ORDIN nr. 3.459/280/2021privind modificarea și completarea Ordinului ministrului educației și al ministrului sănătății nr. 3.235/93/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI nr. 3.459 din 6 martie 2021
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII nr. 280 din 6 martie 2021
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 228 din 6 martie 2021
  Având în vedere prevederile:– art. 94, art. 95, art. 114 și art. 123 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;– art. 10 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 141/2020 privind instituirea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ și pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011;– Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.530/2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare, cu modificările și completările ulterioare;– Ordinului ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5.079/2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare,
  în conformitate cu prevederile art. 3 din Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 15 din 5.03.2021 privind aprobarea listei țărilor/zonelor/teritoriilor de risc epidemiologie pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din acestea, precum și pentru stabilirea unor măsuri necesar a fi aplicate în unitățile de învățământ, în contextul pandemiei de COVID-19,
  văzând Referatul de aprobare nr. 9.861 /CM din 6.03.2021 din care rezultă necesitatea modificărilor Ordinului ministrului educației și al ministrului sănătății nr. 3.235/93/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2,
  în temeiul prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării, cu modificările ulterioare, și ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul educației și ministrul sănătății emit prezentul ordin.

  Articolul I

  Ordinul ministrului educației și al ministrului sănătății nr. 3.235/93/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 122 din 5 februarie 2021, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Scenariul de funcționare al unității/instituției de învățământ pe parcursul anului școlar/universitar se va actualiza săptămânal, cu referință la fiecare zi de vineri, în funcție de evoluția epidemiologică, prin raportare la prevederile art. 3, cu excepția depășirii pragului de 6 la mie, unde intrarea în carantină se aplică imediat.2. La articolul 3, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 3
  (1) Consiliul de administrație al unității de învățământ propune ISJ/ISMB aplicarea scenariului de organizare și desfășurare a cursurilor în unitatea de învățământ, pe baza criteriului epidemiologie privind rata incidenței cumulate la nivelul localității, respectiv numărul total de cazuri noi din ultimele 14 zile raportat la 1.000 de locuitori, după cum urmează:

  Scenariul 1

  Participarea zilnică a tuturor preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție

  Incidența cumulată în ultimele 14 zile a
  cazurilor din localitate este mai mică sau egală cu 1/1.000 de locuitori.

  Scenariul 2

  a) Participarea zilnică, cu prezență fizică în unitățile de învățământ, a tuturor preșcolarilor și elevilor din învățământul primar, a elevilor din clasele a VIIl-a si a XIl-a, a Xlll-a si a celor din anii terminali din învățământul profesional și postliceal, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție
  b) Participarea zilnică, în sistem online, a elevilor din celelalte clase/ani de studiu

  Incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate este mai mare de 1/1.000, dar mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori.

  Scenariul 3

  a) Participarea zilnică, cu prezență fizică în unitățile de învățământ, a tuturor preșcolarilor și elevilor din învățământul primar
  b) Participarea zilnică, cu prezență fizică în unitățile de învățământ, a
  elevilor din clasele a Vlll-a si a Xll-a, a Xlll-a si a celor din anii terminali din învățământul profesional și postliceal, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție, cu prezența fizică de până la jumătate din numărul total de elevi înmatriculați în respectivele clase terminale
  c) Participarea zilnică, în sistem online, a elevilor din celelalte clase/ani de studiu

  Incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate este mai mare de 3/1.000 de locuitori, dar mai mică de 6/1.000 de locuitori.
  3. La articolul 3, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) și (5), cu următorul cuprins:(4) La nivelul localităților unde este instituită măsura carantinei zonale nu sunt permise activitățile care impun prezența fizică a preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ și activitatea didactică se desfășoară exclusiv online.(5) Este permisă organizarea simulărilor examenelor naționale, evaluărilor naționale, orelor remediale și a examenelor pentru anii terminali, cu prezența fizică, în unitățile de învătământ din localitățile în care incidența cumulată în ultimele 14 zile este mai mică de 6/1.000 de locuitori, cu condiția asigurării stricte a normelor de prevenire a îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, respectiv, distanțare corectă și igienizarea mâinilor și purtarea obligatorie a măștii.4. La articolul 9 alineatul (1), literele a), b) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins:
  a) La apariția unui caz confirmat de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 într-o grupă de învățământ preșcolar sau clasă de învățământ primar. În această situație se efectuează testarea colegilor, se suspendă cursurile grupei sau clasei respective pentru o perioadă de 14 zile, iar ancheta epidemiologică stabilește persoanele care vor fi carantinate. În situația în care în aceeași sală cursurile sunt organizate în schimburi, se vor suspenda doar cursurile pentru clasa în care a fost confirmat cazul de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2, urmând ca elevii din schimbul următor să își desfășoare cursurile, după o dezinfectare prealabilă a sălii de clasă.
  b) La apariția unui caz confirmat de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 într-o clasă de învățământ gimnazial, liceal, profesional și postliceal se efectuează ancheta epidemiologică și testarea colegilor acestuia și a cadrelor didactice, conform indicațiilor anchetei epidemiologice. Conducerea unității de învățământ va decide în urma consultării DSPJ/DSPMB dacă se impune carantinarea celor care fac parte din aceeași clasă sau suspendarea cursurilor, după caz.
  c) La apariția a două cazuri confirmate de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 într-o clasă de învățământ gimnazial, liceal, profesional și postliceal se suspendă cursurile clasei respective pentru o perioadă de 14 zile, iar ancheta epidemiologică stabilește persoanele care vor fi testate și carantinate. În situația în care în aceeași sală cursurile sunt organizate în schimburi, se vor suspenda doar cursurile pentru clasa în care a fost confirmat cazul de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2, urmând ca elevii din schimbul următor să își desfășoare cursurile după finalizarea procedurilor de dezinfectare a sălii de clasă. Măsura suspendării este dispusă prin decizia conducerii unității de învățământ/instituției conexe, după consultarea DSPJ/DSPMB, cu aplicarea prevederilor art. 9 alin. (4) din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5.447/2020, cu modificările și completările ulterioare.
  5. La articolul 9, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins:(7) Activitățile ce presupun prezența fizică din unitățile de învățământ preuniversitar din subordinea Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Justiției vor fi gestionate în funcție de analiza situației epidemiologice realizate la nivelul direcțiilor medicale din cadrul acestora și stabilite prin decizie a conducătorilor acestora și nu se supun dispozițiilor prezentului ordin.6. La articolul 12, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Cei care au fost declarați contacți direcți ai unor cazuri confirmate și care nu au simptome, în situația în care refuză testarea, nu vor fi primiți în unitatea/instituția de învățământ minimum 14 zile și vor continua învățarea în sistem online.7. În anexă, la punctul III subpunctul 2, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:
  b) masca de protecție este obligatorie pentru elevii din învățământul primar, gimnazial și liceal și pentru studenți și va fi purtată în sălile de clasă, în timpul deplasării în incinta unității de învățământ și în timpul pauzelor, atât în interior, cât și în exterior. La orele de specialitate din învățământul vocațional este obligatorie purtarea măștii de protecție, cu excepția orelor de studiu ale instrumentelor de suflat. în acest caz este necesară asigurarea de spații individuale pentru exersare;
  8. În anexă, la punctul III subpunctul 2, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:
  c) masca de protecție nu este obligatorie în cazul preșcolarilor, indiferent de vârstă, precum și în timpul tuturor orelor de educație fizică desfășurate în spații exterioare;
  9. În anexă, punctul VII se modifică și va avea următorul cuprins:VII. Alte dispoziții:
  a) cadrele didactice vor efectua triajul observațional al preșcolarilor/elevilor pe tot parcursul activităților școlare;
  b) în cazul în care preșcolarii sau elevii prezintă în timpul orelor de curs stare febrilă sau altă simptomatologie specifică infectării cu SARS-CoV-2, se aplică protocolul de izolare. În cazul în care există un consimțământ informat și semnat al părintelui/tutorelui legal cu privire la acordul de recoltare a probelor de exsudat nazofaringian în vederea testării preșcolarilor sau elevilor simptomatici, aceștia vor putea fi testați, într-o primă fază, cu teste antigen rapide, în cadrul cabinetelor medicale. Elevul care a împlinit vârsta de 18 ani va semna consimțământul personal. Toate testele rapide efectuate în cabinetul medical școlar de la nivelul unității de învățământ vor fi raportate către direcția de sănătate publică județeană/a municipiului București, în maximum 24 de ore. Dacă părintele/tutorele legal nu își exprimă acordul pentru testare, în cazul existenței unor simptome specifice, precum și în cazul în care nu există cabinet medical în unitatea școlară, acesta va lua legătura cu medicul de familie în vederea stabilirii pașilor următori; revenirea în colectivitate în aceste cazuri se va face după un repaus de 14 zile;
  c) testarea cu teste antigen rapide se recomandă și:1. cadrelor didactice și altor angajați ai unității școlare simptomatici, a căror simptomatologie de boală debutează în timpul orelor de curs;2. colegilor cazurilor confirmate atât preșcolari sau elevi (colegi de grupă sau clasă), cât și cadre didactice/personal auxiliar din unitatea de învățământ (inclusiv celor asimptomatici), în aceeași zi în care s-a confirmat primul caz prin testare antigen rapidă, efectuată în unitatea de învățământ;
  d) revenirea în colectivitate a copiilor care au avut alte probleme de sănătate și au absentat de la școală minimum 3 zile se va realiza obligatoriu în baza unei adeverințe medicale care să precizeze diagnosticul, adeverință pe care elevul o va preda în format hârtie sau o va transmite electronic dirigintelui/învățătorului. Adeverințele vor fi centralizate la nivelul cabinetului medical școlar sau la nivelul persoanei desemnate în cazul în care școala nu beneficiază de cabinet medical;
  e) cadrele didactice, personalul didactic auxiliar și nedidactic care prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, vărsături, fără a se limita la acestea) se izolează la domiciliu, contactează medicul de familie și anunță de îndată responsabilul desemnat de către conducerea unității de învățământ.


  Articolul II

  Direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Educației, precum și direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății, direcțiile de sănătate publică județene/a municipiului București, inspectoratele școlare județene/al municipiului București, unitățile de învățământ preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul III

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul educației,
  Sorin-Mihai Cîmpeanu
  Ministrul sănătății,
  Vlad Vasile Voiculescu

  -----