NORME METODOLOGICE din 14 decembrie 1999
privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 620 din 17 decembrie 1999  1. Bunurile din domeniul public pot fi date, după caz, în administrarea regiilor autonome, prefecturilor, a autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, a altor instituţii publice de interes naţional, judeţean sau local.
  În baza inventarelor întocmite pentru bunurile care, potrivit legii, alcătuiesc domeniul public al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale, a căror apartenenţa a fost stabilită prin hotărâre a Guvernului, regiile autonome, instituţiile publice, consiliile locale şi consiliile judeţene, după caz, care, potrivit legii, administrează astfel de bunuri, înregistrează bunurile respective în conturi contabile distincte, după cum urmează:
  a) regiile autonome, precum şi institutele naţionale de cercetare-dezvoltare înfiinţate în baza Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării şi finanţării activităţii de cercetare-dezvoltare, aprobată şi modificată prin Legea nr. 51/1996, cu modificările şi completările ulterioare, care, potrivit legii, administrează bunuri din domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, înregistrează în contabilitate bunurile respective în activ, în conturi corespunzătoare de imobilizari, analitic distinct, iar în pasiv, în creditul contului 1015.02 "Patrimoniul public". Evidenta analitica se tine pe surse de dobândire, potrivit legii;
  b) societăţile comerciale, companiile naţionale sau societăţile naţionale înfiinţate prin reorganizarea regiilor autonome care au avut în administrare bunuri aparţinând domeniului public al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale şi care se predau organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale sau locale, după caz, înregistrează în contabilitate aceste operaţiuni astfel:
    %=212-cu valoarea de înregistrare a mijloacelor fixe predate
    1015.02     -cu valoarea neamortizată a mijloacelor fixe predate
    281     -cu amortizarea calculată până la apariţia Legii nr. 15/1994
    şi    
    1015.02=118-cu sumele rămase în soldul creditor al contului 1015.02 "Patrimoniul public"
    sau    
    118=212-cu sumele reprezentând mijloace fixe aparţinând domeniului public, achiziţionate din alte surse;

  c) ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, autorităţile publice centrale, consiliile locale, consiliile judeţene, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi instituţiile publice din subordinea acestora înregistrează în contabilitate bunurile care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, în conturi contabile distincte, potrivit metodologiei de utilizare a conturilor respective din prezentele norme metodologice.
  Bunurile care, potrivit legii sau prin natura lor, nu sunt de uz sau de interes public se înregistrează în conturi contabile distincte potrivit metodologiei de utilizare a conturilor respective din prezentele norme metodologice.
  2. Planurile de conturi pentru instituţiile publice, consiliile locale şi judeţene se modifica şi se completează potrivit anexei nr. 1.
  3. Bunurile care alcătuiesc domeniul public al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale, respectiv domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale, se înregistrează la intrarea în patrimoniu în activ, în conturi corespunzătoare de imobilizari, analitic distinct, iar în pasiv, în creditul conturilor 306 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului", respectiv 308 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale", după caz.
  4. Funcţiunea conturilor nou-introduse este prezentată în anexa nr. 2, iar Monografia privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale este prezentată în anexa nr. 3.
  5. Bunurile care, potrivit legii, alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, neevaluate în expresie bănească, se înregistrează în evidenta tehnic-operativă în unităţi naturale sau natural-convenţionale, după caz.
  6. Bunurile proprietate publică aflate în administrarea regiilor autonome, respectiv a ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale şi a instituţiilor publice de interes naţional sau local, se inventariaza anual pe liste de inventariere distincte.
  7. Ministerele sau alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi consiliile judeţene, consiliile locale sau instituţiile publice de interes local, care, potrivit Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia şi Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, pot concesiona, pot închiria sau pot da în folosinţă gratuita bunuri proprietate publică ori privată a statului, respectiv a unităţii administrativ-teritoriale, au obligaţia înregistrării acestora în conturi corespunzătoare de imobilizari, analitic distinct.
  8. Persoanele juridice care, potrivit legii, au în concesiune, închiriere sau în folosinţă gratuita bunuri din domeniul public ori privat al statului sau al unităţii administrativ-teritoriale au obligaţia inventarierii anuale a bunurilor respective pe liste de inventariere distincte, care se transmit şi titularului dreptului de administrare.

  Anexa 1
  -------
  la normele metodologice
  ------------------------
  COMPLETĂRI
  în planurile de conturi pentru instituţii publice şi consilii locale şi judeţene
    Nr. crt.Denumirea conturilorClasaSimbolul conturilorFuncţia conturilor Activ/ Pasiv
    SinteticeAnalitice
    123456
    A.La instituţiile publice        
      1. Conturi introduse în activ*):        
      -Terenuri care alcătuiesc domeniul public al statului**)0011011.01A
      -Terenuri care alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în administrare0011011.01.01A
      -Terenuri care alcătuiesc domeniul public al statului, date în concesiune, închiriere sau în folosinţă gratuită0011011.01.02A
      -Terenuri care alcătuiesc domeniul privat al statului0011011.02A
      -Terenuri care alcătuiesc domeniul privat al statului, aflate în administrare0011011.02.01A
      -Terenuri care alcătuiesc domeniul privat al statului, date în concesiune, închiriere sau în folosinţă gratuită0011011.02.02A
      -Garanţii constituite de concesionar9928-A
      2. Conturi introduse în pasiv:        
      -Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului3306-P
      -Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului3307-P
      3. Conturi eliminate din pasiv:        
      -Fondul mijloacelor fixe şi al terenurilor3310-P
    B.La consiliile judeţene şi la consiliile locale        
      1. Conturi introduse în activ*):        
      -Terenuri care alcătuiesc domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale0011011.03A
      -Terenuri care alcătuiesc domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale, aflate în administrare0011011.03.01A
      -Terenuri care alcătuiesc domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale, date în concesiune, închiriere sau în folosinţă gratuită0011011.03.02A
      -Terenuri care alcătuiesc domeniul privat al unităţii administrativ-teritoriale0011011.04A
      -Terenuri care alcătuiesc domeniul privat al unităţii administrativ-teritoriale, aflate în administrare0011011.04.01A
      -Terenuri care alcătuiesc domeniul privat al unităţii administrativ-teritoriale, date în concesiune, închiriere sau în folosinţă gratuită0011011.04.02A
      -Garanţii constituite de concesionar9928-A
      2. Conturi introduse în pasiv:        
      -Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale3308-P
      -Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului3308308.01P
      -Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public de interes local3308308.02P
      -Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţii administrativ-teritoriale3309-P
      -Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al judeţului3309309.01P
      -Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat de interes local3309309.02P
      3. Conturi eliminate:        
      -Fondul mijloacelor fixe şi terenurilor3310-P
    C.La consiliile locale comunale se introduc şi se elimină, după caz, partizile corespunzătoare conturilor contabile de la consiliile locale.        

  ------------
      *) Pentru bunurile de natura amenajărilor de terenuri şi a mijloacelor fixe se deschid conturi analitice distincte în cadrul conturilor 012 şi 013, după caz, potrivit metodologiei de la "terenuri".
      **) Cu excepţia celor dobândite din venituri publice extrabugetare, care constituie proprietatea privată a acestora.


  Anexa 2
  -------
  la normele metodologice
  -----------------------
  FUNCŢIUNEA CONTURILOR NOU - INTRODUSE
  Contul 306 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului"
  Cu ajutorul acestui cont ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, autorităţile publice centrale şi instituţiile publice finanţate integral de la bugetul de stat subordonate acestora ţin evidenta bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, potrivit legii.
  Evidenta analitica se tine pe surse de dobândire, potrivit legii.
  Contul 306 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului" este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează bunurile din domeniul public al statului, potrivit legii, iar în debit, bunurile ieşite din domeniul public al statului, în condiţiile legii.
  Soldul creditor al contului reprezintă bunurile care alcătuiesc domeniul public al statului la un moment dat.
  Contul 306 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului" se crediteaza prin debitul conturilor:
  310 "Fondul mijloacelor fixe şi terenurilor"
  - cu valoarea bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, potrivit legii, existente în patrimoniu (pe baza inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al statului, atestate prin hotărâre a Guvernului);
  011 "Terenuri"
  - cu valoarea terenurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, intrate în patrimoniu, potrivit legii;
  012 "Amenajări de terenuri"
  - cu valoarea amenajărilor de terenuri care alcătuiesc domeniul public al statului, intrate în patrimoniu, potrivit legii;
  013 "Mijloace fixe"
  - cu valoarea construcţiilor şi a celorlalte bunuri de natura mijloacelor fixe care alcătuiesc domeniul public al statului, intrate în patrimoniu, potrivit legii.
  Contul 306 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului" se debiteaza prin creditul conturilor:
  011 "Terenuri"
  - cu valoarea terenurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, ieşite din patrimoniu, potrivit legii;
  012 "Amenajări de terenuri"
  - cu valoarea amenajărilor de terenuri care alcătuiesc domeniul public al statului, ieşite din patrimoniu, potrivit legii;
  013 "Mijloace fixe"
  - cu valoarea construcţiilor şi a celorlalte bunuri de natura mijloacelor fixe care alcătuiesc domeniul public al statului, ieşite din patrimoniu, potrivit legii.
  Contul 307 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului"
  Cu ajutorul acestui cont ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, autorităţile publice centrale şi instituţiile publice subordonate acestora ţin evidenta bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului, potrivit legii.
  Contul 307 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului" este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează bunurile din domeniul privat al statului, potrivit legii, iar în debit, bunurile ieşite din domeniul privat al statului, în condiţiile legii.
  Soldul creditor al contului reprezintă bunurile care alcătuiesc domeniul privat al statului la un moment dat.
  Contul 307 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului" se crediteaza prin debitul conturilor:
  310 "Fondul mijloacelor fixe şi terenurilor"
  - cu valoarea bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului, potrivit legii, existente în patrimoniu;
  011 "Terenuri"
  - cu valoarea terenurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului, intrate în patrimoniu, potrivit legii;
  012 "Amenajări de terenuri"
  - cu valoarea amenajărilor de terenuri care alcătuiesc domeniul privat al statului, intrate în patrimoniu, potrivit legii;
  013 "Mijloace fixe"
  - cu valoarea construcţiilor şi a celorlalte bunuri de natura mijloacelor fixe care alcătuiesc domeniul privat al statului, intrate în patrimoniu, potrivit legii.
  Contul 307 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului" se debiteaza prin creditul conturilor:
  011 "Terenuri"
  - cu valoarea terenurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului, ieşite din patrimoniu, potrivit legii;
  012 "Amenajări de terenuri"
  - cu valoarea amenajărilor de terenuri care alcătuiesc domeniul privat al statului, ieşite din patrimoniu, potrivit legii;
  013 "Mijloace fixe"
  - cu valoarea construcţiilor şi a celorlalte bunuri de natura mijloacelor fixe care alcătuiesc domeniul privat al statului, ieşite din patrimoniu, potrivit legii.
  Contul 308 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale"
  Cu ajutorul acestui cont consiliile judeţene, Consiliul General al Municipiului Bucureşti, consiliile locale orăşeneşti, municipale şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti, precum şi instituţiile finanţate integral de la bugetul local subordonate acestora ţin evidenta bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale, potrivit legii.
  Contul 308 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale" este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează bunurile din domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale, potrivit legii, iar în debit, bunurile ieşite din domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale, în condiţiile legii.
  Soldul creditor al contului reprezintă bunurile care alcătuiesc domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale la un moment dat.
  Contul 308 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale" se desfăşoară în analitic astfel:
  308.01 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului"
  308.02 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public de interes local"
  În cadrul conturilor de mai sus se deschid fise analitice, distincte pe surse de dobândire, potrivit legii.
  Contul 308 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale" se crediteaza prin debitul conturilor:
  310 "Fondul mijloacelor fixe şi terenurilor"
  - cu valoarea bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale, potrivit legii, existente în patrimoniu (pe baza inventarului bunurilor care aparţin domeniului public judeţean sau de interes local, atestate prin hotărâre a Guvernului);
  011 "Terenuri"
  - cu valoarea terenurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale, intrate în patrimoniu, potrivit legii;
  012 "Amenajări de terenuri"
  - cu valoarea amenajărilor de terenuri care alcătuiesc domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale, intrate în patrimoniu, potrivit legii;
  013 "Mijloace fixe"
  - cu valoarea construcţiilor şi a celorlalte bunuri de natura mijloacelor fixe care alcătuiesc domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale, intrate în patrimoniu, potrivit legii.
  Contul 308 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale" se debiteaza prin creditul conturilor:
  011 "Terenuri"
  - cu valoarea terenurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale, ieşite din patrimoniu, potrivit legii;
  012 "Amenajări de terenuri"
  - cu valoarea amenajărilor de terenuri care alcătuiesc domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale, ieşite din patrimoniu, potrivit legii;
  013 "Mijloace fixe"
  - cu valoarea construcţiilor şi a celorlalte bunuri de natura mijloacelor fixe care alcătuiesc domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale, ieşite din patrimoniu, potrivit legii.
  Contul 309 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţii administrativ-teritoriale"
  Cu ajutorul acestui cont consiliile judeţene, Consiliul General al Municipiului Bucureşti, consiliile locale orăşeneşti, municipale şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti, precum şi instituţiile publice şi serviciile publice subordonate acestora ţin evidenta bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţii administrativ-teritoriale, potrivit legii.
  Contul 309 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţii administrativ-teritoriale" este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează bunurile din domeniul privat al unităţii administrativ-teritoriale, potrivit legii, iar în debit, bunurile ieşite din domeniul privat al unităţii administrativ-teritoriale, în condiţiile legii.
  Soldul creditor al contului reprezintă bunurile care alcătuiesc domeniul privat al unităţii administrativ-teritoriale la un moment dat.
  Contul 309 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţii administrativ-teritoriale" se desfăşoară în analitic astfel:
  309.01 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al judeţului"
  309.02 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat de interes local"
  Contul 309 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţii administrativ-teritoriale" se crediteaza prin debitul conturilor:
  310 "Fondul mijloacelor fixe şi terenurilor"
  - cu valoarea bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţii administrativ-teritoriale, potrivit legii, existente în patrimoniu;
  011 "Terenuri"
  - cu valoarea terenurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţii administrativ-teritoriale, intrate în patrimoniu, potrivit legii;
  012 "Amenajări de terenuri"
  - cu valoarea amenajărilor de terenuri care alcătuiesc domeniul privat al unităţii administrativ-teritoriale, intrate în patrimoniu, potrivit legii;
  013 "Mijloace fixe"
  - cu valoarea construcţiilor şi a celorlalte bunuri de natura mijloacelor fixe care alcătuiesc domeniul privat al unităţii administrativ-teritoriale, intrate în patrimoniu, potrivit legii.
  Contul 309 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţii administrativ-teritoriale" se debiteaza prin creditul conturilor:
  011 "Terenuri"
  - cu valoarea terenurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţii administrativ-teritoriale, ieşite din patrimoniu, potrivit legii;
  012 "Amenajări de terenuri"
  - cu valoarea amenajărilor de terenuri care alcătuiesc domeniul privat al unităţii administrativ-teritoriale, ieşite din patrimoniu, potrivit legii;
  013 "Mijloace fixe"
  - cu valoarea construcţiilor şi a celorlalte bunuri de natura mijloacelor fixe care alcătuiesc domeniul privat al unităţii administrativ-teritoriale, ieşite din patrimoniu, potrivit legii.
  Contul 928 "Garanţii constituite de concesionari"
  Cu ajutorul acestui cont ministerele sau alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, consiliile judeţene, consiliile locale sau instituţiile publice de interes local, care, potrivit legii, au calitatea de concendent, în numele statului, judeţului, oraşului sau al comunei, după caz, ţin evidenta garanţiilor constituite de concesionar pentru bunurile, activităţile sau serviciile publice concesionate potrivit legii.
  Contabilitatea analitica se tine pe fiecare concesionar.
  Contul 928 "Garanţii constituite de concesionari" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează garanţiile constituite de concesionar, potrivit legii, iar în credit, garanţiile restituite sau reţinute de la concesionar, în condiţiile legii.
  Soldul debitor al contului reprezintă garanţiile constituite de concesionar la un moment dat.


  Anexa 3
  -------
  la normele metodologice
  -----------------------
  MONOGRAFIE
  privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale
      Explicaţia operaţiuniiCont debitor   Cont creditor
    A.La ministere sau la alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale      
    1.Evidenţa bunurilor aflate în administrare      
    -pe baza hotărârii Guvernului care atestă apartenenţa bunurilor la domeniul public al statului310   306
    -intrarea în patrimoniu a bunurilor care, potrivit legii, alcătuiesc domeniul public al statului011.01.01   306
        (013)   (306)
    -ieşirea din patrimoniu a bunurilor care, potrivit legii, alcătuiesc domeniul public al statului306   011.01.01
        (306)   (013)
    2.Evidenţa bunurilor date în concesiune      
    -pe baza contractului de concesiune, potrivit legii, înregistrarea bunurilor care fac obiectul concesiunii011.01.02   011.01.01
      (013)   (013)
    -garanţia constituită de concesionar, potrivit legii928   -
    -redevenţa lunară datorată de concesionar, potrivit legii, precum şi penalităţi datorate pentru neplata la termen a redevenţei220   531
    -redevenţa virată de concesionar în contul bugetului de stat (pe baza documentului care atestă virarea)232   220
        şi  
        531   232
    -la expirarea termenului de concesiune, înregistrarea bunurilor care au făcut obiectul concesiunii011.01.01   011.01.02
    -la expirarea termenului de concesiune, înregistrarea bunurilor care au rezultat în urma investiţiilor impuse prin caietul de sarcini:      
    -modernizări la bunurile care au făcut obiectul concesiunii013   306
    -alte investiţii, materializate în bunuri care aparţin domeniului public sau privat, după caz013   306
            (307)
    -la expirarea termenului de concesiune, înregistrarea bunurilor preluate, care au aparţinut concesionarului şi au fost utilizate de către acesta pe durata concesiunii011.01.01   306
      (013)   (306)
          sau  
        011.01.01   307
        (013)   (307)
    3.Evidenţa bunurilor închiriate      
    -pe baza contractului de închiriere, potrivit hotărârii Guvernului, înregistrarea bunurilor care fac obiectul închirierii011.01.02   011.01.01
      (013)   (013)
    -chiria lunară datorată de chiriaş potrivit legii, precum şi penalităţile datorate pentru neplata la termen a chiriei220   531
    -chiria virată de chiriaş în contul bugetului de stat, în cuantumul stabilit (pe baza documentului care atestă virarea)232   220
        şi  
        531   232
    -cota-parte din chirie, stabilită prin hotărâre a Guvernului, lăsată la dispoziţia titularului dreptului de administrare, încasată de la chiriaş120   220
        şi  
        531   520
    B.La instituţiile publice din subordinea ministerelor sau a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale (instituţii de interes naţional)      
    1.Evidenţa bunurilor aflate în administrare      
    -pe baza hotărârii Guvernului care atestă apartenenţa bunurilor la domeniul public al statului310   306
    -intrarea în patrimoniu a bunurilor care, potrivit legii, alcătuiesc domeniul public al statului011.01.01   306
        (013)   (306)
    -ieşirea din patrimoniu a bunurilor care, potrivit legii, alcătuiesc domeniul public al statului306   011.01.01
        (306)   (013)
    C.La consiliile judeţene, consiliile locale sau la instituţiile publice de interes local      
    1.Evidenţa bunurilor aflate în administrare      
    -pe baza hotărârii Guvernului care atestă apartenenţa bunurilor la domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale310   308
    -intrarea în patrimoniu a bunurilor care, potrivit legii, alcătuiesc domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale011.03.01   308
      (013)   (308)
    -ieşirea din patrimoniu a bunurilor care, potrivit legii, alcătuiesc domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale308   011.03.01
      (309)   (013)
    2.Evidenţa bunurilor date în concesiune      
    -pe baza contractului de concesiune, potrivit legii, înregistrarea bunurilor care fac obiectul concesiunii011.03.02   011.03.01
      (013)   (013)
    -garanţia constituită de concesionar, potrivit legii928   -
    -redevenţa lunară datorată de concesionar, potrivit legii, precum şi penalităţi datorate pentru neplata la termen a redevenţei220   531
    -redevenţa virată de concesionar în contul bugetului local (pe baza documentului care atestă virarea)232   220
        şi  
        531   232
    -la expirarea termenului de concesiune, înregistrarea bunurilor care au făcut obiectul concesiunii011.03.01   011.03.02
    -la expirarea termenului de concesiune, înregistrarea bunurilor care au rezultat în urma investiţiilor impuse prin caietul de sarcini:      
      - modernizări la bunurile care au făcut obiectul concesiunii013   308
      - alte investiţii materializate în bunuri care aparţin domeniului public sau privat, după caz013   308
            (309)
    -la expirarea termenului de concesiune, înregistrarea bunurilor preluate, care au aparţinut concesionarului şi au fost utilizate de către acesta pe durata concesiunii011.03.01   308
      (013)   (308)
          sau  
        011.01.01   309
        (013)   (309)
    3.Evidenţa bunurilor închiriate      
    -pe baza contractului de închiriere, potrivit hotărârii consiliului judeţean, a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliului local, după caz, înregistrarea bunurilor care fac obiectul închirierii011.03.02 (013)   011.03.01 (013)
    -chiria lunară datorată de chiriaş potrivit legii, precum şi penalităţile datorate pentru neplata la termen a chiriei220   531
    -chiria virată de chiriaş în contul bugetului de stat, în cuantumul stabilit (pe baza documentului care atestă virarea)232şi220
        531   232
    -cota-parte din chirie stabilită prin hotărâre a consiliului judeţean, a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliului local, după caz, lăsată la dispoziţia titularului dreptului de administrare, încasată de la chiriaş120   220
      531   520
    D.La regiile autonome      
    1.Evidenţa bunurilor aflate în administrare      
    -pe baza hotărârii Guvernului care atestă apartenenţa bunurilor la domeniul public al statului208, 211, 212   1015.02
    -intrarea în patrimoniu a bunurilor care, potrivit legii, alcătuiesc domeniul public al statului208, 211, 212   1015.02
    -ieşirea din patrimoniu a bunurilor care, potrivit legii, aparţin domeniului public al statului1015.02   208, 211, 212
    E.La societăţile comerciale, companiile naţionale, societăţile naţionale, precum şi la persoanele juridice fără scop lucrativ      
    -pe baza contractului de concesiune, potrivit legii, înregistrarea valorii concesiunilor primite205   167
    -evidenţierea redevenţelor, respectiv a chiriilor datorate pentru bunurile luate în concesiune sau închiriate, după caz8036   -
    -redevenţe, respectiv chirii datorate pentru bunurile luate în concesiune sau închiriate, după caz612   401
    -bunuri preluate în concesiune conform contractelor, restituite167   205
    -înregistrarea investiţiei efectuate la bunurile preluate în concesiune212   231, 404
    -amortizarea investiţiei efectuate la bunurile preluate în concesiune pe durata contractului de concesiune şi alte investiţii6811   281
    -scoaterea din evidenţă a investiţiei amortizate integral281   212
             
    F.La persoanele juridice fără scop lucrativ, care desfăşoară activitatea de binefacere sau de utilitate publică      
    -preluarea, în folosinţă gratuită pe termen limitat, de imobile din patrimoniul statului sau al unităţii administrativ-teritoriale8033   -


  --------