LEGE nr. 51 din 21 ianuarie 2003
pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 130/2000 privind regimul juridic al contractelor la distanta
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 31 ianuarie 2003  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 130 din 31 august 2000 privind regimul juridic al contractelor la distanta, adoptată în temeiul art. 1 lit. R pct. 5 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 din 2 septembrie 2000, cu următoarele modificări şi completări:
  1. Titlul ordonanţei va avea următorul cuprins:
  "ORDONANTA
  privind protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor la distanta"
  2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:
  "Art. 1. - Prezenta ordonanţă reglementează condiţiile încheierii şi executării contractelor comerciale la distanta între comercianţii care furnizează produse sau servicii şi consumatori."
  3. La articolul 2, literele b) şi c) ale alineatului (1) şi alineatul (2) vor avea următorul cuprins:
  "b) consumator - orice persoană fizica sau grup de persoane fizice constituite în asociaţii, care cumpara, dobândesc, utilizează sau consuma produse ori servicii în afară activităţii lor profesionale;
  c) comerciant - persoana fizica sau juridică autorizata sa desfăşoare activitate de comercializare a produselor sau serviciilor de piaţa în cadrul activităţii sale;
  ...............................................................
  (2) Tehnicile de comunicaţie la distanta sunt prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta ordonanţă."
  4. La articolul 3, literele a) şi c) ale alineatului (1) şi alineatul (2) vor avea următorul cuprins:
  "a) identitatea comerciantului şi, în cazul contractelor care prevăd plata anticipata, adresa şi modalităţile de contactare a acestuia, telefon/fax, e-mail şi codul unic de înregistrare;
  ...............................................................
  c) preţul de vânzare cu amănuntul al produsului sau tariful serviciului şi taxele aplicabile;
  ...............................................................
  (2) Informaţiile prevăzute la alin. (1), al căror scop comercial trebuie să rezulte fără echivoc, vor fi comunicate în mod clar, uşor de înţeles de către consumator, prin orice mijloc adaptat tehnicii de comunicaţie la distanta utilizate, ţinându-se seama de principiile de buna practica comercială în tranzacţii şi de principiile care guvernează protecţia minorilor şi a altor persoane lipsite de capacitate de exerciţiu, precum şi de principiile referitoare la bunele moravuri."
  5. La articolul 3, după litera i) a alineatului (1) se introduce litera j) cu următorul cuprins:
  "j) termenul limita de executare a obligaţiilor rezultând din contract."
  6. La articolul 4, literele a), c) şi d) ale alineatului (1) vor avea următorul cuprins:
  "a) confirmarea informaţiilor menţionate la art. 3 alin. (1), dacă acestea nu au fost transmise, în condiţiile prevăzute la alin. (1), înainte de încheierea contractului;
  ...............................................................
  c) sediul, numărul de telefon/fax, precum şi adresa de e-mail ale comerciantului, la care consumatorul poate să-şi prezinte reclamaţiile;
  d) informaţiile privind service-ul postvanzare şi garanţiile oferite;"
  7. Articolul 5 va avea următorul cuprins:
  "Art. 5. - Dacă părţile nu au convenit altfel, momentul încheierii contractului la distanta îl constituie momentul primirii mesajului de confirmare de către consumator, referitor la comanda sa."
  8. Literele a) şi c) ale articolului 6 vor avea următorul cuprins:
  "a) contractelor privind serviciile financiare prezentate în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta ordonanţă;
  ...............................................................
  c) contractelor încheiate cu operatorii de telecomunicaţii în scopul utilizării telefoanelor publice;"
  9. Articolul 8 va avea următorul cuprins:
  "Art. 8. - În cazul exercitării dreptului de denunţare unilaterala a contractului de către consumator în condiţiile art. 7, comerciantul are obligaţia sa ramburseze sumele plătite de consumator fără a-i solicita acestuia cheltuielile aferente rambursarii sumelor. Rambursarea sumelor se va face în cel mult 30 de zile de la data denunţării contractului de către consumator."
  10. Alineatele (2) şi (3) ale articolului 11 vor avea următorul cuprins:
  "(2) Comerciantul, în cazul în care nu poate executa contractul din cauza ca produsul sau serviciul nu este disponibil, trebuie să informeze consumatorul despre aceasta indisponibilitate, iar sumele pe care acesta le-a vărsat ca plata trebuie rambursate de comerciant în termen de maximum 30 de zile.
  (3) Comerciantul poate livra consumatorului un produs sau serviciu de o calitate şi la un preţ echivalente cu cele solicitate numai dacă acest lucru a fost prevăzut înainte de încheierea contractului şi/sau în contract, astfel încât consumatorul să fie informat în mod clar despre aceasta posibilitate. În caz contrar furnizarea unor produse sau servicii similare celor solicitate va fi asimilată cu livrarea fără comanda, astfel cum se prevede la art. 14. Cheltuielile de returnare a produselor, în situaţia exercitării dreptului de denunţare unilaterala a contractului, sunt în acest caz în sarcina comerciantului, element asupra căruia consumatorul trebuie să fie informat."
  11. Articolul 13 va avea următorul cuprins:
  "Art. 13. - În cazul în care cartea de credit a unui consumator se dovedeşte ca a fost utilizata în mod fraudulos pentru achitarea preţului unui contract la distanta, sumele vărsate ca plata vor fi recreditate sau restituite consumatorului potrivit reglementărilor specifice acestor sisteme de plată."
  12. La articolul 15, după litera b) se introduce litera c) cu următorul cuprins:
  "c) adresa de posta electronică (e-mail)."
  13. Articolul 17 va avea următorul cuprins:
  "Art. 17. - Constituie contravenţie, dacă nu a fost săvârşită în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, sa constituie infracţiune, încălcarea prevederilor art. 8 şi 11, referitoare la nerespectarea termenelor de rambursare, precum şi ale art. 14 şi se sancţionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 40.000.000 lei."
  14. După articolul 17 se introduce articolul 17^1 cu următorul cuprins:
  "Art. 17^1. - Constituie contravenţie încălcarea prevederilor art. 16 şi se sancţionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei."
  15. Articolele 18-23 vor avea următorul cuprins:
  "Art. 18. - Sancţiunile prevăzute la art. 17 şi 17^1 vor fi aplicate şi persoanelor juridice.
  Art. 19. - Limitele minime şi maxime ale amenzilor prevăzute la art. 17 şi 17^1 vor fi actualizate prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de indicele de inflaţie.
  Art. 20. - Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 17 şi 17^1 se fac la sesizarea consumatorilor sau din oficiu de către reprezentanţii împuterniciţi ai Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.
  Art. 21. - Contravenţiilor prevăzute la art. 17 şi 17^1 le sunt aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare, cu excepţia art. 28 şi 29.
  Art. 22. - Prevederile privind comercializarea produselor şi a serviciilor în condiţiile prezentei ordonanţe se completează cu dispoziţiile legale privind protecţia consumatorilor, în măsura în care nu contravin reglementărilor din prezenta ordonanţă.
  Art. 23. - În caz de litigiu sarcina dovedirii obligaţiilor prevăzute la art. 4, a respectării termenelor şi a existenţei acordului consumatorului, prevăzute la art. 5, art. 11 alin. (1) şi art. 15, revine comerciantului. Instanţa competenţa este cea de la domiciliul consumatorului."
  16. După articolul 23 se introduce articolul 23^1 cu următorul cuprins:
  "Art. 23^1. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă şi vor fi actualizate prin hotărâre a Guvernului."
  17. Articolul 24 va avea următorul cuprins:
  "Art. 24. - Prezenta ordonanţă intră în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se pune în aplicare la 30 de zile de la data publicării ei."
  18. Anexa devine anexa nr. 1.
  19. După anexa nr. 1 se introduce anexa nr. 2 cu următorul cuprins:
  " ANEXA Nr. 2
  SERVICIILE FINANCIARE
  exceptate de la aplicarea prevederilor ordonanţei
  a) Serviciile de investiţii, precum şi cele cuprinse în activităţi privind recunoaşterea reciprocă, asa cum sunt prevăzute în Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiţii financiare şi pieţele reglementate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 525/2002, cu modificările ulterioare
  b) Operaţiuni de asigurare şi reasigurare, asa cum sunt prevăzute de Legea nr. 32/2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările ulterioare, şi de Normele nr. 3/2001 privind clasele de asigurări care pot fi practicate de societăţile de asigurare, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2001
  c) Servicii bancare
  d) Operaţiuni futures şi options."
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 19 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VACAROIU
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 19 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
  VIOREL HREBENCIUC
  Bucureşti, 21 ianuarie 2003.
  Nr. 51.
  ──────────────────