REGULAMENT din 27 februarie 1991
privind procedura de constituire, atribuţiile şi functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 4 martie 1991
  Capitolul 1 Constituirea comisiilor


  Articolul 1

  În scopul stabilirii dreptului de proprietate privată asupra terenurilor a membrilor cooperatori, a mostenitorilor acestora, în condiţiile legii, precum şi a altor persoane prevăzute de lege, al emiterii titlurilor de proprietate, cit şi pentru atribuirea terenurilor şi punerea în posesie, se constituie comisii comunale, orăşeneşti, municipale şi judetene, respectiv a municipiului Bucureşti, care vor functiona în baza prevederilor art. 11 din Legea fondului funciar şi conform prezentului regulament.


  Articolul 2

  Comisiile comunale, orăşeneşti sau municipale se constituie prin decizia prefecturii, respectiv a Primariei municipiului Bucureşti, şi vor fi formate din:
  - primarul, secretarul şi agentul agricol sau un alt functionar al primariei;
  - 10-15 cetăţeni din raza fiecarei comune, oras sau municipiu, aleşi de adunarea locuitorilor, care să cuprindă pe cei mai buni gospodari din toate categoriile indreptatite sa primeasca terenuri în proprietate.
  În cazul cînd comuna cuprinde mai multe sate, numărul cetatenilor poate fi de maximum 19, aleşi proportional cu ponderea numerica a locuitorilor din fiecare sat.
  Pentru alegerea cetatenilor care fac parte din comisie, primariile vor organiza o adunare a reprezentantilor familiilor, care va fi legal constituita dacă este prezenta majoritatea simpla (jumătate plus unu) din numărul acestora. Hotărîrea privind alegerea reprezentantilor locuitorilor în comisie se adoptă cu majoritatea absoluta (2/3 din numărul reprezentantilor familiilor prezenţi la adunare); fiecare familie va fi reprezentata de o singura persoana;
  - inginerul sef, contabilul sef şi 1-2 şefi de ferma din cooperativa agricola de productie al carei teren face obiectul stabilirii dreptului de proprietate;
  - directorul unităţii agricole de stat sau seful fermei care detine teren pe raza localităţii;
  - un jurist din sistemul de organizare al agriculturii şi alimentatiei sau din aparatul propriu al prefecturii şi primariilor, ori din unitatile subordonate acestora;
  - seful ocolului silvic sau un reprezentant al acestuia;
  - seful sistemului hidrotehnic (gospodarirea apelor) sau un reprezentant al acestuia;
  - 1-2 specialisti în masuratori topografice, cadastru şi organizarea teritoriului care se asigura de la urmatoarele unităţi: directia generală pentru agricultura şi alimentatie, oficiul de cadastru şi organizare a teritoriului, intreprinderea de execuţie şi exploatare a lucrărilor de imbunatatiri funciare, oficiul de studii pedologice şi agrochimice, intreprinderea de întreţinere şi exploatare a pajiştilor, precum şi de alte unităţi din judet care au asemenea specialisti.
  În mod excepţional, în judeţele în care nu se poate asigura numărul de specialisti prevăzuţi la alineatul precedent, Ministerul Agriculturii şi Alimentatiei şi Ministerul Mediului, la cererea prefectului, vor desemna astfel de specialisti de la institute şi alte unităţi din subordinea acestora.
  În componenta comisiei se va asigura şi un numar de 3-5 membri supleanti.
  Conducerea şi coordonarea comisiei comunale, orăşeneşti sau municipale se asigura de către primar, ajutat de juristul din comisie. Comisia, în prima sa sedinta în plen, va stabili programul de lucru, astfel ca actiunea să se desfăşoare şi să se incheie în termenul prevăzut de lege.
  Comisiile comunale, orăşeneşti sau municipale vor functiona sub indrumarea şi controlul comisiei judetene, respectiv a municipiului Bucureşti.


  Articolul 3

  Comisia judeteana, respectiv a municipiului Bucureşti, este numita prin decizia prefecturii sau a Primariei municipiului Bucureşti şi condusa de prefect, respectiv de primarul general al municipiului Bucureşti, şi va fi formata din:
  - subprefectul, respectiv viceprimarul municipiului Bucureşti;
  - secretarul prefecturii, respectiv al Primariei municipiului Bucureşti;
  - directorul general al directiei generale pentru agricultura şi alimentatie;
  - notarul sef al notariatului judetean, respectiv al municipiului Bucureşti, sau, după caz, un notar desemnat de acesta;
  - directorul oficiului de cadastru şi organizare a teritoriului;
  - directorul trustului de I.A.S.;
  - directorul oficiului de studii pedologice şi agrochimice;
  - directorul intreprinderii de întreţinere şi exploatare a pajiştilor;
  - directorul filialei teritoriale a Regiei autonome a pădurilor "Romsilva" R.A.;
  - preşedintele comisiei judetene pentru zona montana;
  - directorul intreprinderii de execuţie şi exploatare a lucrărilor de imbunatatiri funciare;
  - directorul directiei pentru administratia locala de stat;
  - directorul directiei apelor sau un delegat desemnat de acesta;
  - primarul Sectorului agricol Ilfov, în cadrul comisiei municipiului Bucurresti.
  În componenta comisiei se va asigura şi un numar de 3 membri supleanti.
  În vederea sprijinirii comisiei judetene pentru indeplinirea atribuţiilor ce-i revin, se va constitui un colectiv de lucru format din specialisti stabiliti de conducătorii unităţilor mai sus aratate, care însă nu fac parte din comisie.


  Capitolul 2 Atribuţiile comisiilor


  Articolul 4

  Comisiile comunale, orăşeneşti sau municipale au urmatoarele atribuţii principale:
  a) preiau şi înregistrează cererile formulate pentru atribuirea de teren în proprietate sau în folosinţă;
  b) solicita orice relatii şi date sau, după caz, actele doveditoare prevăzute la art. 9 şi 10 din lege;
  c) stabilesc suprafaţa de teren ce urmeaza a fi atribuita în proprietate sau folosinţă persoanelor indreptatite, precum şi celelalte situaţii privind restituirea unor terenuri;
  d) completeaza, în baza datelor şi situaţiilor stabilite, anexele nr. 1-20 din regulament;
  e) primesc şi transmit comisiei judetene contestatiilor cu privire la suprafaţa stabilita potrivit lit. c);
  f) intocmesc situaţia definitivă privind persoanele indreptatite sa li se atribuie teren, cu suprafetele stabilite a fi atribuite fiecareia;
  g) inainteaza şi prezinta comisiei judetene situaţia definitivă, împreună cu documentaţia necesară;
  h) pun în posesie persoanele indreptatite a primi terenuri, după validarea de către comisia judeteana a propunerilor facute;
  i) exercita orice alte atribuţii ce îi revin din lege şi din prezentul regulament.


  Articolul 5

  Comisiile judetene au urmatoarele atribuţii principale:
  a) organizeaza instruirea comisiilor comunale, orăşeneşti şi municipale şi asigura distribuirea Legii fondului funciar, a regulamentului, a unor harti şi planuri, precum şi a altor materiale necesare desfăşurării în bune condiţii a activităţii acestora;
  b) asigura indrumarea şi controlul comisiilor comunale, orăşeneşti şi municipale prin desemnarea tuturor membrilor din comisia judeteana pe comune, oraşe şi municipii;
  c) verifica legalitatea propunerilor comisiilor comunale, orăşeneşti sau municipale;
  d) solutioneaza contestaţiile formulate împotriva masurilor stabilite de comisiile subordonate;
  e) valideaza săi invalideaza masurile stabilite de comisiile comunale, orăşeneşti sau municipale;
  f) emit titlurile de proprietate;
  g) executa orice alte atribuţii ce le revin din lege şi din prezentul regulament.


  Capitolul 3 Functionarea comisiilor


  Articolul 6

  Comisiile comunale, orăşeneşti sau municipale îşi desfăşoară activitatea în plen, în prezenta a cel puţin 3/4 din numărul membrilor acestora, cu prezenta obligatorie a primarului; membrii comisiilor pot lipsi numai în caz de forta majoră, situaţie în care vor fi inlocuiti cu membri supleanti. Lucrarile de secretariat ale comisiei se asigura de secretarul primariei.


  Articolul 7

  Comisiile judetene sau a Primariei municipiului Bucureşti îşi desfăşoară activitatea în prezenta a cel puţin 3/4 din numărul membrilor.


  Articolul 8

  Secretariatul comisiei judetene, respectiv a municipiului Bucureşti, se asigura de către seful serviciului secretariat al prefecturii, respectiv al Primariei municipiului Bucureşti, împreună cu directorul oficiului de cadastru şi organizare a teritoriului, pentru partea tehnica.


  Articolul 9

  Hotărîrile comisiilor judetene şi ale celor subordonate se adoptă cu majoritatea de 3/4 din numărul celor prezenţi şi se consemneaza într-un proces-verbal semnat de toţi participantii.
  Pentru adoptarea hotărîrilor, comisiile pot solicita prezentarea tuturor actelor necesare şi pot audia orice persoană.


  Capitolul 4 Stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor


  Articolul 10

  În scopul cunoasterii prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, primariile o vor afisa în locuri publice.
  Totodata, primariile şi prefecturile vor lua măsuri ca prevederile legii şi regulamentului să fie publicate în ziarele locale.


  Articolul 11

  Lucrarile privind stabilirea dreptului de proprietate pentru membrii cooperativelor agricole de productie şi celelalte persoane prevăzute de lege se fac de către comisiile comunale, orăşeneşti sau municipale, după caz, luindu-se în considerare suprafaţa terenurilor aduse la intrarea în cooperativa, inclusiv terenurile din intravilan şi suprafaţa terenurilor deţinute de cooperativa la data de 1 ianuarie 1990, înscrisă în sistemul de evidenta a cadastrului funciar general, corectata cu instrainarile legal efectuate de către cooperativa pînă la data intrarii în vigoare a legii, exclusiv suprafaţa deţinută în folosinţă provenita din izlazurile comunale.


  Articolul 12

  Potrivit prevederilor legii, stabilirea dreptului de proprietate se face numai la cerere, formulata de fiecare persoana indreptatita. Cînd sînt mai mulţi mostenitori, cererea se poate face şi în comun, fiecare dintre ei semnînd-o.
  În cerere se vor menţiona urmatoarele date şi elemente: numele şi prenumele solicitantului şi ale parintilor, calitatea, gradul de rudenie, suprafaţa de teren la care se socoteste indreptatit, precum şi orice alte date necesare pentru stabilirea dreptului de proprietate potrivit legii.
  La cerere se vor anexa: acte de proprietate, certificat de mostenitor, hotărîre judecătorească, dacă exista, în toate cazurile certificat de nastere, certificat de deces al autorului în cazul mostenitorilor, precum şi orice alte acte din care să rezulte dreptul de proprietate asupra terenului solicitat.
  Totodata, la cerere se va anexa declaratia prevăzută în art. 9 alin. 2 din lege.
  Cererea împreună cu actele menţionate mai sus, se depun la primaria în a carei raza teritoriala este situat terenul, fie personal, fie prin posta, inauntrul termenului de 30 de zile prevăzut de lege.
  În cazul în care cererea se depune personal, solicitantul va prezenta actele doveditoare în original şi cite o copie simpla semnata pentru conformitate sau o copie xerox, raminind la comisie numai copiile acestora.
  Cînd cererea se transmite prin posta, la aceasta se vor anexa fie copii simple semnate pentru conformitate pe propria raspundere de către solicitant, fie copii xerox.
  În toate cazurile, cererea poate fi rezolvata şi fără prezenta solicitantului. Prezenta este obligatorie la primirea titlului care trebuie semnat şi la punerea în posesie.


  Articolul 13

  Stabilirea suprafetei de teren din intravilan şi extravilan adusa în cooperativa de membrii cooperatori sau, după caz, preluata de cooperativa în orice mod se face conform prevederilor art. 8 din lege. Suprafetele se inscriu în anexa nr. 1.


  Articolul 14

  Stabilirea dreptului de proprietate pentru cooperatorii în viaţa se face pe numele persoanelor indreptatite, iar pentru cooperatorii decedati, pe numele mostenitorilor. Cînd sînt mai mulţi mostenitori, stabilirea dreptului de proprietate se face pe numele tuturor mostenitorilor.
  În situaţia în care pentru stabilirea dreptului de proprietate au depus cereri la comisie mai multe categorii de mostenitori, cererile mostenitorilor legali vor fi luate în considerare, prin excludere, în urmatoarea ordine de preferinta:
  I. cele ale descendentilor direcţi (copii, nepoti, stranepoti), singuri sau în concurs cu sotul supravietuitor, excluzînd pe toţi ceilalti mostenitori; copiii exclud pe nepoti şi acestia pe stranepoti, în afară de cazul în care nepotii sau, după caz, stranepotii vin la mostenire în locul parintelui decedat anterior autorului succesiunii;
  II. cele ale colateralilor privilegiati (frati, surori şi descendentii acestora - copiii şi nepotii acestora) şi ale ascendentilor de gradul I (parinti) împreună sau singuri şi, după caz, în concurs cu sotul supravietuitor, excluzînd pe ceilalti mostenitori de grad mai indepartat; fratii şi surorile exclud pe descendentii lor; acestia din urma pot veni la mostenire în locul tatalui sau mamei (frate sau sora), în cazul în care acestia au decedat anterior autorului succesiunii;
  III. cele ale ascendentilor de gradul II (bunici), singuri sau în concurs cu sotul supravietuitor;
  IV. cele ale colateralilor de gradul III (unchi, matusi), excluzînd pe ceilalti mostenitori de grad mai indepartat, singuri sau, după caz, în concurs cu sotul supravietuitor;
  V. cele ale mostenitorilor colaterali de gradul IV (veri) ca ultime persoane cu vocatie succesorala, singuri sau în concurs cu sotul supravietuitor.
  Sotul supravietuitor vine singur la mostenire dacă nu exista nici unul din gradele de mostenitor prevăzute mai sus.
  În cazul cînd exista mostenitori testamentari şi formuleaza cereri, ei vor fi trecuti, de asemenea, în titlul de proprietate, împreună cu ceilalti mostenitori legali, care au vocatie, potrivit cu documentele prezentate, urmind ca raporturile dintre ei să fie solutionate potrivit dreptului comun.
  În situaţia în care cooperatorii decedati sau adus în cooperativa o suprafaţa mai mare de 10 ha sau aceasta a preluat în orice mod de la autor o suprafaţa mai mare de 10 ha, mostenitorii acestora pot primi împreună o suprafaţa maxima de 10 ha, astfel cum rezultă din prevederile art. 8 alin. 3, art. 9 alin. 1 şi art. 12 alin. 3 din Legea fondului funciar.
  În cazul în care suprafaţa adusa de autor sau preluata în orice mod de la acesta nu asigura minimum 0,5 ha de persoana, mostenitorii nu vor putea primi în proprietate decit suprafaţa adusa sau preluata cu diminuarile, cînd este cazul, prevăzute de lege, chiar dacă aceasta este sub 0,5 ha de fiecare mostenitor, astfel cum rezultă, de asemenea, din art. 8 alin. 3 şi art. 12 alin. 3 din Legea fondului funciar.
  Membrii cooperatori în viaţa, fie ca au adus sau nu terenuri în cooperativa, se inscriu cu suprafaţa stabilita de comisie în tabele anexa nr. 2.a. şi 2.b., iar mostenitorii cooperatorilor decedati se inscriu cu suprafaţa stabilita în tabelul anexa nr. 3.


  Articolul 15

  Persoanele, precum şi - după caz - mostenitorii acestora, ale caror terenuri au trecut, cu sau fără titlu, în proprietatea cooperativei fără ca ele sa fi dobîndit calitatea de cooperatori, se inscriu cu suprafaţa stabilita de comisie în tabelul anexa nr. 4.


  Articolul 16

  Persoanele decorate cu titlurile "Cavaler al Ordinului Mihai Viteazul" şi "Mihai Viteazul cu Spade", care au optat şi li s-a atribuit la data improprietaririi teren arabil, precum şi - după caz - mostenitorilor lor, cu excepţia celor care l-au înstrăinat, se inscriu cu suprafaţa stabilita de comisie în tabelul anexa nr. 5.


  Articolul 17

  Persoanele care şi-au pierdut total sau parţial capacitatea de muncă şi mostenitorii celor decedati, ca urmare a participării la lupta pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989, primesc la cerere în proprietate 10.000 mp, teren echivalent arabil, şi se inscriu în tabelul anexa nr. 6 (mostenitorii primesc împreună suprafaţa de 10.000 mp).


  Articolul 18

  Proprietarilor particulari cu domiciliul în România care nu s-au inscris în cooperativele agricole de productie sau, după caz, mostenitorilor acestora, ale caror terenuri sînt comasate în actualul perimetru al cooperativei şi nu au fost compensati cu alte terenuri, la cerere li se va stabili dreptul de proprietate şi se inscriu în tabelul anexa nr. 7.


  Articolul 19

  În localităţile cu cetăţeni români apartinind minoritatii germane sau în cele în care locuiesc persoane care au fost deportate sau stramutate, deposedate de terenuri, la cerere, se vor atribui în proprietate, cu prioritate acestora sau mostenitorilor lor, terenuri, în condiţiile prevăzute de art. 16 din lege, care se inscriu în tabelul anexa nr. 8.


  Articolul 20

  Persoanele care nu au calitatea de cooperatori, dar care au lucrat ca angajaţi în ultimii 3 ani în cooperativa agricola de productie sau în asociaţii cooperatiste, la cerere, li se va stabili suprafaţa de teren în proprietate din terenurile prevăzute la art. 17, dacă fac dovada ca sînt stabiliti în localitate sau declara, în scris, ca se stabilesc în aceasta şi că nu deţin în proprietate alte terenuri.
  Persoanele şi suprafaţa stabilita de comisie se inscriu în tabelul anexa nr. 9.a. În acelasi mod se procedeaza şi în cazul persoanelor care au fost deportate şi nu beneficiaza de dispozitiile art. 13-15 din lege, care se inscriu în tabelul anexa nr. 9.b.


  Articolul 21

  Pentru determinarea suprafeţelor necesare stabilirii dreptului de proprietate conform prevederilor art. 13-15 din lege, comisia va insuma suprafetele propuse a se atribui, inscrise în tabelele anexa nr. 2.a., 2.b., 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.a, 9.b., 11, 13, iar suprafaţa rezultata va fi comparata cu suprafaţa cooperativei înscrisă în cadastrul funciar general la data de 1 ianuarie 1990.
  În situaţia în care suprafaţa de teren agricol a cooperativei, la data de 1.01.1990, este mai mica decit cea rezultata prin insumarea suprafeţelor din tabele de mai sus, stabilirea suprafetei ce urmeaza să fie atribuita în proprietate se face, conform art. 13, prin reducerea unei cote procentuale rezultate din diferenţa dintre cele doua suprafete care se aplică corespunzător celor inscrisi în tabele anexa nr. 2.a., 3, 4, 5, 7, 8, 9.a., 9.b., 11, 13, urmarindu-se ca suprafaţa sa nu scada sub limita stabilita - minima - pentru fiecare categorie prevăzută de lege.
  În situaţia în care rezultă o rezervă de teren, comisia va stabili atribuirea acesteia în proprietate sau în folosinţă persoanelor indreptatite prevăzute de lege.


  Articolul 22

  Personalului de specialitate din serviciile publice comunale i se va stabili, de către comisie, suprafaţa ce urmeaza să fie atribuita în folosinţă, conform art. 18 din lege, care se inscrie în tabelul anexa nr. 10. Tabelul se depune la primarie, care va emite decizii în acest sens.


  Articolul 23

  Personalul de specialitate care şi-a desfăşurat activitatea în unitatile agricole cooperatiste desfiinţate sau reorganizate în societăţi comerciale, prevăzute de art. 95 din lege, caruia i se atribuie teren cu prioritate în proprietate, conform art. 18 alin. 1 ori art. 20 din lege, se inscrie în tabelul anexa nr. 11.


  Articolul 24

  Familiile cărora urmeaza sa li se atribuie teren în localităţile cu excedent de suprafaţa agricola şi cu deficit de forta de muncă, conform art. 20 din lege, se inscriu cu suprafetele stabilite în tabelul anexa nr. 12.a.
  Familiile din alte localităţi din cadrul judeţului ori din alte judete, cărora urmeaza sa li se atribuie teren în condiţiile art. 20 din lege, se inscriu în tabelul anexa nr. 12.b.
  În acest scop, comisiile judetene vor aduce la cunoştinţa, prim mass-media, suprafetele de teren agricol ce constituie excedent.


  Articolul 25

  Suprafetele de teren stabilite conform art. 21 din lege pentru parohiile, schiturile şi manastirile din mediul rural se inscriu în tabelul anexa nr. 13.


  Articolul 26

  Terenurile proprietatea membrilor asociaţiilor de tip privat, cu personalitate juridica, cu excepţia asociaţiilor cu profil zootehnic care se vor înfiinţa, conform art. 28 din lege, se inscriu în tabelul anexa nr. 14.a. După stabilirea suprafetei ce revine fiecarui titular şi validarea de către comisiile judetene a optiunii lor potrivit prevederilor art. 26 din lege, vor fi pusi în posesia terenurilor, grupat în cadrul asociaţiei.
  Pentru asociaţiile de tip privat cu personalitate juridica de profil zootehnic, care se infiinteaza conform art. 28 din lege, terenurile necesare bazei furajere se inscriu în tabelul anexa nr. 14.b., urmind ca la punerea în posesie să se procedeze potrivit prevederilor alineatului precedent.
  Terenurile care devin proprietatea societatilor comerciale pe acţiuni înfiinţate conform prevederilor art. 29 din lege, prin reorganizarea asociaţiilor intercooperatiste sau de stat şi cooperatiste, se inscriu în tabelul anexa nr. 14.c.


  Articolul 27

  Terenurile cu vegetatie forestiera - paduri, zavoaie, tufarisuri, pasuni impadurite -, care au apartinut persoanelor fizice, se restituie, la cerere, fostilor proprietari sau mostenitorilor acestora, intr-o suprafaţa egala cu cea trecuta în proprietatea statului, dar nu mai mult de 1 ha, din trupurile izolate sau la liziera padurii, evitindu-se zonele cu rol de protecţie, conform prevederilor art. 41 din lege, şi se inscriu în tabelul anexa nr. 15.
  Aceste terenuri vor fi puse la dispoziţie unităţilor silvice.


  Articolul 28

  După definitivarea tabelelor anexa nr. 2-20 şi aprobarea lor prin proces-verbal de către comisiile comunale, orăşeneşti sau municipale, acestea vor fi afisate la sediul primariei pentru luarea la cunoştinţa de cei interesati. Fiecare tabel va fi semnat de membrii comisiei, cu menţiunea datei afisarii.
  Persoanele nemultumite de propunerile de stabilire a dreptului de proprietate de către comisiile comunale, orăşeneşti sau municipale pot face, în termen de 5 zile de la comunicare, contestaţie adresata comisiei judetene, pe care o depun la secretariatul comisiei comunale, orăşeneşti sau municipale, care este obligat sa o inregistreze şi sa o inainteze, prin delegat, la secretarul comisiei judetene, în termen de 3 zile.
  Comisiile comunale, orăşeneşti sau municipale, imediat după expirarea termenelor prevăzute mai sus, vor inainta documentaţia comisiilor judetene.
  Comisia judeteana va analiza propunerile primite de la comisiile comunale, orăşeneşti sau municipale, privind modul de respectare a prevederilor legii în legătură cu stabilirea dreptului de proprietate, precum şi contestaţiile celor care s-au considerat nemultumiti de modul de stabilire a dreptului de proprietate de către comisia comunala, oraseneasca sau municipala.
  După analizare, comisia judeteana, prin hotărîre, va solutiona contestaţiile şi va valida sau invalida propunerile şi le va transmite, prin delegat, în termen de 3 zile, comisiilor subordonate, care le vor afisa imediat la sediul primariei şi vor comunică, sub semnatura, persoanelor care au formulat contestatii, hotărîrea comisiei judetene.
  De la data comunicarii sub semnatura, persoanele nemultumite pot face plingere împotriva hotărîrii comisiei judetene la judecatorie în termen de 30 de zile.


  Articolul 29

  Paralel cu stabilirea dreptului de proprietate pentru persoanele prevăzute de lege, comisiile comunale, orăşeneşti sau municipale vor stabili suprafaţa izlazurilor comunale care se formeaza din suprafaţa izlazului aflat în prezent în administrarea primariilor, din suprafaţa provenita din izlazul care a fost dat în folosinţă unor cooperative agricole de productie, prevăzute la art. 32 din lege, precum şi din suprafaţa provenita din izlazurile comunale care a fost transmisa unor unităţi de stat prevăzute la art. 40 din lege. În comunele compuse din mai multe localităţi, suprafaţa de izlaz va fi defalcata pe sate.
  Aceste terenuri, la propunerea comisiilor comunale orăşeneşti sau municipale, prin decizia prefecturii trec în proprietatea privată a comunelor, oraşelor sau, după caz, a municipiilor şi se inscriu în tabelul anexa nr. 16.


  Articolul 30

  Pentru familiile din zona montana, care se încadrează în prevederile art. 39 din lege, la primarii se va constitui o comisie formata din: primar, secretarul primariei, inginerul agronom de la ocolul agricol, delegatul comisiei judetene pentru zona montana şi 5-10 gospodari şi intelectuali care se bucura de prestigiu în localitatea respectiva.
  Comisia analizeaza, în plen, cererile primite şi va stabili familiile indreptatite sa primeasca în proprietate terenuri agricole, iar primaria va propune prefecturii emiterea deciziei pentru atribuirea în proprietate a acestor terenuri.
  În vederea atribuirii în proprietate pentru fiecare familie stabilita de comisia locala se întocmeşte o documentatie care contine hotărîrea comisiei comunale, consemneaza într-un proces-verbal, schita topografica a terenului propus pentru improprietarire cu menţionarea suprafetei totale şi pe categorii de folosinţă, precum şi cererea celui în cauza. Suprafetele atribuite în proprietate se inscriu în tabelul anexa nr. 18. Pe baza titlului de proprietate, proprietarul are obligaţia să se inscrie cu suprafaţa respectiva în cadastrul funciar, registrul agricol şi, după caz, în cartea funciara şi la organul financiar local.


  Articolul 31

  Persoanele ale caror terenuri agricole au fost trecute în proprietate de stat, ca efect al unor legi speciale, altele decit cele de expropriere, şi care se afla în administrarea unităţilor agricole de stat sau, după caz, mostenitorii acestora, în conformitate cu art. 36 din lege, devin, la cerere, actionari la societăţile comerciale înfiinţate conform Legii nr. 15/1990 din actualele unităţi agricole de stat. Persoanele prevăzute mai sus pot primi în condiţiile art. 38 din lege, le cerere, o suprafaţa de 5.000 mp de familie, în echivalent arabil, din terenurile proprietatea statului. Atribuirea suprafetei de 5.000 mp de familie se face în situaţia cînd proprietarilor sau mostenitorilor acestora nu li s-a atribuit suprafaţa minima din alte suprafete de teren, potrivit legii. Numărul de acţiuni primite împreună cu suprafaţa atribuita nu va putea depăşi valoarea a 10 ha teren de familie în echivalent arabil. Persoanele care se încadrează în această categorie se inscriu în tabelul anexa nr. 19.


  Articolul 32

  Persoanelor sau, după caz, mostenitorilor acestora, al caror teren agricol intrat în proprietatea statului şi aflat în administrarea primariei, la data intrarii în vigoare a Legii fondului funciar, la cerere, li se vor restitui terenurile, fără a putea depăşi suprafaţa de 10 ha de familie, în echivalent arabil, sau, după caz, pentru toţi mostenitorii autorului lor, conform prevederilor art. 37 din lege. Persoanele care se încadrează în această categorie se inscriu în tabelul anexa nr. 20.


  Articolul 33

  Echivalarea terenurilor agricole, pe categorii de folosinţă în echivalent arabil, este prevăzută în anexa nr. 21.


  Capitolul 5 Emiterea titlurilor de proprietate şi punerea în posesie a proprietarilor


  Articolul 34

  Pe baza documentatiilor inaintate de comisiile comunale, orăşeneşti sau municipale, comisia judeteana, după operaţiunea de validare, emite titlul de proprietate, conform modelului anexa nr. 27. Documentatiile se trimit în doua exemplare, din care unul se retine şi se depozitează la arhiva oficiului de cadastru şi organizare a teritoriului. Formularele de titlu de proprietate se tiparesc pe hirtie speciala format A-3, ca imprimat cu regim special în carnete în numar de cite 100 exemplare. Acestea se vor tipari prin grija Ministerului Agriculturii şi Alimentatiei şi se vor difuza comisiilor judetene şi a municipiului Bucureşti, în raport de necesităţi.
  Titlul de proprietate pentru cetatenii în viaţa se emite persoanelor indreptatite (sot, sotie), iar pentru mostenitori se emite un singur titlu de proprietate pentru terenurile ce au apartinut autorului lor, în care se nominalizeaza toţi solicitanţii indreptatiti, urmind ca pentru ieşirea din indiviziune, ulterior, acestia sa procedeze potrivit dreptului comun. Titlul de proprietate se completeaza cu tus negru şi se numeroteaza incepind de la nr. 1, în fiecare judet. În titlu se vor inscrie numele şi prenumele titularului, precum şi initiala tatalui. În cazul în care alaturi de sotul supravietuitor vin la mostenire şi alti mostenitori, potrivit celor prevăzute la art. 14 alin. 2 şi 3, la rubrica "prin reconstituirea dreptului de proprietate" se inscrie suprafaţa atribuita persoanelor care au detinut terenuri în proprietate sau, după caz, mostenitorilor acestora, precum şi în cazurile prevăzute la art. 21 din lege, iar la rubrica "prin constituirea dreptului de proprietate" se inscrie suprafaţa atribuita pentru celelalte categorii de persoane fizice sau juridice.
  Titlul se semneaza de: prefect, secretarul prefecturii, directorul general al directiei generale pentru agricultura şi alimentatie şi de directorul oficiului de cadastru şi organizare a teritoriului. Pentru municipiul Bucureşti, titlul se semneaza de primarul general, secretarul primariei, directorul general al directiei generale pentru agricultura şi alimentatie şi de directorul oficiului de cadastru şi organizare a teritoriului. Părţile detasabile ale titlurilor de proprietate semnate se transmit comisiilor comunale, orăşeneşti sau municipale, care le vor inscrie în registrul agricol, după care le vor inmina, sub semnatura, titularilor, iar partea nedetasabila (cotorul) a titlului de proprietate se retine şi se depozitează la arhiva oficiului de cadastru şi organizare a teritoriului.
  În acest sens, comisiile vor întocmi un registru care va cuprinde numele şi prenumele titularului, numărul titlului de proprietate şi semnatura primitorului.
  Titlurile de proprietate pentru persoanele care au formulat plîngeri la judecatorie se vor completa şi elibera după pronuntarea hotărîrii judecătorești.


  Articolul 35

  În baza titlului de proprietate eliberat pe baza optiunii exprimate în scris de către fiecare proprietar, în condiţiile art. 26 din lege, comisia comunala, oraseneasca sau municipala va proceda la delimitarea zonelor teritoriale în care urmeaza să fie pusi în posesie titularii, tinind seama de condiţiile concrete teritoriale (relief, calitatea solului, categoria de folosinţă, distanta faţă de localitate şi caile publice de comunicatie, amenajarile pentru imbunatatiri funciare). Aceasta delimitare, precum şi parcelarea pe proprietari, se fac pe planul de situaţie al fiecarei localităţi, în cadrul actualei organizari teritoriale.
  La parcelarea terenului în sistemele de irigatii se va ţine seama de metoda de udare cu echipamente existente şi de prevederile regulamentelor de exploatare pentru utilizarea corecta şi rationala a acestora.
  Astfel, în cazul irigatiilor prin aspersiune la care se folosesc echipamente de udare cu mutare manuala, la stabilirea loturilor de teren se va lua în considerare unitatea de suprafaţa deservita de un hidrant.
  La stabilirea limitelor loturilor, se recomanda ca latura mica să fie pe antena, iar latura mare egala cu lungimea aripii de ploaie, iar suprafaţa parcelei sa coincida cu suprafaţa deservita de o aripa de ploaie sau un multiplu al acestei suprafete.
  Pentru proprietăţile de mici dimensiuni, utilizarea rationala a sistemului de irigatii, respectiv a suprafetei deservite de un hidrant, presupune gruparea mai multor proprietari cu acces la sursa de apa.
  Pentru suprafetele prevăzute a fi irigate prin scurgere la suprafaţa (brazde, fisii) se va avea în vedere orografia terenului şi posibilitatea aplicarii udarii pe întreaga suprafaţa şi, respectiv, modalitatile de evacuare a apei în exces.
  Pe terenurile amenajate cu lucrari de desecare-drenaj, la stabilirea proprietăţilor se vor lua în considerare limitele obligatorii (canale, drumuri de exploatare) care să asigure atit exploatarea agricola, cit şi întreţinerea lucrărilor hidroameliorative.
  Pe terenurile în panta, la parcelare se va avea în vedere respectarea lucrărilor de combatere a eroziunii solului existente (terase, bancheta, benzi inierbate, reteaua de regularizare a scurgerii apei pe versanti, drumuri agricole şi alte lucrari).
  Cînd nu sînt executate lucrari de combatere a eroziunii, delimitarea parcelelor se va face, pe cit posibil, cu latura lunga în sensul curbelor de nivel, astfel ca să permită executarea lucrărilor de pregatire a solului pentru însămînţări, precum şi întreţinerea culturilor prasitoare pe directia curbelor de nivel, în scopul prevenirii şi combaterii eroziunii solului.
  De asemenea, se va tine cont de prevederile art. 33 alin. 2 privind delimitarea zonelor de protecţie aferente lucrărilor de imbunatatiri funciare, inclusiv cele de gospodarire a apelor, conform normelor în vigoare.


  Articolul 36

  Punerea în posesie a proprietarilor, în cadrul zonelor teritoriale delimitate, se face de comisie, pe bază de masuratori topografice.
  Persoanele care au formulat plîngeri la judecatorie vor fi puse în posesie provizoriu pînă la prezentarea hotărîrii judecătorești de către comisii, cu suprafetele stabilite pe baza hotărîrii comisiei judetene sau, după caz, a municipiului Bucureşti. După prezentarea hotărîrii judecătorești, punerea în posesie se va face tinind seama de aceasta.
  Comisiile comunale, orăşeneşti sau municipale, din rezerva constituita potrivit legii, vor putea atribui, în completare, terenuri, dacă din hotărîre rezultă aceasta.
  Punerea în posesie a proprietarilor se va face în prezenta fiecarui proprietar, semnînd tabelul de luare în primire a terenului.
  Marcarea parcelelor se face prin tarusi sau borne care se asigura de fiecare proprietar.


  Articolul 37

  În situaţia în care mai rămîn terenuri neatribuite, comisia le va delimita pe planul cadastral şi în teren şi le va preda primariei în administrare, urmind a fi folosite în conformitate cu prevederile legii pînă la înfiinţarea agentiei pentru dezvoltare şi amenajare rurala. Înscrierea acestor suprafete se va face potrivit anexei nr. 17. De asemenea, va delimita şi marca pe plan şi în teritoriu terenurile societatilor comerciale, asociaţiilor de tip privat, izlazurile comunale şi terenurile cu vegetatie forestiera atribuite proprietarilor care au solicitat restituirea acestora în condiţiile prevăzute de lege.
  Totodata, va delimita şi marca în teritoriu suprafaţa ce se va atribui în folosinţă, care se preda primariei pentru a fi atribuita celor indreptatiti prin lege.


  Articolul 38

  După punerea în posesie a tuturor proprietarilor pînă la finele anului, oficiul de cadastru şi organizare a teritoriului va redacta un plan de situaţie cu noua parcelare a teritoriului şi cu numerotarea topografica corespunzătoare, în 2 exemplare, din care un exemplar ramine la acesta, iar unul se preda cu proces-verbal primariei comunei, orasului sau municipiului.


  Capitolul 6 Repartizarea cheltuielilor efectuate pentru producţia anului 1991 şi a creditelor de investitii pe terenurile atribuite în proprietate sau în folosinţă


  Articolul 39

  Concomitent cu punerea în posesie a titularilor de terenuri atribuite în proprietate sau folosinţă, comisiile comunale, orăşeneşti sau municipale constituite potrivit art. 11 din lege, împreună cu comisiile de lichidare, vor repartiza pe terenurile respective cheltuielile efectuate de cooperativele agricole de productie sau, după caz, de asociaţiile intercooperatiste sau de stat şi cooperatiste, aferente anului 1991, corespunzător celor înregistrate în evidenţa contabilă, precum şi creditele de investitii rămase de rambursat aferente plantatiilor de vii şi pomi.
  În acest scop, vor întocmi situaţia anexa nr. 22, în care vor fi cuprinşi toţi titularii ce primesc terenuri în proprietate sau folosinţă, inclusiv primariile care preiau suprafetele rămase nerepartizate pe categorii de folosinţă, precum şi cheltuielile de productie şi creditele aferente.
  Cheltuielile de productie se vor recupera, la opţiunea titularului, fie prin plata contravalorii acestora o dată cu punerea în posesie, fie prin angajament de plată prin care fiecare titular se obliga faţă de comisiile de lichidare a cooperativei sau, după caz, a asociaţiei intercooperatiste sau de stat şi cooperatiste pentru cheltuielile efectuate pe terenurile atribuite în proprietate şi faţă de primarie pentru terenurile atribuite în proprietate sau, după caz, în folosinţă.
  Angajamentul de plată se da în faţa presedintelui comisiei de lichidare şi a presedintelui şi secretarului comisiei comunale, orăşeneşti sau municipale, după caz.
  Termenul de plată pentru cheltuielile de productie conform art. 99 din lege, în cazul angajamentului, nu poate depăşi data de 1 decembrie 1991.
  Conţinutul angajamentelor de plată este prevăzut în anexele nr. 23 şi 24.
  Pentru diferenţa de credite de investitii rămasă de rambursat, în cazul titularilor care primesc în proprietate sau în folosinţă plantatii de vii şi pomi, conform art. 33 din lege, acestia vor da un angajament de plată, cu scadenţa la termenul la care era obligata unitatea.
  Conţinutul angajamentelor de plată este prevăzut în anexele nr. 25 şi 26.
  Suma scadenta pe anul 1991 se va achita comisiei de lichidare, iar pentru anul următor, titularul va incheia contract de credite cu banca finantatoare, în termen de 15 zile de la semnarea angajamentului.
  În baza angajamentelor de plată, care constituie titluri executorii, băncile finantatoare vor stabili condiţiile şi modalitatea de rambursare a diferentelor de credit rămase de plată, potrivit legii şi normelor proprii.


  Capitolul 7 Lichidarea patrimoniului


  Articolul 40

  Comisiile de lichidare a patrimoniului cooperativelor sau, după caz, al asociaţiilor intercooperatiste sau de stat şi cooperatiste se vor constitui şi vor functiona potrivit prevederilor art. 26 şi 27 din lege.
  Comisiile de lichidare sînt formate din:
  - contabilul sef al cooperativei sau, după caz, al asociaţiei - presedinte;
  - trei contabili sau economisti din cooperativa sau asociaţie - membri;
  - un inginer din cooperativa sau asociaţie - membru;
  - casierul - membru;
  - magazinerul - membru;
  - preşedintele comisiei de cenzori - membru;
  - 3-5 cooperatori aleşi de adunarea locuitorilor - membri.
  Comisiile vor fi sprijinite în activitatea lor de reprezentanti ai direcţiilor agricole şi ai băncilor finantatoare.


  Articolul 41

  Comisia de lichidare îşi începe activitatea prin efectuarea, împreună cu conducerea unităţii, a inventarierii intregului patrimoniu şi incheierea unui bilant la data respectiva, care să constate situaţia exacta a activului şi pasivului.
  Comisia va primi în gestiune patrimoniul unităţii şi actele de evidenta, asigurind conservarea şi paza bunurilor în condiţii corespunzătoare.
  Toate actele emise de comisia de lichidare vor purta menţiunea ca unitatea este "în lichidare". Totodata, se va deschide un registru în care se vor inregistra toate operaţiunile legale de lichidarea patrimonilui în ordinea efectuării acestora.


  Articolul 42

  Conturile bancare ale cooperativei sau, după caz, ale asociaţiei se vor menţine deschise la incheierea activităţii comisiei de lichidare şi vor servi la efectuarea operaţiunilor de decontare.
  În vederea efectuării de operaţiuni prin banca, preşedintele şi secretarul comisiei de lichidare vor depune la banca specimenele de semnaturi, împreună cu o copie a deciziei de constituire emisa de prefectura.
  Membrii comisiei de lichidare care intreprind noi operaţiuni economice, ce nu sînt necesare scopului lichidarii, sînt raspunzatori personal şi solidar de executarea lor.


  Articolul 43

  Unitatile specializate de exploatare a lucrărilor de imbunatatiri funciare, care potrivit Legii fondului funciar preiau în proprietate lucrarile de imbunatatiri funciare, vor prelua şi creditele de investitii acordate cooperativelor agricole de productie şi nerestituite de acestea şi vor incheia, în termen de 15 zile de la semnarea protocolului de preluare, contracte de credite cu băncile finantatoare.


  Articolul 44

  În cazul în care cooperativele agricole care se desfiinteaza mai au de restituit credite pentru investitii aferente asociaţiilor economice intercooperatiste sau de stat şi cooperatiste la care au fost asociate, iar acestea din urma se reorganizeaza ca societăţi comerciale pe acţiuni conform art. 29 din lege, creditele respective vor fi transferate de către comisia de lichidare la aceste unităţi, care vor incheia cu banca finantatoare noi contracte de credite.
  În toate cazurile în care, din patrimoniul unităţii în lichidare, se predau bunuri pentru care sînt inca angajamente din credite, cei care preiau aceste bunuri (asociaţii, societăţi) vor prelua şi creditele aferente, avînd obligaţia sa incheie noi contracte de credite cu băncile finantatoare, exceptîndu-le bunurile preluate în condiţiile art. 28 alin. 7 din Legea fondului funciar.


  Articolul 45

  După inventarierea patrimoniului şi în baza bilantului incheiat, comisia de lichidare va proceda la realizarea activului şi plata pasivului potrivit prevederilor art. 26, 28 şi 29 din lege, precum şi la stabilirea masurilor de recuperare a pagubelor sau de sesizare a organelor de urmărire penala, potrivit art. 27 din lege.


  Articolul 46

  Drepturile de creanta ce se cuvin în condiţiile art. 28 din lege se stabilesc în procent de 40% pentru terenul adus sau predat în orice mod în cooperativa şi 60% pentru volumul muncii prestate în cooperativa.


  Articolul 47

  Comisia de lichidare va întocmi o situaţie privind evidenta muncii efectuate de cooperatorii activi şi a veniturilor obtinute de acestia, pe care o va inainta, sub semnatura, organelor judetene ale casei de pensii şi asigurări sociale a taranimii.


  Articolul 48

  După terminarea operaţiunii de lichidare, comisiile vor proceda potrivit prevederilor art. 27 din lege.
  Registrele şi actele unităţilor desfiinţate se predau, prin proces-verbal, primariilor, care au obligaţia să le pastreze timp de cinci ani.


  Anexa 1
  TABEL NOMINAL
  cu membrii care au adus teren - în extravilan şi intravilan - în
  cooperativa agricola şi cu persoanele cărora li s-a preluat
  de cooperativa teren în orice mod
    Nr. crt.Numele şi prenumeleSuprafaţa agricolă adusă sau preluată în C.A.P. - ha   din care:   Total teren neagricol - ha -Observaţii
    Arabil - ha -Vii - ha -Livezi - ha -Pajişti - ha -
    TOTALdin care:E.I.E.I.E.I.E.I.  
    Extra- vilanIntra- vilan
    01234567891011121314
                                 
    TOTAL:                          

  NOTĂ:
  - În coloana 1 se trec toţi membrii cooperatori care au adus sau li s-a preluat teren în cooperativa şi persoanele cărora li s-a preluat în orice mod terenuri de aceasta.
  - În coloana 2 se inscrie suprafaţa totala de teren agricol adus în C.A.P. rezultata din: evidentele cooperativei, cererile de inscriere, registrul agricol de la data intrarii în cooperativa, actele de proprietate şi cartea funciara sau, în lipsa acestora, din orice alte probe prevăzute de lege, inclusiv declaratii de martori, iar în coloanele 3 şi 4, suprafaţa din extravilan şi cea din intravilan, care prin insumare sa corespunda cu suprafaţa înscrisă în coloana 2.
  - În coloanele 5-12 se inscriu suprafetele pe categorii de folosinţă, suma lor fiind egala cu suprafaţa înscrisă în coloana 3 (extravilan) şi coloana 4 (intravilan).
  - În coloana 13 se inscriu eventualele suprafete neagricole care situate în perimetrul terenurilor agricole din extravilan, aduse în cooperativa (ca de exemplu: ravene, ripe, tufarisuri, pilcuri de arborete, drumuri şi altele asemenea).
  - E. = extravilan
  - I. = intravilan.


  Anexa 2. a
  TABEL NOMINAL
  cu membrii cooperatori care au adus pamint
  în C.A.P., suprafete mai mari de 0,5 ha de
  persoana indreptatita (sot-sotie), şi care
  solicita în scris stabilirea dreptului de proprietate
    TABEL NOMINAL  cu membrii cooperatori care au adus pămînt în C.A.P., suprafeţe mai mari de 0,5 ha de persoană îndreptăţită  (soţ-soţie), şi care solicită în scris stabilirea dreptului de proprietate
    Nr. crt.Nr. crt. din anexa nr. 1Numele şi prenumeleSuprafaţa agricolă cu care s-au înscris în C.A.P. - ha -Suprafaţa agricolă solicitată în proprietate - ha -Suprafaţa agricol stabilită în proprietate conform legiidin care:Total teren neagricol - ha -Diferenţă - ha -
    Arabil - ha -Vii - ha -Livezi - ha -Pajişti - ha -
    Total - din care:
                E.I.E.I.E.I.E.I.E.I.    
    01234567891011121314151617
                                       
    TOTAL:                                


  NOTĂ:
  - În coloana 1 se trece numărul curent pe care îl are solicitantul în tabelul anexa nr. 1
  - În coloana 2 se trec numele şi prenumele celor care solicită, în scris, în termenul prevăzut de lege, stabilirea dreptului de proprietate.
  - În coloana 3 se trece suprafaţa agricola conform tabelului anexa nr. 1.
  - În coloana 4 se trece suprafaţa agricola pe care o solicita.
  - În coloana 5 se trece suprafaţa agricola totala stabilita în proprietate conform legii de persoana indreptatita (nu mai mica de 0,5 ha sau mai mare de 10 ha în echivalent arabil de familie), în coloana 6 suprafaţa din extravilan, iar în coloana 7 suprafaţa din intravilan.
  - În coloanele 8-15 se inscriu suprafetele pe categorii de folosinţă din extravilan şi intravilan, suma lor fiind egala cu suprafaţa înscrisă în coloanele 5, 6 şi 7.
  - În coloana 16 se trece total teren neagricol. E. = extravilan;
  I. = intravilan.
  - În coloana 17 se trece diferenţa rezultata din scaderea coloanei 5 din coloana 3.


  Anexa 2. b
  TABEL NOMINAL
  cu membrii cooperatori care au adus pamint în C.A.P. sub 0,5 ha de persoana
  indreptatita (sot-sotie) şi cu cooperatorii care nu au adus pamint în
  cooperativa şi care solicită, în scris, stabilirea de terenuri în proprietate,
  conform legii
    TABEL NOMINAL  cu membrii cooperatori care au adus pămînt în C.A.P. sub 0,5 ha de persoană  îndreptăţită (soţ-soţie) şi cu cooperatorii care nu au adus pămînt în cooperativă şi care solicită,  în scris, stabilirea de terenuri în proprietate, conform legii
    Nr. crt.Nr. crt. din Anexa 1Numele şi prenumeleSuprafaţa agricolă cu care s-a înscris în C.A.P. - ha -Suprafaţa agricolă stabilită în proprietate conform legii - ha -din care:Total teren neagricol - ha -Diferenţă - ha -
    Arabil - ha -Vii - ha -Livezi - ha -Pajişti - ha -
    Total - din care:
              E.I.E.I.E.I.E.I.E.I.    
    012345678910111213141516
                                     
    TOTAL:                              

  NOTĂ:
  - În coloana 1 se trece numărul curent din tabelul anexa nr. 1 pe care îl are solicitantul care a adus pamint în C.A.P. sub 0,5 ha de persoana indreptatita (sot-sotie).
  - În coloana 2 se trec numele şi prenumele celor care au adus pamint sub 0,5 ha de persoana indreptatita (sot-sotie) şi în continuare celor care nu au adus pamint în cooperativa.
  - În coloana 3 se trece suprafaţa agricola adusa în cooperativa, conform tabelului anexa nr. 1.
  - În coloana 4 se trece suprafaţa agricola totala stabilita în proprietate, conform legii, nu mai mica de 0,5 ha teren echivalent arabil de persoana indreptatita (sot-sotie).
  - În coloana 5 se trece suprafaţa atribuita în extravilan, iar în coloana 6, suprafaţa din intravilan.
  E. = extravilan;
  I. = intravilan.
  - În coloanele 7-14 se inscriu suprafetele pe categorii de folosinţă din extravilan şi din intravilan, suma lor fiind egala cu suprafaţa înscrisă în coloanele 4, 5 şi 6.
  - În coloana 16 se trece diferenţa rezultata din scaderea coloanei 3 din coloana 4.


  Anexa 3
  TABEL NOMINAL
  cu mostenitorii cooperatorilor decedati, care solicită în scris stabilirea
  dreptului de proprietate
    TABEL NOMINAL cu moştenitorii cooperatorilor decedaţi, care solicită în scris stabilirea dreptului de proprietate
    Nr. crt.Nr. crt. din (anexa nr. 1)Numele şi prenumele membrului cooperator decedat care a adus pămînt în C.A.P.Suprafaţa agricolă înscrisă în C.A.P. - ha -Numele şi prenumele moştenitorilor care au solicitat teren în termenul stabilit de legeSuprafaţa agricolă solicitată - ha -Suprafaţa agricolă stabilită în proprietate - ha -din care:Total teren neagricol - ha -Diferenţă - ha -
    Arabil - ha -Vii - ha -Livezi - ha -Pajişti - ha -
    Total - din care:
      E.I.E.I.E.I.E.I.E.I.    
    0123456789101112131415161718
    1.       a.                            
            b.                            
            c.                            
    2.                                    
    TOTAL:                                  

  NOTĂ:
  - În coloana 1 se va trece numărul curent corespunzător persoanei decedate din tabelul anexa nr. 1.
  - În coloana 2 se trec numele şi prenumele cooperatorului decedat care la inscriere în C.A.P. a adus teren în cooperativa. Datele se iau din tabelul anexa nr. 1.
  - În coloana 3 se trece suprafaţa agricola din tabelul anexa nr. 1.
  - În coloana 4 se trec numele şi prenumele mostenitorilor care, în termenul prevăzut de lege, au cerut sa li se stabileasca dreptul de proprietate. Cînd sînt mai mulţi mostenitori, acestia se inscriu intr-o singura rubrica (a, b, c)
  - În coloana 5 se trece suprafaţa solicitata de mostenitori.
  - În coloana 7 se trece suprafaţa stabilita în extravilan.
  - În coloana 8 se trece suprafaţa stabilita în intravilan (E. = extravilan; I. = intravilan).
  - În coloanele 9-16 se trec suprafetele pe categorii de folosinţă din extravilan şi intravilan.
  - În coloana 18 se trece diferenţa rezultata din scaderea coloanei 6 din coloana 3.
  - În coloana 6 se trece suprafaţa agricola totala stabilita în proprietate, în condiţiile prevăzute de lege.


  Anexa 4
    TABEL NOMINAL cu persoanele sau, după caz, moştenitorii acestora, ale căror terenuri au trecut, cu sau fără titlu, în proprietatea cooperativei, fără ca acestea să fi dobîndit calitatea de cooperatori şi cărora li se stabilesc, la cerere, dreptul de proprietate, conform prevederilor legii
    Nr. crt.Numele şi prenumeleSuprafaţa agricolă intrată în C.A.P. - ha -Suprafaţa agricolă solicitată - ha -Suprafaţa agricol stabilită în extravilan Total - ha -din care:Total teren neagricol - ha -Diferenţă - ha -
    Arabil - ha -Vii - ha -Livezi - ha -Pajişti - ha -
    012345678910
                         
    TOTAL:                  

  NOTĂ:
  - În coloana 4 se inscrie suprafaţa stabilita de comisie.
  - În coloanele 5-8 se inscriu suprafetele pe categorii de folosinţă, suma lor fiind egala cu suprafaţa din coloana 4.
  - În coloana 9 se trec eventualele suprafete de terenuri neagricole stabilite.
  - În coloana 10 se inscrie diferenţa dintre suprafetele inscrise în coloanele 2 şi 4.


  Anexa 5
    TABEL NOMINAL cu persoanele decorate cu titlurile de "Cavaler al Ordinului Mihai Viteazul"  şi "Mihai Viteazul cu Spade", precum şi moştenitorii lor care nu au în proprietate alte terenuri - cu excepţia celor ce au avut teren, dar l-au înstrăinat - cărora li se stabileşte, la cerere, dreptul de proprietate, conform legii
    Nr. crt.Numele şi prenumeleDecoraţia acordată şi numărul brevetuluiSuprafaţa agricolă solicitată - ha -Suprafaţa agricolă stabilită de comisie în extravilan - ha -din care:Teren neagricol - ha -
    Arabil - ha -Vii - ha -Livezi - ha -Pajişti - ha -
    0123456789
                       
    TOTAL:                


  Anexa 6
  TABEL NOMINAL
  cu persoanele care şi-au pierdut total sau parţial capacitatea de
  munca şi mostenitorii celor decedati, ca urmare a Revolutiei din
  decembrie 1989, care au solicitat în scris sa li se atribuie în
  proprietate 10.000 mp, teren echivalent arabil în extravilan
    Nr. crt.Numele şi prenumeleDomiciliulSuprafaţa agricolă ce se atribuie în proprietate conform legii - ha -din care:
    Arabil - ha -Vii - ha -Livezi - ha -Pajişti - ha -
    01234567
                   
    TOTAL:            

  NOTĂ:
  - În coloana 1 se trec numele şi prenumele persoanelor invalide şi mostenitorilor celor decedati, ca urmare a Revolutiei din decembrie 1989, care au cerut sa li se atribuie teren în proprietate în extravilan.
  - În coloana 2 se va inscrie domiciliul.
  - În coloana 3 se trece suprafaţa agricola atribuita în proprietate, respectiv pînă la 10.000 mp.
  - În coloanele 4-7 se trece suprafaţa pe categorii de folosinţă, suma lor fiind egala cu suprafaţa din coloana 3.


  Anexa 7
  TABEL NOMINAL
  cu proprietarii particulari - persoane fizice - sau, după caz,
  mostenitorii acestora cu domiciliul în România care nu s-au inscris
  în C.A.P. şi ale caror terenuri sînt comasate în perimetrul C.A.P.,
  fără compensare cu alte terenuri şi care solicită, în scris,
  restituirea acestora
    Nr. crt.Numele şi prenumeleSuprafaţa agricolă comasată - ha -Suprafaţa agricolă care se restituie în proprietate - ha -din care:
    Arabil - ha -Vii - ha -Livezi - ha -Pajişti - ha -
    01234567
                   
    TOTAL:            

  NOTĂ:
  - În coloana 1 se inscriu numele şi prenumele proprietarilor particulari sau, după caz, ale mostenitorilor acestora, ale caror terenuri din extravilan au fost comasate fără a li se da teren în schimb şi care au solicitat, în termenul prevăzut de lege, restituirea terenurilor respective.
  - În coloana 2 se trece suprafaţa agricola care a fost comasata.
  - În coloana 3 se trece suprafaţa agricola totala care se restituie în proprietate.
  - În coloanele 4-7 se trece suprafaţa pe categorii de folosinţă.


  Anexa 8
  TABEL NOMINAL
  cu persoanele prevăzute la art. 16 din lege care solicită,
  în scris, atribuirea de terenuri în proprietate
    Nr. crt.Numele şi prenumeleSuprafaţa agricolă ce se atribuie în proprietate - ha -din care:Alte terenuri neagricole - ha -
    Arabil - ha -Vii - ha -Livezi - ha -Pajişti - ha -
    01234567
                   
    TOTAL:            

  NOTĂ:
  - În coloana 1 se trec la inceput numele şi prenumele cetatenilor români apartinind minoritatilor germane şi în continuare alte persoane prevăzute de art. 16 din lege.
  - În coloana 2 se inscrie suprafaţa ce se atribuie.
  - În coloanele 3-6 se inscriu suprafetele pe categorii de folosinţă agricola.
  - În coloana 7 se inscriu terenurile neagricole.


  Anexa 9. a.
  TABEL NOMINAL
  cu persoanele care nu au calitatea de cooperatori, dar au lucrat
  în orice mod ca angajaţi în cooperativa sau asociaţii intercooperatiste
  în ultimii 3 ani şi solicita, în scris, sa primeasca în proprietate
  teren în conformitate cu prevederile legii
    Nr. crt.Numele şi prenumeleSuprafaţa agricolă ce se atribuie în proprietate - ha -din care:
    Arabil - ha -Vii - ha -Livezi - ha -Pajişti - ha -
    0123456
                 
    TOTAL:          


  NOTĂ:
  - În coloana 1 se trec persoanele care au solicitat teren agricol în proprietate, corespunzător prevederilor legii.
  - În coloana 2 se trece suprafaţa agricola ce se atribuie în proprietate (în extravilan).
  - În coloanele 3-6 se trece suprafaţa pe categorii de folosinţă.


  Anexa 9. b.
  TABEL NOMINAL
  cu persoanele care au fost deportate şi nu beneficiaza
  de dispozitiile art. 13-15 din lege, care solicită, în scris,
  atribuirea de terenuri agricole în proprietate
    Nr. crt.Numele şi prenumeleSuprafaţa agricolă ce se atribuie în proprietate - ha -din care:Observaţii
    Arabil - ha -Vii - ha -Livezi - ha -Pajişti - ha -
    01234567
                   
    TOTAL:            


  NOTĂ:
  - În coloana 1 se trec persoanele care au solicitat teren agricol, conform prevederilor legii.
  - În coloana 2 se trece suprafaţa agricola ce se atribuie în proprietate (în extravilan).
  - În coloanele 3-6 se trece suprafaţa pe categorii de folosinţă.


  Anexa 10
  TABEL NOMINAL
  cu personalul de specialitate din serviciile publice comunale, care
  solicita teren în folosinţă agricola pînă la 5.000 mp de familie, în
  echivalent arabil, în perioada cit lucreaza în localitate şi nu are
  teren în proprietate în localitatea respectiva
    Nr. crt.Numele şi prenumeleServiciul public în care lucreazăSuprafaţa propusă a se atribui pe familie în folosinţă - ha -Observaţii
    01234
             
    TOTAL:      

  NOTĂ:
  - În coloana 1 se trec persoanele care lucreaza în serviciile publice comunale, care nu deţin teren în proprietate şi solicita teren în folosinţă agricola pentru nevoi proprii.
  - În cazul în care dintr-o familie lucreaza mai mulţi membri, se va inscrie o persoană din familie.
  - În coloana 3 se trece suprafaţa repartizata în folosinţă pe familie.
  - În coloana 4 se trece categoria de folosinţă a terenului.


  Anexa 11
    TABEL NOMINAL  cu personalul de specialitate care şi-a desfăşurat activitatea în unităţile agricole cooperatiste  desfiinţate sau reorganizate în societăţi comerciale, căruia i se atribuie cu prioritate, la  cerere, teren agricol în proprietate, conform art. 18 alin. 1 ori art. 20 din lege
    Nr. crt.Numele şi prenumeleSpecialitateaUnitatea în care a activatSuprafaţa agricolă solicitată - ha -Suprafaţa agricolă stabilită de comisie - ha -din care:
    Arabil - ha -Vii - ha -Livezi - ha -Pajişti - ha -
    0123456789
                       
    TOTAL:                


  Anexa 12. a.
  TABEL NOMINAL
  cu familiile cu pamint puţin din localităţile cu excedent de
  terenuri agricole care solicită, în scris, sa li se atribuie în
  proprietate terenuri în completare pînă la 10 hectare
    TABEL NOMINAL cu familiile cu pămînt puţin din localităţile cu excedent de terenuri agricole care solicită, în scris, să li se atribuie în proprietate terenuri în completare pînă la 10 hectare
    Nr. crt.Numele şi prenumeleSuprafaţa agricolă atribuită conform tabelelor anexă nr. 2.a., 2.b., 3, 4, 8, - ha -Suprafaţa agricolă solicitată - ha -Suprafaţa agricolă totală atribuită - ha -din care:
    Arabil - ha -Vii - ha -Livezi - ha -Pajişti - ha -
    012345678
                     
    TOTAL:              

  NOTĂ:
  - În coloana 1 se trec numele şi prenumele celui care a solicitat atribuire de teren.
  - În coloana 2 se trece suprafaţa totala atribuita, prevăzută în una din anexele nr. 2.a., 2.b., 3, 4, 8, în care a fost incadrat initial.
  - În coloana 3 se trece suprafaţa solicitata în plus.
  - În coloana 4 se trece suprafaţa agricola totala atribuita (inclusiv cea din coloana 2).
  - În coloanele 5-8 se trece suprafaţa atribuita pe categorii de folosinţă.


  Anexa 12. b.
    TABEL NOMINAL  cu familiile fără pămînt din alte localităţi care solicită, în scris,  atribuirea de terenuri în proprietate pînă la 10 hectare, echivalent arabil, în zonele cu excedent  de suprafaţă, în conformitate cu prevederile legii
    Nr. crt.Numele şi prenumeleDomiciliulSuprafaţa agricolă solicitată - ha -Suprafaţa agricolă atribuită în proprietate - ha -din care:Observaţii
    Arabil - ha -Vii - ha -Livezi - ha -Pajişti - ha -
    0123456789
                       
    TOTAL:                

  NOTĂ:
  - În coloana 1 se trec numele şi prenumele celor care solicită.
  - În coloana 2 se trece domiciliul actual al solicitantului.
  - În coloana 3 se trece suprafaţa agricola solicitata.
  - În coloana 4 se trece suprafaţa atribuita în proprietate.
  - În colonele 5-8 se inscriu suprafetele atribuite pe categorii de folosinţă.


  Anexa 13
  TABEL NOMINAL
  cu parohiile, schiturile şi manastirile din mediul rural care solicită,
  în scris, terenuri agricole în proprietate, conform art. 21 din lege
    TABEL NOMINAL  cu parohiile, schiturile şi mănăstirile din mediul rural care solicită, în scris,  terenuri agricole în proprietate, conform art. 21 din lege
    Nr. crt.Denumirea parohiei, schitului sau mănăstirii solicitanteComuna (satul) unde îşi are sediulSuprafaţa agricolă solicitată - ha -Suprafaţa agricolă stabilită de comisie - ha -din care:
    Arabil - ha -Vii - ha -Livezi - ha -Pajişti - ha -
    012345678
                     
    TOTAL:              


  Anexa 14. a.
  TABEL NOMINAL
  cu terenurile proprietatea membrilor asociaţiilor de tip privat, cu
  personalitate juridica, conform prevederilor art. 28 din lege
    TABEL NOMINAL  cu terenurile proprietatea membrilor asociaţiilor de tip privat, cu personalitate juridică,  conform prevederilor art. 28 din lege
    Nr. crt.Denumirea asociaţiei de tip privat cu personalitate juridică*)Numele şi prenumele membrilor asociaţieiSuprafaţa agricolă Total - ha -din care:Total terenuri neagricole - ha -Total general - ha -Observaţii
    Arabil - ha -Vii - ha -Livezi - ha -Pajişti - ha -
    012345678910
                         
    TOTAL:                  

  __________ Notă *) Se inscriu terenurile asociaţiilor de tip privat, cu excepţia terenurilor asociaţiilor de tip privat cu profil zootehnic.


  Anexa 14. b.
  TABEL NOMINAL  cu terenurile proprietatea membrilor asociaţiilor de tip privat, cu profil zootehnic,  cu personalitate juridică, conform prevederilor art. 28 din lege
    Nr. crt.Denumirea asociaţiei de tip privat cu profil zootehnic, cu personalitate juridicăNumele şi prenumele membrilor asociaţieiSuprafaţa agricolă Total - ha -din care:Total terenuri neagricole - ha -Total general - ha -Observaţii
    Arabil - ha -Pajişti - ha -
    012345678
                     
    TOTAL:              


  Anexa 14. c.
    TABEL NOMINAL cu terenurile proprietatea societăţilor comerciale pe acţiuni care se înfiinţează, conform prevederilor art. 29 din lege, prin reorganizarea asociaţiilor intercooperatiste sau de stat şi cooperatiste
    Nr. crt.Denumirea societăţii comerciale pe acţiuniProfilul de producţieNumele şi prenumeleSuprafaţa agricolă Total - ha -din care:Total terenuri neagricole - ha -Total general - ha -Observaţii
    Arabil - ha -Vii - ha -Livezi - ha -Pajişti - ha -
    01234567891011
                           
    TOTAL:                    


  Anexa 15
  TABEL NOMINAL
  cu fostii proprietari şi mostenitorii acestora cărora
  li se atribuie la cerere, în proprietate, teren cu
  vegetatie forestiera, conform prevederilor legii
    Nr. crt.Numele şi prenumeleSuprafaţa deţinută în proprietate - ha -Suprafaţa stabilită de comisie - ha -Unitatea amenajistică sau, după caz, tarlaua şi parcela unde se atribuie - ha -Observaţii
    012345
               
    TOTAL:        


  NOTĂ:
  - În coloana 4 se trece denumirea unităţii amenajistice sau, după caz, tarlaua şi parcela din planul de situaţie amenajistic sau cadastral.
  - În coloana 5 se trece categoria de folosinţă existenta pe teren, înscrisă în evidenta cadastrului funciar.
  - Suprafaţa de teren cu vegetatie forestiera împreună cu cea agricola nu poate depăşi 10 ha de familie, în echivalent arabil.


  Anexa 16
  TABEL  cu reconstituirea izlazurilor comunale, conform prevederilor legii,  care vor fi date în administrarea primăriilor
    Nr. crt.Suprafaţa existentă în administrarea primăriei - ha -Suprafaţa ce se preia din folosinţa cooperativelor agricole - ha -Suprafaţa ce se preia din terenurile transmise unităţilor de stat - ha -Suprafaţa totală a izlazului comunal reconstituit - ha -
    Totaldin care:Totaldin care:Totaldin care:Total generaldin care:
    ArabilPajiştiArabilPajiştiArabilPajiştiArabilPajişti
    0123456789101112
                             
    TOTAL:                      

  NOTĂ:
  - În comunele compuse din mai multe localităţi, suprafaţa de izlaz va fi defalcata pe sate.


  Anexa 17
  TABEL
  cu suprafetele de teren rămase neatribuite,
  care se administreaza de primarie pînă la trecerea lor
  în proprietatea Agentiei pentru dezvoltare şi amenajare rurala
    Nr. crt.Tarlaua şi parcela din planul de situaţieSuprafaţa totală - ha -din care:Alte terenuri neagricole - ha -Observaţii
    Arabil - ha -Vii - ha -Livezi - ha -Pajişti - ha -
    012345678
                     
    TOTAL:              

  NOTĂ:
  - În coloana 8 se evidentiaza folosinţă existenta a terenurilor neagricole inscrise în coloana 7.


  Anexa 18
  TABEL NOMINAL
  cu persoanele cărora li se atribuie, la cerere,
  terenuri în zona montana, conform art. 39 din lege
    Nr. crt.Numele şi prenumeleSuprafaţa agricolă ce se atribuie în proprietate - ha -din care:Alte terenuri neagricole - ha -Observaţii
    Arabil - ha -Pajişti - ha -Livezi - ha -
    01234567
                   
    TOTAL:            


  Anexa 19
    TABEL NOMINAL  cu persoanele sau, după caz, moştenitorii acestora, al căror teren a fost preluat de unităţile  agricole de stat şi pentru care se primesc acţiuni în condiţiile prevăzute de art. 36 din lege sau li  se atribuie o suprafaţă de 5.000 mp de familie, în echivalent arabil, în condiţiile art. 38 din lege
    Nr. crt.Numele şi prenumeleSuprafaţa ce a fost preluată - ha -Suprafaţa atribuită de 5.000 mp în echivalent arabil de familieSuprafaţa agricolă stabilită pentru care primesc acţiuni - ha -Suprafaţa agricolă Total - ha - (3 + 4)Denumirea unităţii agricole de stat în administrarea căreia se află terenulObservaţii
    01234567
                   
    TOTAL:            

  NOTĂ:
  - În coloana 1 se inscriu intii proprietarii în viaţa şi apoi mostenitorii indreptatiti.
  - În coloana 2 se inscrie suprafaţa ce a fost preluata.
  - În coloana 3 se inscrie suprafaţa atribuita.
  - În coloana 4 se inscrie suprafaţa agricola pentru care primesc acţiuni.
  - În coloana 5 se inscrie suprafaţa agricola totala, care însă nu poate depăşi 10 hectare, în echivalent arabil, de familie sau de toţi mostenitorii autorului lor, chiar dacă terenul se afla în administrarea mai multor unităţi agricole de stat.


  Anexa 20
  TABEL NOMINAL
  cu persoanele sau, după caz, mostenitorii acestora, al caror
  teren a fost luat în proprietatea statului şi se afla în
  administrarea primariilor, care se restituie în condiţiile
  prevederilor art. 37 din lege
    Nr. crt.Numele şi prenumeleSuprafaţa totală agricolă stabilită a se restitui - ha -din care:Observaţii
    Arabil - ha -Vii - ha -Livezi - ha -Pajişti - ha -
    01234567
                   
    TOTAL:            

  NOTĂ:
  - În coloana 1 se inscriu intii proprietarii în viaţa, apoi mostenitorii indreptatiti.
  - În coloana 2 se inscrie suprafaţa agricola totala stabilita, care nu poate depăşi 10 ha, în echivalent arabil, de familie sau de toţi mostenitorii autorului lor.


  Anexa 21
  CRITERIILE
  de echivalare a terenurilor agricole pe categorii de folosinţă,
  în echivalent arabil
    Categoria de folosinţăCoeficient de transformare în arabil a categoriilor de folosinţă agricolă
    Arabil1 ha/1 ha.
    Păşune1 ha păşune este egal cu 1 ha arabil cînd păşunea poate fi transformată în arabil din punct de vedere al calităţii solului şi al reliefului.
    În cazul cînd păşunea diferă de terenul arabil limitrof prin calitatea solului, relief şi alţi factori care diminuează potenţialul de producţie, echivalenţa în arabil va fi stabilită de comisie între 1 şi 0,4 ha arabil pentru 1 ha păşune.
    Fîneţe1 ha fîneţe este egal cu 1 ha arabil cînd fîneţele pot fi transformate în arabil din punct de vedere al calităţii solului şi al reliefului.
    În cazul cînd fîneţele diferă de terenul arabil limitrof prin calitatea solului şi alţi factori care diminuează potenţialul de producţie, echivalenţa în arabil va fi stabilită de comisie între 1 şi 0,5 ha arabil pentru 1 ha fineţe.
    Vie hibridă1 ha vie hibridă este egal cu 1 ha arabil.
    Vie nobilă1 ha vie nobilă poate fi echivalat de către comisie cu 1-4 ha arabil, în funcţie de calitatea solului, relief, numărul de butuci/ha, vîrsta plantaţiei, podgoria consacrată şi potenţialul de producţie al plantaţiei.
    Livadă clasică1 ha livadă clasică de pomi poate fi echivalat de comisie cu 1-2 ha arabil, în funcţie de calitatea solului, relief, numărul de pomi/ha, vîrsta plantaţiei, speciile de pomi, bazinele pomicole consacrate şi potenţialul de producţie al plantaţiei.
    Livadă intensivă şi superintensivă1 ha livadă intensivă şi superintensivă poate fi echivalat de comisie cu 1-3,5 ha arabil, în funcţie de calitatea solului, sistemul de amenajare, numărul de pomi/ha, vîrsta plantaţiei, speciile de pomi, bazinele pomicole consacrate, potenţialul de producţie.

  NOTĂ:
  - 1 ha cu vegetatie forestiera, primit la cererea celor indreptatiti, în condiţiile prevăzute la art. 41 din lege, se ia în calcul în raport de 1/1 cu terenul arabil.
  - Suprafetele de vii, livezi, pasuni şi finete care au fost aduse sau preluate în C.A.P. şi au fost transformate în arabil se echivaleaza în arabil cota 1/1.


  Anexa 22
    SITUAŢIA cheltuielilor efectuate pentru producţia anului 1991 pe terenurile atribuite în proprietate sau  în folosinţă pînă la data preluării în posesie, conform art. 99 din lege, precum şi a diferenţei de credit  aferente plantaţiilor de vii şi pomi rămase de plată, conform art. 33 din lege
    Nr. crt.Numele şi prenumeleAdresaSuprafaţa agricolă atribuită - ha -din care:Cheltuieli de producţie - lei -Diferenţa de credit rămasă de plată - lei -Modalitatea de plată
    Arabil - ha -Vii - ha -Livezi - ha -Pajişti - ha -în bani - lei -angajament de plată - lei -
    01234567891011
                           
    TOTAL:                    

  NOTĂ:
  1. Suprafetele totale din coloana 3 trebuie să corespunda cu totalul celor din anexele nr. 2-14, 16-20.
  2. Cheltuielile de productie trebuie să corespunda cu cele din evidenţa contabilă a unităţii, iar creditele cu cele din evidenta băncii.
  3. Rambursarea diferenţei de credit de investitii se face în termenul la care era obligata unitatea.


  Anexa 23
    MUNICIPIUL (orasul, comuna)...............
    JUDETUL.................

                        ANGAJAMENT DE PLATA NR. ...........

  Subsemnatul(a) ......................, domiciliat(ă) în comuna (oraşul) ....................
  str. ...................... nr. ...... judeţul ...................... posesor al buletinului de
  identitate seria ....... nr. ........... emis de ..................... la data de ............,
  am luat cunoştinţă de prevederile art. ........ din Legea fondului funciar şi mă oblig să achit
  suma de ................. lei, reprezentînd cheltuieli de producţie efectuate pe terenul primit
  în proprietate, către comisia de lichidare a ........................ şi să depun această sumă
  în ........ rate, la casieria acesteia, pînă la data de ................. .

  Dat azi, ........................
  (Semnătura)

  Angajamentul a fost dat în faţa noastră, azi ...............................................
  Preşedintele comisiei de lichidare .........................................................
  Preşedintele şi secretarul comisiei comunale, orăşeneşti sau municipale ....................

  NOTĂ:
  Angajamentul de plată se întocmeşte în trei exemplare, din care unul ramine la proprietarul terenului, un exemplar la comisia de lichidare a cooperativei sau, după caz, a asociaţiei intercooperatiste, sau de stat şi cooperatiste, şi un exemplar la banca.


  Anexa 24
    MUNICIPIUL (orasul, comuna) .................
    JUDETUL ...................

                         ANGAJAMENT DE PLATA NR. ..........
  Subsemnatul(a) ......................, domiciliat(ă) în comuna (oraşul) ....................
  str. ....................... nr. ......... judeţul ..................... posesor al buletinului
  de identitate seria .......... nr. ....... emis de .................. la data de .............,
  am luat cunoştinţă de prevederile art. ................ din Legea fondului funciar şi mă oblig
  să achit suma de ............... lei, reprezentînd cheltuieli de producţie efectuate pe terenul
  primit în proprietate sau folosinţă, către primăria ....................... şi să depun această
  sumă în ........................ rate, la casieria acesteia, pînă la data de ................ .

  Dat azi, .....................
  (Semnătura)

  Angajamentul a fost dat în faţa noastră, azi ...............................................
  Primar ......................................
  Secretar ....................................


  Anexa 25
      MUNICIPIUL (orasul, comuna).................
      JUDETUL ..................

                          ANGAJAMENT DE PLATA NR. .......

  Subsemnatul(a) ......................, domiciliat(ă) în comuna (oraşul) ....................
  str. .................... nr. ............ judeţul ..................... posesor al buletinului
  de identitate seria ............ nr. ........ emis de ................. la data de ...........,
  am luat cunoştinţă de prevederile art. ........ din Legea fondului funciar şi mă oblig să achit
  suma de .................. lei, reprezentînd diferenţa de credit de investiţii rămasă de plată,
  pentru terenul cu plantaţii de vii şi pomi primit în proprietate în .............. rate anuale.
  Pentru anul 1991, suma de ............. lei mă oblig să o achit la comisia de lichidare pînă
  la data de ............... 1991, iar pentru anii următori, mă oblig să închei contract cu banca
  finanţatoare în termen de 15 zile pentru plata sumelor rămase.
  Pentru sumele scadente, mă oblig să livrez produse agricole la unităţile specializate de
  preluare.

  Dat azi, .....................
  (Semnătura)

  Angajamentul a fost dat în faţa noastră, azi ...............................................
  Preşedintele comisiei de lichidare .........................................................
  Preşedintele şi secretarul comisiei comunale, orăşeneşti sau municipale ....................

  NOTĂ:
  Angajamentul de plată se întocmeşte în trei exemplare, din care unul ramine la proprietarul terenului, un exemplar la comisia de lichidare a cooperativei sau, după caz, a asociaţiei intercooperatiste sau de stat şi cooperatiste şi un exemplar la banca.


  Anexa 26
    MUNICIPIUL (orasul, comuna).............
    JUDETUL .................

                        ANGAJAMENT DE PLATA NR. ...........

  Subsemnatul(a) ....................., domiciliat(ă) în comuna, (oraşul) ....................
  str. ........................ nr. ........ judeţul ..................... posesor al buletinului
  de identitate seria .......... nr. ....... emis de ................ la data de ...............,
  am luat cunoştinţă de prevederile art. ........ din Legea fondului funciar şi mă oblig să achit
  suma de ........... lei, reprezentînd diferenţa de credit de investiţii rămasă de plată, pentru
  terenul cu plantaţii de vii şi pomi primit în proprietate sau în folosinţă în .................
  rate anuale.
  Pentru sumele anuale de plată, mă oblig ca în termen de 15 zile de la data prezentului
  angajament să închei contract de credite cu banca finanţatoare.
  Pentru sumele scadente, mă oblig să livrez produse agricole la unităţile specializate de
  preluare.

  Dat azi, .....................
  (Semnătura)

  Angajamentul a fost dat în faţa noastră, azi ...............................................
  Primar ......................................
  Secretar ....................................


  Anexa 27
  *Font 7*
  ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ │ ┌────────────────────────────ROMÂNIA──────────────────┐ │
  │ ROMÂNIA │ 1991 │ │1991 │
  │ │ ┌──────┘ └────┐ │
  │ Comisia judeteana pentru stabilirea dreptului │ │ Comisia judeteana pentru stabilirea dreptului │ │
  │ de proprietate asupra terenurilor │ │ de proprietate asupra terenurilor │ │
  │ │ │ │ │
  │ ┌──┐┌──┐┌──┐┌──┐┌──┐┌──┐┌──┐┌──┐┌──┐ │ │ ┌──┐┌──┐┌──┐┌──┐┌──┐┌──┐┌──┐┌──┐┌──┐ │ │
  │ Judeţul .............Codul └──┘└──┘└──┘└──┘└──┘└──┘└──┘└──┘└──┘ │ │Judeţul .............Codul └──┘└──┘└──┘└──┘└──┘└──┘└──┘└──┘└──┘ │ │
  │ │ │ │ │
  │ Nr. ......... │ │ Nr. ......... │ │
  │ │ │ │ │
  │ TITLU DE PROPRIETATE │ │ TITLU DE PROPRIETATE │ │
  │ │ │ │ │
  │ Comisia judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate │ │ Comisia judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate │ │
  │asupra terenurilor,pe baza propunerii Comisiei comunale,orăşeneşti,│ │asupra terenurilor,pe baza propunerii Comisiei comunale, oraşe- │ │
  │municipale şi a prevederilor Legii nr. 18/19.02.1991 a fondului │ │nesti, municipale şi a prevederilor Legii nr. 18/19.02.1991 a │ │
  │funciar │ │fondului funciar │ │
  │ DECLARAM │ │ DECLARAM │ │
  │ R │ │R│
  │ Cetateanul(a) ............................................. O │ Cetateanul(a) .............................................. │O│
  │ (mostenitorii defunctului) ................................ M │ (mostenitorii defunctului) ................................. │M│
  │............................................................... A │ ............................................................... │A│
  │............................................................... N │ ............................................................... │N│
  │din satul ...................... comuna, orasul ............... I │ din satul ...................... comuna, orasul ............... │I│
  │......................... municipiul .................. judeţul A │ ......................... municipiul .................. judeţul │A│
  │........................... primeste în proprietate o suprafaţa │ │ ........................... primeste în proprietate o suprafaţa │ │
  │totala de ........................ ha ........... mp, din care: │ │ totala de ........................ ha ........... mp, din care: │ │
  │ - prin reconstituirea dreptului de proprietate │ │ - prin reconstituirea dreptului de proprietate │ │
  │......................... ha ............. mp │ │ ......................... ha ............. mp │ │
  │ - prin constituirea dreptului de proprietate ............ │ │ - prin constituirea dreptului de proprietate ............ │ │
  │............... ha ................... mp situata pe teritoriul │ │ ............... ha ................... mp situata pe teritoriul │ │
  │comunei .............................. structurata şi amplasata │ │ comunei .............................. structurata şi amplasata │ │
  │conform celor de pe verso. │ │ conform celor de pe verso. │ │
  │ Proprietarul va exercita asupra celor de mai sus toate │ │ Proprietarul va exercita asupra celor de mai sus toate │ │
  │drepturile şi oblibaţiile ce decurg din lege. │ │ drepturile şi oblibaţiile ce decurg din lege. │ │
  │ │ │ │ │
  │ Prefect Secretar Directia Generală Oficiul de Cadastru │ │ Prefect Secretar Directia Generală Oficiul de Cadastru │ │
  │ pentru Agricultura şi Organizare │ │ pentru Agricultura şi Organizare │ │
  │ şi Alimentatie a Teritoriului │ │ şi Alimentatie a Teritoriului │ │
  │ │ │ │ │
  │ Director general Director │ │ Director general Director │ │
  │ │ │ │ │
  │ Data ......... │ │ Data ......... │ │
  │ │ └──────┐ ┌───┘ │
  │ │ 1991 │ │1991 │
  │ │ └──────────────────────────────────────────────────────┘ │
  └───────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

  (verso)

                   SUPRAFATA PRIMITA IN PROPRIETATE | SUPRAFATA PRIMITA IN PROPRIETATE
                                                                       |
     A. Suprafaţa primita în extravilan | A. Suprafaţa primita în extravilan
                                                                       |
  ┌──┬─────────────┬──────────────┬─────────┬─────────────────┬──────┐ | ┌──┬─────────────┬──────────────┬─────────┬─────────────────┬──────┐
  │ │ │ Numar │Suprafaţa│ Vecinatati │ │ | │ │ │ Numar │Suprafaţa│ Vecinatati │ │
  │Nr│ Categoria │ topografic │ │ │Obser-│ | │Nr│ Categoria │ topografic │ │ │Obser-│
  │c │de folosinţă ├──────┬───────┼────┬────┼────┬───┬───┬────┤vatii │ | │c │de folosinţă ├──────┬───────┼────┬────┼────┬───┬───┬────┤vatii │
  │r │ │Tarla │Parcela│ │ │ │ │ │ │ │ | │r │ │Tarla │Parcela│ │ │ │ │ │ │ │
  │t │ │(Sola)│ │ ha │ mp │Nord│Est│Sud│Vest│ │ | │t │ │(Sola)│ │ ha │ mp │Nord│Est│Sud│Vest│ │
  ├──┼─────────────┼──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼──────┤ | ├──┼─────────────┼──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼──────┤
  │ │ ├──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┤ │ | │ │ ├──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┤ │
  │ │ ├──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┤ │ | │ │ ├──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┤ │
  │ │ ├──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┤ │ | │ │ ├──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┤ │
  │1 │Arabil ├──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┤ │ | │1 │Arabil ├──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┤ │
  │ │ ├──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┤ │ | │ │ ├──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┤ │
  │ │ ├──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┤ │ | │ │ ├──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┤ │
  ├──┼─────────────┼──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼──────┤ | ├──┼─────────────┼──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼──────┤
  │ │ ├──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┤ │ | │ │ ├──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┤ │
  │2 │Vii ├──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┤ │ | │2 │Vii ├──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┤ │
  │ │ ├──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┤ │ | │ │ ├──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┤ │
  ├──┼─────────────┼──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼──────┤ | ├──┼─────────────┼──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼──────┤
  │ │ ├──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┤ │ | │ │ ├──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┤ │
  │3 │Livezi ├──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┤ │ | │3 │Livezi ├──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┤ │
  │ │ ├──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┤ │ | │ │ ├──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┤ │
  ├──┼─────────────┼──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼──────┤ | ├──┼─────────────┼──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼──────┤
  │ │ ├──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┤ │ | │ │ ├──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┤ │
  │4 │Pasuni ├──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┤ │ | │4 │Pasuni ├──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┤ │
  │ │ ├──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┤ │ | │ │ ├──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┤ │
  ├──┼─────────────┼──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼──────┤ | ├──┼─────────────┼──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼──────┤
  │ │ ├──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┤ │ | │ │ ├──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┤ │
  │5 │Fanete ├──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┤ │ | │5 │Fanete ├──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┤ │
  ├──┼─────────────┼──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼──────┤ | ├──┼─────────────┼──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼──────┤
  │6 │Paduri ├──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┤ │ | │6 │Paduri ├──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┤ │
  ├──┼─────────────┼──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼──────┤ | ├──┼─────────────┼──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼──────┤
  │7 │Alte terenuri├──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┤ │ | │7 │Alte terenuri├──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┤ │
  │ │neagricole ├──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┤ │ | │ │neagricole ├──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┤ │
  ├──┼─────────────┼──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼──────┤ | ├──┼─────────────┼──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼──────┤
  │ │TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ | │ │TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  └──┴─────────────┴──────┴───────┴────┴────┴────┴───┴───┴────┴──────┘ | └──┴─────────────┴──────┴───────┴────┴────┴────┴───┴───┴────┴──────┘
                                                                       |
     B. Suprafaţa primita în intravilan | B. Suprafaţa primita în intravilan
                                                                       |
  ┌──┬─────────────┬──────────────┬─────────┬─────────────────┬──────┐ | ┌──┬─────────────┬──────────────┬─────────┬─────────────────┬──────┐
  │ │ │ Numar │Suprafaţa│ Vecinatati │ │ | │ │ │ Numar │Suprafaţa│ Vecinatati │ │
  │Nr│ Categoria │ topografic │ │ │Obser-│ | │Nr│ Categoria │ topografic │ │ │ │
  │c │de folosinţă ├──────┬───────┼────┬────┼────┬───┬───┬────┤vatii │ | │c │de folosinţă ├──────┬───────┼────┬────┼────┬───┬───┬────┤ │
  │r │ │Tarla │Parcela│ │ │ │ │ │ │ │ | │r │ │Tarla │Parcela│ │ │ │ │ │ │Obser-│
  │t │ │(Sola)│ │ ha │ mp │Nord│Est│Sud│Vest│ │ | │t │ │(Sola)│ │ ha │ mp │Nord│Est│Sud│Vest│vatii │
  ├──┼─────────────┼──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼──────┤ | ├──┼─────────────┼──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼──────┤
  │ │ ├──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┤ │ | │ │ ├──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┤ │
  │ │ ├──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┤ │ | │ │ ├──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┤ │
  │ │ ├──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┤ │ | │ │ ├──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┤ │
  │1 │Arabil ├──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┤ │ | │1 │Arabil ├──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┤ │
  │ │ ├──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┤ │ | │ │ ├──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┤ │
  │ │ ├──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┤ │ | │ │ ├──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┤ │
  ├──┼─────────────┼──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼──────┤ | ├──┼─────────────┼──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼──────┤
  │ │ ├──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┤ │ | │ │ ├──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┤ │
  │2 │Vii ├──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┤ │ | │2 │Vii ├──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┤ │
  │ │ ├──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┤ │ | │ │ ├──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┤ │
  ├──┼─────────────┼──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼──────┤ | ├──┼─────────────┼──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼──────┤
  │ │ ├──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┤ │ | │ │ ├──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┤ │
  │3 │Livezi ├──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┤ │ | │3 │Livezi ├──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┤ │
  │ │ ├──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┤ │ | │ │ ├──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┤ │
  ├──┼─────────────┼──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼──────┤ | ├──┼─────────────┼──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼──────┤
  │ │ ├──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┤ │ | │ │ ├──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┤ │
  │4 │Pasuni ├──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┤ │ | │4 │Pasuni ├──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┤ │
  │ │ ├──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┤ │ | │ │ ├──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┤ │
  ├──┼─────────────┼──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼──────┤ | ├──┼─────────────┼──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼──────┤
  │ │ ├──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┤ │ | │ │ ├──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┤ │
  │5 │Fanete ├──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┤ │ | │5 │Fanete ├──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┤ │
  ├──┼─────────────┼──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼──────┤ | ├──┼─────────────┼──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼──────┤
  │6 │Curti, ├──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┤ │ | │6 │Curti, ├──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┤ │
  │ │constructii ├──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┤ │ | │ │constructii ├──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┤ │
  ├──┼─────────────┼──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼──────┤ | ├──┼─────────────┼──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼──────┤
  │7 │Alte terenuri├──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┤ │ | │7 │Alte terenuri├──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┤ │
  ├──┼─────────────┼──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼──────┤ | ├──┼─────────────┼──────┼───────┼────┼────┼────┼───┼───┼────┼──────┤
  │ │TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ | │ │TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  └──┴─────────────┴──────┴───────┴────┴────┴────┴───┴───┴────┴──────┘ | └──┴─────────────┴──────┴───────┴────┴────┴────┴───┴───┴────┴──────┘
                                                                       |
      TOTAL GENERAL, (A+B)........ ha......... mp din care: | TOTAL GENERAL, (A+B)........ ha......... mp din care:
                                                                       |
  Arabil =.......ha ...... mp Fanete =.......ha ...... mp Arabil =.......ha ...... mp Fanete =.......ha ...... mp
  Vii =.......ha ...... mp Paduri =.......ha ...... mp| Vii =.......ha ...... mp Paduri =.......ha ...... mp
  Livezi =.......ha ...... mp Curti, constructii =.......ha ...... mp| Livezi =.......ha ...... mp Curti, constructii =.......ha ...... mp
  Pasuni =...... ha ...... mp Alte terenuri =...... ha ...... mp| Pasuni =...... ha ...... mp Alte terenuri =...... ha ...... mp

  ----