REGULAMENTUL din 21 noiembrie 2001
de organizare şi funcţionare a Administraţiei Fondului pentru Mediu
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 789 din 12 decembrie 2001
  Articolul 1

  (1) Fondul pentru mediu este un instrument economico-financiar destinat sustinerii şi realizării cu prioritate a proiectelor cuprinse în Planul naţional de acţiune pentru protecţia mediului, în conformitate cu normele şi standardele de mediu în vigoare.
  (2) Gestionarea generală a Fondului pentru mediu se realizează de către Administraţia Fondului pentru Mediu, instituţie de utilitate publică cu personalitate juridică, sub autoritatea Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului, având sediul în municipiul Bucureşti.
  (3) Fondul pentru mediu şi Administraţia Fondului pentru Mediu vor fi denumite în cele ce urmează Fond, respectiv Administraţia Fondului.


  Articolul 2

  Atribuţiile principale ale Administraţiei Fondului sunt cele prevăzute la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul 3

  Pentru îndeplinirea funcţiilor sale Administraţia Fondului are următoarele structuri de decizie:
  a) comitetul de avizare;
  b) comitetul director.


  Articolul 4

  (1) Atribuţiile comitetului de avizare sunt cele prevăzute la art. 4 alin. (4) din Legea nr. 73/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
  (2) Componenta nominală a comitetului de avizare, alcătuit din reprezentanţii ministerelor, împuterniciţi prin ordin al ministrului de resort, din reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale de mediu, desemnaţi prin vot de către acestea, şi din directorul general al Administraţiei Fondului, se aproba prin ordin al ministrului apelor şi protecţiei mediului.
  (3) Membrii comitetului de avizare nu primesc indemnizaţii pentru activitatea desfăşurată.


  Articolul 5

  (1) Atribuţiile comitetului director sunt cele stabilite la art. 5 alin. (3) din Legea nr. 73/2000 cu modificările ulterioare.
  (2) Comitetul director aproba bilanţul contabil şi execuţia bugetară, pe care le înaintează autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.
  (3) Comitetul director este constituit din preşedinte, care este directorul general al Administraţiei Fondului, şi din directorii direcţiilor de specialitate ale acesteia.


  Articolul 6

  Comitetul de avizare şi comitetul director îşi desfăşoară activitatea pe baza regulamentului propriu de organizare şi funcţionare, aprobat prin ordin al ministrului apelor şi protecţiei mediului.


  Articolul 7

  (1) Conducerea curenta a Administraţiei Fondului este asigurata de un director general.
  (2) Numirea şi revocarea din funcţie a directorului general se fac potrivit art. 5 alin. (2) din Legea nr. 73/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
  (3) Directorul general angajează şi eliberează din funcţie, în condiţiile legii, personalul de conducere şi de execuţie al Administraţiei Fondului.
  (4) Directorul general este reprezentantul legal al Administraţiei Fondului şi pentru îndeplinirea atribuţiilor sale emite decizii.
  (5) Directorul general îndeplineşte atribuţiile ordonatorului tertiar de credite.


  Articolul 8

  (1) În cadrul structurii organizatorice, prin decizie a directorului general se pot constitui colective sau compartimente de lucru.
  (2) Atribuţiile specifice funcţiilor din direcţiile, serviciile, colectivele sau compartimentele de specialitate ale Administraţiei Fondului se vor stabili prin fişa posturilor respective.


  Articolul 9

  (1) Operaţiunile financiare ale Fondului, care privesc constituirea, gestionarea şi utilizarea resurselor financiare, se derulează prin unităţile de trezorerie a statului.
  (2) Fondurile financiare provenite din surse externe se gestionează pe baza contractelor încheiate şi în conformitate cu prevederile Legii nr. 73/2000.


  Articolul 10

  (1) În primul an de activitate, până la constituirea surselor proprii de finanţare, cheltuielile curente şi de capital pentru înfiinţarea, dotarea şi funcţionarea Administraţiei Fondului se asigura din sumele prevăzute cu aceasta destinaţie în bugetul Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului.
  (2) Începând cu al doilea an de funcţionare cheltuielile curente şi de capital ale Administraţiei Fondului se asigura din Fond, în limita a 3% din veniturile acestuia.
  (3) Salarizarea personalului din cadrul Administraţiei Fondului se face în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare.
  (4) Numărul maxim de posturi pentru Administraţia Fondului este de 31 şi se încadrează în numărul maxim de posturi prevăzut pentru Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului pe anul 2001.


  Articolul 11

  Pentru activităţile specifice care implica deplasări Administraţia Fondului dispune de un autovehicul cu un consum maxim lunar de carburanţi de 300 litri.
  ---------