ORDIN nr. 536 din 2 decembrie 1997pentru aprobarea Reglementărilor privind certificarea și/sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb și materialelor utilizate la vehicule rutiere și autorizarea agenților economici care prestează servicii de reparații sau desfășoară activitate de reconstrucție a vehiculelor rutiere
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 9 decembrie 1997
  Ministrul transporturilor,
  având în vedere prevederile art. 11 lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, precum și ale art. 4 alin. (2) lit. g) și alin. (3) lit. f) și i) din Ordonanța Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere,
  în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 44/1997 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor,
  emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă reglementările privind certificarea și/sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb și materialelor utilizate la vehicule rutiere și autorizarea agenților economici care prestează servicii de reparații sau desfășoară activitate de reconstrucție a vehiculelor rutiere, cuprinse în anexa la prezentul ordin.


  Articolul 2

  În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, agenții economici care prestează servicii de reparații la vehicule rutiere vor solicita eliberarea de către Ministerul Transporturilor a autorizației tehnice de funcționare. Analiza solicitărilor, precum și efectuarea operațiunilor ce decurg din procesul de autorizare se efectuează în termen de 120 de zile de la data depunerii cererii.


  Articolul 3

  În termen de 60 de zile de la publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Transporturilor va elabora metodologia și condițiile tehnice privind certificarea și/sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb și materialelor utilizate la vehicule rutiere și autorizarea agenților economici care prestează servicii de reparații sau desfășoară activitate de reconstrucție a vehiculelor rutiere, care vor fi puse la dispoziția celor interesați prin Registrul Auto Roman - R.A.


  Articolul 4

  Departamentul transporturilor rutiere din Ministerul Transporturilor și Registrul Auto Român - R.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 5

  Prezentul ordin intră în vigoare după 90 de zile de la data publicării lui în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul transporturilor,
  Traian Băsescu


  Anexă

  REGLEMENTĂRI ȘI NORME TEHNICE ÎN TRANSPORTURILE RUTIERE

  MINISTERUL TRANSPORTURILOR

  R.N.T.R. 4

  REGLEMENTĂRI
  privind certificarea și/sau omologarea echipamentelor,
  pieselor de schimb și materialelor utilizate la vehicule
  rutiere și autorizarea agenților economici care prestează
  servicii de reparații sau desfășoară activitate de
  reconstrucție a vehiculelor rutiere

  Aprobate prin:
  Ordinul ministrului transporturilor nr. 536 din
  2 decembrie 1997
  1. Echipamentele, piesele de schimb și materialele, produse în țara sau importate, destinate utilizării la vehicule rutiere și care concura la siguranța circulației și la protecția mediului ambiant, pot fi comercializate, numai dacă sunt certificate și/sau omologate de către Ministerul Transporturilor, prin Registrul Auto Roman - R.A.1.1. Certificarea și/sau omologarea se solicita de către producători, importatori sau de către reprezentanții autorizați ai acestora.2. Produsele certificate și/sau omologate vor purta însemne prin care să se poată identifica producătorul, data fabricației, certificatul de conformitate sau omologare și emitentul acestuia. Când inscriptionarea nu este posibila pe produs, ea se va realiza pe ambalajul acestuia.2.1. Echipamentele, piesele de schimb și materialele, produse în țara sau importate, destinate utilizării la vehicule rutiere și care concura la siguranța circulației și la protecția mediului ambiant, vor fi însoțite de un certificat de calitate și de un certificat de garanție, întocmit de către producători, importatori sau de către reprezentanții autorizați ai acestora.3. Agenții economici pot presta servicii de reparații pentru vehicule rutiere numai în ateliere specializate, în baza autorizației tehnice de funcționare.3.1. În sensul prezentului ordin, autorizația tehnica de funcționare este documentul prin care se atesta capabilitatea tehnica a agentului economic de a presta, în conformitate cu legislația în vigoare, servicii de reparații de calitate, care să asigure siguranța circulației și protecția mediului.4. Autorizația tehnica de funcționare pentru agenții economici care prestează servicii de reparații se eliberează de către Ministerul Transporturilor, în baza raportului de evaluare a capabilității tehnice, întocmit de către Registrul Auto Roman - R.A.4.1. Autorizația tehnica de funcționare se acordă agenților economici care îndeplinesc condițiile de dotare tehnica corespunzătoare, au angajat personal calificat corespunzător lucrărilor pe care le executa, iar conducătorul activității de reparații îndeplinește condițiile de onorabilitate și de capacitate profesională.4.2. Durata de valabilitate a autorizației tehnice de funcționare este de 5 ani.4.3. Agenții economici care solicită autorizarea trebuie să posede spații corespunzătoare activității și să aibă autorizațiile impuse de reglementările în vigoare.4.4. Agenții economici care prestează servicii de reparații în termen de garanție trebuie să aibă și abilitarea din partea producătorului vehiculului rutier sau din partea reprezentantului autorizat al acestuia.4.5. Pentru verificarea menținerii capabilității tehnice, în timp, a agenților economici autorizați, Registrul Auto Roman - R.A. va efectua audituri și evaluări de supraveghere, planificate sau inopinate, ori la cererea Ministerului Transporturilor sau a Oficiului pentru Protecția Consumatorilor.5. Conducătorul atelierului de reparații trebuie să posede un certificat de atestare a capacității profesionale în domeniul construcției și repararii de vehicule rutiere, eliberat de Ministerul Transporturilor, în urma frecventarii unui curs și a absolvirii unui examen de verificare a cunoștințelor.5.1. Nivelul minim de pregătire pentru persoana care conduce atelierul, în funcție de lucrările executate, este de absolvent al școlii profesionale sau al liceului industrial în meseriile de mecanic auto, electromecanic auto, tinichigiu auto, vopsitor auto sau în alte calificări din domeniul tehnic și cu o vechime de minimum 5 ani în activitate.5.2. Persoanele cu studii superioare în domeniul tehnic, cu o vechime minima de 2 ani în activitate, pot conduce ateliere de reparații pentru vehicule rutiere și primesc certificat de atestare pe baza diplomei de absolvire, fără frecventarea cursului și susținerea examenului prevăzut la art. 5.6. Pentru lucrările de reparații a căror calitate se verifica prin aplicarea tehnologiei de inspecție tehnica periodică, agenții economici trebuie să posede dotarea tehnica - echipamente și aparatura de măsurare - stabilită prin Reglementările privind inspecția tehnica periodică a autovehiculelor și remorcilor acestora (R.N.T.R.-1).6.1. Pentru respectarea prevederilor pct. 6, obligativitatea dotării necesare pentru verificarea calității lucrărilor de reparații efectuate devine efectivă de la data de 1 ianuarie 1999, data după care devine obligatorie și pentru cei autorizați anterior, care nu au îndeplinit aceste condiții.6.2. În această perioadă, verificările se vor efectua la o statie de inspecție tehnica autorizata, pe baza unui contract de prestări de servicii încheiat între aceasta și unitatea care a făcut lucrările de reparații. Confirmarea verificărilor se va face în scris, iar decontarea contravalorii acestor verificări se va face între cele doua unități, în contul lucrărilor efectuate de unitatea care a executat lucrările de reparații.7. Agenții economici care prestează servicii de reparații pentru vehicule rutiere vor utiliza numai echipamente, piese de schimb și materiale de origine, certificate sau omologate, care concura la siguranța circulației și la protecția mediului.8. Agenții economici care prestează servicii de reparații pentru vehicule rutiere sunt obligați sa elibereze beneficiarului un certificat de calitate și un certificat de garanție a lucrărilor executate.9. Activitatea de reconstrucție a vehiculelor rutiere se poate efectua numai de către agenți economici care au o activitate de producție industriala în domeniu, pe baza unei tehnologii elaborate sau avizate de producătorul inițial al vehiculelor respective.9.1. Autorizarea agenților economici care desfășoară activități de reconstrucție a vehiculelor rutiere se face de către Ministerul Transporturilor pe baza evaluării de către Registrul Auto Roman - R.A. a respectării tehnologiei de reconstrucție.10. Lista agenților economici autorizați de Ministerul Transporturilor pentru prestarea de activități de reparații pentru vehicule rutiere, lista echipamentelor, pieselor de schimb și materialelor pentru vehicule rutiere certificate și/sau omologate de Registrul Auto Roman - R.A., precum și lista agenților economici abilitați de către producătorii de vehicule pentru activități de reparații în termen de garanție vor fi puse la dispoziție Oficiului pentru Protecția Consumatorilor, la cererea acestuia.

  --------------