LEGE nr. 351 din 6 iulie 2001 (*actualizată*)
privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a Reţeaua de localităţi
(actualizată până la data de 15 decembrie 2011*)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • ---------------
  *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 15 decembrie 2011 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către LEGEA nr. 353 din 6 iunie 2002; LEGEA nr. 429 din 27 iunie 2002; LEGEA nr. 674 din 19 decembrie 2002; LEGEA nr. 263 din 13 iunie 2003; LEGEA nr. 336 din 8 iulie 2003; LEGEA nr. 382 din 30 septembrie 2003; LEGEA nr. 408 din 17 octombrie 2003; LEGEA nr. 409 din 17 octombrie 2003; LEGEA nr. 410 din 17 octombrie 2003; LEGEA nr. 582 din 22 decembrie 2003; LEGEA nr. 583 din 22 decembrie 2003; LEGEA nr. 12 din 24 februarie 2004; LEGEA nr. 45 din 17 martie 2004; LEGEA nr. 79 din 26 martie 2004; LEGEA nr. 80 din 26 martie 2004; LEGEA nr. 81 din 26 martie 2004; LEGEA nr. 83 din 5 aprilie 2004; LEGEA nr. 86 din 5 aprilie 2004; LEGEA nr. 87 din 5 aprilie 2004; LEGE nr. 134 din 26 aprilie 2004; LEGEA nr. 203 din 25 mai 2004; LEGEA nr. 332 din 8 iulie 2004; LEGEA nr. 543 din 25 noiembrie 2004; LEGEA nr. 207 din 29 iunie 2005; LEGEA nr. 385 din 16 decembrie 2005; LEGEA nr. 413 din 29 decembrie 2005; LEGEA nr. 414 din 29 decembrie 2005; LEGEA nr. 415 din 29 decembrie 2005; LEGEA nr. 308 din 12 iulie 2006; LEGEA nr. 322 din 14 iulie 2006; LEGEA nr. 100 din 19 aprilie 2007; LEGEA nr. 106 din 3 iunie 2010; LEGEA nr. 264 din 7 decembrie 2011.
  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.
  **) A se vedea LEGEA nr. 580 din 31 octombrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 5 noiembrie 2001, LEGEA nr. 581 din 31 octombrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 5 noiembrie 2001, LEGEA nr. 494 din 11 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 12 iulie 2002, LEGEA nr. 259 din 13 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 19 iunie 2003, LEGEA nr. 391 din 30 septembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 696 din 6 octombrie 2003, LEGEA nr. 547 din 18 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 917 din 20 decembrie 2003, LEGEA nr. 548 din 18 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 917 din 20 decembrie 2003, LEGEA nr. 584 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 23 decembrie 2003, LEGEA nr. 585 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 23 decembrie 2003, prin care oraşe au fost declarate municipii.
  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul 1

  Se aprobă Planul de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - Reteaua de localităţi, potrivit anexelor nr. I-VIII, care fac parte integrantă din prezenta lege.
  -------------
  Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 100 din 19 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 27 aprilie 2007.


  Articolul 2

  (1) Reteaua naţionala de localităţi este compusa din localităţi urbane şi din localităţi rurale, ierarhizate pe ranguri, potrivit anexelor nr. II-IV.
  (2) Potrivit prezentei legi, ierarhizarea localitatilor pe ranguri este urmatoarea:
  a) rangul 0 - Capitala României, municipiu de importanţa europeana;
  b) rangul I - municipii de importanţa naţionala, cu influenţa potentiala la nivel european;
  c) rangul II - municipii de importanţa interjudeteana, judeteana sau cu rol de echilibru în reteaua de localităţi;
  d) rangul III - oraşe;
  e) rangul IV - sate reşedinţa de comuna;
  f) rangul V - sate componente ale comunelor şi sate aparţinând municipiilor şi oraşelor.


  Articolul 3

  (1) Trecerea localitatilor de la un rang la altul se face prin lege, la propunerea consiliilor locale, cu consultarea populatiei prin referendum şi a instituţiilor implicate, în condiţiile legii, cu respectarea principalilor indicatori cantitativi şi calitativi minimali prevăzuţi în anexa nr. II, pentru localităţile urbane, şi în anexa nr. IV, pentru localităţile rurale.
  (1^1) Documentaţia de fundamentare privind trecerea unui oras de la rangul III la rangul II - municipiu de importanţa interjudeteana, judeteana sau cu rol de echilibru în reteaua de localităţi - va cuprinde Fisa orasului propus să fie declarat municipiu, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. VI.
  -------------
  Alin. (1^1) al art. 3 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 100 din 19 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 27 aprilie 2007.
  (1^2) Documentaţia de fundamentare privind trecerea unui sat-reşedinţa de comuna de la rangul IV la rangul III - oraşe - va cuprinde Fisa comunei propuse să fie declarata oras, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. VII.
  -------------
  Alin. (1^2) al art. 3 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 100 din 19 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 27 aprilie 2007.
  (1^3) Datele din fisele prevăzute la alin. (1^1) şi (1^2), care fac obiectul înregistrărilor oficiale cu prilejul recensamantului populatiei şi al locuintelor, vor fi inscrise atât cu valorile corespunzătoare ultimului recensamant, a caror confirmare se face prin aviz, emis de Institutul Naţional de Statistica, cat şi cu valorile actualizate la data întocmirii fisei. În cazul acestora din urma, avizul Institutului Naţional de Statistica se referă doar la populatia înregistrată la data de 1 iulie a anului precedent celui în care este întocmită fisa.
  -------------
  Alin. (1^3) al art. 3 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 100 din 19 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 27 aprilie 2007.
  (2) Principalii indicatori, elementele şi nivelurile de dotare prevăzute de lege pentru ierarhizarea localitatilor urbane şi rurale vor sta la baza criteriilor de stabilire a impozitelor şi taxelor.


  Articolul 4

  (1) Guvernul sprijina declararea de oraşe noi, preponderent în zonele lipsite de oraşe pe o raza de 25-30 km - cuprinse în tabelele de la pct. 6.0 şi 6.1 ale anexei nr. II şi marcate pe harta în anexa nr. III -, prin unificarea comunei care are posibilitatile cele mai mari de dezvoltare şi o pozitie favorabila în cadrul zonei cu una sau mai multe comune invecinate, pe baza hotărârilor adoptate în acest sens de consiliile locale implicate, ca urmare a acordului populatiei din comunele respective, exprimat prin referendumurile locale desfăşurate în condiţiile legii. În condiţii similare, Guvernul poate acorda sprijin pentru declararea de municipii noi, prin unificarea unui oras cu una sau mai multe comune din imediata vecinatate.
  (2) Pentru a permite accesul la fondurile structurale acordate de Uniunea Europeana comunelor în care s-au produs scaderi accentuate de populatie, cuprinse în tabelele de la pct. 5.0 şi 5.1 ale anexei nr. IV şi situate în zonele marcate pe harta în anexa nr. V, Guvernul incurajeaza unificarea administrativa a cate doua sau mai multe dintre aceste comune care sunt invecinate, la iniţiativa autorităţilor administraţiei publice locale şi ca urmare a vointei exprimate prin referendum local de către populatia din comunele interesate.
  (2^1) Guvernul sprijină declararea de municipii noi, dacă situaţia economică şi socială a zonei va fi favorizată de acest fapt, prin unificarea unuia sau mai multor municipii cu unul sau mai multe oraşe şi/sau mai multe comune din imediata vecinătate, în limitele aceluiaşi judeţ, pe baza hotărârilor adoptate în acest sens de consiliile locale implicate, ca urmare a acordului populaţiei din unităţile administrativ-teritoriale respective, exprimat prin referendumurile locale desfăşurate în condiţiile legii.
  -------------
  Alin. (2^1) al art. 4 a fost introdus de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 106 din 3 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 375 din 7 iunie 2010.
  (3) Pentru aplicarea dispoziţiilor alin. (1), (2) şi (2^1), Guvernul asigură:
  a) întocmirea, aprobarea şi promovarea de către Ministerul Administraţiei şi Internelor a unor proiecte de lege pentru declararea de oraşe prin unificarea administrativă a două sau mai multe comune sau, după caz, declararea de municipii, prin înglobarea în cadrul unui oraş a mai multe comune sau prin unificarea unuia sau mai multor municipii cu unul sau mai multe oraşe şi/sau mai multe comune din imediata vecinătate, având la bază scrisoarea comună de intenţie a autorităţilor administraţiei publice din unităţile administrativ-teritoriale interesate şi documentaţia corespunzătoare;
  b) sume de la bugetul de stat, pentru cofinanţarea proiectelor de investiţii ale unităţilor administrativ-teritoriale nou-înfiinţate, care beneficiază de fonduri nerambursabile acordate de Uniunea Europeană pentru dezvoltarea infrastructurii locale.
  -------------
  Alin. (3) al art. 4 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 106 din 3 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 375 din 7 iunie 2010.
  (4) Proiecte de lege având ca obiect declararea de oraşe sau municipii în condiţiile alin. (1), (2) şi (2^1) pot fi întocmite şi promovate şi de alţi iniţiatori prevăzuţi de Constituţie, pe baza hotărârilor adoptate în acest sens de consiliile locale implicate, ca urmare a acordului populaţiei din unităţile administrativteritoriale respective, exprimat prin referendumurile locale desfăşurate potrivit legii, fiind aplicabile şi în aceste cazuri prevederile alin. (3) lit. b).
  -------------
  Alin. (4) al art. 4 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 106 din 3 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 375 din 7 iunie 2010.
  -------------
  Art. 4 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 100 din 19 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 27 aprilie 2007.


  Articolul 5

  (1) Organizarea de noi comune se face prin lege, la propunerea consiliului local, în urma consultării prin referendum local a populatiei din unitatea administrativ-teritoriala de la care se preiau localităţile rurale şi a populatiei din unitatile administrativ-teritoriale care preiau localităţile rurale în cauza, pe baza documentatiei prin care se atesta indeplinirea condiţiilor minime cuprinse în anexa nr. IV.
  (2) Documentaţia prevăzută la alin. (1) va cuprinde Fisa comunei propuse să fie infiintata, întocmită conform modelului prezentat în anexa nr. VIII.
  -------------
  Alin. (2) al art. 5 a fost introdus de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 100 din 19 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 27 aprilie 2007.
  (3) Datele din Fisa comunei propuse să fie infiintata, care fac obiectul înregistrărilor oficiale cu prilejul recensamantului populatiei şi al locuintelor, vor fi inscrise atât cu valorile corespunzătoare ultimului recensamant, a caror confirmare se face prin aviz emis de Institutul Naţional de Statistica, cat şi cu valorile actualizate la data întocmirii fisei. În cazul acestora din urma, avizul Institutului Naţional de Statistica se referă doar la populatia înregistrată la data de 1 iulie a anului precedent celui în care este întocmită fisa.
  -------------
  Alin. (3) al art. 5 a fost introdus de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 100 din 19 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 27 aprilie 2007.


  Articolul 5^1

  (1) Unitatile administrativ-teritoriale care se reinfiinteaza sunt delimitate şi marcate teritorial pe baza vechilor hotare existente la data desfiintarii lor şi după un plan cadastral întocmit de initiator şi avizat de oficiul judetean de cadastru şi publicitate imobiliara. Planul cadastral avizat se supune consultării publice, prin referendum local, şi după aprobare va face parte integrantă din legea de aprobare a infiintarii noii unităţi administrativ-teritoriale.
  (2) În cazul unităţilor administrativ-teritoriale nou-înfiinţate, marcarea hotarelor administrativ-teritoriale, precum şi a limitelor intravilanelor se face pe baza planului cadastral întocmit de către initiatori şi avizat de către oficiul judetean de cadastru şi publicitate imobiliara.
  (3) În cazul în care apar divergente în procesul de delimitare teritoriala a doua sau mai multe unităţi administrativ-teritoriale, prefectul mediaza conflictul.
  (4) Dacă în urma procesului de mediere, părţile nu ajung la un acord, planul cadastral se întocmeşte conform solutiei propuse de initiator.
  (5) Consiliile locale supun consultării populatiei, prin referendum local, odata cu hotărârile de înfiinţare a unităţilor administrativ-teritoriale prevăzute la alin. (1) şi (2), şi planurile cadastrale de delimitare teritoriala a acestora.
  (6) Cheltuielile legate de intocmirea şi avizarea planurilor cadastrale fac parte din cheltuielile aferente organizarii referendumului.
  ----------------
  Art. 5^1 a fost introdus de articolul unic din LEGEA nr. 308 din 12 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 24 iulie 2006.

  -------------
  Art. 6 a fost abrogat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 100 din 19 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 27 aprilie 2007.

  Articolul 7

  (1) În vederea dezvoltării echilibrate a teritoriului din zona Capitalei României şi a municipiilor de rangul I sau a municipiilor reşedinţă de judeţ, unităţile administrativ-teritoriale de bază din aceste zone se pot asocia într-un parteneriat voluntar în scopul înfiinţării de zone metropolitane aferente spaţiului urban. Asocierea contribuie la întărirea complementarităţilor între aceste unităţi şi factorii de decizie interesaţi în dezvoltarea teritoriului.
  -------------
  Alin. (1) al art. 7 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 264 din 7 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 877 din 12 decembrie 2011.
  (2) Zonele metropolitane prevăzute la alin. (1) funcţionează ca entităţi independente fără personalitate juridica.
  (3) Zonele metropolitane pot functiona pe un perimetru independent de limitele unităţilor administrativ-teritoriale, stabilit de comun acord de autorităţile administraţiei publice locale.


  Articolul 8

  Asociaţia zonei metropolitane, cu acordul consiliilor locale şi cu consultarea populatiei în condiţiile legii, în a carei raza teritoriala s-a constituit, adopta programul de dezvoltare a zonei.


  Articolul 9

  În vederea optimizarii evolutiei marilor aglomerari urbane, prin lege se pot înfiinţa în cadrul acestora zone de dezvoltare. Legea va prevedea perimetrul, durata de functionare, cadrul instituţional de administrare, precum şi facilitatile acordate.


  Articolul 10

  În vederea protejarii elementelor cadrului natural, a prevenirii extinderii necontrolate a localitatilor urbane şi a asigurarii de spatii de agrement şi recreare, în planurile urbanistice elaborate şi aprobate potrivit legii se va prevedea înfiinţarea de centuri sau zone verzi în jurul Capitalei României şi al municipiilor de rangul I.


  Articolul 11

  Planurile de dezvoltare naţionala, regionale, inclusiv cele transfrontaliere şi de dezvoltare pentru integrarea în spatiul european, precum şi cele sectoriale se vor elabora pe baza prevederilor secţiunilor Planului de amenajare a teritoriului naţional - Cai de comunicatie, Ape, Zone protejate, Reteaua de localităţi, Zone de risc natural, precum şi ale altor secţiuni ale Planului de amenajare a teritoriului naţional aprobate prin lege.


  Articolul 12

  Nerespectarea prevederilor prezentei legi conduce la anularea actelor, inclusiv a masurilor şi prevederilor de dezvoltare enumerate la art. 11.


  Articolul 13

  Autorităţile administraţiei publice centrale şi ale administraţiei publice locale vor coopera pentru asigurarea aplicarii prevederilor prezentei legi.
  Această lege a fost adoptata de Senat în sedinta din 14 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.
  p. PRESEDINTELE SENATULUI,
  DORU IOAN TARACILA
  Această lege a fost adoptata de Camera Deputatilor în sedinta din 12 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.
  PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
  VALER DORNEANU


  Anexa I

  DEFINIREA
  principalilor termeni utilizati
  1. Localitate
  - forma de asezare stabila a populatiei în teritoriu, alcatuind un nucleu de viaţa umana, cu structuri şi marimi variabile, diferentiate în functie de specificul activităţilor de productie dominante ale locuitorilor, caracteristicile organizarii administrativ-teritoriale, numărul de locuitori, caracterul fondului construit, gradul de dotare social-culturala şi de echipare tehnico-edilitara.
  În functie de specificul şi de ponderea activităţii economice dominante, de numărul de locuitori, caracterul fondului construit, densitatea populatiei şi a locuintelor, de nivelul de dotare social-culturala şi de echipare tehnica localităţile se impart în doua mari grupe: localităţi urbane şi localităţi rurale.
  2. Localitate urbana
  - localitate în care majoritatea resurselor de muncă este ocupata în activităţi neagricole cu un nivel diversificat de dotare şi echipare, exercitand o influenţa socioeconomica constanta şi semnificativa asupra zonei inconjuratoare.
  3. Localitate rurala (sat)
  - localitate în care:
  a) majoritatea forţei de muncă se afla concentrata în agricultura, silvicultura, pescuit, oferind un mod specific şi viabil de viaţa locuitorilor săi, şi care prin politicile de modernizare îşi va pastra şi în perspectiva specificul rural;
  b) majoritatea forţei de muncă se afla în alte domenii decat cele agricole, silvice, piscicole, dar care ofera în prezent o dotare insuficienta necesară în vederea declararii ei ca oras şi care, prin politicile de echipare şi de modernizare, va putea evolua spre localităţile de tip urban.
  4. Unităţi administrativ - teritoriale
  - potrivit legii unitatile administrativ-teritoriale sunt comunele, oraşele şi judeţele.
  Unitatile administrativ-teritoriale de baza sunt oraşele şi comunele care cuprind una sau mai multe localităţi.
  5. Oras
  - unitate administrativ-teritoriala de baza alcatuita fie dintr-o singura localitate urbana, fie din mai multe localităţi, dintre care cel puţin una este localitate urbana. Ca unitate administrativ-teritoriala de baza şi ca sistem social-economic şi geografic orasul are doua componente:
  a) componenta teritoriala - intravilanul, care reprezinta suprafaţa de teren ocupata sau destinata construcţiilor şi amenajarilor (de locuit, social-culturale, industriale, de depozitare, de productie, de circulatie, de recreare, de comert etc.) şi extravilanul care reprezinta restul teritoriului administrativ al orasului;
  b) componenta demografica socioeconomica, care consta în grupurile de populatie şi activităţile economice, sociale şi politico-administrative ce se desfăşoară pe teritoriul localităţii.
  Dimensiunile, caracterul şi functiile orasului prezinta mari variatii, dezvoltarea sa fiind strans corelata cu cea a teritoriului caruia îi aparţine.
  Oraşele care prezinta o insemnatate deosebită în viaţa economica, social-politica şi cultural-stiintifica a tarii sau care au condiţii de dezvoltare în aceste direcţii sunt declarate municipii.
  6. Comuna
  - unitate administrativ-teritoriala de baza care cuprinde populatia rurala reunita prin comunitatea de interese şi traditii, alcatuita din unul sau mai multe sate, în functie de condiţiile economice, social-culturale, geografice şi demografice. Satele în care îşi au sediul autorităţile publice ale comunei sunt sate reşedinţa.
  7. Teritoriu administrativ
  - suprafaţa delimitata prin lege pentru judete, municipii, oraşe şi comune. Este constituit din suprafaţa agricola (teren arabil, pasuni şi fanete, vii şi livezi), suprafaţa fondului forestier, suprafaţa ocupata de constructii şi amenajari de infrastructura (cai de comunicatie, altele decat cele aparţinând domeniului public al statului, echipare energetica, lucrari de gospodarire a apelor), ape şi balti şi suprafaţa aferenta intravilanului (constructii şi amenajari), delimitata prin planurile urbanistice.
  8. Retea de localităţi
  - totalitatea localitatilor de pe un teritoriu (naţional, judetean, zona functionala), ale caror existenta şi dezvoltare sunt caracterizate printr-un ansamblu de relatii desfăşurate pe multiple planuri (politico-administrativ, social-cultural, economic etc.). Reteaua de localităţi este constituita din localităţi urbane şi localităţi rurale.
  9. Ierarhizarea functionala a localitatilor urbane şi rurale
  - clasificarea localitatilor pe ranguri în functie de importanţa în retea şi de rolul teritorial,
  - asigurandu-se un sistem de servire a populatiei eficient din punct de vedere economic şi social şi o dezvoltare echilibrata a localitatilor în teritoriu.
  10. Rang
  - expresie a importantei actuale şi în perspectiva imediata a unei localităţi în cadrul retelei din punct de vedere administrativ, politic, social, economic, cultural etc., în raport cu dimensiunile ariei de influenţa polarizate şi cu nivelul de decizie pe care îl implica în alocarea de resurse. Aceasta importanţa trebuie să îşi gaseasca corespondentul şi în nivelul de modernizare.
  11. Zona metropolitana
  - zona constituita prin asociere, pe bază de parteneriat voluntar, între marile centre urbane (Capitala României şi municipiile de rangul I) şi localităţile urbane şi rurale aflate în zona imediata, la distante de până la 30 km, între care s-au dezvoltat relatii de cooperare pe multiple planuri.
  12. Centura verde
  - zona delimitata în jurul Capitalei României şi al municipiilor de rangul I, în vederea protejarii elementelor cadrului natural, a prevenirii extinderii necontrolate a acestor municipii şi a asigurarii spatiilor suplimentare de agrement şi recreare.
  13. Zona de dezvoltare
  - perimetru delimitat în cadrul teritoriului administrativ al unui municipiu sau în cadrul unei zone metropolitane în care se propun unele facilităţi de natura fiscala, în scopul favorizarii dezvoltării economice prin atragerea de investitii de capital strain sau autohton.
  14. Zona de influenţa
  - teritoriul şi localităţile care inconjoara un centru urban şi care sunt influentate direct de evolutia orasului şi de relatiile de interconditionare şi de cooperare care se dezvolta pe linia activităţilor economice, a aprovizionarii cu produse agroalimentare, a accesului la dotarile sociale şi comerciale, a echiparii cu elemente de infrastructura şi cu amenajari pentru odihna, recreere şi turism. Dimensiunile zonei de influenţa sunt în relaţie directa cu marimea şi cu functiunile centrului urban polarizator.
  15. Sistem urban
  - sistem de localităţi invecinate între care se stabilesc relatii de cooperare economica, sociala şi culturala, de amenajare a teritoriului şi de protecţie a mediului, echipare tehnico-edilitara, fiecare pastrandu-şi autonomia administrativa.


  Anexa II

  1.0. Principalii indicatori cantitativi şi calitativi minimali
  de definire a localitatilor urbane*)
  ┌────┬──────────────────────────────────────┬─────────────────────┬────────────┐
  │"Nr.│ Indicatori minimali │ Municipiu │ Oras │
  │crt.│ │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┤
  │1.*)│Numar de locuitori │40.000 │10.000 │
  ├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┤
  │2.*)│Populatia ocupata în activităţi │ │ │
  │ │neagricole (% din totalul │85% │75% │
  │ │populatiei ocupate) │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┤
  │3.*)│Dotarea locuintelor cu instalaţii de │ │ │
  │ │alimentare cu apa │80% │70% │
  ├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┤
  │4.*)│Dotarea locuintelor cu baie şi WC în │ │ │
  │ │locuinta (% din totalul │75% │55% │
  │ │locuintelor) │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┤
  │5.*)│Dotarea locuintelor cu instalatie de │ │ │
  │ │incalzire centrala (% din │45% │35% │
  │ │totalul locuintelor) │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┤
  │6. │Numar de paturi în spitale la 1000 de │ │ │
  │ │locuitori │10 │ 7 │
  ├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┤
  │7. │Numar de medici la 1000 de locuitori │2,3 │1,8 │
  ├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┤
  │8. │Unităţi de invatamant │postliceal │liceal sau │
  │ │ │ │alta forma │
  │ │ │ │de invata- │
  │ │ │ │mant │
  │ │ │ │secundar │
  ├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┤
  │9. │Dotari culturale şi sportive │sali de spectacol, │sali de │
  │ │ │eventual teatre, │spectacol, │
  │ │ │institutii muzicale, │biblioteci │
  │ │ │biblioteci publice, │publice, │
  │ │ │stadion, sali de │spatii │
  │ │ │sport │pentru │
  │ │ │ │activităţi │
  │ │ │ │sportive │
  ├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┤
  │10. │Locuri în hoteluri │100 │50 │
  ├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┤
  │11. │Străzi modernizate (% din lungimea │ │ │
  │ │totala a strazilor) │60% │50% │
  ├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┤
  │12. │Străzi cu retele de distribuţie a apei│ │ │
  │ │(% din lungimea totala │70% │60% │
  │ │a strazilor) │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┤
  │13. │Străzi cu conducte de canalizare │ │ │
  │ │(% din lungimea totala │60% │50% │
  │ │a strazilor) │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┤
  │14. │Epurarea apelor uzate │racordarea la o │racordarea │
  │ │ │statie de epurare │la o statie │
  │ │ │cu treapta mecanica │de epurare │
  │ │ │şi biologica │cu treapta │
  │ │ │ │mecano- │
  │ │ │ │chimica │
  ├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┤
  │15. │Străzi cu retele de hidranti exteriori│ │ │
  │ │pentru stingerea incendiilor │70% │60% │
  │ │(% din lungimea totala a strazilor) │ │ │
  ├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┤
  │16. │Spatii verzi (parcuri, gradini publice│ │ │
  │ │scuaruri) mp/locuitor │15 │10 │
  ├────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────┤
  │17. │Depozit controlat de deseuri cu acces │ │ │
  │ │asigurat │ │ │
  └────┴──────────────────────────────────────┴─────────────────────┴────────────┘

  ----
  *) Vor fi inscrise atât valorile corespunzătoare ultimului recensamant al populatiei şi locuintelor, a caror confirmare se face prin aviz emis de Institutul Naţional de Statistica, cat şi valorile actualizate la data întocmirii fisei. În cazul acestora din urma, avizul Institutului Naţional de Statistica se referă doar la populatia înregistrată la data de 1 iulie a anului precedent celui în care este întocmită fisa.
  --------------
  Tabelul de la pct. 1.0 din anexa II a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 100 din 19 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 27 aprilie 2007.
  2.0. Ierarhizarea localitatilor urbane existente pe ranguri
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Rangul Statutul localităţii Numărul de localităţi
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     0 municipiu, capitala 1
     I municipii 11
    II municipii 81
   III oraşe 172
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
           TOTAL LOCALITATI URBANE: 265
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  3.0. Elemente şi nivel de dotare ale localitatilor urbane de rangul 0 şi ale localitatilor urbane de rangul I
  3.1. Localizare geografica favorabila:
  Situare geostrategica de interes international sau european, constituind centre de dezvoltare şi atractivitate, localizate în lungul axelor majore de cai de comunicatie de importanţa internationala/europeana.
  3.2. Populatie:
  a) numar important de locuitori: minimum 200.000 de locuitori;
  b) formare profesionala de înaltă specializare: forta de muncă cu o calificare superioara şi pregatire continua, caracterizata prin flexibilitate/dinamism;
  c) identitate proprie: identificarea caracterului specific al orasului simultan cu constiinta apartenentei sale la grupa oraşelor de acelasi rang.
  3.3. Accesibilitate:
  La nivel international, paneuropean: accesibilitate directa la reteaua majoră de cai de comunicatii paneuropene (rutiere, feroviare, navale şi aeriene)
  La nivel naţional: accesibilitate la reteaua de cai de comunicatii naţionale (autostrăzi, drumuri expres, cai ferate cu viteza mare/sporita, cai navigabile maritime sau fluviale, porturi, aeroporturi).
  3.4. Functiuni economice: baza economica la înalt nivel tehnologic şi flexibila (sector secundar, servicii productive, social-culturale şi de natura informatica).
  3.5. Nivel de dotare/echipare:
  Localităţile asigura un potenţial de gazduire/primire a unor functii şi echipamente ale caror importanţa, calitate şi capacitate corespund standardelor/cerințelor europene. Caracterul international sau european al acestor localităţi consta în caracterul şi dimensiunea internationala sau europeana a functiilor şi echipamentelor lor.
  3.6. Principalele categorii şi tipuri de dotari, echipamente pentru rangurile 0 şi I:
  - institutii de decizie politica, - Parlament, Guvern, ministere şi alte
    juridica şi economica de importanţa institutii centrale, instante supreme
    internationala, naţionala sau (Curtea Suprema de Justiţie,
    regionala: Curtea Constituţională,
                                            Consiliul Legislativ), ambasade etc.;
                                          - sedii ale administraţiei publice
                                            locale, sedii de servicii
                                            descentralizate în teritoriu ale
                                            ministerelor şi ale altor organe
                                            centrale, judecatorii, tribunale,
                                            parchete, sedii ale organizaţiilor
                                            politice, sedii de sindicat, fundatii,
                                            sedii ale unor organizaţii
                                            neguvernamentale etc.;
  - institutii naţionale şi regionale de - sedii ale filialelor organismelor
    reputatie internationala/europeana internationale, mari institutii
    sau active în domeniul relatiilor naţionale cu caracter ştiinţific
    internationale/europene: de deschidere internationala/
                                            europeana (academie, centre
                                            şi institute naţionale de cercetare
                                            etc.);
                                          - sedii pentru congrese şi conferinte,
                                            sedii pentru expozitii şi targuri,
                                            hoteluri de lux şi de mare capacitate,
                                            scoli internationale, birouri pentru
                                            profesiuni recunoscute pe plan
                                            international, de arbitraj
                                            international etc.
  - institutii straine şi internationale - firme şi bănci straine, diverse alte
    cu sediul permanent: institutii social-economice,
                                            culturale şi stiintifice, organizaţii
                                            internationale neguvernamentale,
                                            institutii stiintifice
                                            straine (scoli, universitati),
                                            consulate şi alte reprezentante
                                            diplomatice, comerciale, turistice
                                            etc.
  - diferite organizaţii cu sucursale, - sedii financiar-bancare, de asigurări,
    filiale şi agentii în sedii ale unor organizaţii
    strainatate: culturale şi stiintifice;
  - alte dotari/echipamente:
        ● educatie, cercetare - universitati, institute de invatamant
          stiintifica: superior diversificate, institute
                                            naţionale de cercetare sau filiale
                                            ale acestora;
        ● sănătate: - clinici universitare şi spitale;
        ● cultura: - muzee, teatre dramatice, de comedie,
                                            de revista, de papusi, opera, ope-
                                            reta, filarmonica, sali de concerte,
                                            sali polivalente, mari biblioteci,
                                            edituri, tipografii;
        ● comert, servicii comerciale - centre de comert şi de afaceri,
          prestate populatiei şi agen- burse de valori şi de marfuri,
          tilor economici: servicii comerciale diversificate
                                            şi de înaltă calitate;
        ● mass-media: - sistem cu raza de difuzare şi
                                            acoperire internationala/europeana
                                            sau regionala, agentii de presa,
                                            posturi naţionale şi regionale de
                                            radio şi televiziune;
        ● sport, agrement: - complexuri sportive, stadioane, sali
                                            de competitii sportive de nivel
                                            international/european, naţional sau
                                            regional, piscine, patinoare
                                            artificiale, baza turistica şi de
                                            agrement diversificata, parcuri,
                                            gradini botanice, zoologice,
                                            cazinouri, cluburi pentru sport şi
                                            agrement etc.;
        ● protectia mediului: - agentii de protecţie a mediului şi
                                            servicii ecologice dotate cu
                                            echipamente specifice pentru
                                            menţinerea unui mediu de calitate
                                            (organizarea auditului
                                            de mediu, igiena urbana etc.);
        ● alimentare cu apa şi cana- - retele de alimentare cu apa, sistem
          lizare: colector de canalizare, statie
                                            de epurare;
        ● culte: - centre ecumenice, mitropolii,
                                            episcopii, arhidioceze, dioceze,
                                            centre ale cultelor autorizate;
        ● transport/comunicatii: - aeroporturi internationale, gari
                                            feroviare racordate la reteaua
                                            europeana, servicii de posta cu
                                            acoperire internationala;
        ● ordine publică, apararea - institutii specifice şi racordate la
          tarii şi siguranţa naţionala: organizaţii internationale.
      3.7. Localităţi urbane de rangul 0
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Nr. Numărul de locuitori
   crt. Localitatea Statutul localităţii la 1 ianuarie 1999
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   1. Bucureşti municipiu Capitala României 2.013.911
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      3.8. Localităţi urbane de rangul I
      Sunt de rangul I urmatoarele localităţi:
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Nr. Numărul de locuitori
   crt. Localitatea Statutul localităţii Judeţul la 1 ianuarie 1999
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   1. Bacau municipiu reşedinţa de judet Bacau 210.469
   2. Brasov municipiu reşedinţa de judet Brasov 314.219
   3. Braila - sistem urban - Braila 233.447
   4. Galaţi municipii reşedinţa de judet Galaţi 328.596
   5. Cluj-Napoca municipiu reşedinţa de judet Cluj 331.476
   6. Constanta municipiu reşedinţa de judet Constanta 342.394
   7. Craiova municipiu reşedinţa de judet Dolj 314.920
   8. Iasi municipiu reşedinţa de judet Iasi 348.489
   9. Oradea municipiu reşedinţa de judet Bihor 221.824
  10. Ploiesti municipiu reşedinţa de judet Prahova 251.981
  11. Timisoara municipiu reşedinţa de judet Timiş 329.111
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      4.0. Elemente şi nivel de dotare ale localitatilor urbane de rangul II
      4.1. Municipii reşedinţa de judet
      4.1.1. Populatie - de la circa 50.000 la circa 200.000 de locuitori
                             - zona de influenţa: circa 200.000-500.000 de
                               locuitori

  4.1.2. Raza de servire: circa 60-80 km
  4.1.3. Accesul la caile de comunicatie: acces direct la cel puţin două sisteme majore de cai de comunicatie (traseu de cale ferata principala, drumuri naţionale ce tranziteaza sau pornesc din acel loc, eventual aeroport, porturi şi/sau gari fluviale)
  4.1.4. Functiuni economice: capacitati de productie diversificate din sectorul secundar şi al serviciilor productive, social-culturale şi informative cu raza de servire prioritar judeteana
    4.1.5. Nivel de dotare-echipare:
  - institutii de decizie politica, - sedii ale administraţiei publice locale;
    administrativa, juridica de sedii de servicii descentralizate în
    importanţa judeteana: teritoriu ale ministerelor şi ale altor
                                          organe centrale neguvernamentale;
                                          sedii de partid, de sindicat, sedii ale
                                          organizaţiilor neguvernamentale;
                                        - judecatorii, tribunale, procuratura,
                                          parchet şi alte institutii juridice;
  - educatie, cercetare stiintifica: - institute de invatamant superior sau
                                          filiale ale acestora, colegii, institute
                                          sau filiale ale unor institute naţionale
                                          de cercetare;
  - sănătate, asistenţa sociala: - spital clinic universitar sau spital
                                          general, spitale de specialitate, statie
                                          de salvare judeteana, asistenţa de
                                          specialitate (boli cronice, persoane cu
                                          handicap, recuperari functionale, centre
                                          psihiatrice), camine de batrani, centre
                                          de recuperare, orfelinate etc.;
  - cultura: - case de cultura cu sali de spectacol,
                                          eventual teatre, sali de concert, de
                                          expozitie, de conferinte, sali
                                          polivalente, cluburi, muzee, biblioteci,
                                          edituri, tipografii etc.;
  - comert, servicii comerciale pre- - centre comerciale, camere de comert,
    state populatiei şi agentilor centre de afaceri, burse de valori
    economici: şi de marfuri, magazine specializate
                                          pentru vanzari cu ridicata şi cu
                                          amanuntul, magazine de prezentare,
                                          servicii diversificate de înaltă
                                          calitate posibilitati de organizare
                                          a unor targuri importante;
  - turism: - hoteluri de 3 stele cu cel puţin 200 de
                                          locuri;
  - mass-media: - mass-media judeteana (posturi de radio
                                          şi de televiziune), publicatii cotidi-
                                          ene sau periodice;
  - finante, bănci, asigurări: - sucursale sau filiale ale unităţilor
                                          financiar-bancare şi de asigurări;
  - sport, agrement: - zone de recreare şi agrement, gradini
                                          zoologice, sali de competitii sportive
                                          de nivel naţional/regional, judetean,
                                          stadioane şi alte dotari diversificate
                                          pentru petrecerea timpului liber şi
                                          sport (sali polivalente, terenuri de
                                          sport, piscine, eventual patinoare
                                          artificiale etc.);
  - protectia mediului: - agentii de protecţie a mediului şi
                                          servicii dotate cu echipamente
                                          specifice pentru menţinerea unui mediu
                                          de calitate şi a igienei urbane;
  - alimentare cu apa şi canalizare: - retele de alimentare cu apa, sistem
                                          colector de canalizare, statie de
                                          epurare;
  - culte: - lacasuri de cult, episcopii, sedii
                                          eparhiale, vicariate, subcentre ale
                                          cultelor autorizate;
  - transport/comunicatii: - gari, autogari, transport în comun,
                                          centrale telefonice automate, fax,
                                          posta etc;
  - ordine, securitate: - institutii specifice cerințelor la nivel
                                          judetean.
      4.2. Alte municipii
      4.2.1. Populatie - de regula între 25.000 şi circa 70.000
                                          de locuitori;
                                        - din zona de influenţa: între circa

  4.2.2. Raza de servire: circa 20 km
  4.2.3. Accesul la caile de comunicatie: acces direct la calea ferata, drum naţional, drum judetean şi accese facile ale localitatilor din zona de influenţa
  4.2.4. Functiuni economice: capacitati de productie diversificate din sectorul secundar şi tertiar, eventual şi din agricultura
  4.2.5. Nivel de dotare-echipare:
  - administratie publică, autorităţi - sedii ale administraţiei publice locale;
    judecătorești, partide politice, judecatorie, parchet, sedii de partid,
    sindicat: de sindicat şi alte asociaţii;
  - educatie, cercetare stiintifica: - gimnazii, licee generale şi de
                                          specialitate, colegii, scoli de maistri;
                                        - filiale ale unor institute de cercetare;
  - sănătate, asistenţa sociala: - spital general, statie de salvare,
                                          dispensar, leagan de copii, crese,
                                          camine de batrani;
  - cultura: - case de cultura, cinematograf,
                                          biblioteci publice, muzee, sali de
                                          expozitie, club etc.
  - comert, servicii comerciale: - unităţi comerciale diversificate:
                                          magazine universale şi specializate,
                                          supermagazine, piaţa agroalimentara;
                                        - unităţi pentru prestări de servicii
                                          diversificate şi/sau flexibile;
  - turism: - hotel de 3 stele cu minimum 50 de
                                          locuri;
  - finante, bănci, asigurări: - sucursale sau filiale ale unităţilor
                                          financiar-bancare şi de asigurări;
  - sport, agrement: - stadioane, terenuri şi sali de sport
                                          (competitii de nivel judetean sau
                                          local), alte spatii destinate sportului,
                                          gradini publice şi alte spatii verzi
                                          amenajate pentru petrecerea timpului
                                          liber;
  - protectia mediului: - servicii dotate cu echipamente specifice
                                          pentru protectia mediului, monitori-
                                          zarea emisiilor poluante şi igiena
                                          urbana;
  - alimentare cu apa şi canalizare: - retele de alimentare cu apa, sistem
                                          colector de canalizare, statie de
                                          epurare;
  - culte: - protopopiate, parohii;
  - transport/comunicatii: - gara, autogara, posta, centrala
                                          telefonica;
  - ordine, securitate: - politie, obiective specifice.

  4.3. Localităţi urbane de rangul II
  Sunt de rangul II urmatoarele localităţi:
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Nr. Numărul de locuitori
   crt. Localitatea Statutul localităţii Judeţul la 1 ianuarie 1999
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   1. Aiud municipiu Alba 28.909
   2. Adjud municipiu Vrancea 20.776
   3. Alba Iulia municipiu reşedinţa de judet Alba 72.615
   4. Alexandria municipiu reşedinţa de judet Teleorman 58.651
   5. Arad municipiu reşedinţa de judet Arad 184.290
   6. Baia Mare municipiu reşedinţa de judet Maramures 150.613
   7. Barlad municipiu Vaslui 78.633
   8. Bistrita municipiu reşedinţa de judet Bistrita-Nasaud 87.355
   9. Blaj municipiu Alba 21.819
  10. Botosani municipiu reşedinţa de judet Botosani 128.591
  11. Brad municipiu Hunedoara 18.075
  12. Buzau municipiu reşedinţa de judet Buzau 147.627
  13. Calafat municipiu Dolj 21.227
  14. Caracal municipiu Olt 39.276
  15. Caransebes municipiu Caraş-Severin 31.199
  16. Carei municipiu Satu Mare 25.590
  17. Calarasi municipiu reşedinţa de judet Calarasi 77.669
  18. Campia Turzii municipiu Cluj 29.852
  19. Campina municipiu Prahova 40.569
  20. Campulung municipiu Arges 43.634
  21. Campulung
      Moldovenesc municipiu Suceava 21.862
  22. Codlea municipiu Brasov 24.814
  23. Curtea de Arges municipiu Arges 34.867
  24. Dej municipiu Cluj 41.120
  25. Deva municipiu reşedinţa de judet Hunedoara 76.498
  26. Dorohoi municipiu Botosani 35.298
  27. Dragasani municipiu Valcea 22.499
  28. Drobeta-Turnu
      Severin municipiu reşedinţa de judet Mehedinti 118.069
  29. Fagaras municipiu Brasov 44.535
  30. Falticeni municipiu Suceava 33.867
  31. Fetesti municipiu Ialomita 36.649
  32. Focsani municipiu reşedinţa de judet Vrancea 98.581
  33. Gherla municipiu Cluj 24.232
  34. Giurgiu municipiu reşedinţa de judet Giurgiu 72.763
  35. Hunedoara municipiu Hunedoara 79.967
  36. Husi municipiu Vaslui 33.320
  37. Lugoj municipiu Timiş 49.028
  38. Mangalia municipiu Constanta 43.924
  39. Medgidia municipiu Constanta 46.783
  40. Medias municipiu Sibiu 62.543
  41. Miercurea-Ciuc municipiu reşedinţa de judet Harghita 46.819
  42. Motru municipiu Gorj 25.860
  43. Odorheiu Secuiesc municipiu Harghita 39.661
  44. Oltenita municipiu Calarasi 31.434
  45. Onesti municipiu Bacau 60.507
  46. Orastie municipiu Hunedoara 24.354
  47. Orsova municipiu Mehedinti 15.379
  48. Pascani municipiu Iasi 45.898
  49. Petrosani municipiu Hunedoara 50.964
  50. Piatra-Neamt municipiu reşedinţa de judet Neamt 124.859
  51. Pitesti municipiu reşedinţa de judet Arges 187.001
  52. Radauti municipiu Suceava 32.151
  53. Ramnicu Sarat municipiu Buzau 42.125
  54. Ramnicu Valcea municipiu reşedinţa de judet Valcea 119.791
  55. Reghin municipiu Mures 38.925
  56. Resita municipiu reşedinţa de judet Caraş-Severin 93.590
  57. Roman municipiu Neamt 81.803
  58. Rosiori de Vede municipiu Teleorman 36.603
  59. Satu Mare municipiu reşedinţa de judet Satu Mare 130.072
  60. Sacele municipiu Brasov 29.967
  61. Sebes municipiu Alba 29.475
  62. Sfîntu Gheorghe municipiu reşedinţa de judet Covasna 66.896
  63. Sibiu municipiu reşedinţa de judet Sibiu 169.299
  64. Sighetu Marmatiei municipiu Maramures 44.433
  65. Sighisoara municipiu Mures 36.222
  66. Slatina municipiu reşedinţa de judet Olt 87.137
  67. Slobozia municipiu reşedinţa de judet Ialomita 56.310
  68. Suceava municipiu reşedinţa de judet Suceava 118.311
  69. Targoviste municipiu reşedinţa de judet Dambovita 99.086
  70. Targu Jiu municipiu reşedinţa de judet Gorj 98.206
  71. Targu Mures municipiu reşedinţa de judet Mures 164.928
  72. Targu Secuiesc municipiu Covasna 22.251
  73. Tarnaveni municipiu Mures 29.828
  74. Tecuci municipiu Galaţi 46.785
  75. Tulcea municipiu reşedinţa de judet Tulcea 95.957
  76. Turnu Magurele municipiu Teleorman 35.527
  77. Turda municipiu Cluj 60.998
  78. Urziceni municipiu Ialomita 19.088
  79. Vaslui municipiu reşedinţa de judet Vaslui 79.070
  80. Vatra Dornei municipiu Suceava 17.864
  81. Zalau municipiu reşedinţa de judet Salaj 71.148
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      5.0. Elemente şi nivel de dotare ale localitatilor urbane de rangul III
  5.1. Populatie: - de regula de la circa 5.000 la circa
                                      30.000 de locuitori;
                                    - din zona de influenţa: între circa 5.000
                                      şi 40.000 de locuitori
  5.2. Raza de servire: circa 10-20 km
  5.3. Accesul la caile de acces direct la drum naţional sau judetean,
       comunicatie: la centrul de rang superior şi legaturi
                                      facile cu localităţile din zona de influenţa
  5.4. Functiuni economice: capacitati de productie din domeniul
                                      secundar (industrie prelucratoare şi con-
                                      structii), tertiar (servicii sociale şi
                                      comerciale) şi primar (industrie extractiva,
                                      agricultura, piscicultura, silvicultura)
  5.5. Nivel de dotare-echipare:
  - administratie publică, - primarie, judecatorie, parchet, tribunal,
    autorităţi judecătorești notariat, sedii pentru diferite asociaţii;
    şi asociaţii:
  - educatie: - invatamant prescolar, primar, gimnazial,
                                      liceal;
  - sănătate, asistenţa sociala: - spital general sau secţie-spital,
                                      maternitate, dispensar policlinic, statie
                                      de salvare, cresa, farmacie, camin de
                                      batrani;
  - cultura: - casa de cultura, cinematograf, biblioteca
                                      publică, muzee, sala de expozitii,
                                      club etc.
  - comert, prestări de servicii: - magazine universale şi magazine speci-
                                      alizate, piaţa agroalimentara;
  - turism: - hotel de doua stele cu minimum 50 de locuri;
  - finante-bănci, asigurări: - sucursale sau filiale de bănci, institutii
                                      de credit şi societăţi de asigurare,
                                      C.E.C.;
  - sport, agrement: - terenuri, eventual stadion mic, sali de
                                      sport, eventual pentru competitii
                                      locale, gradini publice şi alte spatii
                                      verzi amenajate;
  - protectia mediului: - serviciu de protecţie a mediului;
  - alimentare cu apa şi - retele de alimentare cu apa, sistem colector
    canalizare: de canalizare, statie de epurare;
  - culte: - lacas de cult;
  - transport-comunicatii: - autogara, eventual gara, posta, centrala
                                      telefonica;
  - ordine, securitate: - sedii de politie şi de jandarmerie.
      5.6. Localităţi urbane de rangul III*):
      Sunt de rangul III urmatoarele localităţi:
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Numărul de
  crt. Localitatea Statutul localităţii Judeţul locuitori la
                                                                  1 ianuarie 1999
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    1. Abrud oras Alba 6.803
    2. Agnita oras Sibiu 12.115
    3. Alesd oras Bihor 10.852
    4. Anina oras Caraş-Severin 10.594
    5. Aninoasa oras Hunedoara 6.108
    6. Avrig oras Sibiu 16.215
    7. Azuga oras Prahova 6.119
    8. Babadag oras Tulcea 10.878
    9. Baia de Arama oras Mehedinti 5.724
   10. Baia de Aries oras Alba 4.877
   11. Baia Sprie oras Maramures 15.735
   12. Bals oras Olt 23.147
   13. Baraolt oras Covasna 10.464
   14. Basarabi oras Constanta 11.070
   15. Baicoi oras Prahova 20.234
   16. Baile Govora oras Valcea 3.147
   17. Baile Herculane oras Caraş-Severin 6.051
   18. Baile Olanesti oras Valcea 4.814
   19. Baile Tusnad oras Harghita 1.802
   20. Bailesti oras Dolj 22.231
   21. Balan oras Harghita 9.295
   22. Beclean oras Bistrita-Nasaud 12.033
   23. Beius**) oras Bihor 12.089
   24. Beresti oras Galaţi 3.926
   25. Bicaz oras Neamt 8.911
   26. Bocsa oras Caraş-Severin 19.023
   27. Boldesti-Scaeni oras Prahova 11.505
   28. Bolintin-Vale oras Giurgiu 11.464
   29. Borsec oras Harghita 3.109
   30. Borsa oras Maramures 27.247
   31. Breaza oras Prahova 18.863
   32. Brezoi oras Valcea 7.589
   33. Budesti oras Calarasi 9.596
   34. Buftea oras Ilfov 19.617
   35. Buhusi oras Bacau 21.993
   36. Bumbesti-Jiu oras Gorj 11.882
   37. Busteni oras Prahova 11.787
   38. Buzias oras Timiş 8.128
   39. Cavnic oras Maramures 5.494
   40. Calan oras Hunedoara 14.714
   41. Calimanesti- oras Valcea 8.923
       Caciulata
   42. Campeni oras Alba 8.587
   43. Cehu Silvaniei oras Salaj 8.468
   44. Cernavoda oras Constanta 20.514
   45. Chişineu-Criş oras Arad 8.724
   46. Cisnadie oras Sibiu 17.204
   47. Comarnic oras Prahova 13.532
   48. Comăneşti oras Bacau 26.237
   49. Copsa Mica oras Sibiu 5.157
   50. Corabia oras Olt 21.932
   51. Costesti oras Arges 12.091
   52. Covasna oras Covasna 12.306
   53. Cristuru Secuiesc oras Harghita 11.291
   54. Cugir oras Alba 30.244
   55. Curtici oras Arad 9.762
   56. Darabani oras Botosani 12.002
   57. Darmanesti oras Bacau 14.232
   58. Deta oras Timiş 7.059
   59. Draganesti-Olt oras Olt 13.181
   60. Dumbraveni oras Sibiu 8.812
   61. Eforie oras Constanta 9.294
   62. Faget oras Timiş 7.519
   63. Faurei oras Braila 4.626
   64. Fieni oras Dambovita 8.092
   65. Filiasi oras Dolj 20.159
   66. Fundulea oras Calarasi 6.217
   67. Gaesti oras Dambovita 16.598
   68. Geoagiu oras Hunedoara 6.290
   69. Gheorgheni**) oras Harghita 21.245
   70. Gura Humorului oras Suceava 16.740
   71. Hateg oras Hunedoara 12.507
   72. Harlau oras Iasi 12.260
   73. Harsova oras Constanta 11.198
   74. Horezu oras Valcea 7.446
   75. Huedin oras Cluj 9.955
   76. Ianca oras Braila 12.886
   77. Iernut oras Mures 9.833
   78. Ineu oras Arad 10.416
   79. Isaccea oras Tulcea 5.614
   80. Insuratei oras Braila 7.501
   81. Intorsura Buzaului oras Covasna 9.081
   82. Jibou oras Salaj 12.283
   83. Jimbolia oras Timiş 10.497
   84. Lehliu Gara oras Calarasi 6.667
   85. Lipova oras Arad 11.491
   86. Ludus oras Mures 18.647
   87. Lupeni**) oras Hunedoara 31.409
   88. Macin oras Tulcea 11.803
   89. Mărăşeşti oras Vrancea 13.070
   90. Marghita**) oras Bihor 18.650
   91. Mihailesti oras Giurgiu 7.161
   92. Mioveni oras Arges 35.889
   93. Mizil oras Prahova 17.075
   94. Moinesti**) oras Bacau 25.532
   95. Moldova Noua oras Caraş-Severin 15.112
   96. Moreni**) oras Dambovita 22.868
   97. Nadlac oras Arad 8.422
   98. Nasaud oras Bistrita-Nasaud 11.365
   99. Navodari oras Constanta 34.669
  100. Negresti oras Vaslui 10.481
  101. Negresti-Oas oras Satu Mare 16.356
  102. Negru Voda oras Constanta 5.529
  103. Nehoiu oras Buzau 12.650
  104. Novaci oras Gorj 6.151
  105. Nucet oras Bihor 2.851
  106. Ocna Mures oras Alba 15.697
  107. Ocna Sibiului oras Sibiu 4.184
  108. Ocnele Mari oras Valcea 3.591
  109. Odobesti oras Vrancea 7.985
  110. Oravita oras Caraş-Severin 15.222
  111. Otopeni oras Ilfov 10.515
  112. Otelu Rosu oras Caraş-Severin 13.128
  113. Ovidiu oras Constanta 13.458
  114. Panciu oras Vrancea 9.834
  115. Pancota oras Arad 7.418
  116. Petrila oras Hunedoara 28.742
  117. Piatra Olt oras Olt 6.583
  118. Plopeni oras Prahova 10.083
  119. Pogoanele oras Buzau 7.614
  120. Predeal oras Brasov 6.735
  121. Pucioasa oras Dambovita 16.489
  122. Rasnov oras Brasov 16.242
  123. Rovinari oras Gorj 12.603
  124. Rupea oras Brasov 6.246
  125. Salonta**) oras Bihor 20.006
  126. Saveni oras Botosani 8.685
  127. Sangeorz-Bai oras Bistrita-Nasaud 10.702
  128. Sannicolau Mare oras Timiş 13.007
  129. Scornicesti oras Olt 13.751
  130. Sebis oras Arad 6.829
  131. Segarcea oras Dolj 8.704
  132. Seini oras Maramures 9.439
  133. Simeria oras Hunedoara 14.571
  134. Sinaia oras Prahova 14.636
  135. Siret oras Suceava 10.003
  136. Slanic oras Prahova 7.249
  137. Slanic Moldova oras Bacau 5.375
  138. Solca oras Suceava 4.687
  139. Sovata oras Mures 12.219
  140. Strehaia oras Mehedinti 12.564
  141. Sulina oras Tulcea 5.140
  142. Simleu Silvaniei oras Salaj 17.053
  143. Stei oras Bihor 9.466
  144. Talmaciu oras Sibiu 9.147
  145. Tasnad oras Satu Mare 10.188
  146. Targu Bujor oras Galaţi 8.044
  147 Targu Carbunesti oras Gorj 9.338
  148. Targu Frumos oras Iasi 13.763
  149. Targu Lapus oras Maramures 14.139
  150. Targu Neamt oras Neamt 22.634
  151. Targu Ocna oras Bacau 14.184
  152. Techirghiol oras Constanta 7.388
  153. Teius oras Alba 7.338
  154. Titu oras Dambovita 10.711
  155. Toplita**) oras Harghita 16.839
  156. Topoloveni oras Arges 10.329
  157. Tandarei oras Ialomita 14.591
  158. Ticleni oras Gorj 5.205
  159. Uricani oras Hunedoara 12.177
  160. Urlati oras Prahova 11.858
  161. Valea lui Mihai oras Bihor 10.665
  162. Vascau oras Bihor 3.032
  163. Valenii de Munte oras Prahova 13.898
  164. Vanju Mare oras Mehedinti 7.074
  165. Victoria oras Brasov 10.896
  166. Videle oras Teleorman 12.498
  167. Viseu de Sus oras Maramures 18.444
  168. Vlahita oras Harghita 7.392
  169. Vulcan**) oras Hunedoara 33.186
  170. Zarnesti oras Brasov 26.520
  171. Zimnicea oras Teleorman 16.787
  172. Zlatna oras Alba 9.254
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  ---------------
  *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:
  LEGEA nr. 353 din 6 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 18 iunie 2002 prevede:
  "Art. 1
  (1) Comuna Balcesti, judeţul Valcea, se declara oras.
  (2) Satele Benesti, Carlogani, Chirculesti, Gorunesti, Irimesti, Otetelisu, Preotesti şi Satu Poieni apartin orasului Balcesti.
  Art. 2
  Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifica în mod corespunzător."
  LEGEA nr. 429 din 27 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 497 din 10 iulie 2002 prevede:
  "Art. 1
  Comuna Babeni, judeţul Valcea, se declara oras.
  Art. 2
  Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, precum şi anexa nr. II pct. 5.6 la Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - Reteaua de localităţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, se modifica în mod corespunzător."
  LEGEA nr. 674 din 19 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 947 din 23 decembrie 2002 prevede:
  "Art. 1
  Comuna Ghimbav, judeţul Brasov, se declara oras.
  Art. 2
  Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, şi pct. 5.6 din anexa nr. II la Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - Reteaua de localităţi se modifica în mod corespunzător."
  LEGEA nr. 263 din 13 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 19 iunie 2003 prevede:
  "Art. 1
  (1) Comuna Miercurea Nirajului, judeţul Mures, se declara oras.
  (2) Satele Beu, Dumitrestii, Laureni, Mosuni, Sardu Nirajului, Tampa şi Veta apartin orasului Miercurea Nirajului.
  Art. 2
  Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, precum şi pct. 5.6 din anexa nr. II la Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - Reteaua de localităţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, se modifica corespunzător."
  LEGEA nr. 336 din 8 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 498 din 10 iulie 2003 prevede:
  "Art. 1
  (1) Comuna Saliste, judeţul Sibiu, se declara oras.
  (2) Satele Aciliu, Amnas, Crint, Gales, Fantanele, Mag, Sacel, Sibiel şi Vale apartin orasului Saliste.
  Art. 2
  Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, precum şi anexa nr. II pct. 5.6 la Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - Reteaua de localităţi, publicată în Monitorul Oficial al RomĂniei, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, se modifica în mod corespunzător."
  LEGEA nr. 382 din 30 septembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 696 din 6 octombrie 2003 prevede:
  "Art. 1
  (1) Comuna Sarmasu, judeţul Mures, se declara oras.
  (2) Satele Balda, Larga, Morut, Sarmasel, Sarmasel-Gara, Titiana şi Visinelu apartin orasului Sarmasu.
  Art. 2
  Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, precum şi anexa nr. II pct. 5.6 la Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - Reteaua de localităţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, se modifica în mod corespunzător."
  LEGEA nr. 408 din 17 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 740 din 22 octombrie 2003 prevede:
  "Art. 1
  (1) Comuna Roznov, judeţul Neamt, se declara oras.
  (2) Satele Chintinici şi Slobozia apartin orasului Roznov.
  Art. 2
  Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, precum şi anexa nr. II pct. 5.6 la Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - Reteaua de localităţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, cu modificările ulterioare, se modifica în mod corespunzător."
  LEGEA nr. 409 din 17 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 740 din 22 octombrie 2003 prevede:
  "Art. 1
  (1) Comuna Sangeorgiu de Padure, judeţul Mures, se declara oras.
  (2) Satele Bezid, Bezidu Nou şi Lotu apartin orasului Sangeorgiu de Padure.
  Art. 2
  Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, precum şi anexa nr. II pct. 5.6 la Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - Reteaua de localităţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, se modifica în mod corespunzător."
  LEGEA nr. 410 din 17 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 740 din 22 octombrie 2003 prevede:
  "Art. 1
  (1) Comuna Berbesti, judeţul Valcea, se declara oras.
  (2) Satele Damteni, Dealu Alunis, Rosioara, Targu Gangulesti şi Valea Mare apartin orasului Berbesti.
  Art. 2
  Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, precum şi anexa nr. II pct. 5.6 la Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - Reteaua de localităţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, se modifica în mod corespunzător."
  LEGEA nr. 582 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 23 decembrie 2003 prevede:
  "Art. 1
  (1) Comuna Murgeni, judeţul Vaslui, se declara oras.
  (2) Satele Carja, Floreni, Latesti, Raiu, Sarateni, Schineni apartin orasului Murgeni.
  Art. 2
  Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, precum şi pct. 5.6 din anexa nr. II la Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - Reteaua de localităţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, cu modificările ulterioare, se modifica în mod corespunzător."
  LEGEA nr. 583 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 23 decembrie 2003 prevede:
  "Art. 1
  (1) Comuna Santana, judeţul Arad, se declara oras.
  (2) Satul Caporal Alexa aparţine orasului Santana.
  Art. 2
  Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, precum şi pct. 5.6 din anexa nr. II la Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - Reteaua de localităţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, se modifica în mod corespunzător."
  LEGEA nr. 12 din 24 februarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 184 din 3 martie 2004 prevede:
  "Art. 1
  (1) Comuna Sacueni, judeţul Bihor, se declara oras.
  (2) Satele Sacueni, Cadea, Ciocaia, Cubulcut, Olosig, Sannicolau de Munte apartin orasului Sacueni.
  Art. 2
  Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, precum şi pct. 5.6 din anexa nr. II la Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - secţiunea a IV-a "Reteaua de localităţi", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, se modifica în mod corespunzător."
  LEGEA nr. 45 din 17 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 19 martie 2004 prevede:
  "Art. 1
  (1) Comuna Ungheni, judeţul Mures, se declara oras.
  (2) Satele Cerghid, Cerghizel, Moresti, Recea, Sausa şi Vidrasau apartin orasului Ungheni.
  Art. 2
  Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, precum şi pct. 5.6 din anexa nr. II la Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - Reteaua de localităţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, cu modificările ulterioare, se modifica în mod corespunzător."
  LEGEA nr. 79 din 26 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 289 din 1 aprilie 2004 prevede:
  "Art. 1
  (1) Comuna Stefanesti, judeţul Botosani, se declara oras.
  (2) Localităţile componente ale orasului Stefanesti sunt: Stefanesti, Badiuti, Bobulesti, Stanca şi Stefanesti-Sat.
  Art. 2
  Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, precum şi anexa nr. II pct. 5.6 la Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - Reteaua de localităţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, cu modificările ulterioare, se modifica în mod corespunzător."
  LEGEA nr. 80 din 26 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 289 din 1 aprilie 2004 prevede:
  "Art. 1
  (1) Comuna Flamanzi, judeţul Botosani, se declara oras.
  (2) Localităţile componente ale orasului Flamanzi sunt: Flamanzi, Nicolae Balcescu şi Poiana.
  (3) Satele Chitoveni şi Prisacani apartin orasului Flamanzi.
  Art. 2
  Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, precum şi anexa nr. II pct. 5.6 la Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - Reteaua de localităţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, cu modificările ulterioare, se modifica în mod corespunzător."
  LEGEA nr. 81 din 26 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 289 din 1 aprilie 2004 prevede:
  "Art. 1
  (1) Comuna Bucecea, judeţul Botosani, se declara oras.
  (2) Localităţile componente ale orasului Bucecea sunt: Bucecea şi Calinesti.
  (3) Satul Bohoghina aparţine orasului Bucecea.
  Art. 2
  Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, precum şi anexa nr. II pct. 5.6 la Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - Reteaua de localităţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, cu modificările ulterioare, se modifica în mod corespunzător."
  LEGEA nr. 83 din 5 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 7 aprilie 2004 prevede:
  "Art. 1
  (1) Se aprobă declararea ca oraşe a unor comune din judeţele Arad, Arges, Constanta, Dolj, Gorj, Ialomita, Maramures, Olt, Satu Mare, Sibiu, Suceava şi Timiş.
  (2) Denumirea şi componenta comunelor declarate oraşe sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.
  Art. 2
  Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, precum şi pct. 5.6 din anexa nr. II la Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - Reteaua de localităţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, cu modificările ulterioare, se modifica în mod corespunzător.
  Anexa
  ORASELE DECLARATE
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                       Orasul declarat
   Judeţul ───────────────────────────────────────────────────────────────────
                 Denumirea Localităţi componente Sate ce apartin
                                     ale orasului orasului
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      1 2 3 4
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   ARAD PECICA 1. Bodrogu Vechi
                                                          2. Sederhat
                                                          3. Turnu
   ARGES STEFANESTI 1. Stefanesti
                                                          2. Enculesti
                                                          3. Golesti
                                                          4. Izvorani
                                                          5. Stefanestii Noi
                                                          6. Valea Mare-Podgoria
                                                          7. Viisoara
                                                          8. Zavoi
   CONSTANTA BANEASA 1. Faurei
                                                          2. Negureni
                                                          3. Tudor Vladimirescu
   DOLJ DABULENI 1. Chiasu
                BECHET 1. BECHET
   GORJ TURCENI 1. TURCENI 1. Garbovu
                                    2. Jiltu 2. Murgesti
                                                          3. Stramba-Jiu
                                                          4. Valea Viei
                TISMANA 1. TISMANA 1. Celei
                                                          2. Costeni
                                                          3. Gornovita
                                                          4. Isvarna
                                                          5. Pocruia
                                                          6. Racoti
                                                          7. Sohodol
                                                          8. Topesti
                                                          9. Valcele
                                                          10. Vanata
   IALOMITA AMARA
                FIERBINTI-TARG 1. Fierbintii de Jos
                                                          2. Fierbintii de Sus
                                                          3. Grecii de Jos
   MARAMURES SALISTEA DE SUS 1. SALISTEA DE SUS
                SOMCUTA MARE 1. SOMCUTA MARE 1. Buteasa
                                    2. Buciumi 2. Codru Butesii
                                    3. Ciolt 3. Finteusu Mare
                                    4. Hovrila
                                    5. Valenii Somcutei
                TAUTII-MAGHERAUS 1. TAUTII-MAGHERAUS 1. Bozanta Mare
                                    2. Baita 2. Merisor
                                    3. Busag 3. Ulmoasa
                                    4. Nistru
                ULMENI 1. ULMENI 1. Arduzel
                                    2. Tohat 2. Chelinta
                                                          3. Manau
                                                          4. Somes-Uileac
                                                          5. Ticau
                                                          6. Vicea
   OLT POTCOAVA 1. POTCOAVA 1. Potcoava-Falcoeni
                                                          2. Sinesti
                                                          3. Trufinesti
                                                          4. Valea Merilor
   SATU MARE ARDUD 1. Ardud 1. Ardud-Vii
                                    2. Madaras 2. Baba Novac
                                                          3. Gerausa
                                                          4. Saratura
   SIBIU MIERCUREA SIBIULUI 1. Apoldu de Sus
                                                          2. Dobarca
   SUCEAVA BROSTENI 1. BROSTENI 1. Cotargasi
                                    2. Haleasa 2. Darmoxa
                                    3. Lungeni 3. Frasin
                                    4. Neagra 4. Holda
                                                          5. Holdita
                                                          6. Pietroasa
                CAJVANA 1. Codru
                DOLHASCA 1. Budeni
                                                          2. Gulia
                                                          3. Poiana
                                                          4. Poienari
                                                          5. Probota
                                                          6. Silistea Noua
                                                          7. Valea Poienei
                FRASIN 1. FRASIN 1. Doroteia
                                    2. Bucşoaia 2. Plutonita
                LITENI 1. Corni
                                                          2. Roscani
                                                          3. Rotunda
                                                          4. Silistea
                                                          5. Vercicani
                MILISAUTI 1. MILISAUTI 1. Gara
                                    2. Badeuti 2. Lunca
                SALCEA 1. SALCEA 1. Prelipca
                                    2. Mereni
                                    3. Plopeni
                                    4. Varatec
                VICOVU DE SUS 1. VICOVU DE SUS
                                    2. Bivolaria
   TIMIS CIACOVA 1. Cebza
                                                          2. Macedonia
                                                          3. Obad
                                                          4. Petroman
                GATAIA 1. Gataia 1. Butin
                                    2. Sculia 2. Percosova
                                                          3. Semlacu Mare
                                                          4. Semlacu Mic
                RECAS 1. Bazos
                                                          2. Herneacova
                                                          3. Izvin
                                                          4. Nadas
                                                          5. Petrovaselo
                                                          6. Stanciova
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  LEGEA nr. 86 din 5 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 316 din 9 aprilie 2004 prevede:
  "Art. 1
  Comuna Popesti-Leordeni, judeţul Ilfov, se declara oras.
  Art. 2
  Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, precum şi pct. 5.6 din anexa nr. II la Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a Reteaua de localităţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, cu modificările ulterioare, se modifica în mod corespunzător."
  LEGEA nr. 87 din 5 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 316 din 9 aprilie 2004 prevede:
  "Art. 1
  Comuna Voluntari, judeţul Ilfov, se declara oras.
  Art. 2
  Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, precum şi pct. 5.6 din anexa nr. II la Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a Reteaua de localităţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, cu modificările ulterioare, se modifica în mod corespunzător."
  LEGEA nr. 134 din 26 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 376 din 29 aprilie 2004 prevede:
  "Art. 1
  Comuna Cazanesti, judeţul Ialomita, se declara oras.
  Art. 2
  Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, precum şi anexa nr. II, pct. 5.6 la Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional Secţiunea a IV-a - Reteaua de localităţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, cu modificările ulterioare, se modifica în mod corespunzător."
  LEGEA nr. 203 din 25 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 28 mai 2004 prevede:
  "Art. 1
  (1) Comuna Patarlagele, judeţul Buzau, se declara oras, având în componenta localităţile Patarlagele, Calea Chiojdului, Crang, Fundaturile, Gornet, Lunca, Mărunţişu şi Manastirea.
  (2) Satele Muscel, Poienile, Sibiciu de Sus, Stroesti, Valea Lupului, Valea Sibiciului şi Valea Viei apartin orasului Patarlagele.
  Art. 2
  Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, precum şi pct. 5.6 din anexa nr. II la Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - Reteaua de localităţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, cu modificările ulterioare, se modifica în mod corespunzător."
  LEGEA nr. 332 din 8 iulie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 22 iulie 2004 prevede:
  "Art. 1
  Comuna Dragomiresti, judeţul Maramures, se declara oras.
  Art. 2
  Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, precum şi pct. 5.6 din anexa nr. II la Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - Reteaua de localităţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, cu modificările ulterioare, se modifica în mod corespunzător."
  LEGEA nr. 543 din 25 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.149 din 6 decembrie 2004 prevede:
  "Art. 1
  (1) Comuna Racari, judeţul Dambovita, se declara oras.
  (2) Localităţile componente ale orasului Racari sunt: Racari, Ghergani, Mavrodin, Ghimpati, Colacu, Sabiesti, Balanesti şi Stanesti.
  Art. 2
  Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2005.
  Art. 3
  Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifica în mod corespunzător, iar anexa nr. II pct. 5.6 la Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - Reteaua de localităţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, cu modificările ulterioare, se completeaza în mod corespunzător."
  LEGEA nr. 207 din 29 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 578 din 5 iulie 2005 prevede:
  "Art. 1
  (1) Comuna Chitila, judeţul Ilfov, se declara oras.
  (2) Localităţile componente ale comunei Chitila sunt Chitila şi Rudeni.
  Art. 2
  Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, precum şi pct. 5.6 din anexa nr. II la Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - secţiunea a IV-a - Reteaua de localităţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, cu modificările ulterioare, se modifica în mod corespunzător."
  LEGEA nr. 385 din 16 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.155 din 20 decembrie 2005 prevede:
  "Art. 1
  (1) Comuna Podu Iloaiei, judeţul Iasi, se declara oras.
  (2) Localităţile componente ale orasului Podu Iloaiei sunt Podu Iloaiei şi Budai.
  (3) Satele care apartin orasului Podu Iloaiei sunt Cositeni, Holm şi Scobalteni.
  Art. 2
  Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifica, iar pct. 5.6 din anexa nr. II la Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - secţiunea IV - Reteaua de localităţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, cu modificările ulterioare, se completeaza în mod corespunzător."
  LEGEA nr. 413 din 29 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.195 din 30 decembrie 2005 prevede:
  "Art. 1
  Comuna Pantelimon, judeţul Ilfov, se declara oras.
  Art. 2
  Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial al României, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifica, iar pct. 5.6 din anexa nr. II la Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - secţiunea a IV-a "Reteaua de localităţi", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, cu modificările ulterioare, se completeaza în mod corespunzător."
  LEGEA nr. 414 din 29 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.195 din 30 decembrie 2005 prevede:
  "Art. 1
  (1) Comuna Magurele, judeţul Ilfov, se declara oras.
  (2) Localităţile componente ale orasului Magurele sunt: Magurele, Alunisu, Dumitrana, Pruni şi Varteju.
  Art. 2
  Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifica, iar pct. 5.6 din anexa nr. II la Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - secţiunea a IV-a "Reteaua de localităţi", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, cu modificările ulterioare, se completeaza în mod corespunzător."
  LEGEA nr. 415 din 29 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.195 din 30 decembrie 2005 prevede:
  "Art. 1
  Comuna Bragadiru, judeţul Ilfov, se declara oras.
  Art. 2
  Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial al României, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifica, iar pct. 5.6 din anexa nr. II la Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - secţiunea a IV-a "Reteaua de localităţi", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, cu modificările ulterioare, se completeaza în mod corespunzător."
  LEGEA nr. 322 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 21 iulie 2006 prevede:
  "Art. 1
  (1) Comuna Livada, judeţul Satu Mare, se declara oras.
  (2) Localităţile componente ale orasului Livada sunt: Livada, Adrian, Dumbrava şi Livada Mica.
  Art. 2
  Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifica, iar pct. 5.6 din anexa nr. II la Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - Reteaua de localităţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se completeaza în mod corespunzător."
  -------------
  **) Prin LEGEA nr. 580 din 31 octombrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 5 noiembrie 2001, orasul Moinesti, judeţul Bacau, a fost declarat municipiu.
  Prin LEGEA nr. 581 din 31 octombrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 5 noiembrie 2001, orasul Salonta, judeţul Bihor, a fost declarat municipiu.
  Prin LEGEA nr. 494 din 11 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 12 iulie 2002, orasul Toplita, judeţul Harghita, se declara municipiu.
  Prin LEGEA nr. 259 din 13 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 19 iunie 2003, orasul Moreni, judeţul Dambovita, se declara municipiu.
  Prin LEGEA nr. 391 din 30 septembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 696 din 6 octombrie 2003, orasul Beius, judeţul Bihor, se declara municipiu.
  Prin LEGEA nr. 547 din 18 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 917 din 20 decembrie 2003, orasul Lupeni, judeţul Hunedoara, se declara municipiu.
  Prin LEGEA nr. 548 din 18 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 917 din 20 decembrie 2003, orasul Vulcan, judeţul Hunedoara, se declara municipiu.
  Prin LEGEA nr. 584 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 23 decembrie 2003, orasul Gheorgheni, judeţul Harghita, se declara municipiu.
  Prin LEGEA nr. 585 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 23 decembrie 2003, orasul Marghita, judeţul Bihor, se declara municipiu.
  6.0. Zone lipsite de oraşe pe o raza de circa 25-30 km, care necesita acţiuni prioritare pentru dezvoltarea de localităţi cu rol de servire intercomunala
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Zona Judeţul Suprafaţa Numărul Numărul Numărul
                                     orientativa de locuitori de de
                                         (ha) la 1 ianuarie comune sate
                                                     1999
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Zona 1 Constanta 147.156 25.769 8 31
            Tulcea 181.397 39.719 14 52
                  Total zona 1 328.553 65.488 22 83
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Zona 2 Constanta 157.150 36.160 11 51
                  Total zona 2 157.150 36.160 11 51
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Zona 3 Braila 36.115 13.774 4 15
            Calarasi 30.834 11.896 2 6
            Ialomita 80.898 30.857 10 26
                  Total zona 3 147.847 56.527 16 47
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Zona 4 Arges 84.586 42.396 13 52
            Olt 57.019 32.323 10 27
            Teleorman 82.339 44.999 14 50
                  Total zona 4 223.944 119.718 37 129
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Zona 5 Dolj 177.423 101.701 21 52
                  Total zona 5 177.423 101.701 21 52
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Zona 6 Dolj 33.764 12.432 4 41
            Gorj 65.823 36.148 11 74
            Valcea 184.012 118.507 35 279
                  Total zona 6 283.599 167.087 50 394
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Zona 7 Dolj 102.778 38.230 17 72
            Mehedinti 79.882 38.714 11 31
                  Total zona 7 182.660 76.944 28 103
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Zona 8 Arad 152.554 30.200 12 83
            Timiş 53.713 7.016 6 28
                  Total zona 8 206.267 37.216 18 111
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Zona 9 Arad 29.019 8.329 3 19
            Bihor 75.393 37.007 10 60
                  Total zona 9 104.412 42.336 13 79
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Zona 10 Salaj 111.983 31.469 13 70
                  Total zona 10 111.983 31.469 13 70
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Zona 11 Maramures 41.417 24.173 5 33
            Salaj 48.481 14.035 7 52
                  Total zona 11 89.898 38.208 12 85
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Zona 12 Bistrita-Nasaud 82.187 31.459 11 67
            Cluj 44.716 19.054 8 42
            Mures 68.322 40.952 14 104
                  Total zona 12 195.225 91.207 33 213
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Zona 13 Botosani 118.290 73.208 17 89
            Iasi 59.072 29.437 7 39
                  Total zona 13 177.362 102.645 24 128
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Zona 14 Iasi 49.789 31.724 9 31
            Vaslui 46.054 24.723 8 41
                  Total zona 14 95.843 56.447 17 72
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Zona 15 Bacau 134.037 66.819 20 176
            Iasi 43.213 35.951 8 50
            Neamt 22.398 12.710 4 28
            Vaslui 222.906 99.720 28 198
                  Total zona 15 422.554 215.200 60 452
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Zona 16 Buzau 159.832 96.782 29 241
            Vrancea 228.597 75.311 22 149
                  Total zona 16 388.429 172.093 51 390
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Zona 17 Braila 59.288 15.372 7 27
            Buzau 13.203 4.506 2 5
            Galaţi 94.792 72.921 13 26
            Vrancea 33.965 13.966 4 17
                  Total zona 17 201.248 106.765 26 75
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  NOTĂ:
  Reprezentarea grafica a zonelor cuprinse în prezenta anexa este redata în anexa nr. III.
  6.1. Zone lipsite de oraşe pe o raza de circa 25-30 km, care necesita acţiuni prioritare pentru dezvoltarea de localităţi cu rol de servire intercomunala
                    LISTA CUPRINZAND COMUNELE
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Zona Judeţul Denumirea comunei
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Zona 1 Constanta 1. Cogealac
                                           2. Crucea
                                           3. Mihai Viteazu
                                           4. Nicolae Balcescu
                                           5. Pantelimon
                                           6. Silistea
                                           7. Targusor
                                           8. Vulturu
            Tulcea 1. Baia
                                           2. Beidaud
                                           3. Casimcea
                                           4. Cerna
                                           5. Ciucurova
                                           6. Daeni
                                           7. Dorobantu
                                           8. Hamcearca
                                           9. Horia
                                          10. Izvoarele
                                          11. Ostrov
                                          12. Peceneaga
                                          13. Stejaru
                                          14. Topolog
                    ───────────────────────────────────────────────────
                     Total zona 1: 22 de comune
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Zona 2 Constanta 1. Adamclisi
                                           2. Aliman
                                           3. Baneasa*)
                                           4. Cobadin
                                           5. Deleni
                                           6. Dobromir
                                           7. Dumbraveni
                                           8. Independenta
                                           9. Ion Corvin
                                          10. Lipnita
                                          11. Oltina
                    ───────────────────────────────────────────────────
                     Total zona 2: 11 comune
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Zona 3 Braila 1. Ciocile
                                           2. Ciresu
                                           3. Rosiori
                                           4. Ulmu
            Calarasi 1. Dragalina
                                           2. Dragos Voda
            Ialomita 1. Axintele
                                           2. Balaciu
                                           3. Cazanesti*)
                                           4. Ciochina
                                           5. Cocora
                                           6. Grindu
                                           7. Munteni-Buzau
                                           8. Reviga
                                           9. Salcioara
                                          10. Sfîntu Gheorghe
                    ───────────────────────────────────────────────────
                     Total zona 3: 16 comune
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Zona 4 Arges 1. Barla
                                           2. Caldararu
                                           3. Harsesti
                                           4. Izvoru
                                           5. Mirosi
                                           6. Mozaceni
                                           7. Negrasi
                                           8. Popesti
                                           9. Recea
                                          10. Slobozia
                                          11. Stefan cel Mare
                                          12. Teiu
                                          13. Ungheni
            Olt 1. Crampoia
                                           2. Icoana
                                           3. Mihaesti
                                           4. Movileni
                                           5. Nicolae Titulescu
                                           6. Radomiresti
                                           7. Seaca
                                           8. Serbanesti
                                           9. Tufeni
                                          10. Valeni
            Teleorman 1. Balaci
                                           2. Ciolanesti
                                           3. Dobrotesti
                                           4. Gratia
                                           5. Necsesti
                                           6. Poeni
                                           7. Sarbeni
                                           8. Scurtu Mare
                                           9. Silistea
                                          10. Silistea-Gumesti
                                          11. Tatarastii de Jos
                                          12. Tatarastii de Sus
                                          13. Trivalea-Mosteni
                                          14. Zambreasca
                    ───────────────────────────────────────────────────
                     Total zona 4: 37 de comune
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Zona 5 Dolj 1. Amarastii de Jos
                                           2. Amarastii de Sus
                                           3. Apele Vii
                                           4. Barca
                                           5. Bechet*)
                                           6. Bistret
                                           7. Castranova
                                           8. Calarasi
                                           9. Celaru
                                          10. Daneti
                                          11. Dabuleni*)
                                          12. Diosti
                                          13. Dobresti
                                          14. Gangiova
                                          15. Gighera
                                          16. Goicea
                                          17. Macesu de Sus
                                          18. Macesu de Jos
                                          19. Marsani
                                          20. Ostroveni
                                          21. Sadova
                    ───────────────────────────────────────────────────
                     Total zona 5: 21 de comune
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Zona 6 Dolj 1. Bulzesti
                                           2. Farcas
                                           3. Melinesti
                                           4. Murgasi
            Gorj 1. Berlesti
                                           2. Bustuchin
                                           3. Capreni
                                           4. Cruset
                                           5. Danciulesti
                                           6. Hurezani
                                           7. Logresti
                                           8. Stejari
                                           9. Stoina
                                          10. Turburea
                                          11. Tantareni
            Valcea 1. Alunu
                                           2. Amarasti
                                           3. Babeni*)
                                           4. Balcesti*)
                                           5. Berbesti*)
                                           6. Copaceni
                                           7. Danicei
                                           8. Dragoesti
                                           9. Fauresti
                                          10. Fartatesti
                                          11. Galicea
                                          12. Ghioroiu
                                          13. Glavile
                                          14. Gradistea
                                          15. Gusoeni
                                          16. Ionesti
                                          17. Ladesti
                                          18. Lapusata
                                          19. Livezi
                                          20. Mateesti
                                          21. Maciuca
                                          22. Olanu
                                          23. Orlesti
                                          24. Pesceana
                                          25. Popesti
                                          26. Roesti
                                          27. Rosiile
                                          28. Scundu
                                          29. Sinesti
                                          30. Stanesti
                                          31. Stoilesti
                                          32. Sirineasa
                                          33. Tetoiu
                                          34. Valea Mare
                                          35. Zatreni
                    ───────────────────────────────────────────────────
                     Total zona 6: 50 de comune
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Zona 7 Dolj 1. Botosesti-Paia
                                           2. Brabova
                                           3. Carpen
                                           4. Cernatesti
                                           5. Gogosu
                                           6. Grecesti
                                           7. Orodel
                                           8. Plenita
                                           9. Predesti
                                          10. Salcuta
                                          11. Seaca de Padure
                                          12. Secu
                                          13. Sopot
                                          14. Terpezita
                                          15. Vartop
                                          16. Vela
                                          17. Verbita
            Mehedinti 1. Balacita
                                           2. Bacles
                                           3. Cujmir
                                           4. Darvari
                                           5. Garla Mare
                                           6. Gruia
                                           7. Obarsia de Camp
                                           8. Oprisor
                                           9. Pristol
                                           10. Salcia
                                           11. Vânători
                    ───────────────────────────────────────────────────
                     Total zona 7: 28 de comune
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Zona 8 Arad 1. Bata
                                            2. Birchis
                                            3. Barzava
                                            4. Brazii
                                            5. Gurahont
                                            6. Halmagiu
                                            7. Halmagel
                                            8. Petris
                                            9. Plescuta
                                           10. Savarsin
                                           11. Varadia de Mures
                                           12. Vârfurile
            Timiş 1. Bara
                                            2. Bogda
                                            3. Brestovat
                                            4. Ghizela
                                            5. Masloc
                                            6. Secas
                    ───────────────────────────────────────────────────
                     Total zona 8: 18 comune
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Zona 9 Arad 1. Apateu
                                            2. Craiva
                                            3. Hasmas
            Bihor 1. Capalna
                                            2. Ceica
                                            3. Cociuba Mare
                                            4. Dragesti
                                            5. Holod
                                            6. Lazareni
                                            7. Olcea
                                            8. Sambata
                                            9. Soimi
                                           10. Tinca
                    ───────────────────────────────────────────────────
                     Total zona 9: 13 comune
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Zona 10 Salaj 1. Almasu
                                            2. Buciumi
                                            3. Cizer
                                            4. Cuzaplac
                                            5. Dragu
                                            6. Fildu de Jos
                                            7. Halmasd
                                            8. Hida
                                            9. Plopis
                                           10. Sag
                                           11. Sanmihaiu Almasului
                                           12. Valcău de Jos
                                           13. Zimbor
                    ───────────────────────────────────────────────────
                     Total zona 10: 13 comune
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Zona 11 Maramures 1. Boiu Mare
                                            2. Miresu Mare
                                            3. Somcuta Mare*)
                                            4. Ulmeni*)
                                            5. Valea Chioarului
            Salaj 1. Galgau
                                            2. Ileanda
                                            3. Letca
                                            4. Lozna
                                            5. Poiana Blenchii
                                            6. Rus
                                            7. Zalha
                    ───────────────────────────────────────────────────
                     Total zona 11: 12 comune
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Zona 12 Bistrita-Nasaud 1. Budesti
                                            2. Chiochis
                                            3. Galaţii Bistritei
                                            4. Lechinta
                                            5. Matei
                                            6. Miceştii de Campie
                                            7. Milas
                                            8. Silivasu de Campie
                                            9. Sanmihaiu de Campie
                                           10. Teaca
                                           11. Urmenis
            Cluj 1. Buza
                                            2. Camarasu
                                            3. Catina
                                            4. Frata
                                            5. Geaca
                                            6. Mociu
                                            7. Palatca
                                            8. Suatu
            Mures 1. Band
                                            2. Cozma
                                            3. Craiesti
                                            4. Faragau
                                            5. Grebenisu de Campie
                                            6. Mihesu de Campie
                                            7. Pogaceaua
                                            8. Raciu
                                            9. Sarmasu*)
                                           10. Sanpetru de Campie
                                           11. Saulia
                                           12. Sincai
                                           13. Valea Larga
                                           14. Zau de Campie
                    ───────────────────────────────────────────────────
                     Total zona 12: 33 de comune
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Zona 13 Botosani 1. Albeşti
                                            2. Calarasi
                                            3. Dobarceni
                                            4. Durnesti
                                            5. Flamanzi*)
                                            6. Frumusica
                                            7. Hlipiceni
                                            8. Lunca
                                            9. Mihalaseni
                                           10. Prajeni
                                           11. Rauseni
                                           12. Ripiceni
                                           13. Romanesti
                                           14. Santa Mare
                                           15. Stefanesti*)
                                           16. Todireni
                                           17. Trusesti
            Iasi 1. Andrieseni
                                            2. Bivolari
                                            3. Gropnita
                                            4. Probota
                                            5. Sipote
                                            6. Trifesti
                                            7. Vladeni
                    ───────────────────────────────────────────────────
                     Total zona 13: 24 de comune
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Zona 14 Iasi 1. Ciortesti
                                            2. Costuleni
                                            3. Cozmesti
                                            4. Dolhesti
                                            5. Gorban
                                            6. Grozesti
                                            7. Mosna
                                            8. Prisacani
                                            9. Raducaneni
            Vaslui 1. Arsura
                                            2. Botesti
                                            3. Bunesti-Averesti
                                            4. Codaesti
                                            5. Danesti
                                            6. Dranceni
                                            7. Miclesti
                                            8. Tacuta
                    ───────────────────────────────────────────────────
                     Total zona 14: 17 comune
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Zona 15 Iasi 1. Dagata
                                            2. Ipatele
                                            3. Mironeasa
                                            4. Scanteia
                                            5. Scheia
                                            6. Tansa
                                            7. Tibana
                                            8. Tibanesti
            Neamt 1. Bozieni
                                            2. Oniceni
                                            3. Poienari
                                            4. Valea Ursului
            Bacau 1. Colonesti
                                            2. Corbasca
                                            3. Dealu Morii
                                            4. Filipeni
                                            5. Gaiceana
                                            6. Glavanesti
                                            7. Horgesti
                                            8. Huruiesti
                                            9. Izvoru Berheciului
                                           10. Lipova
                                           11. Motoseni
                                           12. Oncesti
                                           13. Parincea
                                           14. Pancesti
                                           15. Plopana
                                           16. Podu Turcului
                                           17. Rachitoasa
                                           18. Stanisesti
                                           19. Tatarasti
                                           20. Vultureni
            Vaslui 1. Albeşti
                                            2. Alexandru Vlahuţă
                                            3. Banca
                                            4. Berezeni
                                            5. Blagesti
                                            6. Bogdanesti
                                            7. Bogdanita
                                            8. Costesti
                                            9. Dimitrie Cantemir
                                           10. Dragomiresti
                                           11. Falciu
                                           12. Gagesti
                                           13. Gherghesti
                                           14. Hoceni
                                           15. Iana
                                           16. Ivanesti
                                           17. Lunca Banului
                                           18. Malusteni
                                           19. Murgeni*)
                                           20. Poienesti
                                           21. Puiesti
                                           22. Pungesti
                                           23. Rosiesti
                                           24. Suletea
                                           25. Vetrisoaia
                                           26. Viisoara
                                           27. Voinesti
                                           28. Vutcani
                    ───────────────────────────────────────────────────
                      Total zona 15: 60 de comune
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Zona 16 Buzau 1. Beceni
                                            2. Berca
                                            3. Bisoca
                                            4. Bozioru
                                            5. Braesti
                                            6. Buda
                                            7. Calvini
                                            8. Canesti
                                            9. Catina
                                           10. Cernatesti
                                           11. Chiliile
                                           12. Cislau
                                           13. Cozieni
                                           14. Lopatari
                                           15. Magura
                                           16. Margaritesti
                                           17. Manzalesti
                                           18. Murgesti
                                           19. Odaile
                                           20. Pardosi
                                           21. Panatau
                                           22. Patarlagele*)
                                           23. Parscov
                                           24. Sarulesti
                                           25. Scortoasa
                                           26. Tisau
                                           27. Valea Salciei
                                           28. Vintila Voda
                                           29. Viperesti
            Vrancea 1. Andreiasu de Jos
                                            2. Barsesti
                                            3. Chiojdeni
                                            4. Campuri
                                            5. Dumitresti
                                            6. Gura Calitei
                                            7. Jitia
                                            8. Mera
                                            9. Naruja
                                           10. Nereju
                                           11. Nistoresti
                                           12. Paltin
                                           13. Poiana Cristei
                                           14. Racoasa
                                           15. Reghiu
                                           16. Soveja
                                           17. Tulnici
                                           18. Valea Sarii
                                           19. Vidra
                                           20. Vintileasca
                                           21. Vizantea Livezi
                                           22. Vrancioaia
                    ───────────────────────────────────────────────────
                     Total zona 16: 51 de comune
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Zona 17 Braila 1. Gemenele
                                            2. Maxineni
                                            3. Racovita
                                            4. Ramnicelu
                                            5. Romanu
                                            6. Salcia Tudor
                                            7. Scortaru Nou
            Buzau 1. Balta Alba
                                            2. Valcelele
            Galaţi 1. Costache Negri
                                            2. Cuca
                                            3. Cudalbi
                                            4. Foltesti
                                            5. Frumusita
                                            6. Fundeni
                                            7. Grivita
                                            8. Ivesti
                                            9. Liesti
                                           10. Mastacani
                                           11. Pechea
                                           12. Rediu
                                           13. Scanteiesti
            Vrancea 1. Balesti
                                            2. Ciorasti
                                            3. Maicanesti
                                            4. Nanesti
                    ───────────────────────────────────────────────────
                     Total zona 17: 26 de comune
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────

  NOTĂ:
  Reprezentarea grafica a localitatilor urbane cuprinse în prezenta anexa este redata în anexa nr. III.
  -------------
  *) A se vedea NOTA C.T.C.E. de la pct. 5.6 din anexa 2.


  Anexa III

  Reprezentarea grafica a localitatilor urbane cuprinse în ANEXA 2 este redata în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 408 din 24 iulie 2001.


  Anexa IV

                           LOCALITATI RURALE
      1.0. Ierarhizarea localitatilor rurale pe ranguri
      Ierarhizarea localitatilor rurale pe ranguri este urmatoarea:
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Nr. Rangul Statutul localităţii
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   1.1. IV sate reşedinţa de comuna
   1.2 V sate componente ale comunelor şi sate
                                       aparţinând municipiilor sau oraşelor
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  2.0. Elemente şi nivel de dotare ale localitatilor rurale de rang IV
  Rangul IV este atribuit satelor reşedinţa de comuna. Dotarile minime obligatorii necesare în vederea servirii tuturor satelor din cadrul comunei respective sunt:
  - sediu de primarie;
  - grădiniţa, şcoala primara şi gimnaziala;
  - dispensar medical, farmacie sau punct farmaceutic;
  - posta, servicii telefonice;
  - sediu de politie şi de jandarmerie;
  - camin cultural cu biblioteca;
  - magazin general, spatii pentru servicii;
  - teren de sport amenajat;
  - parohie;
  - cimitir;
  - statie/halta C.F. sau statie de transport auto;
  - dispensar veterinar;
  - sediu al serviciului de pompieri;
  - puncte locale pentru depozitarea controlata a deseurilor;
  - alimentare cu apa prin cismele stradale.
  3.0. Elemente şi nivel de dotare ale localitatilor rurale de rang V
  Rangul V este atribuit satelor componente ale comunelor şi satelor aparţinând municipiilor sau oraşelor. Existenta unor dotari publice sau comerciale şi dimensiunea acestora sunt determinate de numărul de locuitori şi de specificul asezarii. Dotarile minime obligatorii în satele având peste 200 de locuitori sunt:
  - şcoala primara;
  - punct sanitar;
  - magazin pentru comert alimentar şi nealimentar.
  Aceste dotari sunt necesare şi în cazul satelor având o populatie de până la 200 de locuitori, când satele respective sunt izolate, situate la distante de peste 3-5 km faţă de satul cel mai apropiat care dispune de astfel de dotari.
  4.0. Condiţii necesare pentru înfiinţarea de comune
  ┌─────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │1 *) │Numar de locuitori - minimum 1.500 │
  ├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 2 *)│Populatia ocupata în activităţi neagricole (% din totalul populatiei │
  │ │ocupate) minimum 25% │
  ├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 3 *)│Locuinte construite după anul 1960 (% din numărul total de locuinte) │
  │ │minimum 45% │
  ├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 4. │Potenţial economic care să asigure echilibrul bugetar al comunei │
  ├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 5. │Legaturi între satul-reşedinţa de comuna şi celelalte sate pe drumuri │
  │ │publice modernizate/cu imbracaminti usoare (% din totalul drumurilor) │
  ├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 6. │Situarea fiecaruia dintre satele componente ale comunei propuse spre │
  │ │înfiinţare la distanta mai mare de 5 km faţă de actualul sat-reşedinţa │
  │ │de comuna │
  ├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 7. │Reducerea distantei totale între satele componente ale comunei propuse │
  │ │spre înfiinţare şi actualul sat-reşedinţa, în raport cu distanta totala │
  │ │dintre acestea şi satul-reşedinţa al comunei înfiinţate - minimum 15 km │
  ├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 8. │Spatii construite pentru institutii şi dotari: │
  │ │- primarie │
  │ │- şcoala primara şi gimnaziala │
  │ │- dispensar uman, farmacie sau punct farmaceutic │
  │ │- post de politie │
  │ │- statie/halta CF sau statie transport auto │
  ├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │*) După declararea noii comune, este necesară completarea dotarilor │
  │ │minime obligatorii în satul-reşedinţa de comuna, conform pct. 2.0. │
  └─────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

  ----
  *) Vor fi inscrise atât valorile corespunzătoare ultimului recensamant al populatiei şi locuintelor, a caror confirmare se face prin aviz emis de Institutul Naţional de Statistica, cat şi valorile actualizate la data întocmirii fisei. În cazul acestora din urma, avizul se referă doar la populatia înregistrată la data de 1 iulie a anului precedent celui în care este întocmită fisa."
  Condiţiile menţionate la pct. 4.0 trebuie să fie indeplinite şi de comuna care rămâne după desprinderea unei comune noi.
  Principalii indicatori cantitativi şi calitativi minimali de definire a localitatilor urbane prevăzuţi în anexa nr. II trebuie să fie indepliniti şi în cazul oraşelor sau municipiilor din care s-au desprins noi comune.
  ---------------
  Tabelul de la pct. 4.0 din anexa IV a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 100 din 19 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 27 aprilie 2007.
  5.0. Comune în care s-au produs scaderi accentuate de populatie în perioada 1966-1998, care necesita acţiuni de sprijin şi revitalizare
  ┌───┬───────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ │ │ Comune cu scaderi de populatie │
  │ │ ├───────────────────────────────┬──────────────────────────────┤
  │ │ │ Scaderi de 30,0-50,0% │ Scaderi de peste 50% │
  │ │ ├────────┬───────┬──────┬───────┼───────┬───────┬──────┬───────┤
  │Nr.│ │ Numărul│ % │ % │ % │Numărul│ % │ % │ % │
  │crt│ Judeţul │ de │ din │ din │ din │ de │ din │ din │ din │
  │ │ │ comune │numărul│supra-│ popu- │comune │numărul│supra-│ popu- │
  │ │ │ │ total │faţa │ latia │ │ total │faţa │ latia │
  │ │ │ │ de │totala│ rurala│ │ de │totala│ rurala│
  │ │ │ │comune │ │ │ │comune │ │ │
  ├───┼───────────┼────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
  │ 1.│Alba │ 25 │ 38,5 │ 36,0│ 29,6 │ 10 │ 15,3 │13,4 │ 7,1 │
  │ 2.│Arad │ 19 │ 28,4 │ 34,0│ 20,7 │ 5 │ 7,5 │ 8,0 │ 2,6 │
  │ 3.│Arges │ 21 │ 22,6 │ 23,6│ 18,6 │ 2 │ 2,1 │13,2 │ 1,4 │
  │ 4.│Bacau │ 14 │ 17,7 │ 13,6│ 10,2 │ 1 │ 1,3 │ 0,9 │ 0,4 │
  │ 5.│Bihor │ 27 │ 31,4 │ 27,4│ 24,1 │ 1 │ 1,2 │ 1,7 │ 0,7 │
  │ 6.│Bistrita- │ 5 │ 9,4 │ 8,4│ 6,8 │ 4 │ 7,5 │ 4,4 │ 3,2 │
  │ │Nasaud │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ 7.│Botosani │ 33 │ 48,5 │ 47,6│ 39,7 │ - │ - │ - │ - │
  │ 8.│Brasov │ 13 │ 30,2 │ 37,3│ 20,2 │ 2 │ 4,7 │ 3,4 │ 1,6 │
  │ 9.│Braila │ 17 │ 43,6 │ 43,3│ 35,1 │ 2 │ 5,1 │ 3,4 │ 2,1 │
  │10.│Buzau │ 31 │ 38,3 │ 34,0│ 28,1 │ 4 │ 4,9 │ 2,0 │ 1,2 │
  │11.│Caras- │ 24 │ 34,8 │ 34,5│ 27,7 │ 7 │ 10,1 │ 5,8 │ 4,7 │
  │ │Severin │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │12.│Calarasi │ 16 │ 33,3 │ 34,6│ 28,1 │ 4 │ 8,3 │ 6,9 │ 3,9 │
  │13.│Cluj │ 30 │ 40,5 │ 42,9│ 34,5 │ 18 │ 24,3 │24,2 │ 12,9 │
  │14.│Constanta │ 11 │ 20,4 │ 22,2│ 14,0 │ 3 │ 5,5 │ 3,8 │ 1,7 │
  │15.│Covasna │ 2 │ 6,1 │ 2,5│ 2,5 │ - │ - │ - │ - │
  │16.│Dambovita │ 1 │ 1,3 │ 1,6│ 0,5 │ - │ - │ - │ - │
  │17.│Dolj │ 36 │ 38,3 │ 36,2│ 28,5 │ 5 │ 5,3 │ 5,2 │ 2,6 │
  │18.│Galaţi │ 17 │ 30,3 │ 28,8│ 16,2 │ 1 │ 1,8 │ 1,1 │ 0,7 │
  │19.│Giurgiu │ 14 │ 30,4 │ 31,9│ 24,0 │ 5 │ 10,9 │13,2 │ 6,3 │
  │20.│Gorj │ 2 │ 3,2 │ 1,9│ 1,6 │ - │ - │ - │ - │
  │21.│Harghita │ 7 │ 14,3 │ 16,0│ 8,9 │ 1 │ 2,0 │ 1,3 │ 0,6 │
  │22.│Hunedoara │ 19 │ 33,9 │ 31,7│ 29,4 │ 10 │ 17,8 │13,9 │ 7,8 │
  │23.│Ialomita │ 21 │ 42,8 │ 37,8│ 32,2 │ 3 │ 6,1 │ 7,9 │ 2,9 │
  │24.│Iasi │ 12 │ 14,1 │ 11,6│ 7,8 │ 1 │ 1,2 │ 0,5 │ 0,3 │
  │25.│Ilfov │ 3 │ 7,9 │ 9,6│ 3,0 │ - │ - │ - │ - │
  │26.│Maramures │ 5 │ 8,1 │ 5,2│ 2,8 │ - │ - │ - │ - │
  │27.│Mehedinti │ 24 │ 40,7 │ 38,9│ 33,0 │ 7 │ 11,8 │12,5 │ 7,8 │
  │28.│Mures │ 27 │ 30,0 │ 22,2│ 19,4 │ 8 │ 8,9 │ 6,1 │ 3,9 │
  │29.│Neamt │ 10 │ 14,3 │ 9,8│ 8,3 │ - │ - │ - │ - │
  │30.│Olt │ 16 │ 17,0 │ 19,7│ 13,2 │ 2 │ 2,1 │ 1,6 │ 0,8 │
  │31.│Prahova │ 5 │ 5,8 │ 3,5│ 2,1 │ 1 │ 1,2 │ 0,6 │ 0,2 │
  │32.│Satu Mare │ 23 │ 41,0 │ 47,6│ 30,0 │ - │ - │ - │ - │
  │33.│Salaj │ 27 │ 49,0 │ 54,8│ 45,1 │ 6 │ 10,9 │11,7 │ 5,4 │
  │34.│Sibiu │ 15 │ 28,3 │ 31,9│ 27,2 │ 8 │ 15,1 │13,8 │ 7,2 │
  │35.│Suceava │ 1 │ 1,1 │ 0,5│ 0,5 │ - │ - │ - │ - │
  │36.│Teleorman │ 37 │ 42,0 │ 46,2│ 40,2 │ 5 │ 5,7 │ 4,9 │ 2,7 │
  │37.│Timiş │ 27 │ 36,0 │ 40,5│ 29,6 │ 4 │ 5,3 │ 3,9 │ 0,7 │
  │38.│Tulcea │ 15 │ 34,9 │ 49,6│ 26,3 │ 3 │ 7,0 │ 6,7 │ 2,6 │
  │39.│Vaslui │ 31 │ 43,7 │ 41,6│ 33,0 │ 1 │ 1,4 │ 0,9 │ 0,6 │
  │40.│Valcea │ 13 │ 16,9 │ 16,7│ 10,2 │ - │ - │ - │ - │
  │41.│Vrancea │ 8 │ 13,6 │ 12,0│ 9,3 │ - │ - │ - │ - │
  ├───┴───────────┼────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
  │TOTAL: │ 704 │ 26,2 │ 27,2│ 18,3 │ 134 │ 5,0 │ 5,0 │ 1,9 │
  └───────────────┴────────┴───────┴──────┴───────┴───────┴───────┴──────┴───────┘

  NOTĂ:
  Reprezentarea grafica a localitatilor rurale cuprinse în prezenta anexa este redata în anexa nr. V.
  5.1. Lista cuprinzand comunele în care s-au produs scaderi
  accentuate de populatie în perioada 1966-1998, care
  necesita acţiuni de sprijin şi revitalizare
   ───────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────
       Comune cu scaderi de populatie │ Comune cu scaderi de populatie
              de 30-50% │ de peste 50%
   ───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────
   Judeţul Denumirea comunei │ Judeţul Denumirea comunei
   ───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────
   Alba 1. Albac │ Alba 1. Almasu Mare
                       2. Arieseni │ 2. Ceru-Bacainti
                       3. Avram Iancu │ 3. Dostat
                       4. Berghin │ 4. Farau
                       5. Blandiana │ 5. Intregalde
                       6. Bucium │ 6. Mogos
                       7. Cenade │ 7. Ohaba
                       8. Cergau │ 8. Ponor
                       9. Ciuruleasa │ 9. Ramet
                      10. Garbova │ 10. Rosia de Secas
                      11. Garda de Sus │
                      12. Hoparta │
                      13. Horea │
                      14. Livezile │
                      15. Lopadea Noua │
                      16. Miraslau │
                      17. Noslac │
                      18. Ocolis │
                      19. Poiana Vadului │
                      20. Posaga │
                      21. Scarisoara │
                      22. Sohodol │
                      23. Spring │
                      24. Valea Lunga │
                      25. Vidra │
   Arad 1. Barzava │ Arad 1. Bata
                       2. Birchis │ 2. Silindia
                       3. Cermei │ 3. Sistarovat
                       4. Chisindia │ 4. Taut
                       5. Conop │ 5. Zerind
                       6. Craiva │
                       7. Dieci │
                       8. Dorgos │
                       9. Graniceri │
                      10. Halmagel │
                      11. Hasmas │
                      12. Misca │
                      13. Petris │
                      14. Pilu │
                      15. Plescuta │
                      16. Sicula │
                      17. Socodor │
                      18. Tarnova │
                      19. Zarand │
   Arges 1. Barla │ Arges 1. Arefu
                       2. Bradulet │ 2. Nucsoara
                       3. Caldararu │
                       4. Corbeni │
                       5. Cotmeana │
                       6. Dambovicioara │
                       7. Harsesti │
                       8. Lunca Corbului │
                       9. Mozaceni │
                      10. Negrasi │
                      11. Popesti │
                      12. Recea │
                      13. Rociu │
                      14. Salatrucu │
                      15. Sapata │
                      16. Stolnici │
                      17. Suseni │
                      18. Teiu │
                      19. Uda │
                      20. Ungheni │
                      21. Vedea │
   Bacau 1. Beresti-Bistrita│ Bacau 1. Izvoru Berheciului
                       2. Colonesti │
                       3. Dealu Morii │
                       4. Filipeni │
                       5. Letea Veche │
                       6. Lipova │
                       7. Motoseni │
                       8. Oncesti │
                       9. Plopana │
                      10. Rosiori │
                      11. Secuieni │
                      12. Strugari │
                      13. Tatarasti │
                      14. Vultureni │
   Bihor 1. Abram │ Bihor 1. Husasau de Tinca
                       2. Boianu Mare │
                       3. Brusturi │
                       4. Capalna │
                       5. Cefa │
                       6. Cetariu │
                       7. Cherechiu │
                       8. Chislaz │
                       9. Ciuhoi │
                      10. Cociuba Mare │
                      11. Copacel │
                      12. Cristioru de Jos│
                      13. Derna │
                      14. Dragesti │
                      15. Holod │
                      16. Lazareni │
                      17. Madaras │
                      18. Sacadat │
                      19. Salacea │
                      20. Salard │
                      21. Sambata │
                      22. Sarbi │
                      23. Simian │
                      24. Sinteu │
                      25. Spinus │
                      26. Tarcea │
                      27. Viisoara │
   Bistrita-Nasaud 1. Budesti │ Bistrita- 1. Miceştii de
                                          │ Nasaud Campie
                       2. Chiochis │ 2. Milas
                       3. Matei │ 3. Sanmihaiu de
                                          │ Campie
                       4. Silivasu de │ 4. Urmenis
                          Campie │
                       5. Tarlisua │
   Botosani 1. Avrameni │
                       2. Baluseni │
                       3. Braesti │
                       4. Concesti │
                       5. Cordareni │
                       6. Corlateni │
                       7. Cotusca │
                       8. Dangeni │
                       9. Dobarceni │
                      10. George Enescu │
                      11. Gorbanesti │
                      12. Havarna │
                      13. Hanesti │
                      14. Hiliseu-Horia │
                      15. Hlipiceni │
                      16. Lunca │
                      17. Manoleasa │
                      18. Mihaileni │
                      19. Mitoc │
                      20. Paltinis │
                      21. Radauti-Prut │
                      22. Rauseni │
                      23. Ripiceni │
                      24. Roma │
                      25. Santa Mare │
                      26. Suharau │
                      27. Stiubieni │
                      28. Todireni │
                      29. Unteni │
                      30. Văculeşti │
                      31. Vârfu Campului │
                      32. Viisoara │
                      33. Vlasinesti │
   Brasov 1. Bunesti │ Brasov 1. Beclean
                       2. Cata │ 2. Ticusu
                       3. Fundata │
                       4. Harseni │
                       5. Jibert │
                       6. Lisa │
                       7. Mandra │
                       8. Parau │
                       9. Recea │
                      10. Sercaia │
                      11. Soars │
                      12. Ucea │
                      13. Vistea │
   Braila 1. Bertestii de Jos│ Braila 1. Racovita
                       2. Bordei Verde │ 2. Scortaru Nou
                       3. Ciocile │
                       4. Ciresu │
                       5. Frecatei │
                       6. Galbenu │
                       7. Gradistea │
                       8. Maxineni │
                       9. Ramnicelu │
                      10. Romanu │
                      11. Rosiori │
                      12. Salcia Tudor │
                      13. Silistea │
                      14. Surdila-Greci │
                      15. Unirea │
                      16. Visani │
                      17. Zavoaia │
   Buzau 1. Amaru │ Buzau 1. Chiliile
                       2. Balaceanu │ 2. Murgesti
                       3. Balta Alba │ 3. Odaile
                       4. Blajani │ 4. Pardosi
                       5. Boldu │
                       6. Bozioru │
                       7. Bradeanu │
                       8. Breaza │
                       9. C. A. Rosetti │
                      10. Canesti │
                      11. Colti │
                      12. Cozieni │
                      13. Ghergheasa │
                      14. Glodeanu Sarat │
                      15. Glodeanu- │
                          Silistea │
                      16. Margaritesti │
                      17. Mihailesti │
                      18. Naeni │
                      19. Padina │
                      20. Panatau │
                      21. Pietroasele │
                      22. Puiesti │
                      23. Racoviteni │
                      24. Robeasca │
                      25. Sageata │
                      26. Sarulesti │
                      27. Scortoasa │
                      28. Scutelnici │
                      29. Valea Salciei │
                      30. Valcelele │
                      31. Ziduri │
   Caraş-Severin 1. Bania │ Caraş-Severin 1. Brebu
                       2. Berliste │ 2. Brebu Nou
                       3. Berzasca │ 3. Ciuchici
                       4. Buchin │ 4. Ciudanovita
                       5. Carbunari │ 5. Farliug
                       6. Ciclova Română │ 6. Ocna de Fier
                       7. Copacele │ 7. Zorlentu Mare
                       8. Doclin │
                       9. Dognecea │
                      10. Ezeris │
                      11. Forotic │
                      12. Goruia │
                      13. Lapusnicel │
                      14. Mehadia │
                      15. Naidas │
                      16. Prigor │
                      17. Ramna │
                      18. Sasca Montana │
                      19. Socol │
                      20. Tarnova │
                      21. Ticvaniu Mare │
                      22. Valiug │
                      23. Varadia │
                      24. Vermes │
   Calarasi 1. Alexandru │ Calarasi 1. Frasinet
                          Odobescu │
                       2. Belciugatele │ 2. Gurbanesti
                       3. Ciocanesti │ 3. Ulmu
                       4. Cuza Voda │ 4. Valea Argovei
                       5. Dichiseni │
                       6. Dor Marunt │
                       7. Dorobantu │
                       8. Gradistea │
                       9. Ileana │
                      10. Lupsanu │
                      11. Nicolae Balcescu│
                      12. Radovanu │
                      13. Sarulesti │
                      14. Sohatu │
                      15. Valcelele │
                      16. Vlad Tepes │
   Cluj 1. Aschileu │ Cluj 1. Aiton
                       2. Baisoara │ 2. Alunis
                       3. Caianu │ 3. Belis
                       4. Calatele │ 4. Bobalna
                       5. Camarasu │ 5. Borsa
                       6. Capusu Mare │ 6. Buza
                       7. Catina │ 7. Chinteni
                       8. Ceanu Mare │ 8. Ciurila
                       9. Cojocna │ 9. Cornesti
                      10. Dabaca │ 10. Geaca
                      11. Feleacu │ 11. Margau
                      12. Fizesu Gherlii │ 12. Palatca
                      13. Frata │ 13. Panticeu
                      14. Garbau │ 14. Petrestii de Jos
                      15. Izvoru Crisului │ 15. Ploscos
                      16. Jichisu de Jos │ 16. Recea-Cristur
                      17. Jucu │ 17. Vad
                      18. Maguri-Racatau │ 18. Vultureni
                      19. Manastireni │
                      20. Mintiu Gherlii │
                      21. Mociu │
                      22. Moldovenesti │
                      23. Sacuieu │
                      24. Sancraiu │
                      25. Sanmartin │
                      26. Sanpaul │
                      27. Suatu │
                      28. Tureni │
                      29. Taga │
                      30. Valea Ierii │
   Constanta 1. Adamclisi │ Constanta 1. Dumbraveni
                       2. Aliman │ 2. Ion Corvin
                       3. Cerchezu │ 3. Vulturu
                       4. Deleni │
                       5. Dobromir │
                       6. Garliciu │
                       7. Lipnita │
                       8. Oltina │
                       9. Ostrov │
                      10. Saraiu │
                      11. Seimeni │
   Covasna 1. Comandau │
                       2. Ilieni │
   Dambovita 1. Cornatelu │
   Dolj 1. Afumati │ Dolj 1. Brabova
                       2. Bistret │ 2. Gogosu
                       3. Botosesti-Paia │ 3. Seaca de Padure
                       4. Bulzesti │ 4. Terpezita
                       5. Carpen │ 5. Varvoru de Jos
                       6. Celaru │
                       7. Cernatesti │
                       8. Cioroiasi │
                       9. Dragotesti │
                      10. Dranic │
                      11. Ghercesti │
                      12. Gighera │
                      13. Gangiova │
                      14. Goicea │
                      15. Grecesti │
                      16. Isalnita │
                      17. Izvoare │
                      18. Macesu de Jos │
                      19. Macesu de Sus │
                      20. Mischii │
                      21. Murgasi │
                      22. Negoi │
                      23. Orodel │
                      24. Ostroveni │
                      25. Perisor │
                      26. Radovan │
                      27. Robanesti │
                      28. Salcuta │
                      29. Seaca de Camp │
                      30. Secu │
                      31. Silistea Crucii │
                      32. Sopot │
                      33. Teslui │
                      34. Urzicuta │
                      35. Valea Stanciului│
                      36. Vela │
   Galaţi 1. Balabanesti │ Galaţi 1. Cuca
                       2. Balasesti │
                       3. Baleni │
                       4. Beresti-Meria │
                       5. Cavadinesti │
                       6. Certesti │
                       7. Corni │
                       8. Gohor │
                       9. Jorasti │
                      10. Namoloasa │
                      11. Oancea │
                      12. Priponesti │
                      13. Scanteiesti │
                      14. Smulti │
                      15. Suceveni │
                      16. Varlezi │
                      17. Vlădeşti │
   Giurgiu 1. Bucsani │ Giurgiu 1. Gogosari
                       2. Bulbucata │ 2. Rasuceni
                       3. Calugareni │ 3. Schitu
                       4. Daia │ 4. Stanesti
                       5. Gaujani │ 5. Stoenesti
                       6. Ghimpati │
                       7. Gostinari │
                       8. Greaca │
                       9. Iepuresti │
                      10. Izvoarele │
                      11. Letca Noua │
                      12. Putineiu │
                      13. Singureni │
                      14. Toporu │
   Gorj 1. Arcani │
                       2. Calnic │
   Harghita 1. Atid │ Harghita 1. Sacel
                       2. Darjiu │
                       3. Martinis │
                       4. Meresti │
                       5. Plaiesii de Jos │
                       6. Simonesti │
                       7. Ulies │
   Hunedoara 1. Baia de Cris │ Hunedoara 1. Balsa
                       2. Baita │ 2. Batrana
                       3. Banita │ 3. Bulzestii de Sus
                       4. Blajeni │ 4. Bunila
                       5. Bosorod │ 5. Burjuc
                       6. Branisca │ 6. Lelese
                       7. Carjiti │ 7. Lunca Cernii de
                                          │ Jos
                       8. Cerbal │ 8. Teliucu Inferior
                       9. Densus │ 9. Toplita
                      10. Dobra │ 10. Unirea
                      11. Ghelari │
                      12. Gurasada │
                      13. Lapugiu de Jos │
                      14. Martinesti │
                      15. Pestisu Mic │
                      16. Ribita │
                      17. Tomesti │
                      18. Vorta │
                      19. Zam │
   Ialomita 1. Adancata │ Ialomita 1. Axintele
                       2. Albeşti │ 2. Dragoesti
                       3. Balaciu │ 3. Giurgeni
                       4. Barcanesti │
                       5. Brazii │
                       6. Ciocarlia │
                       7. Ciochina │
                       8. Ciulnita │
                       9. Cocora │
                      10. Cosambesti │
                      11. Grindu │
                      12. Milosesti │
                      13. Perieti │
                      14. Reviga │
                      15. Salcioara │
                      16. Sfîntu Gheorghe │
                      17. Sinesti │
                      18. Suditi │
                      19. Valea Ciorii │
                      20. Valea Macrisului│
                      21. Vladeni │
   Iasi 1. Andrieseni │ Iasi 1. Cucuteni
                       2. Coarnele Caprei │
                       3. Costuleni │
                       4. Cozmesti │
                       5. Dobrovat │
                       6. Grozesti │
                       7. Ipatele │
                       8. Mosna │
                       9. Prisacani │
                      10. Romanesti │
                      11. Tansa │
                      12. Tutora │
   Ilfov 1. Dascalu │
                       2. Nuci │
                       3. Petrachioaia │
   Maramures 1. Arinis │
                       2. Asuaju de Sus │
                       3. Basesti │
                       4. Bicaz │
                       5. Vima Mica │
   Mehedinti 1. Balta │ Mehedinti 1. Bacles
                       2. Balacita │ 2. Ciresu
                       3. Balvanesti │ 3. Godeanu
                       4. Breznita-Motru │ 4. Padina
                       5. Burila Mare │ 5. Poroina Mare
                       6. Cazanesti │ 6. Prunisor
                       7. Corlatel │ 7. Vladaia
                       8. Devesel │
                       9. Dubova │
                      10. Dumbrava │
                      11. Greci │
                      12. Husnicioara │
                      13. Ilovat │
                      14. Izvoru Barzii │
                      15. Livezile │
                      16. Malovat │
                      17. Obarsia de Camp │
                      18. Oprisor │
                      19. Podeni │
                      20. Pristol │
                      21. Rogova │
                      22. Sisesti │
                      23. Vânători │
                      24. Vanjulet │
   Mures 1. Apold │ Mures 1. Bala
                       2. Atintis │ 2. Bichis
                       3. Bahnea │ 3. Cozma
                       4. Beica de Jos │ 4. Iclanzel
                       5. Bogata │ 5. Papiu Ilarian
                       6. Chiheru de Jos │ 6. Raciu
                       7. Coroisanmartin │ 7. Vetca
                       8. Craiesti │ 8. Viisoara
                       9. Cucerdea │
                      10. Cuci │
                      11. Fantanele │
                      12. Faragau │
                      13. Grebenisu de │
                          Campie │
                      14. Hodosa │
                      15. Magherani │
                      16. Mihesu de Campie│
                      17. Neaua │
                      18. Ogra │
                      19. Pogaceaua │
                      20. Sanger │
                      21. Sanpetru de │
                          Campie │
                      22. Saulia │
                      23. Sincai │
                      24. Suplac │
                      25. Taureni │
                      26. Voivodeni │
                      27. Zagar │
   Neamt 1. Bahna │
                       2. Bargauani │
                       3. Dragomiresti │
                       4. Faurei │
                       5. Icusesti │
                       6. Moldoveni │
                       7. Poienari │
                       8. Razboieni │
                       9. Stanita │
                      10. Tupilati │
   Olt 1. Barasti │ Olt 1. Fagetelu
                       2. Colonesti │ 2. Topana
                       3. Corbu │
                       4. Cungrea │
                       5. Leleasca │
                       6. Mihaesti │
                       7. Oporelu │
                       8. Plesoiu │
                       9. Radomiresti │
                      10. Seaca │
                      11. Spineni │
                      12. Sprancenata │
                      13. Tatulesti │
                      14. Teslui │
                      15. Valcele │
                      16. Valeni │
   Prahova 1. Aricestii │ Prahova 1. Jugureni
                          Zeletin │
                       2. Boldesti- │
                          Gradistea │
                       3. Calugareni │
                       4. Salciile │
                       5. Tataru │
   Satu Mare 1. Acas │
                       2. Andrid │
                       3. Beltiug │
                       4. Cauas │
                       5. Cehal │
                       6. Craidorolt │
                       7. Doba │
                       8. Hodod │
                       9. Homoroade │
                      10. Moftin │
                      11. Pir │
                      12. Piscolt │
                      13. Pomi │
                      14. Sanislau │
                      15. Santau │
                      16. Sacaseni │
                      17. Sauca │
                      18. Socond │
                      19. Supur │
                      20. Terebesti │
                      21. Tiream │
                      22. Valea Vinului │
                      23. Viile Satu Mare │
   Salaj 1. Almasu │ Salaj 1. Carastelec
                       2. Babeni │ 2. Cuzaplac
                       3. Balan │ 3. Dragu
                       4. Buciumi │ 4. Lozna
                       5. Camar │ 5. Zalha
                       6. Chiesd │ 6. Zimbor
                       7. Cizer │
                       8. Coseiu │
                       9. Creaca │
                      10. Cristolt │
                      11. Dobrin │
                      12. Fildu de Jos │
                      13. Galgau │
                      14. Garbou │
                      15. Hida │
                      16. Horoatu Crasnei │
                      17. Ileanda │
                      18. Letca │
                      19. Maeriste │
                      20. Mesesenii de Jos│
                      21. Plopis │
                      22. Poiana Blenchii │
                      23. Rus │
                      24. Sag │
                      25. Sanmihaiu │
                          Almasului │
                      26. Somes-Odorhei │
                      27. Treznea │
   Sibiu 1. Apoldu de Jos │ Sibiu 1. Altana
                       2. Bradeni │ 2. Barghis
                       3. Chirpar │ 3. Bruiu
                       4. Iacobeni │ 4. Cartisoara
                       5. Laslea │ 5. Ludos
                       6. Loamnes │ 6. Marpod
                       7. Merghindeal │ 7. Mihaileni
                       8. Micasasa │ 8. Pauca
                       9. Miercurea │
                          Sibiului │
                      10. Nocrich │
                      11. Porumbacu de Jos│
                      12. Seica Mare │
                      13. Seica Mica │
                      14. Slimnic │
                      15. Valea Viilor │
   Suceava 1. Musenita │
   Teleorman 1. Balaci │ Teleorman 1. Bujoreni
                       2. Bogdana │ 2. Calmatuiu
                       3. Botoroaga │ 3. Necsesti
                       4. Calinesti │ 4. Rasmiresti
                       5. Calmatuiu de Sus│ 5. Saceni
                       6. Ciolanesti │
                       7. Ciuperceni │
                       8. Crangeni │
                       9. Crangu │
                      10. Didesti │
                      11. Dracsenei │
                      12. Frumoasa │
                      13. Furculesti │
                      14. Magura │
                      15. Marzanesti │
                      16. Mereni │
                      17. Piatra │
                      18. Pietrosani │
                      19. Plopii- │
                          Slavitesti │
                      20. Putineiu │
                      21. Salcia │
                      22. Sarbeni │
                      23. Scurtu Mare │
                      24. Segarcea-Vale │
                      25. Sfintesti │
                      26. Silistea-Gumesti│
                      27. Slobozia Mandra │
                      28. Stejaru │
                      29. Talpa │
                      30. Tatarastii de │
                          Jos │
                      31. Traian │
                      32. Trivalea-Mosteni│
                      33. Troianu │
                      34. Vartoape │
                      35. Viisoara │
                      36. Vitanesti │
                          (Purani) │
                      37. Zambreasca │
   Timiş 1. Balint │ Timiş 1. Bara
                       2. Banloc │ 2. Bogda
                       3. Beba Veche │ 3. Brestovat
                       4. Belint │ 4. Secas
                       5. Bethausen │
                       6. Boldur │
                       7. Cenad │
                       8. Ciacova │
                       9. Criciova │
                      10. Dudestii Vechi │
                      11. Fardea │
                      12. Ghizela │
                      13. Giera │
                      14. Jamu Mare │
                      15. Lenauheim │
                      16. Margina │
                      17. Nitchidorf │
                      18. Ohaba Lunga │
                      19. Pietroasa │
                      20. Pischia │
                      21. Racovita │
                      22. Sacosu Turcesc │
                      23. Topolovatu Mare │
                      24. Tormac │
                      25. Traian Vuia │
                      26. Uivar │
                      27. Victor Vlad │
                          Delamarina │
   Tulcea 1. Casimcea │ Tulcea 1. Beidaud
                       2. Ceamurlia de Jos│ 2. C. A. Rosetti
                       3. Chilia Veche │ 3. Ceatalchioi
                       4. Ciucurova │
                       5. Crisan │
                       6. Dorobantu │
                       7. Grindu │
                       8. Hamcearca │
                       9. Horia │
                      10. Maliuc │
                      11. Murighiol │
                      12. Sfîntu Gheorghe │
                      13. Slava Cercheza │
                      14. Topolog │
                      15. Valea Nucarilor │
   Vaslui 1. Alexandru │ Vaslui 1. Blagesti
                       2. Arsura │
                       3. Balteni │
                       4. Bogdana │
                       5. Bogdanita │
                       6. Botesti │
                       7. Bunesti-Averesti│
                       8. Coroiesti │
                       9. Costesti │
                      10. Cretesti │
                      11. Danesti │
                      12. Dimitrie │
                          Cantemir │
                      13. Dragomiresti │
                      14. Garceni │
                      15. Gherghesti │
                      16. Hoceni │
                      17. Ivanesti │
                      18. Malusteni │
                      19. Oltenesti │
                      20. Osesti │
                      21. Padureni │
                      22. Puiesti │
                      23. Pungesti │
                      24. Rosiesti │
                      25. Suletea │
                      26. Tacuta │
                      27. Tatarani │
                      28. Viisoara │
                      29. Vulturesti │
                      30. Vutcani │
                      31. Zapodeni │
   Valcea 1. Amarasti │
                       2. Boisoara │
                       3. Caineni │
                       4. Ghioroiu │
                       5. Glavile │
                       6. Gusoeni │
                       7. Ladesti │
                       8. Maciuca │
                       9. Madulari │
                      10. Milcoiu │
                      11. Racovita │
                      12. Runcu │
                      13. Stanesti │
   Vrancea 1. Balesti │
                       2. Boghesti │
                       3. Ciorasti │
                       4. Corbita │
                       5. Gura Calitei │
                       6. Nanesti │
                       7. Tanasoaia │
                       8. Tataranu │
  ────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────
      TOTAL: = 704 comune │
  ────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────

  NOTĂ:
  Reprezentarea grafica a localitatilor rurale cuprinse în prezenta anexa este redata în anexa nr. V.


  Anexa V

  Reprezentarea grafica a localitatilor rurale cuprinse în ANEXA 4 este redata la pag. 31 din Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001.


  Anexa VI

  Model de fisa pentru declararea unui municipiu
  Judeţul .................
                                      Vizat,
                     Prefect, Preşedintele consiliului
                                                               judetean,
                 ............... ..........................
                                        FISA
                 orasului ......, propus să fie declarat municipiu
       A. Componenta:
  Localităţi componente ale municipiului: Sate ce apartin municipiului:
  --------------------------------------- -----------------------------
  1. ....................... 1. .......................
  2. ............... s.a.m.d. 2. ............... s.a.m.d.

  B. Indeplinirea principalilor indicatori cantitativi şi calitativi minimali de definire a municipiilor, prevăzuţi la pct. 1.0 din anexa nr. II la Legea nr.
  351/2001:
  ┌────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
  │Nr. │ │Indicatorii│
  │crt.│ Indicatorii minimali prevăzuţi de Legea nr. 351/2001 │ realizati │
  │ │ │ de orasul │
  │ │ │ propus sa │
  │ │ │ fie │
  │ │ │ declarat │
  │ │ │ municipiu │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
  │1.*)│Numar de locuitori 40.000 │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
  │2.*)│Populatia ocupata în activităţi neagricole (% din totalul │ │
  │ │populatiei ocupate) 85% │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
  │3.*)│Dotarea locuintelor cu instalatie de alimentare cu apa │ │
  │ │(% din total locuinte) 80% │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
  │4.*)│Dotarea locuintelor cu instalatie de canalizare (% din │ │
  │ │total locuinte) 75% │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
  │5.*)│Dotarea locuintelor cu instalatie de incalzire centrala │ │
  │ │(% din total locuinte) 45% │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
  │6. │Numar de paturi în spitale la 1.000 de locuitori 10 │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
  │7. │Numar de medici la 1.000 de locuitori 2,3 │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
  │8. │Unităţi de invatamant postliceal │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
  │9. │Dotari culturale şi sportive: sali de spectacol, eventual │ │
  │ │teatre, institutii muzicale, biblioteci publice, stadion, │ │
  │ │sali de sport │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
  │10. │Locuri în hoteluri 100 │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
  │11. │Străzi modernizate (% din lungimea totala a strazilor) 60% │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
  │12. │Străzi cu retele de distribuţie a apei (% din lungimea │ │
  │ │totala a strazilor) 70% │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
  │13. │Străzi cu conducte de canalizare (% din lungimea totala a │ │
  │ │strazilor) 60% │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
  │14. │Epurarea apelor uzate: racordarea la o statie de epurare │ │
  │ │cu treapta mecanica şi biologica │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
  │15. │Străzi cu retele de hidranti exteriori pentru stingerea │ │
  │ │incendiilor (% din lungimea totala a strazilor) 70% │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
  │16. │Spatii verzi (parcuri, gradini publice, scuaruri) │ │
  │ │mp/locuitor 15 │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
  │17. │Depozit controlat de deseuri cu acces asigurat │ │
  └────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘

  C. Date privind referendumul:
  Referendumul local a avut loc la data de ............. . Din ........... persoane inscrise în lista pentru referendum au participat ............ persoane. Din totalul de .............. voturi valabil exprimate, un numar de .................. voturi au exprimat acordul pentru declararea ca municipiu a orasului ........................
  *) D. Institutul Naţional de Statistica a emis Avizul nr. ............ din ................. pentru conformitatea datelor inscrise la poz. 1-5 cu datele înregistrate la ultimul recensamant al populatiei şi locuintelor, precum şi pentru numărul de locuitori existent la data de 1 iulie a anului precedent celui în care s-a întocmit fisa.
  Primar, Secretar,
  ............... ...............
  Viza directiei teritoriale de statistica
  ------------
  Anexa VI a fost introdusa de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 100 din 19 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 27 aprilie 2007.


  Anexa VII

  Model de fisa pentru declararea unui oras
  Judeţul ...................
                                       Vizat,
                       Prefect, Preşedintele consiliului
                                                              judetean,
                   ............... .........................
                                       FISA
                  comunei .........., propusa să fie declarata oras
      A. Componenta:
  Localităţi componente ale orasului: Sate ce apartin orasului:
  ----------------------------------- -------------------------
  1. ........................ 1............................
  2. ............... s.a.m.d. 2. ................. s.a.m.d.

  B. Indeplinirea principalilor indicatori cantitativi şi calitativi minimali de definire a oraşelor, prevăzuţi la pct. 1.0 din anexa nr. II la Legea nr. 351/2001
  :
  ┌────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
  │Nr. │ │Indicatorii│
  │crt.│ Indicatorii minimali prevăzuţi de Legea nr. 351/2001 │ realizati │
  │ │ │de comuna │
  │ │ │propusa sa │
  │ │ │ fie │
  │ │ │ declarata │
  │ │ │ oras │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
  │1.*)│Numar de locuitori 10.000 │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
  │2.*)│Populatia ocupata în activităţi neagricole (% din totalul │ │
  │ │populatiei ocupate) 75% │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
  │3.*)│Dotarea locuintelor cu instalatie de alimentare cu apa │ │
  │ │(% din total locuinte) 70% │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
  │4.*)│Dotarea locuintelor cu instalatie de canalizare (% din total│ │
  │ │locuinte) 55% │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
  │5.*)│Dotarea locuintelor cu instalatie de incalzire centrala │ │
  │ │(% din total locuinte) 35% │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
  │6. │Numar de paturi în spitale la 1.000 de locuitori 7 │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
  │7. │Numar de medici la 1.000 de locuitori 1,8 │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
  │8. │Unităţi de invatamant liceal sau alta forma de invatamant │ │
  │ │secundar │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
  │9. │Dotari culturale şi sportive: sali de spectacol, biblioteci │ │
  │ │publice, spatii pentru activităţi sportive │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
  │10. │Locuri în hoteluri 50 │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
  │11. │Străzi modernizate (% din lungimea totala a strazilor) 50% │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
  │12. │Străzi cu retele de distribuţie a apei (% din lungimea │ │
  │ │totala a strazilor) 60% │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
  │13. │Străzi cu conducte de canalizare (% din lungimea totala a │ │
  │ │strazilor) 50% │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
  │14. │Epurarea apelor uzate: racordarea la o statie de epurare cu │ │
  │ │treapta mecano-chimica │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
  │15. │Străzi cu retele de hidranti exteriori pentru stingerea │ │
  │ │incendiilor (% din lungimea totala a strazilor) 70% │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
  │16. │Spatii verzi (parcuri, gradini publice, scuaruri) │ │
  │ │mp/locuitor 15 │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
  │17. │Depozit controlat de deseuri cu acces asigurat │ │
  └────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘

  C. Date privind referendumul:
  Referendumul local a avut loc la data de ........ . Din ......... persoane inscrise în lista pentru referendum au participat ........... persoane. Din totalul de ........ voturi valabil exprimate, un numar de ........ voturi au exprimat acordul pentru declararea ca oras a comunei ..........................
  *) D. Institutul Naţional de Statistica a emis Avizul nr. ............ din ........... pentru conformitatea datelor inscrise la poz. 1-5 cu datele înregistrate la ultimul recensamant al populatiei şi locuintelor, precum şi pentru numărul de locuitori existent la data de 1 iulie a anului precedent celui în care s-a întocmit fisa.
  Primar, Secretar,
  ............... ...............
  Viza directiei teritoriale de statistica
  ------------
  Anexa VII a fost introdusa de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 100 din 19 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 27 aprilie 2007.


  Anexa VIII

  Model de fisa pentru înfiinţarea unei comune
  Judeţul .................
                                       Vizat,
                        Prefect, Preşedintele consiliului
                                                             judetean,
                    ............... ..........................

  FISA
  comunei .........., propusa să fie infiintata
  A. Componenta:
  1. Satul-reşedinţa al comunei propuse ........, preluat de la comuna/orasul .............
  2. Satul .........., preluat de la comuna/orasul ...........................
  3. Satul .................., preluat de la comuna/orasul ............... etc.
  B. Indeplinirea condiţiilor necesare pentru înfiinţarea de comune noi, prevăzute la pct. 4.0 din anexa nr. IV la Legea nr. 351/2001
  ┌────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
  │Nr. │ │Condiţiile │
  │crt.│ Condiţii necesare prevăzute prin Legea nr. 351/2001 │ realizate │
  │ │ │de comuna │
  │ │ │propusa sa │
  │ │ │ fie │
  │ │ │infiintata │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
  │1.*)│Numar de locuitori - minimum 1.500 │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
  │2.*)│Populatia ocupata în activităţi neagricole (% din totalul │ │
  │ │populatiei ocupate) - minimum 25% │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
  │3.*)│Locuinte construite după anul 1960 (% din numărul total de │ │
  │ │locuinte) - minimum 45% │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
  │4**)│Potenţial economic care să asigure echilibrul bugetar al │ │
  │ │comunei │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
  │5. │Legaturi între satul-reşedinţa de comuna şi celelalte sate │ │
  │ │pe drumuri publice modernizate/cu imbracaminti usoare (% din│ │
  │ │total drumuri) - minimum 50% │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
  │6. │Situarea fiecaruia dintre satele componente ale comunei │ │
  │ │propuse spre înfiinţare la distanta mai mare de 5 km faţă de│ │
  │ │actualul sat-reşedinţa de comuna │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
  │7. │Reducerea distantei totale între satele componente ale │ │
  │ │comunei propuse spre înfiinţare şi actualul sat-reşedinţa, │ │
  │ │în raport cu distanta totala între acestea şi │ │
  │ │satul-reşedinţa al comunei înfiinţate - minimum 15 km │ │
  ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
  │8. │Spatii construite pentru institutii şi dotari: │ │
  │ │- primarie │ │
  │ │- şcoala primara şi gimnaziala │ │
  │ │- dispensar uman, farmacie sau punct farmaceutic │ │
  │ │- post de politie │ │
  │ │- statie/halta CF sau statie transport auto │ │
  └────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘

  C. Date privind referendumul:
  Referendumul local a avut loc la data de ...... Din totalul de ....... persoane inscrise în lista pentru referendum au participat ............. persoane. Din totalul de ........... voturi valabile exprimate, un numar de ............ voturi au exprimat acordul pentru înfiinţarea comunei ..........................
  *) D. Institutul Naţional de Statistica a emis Avizul nr. ........ din ............, pentru conformitatea datelor inscrise la poz. 1-3 cu datele înregistrate la ultimul recensamant al populatiei şi locuintelor, precum şi pentru numărul de locuitori existent la data de 1 iulie a anului precedent celui în care s-a întocmit fisa.
  **) E. Confirmarea potentialului economic al viitoarei comune pentru asigurarea echilibrului bugetar al acesteia revine directiei generale a finanţelor publice a judeţului.
  F. După modelul fisei pentru înfiinţarea unei comune se prezinta şi fisa comunei rămase după reorganizare, cu excepţia prevederilor lit. C.
                      Primar, Secretar,
                 ............... ...............
                     Viza directiei teritoriale de statistica
                                     Director,
                               ....................
            Viza directiei generale a finanţelor publice a judeţului
                                     Director,
                               ....................

  ------------
  Anexa VIII a fost introdusa de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 100 din 19 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 27 aprilie 2007.
  ------------