LEGE Nr. 98 din 23 septembrie 1996
pentru aderarea României la Convenţia internationala privind Sistemul armonizat de denumire şi codificare a mărfurilor, inclusiv la anexa acesteia, încheiată la Bruxelles la 14 iunie 1983
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 234 din 27 septembrie 1996  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul 1

  România adera la Convenţia internationala privind Sistemul armonizat de denumire şi codificare a mărfurilor, inclusiv la anexa acesteia, încheiată la Bruxelles la 14 iunie 1983.


  Articolul 2

  Pe data intrării în vigoare a prezentei legi, se abroga pct. I "Nomenclatura vamală" din anexa nr. 2 la Ordonanţa Guvernului nr. 26/1993, aprobată prin Legea nr. 102/1994.
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 12 martie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI
  RADU VASILE
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 3 septembrie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  ADRIAN NASTASE
  CONVENŢIA INTERNATIONALA
  privind Sistemul armonizat de denumire şi codificare a mărfurilor*),
  încheiată la Bruxelles la 14 iunie 1983
  PREAMBUL
  Părţile contractante la prezenta convenţie, elaborata sub auspiciile Consiliului de Cooperare Vamală,
  în dorinţa de a facilita comerţul internaţional,
  în dorinţa de a facilita culegerea, compararea şi analizarea datelor statistice, în special a celor privind comerţul internaţional,
  în dorinţa de a reduce cheltuielile antrenate de necesitatea de a atribui mărfurilor o noua denumire, o noua clasificare şi o noua codificare, atunci când în cadrul schimburilor internaţionale acestea trec dintr-un sistem de clasificare în altul, şi în dorinţa de a facilita uniformizarea documentelor comerciale, ca şi transmiterea datelor,
  considerind ca evoluţia tehnicilor şi a structurilor comerţului internaţional implica modificări importante în Convenţia privind Nomenclatura pentru clasificarea mărfurilor în tarifele vamale, încheiată la Bruxelles la 15 decembrie 1950,
  considerind, de asemenea, ca gradul de detaliere, cerut în scopuri tarifare şi statistice de guvernele şi cercurile comerciale, depăşeşte în prezent cu mult pe cel oferit de nomenclatura anexată la convenţia menţionată mai sus,
  considerind ca este important să se dispună de date exacte şi comparabile, în scopul negocierilor comerciale internaţionale,
  considerind ca Sistemul armonizat este destinat utilizării pentru stabilirea tarifelor şi pentru statisticile aferente diferitelor moduri de transport al mărfurilor,
  considerind ca Sistemul armonizat este destinat a fi incorporat, pe cît posibil, în sistemele comerciale de denumire şi codificare a mărfurilor,
  considerind ca Sistemul armonizat este destinat sa favorizeze stabilirea unei corelatii cît mai strinse între statisticile comerciale de import şi de export, pe de o parte, şi statisticile de producţie, pe de altă parte,
  considerind ca trebuie să fie menţinută o corelatie strinsa între Sistemul armonizat şi Clasificarea Tip pentru Comerţul Internaţional (C.T.C.I.) a Naţiunilor Unite,
  considerind ca este indicat a se răspunde cerinţelor menţionate mai sus prin intermediul unei nomenclaturi tarifare şi statistici combinate, care să poată fi utilizata de diversii participanţi la comerţul internaţional,
  considerind ca este important ca să se asigure ţinerea la zi a Sistemului armonizat, în funcţie de evoluţia tehnicilor şi structurilor comerţului internaţional,
  considerind lucrările deja realizate în acest domeniu de Comitetul Sistemului armonizat, înfiinţat de Consiliul de Cooperare Vamală,
  considerind ca, în situaţia în care Convenţia privind Nomenclatura, menţionată mai sus, s-a dovedit a fi un instrument eficient în atingerea unora dintre aceste obiective, mijlocul cel mai bun de obţinere a rezultatelor dorite consta în a încheia o noua convenţie internationala,
  au convenit asupra următoarelor:


  Articolul 1

  Definiţii
  În sensul prezentei convenţii, se înţelege:
  a) prin Sistem armonizat de denumire şi codificare a mărfurilor, denumit, în continuare, Sistem armonizat: nomenclatura care cuprinde poziţiile şi subpozitiile şi codurile numerice aferente, notele de secţiuni, capitole şi subpozitii, precum şi regulile generale de interpretare a Sistemului armonizat
  cuprinse în anexa la prezenta convenţie;
  b) prin nomenclatura tarifara: nomenclatura stabilită în conformitate cu legislaţia părţii contractante pentru încasarea taxelor vamale la import;
  c) prin nomenclaturi statistice: nomenclaturile mărfurilor, elaborate de partea contractantă, pentru culegerea datelor necesare întocmirii statisticilor comerciale de import şi de export;
  d) prin nomenclatura tarifara şi statistica combinata: o nomenclatura combinata care integreaza nomenclatura tarifara şi nomenclaturile statistice cerute în mod legal de către partea contractantă pentru declararea mărfurilor la import;
  e) prin Convenţia privind înfiinţarea Consiliului: Convenţia privind înfiinţarea unui Consiliu de Cooperare Vamală, încheiată la Bruxelles la 15 decembrie 1950;
  f) prin Consiliu: Consiliul de Cooperare Vamală, menţionat la lit. e);
  g) prin secretar general: secretarul general al Consiliului;
  h) prin ratificare: ratificarea propriu-zisa, acceptarea sau aprobarea.


  Articolul 2

  Anexa
  Anexa la prezenta convenţie face parte integrantă din aceasta şi orice referire la prezenta convenţie se aplică, de asemenea, acestei anexe.


  Articolul 3

  Obligaţiile părţilor contractante
  1. Sub rezerva excepţiilor menţionate la art. 4:
  Fiecare parte contractantă se angajează, cu excepţia aplicării prevederilor subparagrafului c) al prezentului paragraf, ca de la data la care prezenta convenţie intră în vigoare, în ceea ce o priveşte, nomenclaturile sale tarifare şi statistice să fie conforme cu Sistemul armonizat. Aceasta se angajează, prin urmare, ca la elaborarea nomenclaturilor sale tarifare şi statistice:
  1. sa folosească toate poziţiile şi subpozitiile Sistemului armonizat, fără completări sau modificări, precum şi codurile numerice aferente;
  2. să aplice regulile generale pentru interpretarea Sistemului armonizat, precum şi toate notele privind secţiunile, capitolele şi subpozitiile şi sa nu modifice domeniul de aplicare a acestor secţiuni, capitole, poziţii sau subpozitii ale Sistemului armonizat;
  3. să respecte ordinea de numerotare a Sistemului armonizat.
  b) Fiecare parte contractantă pune, de asemenea, la dispoziţia publicului statisticile sale comerciale de import şi de export, în conformitate cu codul de şase cifre al Sistemului armonizat, sau, la iniţiativa părţii contractante, peste acest nivel, în măsura în care aceasta publicare nu este exclusa din motive excepţionale, cum ar fi caracterul confidenţial al informaţiilor comerciale sau securitatea naţionala.
  c) Nici o dispoziţie a prezentului articol nu obliga părţile contractante sa utilizeze subpozitiile Sistemului armonizat în nomenclatura lor tarifara, cu condiţia de a se conformă, în nomenclatura lor tarifara şi statistica combinata, prevederilor subparagrafelor a) 1., a) 2. şi a) 3. de mai sus.
  2. Conformindu-se angajamentelor de la paragraful 1 subparagraful a) al prezentului articol, fiecare parte contractantă poate face acele adaptari de text necesare pentru ca Sistemul armonizat sa devină operant în raport cu legislaţia sa naţionala.
  3. Nici o dispoziţie a prezentului articol nu interzice părţilor contractante sa stabilească, în nomenclaturile lor tarifare sau statistice, subdiviziuni pentru clasificarea mărfurilor peste nivelul Sistemului armonizat, cu condiţia ca aceste subdiviziuni să fie adăugate şi codificate în afară codului numeric de şase cifre care figurează în anexa la prezenta convenţie.


  Articolul 4

  Aplicarea parţială de către ţările în curs de dezvoltare
  1. Orice ţara în curs de dezvoltare, parte contractantă, poate amina aplicarea unora sau a tuturor subpozitiilor Sistemului armonizat, atât timp cît este necesar, ţinând seama de propria structura în cadrul comerţului internaţional sau de capacitatile sale administrative.
  2. Orice ţara în curs de dezvoltare, parte contractantă, care optează pentru aplicarea parţială a Sistemului armonizat, conform prevederilor prezentului articol, se angajează să depună toate eforturile în vederea aplicării întregului Sistem armonizat cu şase cifre într-o perioadă de 5 ani de la data la care prezenta convenţie intră în vigoare în ceea ce o priveşte sau în orice alta perioada pe care o considera necesară, ţinând seama de prevederile paragrafului 1 al prezentului articol.
  3. Orice ţara în curs de dezvoltare, parte contractantă, care optează pentru aplicarea parţială a Sistemului armonizat, conform prevederilor prezentului articol, aplica fie toate, fie nici una dintre subpozitiile marcate cu doua liniute, care aparţin unei subpozitii marcate cu o liniuţa, fie toate, fie nici una dintre subpozitiile marcate cu o liniuţa care aparţin unei poziţii. În asemenea cazuri de aplicare parţială, a sasea cifra sau cifrele a cincea şi a sasea, care corespund părţii din codul Sistemului armonizat neaplicate, sunt înlocuite cu 0 sau, respectiv, 00.
  4. Orice ţara în curs de dezvoltare care optează pentru aplicarea parţială a Sistemului armonizat, conform prevederilor prezentului articol, atunci când devine parte contractantă, notifica secretarului general subpozitiile pe care nu le va aplica la data la care prezenta convenţie va intra în vigoare, în ceea ce o priveşte, precum şi subpozitiile pe care le va aplica ulterior.
  5. Orice ţara în curs de dezvoltare care optează pentru aplicarea parţială a Sistemului armonizat, conform prevederilor prezentului articol, atunci când devine parte contractantă, poate notifica secretarului general ca se angajează formal să aplice întregul Sistem armonizat de şase cifre, în termen de 3 ani de la data intrării convenţiei în vigoare, în ceea ce o priveşte.
  6. Orice ţara în curs de dezvoltare, parte contractantă, care aplica parţial Sistemul armonizat, conform prevederilor prezentului articol, este eliberata de obligaţiile ce decurg din art. 3 cu privire la subpozitiile pe care aceasta nu le aplica.


  Articolul 5

  Asistenţa tehnica pentru ţările în curs de dezvoltare
  Ţările dezvoltate, părţi contractante, acorda ţărilor în curs de dezvoltare, la cererea acestora, asistenţa tehnica, în condiţii convenite de comun acord, mai ales pentru pregătirea personalului, transpunerea nomenclaturilor lor existente în Sistemului armonizat şi asistenţa pentru actualizarea sistemelor lor transpuse, ţinând seama de amendamentele la Sistemul armonizat, cît şi pentru aplicarea prevederilor prezentei convenţii.


  Articolul 6

  Comitetul Sistemului armonizat
  1. Se instituie, conform prezentei convenţii, un comitet, denumit Comitetul Sistemului armonizat, format din reprezentanţi ai fiecărei părţi contractante.
  2. Comitetul Sistemului armonizat se întruneşte, de regula, cel puţin de doua ori pe an.
  3. Reuniunile sale sunt convocate de secretarul general şi, dacă părţile contractante nu vor decide altfel, acestea au loc la sediul Consiliului.
  4. În cadrul Comitetului Sistemului armonizat, fiecare parte contractantă are dreptul la un vot; cu toate acestea, în sensul prevederilor prezentei convenţii şi fără a prejudicia orice convenţie care s-ar încheia în viitor, atunci când o uniune vamală sau economică, precum şi atunci când unul sau mai multe dintre statele ei membre sunt părţi contractante, aceste părţi contractante au împreună dreptul la un singur vot. În mod similar, când toate statele membre ale unei uniuni vamale sau economice, care poate devine parte contractantă conform prevederilor art. 11 subparagraful b) devin părţi contractante, acestea au împreună dreptul la un singur vot.
  5. Comitetul Sistemului armonizat alege un preşedinte şi unul sau mai mulţi vicepreşedinţi.
  6. Regulamentul interior se stabileşte prin hotărâre adoptată cu majoritatea a două treimi din voturile exprimate de membrii săi. Acest regulament este supus aprobării Consiliului.
  7. Comitetul Sistemului armonizat invita, dacă considera necesar, organizaţii interguvernamentale sau alte organizaţii internaţionale sa participe la lucrările sale, în calitate de observatori.
  8. Comitetul Sistemului armonizat creează, dacă este cazul, subcomitete sau grupe de lucru, ţinând seama, în special, de prevederile paragrafului 1 subparagraful a) al art. 7 şi stabileşte componenta, drepturile referitoare la vot şi regulamentul interior ale acestora.


  Articolul 7

  Funcţiile Comitetului
  1. Comitetul Sistemului armonizat exercita, ţinând seama de prevederile art. 8, următoarele funcţii:
  a) propune orice proiect de amendament la prezenta convenţie, pe care-l socoteşte de dorit, ţinând seama, în special, de necesităţile utilizatorilor sau de evoluţia tehnicilor şi structurilor comerţului internaţional;
  b) redactează note explicative, avize de clasificare şi alte avize pentru interpretare Sistemului armonizat;
  c) formulează recomandări pentru a asigura o interpretare şi o aplicare uniforma a Sistemului armonizat;
  d) culege şi difuzează orice informaţii cu privire la aplicarea Sistemului armonizat;
  e) furnizează, din oficiu sau la cerere, părţilor contractante, statelor membre ale Consiliului, precum şi organizaţiilor interguvernamentale şi altor organizaţii internaţionale pe care Comitetul le considera corespunzătoare informaţii sau îndrumări privind orice aspecte cu privire la clasificarea mărfurilor în Sistemul armonizat;
  f) prezintă, la fiecare sesiune a Consiliului, rapoarte cu privire la activitatea sa, inclusiv propuneri de amendamente, de note explicative, de avize de clasificare şi de alte avize;
  g) exercita, în ceea ce priveşte Sistemul armonizat, orice alte atribuţii sau funcţii pe care Consiliul sau părţile contractante le pot considera utile.
  2. Deciziile administrative ale Comitetului Sistemului armonizat, care au implicaţii bugetare, sunt supuse aprobării Consiliului.


  Articolul 8

  Rolul Consiliului
  1. Consiliul examinează propunerile de amendamente la prezenta convenţie, elaborate de Comitetul Sistemului armonizat, şi le recomanda părţilor contractante, conform procedurii de la art. 16, numai dacă un stat membru al Consiliului, care este parte contractantă la prezenta convenţie, nu cere ca toate sau o parte dintre propunerile în cauza să fie restituite Comitetului pentru o noua examinare.
  2. Notele explicative, avizele de clasificare, celelalte avize privind interpretarea Sistemului armonizat şi recomandările care vizează asigurarea unei interpretări şi aplicari uniforme a Sistemului armonizat, formulate în timpul unei sesiuni a Comitetului Sistemului armonizat, conform prevederilor paragrafului 1 al art. 7, sunt considerate ca aprobate de către Consiliu, dacă, înainte de sfârşitul celei de-a doua luni de la cea în care aceasta sesiune s-a încheiat, nici una dintre părţile contractante la prezenta convenţie nu a notificat secretarului general ca cere ca problema respectiva să fie supusă Consiliului.
  3. Atunci când Consiliul este sesizat cu o problemă conform prevederilor paragrafului 2 al prezentului articol, el aproba respectivele note explicative, avizele de clasificare alte avize sau recomandări, numai dacă un stat membru al Consiliului, care este parte contractantă la prezenta convenţie, nu cere ca toate sau o parte dintre propunerile respective să fie restituite Comitetului pentru o noua examinare.


  Articolul 9

  Nivelul drepturilor vamale
  Părţile contractante nu îşi asuma, prin prezenta convenţie, nici o obligaţie în ceea ce priveşte nivelul drepturilor vamale.


  Articolul 10

  Reglementarea diferendelor
  1. Orice diferend între părţile contractante cu privire la interpretarea sau aplicarea prezentei convenţii este soluţionat, pe cît posibil, prin negocieri directe între părţile respective.
  2. Orice diferend care nu a fost soluţionat în acest mod este prezentat, de către părţile în disputa, Comitetului Sistemului armonizat, care îl examinează şi face recomandări în vederea reglementării lui.
  3. În cazul în care Comitetul Sistemului armonizat nu poate soluţiona diferendul, el îl prezintă Consiliului, care face recomandări în conformitate cu art. III lit. e) al Convenţiei pentru înfiinţarea Consiliului.
  4. Părţile în disputa pot conveni, în prealabil, sa accepte recomandările Comitetului sau ale Consiliului.


  Articolul 11

  Condiţii necesare pentru a deveni parte contractantă
  Pot deveni părţi contractante la prezenta convenţie:
  a) statele membre ale Consiliului;
  b) uniunile vamale sau economice, cărora li s-a transferat competenţa de a încheia tratate cu privire la unele sau la toate problemele care intra sub incidenţa prezentei convenţii; şi
  c) orice alt stat căruia secretarul general îi adresează o invitaţie în acest scop, în conformitate cu instrucţiunile Consiliului.


  Articolul 12

  Procedura necesară pentru a deveni parte contractantă
  1. Orice stat sau uniune vamală sau economică, ce îndeplineşte condiţiile cerute, poate deveni parte contractantă la prezenta convenţie:
  a) prin semnare, fără rezerva ratificării;
  b) prin depunerea unui instrument de ratificare, după semnarea convenţiei sub rezerva ratificării; sau
  c) prin aderare, după ce convenţia a încetat să fie deschisă pentru semnare.
  2. Prezenta convenţie este deschisă pentru semnare de statele membre şi uniunile vamale sau economice, prevăzute la art. 11, la sediul Consiliului din Bruxelles, până la data de 31 decembrie 1986. După această dată, convenţia va fi deschisă pentru aderare.
  3. Instrumentele de ratificare sau de aderare se depun la secretarul general.


  Articolul 13

  Intrarea în vigoare
  1. Prezenta convenţie intră în vigoare la prima data de 1 ianuarie după trecerea unei perioade de cel puţin 12 luni, dar nu mai mult de 24 de luni, de la data la care 17 state sau uniuni economice sau vamale, prevăzute la art. 11 de mai sus, au semnat-o fără rezerva ratificării sau au depus instrumentele lor de ratificare sau de aderare, dar nu înainte de 1 ianuarie 1987.
  2. Pentru orice stat sau uniune vamală sau economică ce semnează prezenta convenţie fără rezerva ratificării, care o ratifica sau care adera la ea, după ce numărul minim cerut conform paragrafului 1 al prezentului articol a fost atins, prezenta convenţie intră în vigoare la prima data de 1 ianuarie după trecerea unei perioade de cel puţin 12 luni, dar nu mai mult de 24 de luni, data ◄la care acest stat sau uniune economică sau vamală a semnat convenţia fără rezerva ratificării sau a depus instrumentul sau de ratificare sau de aderare, dacă nu se precizează o dată mai apropiată. Totuşi data intrării în vigoare, conform prevederilor prezentului paragraf, nu poate fi anterioară datei de intrare în vigoare prevăzute la paragraful 1 al prezentului articol.


  Articolul 14

  Aplicarea de către teritoriile dependente
  1. Orice stat poate, fie la data la care devine parte contractantă la prezenta convenţie, fie la o dată ulterioară, sa notifice secretarului general ca aceasta convenţie se extinde asupra tuturor sau asupra unora dintre teritoriile ale căror relaţii internaţionale sunt sub responsabilitatea sa şi care sunt menţionate în notificare. Aceasta notificare intră în vigoare la data de 1 ianuarie după trecerea unei perioade de cel puţin 12 luni, dar nu mai mult de 24 de luni de la data la care secretarul general o primeşte, numai dacă în notificare nu este precizată o dată mai apropiată. Totuşi prezenta convenţie nu poate deveni aplicabilă pentru aceste teritorii înaintea intrării sale în vigoare pentru statul interesat.
  2. Prezenta convenţie încetează de a fi aplicabilă într-un teritoriu desemnat, la data la care relaţiile internaţionale ale acestui teritoriu nu mai sunt sub responsabilitatea părţii contractante sau la o dată anterioară notificată secretarului general, conform prevederilor art. 15.


  Articolul 15

  Denunţare
  Prezenta convenţie este încheiată pentru o durată nelimitată. Totuşi oricare parte contractantă o poate denunta şi denunţarea intră în vigoare la un an de la primirea de către secretarul general a instrumentului de denunţare, numai dacă în acesta nu este precizată o dată mai îndepărtată.


  Articolul 16

  Procedura de amendare
  1. Consiliul poate recomanda părţilor contractante amendamente la prezenta convenţie.
  2. Orice parte contractantă poate notifica secretarului general ca formulează o obiectie la un amendament recomandat şi poate ulterior să-şi retragă aceasta obiectie în termenul precizat la paragraful 3 al prezentului articol.
  3. Orice amendament recomandat este considerat acceptat la expirarea unui termen de 6 luni de la data la care secretarul general a notificat respectivul amendament, cu condiţia ca, până la expirarea acestui termen, sa nu existe nici o obiectie.
  4. Amendamentele acceptate intră în vigoare pentru toate părţile contractante la una dintre următoarele date:
  a) în cazul în care amendamentul recomandat este notificat înainte de 1 aprilie, data intrării în vigoare va fi 1 ianuarie a celui de-al doilea an care urmează datei acestei notificări; sau
  b) în cazul în care amendamentul recomandat este notificat la 1 aprilie sau ulterior, data intrării în vigoare va fi 1 ianuarie a celui de-al treilea an care urmează datei acestei notificări.
  5. Nomenclaturile statistice ale fiecărei părţi contractante, precum şi nomenclatura sa tarifara sau, în cazul prevăzut la paragraful 1 subparagraful c) al art. 3, nomenclatura sa tarifara şi statistica combinata trebuie să fie puse în concordanta cu Sistemul armonizat amendat la data prevăzută la paragraful 4 al prezentului articol.
  6. Orice stat sau uniune vamală sau economică ce semnează prezenta convenţie fără rezerva ratificării, care o ratifica sau care adera la ea, se considera ca a acceptat toate amendamentele care, la data când acest stat sau uniune a devenit parte contractantă, au intrat în vigoare sau care au fost acceptate conform prevederilor paragrafului 3 al prezentului articol.


  Articolul 17

  Drepturile părţilor contractante cu privire la Sistemul armonizat
  Pentru problemele referitoare la Sistemul armonizat, paragraful 4 al art. 6, art. 8 şi paragraful 2 al art. 16 conferă fiecărei părţi contractante drepturi:
  a) în ceea ce priveşte toate părţile Sistemului armonizat pe care le aplica în conformitate cu prevederile prezentei convenţii; sau
  b) până la data la care prezenta convenţie intră în vigoare, în ceea ce o priveşte, conform prevederilor art. 13 şi în ceea ce priveşte toate părţile Sistemului armonizat pe care este obligată să le aplice la data respectiva, conform prevederilor prezentei convenţii; sau
  c) în ceea ce priveşte toate părţile Sistemului armonizat, cu condiţia ca partea contractantă să se fi angajat formal ca aplica întregul Sistem armonizat cu codificarea din şase cifre, în termenul de 3 ani prevăzut la paragraful 5 al art. 4 şi până la expirarea acestui termen.


  Articolul 18

  Rezerve
  Nu se admite nici o rezervă la prezenta convenţie.


  Articolul 19

  Notificări ale secretarului general
  Secretarul general notifica părţilor contractante, celorlalte state semnatare, statelor membre ale Consiliului, care nu sunt părţi contractante la prezenta Convenţie, şi secretarului general al Organizaţiei Naţiunilor Unite:
  a) notificările primite conform art. 4;
  b) semnăturile, ratificarile şi aderarile menţionate la art. 12;
  c) data la care prezenta convenţie intră în vigoare, conform art. 13;
  d) notificările primite conform art. 14;
  e) denuntarile primite conform art. 15;
  f) amendamentele la prezenta convenţie, recomandate conform art. 16;
  g) obiecţiile formulate la amendamentele recomandate conform art. 16, precum şi retragerea eventuala a acestora;
  h) amendamentele acceptate conform art. 16, precum şi data intrării lor în vigoare.


  Articolul 20

  Înregistrarea la Natiunile Unite
  Conform art. 102 din Carta Naţiunilor Unite, prezenta convenţiei este înregistrată la Secretariatul Naţiunilor Unite, la cererea secretarului general al Consiliului.
  Drept pentru care, subsemnaţii, pe deplin autorizaţi, au semnat prezenta convenţie.
  Încheiată la Bruxelles, la 14 iunie 1983, în limbile franceza şi engleza, ambele texte având aceeaşi valoare, într-un singur exemplar original ce se depune la secretarul general al Consiliului, care va transmite copii certificate pentru conformitate, tuturor statelor şi uniunilor vamale sau economice menţionate la art. 11.


  Anexa 1
  NOMENCLATURA SISTEMULUI ARMONIZAT
  CUPRINS
  Reguli generale pentru interpretarea Sistemului armonizat

  Secţiunea I Animale vii şi produse ale regnului animal

  Note de secţiune
  ----------------
  1. Animale vii
  2. Carne şi organe comestibile
  3. Peste şi crustacee, moluste şi alte nevertebrate acvatice
  4. Lapte şi produse lactate; oua de păsări; miere naturala; produse comestibile de origine animala, nedenumite şi necuprinse în altă parte
  5. Alte produse de origine animala, nedenumite şi necuprinse în altă parte


  Secţiunea a II-a Produse ale regnului vegetal

  Note de secţiune
  ----------------
  6. Plante vii şi produse de horticultura
  7. Legume, plante, rădăcini şi tuberculi alimentari
  8. Fructe comestibile; coji de citrice şi de pepeni
  9. Cafea, ceai, mate şi condimente
  10. Cereale
  11. Produse ale industriei moraritului; malt, amidon şi fecule; inulina; gluten de grîu
  12. Seminţe şi fructe oleaginoase; seminţe şi fructe diverse; plante industriale sau medicinale; paie şi furaje
  13. Gume, rasini şi alte seve şi extracte vegetale
  14. Materiale de impletit şi alte produse de origine vegetala, nedenumite şi necuprinse în altă parte


  Secţiunea a III-a Grăsimi şi uleiuri de origine animala sau vegetala; produse ale disocierii

  lor; grăsimi alimentare prelucrate; ceara de origine animala sau vegetala
  15. Grăsimi şi uleiuri de origine animala sau vegetala; produse ale disocierii lor; grăsimi alimentare prelucrate; ceara de origine animala sau vegetala


  Secţiunea a IV-a Produse ale industriilor alimentare; băuturi, lichide alcoolice şi oţet; tutun şi inlocuitori de tutun prelucrati

  Note de secţiune
  ----------------
  16. Preparate din carne, din peste sau din crustacee, din moluste sau din alte nevertebrate acvatice
  17. Zaharuri şi produse zaharoase
  18. Cacao şi preparate din cacao
  19. Preparate pe bază de cereale, de făina, de amidon, de fecule sau de lapte; produse de patiserie
  20. Preparate din legume, din fructe sau din alte părţi de plante
  21. Preparate alimentare diverse
  22. Băuturi, lichide alcoolice şi oteturi
  23. Reziduuri şi deşeuri ale industriei alimentare; alimente preparate pentru animale
  24. Tutun şi inlocuitori de tutun, prelucrati


  Secţiunea a V-a Produse minerale

  25. Sare; sulf; pământuri şi pietre; ipsos; var şi ciment
  26. Minereuri, zgura şi cenusa
  27. Combustibili minerali, uleiuri minerale şi produsele distilarii acestora; materii bituminoase; ceara minerala


  Secţiunea a VI-a Produse ale industriei chimice sau ale industriilor conexe

  Note de secţiune
  ----------------
  28. Produse chimice anorganice; compuşi anorganici sau organici ai metalelor preţioase, ai elementelor radioactive, ai paminturilor rare sau ai izotopilor
  29. Produse chimice organice
  30. Produse farmaceutice
  31. Îngrăşăminte
  32. Extracte tanante sau colorante; tanini şi derivatii lor; pigmenti şi alte materii colorante; vopsele şi lacuri; masticuri; cerneluri
  33. Uleiuri esenţiale şi rezinoide; produse de parfumerie sau de toaleta, preparate, şi preparate cosmetice
  34. Sapunuri, agenţi de suprafaţa organici, preparate pentru spălat, preparate lubrifiante, ceara artificiala, ceara preparata, produse pentru întreţinere, luminari şi articole similare, paste de modelat, ceara pentru tehnica dentara şi preparate pentru tehnica dentara pe bază de ipsos
  35. Substanţe albuminoide; produse pe bază de amidon sau de fecule modificate, cleiuri, enzime
  36. Pulberi şi explozivi; articole de pirotehnie; chibrituri; aliaje piroforice; materii inflamabile
  37. Produse fotografice sau cinematografice
  38. Produse diverse ale industriei chimice


  Secţiunea a VII-a Materiale plastice şi articole din aceste materiale; cauciuc şi articole din

  cauciuc
  Note de secţiune
  ----------------
  39. Materiale plastice şi articole din aceste materiale
  40. Cauciuc şi articole din cauciuc


  Secţiunea a VIII-a Piei brute, piei tabacite, blanuri şi produse din acestea; articole de

  curelarie şi de selarie; articole de voiaj, sacose de mina şi articole
  similare; articole obţinute din intestine de animale
  41. Piei brute şi piei tabacite
  42. Obiecte din piele; articole de curelarie sau de selarie; articole de voiaj, sacose şi produse similare; produse din intestine de animale
  43. Blanuri şi articole din blana; blanuri artificiale


  Secţiunea a IX-a Lemn, cărbune de lemn şi articole din lemn; pluta şi lucrări din pluta;

  lucrări din impletituri din fibre vegetale sau din nuiele
  44. Lemn, cărbune de lemn şi articole din lemn
  45. Pluta şi articole din pluta
  46. Produse din impletituri din fibre vegetale sau din nuiele


  Secţiunea a X-a Pasta de lemn sau din alte materiale fibroase celulozice; deşeuri şi

  rebuturi de hirtie sau de carton; hirtie şi articole din hirtie
  47. Pasta de lemn sau din alte materiale fibroase celulozice; deşeuri şi
  rebuturi de hirtie sau de carton
  48. Hirtie şi carton; articole din pasta de celuloza, din hirtie sau din carton
  49. Produse de editura, de presa sau ale altor industrii grafice; texte manuscrise, texte dactilografiate şi planuri


  Secţiunea a XI-a Materiale textile şi articole din aceste materiale

  Note de secţiune
  ---------------
  50. Mătase
  51. Lina, par fin sau grosier de animale; fire şi tesaturi din par de cal
  52. Bumbac
  53. Alte fibre textile vegetale; fire de hirtie şi tesaturi din fire de hirtie
  54. Filamente sintetice sau artificiale
  55. Fibre sintetice sau artificiale discontinue
  56. Vata, pisla (fetru) şi materiale netesute; fire speciale; sfori, corzi, funii, fringhii; articole din acestea
  57. Covoare şi alte acoperitoare de podea din materiale textile
  58. Tesaturi speciale; tesaturi buclate; dantele; tapiserii, pasmanterii; broderii
  59. Tesaturi impregnate, unse, acoperite sau stratificate; articole tehnice din materiale textile
  60. Materiale tricotate sau crosetate
  61. Articole şi accesorii de îmbrăcăminte, tricotate sau crosetate
  62. Articole de îmbrăcăminte şi accesorii de îmbrăcăminte, altele decît tricotate sau crosetate
  63. Alte articole textile confectionate; seturi, îmbrăcăminte purtata sau uzata; zdrente


  Secţiunea a XII-a Încălţăminte, articole de acoperit capul, umbrele, umbrele de soare,

  bastoane, bice, cravase şi părţi ale acestora; pene şi fulgi apretati şi
  articole din acestea; flori artificiale; articole din par uman
  64. Încălţăminte, ghetre şi articole similare, părţi ale acestor articole
  65. Obiecte de acoperit capul şi părţi ale acestora
  66. Umbrele, umbrelute de soare, parasolare, bastoane, bice, cravase şi părţi ale acestora
  67. Pene şi puf, apretate, şi articole din pene sau puf; flori artificiale; articole din par uman


  Secţiunea a XIII-a Articole din piatra, ipsos, ciment, azbest, mica sau din materiale similare;

  produse ceramice; sticlă şi articole din sticlă
  68. Articole din piatra, ipsos, ciment, azbest, mica sau din materiale similare
  69. Produse ceramice
  70. Sticla şi articole din sticlă


  Secţiunea a XIV-a Perle naturale sau de cultura, pietre preţioase sau semipretioase, metale

  preţioase, metale placate sau suflate cu metale preţioase şi obiecte din
  acestea; bijuterii de fantezie; monede
  71. Perle naturale sau de cultura, pietre preţioase sau semipretioase, metale preţioase, metale placate sau suflate cu metale preţioase şi obiecte din acestea; bijuterii de fantezie; monede


  Secţiunea a XV-a Metale comune şi articole din metale comune

  Note de secţiune
  ----------------
  72. Fonta, fier şi oţel
  73. Produse din fonta, fier sau oţel
  74. Cupru şi articole din cupru
  75. Nichel şi articole din nichel
  76. Aluminiu şi articole din aluminiu
  77. (Rezervat pentru o eventuala utilizare viitoare în cadrul Sistemului armonizat)
  78. Plumb şi articole din plumb
  79. Zinc şi articole din zinc
  80. Staniu (cositor) şi articole din staniu
  81. Alte metale comune; metalo-ceramice; articole din acestea
  82. Unelte şi scule, tacimuri (cutite, linguri, furculite), din metale comune; părţi ale acestor articole, din metale comune
  83. Articole diverse din metale comune


  Secţiunea a XVI-a Maşini şi aparate, echipamente electrice şi părţi ale acestora; aparate de

  înregistrat sau de reprodus sunetul, aparate de înregistrat sau reprodus
  imagini şi sunet de televiziune şi părţi şi accesorii ale acestor aparate
  Note de secţiune
  ----------------
  84. Reactori nucleari, incalzitoare de apa, maşini, aparate şi dispozitive mecanice; părţi ale acestora
  85. Maşini, aparate şi echipamente electrice şi părţi ale acestora; aparate de înregistrat sau de reprodus sunetul, aparate de înregistrat sau de reprodus imagini şi sunet de televiziune şi părţi şi accesorii ale acestor aparate


  Secţiunea a XVII-a Mijloace de transport

  Note de secţiune
  ----------------
  86. Vehicule şi echipamente pentru căile ferate sau similare şi părţi ale acestora; aparate mecanice (inclusiv electromecanice) pentru semnalizari de trafic
  87. Autovehicule, tractoare, vehicule pe doua sau trei roti şi alte vehicule terestre, părţi şi accesorii ale acestora
  88. Navigaţie aeriană sau spatial
  89. Navigaţie maritima sau fluviala


  Secţiunea a XVIII-a Instrumente şi aparate optice, fotografice sau cinematografice, de măsura,

  de control sau de precizie; instrumente şi aparate medico-chirurgicale;
  ceasornicarie; instrumente muzicale; părţi şi accesorii ale acestora
  90. Instrumente şi aparate optice, fotografice sau cinematografice, de măsura, de control sau de precizie, instrumente şi aparate medico-chirurgicale; părţi şi accesorii ale acestora
  91. Ceasornicarie
  92. Instrumente muzicale; părţi şi accesorii pentru instrumente muzicale


  Secţiunea a XIX-a Arme şi muniţii; părţi şi accesorii ale acestora

  93. Arme, muniţii, părţi şi accesorii ale acestora


  Secţiunea a XX-a Mărfuri şi produse diverse

  94. Mobila; mobilier medico-chirurgical; articole de pat şi similare; aparate de iluminat, nedenumite şi neincluse în altă parte; lampi pentru firme şi reclame luminoase, indicatoare luminoase şi articole similare; construcţii prefabricate
  95. Jucarii, jocuri, articole pentru divertisment sau pentru sport; părţi şi accesorii ale acestora
  96. Articole diverse
  Secţiunea a XXI- a
  Obiecte de arta, de colectie sau de antichitate
  97. Obiecte de arta, de colectie sau de antichitate
  98. (Rezervat pentru unele utilizări deosebite de către părţile contractante)
  99. (Rezervat pentru unele utilizări deosebite de către părţile contractante)
  REGULI GENERALE PENTRU INTERPRETAREA SISTEMULUI ARMONIZAT
  Încadrarea mărfurilor în Nomenclatura pentru clasificarea mărfurilor în tarifele vamale se face conform următoarelor principii:
  1. Enuntul titlurilor secţiunilor, capitolelor sau subcapitolelor este considerat ca având numai o valoare indicativa, încadrarea mărfii considerindu-se legal determinata atunci când este în concordanta cu textul poziţiilor şi al notelor de secţiuni şi de capitole şi atunci când nu sunt contrare termenilor utilizaţi în acele poziţii şi note, după următoarele reguli:
  2. a) Orice referire la un articol de la o poziţie determinata acoperă acest articol, chiar incomplet sau nefinit, cu condiţia ca el să prezinte, ca atare, caracteristicile esenţiale ale articolului complet sau finit. Aceasta regula se aplică şi la articolul complet sau finit sau considerat ca atare, în virtutea dispoziţiilor precedente, atunci când articolul este prezentat demontat sau nemontat.
  b) orice menţiune la o materie de la o poziţie determinata se referă la acea materie fie în stare pura, fie în amestec sau asociata cu alte materii. De asemenea, orice menţiune la produse dintr-o anumită materie se referă la produsele alcătuite total sau parţial din aceasta materie. Încadrarea acestor produse amestecate sau a articolelor asociate se face conform principiilor enunţate în regula 3.
  3. Atunci când mărfurile ar putea fi încadrate la doua sau mai multe poziţii, prin aplicarea regulii 2 b), sau în orice alt caz, încadrarea se face după cum urmează:
  a) poziţia cea mai specifică are prioritate faţă de poziţiile cu un domeniu de aplicare mai general. Totuşi, atunci când doua sau mai multe poziţii se referă fiecare numai la o parte dintre materiile care compun un produs amestecat sau la un articol compozit, sau la o parte dintre articolele mărfurilor prezentate în seturi condiţionate pentru vânzarea cu amănuntul, aceste poziţii se considera, în raport cu produsul sau articolul, la fel de specifice, chiar dacă una dintre poziţii da o descriere mai precisa sau mai completa;
  b) produsele amestecate, articolele compuse din materii diferite sau constituite prin asamblarea unor articole diferite şi mărfurile prezentate în seturi condiţionate pentru vânzarea cu amănuntul, a căror încadrare nu poate fi efectuată prin aplicarea regulii 3 a), sunt încadrate după materia sau articolul care le conferă caracterul esenţial, atunci când este posibila efectuarea acestei determinări;
  c) în cazul în care regulile 3 a) şi 3 b) nu permit efectuarea încadrării, marfa se încadrează la poziţia cu numărul cel mai mare dintre poziţiile susceptibile de a putea fi luate în considerare.
  4. Mărfurile care nu pot fi încadrate în virtutea regulilor precedente se încadrează la poziţia aferentă articolelor cele mai asemănătoare.
  5. În afară dispoziţiilor precedente, pentru mărfurile specificate mai jos se aplică următoarele reguli:
  a) cutiile pentru aparate fotografice, pentru instrumente muzicale, pentru arme, pentru instrumente de desen, cutiile pentru bijuterii şi similare, special amenajate pentru a conţine un articol determinat sau un set, susceptibile de a avea o utilizare îndelungată şi prezentate împreună cu articolele cărora le sunt destinate, se încadrează împreună cu aceste articole când, în mod normal, se vînd împreună. Totuşi aceasta regula nu se aplică dacă articolele de mai sus conferă ansamblului caracterul esenţial;
  b) sub rezerva dispoziţiilor regulii 5 a) de mai sus, ambalajele care conţin mărfuri se încadrează cu acestea din urma atunci când fac parte din categoria celor folosite în mod normal pentru astfel de mărfuri. Totuşi aceasta dispoziţie nu se aplică, dacă ambalajele sunt folosite repetat, în mod obligatoriu.
  6. Încadrarea mărfurilor în subpozitiile unei poziţii se efectuează, în mod legal, prin respectarea termenilor acelor subpozitii şi ale notelor de subpozitii, cu care se afla în relaţie şi cu respectarea regulilor de mai sus, înţelegînd prin aceasta că nu pot fi comparate decît subpozitiile aflate pe acelaşi nivel. În sensul acestei reguli, se utilizează şi notele de secţiuni şi capitole corespunzătoare, cu excepţia cazului în care conţin dispoziţii contrare.
  ------------- Notă *) Traducere.