ORDONANTA nr. 96 din 27 august 1998 (*republicată*)(**actualizata**)
privind reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului forestier naţional
(actualizata până la data de 2 decembrie 2004*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ---------------
  *) Republicată în temeiul art. III din Legea nr. 75/2002 pentru modificarea şi completarea Ordonantei Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului forestier naţional, republicată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 74 din 31 ianuarie 2002.
  Ordonanţa Guvernului nr. 96/1998 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 23 din 24 ianuarie 2000.
  **) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 122 din 26 februarie 2003. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 2 decembrie 2004, cu modificările şi completările aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 98 din 14 octombrie 2003; LEGEA nr. 33 din 11 martie 2004; LEGEA nr. 120 din 19 aprilie 2004; LEGEA nr. 513 din 23 noiembrie 2004.

  Capitolul 1 Dispozitii generale


  Articolul 1

  Padurile, prin functiile ecologice, de protecţie şi socioeconomice pe care le indeplinesc, constituie, indiferent de forma de proprietate, o avutie de interes naţional de care beneficiaza întreaga societate. În acest scop este necesară asigurarea gestionarii durabile a pădurilor prin stabilirea de măsuri concrete de administrare, regenerare, ingrijire şi exploatare.
  -------------
  Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 120 din 19 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 6 mai 2004.


  Articolul 2

  Indiferent de forma de proprietate, strategia de punere în valoare economica, sociala şi ecologica a pădurilor este un atribut al statului. În condiţiile respectarii dreptului de proprietate, padurile din România sunt administrate şi gospodarite într-un sistem unitar, vizand valorificarea continua, în folosul generatiilor actuale şi viitoare, a functiilor lor ecologice şi social-economice.


  Articolul 3

  După forma de proprietate, fondul forestier naţional, definit la art. 1 din Codul silvic**), este constituit din:
  a) fondul forestier proprietate publică a statului;
  b) fondul forestier proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale (comune, oraşe, municipii);
  c) fondul forestier proprietate privată a unităţilor de cult (parohii, schituri, manastiri), a instituţiilor de invatamant, Academiei Române sau a altor persoane de drept privat;
  d) fondul forestier proprietate privată indiviza a persoanelor fizice (fosti composesori, mosneni şi razesi sau mostenitori ai acestora);
  e) fondul forestier proprietate privată a persoanelor fizice.
  -------------
  **) Legea nr. 26/1996 - Codul silvic a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 93 din 8 mai 1996.
  -------------
  Litera c) a art. 3 a fost modificata de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 120 din 19 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 6 mai 2004.


  Articolul 4

  (1) Drumurile forestiere şi caile ferate forestiere, existente la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante, indiferent de forma de proprietate a fondului forestier pe care acestea îl strabat, apartin statului.
  (2) Regimul juridic al drumurilor şi cailor ferate forestiere care se vor construi în viitor va fi stabilit în raport cu sursa de finanţare şi cu natura proprietăţii terenurilor, astfel:
  a) drumurile şi caile ferate forestiere, construite pe terenurile proprietate publică a statului şi finantate cu fonduri de la bugetul de stat sau din fondul de dezvoltare al Regiei Naţionale a Pădurilor, vor fi proprietate publică a statului şi vor fi administrate de regie;
  b) drumurile şi caile ferate forestiere, construite pe terenuri din fondul forestier proprietate privată şi finantate din resursele financiare ale proprietarilor de paduri, vor fi proprietate privată.
  (3) La solicitarea deţinătorului majoritar al fondului forestier, proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice, drumurile forestiere şi terenul aferent acestora trec, prin hotărâre a Guvernului, din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale.
  (4) Întreţinerea şi pastrarea în permanenta stare de functionare a drumurilor forestiere revin proprietarilor acestora.
  (5) Constructiile şi pepinierele care deservesc, la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante, teren forestier ce face obiectul retrocedarii integrale pot fi inchiriate sau vandute, potrivit legii, cu acordul deţinătorului actual al structurii silvice care administreaza fondul forestier respectiv.
  -------------
  Alin. (3), (4) şi (5) ale art. 4 au fost introduse de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 120 din 19 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 6 mai 2004.


  Articolul 5

  Titularii dreptului de proprietate asupra fondului forestier, proprietate publică sau privată, îşi exercită dreptul de proprietate în limitele şi în condiţiile legii, urmarind conservarea şi gospodarirea durabila a pădurilor.


  Capitolul 2 Regimul silvic


  Articolul 6

  Fondul forestier naţional, indiferent de forma de proprietate, este supus regimului silvic.


  Articolul 7

  (1) Regimul silvic reprezinta un sistem unitar de norme cu caracter tehnic silvic, economic şi juridic, referitoare la amenajarea, paza, protectia contra daunatorilor, exploatarea şi regenerarea pădurilor, în vederea asigurarii gestionarii durabile a ecosistemelor forestiere.
  (2) Respectarea normelor definite la alin. (1) este obligatorie pentru toţi proprietarii de paduri sau alti deţinători.
  (3) Normele tehnice silvice reglementeaza activităţile de amenajare şi regenerare a pădurilor, protecţie a pădurilor împotriva daunatorilor, ingrijire (degajari, curatari, rarituri), punere în valoare a masei lemnoase şi de exploatare a lemnului atât pentru padurile proprietate publică, cat şi pentru padurile proprietate privată. Normele tehnice actuale vor fi revizuite în termen de 6 luni de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante, prin grija autorităţii publice centrale care raspunde de silvicultura.
  (4) Normele cu caracter economic se referă la totalitatea obligaţiilor financiare ce revin proprietarilor de paduri pentru asigurarea regenerarii pădurilor, stării de sănătate a acestora, efectuării lucrărilor de amenajare, ingrijire şi punere în valoare, precum şi la modalitatile de finanţare.
  (5) Normele juridice cuprind totalitatea reglementarilor cu specific silvic (legi, hotărâri şi ordonante ale Guvernului, ordine şi instrucţiuni ale autorităţii publice centrale care raspunde de silvicultura).
  (6) La dobandirea dreptului de proprietate proprietarii de paduri vor lua cunoştinţa sub semnatura, prin grija autorităţii publice pentru silvicultura, de oblibaţiile pe care le au pentru respectarea regimului silvic.


  Articolul 8

  (1) În vederea respectarii reglementarilor referitoare la regimul silvic, proprietarii de paduri şi detinatorii cu orice titlu au urmatoarele obligaţii:
  a) sa elaboreze, prin unităţi specializate autorizate de autoritatea publică centrala care raspunde de silvicultura, amenajamente silvice sau, pentru terenuri forestiere în suprafaţa de până la 30 ha, studii sumare de amenajare. Modalitatea de elaborare şi conţinutul acestora sunt cele prevăzute de normele tehnice de amenajare a pădurilor, aprobate prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale. Mijloacele financiare necesare elaborarii se asigura de la bugetul de stat pentru persoane fizice care gestioneaza padurea în mod individual sau în asociaţii. Pentru padurile proprietate privată sau publică, cu suprafete de peste 30 ha, se intocmesc amenajamente silvice pe proprietar, asociaţie, proprietate indiviza sau unitate de productie, după caz. Normele privind asigurarea şi decontarea fondurilor necesare elaborarii amenajamentelor silvice sau studiilor sumare de amenajare se emit de autoritatea publică centrala care raspunde de silvicultura şi se aproba prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale;*)
  b) să asigure paza pădurilor în vederea prevenirii taierilor ilegale, distrugerii sau degradării vegetatiei forestiere, pasunatului abuziv, braconajului şi a altor fapte infractionale sau contraventionale. Proprietarii de paduri menţionaţi la art. 12 alin. (1) vor asigura paza prin structurile silvice de administrare, de stat sau private, după caz. Neasigurarea pazei prin structurile silvice autorizate atrage raspunderea contraventionala;
  c) să execute lucrarile necesare pentru prevenirea şi combaterea bolilor şi daunatorilor pădurilor, stabilite de organele autorităţii publice pentru silvicultura, cu mijloace proprii sau contra cost, prin structuri silvice autorizate;
  d) să asigure respectarea masurilor de prevenire şi stingere a incendiilor şi, după caz, dotarea cu mijloace de prima interventie;
  e) să efectueze lucrarile de impadurire şi de ajutorare a regenerarii naturale, potrivit prevederilor amenajamentelor silvice şi ale normelor tehnice specifice. Lucrarile de impadurire se vor executa în termen de cel mult 2 ani de la exploatarea masei lemnoase. În caz contrar se vor aplica masurile prevăzute la art. 67 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic;
  f) să efectueze lucrarile de întreţinere a plantatiilor şi regenerarilor naturale până la realizarea stării de masiv;
  g) să execute la timp, în conformitate cu prevederile amenajamentelor silvice şi ale normelor tehnice specifice, lucrarile de ingrijire a arboretelor - degajari, curatari, rarituri, taieri de igiena;
  h) să execute taieri de arbori numai după punerea în valoare şi eliberarea documentelor specifice de către personalul silvic autorizat;
  i) să asigure, în conformitate cu prevederile amenajamentelor silvice şi actelor normative în vigoare, întreţinerea şi repararea drumurilor forestiere aflate în proprietate.
  (2) În situaţiile în care gospodarirea pădurilor, proprietate privată, aparţinând persoanelor fizice sau juridice, este asigurata pe baze contractuale de Regia Naţionala a Pădurilor - Romsilva sau de structuri silvice autorizate, oblibaţiile menţionate la alin. (1) se vor regasi ca atare în contractele incheiate.
  -------------
  Art. 8 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 120 din 19 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 6 mai 2004.
  *) ART. II din LEGEA nr. 120 din 19 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 6 mai 2004 prevede:
  "În termen de 60 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei legi, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale va aproba ordinul prevăzut la art. 8 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 96/1998, republicată."


  Articolul 8^1

  (1) Proprietarii de paduri au obligaţia sa infiinteze un fond de conservare şi regenerare a pădurilor, purtator de dobânda, aflat la dispoziţia şi în contul administratorului, respectiv în contul structurii silvice care asigura serviciul public cu specific silvic din resursele prevăzute la art. 63 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic.
  (2) În situaţia în care masa lemnoasa recoltata se acordă în natura, contribuţia la fondul de conservare şi regenerare constituit potrivit alin. (1) se calculeaza pe baza pretului mediu al unui metru cub de masa lemnoasa pe picior, în vigoare.
  (3) Fondul de conservare şi regenerare a pădurilor se foloseşte pentru impadurirea unor terenuri goale, pentru regenerarea suprafeţelor parcurse cu taieri, gospodarirea unor paduri cu functii speciale de protecţie şi acoperirea unor cheltuieli ocazionate de calamitati asupra pădurilor.
  (4) Alimentarea fondului de conservare şi regenerare se face până la 31 decembrie, fondul are regimul rezervelor fiscale şi este deductibil fiscal. Evidenta acestuia se tine pe proprietar, iar nealimentarea lui la termenul legal, conform resurselor de la alin. (1), constituie contraventie şi sancţiunea se aplică proprietarilor. Aplicarea sanctiunii nu exonereaza proprietarul de obligaţia prevăzută la alin. (1).
  (5) Sumele rămase disponibile din acest fond la finele anului sunt folosite în exercitiul financiar al anului următor în acelasi scop, cu excepţia fondurilor publice.
  -------------
  Art. 8^1 a fost introdus de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 120 din 19 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 6 mai 2004.


  Articolul 9

  (1) În vederea gospodăririi durabile a pădurilor se interzic:
  a) defrisarea vegetatiei forestiere, respectiv înlăturarea acesteia şi schimbarea folosinţei ori destinatiei terenului, fără aprobarea autorităţii publice centrale care raspunde de silvicultura;
  b) desfăşurarea de activităţi care produc degradarea solului şi a malurilor apelor, distrugerea semintisului utilizabil şi a arborilor nedestinati exploatarii, potrivit prevederilor art. 45 din Codul silvic.
  (2) Se exceptează de la prevederile alin. (1) lit. a) terenurile aflate în perimetrul fasiei de protecţie a frontierei de stat, care fac parte din domeniul public şi care, prin natura lor, sunt destinate protectiei şi intretinerii liniei de frontieră, potrivit prevederilor Legii privind frontiera de stat a României nr. 56/1992*). Defrisarea vegetatiei forestiere pentru realizarea fasiei de protecţie a frontierei de stat se va executa de către proprietarul sau deţinătorul padurii, sub supravegherea organului de politie de frontieră şi a autorităţii silvice competente.
  ------------
  *) Legea nr. 56/1992 a fost abrogata prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 352 din 30 iunie 2001, aprobata cu modificari prin Legea nr. 243/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 302 din 8 mai 2002.
  -------------
  Litera a) a alin. (1) al art. 9 a fost modificata de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 120 din 19 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 6 mai 2004.


  Articolul 10

  (1) Exploatarea masei lemnoase se face numai în conformitate cu prevederile amenajamentelor silvice, studiilor sumare de amenajare şi cu respectarea instructiunilor privind termenele, modalitatile şi epocile de recoltare şi transport al materialului lemnos din paduri, emise de autoritatea publică centrala care raspunde de silvicultura.
  (2) Pentru masa lemnoasa destinata a se exploata, proprietarii sau detinatorii cu orice titlu intocmesc acte de punere în valoare, în conformitate cu normele tehnice în vigoare, cu inventarierea prealabila a arborilor destinati taierii, de către personalul silvic delegat sa utilizeze ciocanul silvic de marcat. Serviciul public cu specific silvic pentru proprietarii de paduri din fiecare localitate se asigura pe structura silvica autorizata ce administreaza majoritatea fondului forestier din raza localităţii respective.
  (3) Ocoalele silvice, agentii economici atestati să execute exploatari forestiere, persoanele fizice şi juridice care au în proprietate sau în administrare paduri au obligaţia sa foloseasca tehnologii de recoltare şi de scoatere a lemnului din padure, care să nu produca degradarea solului, poluarea apelor, distrugerea sau vatamarea semintisului utilizabil, a arborilor nedestinati exploatarii peste limitele admise prin instrucţiunile prevăzute la alin. (1).
  (4) Masa lemnoasa care se exploateaza, transporta, depozitează, prelucreaza sau se comercializeaza va fi însoţită, indiferent de locul în care aceasta se afla, de documente prevăzute în reglementarile privind controlul circulaţiei, depozitarii, comercializarii materialelor lemnoase şi funcţionarii instalaţiilor de debitat lemn rotund, aprobate prin hotărâre a Guvernului.
  (5) Formularele tipizate cu regim special care se emit pentru dovedirea provenientei materialelor lemnoase şi pentru insotirea masei lemnoase pe durata transportului acestora se tiparesc de Compania Naţionala «Imprimeria Naţionala» - S.A.
  (6) Formularele prevăzute la alin. (5) se distribuie contra cost persoanelor fizice sau juridice autorizate, de către Compania Naţionala «Imprimeria Naţionala» - S.A.
  -----------
  **) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 735/1998 pentru aprobarea Instructiunilor cu privire la circulatia şi controlul circulaţiei materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de transformat lemn rotund, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 413 din 30 octombrie 1998.
  -----------
  Alin. (1), (2), (4) şi (5) ale art. 10 au fost modificate de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 120 din 19 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 6 mai 2004.
  Alin. (5) al art. 10 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 513 din 23 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.120 din 29 noiembrie 2004.
  Alin. (6) al art. 10 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 513 din 23 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.120 din 29 noiembrie 2004.


  Capitolul 3 Administrarea fondului forestier naţional


  Secţiunea 1 Administrarea fondului forestier proprietate publică a statului


  Articolul 11

  (1) Fondul forestier proprietate publică a statului se administreaza potrivit Codului silvic de Regia Naţionala a Pădurilor.
  (2) Regulamentul de organizare şi functionare a Regiei Naţionale a Pădurilor se aproba prin hotărâre a Guvernului*), la propunerea autorităţii publice centrale care raspunde de silvicultura.
  -----------------
  *) A se vedea HOTĂRÂREA nr. 1.105 din 25 septembrie 2003 privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 26 septembrie 2003.


  Secţiunea a 2-a Administrarea fondului forestier proprietate publică a comunelor, oraşelor şi municipiilor şi a celui proprietate privată indiviza (fosti composesori, mosneni, razesi sau mostenitorii acestora)


  Articolul 12

  (1) Padurile proprietate publică aparţinând comunelor, oraşelor şi municipiilor, precum şi cele proprietate privată indiviza sau a asociaţiilor formate de acestea se administreaza de către proprietari, prin structuri silvice proprii autorizate, similare cu cele ale statului sau, la cerere, prin structuri silvice existente autorizate, pe baza contractelor convenite între părţi. Prin contractele incheiate întreaga responsabilitate privind respectarea regimului silvic este preluata de administrator. Pentru gospodarirea pădurilor prin structuri silvice proprii, detinatorii menţionaţi mai sus angajează personal de specialitate, autorizat în condiţiile legii.
  (2) Pentru realizarea prevederilor menţionate la alin. (1) persoanele fizice, fosti composesori, mosneni şi razesi sau mostenitorii acestora, se vor constitui, în prealabil, în mod obligatoriu, în asociaţii cu personalitate juridica, potrivit legii.
  (3) Structurile silvice prevăzute la alin. (1) indeplinesc, în condiţiile legii, atribuţii de serviciu public cu specific silvic.
  (4) Structurile silvice proprii autorizate, constituite de către unitatile administrativ-teritoriale sau asociaţii formate exclusiv din unităţi administrativ-teritoriale, au personalitate juridica şi funcţionează ca regii publice locale cu specific exclusiv silvic.
  -----------
  Alin. (1), (3) şi (4) ale art. 12 au fost modificate de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 120 din 19 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 6 mai 2004.


  Articolul 13

  Modalitatile concrete de repartizare a resurselor materiale şi a surselor financiare cuvenite persoanelor fizice şi juridice pentru padurile pe care le au în proprietate şi administrate prin structurile silvice de stat, precum şi oblibaţiile părţilor se reglementeaza prin regulament aprobat prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităţii publice centrale care raspunde de silvicultura.
  ------------
  Art. 13 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 120 din 19 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 6 mai 2004.


  Articolul 14

  Proprietarii de paduri la care se referă prezenta secţiune îşi pot gospodari padurile ce le apartin în condiţiile art. 12 alin. (1) sau pe baza contractuala prin Regia Naţionala a Pădurilor - Romsilva.
  ------------
  Art. 14 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 120 din 19 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 6 mai 2004.


  Secţiunea a 3-a Administrarea fondului forestier proprietate privată a persoanelor fizice


  Articolul 15

  (1) Padurile proprietate privată aparţinând persoanelor fizice sunt supuse regimului silvic. Proprietarii au obligaţia să asigure paza pădurilor şi să execute lucrarile necesare impuse de regimul silvic, prin mijloace proprii.
  (2) În vederea respectarii obligaţiei prevăzute la alin. (1), proprietarii de paduri individuali sau constituiti în asociaţii pot administra padurile pe baza contractuala prin structuri silvice autorizate.
  (3) Supravegherea tehnica, serviciile publice silvice şi aplicarea amenajamentelor silvice, a studiilor sumare de amenajare vor fi asigurate de structurile silvice autorizate din zona, pe principiul teritorialitatii, pe baza contractuala.
  ------------
  Alin. (2) şi (3) ale art. 15 au fost modificate de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 120 din 19 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 6 mai 2004.


  Secţiunea a 4-a Administrarea pădurilor proprietate privată a unităţilor de cult (parohii, schituri, manastiri), a instituţiilor de invatamant sau a altor persoane juridice


  Articolul 16

  (1) Administrarea pădurilor proprietate privată aparţinând parohiilor, schiturilor, manastirilor, unităţilor de invatamant, unităţilor administrativ-teritoriale sau altor persoane juridice se face prin structuri silvice proprii autorizate sau pe baza contractuala, prin structuri silvice autorizate.
  (2) Pentru indeplinirea obligaţiilor prevăzute la alin. (1), proprietarii pădurilor respective se pot asocia cu alti deţinători în vederea gospodăririi acestora.
  ------------
  Art. 16 a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 120 din 19 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 6 mai 2004.


  Secţiunea a 5-a Reglementari comune pentru administrarea fondului forestier proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale şi proprietate privată


  Articolul 17

  (1) Contractele de administrare a fondului forestier, menţionate la secţiunile 2-4 din prezentul capitol, se incheie pe o durată minima, egala cu perioada de aplicare a amenajamentului silvic, conform prevederilor art. 18 din Codul silvic.
  (2) Contractele prevăzute la alin. (1) se incheie de reprezentantii legali ai părţilor în prezenta reprezentantului imputernicit al structurilor aflate în subordinea autorităţii publice care raspunde de silvicultura, cu obligaţia de a certifica sub semnatura legalitatea clauzelor contractuale care se referă la regimul silvic. Aceste contracte se înregistrează la structurile aflate în subordinea autorităţii publice care raspunde de silvicultura, institutii definite conform art. 19 şi 21, în a caror raza teritoriala se afla fondul forestier ce face obiectul contractului.
  (3) Rezilierea contractului din iniţiativa unei părţi se solutioneaza conform legislaţiei civile şi în condiţiile asigurarii obligatorii de către proprietar a administrarii pădurilor, în continuare, în regim silvic prin structuri silvice autorizate.
  (4) Activitatea personalului silvic angajat de structurile silvice proprii care executa paza şi gospodarirea pădurilor proprietate publică aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale şi proprietate privată este controlata, sub raportul regimului silvic, de personalul tehnic silvic al autorităţii publice centrale care raspunde de silvicultura şi al Autorităţii Naţionale de Control, prin structurile teritoriale silvice aflate în subordinea acestora.
  (5) Personalul silvic angajat pentru paza pădurilor va fi dotat cu armament de serviciu, în condiţiile legii, şi cu uniforma de serviciu.
  ------------
  Alin. (2), (3) şi (4) ale art. 17 au fost modificate de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 120 din 19 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 6 mai 2004.


  Articolul 18

  (1) Până la retrocedarea unor terenuri forestiere din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale sau în proprietatea privată, respectiv până la punerea în posesie conform prevederilor Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare, Regia Naţionala a Pădurilor - Romsilva are obligaţia să execute lucrarile tehnice silvice conform prevederilor amenajamentelor silvice şi reglementarilor impuse de regimul silvic, acordând proprietarilor profitul rezultat din valorificarea masei lemnoase respective. Profitul rezultat se acordă în bani sau în natura, la cererea proprietarului.
  (2) Suprafetele forestiere de pe care masa lemnoasa a fost exploatata, în urma unor taieri rase, definitive sau accidentale, şi neimpadurite la data punerii în posesie de către Regia Naţionala a Pădurilor - Romsilva se vor impaduri pe cheltuiala acesteia. Suprafetele se considera impadurite la declararea reusitei definitive.
  ------------
  Art. 18 a fost modificat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 120 din 19 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 6 mai 2004.


  Articolul 19

  Modalitatile concrete de constituire a structurilor silvice pentru gospodarirea pădurilor, care fac obiectul secţiunilor 2-4 din prezentul capitol, precum şi modul de organizare şi functionare a acestora se stabilesc prin regulament aprobat prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităţii publice centrale care raspunde de silvicultura, în termen de 60 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante*).
  ------------
  *) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 997/1999 pentru aprobarea Regulamentului privind constituirea, organizarea şi functionarea structurilor silvice proprii, necesare pentru gospodarirea pădurilor proprietate publică aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale şi a celor proprietate privată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 597 din 8 decembrie 1999.


  Articolul 19^1

  Fondul forestier naţional este arondat pe ocoale silvice ca structuri functionale de baza pentru aplicarea regimului silvic.
  ------------
  Art. 19^1 a fost introdus de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 120 din 19 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 6 mai 2004.


  Capitolul 4 Controlul respectarii regimului silvic


  Articolul 20

  (1) Controlul respectarii regimului silvic pentru intregul fond forestier naţional se exercită de autoritatea publică centrala care raspunde de silvicultura şi de Autoritatea Naţionala de Control, prin structurile teritoriale silvice, cu personalitate juridica, aflate în subordinea acestora.
  (2) Modul de organizare şi functionare a controlului aplicarii regimului silvic la nivel central şi local, precum şi structurile administrative aferente, în condiţiile prevăzute la alin. (1), se stabilesc prin regulament aprobat prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităţii publice centrale care raspunde de silvicultura.**).
  -------------
  **) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 1.046/2000 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi functionare a controlului aplicarii regimului silvic la nivel central şi local, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 604 din 24 noiembrie 2000.
  ------------
  Art. 20 a fost modificat de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 120 din 19 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 6 mai 2004.


  Articolul 21

  (1) Directia generală pentru controlul aplicarii regimului silvic, prin organele sale centrale şi teritoriale, are urmatoarele atribuţii:
  a) controlează modul de respectare de către proprietarii şi detinatorii cu orice titlu de paduri a dispoziţiilor legale în domeniul silviculturii, precum şi a normelor specifice regimului silvic;
  b) analizeaza şi controlează modul de respectare a prevederilor amenajamentelor silvice, a studiilor sumare de amenajare pentru toate padurile, indiferent de natura proprietăţii;
  c) controlează activitatea de exploatare a masei lemnoase, executata prin agenti economici atestati sau în regie proprie, şi dispune sistarea activităţilor care încalcă normele tehnice specifice sau care provoaca degradarea vegetatiei forestiere, eroziunea solului sau alte deteriorări ale mediului;
  d) controlează aplicarea şi respectarea dispoziţiilor legale privind prevenirea şi stingerea incendiilor în paduri;
  e) controlează activitatea de reparare şi întreţinere a drumurilor forestiere, în conformitate cu legislatia şi normele specifice în vigoare;
  f) constata faptele contraventionale în domeniul silviculturii şi exploatarii pădurilor şi propune sau stabileste, după caz, sanctiunile, potrivit imputernicirilor prevăzute de lege;
  g) constata faptele infractionale în domeniul silviculturii şi exploatarii pădurilor şi sesizeaza de îndată organul de politie, în vederea efectuării cercetării penale, în conformitate cu prevederile art. 207 şi 209 din Codul de procedură penala;
  h) verifica sesizarile scrise cu privire la abaterile comise în fondul forestier proprietate publică sau proprietate privată şi stabileste situaţiile de încălcare a actelor normative în vigoare, propunand masurile de reglementare sau de sanctionare, potrivit legii;
  h^1) organizeaza, supraveghează şi coordonează serviciile publice cu specific silvic, administrarea fondului forestier, altul decat cel proprietate publică de stat, şi indeplineste atribuţii de avizare, aprobare, evidenta, conform competentelor primite prin reglementari specifice;
  i) indeplineste orice alte atribuţii stabilite prin lege.
  (2) Salariaţii persoanelor juridice supuse controlului sunt obligati să permită accesul şi exercitarea controlului de către personalul cu atribuţii de control.
  (3) În timpul exercitarii controlului personalul silvic cu atribuţii în acest sens este obligat să aibă asupra sa legitimatia şi ordinul de serviciu sau delegatia.
  ------------
  Litera b) a art. 21 a fost modificata de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 120 din 19 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 6 mai 2004.
  Litera h^1) a art. 21 a fost introdusa de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 120 din 19 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 6 mai 2004.
  Alin. (2) şi (3) ale art. 21 au fost introduse de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 120 din 19 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 6 mai 2004.


  Articolul 22

  (1) Inspectoratele teritoriale de regim silvic şi cinegetic, precum şi structurile teritoriale în domeniul silviculturii ale autorităţii publice centrale care raspunde de silvicultura se constituie la nivelul fiecarui judet, dacă suprafaţa pădurilor judeţului, potrivit art. 3 lit. a)-e), este de minimum 50.000 hectare.
  (2) În cazul judetelor în care suprafaţa pădurilor este sub limita prevăzută la alin. (1), inspectoratele teritoriale de regim silvic şi cinegetic, precum şi structurile teritoriale în domeniul silviculturii ale autorităţii publice centrale care raspunde de silvicultura vor fi constituite pe raza a doua sau mai multor judete limitrofe, astfel încât suprafaţa minima a acestora să fie cea prevăzută la alin. (1).
  (3) Inspectoratele teritoriale de regim silvic şi cinegetic, precum şi alte structuri aflate în subordinea autorităţii publice centrale care raspunde de silvicultura se constituie prin hotărâre a Guvernului.
  (4) Personalul tehnic de specialitate din structurile teritoriale prevăzute la alin. (1) va fi dimensionat în raport cu suprafaţa pădurilor şi cu numărul de proprietari, astfel încât pentru o suprafaţa medie de 20.000 hectare sa existe un cadru tehnic cu pregatire superioara în domeniul silviculturii.
  (5) Pentru controlul lucrărilor tehnice de teren şi pentru executarea controalelor de fond se va asigura un inginer silvic sau un tehnician silvic pentru o suprafaţa medie de 10.000 hectare.
  ----------------
  Alin. (3) al art. 22 a fost modificat de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 120 din 19 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 6 mai 2004.
  Art. 22 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 513 din 23 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.120 din 29 noiembrie 2004.


  Articolul 23

  Finantarea organelor centrale şi teritoriale pentru controlul respectarii regimului silvic se face de la bugetul de stat.


  Capitolul 5 Scoaterea definitivă sau temporara a terenurilor din fondul forestier naţional


  Articolul 24

  (1) Reducerea suprafetei pădurilor din fondul forestier naţional este interzisa, cu excepţia urmatoarelor situaţii:
  a) pentru constructii cu destinatie militara, pentru cai ferate, drumuri europene, naţionale şi judetene, autostrăzi, linii electrice de înaltă tensiune, mine, forari, sonde şi echipamente aferente, conducte magistrale de transport gaze sau petrol, lucrari de imbunatatiri funciare, de gospodarire a apelor sau de realizare a unor noi surse de apa. Ocuparea definitivă de terenuri din fondul forestier proprietate privată, cu sau fără defrisarea padurii, se aproba cu acordul prealabil al proprietarilor terenurilor, potrivit prevederilor prezentei ordonante. În cazurile în care proprietarii de terenuri nu sunt de acord, ocuparea terenurilor se poate face în condiţiile stabilite potrivit reglementarilor legale privind exproprierea pentru cauza de utilitate publică;
  b) pentru construirea de obiective turistice, cu acordul proprietarului şi cu aprobarea autorităţii publice centrale care raspunde de silvicultura;
  c) în scopul executarii de lucrari, instalaţii şi constructii necesare pentru gospodarirea fondului forestier sau de interes propriu, la cererea proprietarilor şi cu aprobarea autorităţii publice centrale care raspunde de silvicultura;
  d) orice alte investitii cu caracter social, cultural, sportiv, medical şi de cult, cu avizul autorităţii publice centrale care raspunde de silvicultura.
  (2) Scoaterea/ocuparea definitivă a terenurilor din fondul forestier, fără compensarea acestora cu o suprafaţa echivalenta de teren, pentru obiectivele şi lucrarile prevăzute la alin. (1), se face cu plata de către persoanele fizice şi juridice solicitante a urmatoarelor taxe şi despăgubiri:
  a) taxa pentru ocuparea definitivă a terenurilor forestiere, potrivit prevederilor art. 92 alin. (4), cu excepţiile prevăzute de alin. (6), din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, care se va varsa în Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinatie silvica, fond aflat la dispoziţia autorităţii publice centrale care raspunde de silvicultura;
  b) contravaloarea terenului scos definitiv din fondul forestier, care se achită proprietarului terenului forestier pentru terenurile proprietate privată, sau, respectiv, o despăgubire acordată administratorului terenului pentru terenurile proprietate publică a statului, care se varsă în Fondul de conservare şi regenerare a pădurilor;
  c) contravaloarea pierderii de crestere, determinata de exploatarea masei lemnoase înainte de vârsta exploatabilitatii, care se achită proprietarului terenului pentru terenurile proprietate privată, sau, respectiv, o despăgubire acordată administratorului terenului pentru terenurile proprietate publică a statului, care se varsă în Fondul de conservare şi regenerare a pădurilor;
  d) valoarea obiectivelor dezafectate pentru terenurile ocupate din fondul forestier proprietate publică a statului, care se achită administratorului acestora.
  (3) La cererea persoanelor fizice şi juridice, scoaterea definitivă a unor terenuri din fondul forestier naţional pentru obiectivele şi lucrarile prevăzute la alin. (1), dacă beneficiarul compenseaza cu terenuri echivalente ca suprafaţa şi bonitate, limitrofe fondului forestier, se poate face cu plata unei taxe egale cu valoarea masei lemnoase la exploatabilitate pentru specia principala de baza corespunzătoare staţiunii, care se varsă la Fondul de ameliorare a fondului funciar, a despăgubirilor prevăzute la alin. (2) lit. d), precum şi a cheltuielilor de instalare a vegetatiei forestiere şi de întreţinere a acesteia până la realizarea stării de masiv pe terenul primit în compensare, care se achită anticipat administratorului fondului forestier.
  (4) Prevederile art. 92 alin. (6) din Legea nr. 18/1991, republicată, sunt aplicabile.
  (5) Pentru schimbarea categoriei de folosinţă silvica a terenurilor cu destinatie forestiera de la folosinţă <<padure>> la alta categorie de folosinţă silvica, cu excepţia terenurilor destinate construcţiei drumurilor forestiere, solicitantul este obligat sa plateasca o taxa calculată conform prevederilor alin. (2) lit. a), ce se varsă în Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinatie silvica.
  ----------------
  Litera a) a alin. (2) al art. 24 a fost modificata de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 120 din 19 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 6 mai 2004.
  Alin. (5) al art. 24 a fost introdus de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 120 din 19 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 6 mai 2004.


  Articolul 25

  (1) Pentru ocuparea temporara de terenuri din fondul forestier naţional, persoanele fizice sau juridice beneficiare de folosirea terenului au obligaţia sa achite:
  a) o garantie în suma egala cu cheltuielile necesare pentru aducerea în condiţii apte de impadurire a terenului ocupat temporar; suma prevăzută se depune într-un cont special, purtator de dobânda, la Fondul de ameliorare a fondului funciar, aflat la dispoziţia autorităţii publice centrale care raspunde de silvicultura, prevăzut în Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare;
  b) chiria anuală pentru ocuparea temporara a terenurilor din fondul forestier, care se achită proprietarului terenului pentru terenurile proprietate privată şi administratorului terenului pentru terenurile proprietate publică a statului, în Fondul extrabugetar pentru construirea de drumuri forestiere;
  c) contravaloarea pierderii de crestere determinata de exploatarea masei lemnoase înainte de vârsta exploatabilitatii, care se achită proprietarului terenului pentru terenurile proprietate privată şi administratorului terenului pentru terenurile proprietate publică a statului, în Fondul extrabugetar pentru construirea de drumuri forestiere;
  d) cheltuielile de reinstalare a vegetatiei forestiere şi de întreţinere a acesteia, până la realizarea stării de masiv, pentru terenurile ocupate, proprietate publică sau privată, care se achită anticipat administratorului acestora;
  e) valoarea obiectivelor dezafectate de pe terenurile ocupate proprietate publică a statului, care se achită administratorului acestora.
  (2) În situaţia în care ocuparea temporara a terenului nu implica defrisarea vegetatiei forestiere lemnoase, beneficiarul nu plateste proprietarului sau administratorului terenului sumele prevăzute la alin. (1) lit. c) şi d).
  (3) În cazul în care titularul aprobării de scoatere temporara din circuitul forestier îşi indeplineste oblibaţiile cu privire la redarea terenurilor în fondul forestier, acestuia îi sunt restituite garantia şi dobânda aferenta.
  (4) Preţul mediu al unui metru cub de masa lemnoasa pe picior, care se foloseşte pentru calculul obligaţiilor banesti aferente ocuparii terenurilor din fondul forestier naţional, prevăzute la art. 24 şi în prezentul articol, se stabileste prin ordin al autorităţii publice centrale care raspunde de silvicultura, ţinând seama de preturile de piaţa.
  ----------------
  Litera d) a alin. (1) al art. 25 a fost modificata de pct. 23 al art. I din LEGEA nr. 120 din 19 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 6 mai 2004.
  Alin. (2) şi (4) ale art. 25 au fost modificate de pct. 24 al art. I din LEGEA nr. 120 din 19 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 6 mai 2004.


  Articolul 26

  Metodologia de finanţare şi de executare a lucrărilor de reinstalare a vegetatiei forestiere şi de întreţinere a acesteia până la realizarea stării de masiv, prevăzută la art. 25 alin. (1) lit. c), se elaboreaza de autoritatea publică centrala care raspunde de silvicultura, în termen de 90 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante.


  Articolul 27

  Ocuparea definitivă sau folosirea temporara a terenurilor din fondul forestier naţional, potrivit prevederilor art. 24 şi 25, se face numai cu acordul proprietarilor şi se aproba după cum urmeaza:
  a) pentru suprafaţa de până la un hectar, de către structura teritoriala în domeniul silviculturii a autorităţii publice centrale care raspunde de silvicultura, la cererea persoanei fizice sau juridice beneficiare;
  b) pentru suprafaţa de peste un hectar, dar nu mai mare de 50 hectare, de către autoritatea publică centrala care raspunde de silvicultura, la cererea persoanei fizice sau juridice beneficiare, cu avizul structurii teritoriale în domeniul silviculturii a autorităţii publice centrale care raspunde de silvicultura;
  c) pentru suprafaţa de peste 50 hectare, prin hotărâre a Guvernului, la cererea persoanelor juridice beneficiare şi la propunerea autorităţii publice centrale care raspunde de silvicultura.
  -----------------
  Literele a) şi b) ale art. 27 au fost modificate de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 513 din 23 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.120 din 29 noiembrie 2004.


  Capitolul 6 Finantarea administrarii fondului forestier naţional


  Articolul 28

  Finantarea activităţilor de administrare a fondului forestier naţional se face din:
  a) venituri proprii;
  b) bugetul de stat;
  b^1) bugetele locale.
  c) alte surse.
  ----------------
  Litera b^1) a art. 28 a fost introdusa de pct. 25 al art. I din LEGEA nr. 120 din 19 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 6 mai 2004.


  Articolul 29

  (1) În vederea sprijinirii proprietarilor de paduri, indiferent de forma de proprietate, în efectuarea unor lucrari de gospodarire, în scopul asigurarii integritatii fondului forestier naţional şi gestionarii durabile a acestuia, statul va aloca anual de la buget fondurile necesare pentru:
  a) refacerea pădurilor afectate de calamitati naturale sau de incendii a caror cauza este necunoscuta;
  b) refacerea unor cai forestiere de transport distruse în urma calamitatii naturale;
  c) combaterea bolilor şi daunatorilor pădurilor proprietate privată;
  d) amenajarea pădurilor proprietate privată a persoanelor fizice constituite sau nu în asociaţii;
  e) finantarea unor studii complexe de fundamentare a solutiilor de gospodarire a pădurilor proprietate privată a persoanelor fizice şi juridice;
  f) punerea la dispoziţie proprietarilor de paduri a normelor tehnice silvice şi juridice care reglementeaza regimul silvic şi a materialelor de propaganda şi educatie forestiera privind ocrotirea şi conservarea pădurilor;
  g) sprijinirea proprietarilor de paduri cu functii speciale de protecţie, persoane fizice, prin acordarea unor compensatii reprezentand contravaloarea bunurilor pe care nu le recolteaza datorita restrictiilor impuse prin amenajamentele silvice în padurile cu functii speciale de protecţie;
  h) finantarea, acolo unde este cazul, a cheltuielilor pentru regenerarea pădurilor, care depasesc fondul de conservare şi regenerare, aflat la dispoziţia structurilor silvice autorizate;
  i) sprijinirea infiintarii şi dezvoltării asociaţiilor de proprietari de paduri.
  (2) Normele metodologice de acordare, utilizare şi control al sumelor acordate potrivit prevederilor alin. (1) se aproba prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităţii publice centrale care raspunde de silvicultura, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 90 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante*).
  -------------
  *) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 163/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru acordarea, utilizarea şi controlul sumelor destinate proprietarilor de paduri, indiferent de forma de proprietate, pentru efectuarea unor lucrari de gospodarire, în scopul asigurarii integritatii fondului forestier naţional şi gestionarii durabile a pădurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 128 din 27 martie 2000.
  ----------------
  Literele d) şi h) ale art. 29 au fost modificate de pct. 26 al art. I din LEGEA nr. 120 din 19 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 6 mai 2004.
  Litera i) a art. 29 a fost modificata de pct. 27 al art. I din LEGEA nr. 120 din 19 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 6 mai 2004.


  Capitolul 7 Raspunderi şi sancţiuni


  Articolul 30

  Incalcarea prevederilor prezentei ordonante atrage, după caz, raspunderea disciplinara, materiala, civila, contraventionala sau penala a persoanei vinovate, potrivit legii.


  Articolul 31

  (1) Incalcarea prevederilor art. 9 alin. (1) lit. a) constituie infractiune şi se pedepseste cu inchisoare de la 2 ani la 10 ani şi cu interzicerea unor drepturi.
  (2) Materialul lemnos rezultat se confisca şi se valorifica potrivit legii.
  (3) Infractorul este obligat, de asemenea, sa aduca terenul forestier în starea de a fi plantat şi să asigure plantarea acestuia, conform documentatiei tehnice de specialitate, ambele operaţiuni facandu-se pe cheltuiala sa.
  (4) Abrogat.
  --------------
  Art. 31 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 98 din 14 octombrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 744 din 23 octombrie 2003.
  Alin. (2) al art. 31 a fost modificat de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 33 din 11 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 17 martie 2004.
  Alin. (4) al art. 31 a fost abrogat de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 33 din 11 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 17 martie 2004.


  Articolul 32

  (1) Taierea, distrugerea sau scoaterea din radacini, fără drept, de arbori, puieti sau lastari din fondul forestier naţional sau din vegetatia forestiera situata pe terenuri din afara acestuia, de către proprietari sau deţinători, dacă valoarea arborilor, puietilor sau lastarilor este de peste 5 ori mai mare decat preţul mediu al unui metru cub de masa lemnoasa pe picior sau dacă valoarea este sub aceasta limita, dar fapta a fost savarsita de cel puţin două ori în interval de doi ani, constituie infractiune şi se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 4 ani sau cu amendă.
  (2) Dacă valoarea arborilor, puietilor sau lastarilor taiati, distrusi sau scosi din radacina este de peste 20 de ori mai mare decat preţul mediu al unui metru cub de masa lemnoasa pe picior, pedeapsa este inchisoarea de la unu la 5 ani.
  (3) Când valoarea arborilor, puietilor sau lastarilor taiati, distrusi ori scosi din radacina este de peste 50 de ori mai mare decat preţul mediu al unui metru cub de masa lemnoasa pe picior, pedeapsa este inchisoarea de la 2 la 7 ani.
  (4) Maximul pedepselor prevăzute la alin. (1)-(3) se majoreaza cu 3 ani în cazul în care faptele au fost savarsite în urmatoarele împrejurări:
  a) de doua sau mai multe persoane împreună;
  b) de o persoană având asupra sa o arma sau substante chimice periculoase;
  c) în timpul noptii;
  d) în arii forestiere protejate.
  (5) Tentativa se pedepseste.
  --------------
  Art. 32 a fost modificat de pct. 28 al art. I din LEGEA nr. 120 din 19 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 6 mai 2004.


  Articolul 33

  Distrugerea, degradarea sau aducerea în stare de neintrebuintare a unor suprafete de paduri de către proprietari, deţinători sau de oricare altă persoană, precum şi incendierea acestora constituie infractiunea de distrugere şi se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 4 ani.


  Articolul 34

  (1) Constituie contraventii urmatoarele fapte, dacă nu au fost savarsite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infractiuni, şi se sancţionează după cum urmeaza:
  a) refuzul proprietarilor sau al altor deţinători de paduri de a întocmi amenajamente silvice, conform obligaţiei prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. a), cu amendă de la 400.000 lei la 2.000.000 lei pentru persoane fizice şi de la 2.000.000 lei la 10.000.000 lei pentru persoane juridice;
  b) neasigurarea pazei pădurilor de către persoanele fizice detinatoare, cu amendă de la 1.000.000 lei la 2.000.000 lei şi neasigurarea pazei şi administrarii prin structuri silvice autorizate a pădurilor aparţinând persoanelor juridice, cu amendă de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei;
  c) refuzul proprietarilor sau al altor deţinători de paduri de a executa lucrarile de prevenire şi combatere a daunatorilor şi bolilor pădurilor, conform dispozitiei art. 8 alin. (1) lit. c), sau de a executa lucrarile de ingrijire a arboretelor, prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. g), cu amendă de la 5.000.000 lei la 25.000.000 lei.
  d) stabilirea posibilităţii pădurilor în cadrul amenajamentelor silvice cu incalcarea prevederilor din normele tehnice de amenajare se sancţionează cu retragerea autorizatiei de functionare pentru unitatea specializata respectiva şi cu amendă cuprinsa între 50.000.000 lei şi 100.000.000 lei;
  e) acceptarea de către membrii comisiei tehnico-economice, care autorizeaza solutiile propuse în amenajamentele silvice respective, cu incalcarea prevederilor lit. d) se sancţionează cu amendă cuprinsa între 25.000.000 lei şi 50.000.000 lei.
  (2) Contraventiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile prevederile Legii nr. 32/1968*) privind stabilirea şi sanctionarea contraventiilor, cu excepţia art. 25-27.
  (3) Cuantumul amenzilor contraventionale se reactualizeaza periodic prin hotărâre a Guvernului.
  ------------
  *) Legea nr. 32/1968 a fost abrogata prin Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 180/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 22 aprilie 2002.
  Precizam ca în art. 48 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 se prevede că ori de cate ori intr-o lege speciala sau în alt act normativ anterior se face trimitere la Legea nr. 32/1968 privind stabilirea şi sanctionarea contraventiilor, aceasta se va socoti facuta la dispozitiile corespunzătoare din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001.
  --------------
  Literele d) şi e) ale alin. (1) al art. 34 au fost introduse de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 120 din 19 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 6 mai 2004.


  Articolul 35

  Stabilirea şi sanctionarea contraventiilor silvice, altele decat cele prevăzute la art. 34, indiferent de forma de proprietate a pădurilor în care acestea au fost comise, sunt reglementate prin lege speciala.


  Articolul 36

  Constatarea infracţiunilor prevăzute la art. 31-33 se face de către personalul silvic prevăzut la art. 105 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic, de către personalul silvic din structurile silvice autorizate de autoritatea publică centrala care raspunde de silvicultura, de către personalul silvic din Autoritatea Naţionala de Control şi structurile teritoriale silvice aflate în subordinea acestora, precum şi de către organele de cercetare penala.
  --------------
  Art. 36 a fost modificat de pct. 30 al art. I din LEGEA nr. 120 din 19 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 6 mai 2004.


  Capitolul 8 Dispozitii finale


  Articolul 37

  În termen de 6 luni de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante autoritatea publică centrala care raspunde de silvicultura va revizui şi va completa cu prevederi specifice pădurilor proprietate publică şi privată regulamentele, instrucţiunile şi normele tehnice din domeniul silviculturii.


  Articolul 38

  În exercitarea atribuţiilor de serviciu privind paza fondului forestier, constatarea contraventiilor şi a infracţiunilor silvice, personalul silvic prevăzut la art. 36 este asimilat personalului care indeplineste functii ce implica exercitiul autorităţii publice.


  Articolul 39

  Unitatile de politie, împreună cu cele ale jandarmeriei, precum şi organele administraţiei publice locale ori, după caz, organele de pompieri militari au obligaţia de a sprijini organele silvice sau, după caz, de a le acorda asistenţa tehnica, potrivit competentelor, în organizarea şi desfăşurarea acţiunilor de prevenire şi de combatere a fenomenului infractional şi contraventional şi, respectiv, pentru prevenirea şi stingerea incendiilor, atât în padurile proprietate publică, cat şi în cele proprietate privată.
  --------------
  Art. 39 a fost modificat de pct. 31 al art. I din LEGEA nr. 120 din 19 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 6 mai 2004.


  Articolul 40

  Marcarea şi evaluarea arborilor destinati taierii şi eliberarea documentelor legale pentru exploatarea şi transportul materialelor lemnoase pentru proprietarii de terenuri forestiere care îşi administreaza singuri padurile se fac, la cerere, de către personalul silvic din cadrul ocoalelor silvice, autorizate conform legii, care asigura serviciile publice cu specific silvic, conform prevederilor art. 10 alin. (4).
  --------------
  Art. 40 a fost modificat de pct. 32 al art. I din LEGEA nr. 120 din 19 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 6 mai 2004.


  Articolul 41

  În înţelesul prezentei ordonante, structura silvica privată sau de stat este ocolul silvic autorizat, în cadrul caruia funcţionează districte şi cantoane silvice.
  --------------
  Art. 41 a fost modificat de pct. 33 al art. I din LEGEA nr. 120 din 19 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 6 mai 2004.


  Articolul 42

  Structurile silvice similare cu cele de stat, precum şi personalul angajat vor fi autorizate de autoritatea publică centrala care raspunde de silvicultura, în termen de 60 de zile de la data depunerii documentelor necesare autorizarii.
  --------------
  Art. 42 a fost modificat de pct. 34 al art. I din LEGEA nr. 120 din 19 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 6 mai 2004.


  Articolul 43

  Prevederile referitoare la infractiunile din prezenta ordonanţă se completeaza cu cele cuprinse în titlul VI "Raspunderi şi sancţiuni" din Codul silvic.


  Articolul 43^1

  (1) Prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, la solicitarea deţinătorilor, pot trece în fondul forestier naţional terenuri cu vegetatie forestiera din afara acestuia, precum şi alte terenuri.
  (2) Schimbarea destinatiei terenurilor agricole în terenuri cu destinatie forestiera este scutita de taxe, iar terenurile respective sunt scutite de impozite.
  --------------
  Art. 43^1 a fost introdus de pct. 35 al art. I din LEGEA nr. 120 din 19 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 6 mai 2004.


  Articolul 43^2

  Destinaţia volumului masei lemnoase pe picior din padurile proprietate publică se stabileste prin hotărâre a Guvernului.
  --------------
  Art. 43^2 a fost introdus de pct. 35 al art. I din LEGEA nr. 120 din 19 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 6 mai 2004.


  Articolul 43^3

  Prin lege speciala se va reglementa modul de gestionare a vegetatiei forestiere din afara fondului forestier naţional.
  --------------
  Art. 43^3 a fost introdus de pct. 35 al art. I din LEGEA nr. 120 din 19 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 6 mai 2004.


  Articolul 44

  Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 60 de zile de la data publicarii ei în Monitorul Oficial al României, Partea I**).
  -------------
  **) A se vedea şi datele de intrare în vigoare a actelor normative modificatoare


  Articolul 45

  Pe data intrarii în vigoare a prezentei ordonante se abroga orice alte dispozitii contrare.
  NOTĂ:
  Potrivit prevederilor art. II din Legea nr. 141/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 355 din 27 iulie 1999, în termen de 3 luni de la data intrarii în vigoare a prezentei legi, autoritatea publică centrala care raspunde de silvicultura va revizui şi va completa cu prevederi specifice pădurilor, proprietate publică şi privată, regulamentele şi instrucţiunile din domeniul silviculturii.
  Totodata, potrivit prevederilor art. II din Legea nr. 75/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 74 din 31 ianuarie 2002, autoritatea publică centrala care raspunde de silvicultura va stabili, în termen de 60 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei legi, suprafetele maxime care pot fi defrisate pentru realizarea obiectivelor prevăzute la art 23 alin. (1) lit. b), c) şi d) [devenit art. 24 alin. (1) lit. b), c) şi d) în republicare].
  ---------------
  Art. I şi II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 98 din 14 octombrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 744 din 23 octombrie 2003 specifică:
  "ART. I
  Prin derogare de la prevederile art. 70 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic, ale art. 8 alin. (1) lit. b) teza I şi ale art. 15 din Ordonanţa Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului forestier naţional, republicată, Regia Naţionala a Pădurilor asigura paza pădurilor proprietatea persoanelor fizice, care nu sunt administrate prin structuri silvice autorizate, în vederea pastrarii integritatii, prevenirii taierilor ilegale, distrugerii sau degradării vegetatiei forestiere, pasunatului abuziv, braconajului şi a altor fapte infractionale sau contraventionale.
  Art. II
  Fondurile necesare indeplinirii obligaţiei prevăzute la art. I se asigura din resursele Regiei Naţionale a Pădurilor."

  Art. I şi II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 98 din 14 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 744 din 23 octombrie 2003 au fost modificate de LEGEA nr. 33 din 11 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 17 martie 2004, în sensul următor:
  "Art. I. - Prin derogare de la prevederile art. 70 alin. 1 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic, ale art. 8 alin. (1) lit. b) teza I şi ale art. 15 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului forestier naţional, republicată, Regia Naţionala a Pădurilor - Romsilva asigura paza pădurilor proprietatea persoanelor fizice în vederea pastrarii integritatii, prevenirii taierilor ilegale, distrugerii sau degradării vegetatiei forestiere, pasunatului abuziv, braconajului şi a altor fapte infractionale sau contraventionale."

  Articolul II va avea urmatorul cuprins:
  "Art. II. - (1) Fondurile necesare indeplinirii obligaţiei prevăzute la art. I se asigura din resursele Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva. În situaţiile în care Regia Naţionala a Pădurilor - Romsilva înregistrează pierderi prin aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta, acestea vor fi suportate de la bugetul de stat.
  (2) În aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta structura şi fondul de salarii ale Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva vor fi dimensionate în mod corespunzător."

  LEGEA nr. 33 din 11 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 17 martie 2004 introduce art. II^1 cu urmatorul cuprins:
  "Art. II^1 . - Preluarea în paza de către structurile silvice de stat a pădurilor aflate în proprietatea persoanelor fizice se va face prin inventariere executata în prezenta proprietarului sau a imputernicitului acestuia, inclusa într-un contract neoneros."
  -------------