HOTĂRÂRE nr. 495 din 12 septembrie 1997privind conținutul, eliberarea și actualizarea livretului de familie
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 19 septembrie 1997
  În temeiul art. 6 din Legea nr. 119/1997 privind alocația suplimentară pentru familiile cu copii,
  Guvernul României hotărăște:

  Articolul 1
  (1) Livretul de familie este documentul care cuprinde principalele date cu privire la componenta familiei, filiația copiilor și situația lor juridică față de reprezentanții legali.(2) Livretul de familie este netransmisibil.(3) Livretul de familie servește la acordarea drepturilor reglementate prin lege.(4) Livretul de familie are forma și cuprinde rubricile prevăzute în anexa nr. 1.(5) Livretul de familie se tipareste pe hârtie de culoare bleu și are în mijlocul fiecărei file stema României.(6) Livretului de familie i se pot adauga file suplimentare, al căror model este cel stabilit în anexa nr. 1 a) sau, după caz, nr. 1 b), pentru situațiile în care:
  a) familia are mai mult de șapte copii;
  b) familia sau persoana a primit copii în încredințare ori în plasament familial, potrivit legii.


  Articolul 2
  (1) Livretul de familie se eliberează cu ocazia oficierii căsătoriei și se semnează de către primar sau de delegatul acestuia.(2) Livretul de familie se eliberează și familiilor constituite până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, la cererea scrisă a reprezentantului familiei, pe baza datelor din certificatul de căsătorie, actele de identitate ale soților, certificatele de naștere ale copiilor, certificatul de deces al unuia dintre soți sau copii, hotărârile judecătorești de desfacere a căsătoriei prin divorț ori din documentele care atesta modificarea relațiilor de autoritate parentala, încredințare sau plasament familial al copiilor și, după caz, adoptia copiilor.


  Articolul 3
  (1) Mama sau tatăl, care nu sunt căsătoriti, primesc livrete de familie, dacă îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 119/1997.


  Articolul 4
  (1) Livretul de familie se completează de mana, cu cerneala specială de culoare neagra, în limba română, folosindu-se alfabetul latin.(2) Livretul de familie se eliberează, gratuit, de către serviciul de stare civilă a consiliului local în a cărui raza teritorială are domiciliul reprezentantul familiei.


  Articolul 5

  Înscrierile în livretul de familie se fac numai de către serviciul de stare civilă al consiliului local în a cărui raza teritorială are domiciliul reprezentantul familiei, cu respectarea metodologiei pentru aplicarea unitară a dispozițiilor Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, elaborata de Ministerul de Interne și Departamentul pentru Administrație Publică Locală.


  Articolul 6

  Evidenta livretelor de familie se asigura de serviciul de stare civilă a consiliului local, într-un registru special, prevăzut la anexa nr. 2, cu termen de păstrare permanent.


  Articolul 7

  În livretul de familie este interzis să se facă ștersături, razuiri, prescurtări sau adaugari.


  Articolul 8
  (1) Actualizarea datelor în livretul de familie este obligatorie și se realizează, ori de câte ori este necesar, de serviciul de stare civilă al consiliului local în a cărui raza teritorială are domiciliul reprezentantul familiei.(2) Reprezentantul familiei are obligația să solicite serviciul de stare civilă al consiliului local în a cărui raza teritorială are domiciliul, completarea livretului de familie pentru orice situație aparuta ulterior emiterii documentului, care se referă la nașterea unui copil, decesul unei persoane din familie, schimbarea numelui și/sau a prenumelui ca urmare a divorțului soților, prevederilor unor hotărâri judecătorești sau administrative care conduc la modificarea relațiilor de autoritate parentala și altele.


  Articolul 9

  În situația desfacerii căsătoriei prin divorț sau a anulării acesteia, livretul de familie se retrage și se anulează, eliberandu-se un nou livret de familie părintelui căruia i-au fost încredințați copii sau, după caz, ambilor părinți când aceștia formează fiecare o familie împreună cu copiii încredințați.


  Articolul 10
  (1) În caz de pierdere, furt, deteriorare sau distrugere, serviciul de stare civilă al consiliului local eliberează un duplicat al livretului de familie, pe baza declarației pe propria răspundere a reprezentantului familiei.(2) Eliberarea unui nou livret de familie cu mențiunea "duplicat" se face pe baza actelor doveditoare.


  Articolul 11

  Reprezentantul familiei are următoarele obligații cu privire la livretul de familie:
  a) sa îl păstreze și sa evite pierderea, distrugerea sau deteriorarea;
  b) sa nu îl încredințeze persoanelor neautorizate ori sa îl dea spre păstrare sau în gaj;
  c) sa nu facă modificări, adaugari sau mențiuni din proprie inițiativă;
  d) să solicite, în scris, la serviciul de stare civilă al consiliului local din raza teritorială de domiciliu, acordarea unui duplicat în cazul pierderii, distrugerii sau deteriorării;
  e) sa anunțe, în scris, în cel mult 15 zile, la serviciul de stare civilă al consiliului local din raza teritorială de domiciliu, schimbările de natura sa conducă la modificarea dreptului la alocația suplimentară pentru familiile cu copii.


  Articolul 12
  (1) Utilizarea livretului de familie cu înscrieri inexacte sau incomplete, precum și încălcarea obligațiilor prevăzute la art. 11, constituie contravenții dacă faptele nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, sa constituie infracțiuni și se sancționează cu amendă de la 100.000 lei la 500.000 lei.(2) La stabilirea contravențiilor prevăzute în prezenta hotărâre sunt aplicabile prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor.(3) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către primar sau de către persoanele împuternicite de acesta, precum și de personalul oficiilor de asistența socială de la direcțiile generale de muncă și protecție socială ale județelor și, respectiv, a municipiului București, împuternicit prin ordin la ministrului muncii și protecției sociale.(4) Orice modificare sau adaugare în livretul de familie, altele decât cele privind completarea acestuia, este interzisă și atrage, după caz, răspunderea materială, civilă sau penală a persoanelor vinovate.(5) Livretul de familie cu date inexacte se retine și se transmite autorității emitente, în vederea anulării, și se păstrează o perioadă de 5 ani.


  Articolul 13

  Serviciul de stare civilă al consiliului local are obligația să asigure evidenta livretelor de familie eliberate, conservarea și securitatea registrelor de eliberare a livretelor de familie, cu respectarea normelor privind evidenta și păstrarea arhivelor.


  Articolul 14

  Pentru anul 1997, tipărirea livretelor de familie se asigura de către Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" - Sucursala poligrafica "Bucureștii Noi".


  Articolul 15

  Cheltuielile privind tipărirea livretelor de familie se suporta din bugetul Ministerului Muncii și Protecției Sociale, de la subcapitolul "Alocații de stat pentru copii".


  Articolul 16

  Pentru livretele de familie tipărite în condițiile art. 14, tarifele serviciilor realizate de Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" - Sucursala poligrafica "Bucureștii Noi" se vor stabili, prin negociere, de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale, cu avizul Oficiului Concurentei.


  Articolul 17

  Anexele nr. 1, 1a), 1b) și 2 la prezenta hotărâre fac parte integrantă din aceasta.

  PRIM-MINISTRU
  VICTOR CIORBEA
  Contrasemnează:
  p. Ministrul muncii
  și protecției sociale,
  Norica Nicolai Clinci,
  secretar de stat
  Ministru de stat,
  ministrul finanțelor,
  Mircea Ciumara
  Ministru delegat pe lângă
  primul-ministru pentru coordonarea
  Secretariatului General al Guvernului
  și a Departamentului pentru
  Administrație Publică Locală,
  Remus Opris
  Ministru de interne,
  Gavril Dejeu
  p. Șeful Oficiului Concurentei,
  Constantin Prigoreanu


  Anexa nr. 1


  Anexa nr. 1 a)


  Anexa nr. 1 b)


  Anexa nr. 2

  REGISTRU
  de evidenta a livretelor de familie eliberate
                 
    Nr. crt.Seria și numărul livretului de familieNumele și prenumele reprezentantului familieiDomiciliulSeria și numărul actului de identitateData eliberării livretului de familieSemnătura de primire
                 
                 
                 
                 
                 
               


  -----------