocumentare
  1.1 Identificarea locurilor din care informaţia poate fi obţinută: CDI, biblioteci, centre de resurse, centre de informare, muzee, mediateci, librării etc.; utilizarea serviciilor acestora
  1.2. Orientarea în CDI şi în alte structuri infodocumentare. Cunoaşterea funcţiilor şi spaţiilor specifice
  1.3. Cunoaşterea organizării specifice a structurilor infodocumentare (în mod particular, a CDI din unitatea de învăţământ)
  1.4. Cunoaşterea vocabularului specific structurilor infodocumentare
  1.5. Cunoaşterea atât a principiilor de clasare şi aranjare a documentelor, cât şi a elementelor de sprijin în orientare (sistemul de afişaj, signalectică, serviciile de informare)
  1.6. Cunoaşterea regulamentului de organizare şi funcţionare a CDI din unitatea de învăţământ, respectiv a regulilor de utilizare a echipamentului informatic şi a accesului la internet, cunoaşterea drepturilor şi obligaţiilor utilizatorilor spaţiului şi resurselor structurilor infodocumentare
  1.7. Cunoaşterea instrumentelor de acces la informaţia disponibilă în spaţiul infodocumentar sau în spaţiul virtual (accesare directă sau la distanţă). Accesarea informaţiilor de la distanţă din alte centre de resurse/baze de date
  1.8. Conştientizarea costurilor de acces la informaţie şi servicii documentare (gratuit/cu plată)
  2. Cunoaşterea diferitelor tipuri de documente
  2.1. Distingerea documentelor în funcţie de suportul şi natura acestora (document primar şi secundar, suportul informaţiei, sursa informaţiei)
  2.2. Diferenţierea tipurilor de documente în funcţie de informaţia oferită: documentare (dicţionar, enciclopedie, manual, hărţi, cărţi ştiinţifice) sau cărţi de ficţiune, de modalitatea de apariţie: periodice, lucrări monografice, respectiv de gen
  2.3. Înţelegerea modului în care este structurată informaţia/tipuri de documente (de exemplu: dicţionar, enciclopedie, DVD etc.)
  2.4. Utilizarea eficientă a dicţionarelor (identificarea diferitelor tipuri de dicţionare, reperajul într-un dicţionar, modalităţi de exploatare) şi enciclopediilor
  2.5. Compararea diferitelor tipuri de documente, asocierea documentului cu informaţia
  2.6. Înţelegerea mizelor puse de existenţa enciclopediilor libere, colaborative
  2.7. Identificarea surselor şi a circuitului informaţiilor media, a influenţei mediei în societate
  2.8. Cunoaşterea diverselor tipuri de producţii media şi a caracteristicilor acestora
  2.9. Cunoaşterea diferitelor tipuri de resurse prezente on-line
  3. Cunoaşterea şi utilizarea instrumentelor de acces la informaţie
  3.1. Cunoaşterea sistemului de clasificare, cotare şi ordonare a documentelor din CDI
  3.2. Cunoaşterea şi utilizarea cataloagelor şi a altor instrumente de acces la informaţie
  3.3. Cunoaşterea utilizării softului de gestionare informatizată a fondului documentar din CDI: căutare după autor, titlu, temă; cunoaşterea principiilor de realizare a softurilor specializate pentru gestionarea fondului documentar
  3.4. Cunoaşterea şi utilizarea mijloacelor de acces la informaţie dintr-un document (sumar, cuprins, index, titlu, subtitlu, capitol, subcapitol)
  3.5. Cunoaşterea şi utilizarea bazelor de date (locale sau la distanţă) în funcţie de nivelul de studiu/complexitatea cerinţei
  3.6. Cunoaşterea instrumentelor multimedia de acces la informaţia pe suport digital
  3.7. Utilizarea motoarelor de căutare - cunoaşterea principiilor de funcţionare a motoarelor de căutare, interogarea motoarelor de căutare (simplă şi avansată), selectarea conştientă a celui mai adaptat motor de căutare în funcţie de nevoile de documentare şi informare, evaluarea pertinenţei rezultatului în raport cu subiectul tratat
  3.8. Cunoaşterea utilizării planului unui site şi a instrumentelor propuse pentru facilitarea accesului la informaţie
  4. Definirea subiectului de cercetare şi a problematicii sale
  4.1. Analizarea cerinţelor şi reformularea subiectului
  4.2. Transpunerea în cuvinte-cheie a temei de cercetare
  4.3. Actualizarea ideilor şi cunoştinţelor referitoare la subiectul de cercetare
  4.4. Completarea listei de cuvinte-cheie prin sinonime şi câmpuri lexicale
  4.5. Enunţarea unui set de întrebări referitoare la subiectul de cercetare
  4.6. Selectarea şi gruparea pe teme a întrebărilor referitoare la subiectul de cercetare
  4.7. Definirea obiectului cercetării documentare, a sarcinilor de lucru
  4.8. Formularea de ipoteze referitoare la problematica identificată
  4.9. Elaborarea unui plan de cercetare documentară
  5. Selectarea documentelor corespunzătoare subiectului de cercetare
  5.1. Identificarea diferitelor resurse documentare (pe toate suporturile, inclusiv on-line)
  5.2. Realizarea cercetării utilizând instrumente de acces la informaţie
  5.3. Selectarea documentelor în funcţie de subiectul tratat şi produsul final
  5.4. Formarea abilităţilor de explorare a unui document printr-un demers logic
  5.5. Dezvoltarea capacităţilor de lecturare-explorare a unui document
  5.6. Notarea referinţelor bibliografice ale documentelor selecţionate
  6. Colectarea şi prelucrarea informaţiilor pertinente în vederea comunicării
  6.1. Consultarea documentelor şi selectarea celor mai pertinente informaţii
  6.2. Desprinderea mesajului esenţial şi luarea de notiţe (folosirea de prescurtări, repere tipografice pentru ierarhizarea informaţiei)
  6.3. Identificarea, clasificarea, ierarhizarea, analizarea informaţiilor
  6.4. Evaluarea pertinenţei informaţiei, fiabilităţii unei resurse, verificarea validităţii informaţiei şi credibilităţii sursei, identificarea naturii informaţiei/resursei (de exemplu, site instituţional, educativ, comercial, personal etc.)
  6.5. Verificarea/Compararea informaţiilor apărute în massmedia
  6.6. Restructurarea planului de idei
  6.7. Asigurarea acoperirii întregii tematici de cercetare: verificarea ca documentele selectate să acopere câmpul cercetării şi să răspundă subiectului de cercetare, alegerea dintre mai multe documente urmărind criterii precum: claritate, actualitate, suport etc.
  6.8. Reformularea informaţiei în manieră personală, fără modificarea sensului; asocierea, după caz, de exemple şi argumente, texte sau imagini etc.
  6.9. Identificarea şi respectarea dreptului de utilizare a informaţiei, a dreptului de autor
  6.10. Prelucrarea informaţiilor/datelor, reformularea şi înţelegerea informaţiei
  6.11. Structurarea informaţiilor - ordonarea informaţiilor pentru a răspunde întrebării/subiectului de cercetare, echilibrarea diferitelor părţi (în cazul unei producţii scrise, video, audio etc.)
  6.12. Indicarea surselor pentru citate sau documente inserate (hărţi, schiţe, scheme, fotografii etc.)
  6.13. Completarea bibliografiei
  6.14. Prelucrarea informaţiilor nontextuale aflate pe diferite suporturi
  6.15. Realizarea produsului final. Respectarea cerinţelor iniţiale. Alegerea produsului final conform cerinţelor şi modului de comunicare stabilit
  6.16. Asigurarea privind lizibilitatea/claritatea produsului final
  7. Comunicarea informaţiei sub diverse forme
  7.1. Stabilirea modului de prezentare şi a cadrului prezentării
  7.2. Cunoaşterea unor modalităţi şi tehnici de comunicare (directă, la distanţă, orală, scrisă)
  7.3. Identificarea caracteristicilor diferitelor moduri de comunicare a unei informaţii
  7.4. Cunoaşterea unor tehnici de muncă în echipă
  7.5. Cunoaşterea şi aplicarea unor reguli de bază în realizarea diferitelor tipuri de produse
  7.6. Prezentarea/Comunicarea produsului final
  8. Evaluarea informaţiei, demersului cercetării şi a produsului cercetării
  8.1. Analiza critică/Autoevaluarea demersului de cercetare (propriului demers, demersului echipei sau a demersului altora)
  8.2. Evaluarea/Coevaluarea/Autoevaluarea produselor rezultate în urma cercetării (conţinut, formă, mod de comunicare şi prezentare) în funcţie de datele furnizate în cerinţă sau de alţi indicatori
  8.3. Aprecierea critică a propriei contribuţii şi a contribuţiei celorlalţi
  8.4. Conştientizarea propriilor limite şi reuşite
  8.5. Afişarea unei atitudini responsabile în punerea în practică a unui demers de cercetare documentară


  Anexa 3
  -------
  la regulament
  -------------
  EVALUAREA POLITICII DOCUMENTARE
  la nivelul unităţii de învăţământ
  1. Scop: evaluarea politicii documentare a unităţii de învăţământ
  Prezenta procedură de evaluare vizează evaluarea rezultatului unui demers de proiectare, implementare şi realizare a unei politici documentare şi a unei politici de formare a culturii informaţiei la nivelul unităţii de învăţământ, exprimată în documentele manageriale.
  Evaluarea instituţională a politicii documentare se realizează în baza prevederilor legislative în vigoare şi a politicilor în domeniul educaţiei asumate la nivel naţional şi local.
  Procedura de evaluare a politicii documentare la nivel instituţional se desfăşoară în corelaţie şi în concordanţă cu procedurile de evaluare a centrului de documentare şi informare (CDI) şi a profesorului documentarist.
  În evaluarea politicii documentare se vor avea în vedere următoarele aspecte:
  - proiectarea şi implementarea la nivelul unităţii de învăţământ a politicii documentare şi politicii de formare a "culturii informaţiei", integrată în politica de dezvoltare instituţională;
  - asigurarea resurselor umane şi materiale pentru susţinerea politicii documentare;
  - formarea utilizatorilor CDI în domeniul "educaţiei pentru informaţie" - acţiuni care să vizeze dezvoltarea de competenţe în domeniul infodocumentar;
  - facilitarea accesului la informaţie actuală a tuturor utilizatorilor;
  - deschiderea unităţii de învăţământ către comunitatea educativă, culturală şi profesională;
  - comunicarea intra- şi interinstituţională a elementelor legate de domeniul infodocumentar.
  2. Domeniu de aplicare: evaluare instituţională (inspecţie şcolară generală, tematică şi de specialitate, conform Regulamentului de inspecţie a unităţilor de învăţământ preuniversitar)
  3. Instrumente: fişa de evaluare a politicii documentare a unităţii de învăţământ
  4. Documente de redactat: raport de evaluare, raport de constatare
  5. Materiale de referinţă: chestionar privind realizarea criteriilor de asigurare a calităţii, fişă de evaluare a activităţilor, fişe de asistenţă, chestionare/teste/tematică inspecţie de revenire etc., documente: proiectul de dezvoltare instituţională/planul managerial/rapoartele consiliului de administraţie, consiliului profesoral şi rapoarte ale CDI.
  Fişa de evaluare a politicii
  documentare a unităţii de învăţământ
  A. Date generale despre unitatea de învăţământ
  ● mediul rural/urban
  ● tipul de unitate de învăţământ:
  a) cu clasele I - VIII (X)
  b) liceu/colegiu/grup şcolar
  c) unitate cu clasele I - XII/XIII
  d) grădiniţă
  B. Resurse umane:
  Nr. de elevi .......... Nr. de cadre didactice: ............., din care: calificate ......... necalificate ............
  Director ...................(numele, prenumele, specializarea).........................................
  Responsabili ai centrului de documentare şi informare (CDI) ...........(numele, prenumele, funcţia)..........
  C. Domenii de evaluare:
  *Font 9*
   
  Nr. crt. Domeniul managerial Descriptori Indicatori Instrumente
  1 2 3 4 5
  1. Curriculum - existenţa unei strategii de realizare a politicii documentare a unităţii de învăţământ - existenţa în documentele manageriale [proiecte de dezvoltare instituţională (PDI), planuri manageriale (PM), proiectul anual/semes- trial de activitate al CDI] a unor ţinte, opţiuni strategi- ce, obiective specifice şi acţiuni în domeniul infodo- cumentar realizate prin pla- nuri operaţionale, care vizează: politica de consti- tuire a colecţiilor, de achi- ziţii a resurselor infodo- cumentare în vederea dezvol- tării colecţiilor, politica de gestionare, punere la dispoziţie şi favorizarea accesului la fondul documen- tar, politica de formare în domeniul infodocumentar, po- litica de comunicare şi pro- movare a acţiunilor desfă- şurate prin CDI, politica de evaluare a demersului şi a competenţelor utilizatorilor în domeniul infodocumentar - concordanţa proiectului anual de activitate cu obiec- tivele fixate în PDI, respec- tiv PM - PDI - PM - proiectul anual de acti- vitate al CDI
  - existenţa în oferta de CDI a opţionalului "cerce- tare documentară"/"educa- ţie pentru informaţie" - numărul de clase - numărul de ore - competenţe - orarul şcolii - proiectul anual de acti- vitate al CDI - PM
  - existenţa proiectelor interdisciplinare în care este utilizat/implicat CDI - numărul de proiecte - structura echipei de proiect - fişe de proiect - rapoarte - chestionare de impact
  - existenţa activităţilor pedagogice, culturale - curriculare şi extracuri - culare (în domeniul info- documentar şi educaţie pentru informaţie) desfă- şurate de profesorul documentarist individual sau în colaborare cu ca- drele didactice - numărul de activităţi - concordanţa cu planul de activităţi educative al şcolii - aportul activităţilor orga- nizate în atingerea obiective- lor legate de formarea utilizatorilor - PM şi pro- iecte de acti- vitate ale CDI - plan de activităţi - orarul CDI
  - promovarea inovaţiei pe- dagogice prin politica educaţională a şcolii - numărul de activităţi reali- zate cu implicarea CDI (lecţii, proiecte disciplinare şi inter-/pluridisciplinare, ateliere, activităţi metodice etc.) - fişe - proiectarea didactică - tematici ale comisiilor metodice (CM), respectiv consiliilor profesorale (CP)
  - formarea şi dezvoltarea competenţelor elevilor în domeniul infodocumentar (cercetare documentară) - produsele finale obţinute - rezultate în urma proiectelor - rezultatele obţinute la tes- te care vizează şi evaluarea competenţelor din domeniul infodocumentar - statistici - nivelul de implicare al elevilor - gradul de solicitare din partea utilizatorilor pentru organizarea de activităţi de acest tip - portofolii - rapoarte - fişe de evaluare/ activitate - solicitări de organizare/ reorganizare a activităţi- lor de acest tip
  - creşterea interesului elevilor pentru lectură şi activităţi specifice CDI - numărul de utilizatori ai CDI - frecvenţa la CDI - numărul de cărţi împrumutate - număr de resurse documentare consultate - număr de participanţi la animaţiile-lectură - rezultatele elevilor la tes- tele care evaluează competenţe în domeniul lecturii - registrul de evidenţă - fişe - instrumente de statistică şi raportare - rezultatele analizelor
  2. Resurse umane - existenţa profesorului documentarist (calificare, statut: titular, suplini- tor) - formarea iniţială - încadrarea cu personal specializat: profesor documentarist - nivelul de competenţă în do- meniul infodocumentar şi în domeniul pedagogic - portofoliul personal al profesorului documentarist - fişa postului - documentele administrative privind înca- drarea per- sonalului
  - existenţa altor persoane cu responsabilităţi în domeniul infodocumentar (bibliotecar, documenta- rist) - formare iniţială - încadrarea personalului şi responsabilităţi - nivelul de competenţă în domeniul infodocumentar şi în domeniul pedagogic - fişa postului - portofoliul personal - documentele administrative privind înca- drarea per- sonalului
  - existenţa unei strategii de dezvoltare a resursei umane din şcoală în dome- niul politicii documentare - numărul de activităţi de formare continuă în legătură cu domeniul infodocumentar la care au participat cadrele didactice - numărul de activităţi de formare continuă la care a participat resursa umană din CDI - gradul de aplicare al com- petenţelor dezvoltate prin formare continuă în activită- ţile desfăşurate în CDI - PDI/PM - oferte de formare - rapoartele consiliului de administraţie şi CP
  - existenţa unei strategii de implicare a tuturor cadrelor didactice în formarea elevilor în dome- niul "educaţiei pentru informaţie", într-un demers educativ bazat pe dezvoltare de competenţe, autonomia elevilor şi inovaţie didactică - obiectivele fixate în PM sunt în raport cu acest subiect - modalităţile de încurajare şi susţinere a implicării cadrelor didactice în activi- tăţile CDI - intervenţii ale directorului şcolii în consiliul de administraţie (CA) şi CP pentru susţinerea participării profesorilor la activităţi în acest domeniu - nivelul de susţinere a acti- vităţii CDI şi a activităţii profesorului documentarist - nivelul de asumare al cadre- lor didactice a elementelor care compun formarea elevilor în domeniul "educaţiei pentru informaţie" - rapoartele de activitate - registrul de evidenţă - instrumente de statistică - PM
  - dezvoltarea şi formarea profesională a profesoru- lui documentarist - numărul de cursuri - numărul de credite - numărul de activităţi în care au fost utilizate compe- tenţele dezvoltate la cursuri le de formare continuă - diversitatea activităţilor propuse în raport cu noile competenţe dezvoltate prin cursurile de formare - documente doveditoare - registrul de activitate - raportul semestrial/ anual de activitate
  - prezentarea activităţii CDI şi de dezvoltare a politicii documentare a şcolii de către profesorul documentarist în CA şi CP - numărul de intervenţii în CA şi CP - rapoarte - proiecte - referate - procese- verbale
  3. Resurse materiale şi finan- ciare - existenţa proiectului CDI - concordanţa cu PDI - PM al CDI - proiecte de activitate - validarea proiectului CDI în CA
  - respectarea standardelor de amenajare şi dotare a CDI - concordanţa cu regulamentul de organizare şi funcţionare al CDI - regulamentul de organizare şi funcţionare
  - informatizarea CDI - gestionarea informatizată a fondului documentar - numărul de calculatoare - conexiune internet - gradul de utilizare a pro- gramului de gestiune informa- tizată al CDI în căutarea documentelor - program de gestiune a fondului documentar - softuri educaţionale
  - existenţa unei politici de dezvoltare şi îmbunătă- ţire a bazei materiale a CDI - plan de dezvoltare al CDI inclus în PM şi în bugetul şcolii - numărul de referate de nece- sitate, de note de solicitare de achiziţii şi note de fun- damentare aprobate - nevoile exprimate în cadrul analizelor de nevoi - PM - bugetul şcolii - registrul de mişcare a fondurilor/ registrul inventar - raportul anual al CDI - referate de necesitate, adrese de solicitare de achiziţii pentru CDI şi note de fundamentare - fişa-analiză de nevoi
  - cuprinderea achiziţiilor CDI în planul de achiziţii al şcolii (resurse docu- mentare, echipamente, mo- bilier etc.) - numărul de achiziţii - planul de achiziţii al şcolii
  - cuprinderea bugetului de funcţionare a CDI în bu- getul şcolii - sumă alocată/elev/semestru pentru CDI - proiectul de buget al şcolii
  4. Relaţii comunitare şi parte- neriate - existenţa parteneriate- lor în care este implicat CDI - numărul de parteneriate - tipurile de parteneriate - diversitatea şi complementa- ritatea parteneriatelor - necesitatea şi susţinerea parteneriatelor - acorduri de parteneriat - protocoale de colaborare
  - existenţa unor colaboră- ri cu alte structuri infodocumentare - numărul colaborărilor - numărul proiectelor/acţiu- nilor comune - gradul de participare la îndeplinirea obiectivelor infodocumentare stabilite - protocoale de colaborare
  - participarea şcolii/CDI în dezvoltarea de partene- riate şi colaborări externe - numărul specialiştilor - numărul activităţilor - feedbackul participanţilor în urma participării la activităţi - rezultatele obţinute în urma derulării proiectelor - gradul de participare la în- deplinirea obiectivelor info- documentare stabilite - protocoale de colaborare - fişe de activităţi - fişe de evaluare
  - promovarea politicii do- cumentare a unităţii de învăţământ şi a activită- ţilor desfăşurate în CDI - numărul de articole mass- media - tipurile activităţilor de promovare - numărul de informări către părinţi - diversitatea, cantitatea şi calitatea suporturilor de comunicare cu utilizatorii - nivelul de cunoaştere al CDI şi a activităţii CDI în comunitate - nivelul de apreciere a ac- tivităţii CDI - mass media - pagina web a şcolii - cercuri pedagogice - întâlniri cu părinţii - materiale de promovare a CDI - materiale de promovare a fondului documentar şi a activităţi- lor CDI


  Anexa 4
  -------
  la regulament
  -------------
  FIŞA DE EVALUARE
  a centrului de documentare şi informare

   
  Centrele de documentare şi informare (CDI), structuri infodocumentare moder- ne şi adaptate noilor cerinţe ale societăţii cunoaşterii, sunt rezultatul proiectului "Educaţie pentru informaţie în mediul rural defavorizat"/"Educa- ţie pentru informaţie", proiect în derulare implementat de Ministerul Educa- ţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului începând cu anul 2000. CDI se organizează unitar pentru întreaga unitate de învăţământ căreia îi aparţine, prin integrarea fondului documentar, respectiv a bibliotecii şcolare. Prin crearea CDI se urmăreşte favorizarea accesului la resursele necesare unei bune informări şi documentări, respectiv la expertiza unui personal ca- lificat în domeniul ştiinţelor documentării şi informării, asigurarea formă- rii competenţelor infodocumentare ale utilizatorilor, precum şi dezvoltarea relaţiei şcoală-comunitate. Prezenta fişă propune o evaluare de tip cantitativ şi calitativ a CDI.


    A. Spaţiul CDI
    1. Amplasarea CDI în şcoală:.................................................
    2. Respectarea normelor de prevenire şi stingere a incendiilor:.............
    3. Organizarea spaţiului CDI:
    a) spaţii specifice
   
  Da Nu Observaţii
  Spaţiul de primire, împrumut şi informare
  Spaţiul profesorului documentarist
  Spaţiul informatic
  Spaţiul audiovizualului
  Spaţiul lucrărilor documentare
  Spaţiul lucrărilor de ficţiune
  Spaţiul de lectură
  Spaţiul de lucru în echipă
  Spaţiul de lucru individual
  Spaţiul periodicelor
  Spaţiul pentru orientare şcolară şi profesională (OŞP)
  Spaţiul de documentare pedagogică/ spaţiul profesorilor
  Spaţiul de afişaj şi expoziţie    b) spaţii anexe
    ...........................................................................
    .........................................................................
    4. Capacitatea de primire
    - Suprafaţa totală a CDI: .........................................
    - Numărul total de locuri în CDI: .....................
    - Este posibil lucrul cu o clasă întreagă în spaţiul de lucru pe echipe
    şi individual? .... Da Nu
    - Raport nr. de locuri în CDI la nr. de elevi din şcoală ................
    5. Confort/Ergonomie Da Nu
    Observaţii ..............................................................
    6. Recomandări ...........................................................
    B. Orarul de funcţionare
    a) în timpul programului şcolar
    a.1. Utilizarea CDI pentru activităţi programate, altele decât curriculumul
    la decizia şcolii (CDŞ) specific (intervalul orar)

   
  luni marţi miercuri joi vineri    a.2. CDŞ iniţiere în cercetarea documentară/educaţie pentru informaţie
    (intervalul orar)
   
  luni marţi miercuri joi vineri    b) Utilizarea CDI în afara orelor de curs pentru activităţi libere
     (intervalul orar)
   
  luni marţi miercuri joi vineri   c) Nr. total de ore/săptămână în activităţi programate ......... şi activităţi
      libere/neprogramate .........

   C. Materiale şi echipamente
   a) Mobilier
   
  Da Nu Observaţii
  Modular
  Practic (funcţional)
  Adaptat spaţiului şi utilizatorilor
  Suficient   b) Echipamente informatice şi materiale audiovizuale

   
  Da Nr. Nu Observaţii
  Televizor
  Video/lector DVD
  Combină muzicală
  Videoproiector
  Ecran de proiecţie
  Calculatoare
  - pentru elevi
  - pentru cadre didactice
  - pentru profesorul documentarist
  Cameră video
  Aparat foto digital
  Reportofon
  Scaner
  Imprimantă
  Copiator
  Telefon (nr. direct alocat?)
  Fax (nr. direct alocat?)
  Altele   c) Conexiune internet
   Număr total de calculatoare conectate la internet ................, din care:
   - pentru elevi ......., pentru cadre didactice .........,
   pentru profesorul documentarist ......
   d) Elemente de semnalare

   
  Da Nu Observaţii
  Indicatoare de raft
  Separatoare literale
  Cota
  Margareta şi clasificarea zecimală universală (CZU)
  Altele    e) Panouri de afişaj şi expoziţie

    Da Nu Observaţii ......................................................

    f) Soft documentar

    Da Nu Observaţii .....................................................

    D. Fondul documentar: constituire şi evoluţie
    1. Lucrări monografice
    a) ştiinţifice
    Nr. total (volume): .......... Nr. de titluri: ...................
    Repartizarea conform CZU
   
  0 1 2 3 5 6 7 8 9    b) beletristică
    Nr. total (volume): ........... nr. de titluri ..........................

    2. Periodice
    a) Număr periodice (ziare, reviste, anuare): ......; număr de titluri ......
    număr de abonamente pentru anul în curs: ........., din care pe suport
                                                        digital ................
    b) publicaţii de actualitate: Da Nu Observaţii ..................
    c) publicaţii de specialitate: Da Nu Observaţii ..................

    3. Manuale şcolare: Da Număr ........ Nu Observaţii ..................

    4. Documente pe suport electronic:
    - nr. total .....................
    - tipul:
    ● ştiinţifice .........................
    ● beletristice .......................
    ● altele: .............................

    5. Instrumente de acces
    Cataloage:
    - tradiţionale: ......................
    - informatice: .......................
    Liste de noutăţi .....................
    Liste bibliografice ..................
    Altele ...............................

    6. Număr de achiziţii în ultimii 2 ani .........., din care pe suport
    digital ..........

    7. Număr de volume arhivate în ultimii 2 ani ......................
    8. Număr de volume casate în ultimii 2 ani ........................

    E. Finanţare
    Buget anual al CDI (funcţionare şi dezvoltare):
    a) proiectat..................................................
    b) alocat
    ● din bugetul şcolii ............................
    ● din alte surse ...........................
    ● total .............,
    din care:
    - pentru fond documentar: ........., din care pentru abonamente: .........
    - pentru materiale şi echipamente informatice/audiovideo: ................
    - pentru mobilier: ............................
    - pentru consumabile: ............................
    c) suma alocată/elev: .................

    F. Locul CDI în politica documentară a instituţiei şcolare
    1. Exploatarea fondului documentar şi a spaţiului CDI:
    1.1. Împrumuturi
    a) număr total împrumutate .........../semestru, ...................../an
    b) număr de împrumuturi/elev/semestru ................. /an .............

   
  Clasa Beletristică Documentare Periodice Alte tipuri
  I-IV
  V-VIII
  IX-XII    c) număr de împrumuturi/cadru didactic/an şcolar.............
    d) alte categorii ................
    1.2. Frecvenţa/săptămână (media):
    a) vizite în CDI (cu durata mai mare de 30 de minute):
    - număr total de elevi: ..........................
    - număr total de cadre didactice: ...................
    - alţi utilizatori: .................................
    b) număr de activităţi în colaborare cu profesorul
    documentarist/semestru:............................................
    c) număr de activităţi desfăşurate fără profesorul
    documentarist/semestru:............................................
    1.3. Activităţi realizate în parteneriat cu cadrele didactice (tip, număr,
    apreciere):
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    2. Constituirea şi evoluţia fondului documentar:
    a) politica de constituire a fondului documentar (achiziţii, casare, arhivare)
    ..............................................................................
    ..............................................................................
    b) date statistice din registrul de mişcare a fondurilor pentru ultimii 2 ani:
    ..............................................................................
    ..............................................................................
    c) analiza calitativă a evoluţiei fondului (în raport cu obiectivele din PM
    şi PDI)
    ..............................................................................
    ..............................................................................
    3. Favorizarea accesului la fondul documentar:
    ..............................................................................
    ..............................................................................
    4. Impactul CDI în instituţie şi în afara ei:
    - chestionare aplicate utilizatorilor: Da Nu Observaţii ...........
    - legătura cu alte instituţii similare
      din judeţ/ţară: Da Nu Observaţii ...........
    - activităţi în parteneriat: Da Nu Observaţii ...........
    - promovarea în mass-media Da Nu Observaţii ...........
    - altele .............
    5. Politica de formare a utilizatorilor
    6. Parteneriate
    7. Scurtă descriere a politicii documentare şi a activităţii globale a CDI:
  OBSERVAŢIE:
  Datele obţinute vor fi raportate la standardele de amenajare şi funcţionare a CDI prezentate în Regulamentul de organizare şi funcţionare a bibliotecilor şcolare şi a centrelor de documentare şi informare.
  Evaluarea CDI va fi realizată în corelaţie cu evaluarea politicii documentare a şcolii, respectiv a profesorului documentarist/responsabilului CDI.
  -----------