ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 24 martie 2010
privind identificarea şi înregistrarea suinelor, ovinelor şi caprinelor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 30 martie 2010  Având în vedere faptul că, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 21/2004 al Consiliului din 17 decembrie 2003 de stabilire a unui sistem de identificare şi de înregistrare a animalelor din speciile ovină şi caprină şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003 şi a directivelor 92/102/CEE şi 64/432/CEE , începând cu 31 decembrie 2009, toate ovinele şi caprinele trebuie să fie identificate electronic,
  ţinând cont de faptul că, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 127/2003 privind identificarea şi înregistrarea suinelor, ovinelor şi caprinelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 118/2004, cu modificările şi completările ulterioare, identificarea ovinelor şi caprinelor este stabilită doar prin aplicarea crotaliilor auriculare şi/sau a mărcilor, fără a fi prevăzute şi mijloacele electronice de identificare,
  având în vedere că cea mai mare parte a animalelor supuse identificării electronice conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 21/2004 al Consiliului se nasc în prima parte a anului, iar mişcarea şi comercializarea lor, care se desfăşoară cu prioritate în această perioadă, sunt condiţionate de aplicarea mijloacelor de identificare,
  luând în considerare necesitatea elaborării legislaţiei naţionale cu privire la identificarea animalelor astfel încât să fie asigurată implementarea Regulamentului (CE) nr. 21/2004 al Consiliului, cu respectarea obligaţiilor şi a termenelor prevăzute în cadrul acestuia,
  întrucât nerespectarea de către România a obligaţiilor care decurg din calitatea acesteia de stat membru al Uniunii Europene atrage sancţionarea ţării noastre de către Comisia Europeană, precum şi imposibilitatea desfăşurării activităţii comerciale cu animale vii din România către celelalte state membre ale Uniunii Europene,
  având în vedere necesitatea reducerii unor cheltuieli importante de la bugetul de stat alocate identificării şi înregistrării bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, în contextul politicii actuale a Guvernului de raţionalizare a cheltuielilor publice, precum şi necesitatea responsabilizării proprietarilor de animale în ceea ce priveşte identificarea şi înregistrarea animalelor,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul 1

  Suinele, ovinele şi caprinele existente pe teritoriul României sunt supuse în mod obligatoriu procesului integrat de identificare şi înregistrare a animalelor, prin realizarea următoarelor elemente:
  a) aplicarea crotaliilor auriculare şi/sau a mărcilor, precum şi a mijloacelor electronice în exploataţia în care se nasc, pentru identificarea suinelor, ovinelor şi caprinelor, în funcţie de specie şi de sistemul de identificare naţional;
  b) înregistrarea suinelor, ovinelor şi caprinelor, precum şi înregistrarea mişcărilor şi evenimentelor intervenite cu privire la aceste animale şi corectarea erorilor pentru suinele, ovinele şi caprinele identificate şi înregistrate;
  c) dezvoltarea şi actualizarea bazei naţionale de date informatice;
  d) întocmirea registrelor pentru suinele, ovinele şi caprinele identificate şi înregistrarea exploataţiilor în conformitate cu condiţiile stabilite prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.


  Articolul 2

  În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
  a) exploataţie nonprofesională - exploataţie de animale înregistrată în Sistemul naţional de identificare şi înregistrare a animalelor şi deţinută de persoane fizice neînregistrate la Camera de Comerţ şi Industrie a României;
  b) exploataţie comercială - exploataţie de animale înregistrată în Sistemul naţional de identificare şi înregistrare a animalelor şi autorizată sanitar veterinar, deţinută de persoane fizice autorizate, întreprindere individuală, întreprindere familială sau de persoane juridice organizate în condiţiile legii, care îndeplinesc prevederile normelor de biosecuritate.


  Articolul 3

  (1) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor stabileşte, prin ordin al preşedintelui acesteia, cerinţele tehnice care trebuie îndeplinite de mijloacele oficiale de identificare a suinelor, ovinelor şi caprinelor şi aprobă, în temeiul cerinţelor respective, aceste mijloace de identificare.
  (2) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor face publică şi actualizează permanent lista societăţilor comerciale care furnizează mijloace oficiale de identificare a suinelor, ovinelor şi caprinelor.


  Articolul 4

  (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, ovinele şi caprinele născute începând cu anul 2010 se identifică cu o crotalie auriculară simplă şi o crotalie auriculară electronică care conţin acelaşi cod unic de identificare a animalului.
  (2) Toate ovinele şi caprinele se identifică în mod obligatoriu odată cu mişcarea lor din exploataţia în care s-au născut sau, cel mai târziu, la împlinirea vârstei de 9 luni.
  (3) Ovinele şi caprinele născute anterior datei prevăzute la alin. (1) se identifică cu două crotalii auriculare simple având imprimat acelaşi cod unic de identificare a animalului.
  (4) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) şi (3), ovinele şi caprinele se pot identifica doar cu o crotalie auriculară simplă la mişcarea cu destinaţia sacrificării pe teritoriul României, înainte de împlinirea vârstei de 12 luni.
  (5) Ovinele şi caprinele născute în cursul anului 2010, care au fost identificate iniţial cu o crotalie auriculară simplă, vor fi identificate şi cu o crotalie auriculară electronică ce conţine acelaşi cod unic de identificare a animalului, dacă:
  a) fac obiectul mişcării pe teritoriul României între exploataţii de creştere şi reproducţie;
  b) fac obiectul comerţului intracomunitar ori al exportului; sau
  c) sunt încadrate la excepţia prevăzută la alin. (4), dar au împlinit vârsta de 12 luni.
  (6) Suinele se identifică cu o crotalie auriculară simplă sau cu o marcă.


  Articolul 5

  (1) Identificarea şi înregistrarea suinelor, ovinelor şi caprinelor din exploataţiile nonprofesionale se realizează de către medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi în baza contractelor de servicii de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, atribuite de către direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, potrivit prevederilor legale în vigoare privind achiziţiile publice.
  (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), identificarea şi înregistrarea suinelor, ovinelor şi caprinelor se realizează de către medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi prin încheierea unui act adiţional la contractele de concesiune a activităţilor sanitar-veterinare publice valabile la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
  (3) Tarifele aferente serviciilor de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor şi caprinelor din exploataţiile nonprofesionale, prestate de medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi de către direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, reprezintă costul manoperei de identificare şi înregistrare a animalelor, precum şi costul înregistrării mişcărilor şi evenimentelor intervenite cu privire la acestea şi al corectării erorilor apărute în baza naţională de date informatice pentru suinele, ovinele şi caprinele identificate şi înregistrate.
  (4) Proprietarii exploataţiilor nonprofesionale de ovine şi caprine pot solicita în scris direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti să efectueze, prin intermediul asociaţiilor înregistrate legal ai căror membri sunt, activitatea de identificare şi înregistrare a ovinelor şi caprinelor din exploataţiile proprii.
  (5) Solicitarea prevăzută la alin. (4) atrage suportarea de către proprietari a costurilor aferente întregii activităţi de identificare şi înregistrare a ovinelor şi caprinelor, de înregistrare a mişcării şi evenimentelor intervenite cu privire la aceste animale şi de corectare a erorilor.


  Articolul 6

  Identificarea şi înregistrarea suinelor, ovinelor şi caprinelor din exploataţiile comerciale se efectuează şi se suportă de către proprietarul acestora.


  Articolul 7

  (1) Fondurile necesare procesului integrat de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor şi caprinelor se asigură din bugetul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi au următoarele destinaţii:
  a) achiziţionarea în anul 2010 de către Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor şi atribuirea cu titlu gratuit proprietarilor de suine, ovine şi caprine a crotaliilor auriculare simple necesare identificării acestor animale;
  b) achiziţionarea în anul 2010 de către direcţiile sanitarveterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti de crotalii auriculare simple şi de crotalii auriculare electronice ce conţin acelaşi cod unic de identificare pentru ovine şi caprine, aferent numărului de ovine şi caprine care au fost livrate în anul 2009 spre centrele de colectare, care au făcut obiectul comerţului intracomunitar sau al exportului din exploataţiile de origine ori care au fost introduse în controlul oficial al reproducţiei, cu un plus de maximum 10% faţă de acest număr;
  c) achiziţionarea de către direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, la solicitarea proprietarilor de ovine şi caprine, a crotaliilor auriculare electronice cu acelaşi cod unic de identificare cu al crotaliilor auriculare simple deja aplicate ovinelor şi caprinelor născute începând cu anul 2010 şi care vor fi utilizate pentru identificarea lor în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (5);
  d) organizarea procesului de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor şi caprinelor;
  e) plata către medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi a serviciilor de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor şi caprinelor;
  f) dezvoltarea şi actualizarea bazei naţionale de date informatice, tipărirea documentelor oficiale şi înregistrarea exploataţiilor.
  (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1):
  a) dacă proprietarii exploataţiilor nonprofesionale de ovine şi caprine solicită şi primesc aprobarea direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti pentru a efectua activitatea de identificare şi înregistrare a animalelor aflate în proprietate, fondurile necesare se asigură de către proprietari, pentru achiziţionarea crotaliilor auriculare şi/sau a mărcilor, precum şi a mijloacelor electronice necesare identificării animalelor, pentru organizarea şi efectuarea procesului de identificare şi înregistrare a animalelor, de înregistrare a mişcării şi a evenimentelor intervenite cu privire la animale şi de corectare a erorilor, precum şi pentru întocmirea registrelor de exploataţie, tipărirea documentelor oficiale necesare identificării şi înregistrării animalelor, înregistrării mişcării şi a evenimentelor intervenite cu privire la animale;
  b) contravaloarea duplicatelor crotaliilor auriculare pentru suine, ovine şi caprine, necesare pentru înlocuirea crotaliilor auriculare pierdute de la urechea animalelor, precum şi plata manoperei pentru aplicarea acestora se suportă de către proprietarii animalelor.


  Articolul 8

  (1) Prin excepţie de la prevederile art. 3 alin. (1), la solicitarea scrisă a proprietarilor exploataţiilor comerciale/ asociaţiilor prevăzute la art. 5 alin. (4), aceştia pot achiziţiona până la data de 15 mai 2010 mijloace de identificare care încă nu sunt aprobate de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, pe răspunderea solicitantului că aceste mijloace respectă criteriile tehnice stabilite de legislaţia comunitară şi naţională.
  (2) Achiziţionarea mijloacelor de identificare potrivit alin. (1) se face după avizarea favorabilă de către direcţiile sanitarveterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti a unui număr limitat de mijloacele de identificare care să poată fi utilizate până la data de 31 mai 2010 şi care să aibă imprimate coduri unice de identificare alocate de direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.


  Articolul 9

  Achiziţionarea elementelor prevăzute la art. 7 alin. (1) se face de către Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor sau direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pentru identificarea suinelor, ovinelor şi caprinelor, potrivit prevederilor legale în vigoare privind achiziţiile publice.


  Articolul 10

  Operatorul Sistemului naţional de identificare şi înregistrare a animalelor este obligat să asigure accesul la aplicaţiile de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor şi caprinelor, de înregistrare a mişcărilor şi a evenimentelor intervenite cu privire la acestea, precum şi de corectare a erorilor tuturor proprietarilor exploataţiilor prevăzute la art. 6 şi la art. 7 alin. (2), precum şi medicilor veterinari de liberă practică împuterniciţi.


  Articolul 11

  (1) Proprietarii exploataţiilor nonprofesionale de suine, ovine şi caprine sunt obligaţi să transmită, în scris, până la data de 30 iunie 2010, medicului veterinar de liberă practică împuternicit pentru localitatea în care se găsesc exploataţiile datele despre efectivele de suine, ovine şi caprine existente în exploataţii la data declarării acestora.
  (2) Medicul veterinar de liberă practică împuternicit este obligat să informeze, în scris, până la data de 31 mai 2010, proprietarii exploataţiilor nonprofesionale de suine, ovine şi caprine cu privire la obligaţia prevăzută la alin. (1).
  (3) Pentru animalele înregistrate în baza naţională de date informatice ca existente în exploataţie, dar care în realitate nu se mai află în exploataţie, proprietarul animalelor va declara, în scris, medicului veterinar de liberă practică împuternicit, pentru fiecare animal, cauza dispariţiei din exploataţie: vânzare/cumpărare fără documente sanitar-veterinare, moarte, sacrificare pentru consum propriu sau alte situaţii deosebite.
  (4) După colectarea informaţiilor prevăzute la alin. (1) şi (3), medicul veterinar de liberă practică împuternicit este obligat să actualizeze datele din baza naţională de date informatice până la data de 30 septembrie 2010.
  (5) Proprietarii de exploataţii comerciale de suine, ovine şi caprine, precum şi proprietarii exploataţiilor nonprofesionale de ovine şi caprine care au primit aprobarea direcţiilor sanitarveterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti de a efectua activitatea de identificare şi înregistrare a animalelor aflate în proprietate sunt responsabili de actualizarea şi corectitudinea datelor din baza naţională de date informatice pentru respectivele exploataţii.
  (6) După expirarea termenului prevăzut la alin. (1), proprietarii exploataţiilor nonprofesionale de suine, ovine şi caprine sunt obligaţi să notifice permanent, în termenul prevăzut de normele sanitar-veterinare, medicului veterinar de liberă practică împuternicit pentru localitatea în care se găsesc exploataţiile informaţiile referitoare la mişcările şi evenimentele intervenite cu privire la animalele din exploataţia proprie.
  (7) Medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi sunt responsabili de corectitudinea şi actualizarea permanentă a datelor din baza naţională de date informatice cu privire la animalele identificate şi înregistrate de către aceştia.


  Articolul 12

  Acordarea de premii, de ajutoare de stat sau de despăgubiri, în condiţiile legii, pentru suinele, ovinele, caprinele neidentificate şi neînregistrate potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă este interzisă.


  Articolul 13

  Circulaţia pe teritoriul României a suinelor, ovinelor şi caprinelor neidentificate în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă şi/sau fără a fi însoţite de documentele prevăzute de normele sanitar-veterinare este interzisă.


  Articolul 14

  (1) Următoarele fapte constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează:
  a) refuzul de înregistrare de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit sau întârzieri nejustificate de peste 15 zile de la termenul prevăzut de normele sanitar-veterinare pentru înregistrarea în baza naţională de date informatice a suinelor, ovinelor şi caprinelor, pentru înregistrarea mişcărilor şi a evenimentelor intervenite cu privire la aceste animale şi pentru corectarea erorilor, cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei;
  b) utilizarea pentru identificarea oficială a suinelor, ovinelor şi caprinelor a mijloacelor de identificare neaprobate de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei;
  c) comercializarea mijloacelor oficiale de identificare a suinelor, ovinelor şi caprinelor neaprobate de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, cu amendă de la 30.000 lei la 45.000 lei şi cu interzicerea comercializării în România a mijloacelor oficiale de identificare a acestor animale;
  d) comercializarea de către furnizori a mijloacelor oficiale de identificare a suinelor, ovinelor şi caprinelor imprimate cu coduri de identificare care nu au fost alocate de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor respectivilor furnizori, cu amendă de la 30.000 lei la 45.000 lei şi cu interzicerea comercializării sau furnizării în România a mijloacelor oficiale de identificare a animalelor;
  e) neînregistrarea în Sistemul naţional de identificare şi înregistrare a animalelor de către furnizori a codurilor unice de identificare imprimate pe mijloacele oficiale de identificare a suinelor, ovinelor şi caprinelor furnizate, cu amendă de la 5.000 lei la 7.000 lei;
  f) nerespectarea de către proprietari a prevederilor art. 11 alin. (1) şi (3), cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei.
  (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către inspectorii autorităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor competente.


  Articolul 15

  Prevederile art. 14 referitoare la contravenţii se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul 16

  Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor va emite, în termen de cel mult 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, norme sanitare veterinare pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor şi caprinelor.


  Articolul 17

  În anul 2010, se autorizează Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor să introducă modificările corespunzătoare în bugetul pe programe, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice.


  Articolul 18

  (1) Începând cu anul 2011, achiziţionarea crotaliilor auriculare, precum şi a mijloacelor electronice, pentru identificarea suinelor, ovinelor şi caprinelor din toate tipurile de exploataţii, în funcţie de specie şi de sistemul de identificare naţional, va fi în sarcina proprietarilor.
  (2) Crotaliile auriculare, precum şi mijloacele electronice prevăzute la alin. (1) se achiziţionează de la societăţile comerciale care furnizează mijloace de identificare a suinelor, ovinelor şi caprinelor, în condiţiile prevăzute la art. 3.
  (3) Crotaliile auriculare, precum şi mijloacele electronice aflate în stocul direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti la data de 31 decembrie 2010 vor fi utilizate până la epuizarea acestora, prin atribuirea cu titlu gratuit proprietarilor de suine, ovine şi caprine.


  Articolul 19

  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2002 privind identificarea şi înregistrarea bovinelor în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 708 din 27 septembrie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2003, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. La articolul 6, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(4) Contravaloarea mărcilor auriculare şi a paşaportului individual se suportă din bugetul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor până la data de 31 decembrie 2010."
  2. La articolul 6, după alineatul (5) se introduc şapte noi alineate, alineatele (6)-(12), cu următorul cuprins:
  "(6) Contravaloarea duplicatelor mărcilor auriculare pentru bovine, necesare pentru înlocuirea mărcilor auriculare pierdute de la urechea animalelor, plata manoperei pentru aplicarea acestora, precum şi contravaloarea duplicatelor paşapoartelor pentru bovine, necesare pentru înlocuirea paşapoartelor pierdute, se suportă de către proprietarii animalelor.
  (7) Începând cu anul 2011, contravaloarea mărcilor auriculare şi a paşaportului individual se suportă de către proprietarul bovinelor.
  (8) Mărcile auriculare prevăzute la alin. (7) se vor achiziţiona, începând cu anul 2011, de la furnizorii de mijloace de identificare a bovinelor aprobate de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor.
  (9) Mărcile auriculare aflate în stocul direcţiilor sanitarveterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti la data de 31 decembrie 2010 vor fi utilizate până la epuizarea acestora, prin atribuirea cu titlu gratuit proprietarilor de bovine.
  (10) Începând cu anul 2011, identificarea şi înregistrarea bovinelor din exploataţiile comerciale se efectuează şi se suportă de către proprietarul acestora.
  (11) Proprietarii exploataţiilor nonprofesionale de bovine pot solicita, începând cu anul 2011, în scris, direcţiilor sanitarveterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti să efectueze, prin intermediul asociaţiilor înregistrate legal ai căror membri sunt, activitatea de identificare şi înregistrare a bovinelor din exploataţiile proprii.
  (12) Solicitarea prevăzută la alin. (11) atrage suportarea de către proprietari a costurilor aferente întregii activităţi de identificare şi înregistrare a bovinelor, de înregistrare a mişcării şi a evenimentelor intervenite cu privire la aceste animale şi de corectare a erorilor."
  3. După articolul 6 se introduc trei noi articole, articolele 6^1-6^3, cu următorul cuprins:
  "Art. 6^1. - (1) Identificarea şi înregistrarea bovinelor se realizează de către medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi în baza contractelor de servicii de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, atribuite de către direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, potrivit prevederilor legale în vigoare privind achiziţiile publice.
  (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), identificarea şi înregistrarea bovinelor se realizează de către medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi prin încheierea unui act adiţional la contractele de concesiune a activităţilor sanitar-veterinare publice valabile la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
  (3) Tariful aferent serviciilor de identificare şi înregistrare a bovinelor, prestate de către medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi de către direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, reprezintă costul manoperei de identificare şi înregistrare a animalelor, precum şi al înregistrării mişcărilor şi evenimentelor intervenite cu privire la acestea şi al corectării erorilor apărute în baza naţională de date informatice pentru bovinele identificate şi înregistrate.
  Art. 6^2. - (1) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor stabileşte, prin ordin al preşedintelui acesteia, cerinţele tehnice care trebuie îndeplinite de mijloacele oficiale de identificare pentru bovine şi aprobă, în temeiul criteriilor respective, aceste mijloace de identificare.
  (2) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor face publică şi actualizează permanent lista societăţilor comerciale care furnizează mijloace oficiale de identificare a bovinelor.
  Art. 6^3. - (1) Proprietarii exploataţiilor de bovine sunt obligaţi să transmită, în scris, până la data de 30 iunie 2010, medicului veterinar de liberă practică împuternicit pentru localitatea în care se găsesc exploataţiile datele despre efectivele de bovine existente în exploataţii la data declarării acestora.
  (2) Medicul veterinar de liberă practică împuternicit este obligat să informeze, în scris, până la data de 31 mai 2010, proprietarii exploataţiilor de bovine cu privire la obligaţia prevăzută la alin. (1).
  (3) Pentru animalele înregistrate în baza naţională de date informatice ca existente în exploataţie, dar care în realitate nu se mai află în exploataţie, proprietarul animalelor va declara, în scris, medicului veterinar de liberă practică împuternicit, pentru fiecare animal, cauza dispariţiei din exploataţie: vânzare/cumpărare fără documente sanitar-veterinare, moarte, sacrificare pentru consum propriu sau alte situaţii deosebite.
  (4) După colectarea informaţiilor prevăzute la alin. (1) şi (3), medicul veterinar de liberă practică împuternicit este obligat să actualizeze datele din baza naţională de date informatice până la data de 30 septembrie 2010.
  (5) Proprietarii exploataţiilor comerciale de bovine, precum şi proprietarii exploataţiilor nonprofesionale de bovine care au primit aprobarea direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti de a efectua activitatea de identificare şi înregistrare a animalelor aflate în proprietate sunt responsabili de actualizarea şi corectitudinea datelor din baza naţională de date informatice pentru respectivele exploataţii.
  (6) După expirarea termenului prevăzut la alin. (1), proprietarii exploataţiilor de bovine sunt obligaţi să notifice permanent, în termenul prevăzut de normele sanitar-veterinare, medicului veterinar de liberă practică împuternicit pentru localitatea în care se găsesc exploataţiile informaţiile referitoare la mişcările şi evenimentele intervenite cu privire la animalele din exploataţia proprie.
  (7) Medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi sunt responsabili de corectitudinea şi actualizarea permanentă a datelor din baza naţională de date informatice cu privire la animalele identificate şi înregistrate de către aceştia."
  4. La articolul 14, după litera h) se introduc şase noi litere, literele i)-n), cu următorul cuprins:
  "i) refuzul de înregistrare de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit sau întârzieri nejustificate de peste 15 zile de la termenul prevăzut de normele sanitar-veterinare pentru înregistrarea în baza naţională de date informatice a bovinelor, pentru înregistrarea mişcărilor şi a evenimentelor intervenite cu privire la aceste animale şi pentru corectarea erorilor, cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei;
  j) utilizarea pentru identificarea oficială a bovinelor a mijloacelor de identificare neaprobate de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei;
  k) comercializarea mijloacelor oficiale de identificare a bovinelor neaprobate de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, cu amendă de la 30.000 lei la 45.000 lei şi cu interzicerea comercializării în România a mijloacelor oficiale de identificare a acestor animale;
  l) comercializarea de către furnizori a mijloacelor oficiale de identificare a bovinelor imprimate cu coduri de identificare care nu au fost alocate de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor respectivilor furnizori, cu amendă de la 30.000 lei la 45.000 lei şi cu interzicerea comercializării sau furnizării în România a mijloacelor oficiale de identificare a animalelor;
  m) neînregistrarea în Sistemul naţional de identificare şi înregistrare a animalelor de către furnizori a codurilor unice de identificare imprimate pe mijloacele oficiale de identificare a bovinelor furnizate, cu amendă de la 5.000 lei la 7.000 lei;
  n) nerespectarea de către proprietari a prevederilor art. 6^3 alin. (1) şi (3), cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei."
  5. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 15. - Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către inspectorii autorităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor competente."


  Articolul 20

  Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 31 ianuarie 2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. La articolul 15, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(2) Pentru efectuarea în exploataţiile nonprofesionale a unor activităţi sanitar-veterinare cuprinse în programul acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, precum şi a altor acţiuni prevăzute în alte programe naţionale, pe care Autoritatea trebuie să le pună în aplicare, direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti pot încheia contracte cu medicii veterinari, organizaţi în condiţiile legii, sau pot angaja personal sanitar-veterinar propriu, în condiţiile legii, în situaţiile în care nu se pot încheia contracte cu medicii veterinari, organizaţi în condiţiile legii."
  2. La articolul 15, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
  "(2^1) Pentru efectuarea în exploataţiile comerciale a unor acţiuni de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, proprietarii acestor exploataţii încheie contracte cu medicii veterinari, organizaţi în condiţiile legii."
  3. La articolul 15, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(5) Acţiunile sanitar-veterinare cuprinse în programul acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, precum şi pentru alte acţiuni prevăzute în alte programe naţionale, pe care Autoritatea trebuie să le pună în aplicare, precum şi tarifele aferente acestora, în situaţia în care aceste acţiuni sunt realizate de medici veterinari de liberă practică împuterniciţi, se aprobă anual prin hotărâre a Guvernului."
  4. La articolul 20, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 20. - (1) În vederea mişcării animalelor şi a aplicării conceptului de zonare şi regionalizare, autoritatea sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti defineşte sau califică statusul de sănătate a animalelor aflate în obiectivele prevăzute la art. 18 alin. (1) şi a zonelor sau regiunilor epidemiologice din România, în raport cu bolile specifice ale animalelor, stabilite de Autoritate, în baza programului acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, în condiţiile prevăzute de legislaţia sanitar-veterinară în vigoare."
  5. La articolul 48 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "a) efectuarea unor acţiuni cuprinse în programul acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor;".
  6. La articolul 48 alineatul (2), literele d) şi e) se abrogă.


  Articolul 21

  (1) Contractele de servicii în curs de executare continuă să îşi producă efectele potrivit prevederilor legale care au stat la baza încheierii acestora.
  (2) Procedurile de atribuire în curs de desfăşurare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă continuă să îşi producă efectele potrivit prevederilor legale care au stat la baza iniţierii acestora.


  Articolul 22

  Prevederile art. 14 şi art. 19 pct. 4 intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă.


  Articolul 23

  Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 127/2003 privind identificarea şi înregistrarea suinelor, ovinelor şi caprinelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 931 din 23 decembrie 2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 118/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  ---------------
  Preşedintele Autorităţii
  Naţionale Sanitare Veterinare
  şi pentru Siguranţa Alimentelor,
  Marian Zlotea
  Ministrul agriculturii
  şi dezvoltării rurale,
  Mihail Dumitru
  Ministrul finanţelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  Şeful Departamentului
  pentru Afaceri Europene,
  Bogdan Mănoiu
  Preşedintele Autorităţii Naţionale
  pentru Reglementarea
  şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice,
  Cristina Trăilă
  Bucureşti, 24 martie 2010.
  Nr. 23.
  --------