ORDIN nr. 554 din 25 mai 2022pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 630/2007 privind modul de reglementare a domeniului aeronauticii civile cu aeronave ultraușoare din România
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 544 din 3 iunie 2022
  În temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) lit. m) și n) din Legea nr. 21/2020 privind Codul aerian, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 370/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu modificările și completările ulterioare,
  viceprim-ministrul, ministrul transporturilor și infrastructurii emite următorul ordin:

  Articolul I

  Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 630/2007 privind modul de reglementare a domeniului aeronauticii civile cu aeronave ultraușoare din România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 265 și 265 bis din 19 aprilie 2007, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează astfel:1. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 2

  Aeronavele ultraușoare pot efectua zboruri în spațiul aerian național fără a deține certificate de tip și/sau de navigabilitate, în baza unor documente echivalente de navigabilitate sau fără niciun astfel de document, în conformitate cu cerințele aplicabile prevăzute în anexe.
  2. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 3
  (1) Pentru a fi operată/utilizată în spațiul aerian național, o aeronavă ultraușoară motorizată trebuie să posede un certificat de înmatriculare emis în conformitate cu prevederile anexei nr. 7 la Convenția privind aviația civilă internațională, semnată la Chicago la data de 7 decembrie 1944, la care România a aderat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 194/1965, denumită în continuare Convenția de la Chicago, și ale anexei nr. 3.(2) Pentru a fi operată/utilizată în spațiul aerian național, o aeronavă ultraușoară nemotorizată, cu excepția parapantelor și deltaplanelor, trebuie să dețină un certificat de identificare, emis în conformitate cu prevederile anexei nr. 5.(3) Aeronavele ultraușoare nemotorizate din categoria parapantelor și deltaplanelor pot fi operate/utilizate în spațiul aerian național fără a deține certificat de înmatriculare/ identificare.
  3. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 4
  (1) Operarea/Utilizarea aeronavelor ultraușoare înmatriculate în România este limitată la efectuarea zborurilor în interes propriu, particulare și școală, așa cum sunt definite acestea în Legea nr. 21/2020 privind Codul aerian, cu modificările și completările ulterioare, în condițiile respectării cerințelor și limitărilor aplicabile prevăzute în anexele nr. 2-5.(2) Aeronavele ultraușoare motorizate înmatriculate în România pot fi utilizate și la efectuarea operațiunilor de lucru aerian, așa cum sunt definite acestea în Legea nr. 21/2020 privind Codul aerian, cu modificările și completările ulterioare, în condițiile deținerii unei autorizații de zbor, în conformitate cu prevederile anexei nr. 3.(3) O aeronavă ultraușoară înmatriculată în alt stat poate efectua zboruri în spațiul aerian național doar în condițiile deținerii unui document de navigabilitate emis de statul de înmatriculare al aeronavei, recunoscut de către autoritatea de certificare din România.(4) Operarea/Utilizarea în spațiul aerian național a unei aeronave ultraușoare înmatriculate în alt stat este permisă doar pentru efectuarea zborurilor în interes propriu și a zborurilor particulare, așa cum sunt definite acestea în Legea nr. 21/2020 privind Codul aerian, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea tuturor limitărilor și restricțiilor impuse prin documentul de navigabilitate.(5) Întreaga responsabilitate, precum și asumarea tuturor riscurilor legate de construcția, întreținerea, reparația și operarea/utilizarea aeronavelor ultraușoare revin persoanelor fizice angajate/participante în astfel de zboruri.(6) Pilotul comandant este operatorul aeronavei. Pilotul comandant decide dacă operează/utilizează sau nu o aeronavă în condițiile aferente zborului pe care intenționează să îl efectueze, astfel încât să fie asigurată siguranța zborului în conformitate cu reglementările aeronautice și legislația aplicabile.
  4. La articolul 5 litera b), punctul iii) se abrogă.5. Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 7

  Atribuțiile autorității de certificare prevăzute în reglementările de la art. 5 lit. a) și b), inclusiv supravegherea operațiunilor aeriene civile cu aeronave civile ultraușoare, se exercită de Regia Autonomă «Autoritatea Aeronautică Civilă Română» direct sau prin intermediul unor entități calificate, desemnate de regie în conformitate cu procedurile specifice aprobate prin decizie a directorului general și publicate pe siteul Regiei Autonome «Autoritatea Aeronautică Civilă Română», www.caa.ro.
  6. După articolul 9 se introduce un nou articol, articolul 9^1, cu următorul cuprins:

  Articolul 9^1

  Prezentul ordin nu se aplică aeronavelor care dețin un certificat de înmatriculare emis în conformitate cu prevederile anexei nr. 7 la Convenția de la Chicago, precum și un certificat de tip și certificat de navigabilitate în conformitate cu prevederile anexei nr. 8 la Convenția de la Chicago și/sau ale regulamentelor emise la nivelul Uniunii Europene.
  7. La anexa nr. 1, după tabelul nr. 1 se introduce o notă, cu următorul cuprins:
  Notă:
  Masa maximă gol reprezintă masa totală, inclusiv structura, grupul motopropulsor, echipamentele impuse de normele tehnice și cele prevăzute de constructor (inclusiv sisteme, instalații, instrumente și aparate de bord), balastul fix, lichidele de răcire, lichidele hidraulice și carburantul rezidual, lubrifianții, lestul fix și eventualele echipamente opționale sau speciale. Ea va fi determinată de ansamblul componentelor aeronavei definite de documentele precizate mai jos:– schița, în trei vederi, a aeronavei;– lista de sisteme, echipamente, instalații, instrumente și aparate de bord și un descriptiv al acestora.
  Masa maximă gol = masa maximă la decolare – sarcina utilă.
  Sarcina utilă = masa ocupanților + masa carburantului + masa bagajelor.
  8. La anexa nr. 1, tabelul nr. 2 se modifică și va avea următorul cuprins:
  „Categoria/ClasaNr. locuriMasa/Sarcină utilăDecolare/Aterizare pe uscatDecolare/Aterizare pe uscat și pe apă
  Planoare motorizate primare1-2Masă maximă gol380 kg-
  Masă maximă la decolare600 kg-
  Avioane primare1-2Masă maximă gol380 kg50 kg suplimentar
  Masă maximă la decolare600 kg50 kg suplimentar
  Elicoptere primare1-2Masă maximă gol380 kg50 kg suplimentar
  Masă maximă la decolare600 kg50 kg suplimentar“
  9. La anexa nr. 3, la paragraful RACR-CCO ULM 1010 (b), după alineatul (16) se introduc două noi alineate, alineatele (17) și (18), cu următorul cuprins:(17) Suspendarea unui certificat de înmatriculare reprezintă încetarea temporară a efectelor juridice produse de certificatul respectiv.(18) Revocarea unui certificat de înmatriculare reprezintă încetarea definitivă a efectelor juridice produse de certificatul respectiv.10. La anexa nr. 3, paragraful RACR-CCO ULM 1065 se modifică și va avea următorul cuprins:
  RACR-CCO ULM 1065 - Documente depuse de solicitanți în vederea înmatriculării(1) În scopul emiterii Ci, solicitanții trebuie să depună, direct sau prin împuternicit, următoarele documente:(i) cerere-tip, conform modelului din anexa 1 la RACR-CCO ULM, semnată de proprietarul sau deținătorul aeronavei;(ii) actul de identitate și/sau dovada privind rezidența în România, în cazul în care proprietarul sau deținătorul este persoană fizică;(iii) certificatul de înregistrare și un certificat constatator complet pentru persoanele juridice române, respectiv documente echivalente emise de autoritățile competente, în cazul persoanelor juridice străine;(iv) dovada dreptului de proprietate sau de deținere, după caz. În cazul aeronavelor construite de solicitant se depune o declarație pe propria răspundere, în original, prin care se atestă dreptul de proprietate asupra aeronavei;(v) acordul scris al proprietarului pentru înmatriculare, în cazul în care înmatricularea aeronavei este solicitată de deținător;(vi) manualul de utilizare și întreținere, în copie;(vii) fotografii ale aeronavei și, după caz, ale sistemelor, echipamentelor, instalațiilor, instrumentelor și aparatelor de bord cu care este prevăzută și va fi utilizată/operată aeronava (echipamente radio, dispozitive de remorcaj, flotoare, schiuri etc.), făcute cu acestea montate pe aeronavă, astfel încât aeronava să poată fi ușor identificată și definită pe baza acestora;(viii) schema de dispunere a însemnelor de înmatriculare;(ix) polița de asigurare pentru pagube produse terților și, după caz, a pasagerilor, în termen de valabilitate la data depunerii cererii, încheiată conform dispozițiilor legale în vigoare;(x) alte documente care dovedesc îndeplinirea condițiilor prevăzute la Paragraful RACR-CCO ULM 1060, după caz;(xi) dovada achitării tarifului pentru serviciul ce urmează a fi prestat.(2) În cazul în care nu este altfel menționat, documentele se depun în original, copie legalizată sau copie certificată conform cu originalul de către inspectorul desemnat de către autoritatea de certificare să efectueze verificarea aeronavei.(3) În cazul în care documentele sunt redactate într-o altă limbă decât limba română sau engleză, acestea sunt însoțite de o traducere autorizată.
  Notă:1. Pct. (ix) nu se aplică în cazul aeronavelor ultraușoare cu decolare de pe picioare.2. Documentele menționate la pct. (vi)-(viii) vor fi autentificate individual de către solicitanți prin înscrierea unei mențiuni din care să reiasă că aparțin aeronavei respective (tip/model, serie, după caz).3. În cazul aeronavelor neomologate, odată cu certificatul de înmatriculare se va emite și anexa inițială a acestuia.4. În cazul în care manualul de utilizare și întreținere nu există sau nu are conținutul conform celor precizate în anexa 2 la RACR-CCO ULM, acesta se poate depune sub formă de proiect, urmând a fi definitivat de către solicitant conform cerințelor din prezenta reglementare.
  11. La anexa nr. 3, paragraful RACR-CCO ULM 1070 se modifică și va avea următorul cuprins:
  RACR-CCO ULM 1070 - Aeronavele din import
  În vederea emiterii Ci, pentru aeronavele din import, sunt necesar a fi depuse de către solicitant, în plus față de cele prevăzute la RACR-CCO ULM 1065, următoarele documente care vor face parte din dosarul aeronavei, astfel:(i) certificatul de radiere/neînregistrare emis de autoritatea competentă a statului exportator, cu excepția motoparapantelor/motoparașutelor;(ii) livret (copie) sau declarație a solicitantului (original) privind starea tehnică (îndeplinește sau nu cerințele de a fi admisă la zbor în statul respectiv) și a activității celulei, motorului și elicei (ore de funcționare, număr de aterizări). Copia livretului va fi autentificată de către solicitant prin semnătura acestuia, menționarea datei și precizarea că aparține aeronavei respective.
  12. La anexa nr. 3, la paragraful RACR-CCO ULM 1080, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:(1) Conținutul certificatului de înmatriculare și al anexei la acesta este prevăzut în anexa nr. 5 la RACR-CCO ULM. Modelul certificatului de înmatriculare, care va respecta recomandările anexei nr. 7 la Convenția privind aviația civilă internațională, precum și modelul anexei la certificatul de înmatriculare se stabilesc de către autoritatea de certificare, prin decizie a directorului general.13. La anexa nr. 3, la paragraful RACR-CCO ULM 1090, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Însemnele de înmatriculare se aplică de către solicitanți pe corpul aeronavei, în conformitate cu prevederile anexei nr. 7 la Convenția de la Chicago. Prin excepție, motoparașutele și motoparapantele pot avea inscripționate însemnele de înmatriculare pe orice suprafață rigidă disponibilă.14. La anexa nr. 3, paragraful RACR-CCO ULM 1115 se modifică și va avea următorul cuprins:
  RACR-CCO ULM 1115 - Documente emise de alte state(1) Documentele de navigabilitate emise de alte state pentru aeronavele înmatriculate în respectivele state pot fi recunoscute prin emiterea unui certificat de recunoaștere de către autoritatea de certificare din România. Documentul de navigabilitate nu este valabil pentru efectuarea zborurilor în spațiul aerian național decât însoțit de certificatul de recunoaștere.(2) Perioada de valabilitate a certificatului de recunoaștere nu poate fi mai mare de doi ani și nici nu poate depăși durata de valabilitate a documentului de navigabilitate recunoscut.(3) Procedura de recunoaștere a documentelor de navigabilitate se stabilește de către autoritatea de certificare și se publică pe pagina de internet proprie, în limba engleză.
  15. La anexa nr. 3, la paragraful RACR-CCO ULM 1175, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:(1) Autorizația de zbor va conține cel puțin următoarele rubrici:
  a) numărul de înregistrare la autoritatea de certificare;
  b) numărul autorizației de zbor;
  c) categoria și clasa aeronavei;
  d) însemnele de înmatriculare;
  e) numărul certificatului de înmatriculare;
  f) categoriile de zboruri pentru care este autorizată aeronava;
  g) opțiunile de echipare;
  h) numărul procesului-verbal în baza căruia a fost emisă anexa;
  i) data emiterii;
  j) data până la care este valabilă anexa;
  k) mențiuni;
  l) semnătura emitentului.
  Notă:
  Modelul autorizației de zbor se stabilește de autoritatea de certificare, prin decizie a directorului general.
  16. La anexa nr. 3, paragraful RACR-CCO ULM 1185 se abrogă.17. La anexa nr. 3, paragraful RACR-CCO ULM 1200 se modifică și va avea următorul cuprins:
  RACR-CCO ULM 1200 - Aeronavele ULM neomologate
  Aeronavele ULM neomologate pot fi operate/utilizate numai dacă posedă un certificat de înmatriculare, având înscrise în anexă categoriile de zboruri pentru care sunt autorizate.
  Aceste aeronave pot fi utilizate doar pentru efectuarea următoarelor categorii de zboruri:1. zboruri particulare;2. zboruri în interes propriu;3. zboruri școală în vederea calificării pentru clasa respectivă de aeronave, dar numai în situația în care cel școlarizat este și proprietar al respectivei aeronave;4. zboruri tehnice în vederea omologării, întocmirii manualului de utilizare și întreținere, de verificare (de casă), în condițiile în care aceste zboruri au fost autorizate prin înscrierea lor în anexa la certificatul de înmatriculare.
  Notă:1. Aeronava neomologată va purta o inscripție cu mențiunea «Această aeronavă este neomologată», care va fi plasată la loc vizibil astfel încât să poată fi citită de către utilizatori/operatori, având înălțimea caracterelor de minimum 1 cm și contrastând în culoare cu fondul.2. Cu aeronavele ULM neomologate sunt interzise operațiunile aeriene comerciale de orice natură, în schimbul compensațiilor bănești sau în schimbul oricăror compensații.3. Aeronavele neomologate vor putea fi utilizate/operate numai de către piloții calificați pentru clasa respectivă de aeronave.4. Transportul unui pasager este permis cu aeronavele ULM neomologate doar dacă pilotul aeronavei are prevăzut în licență dreptul de zbor cu pasageri la bord. Prin pasager se înțelege oricare altă persoană aflată la bordul aeronavei, în afară de pilotul aeronavei, calificat corespunzător, și elevul pilot pentru clasa respectivă de aeronave.
  18. La anexa nr. 3, paragraful RACR-CCO ULM 1205 se modifică și va avea următorul cuprins:
  RACR-CCO ULM 1205 - Aeronavele ULM omologate
  Aeronavele ULM omologate pot fi operate/utilizate numai dacă posedă un certificat de înmatriculare și o autorizație de zbor, având înscrise în aceasta categoriile de zboruri pentru care sunt autorizate. Aceste aeronave pot fi utilizate doar pentru efectuarea următoarelor categorii de zboruri:1. zboruri particulare;2. zboruri în interes propriu;3. zboruri școală;4. zboruri tehnice în vederea prelungirii AZ sau în vederea întocmirii manualului de utilizare și întreținere;5. zboruri aferente operațiunilor de lucru aerian.
  19. La anexa nr. 3, paragraful RACR-CCO ULM 1210 se abrogă. 20. La anexa nr. 3, paragraful RACR-CCO ULM 1215 se modifică și va avea următorul cuprins:
  RACR-CCO ULM 1215 - Documente obligatoriu a se afla asupra operatorilor/utilizatorilor unei aeronave ULM
  Următoarele documente trebuie să se afle în permanență la bordul unei aeronave ultraușoare motorizate:1. certificatul de înmatriculare;2. pentru aeronavele înmatriculate în România: autorizația de zbor sau, după caz, anexa la Ci, conform prevederilor prezentei reglementări;3. pentru aeronavele înmatriculate în alt stat: documentul de navigabilitate emis de autoritatea statului de înmatriculare și certificatul de recunoaștere a documentului de navigabilitate, emis de autoritatea de certificare din România;4. manualul de utilizare și întreținere;5. copia simplă a poliței de asigurare pentru pagube produse terților și, după caz, a pasagerilor, aflată în termen de valabilitate, încheiată conform dispozițiilor legale în vigoare.
  Notă:1. În cazul în care aceste documente nu se află asupra utilizatorilor/operatorilor, aeronava nu va putea fi utilizată/operată până la remedierea situației. În caz contrar, autoritatea de certificare poate să suspende sau să retragă Ci și AZ la propunerea biroului și/sau a inspectorilor.2. Prevederile pct. 4 nu se aplică aeronavelor care au cabina de pilotaj deschisă;3. Prevederile pct. 5 nu se aplică aeronavelor ultraușoare cu decolare de pe picioare.
  21. La anexa nr. 3, la paragraful RACR-CCO ULM 1220, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) și (5), cu următorul cuprins:(4) Lucrările de întreținere la aeronavele ULM sunt asigurate de către proprietar/deținător și pot fi efectuate prin intermediul persoanelor care dețin licența de pilot de aeronave ultraușoare motorizate, posesorilor de licențe naționale de personal tehnic aeronautic, posesorilor de licențe PART 66, persoanelor autorizate de producătorii aeronavelor, echipamentelor sau subansamblelor.(5) Pentru componentele majore ale aeronavei (grup motopropulsor, aripa unei motoparașute/motoparapante sau a unui motodeltaplan) se vor ține separat evidențe ale timpului de zbor/număr de aterizări (după caz) și ale lucrărilor de întreținere efectuate. Aceste înregistrări vor însoți în permanență componenta respectivă, chiar și în cazul înstrăinării acesteia.22. La anexa nr. 3, capitolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Capitolul 7 Norme/cerințe tehnice aplicabile
  RACR-CCO ULM 1240 - Norme tehnice aplicabile
  Normele tehnice aplicabile pentru toate clasele de aeronave ULM care se supun omologării se stabilesc de către autoritatea de certificare și se publică pe pagina de internet proprie.

  RACR-CCO ULM 1245 - Norme tehnice emise de alte state/autorități
  Normele tehnice aplicabile pot fi norme proprii sau pot fi norme tehnice utilizate de alte state/autorități, folosite integral sau parțial.

  RACR-CCO ULM 1250 - Alte prevederi(1) Solicitanții pot propune spre acceptare autorității de certificare și alte norme tehnice în afara celor publicate.(2) Autoritatea de certificare publică, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a actului normativ, normele/cerințele tehnice aplicabile conform prevederilor paragrafelor RACR-CCO ULM 1240 și RACR-CCO ULM 1245.(3) Documentele de omologare emise de alte state/autorități se echivalează/se recunosc dacă se constată că au fost emise în baza unor norme tehnice stabilite ca fiind acceptabile de către autoritatea de certificare conform prevederilor prezentului capitol.
  23. La anexa nr. 3, la paragraful RACR-CCO ULM 1255, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:(1) Certificatele de înmatriculare eliberate/emise de către autoritatea de certificare se înscriu de către aceasta în Registrul unic de înmatriculare al aeronavelor civile din România.24. La anexa nr. 3, la paragraful RACR-CCO ULM 1260, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Pentru o aeronavă ultraușoară motorizată care urmează a fi radiată din registrul unic de înmatriculare se va emite, la cererea titularului, un certificat de radiere. Acesta va fi emis în două exemplare, unul pentru solicitant, iar celălalt va fi introdus, împreună cu cererea, în dosarul aeronavei radiate. Modelul certificatului de radiere se stabilește de autoritatea de certificare, prin decizie a directorului general.25. La anexa nr. 3, la paragraful RACR-CCO ULM 1290, alineatul (9) se abrogă.26. La anexa nr. 3, la paragraful RACR-CCO ULM 1290, după alineatul (13) se introduc două noi alineate, alineatele (13^1) și (13^2), cu următorul cuprins:(13^1) Autoritatea de certificare dispune suspendarea certificatului de înmatriculare în următoarele cazuri:(i) când ia cunoștință oficial despre existența unui litigiu cu privire la documentele de proprietate asupra unei aeronave;(ii) când este informată de Autoritatea Aeronautică Civilă Română (AACR) că operatorul unei aeronave nu a înregistrat la AACR polița de asigurare în vigoare, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 583/2007 privind aprobarea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 785/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 aprilie 2004 privind cerințele de asigurare pentru transportatori aerieni și operatori de aeronave;(iii) când modificarea caracteristicilor exterioare ale unei aeronave, modificarea schemei de vopsire a aeronavei sau a schemei de dispunere a însemnelor de înmatriculare, schimbarea proprietarului, a domiciliului proprietarului sau a sediului social nu au fost aduse la cunoștința autorității de certificare în termen de cel mult 15 zile de la efectuarea acestora;(iv) când aeronava a fost declarată dispărută;(v) în condițiile prevăzute de paragrafele RACR-CCO ULM 1110 alin. (3), RACR-CCO ULM 1215 Nota 1 și RACR-CCO ULM 1290 alin. (7).
  Notă:
  Documentele solicitate la pct. (ii) nu se aplică aeronavelor ultraușoare cu decolare de pe picioare.
  (13^2) Autoritatea de certificare dispune revocarea certificatului de înmatriculare în următoarele cazuri:(i) în cazul în care nu sunt eliminate cauzele care au dus la suspendarea certificatului de înmatriculare, la expirarea perioadei de suspendare;(ii) când nu mai sunt îndeplinite condițiile prevăzute la paragraful RACR-CCO ULM 1060;(iii) când documentele de proprietate asupra unei aeronave sunt desființate printr-o hotărâre judecătorească definitivă;(iv) în cazul în care autoritatea de certificare este notificată, printr-un înscris oficial, de autoritatea de înmatriculare dintr-un alt stat că o aeronavă înscrisă în Registrul unic de înmatriculare al aeronavelor civile din România este înmatriculată și în acel stat;(v) în cazul în care sunt efectuate zboruri cu o aeronavă care are certificatul de identificare suspendat;(vi) în cazul în care proprietarul aeronavei nu poate da informații referitoare la poziționarea aeronavei sau a stării de navigabilitate;(vii) în condițiile prevăzute de paragrafele RACR-CCO ULM 1110 alin. (3), RACR-CCO ULM 1215 nota 1 și RACR-CCO ULM 1290 alin. (7).
  27. În tot cuprinsul anexei nr. 3, termenul „certificat de identificare“ se înlocuiește cu termenul „certificat de înmatriculare“, termenul „identificare“ se înlocuiește cu termenul „înmatriculare“ și termenul „însemn de identificare“ se înlocuiește cu termenul „însemn de înmatriculare“.28. La anexa nr. 3, anexa 5 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Anexa nr. 5

  la RACR-CCO ULM
  Conținutul certificatului de înmatriculare și al anexei la acesta
  I. Certificatul de înmatriculare conține cel puțin următoarele rubrici:
  a) numele autorității emitente și adresa acesteia;
  b) numărul certificatului;
  c) categoria și clasa aeronavei;
  d) însemnele de naționalitate și marca de ordine;
  e) fabricantul aeronavei și tipul, după caz;
  f) numărul de fabricație al aeronavei dat de fabricant, după caz;
  g) numele proprietarului și adresa acestuia;
  h) numele deținătorului și adresa acestuia;
  i) baza legală pentru emiterea certificatului;
  j) observații/limitări;
  k) data emiterii;
  l) semnătura reprezentantului legal al autorității emitente.
  II. Anexa la certificatul de înmatriculare conține cel puțin următoarele rubrici:
  a) numărul de înregistrare la autoritatea de certificare;
  b) categoria și clasa aeronavei;
  c) însemnele de înmatriculare;
  d) numărul certificatului de înmatriculare;
  e) categoriile de zboruri pentru care este autorizată aeronava;
  f) opțiunile de echipare;
  g) numărul procesului-verbal în baza căruia a fost emisă anexa;
  h) data emiterii;
  i) data până la care este valabilă anexa;
  j) mențiuni;
  k) semnătura reprezentantului legal al autorității emitente.
  29. La anexa nr. 3, anexele 11, 12 și 16 se abrogă.30. Anexa nr. 6 „Reglementări Aeronautice Civile Române RACR-AAUN - Autorizarea persoanelor juridice pentru certificare în domeniul aeronavelor ultraușoare nemotorizate“ se abrogă.


  Articolul II
  (1) Orice certificat de identificare emis anterior intrării în vigoare a prezentului ordin, în conformitate cu prevederile anexei nr. 3 la Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 630/2007 privind modul de reglementare a domeniului aeronauticii civile cu aeronave ultraușoare din România, cu modificările și completările ulterioare, rămâne valabil și este asimilat cu un certificat de înmatriculare până la data expirării perioadei de valabilitate a anexei acestuia sau, după caz, a autorizației de zbor.(2) La data expirării perioadei de valabilitate prevăzută la alin. (1), certificatul de identificare este radiat din Registrul unic de identificare a aeronavelor ultraușoare motorizate.(3) În cazul în care se depune o cerere pentru prelungirea valabilității anexei la un certificat de identificare sau, după caz, a autorizației de zbor pentru o aeronavă care deține certificat de identificare, iar acesta nu a făcut obiectul unei radieri din Registrul unic de identificare a aeronavelor ultraușoare motorizate, se va emite de către autoritatea de certificare, împreună cu documentele solicitate, și un certificat de înmatriculare în conformitate cu prevederile prezentului ordin, fără a mai fi necesară parcurgerea procedurii de înmatriculare.(4) În momentul emiterii unui certificat de înmatriculare pentru o aeronavă ultraușoară motorizată, certificatul de identificare emis pentru aceeași aeronavă își pierde valabilitatea.


  Articolul III

  Documentele de certificare, altele decât certificatele de identificare prevăzute la art. II, emise anterior intrării în vigoare a prezentului ordin, în conformitate cu prevederile anexelor nr. 2-5 la Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 630/2007, cu modificările și completările ulterioare, rămân valabile până la data expirării. Perioada de valabilitate a acestora poate fi prelungită în condițiile îndeplinirii cerințelor specifice prevăzute în respectivele anexe.


  Articolul IV
  (1) Condițiile de operare cu aeronave ultraușoare în România se publică în Publicația de informare aeronautică/AIP România prin grija Regiei Autonome „Autoritatea Aeronautică Civilă Română“.(2) Regia Autonomă „Autoritatea Aeronautică Civilă Română“ va asigura și, după caz, va supraveghea punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin, precum și ale Ordinului ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 630/2007, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezentul ordin.


  Articolul V

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2023.

  Viceprim-ministru, ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Sorin Mihai Grindeanu

  București, 25 mai 2022.
  Nr. 554.
  ----