ORDIN nr. 6.555 din 20 decembrie 2012
privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului şi al ministrului sănătăţii nr. 5.298/1.668/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenţei medicale gratuite şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Nr. 1.294 din 18 decembrie 2012
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
 • Nr. 6.555 din 20 decembrie 2012
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 28 decembrie 2012  Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei de sănătate publică şi control în sănătate publică nr. R.A. 1.266/2012,
  în baza art. 83 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, aprobată prin Legea nr. 174/2011, cu modificările ulterioare, al Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei nr. 653/2001 privind asistenţa medicală a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor, cu modificările ulterioare, al art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul sănătăţii şi ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emit prezentul ordin.

  Articolul I

  Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului şi al ministrului sănătăţii nr. 5.298/1.668/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenţei medicale gratuite şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 25 din 12 ianuarie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. După articolul 2 se introduc două noi articole, articolele 2^1 şi 2^2, cu următorul cuprins:
  "Art. 2^1. - Direcţia de sănătate publică şi control în sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii şi direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi autorităţile publice locale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
  Art. 2^2. - Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute de reglementările legale în vigoare se fac de către personalul împuternicit din cadrul structurilor de control în domeniul sănătăţii publice ale Ministerului Sănătăţii şi direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti."
  2. Anexa nr. 4 la Metodologia privind examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenţei medicale gratuite şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos, se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul II

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătăţii,
  Raed Arafat
  Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,
  Ecaterina Andronescu


  Anexa
  (Anexa nr. 4 la metodologie)
  Normarea personalului medical din unităţile de învăţământ
  Normarea personalului medical din unităţile de învăţământ se realizează după cum urmează:
  I. Grădiniţe:
  a) grădiniţe cu program normal (8,00-12,00) - 100 de preşcolari (5 grupe):
  ● 1/2 normă post asistent medical;
  ● 1/4 normă post medic;
  b) grădiniţe cu program prelungit:
  - grădiniţe cu mai puţin de 100 de preşcolari (1-5 grupe):
  ● un post asistent medical;
  ● 1/4 normă post medic;
  - grădiniţe cu mai mult de 100 de preşcolari:
  ● două posturi asistent medical (asigurare două ture);
  ● 1/4 normă post medic;
  c) grădiniţele cu program săptămânal:
  - grădiniţe cu mai puţin de 60 de preşcolari:
  ● 3 norme post asistent medical (o asistentă medicală în tura I, o asistentă medicală în tura a II-a şi o asistentă medicală în tura a III-a);
  ● 1/4 normă post medic;
  - grădiniţe cu mai mult de 60 de preşcolari:
  ● 4 norme post asistent medical (două asistente medicale în tura I, o asistentă medicală în tura a II-a şi o asistentă medicală în tura a III-a);
  ● 1/4 normă post medic.
  II. Şcoli:
  a) şcolile cu mai puţin de 100 de elevi - 1/2 normă post asistent medical;
  b) şcolile cu 101-999 de elevi - o normă post asistent medical;
  c) şcolile cu mai mult de 1.000 de elevi - două norme post asistent medical (un asistent medical/tură);
  d) şcolile cu mai puţin de 300 de elevi - 1/4 normă post medic;
  e) şcolile cu 301-999 de elevi - 1/2 normă post medic;
  f) şcolile cu mai mult de 1.000 de elevi - o normă post medic;
  g) şcoli cu 1.000-1.500 de elevi:
  - o normă post medic dentist;
  - o normă post asistentă medicală de medicină dentară.
  III. Unităţi de învăţământ superior:
  a) unităţi de învăţământ cu mai mult de 3.000 de studenţi - o normă post medic;
  b) unităţi de învăţământ cu mai mult de 1.500 de studenţi - o normă post asistentă medicală;
  c) unităţi de învăţământ cu 1.000-1.500 de studenţi - o normă post medic dentist;
  d) unităţi de învăţământ cu 1.000-1.500 de studenţi - o normă post asistentă medicală de medicină dentară.
  ------