DECRET nr. 197 din 2 iulie 1977
privind ajutoarele ce se acordă mamelor cu mai mulţi copii şi sotiilor de militari în termen, precum şi indemnizaţia de naştere
EMITENT
 • CONSILIUL DE STAT
 • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 59 din 6 iulie 1977  În cadrul politicii partidului şi statului de edificare a societăţii socialiste multilateral dezvoltate, de ridicare continua a bunastarii materiale şi spirituale a întregului nostru popor, o atenţie deosebită se acordă creşterii şi educării copiilor, sprijinirii familiilor cu copii.
  Programul de creştere a retributiei şi a altor venituri, a nivelului de trai al populaţiei în cincinalul 1976-1980, adoptat de Plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Roman, prevede instituirea unui nou sistem de ajutoare pentru mamele cu mai mulţi copii, majorarea ajutoarelor ce se acordă sotiilor militarilor în termen şi plata indemnizaţiilor de naştere.
  În scopul aplicării acestor măsuri,
  Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:

  Articolul 1

  În cadrul sprijinului material de care se bucura familiile cu copii din partea statului socialist se acordă, pe lîngă alocaţia de stat pentru copii, şi următoarele ajutoare băneşti:
  a) ajutorul pentru mamele cu mai mulţi copii;
  b) ajutorul pentru sotii de militari în termen;
  c) indemnizaţia de naştere.
  A. Ajutorul pentru mamele cu mai mulţi copii


  Articolul 2

  Mamele care au în îngrijire 5 sau mai mulţi copii în vîrsta de pînă la 18 ani li se acordă următoarele ajutoare băneşti lunare:
  a) 200 lei, mamelor cu 5 sau 6 copii;
  b) 350 lei, mamelor cu 7, 8 sau 9 copii;
  c) 500 lei, mamelor cu 10 sau mai mulţi copii.


  Articolul 3

  (1) În cazul în care, pe lîngă copiii pe care i-a născut, mama are în îngrijire şi copii ai soţului sau proveniţi dintr-o căsătorie anterioară sau din afară căsătoriei se iau în considerare şi aceştia.
  (2) Copiii care au fost înfiaţi de alte persoane, cei care au fost încredinţaţi, în condiţiile legii, altor persoane, cei cărora li se asigura întreţinere din partea statului în leagane, case de copii, cămine pentru copii deficienti nerecuperabili, precum şi copiii aflaţi în unităţi de reeducare, nu se iau în considerare la stabilirea ajutorului.
  (3) Copiii care au depăşit vîrsta de 18 ani şi îşi continua studiile se iau în considerare la stabilirea ajutorului, pînă la terminarea studiilor, dar fără a depăşi vîrsta de 25 ani.


  Articolul 4

  Ajutorul se acordă mamelor, pe tot timpul vieţii, indiferent de natura şi nivelul veniturilor pe care le realizează sau de alte alocaţii, indemnizaţii sau ajutoare pe care le primesc.


  Articolul 5

  (1) Ajutorul se acordă mamelor care la data intrării în vigoare a prezentului decret sau ulterior acestei date îndeplinesc condiţiile prevăzute în prezentul decret.
  (2) Persoanele care la data intrării în vigoare a prezentului decret beneficiază de ajutorul pentru mamele cu mai mulţi copii vor primi în continuare ajutorul majorat, în cuantumurile prevăzute la art. 2.
  B. Ajutorul pentru sotii de militari în termen


  Articolul 6

  (1) Sotiile militarilor în termen care nu sînt încadrate în munca şi nu au alte posibilităţi materiale de existenta au dreptul la ajutoare lunare, dacă se găsesc într-una din următoarele situaţii:
  a) sînt gravide, începînd cu luna a V-a de sarcina;
  b) au copii în vîrsta de pînă la 8 ani;
  c) sînt încadrate în gradul I sau II de invaliditate.
  (2) Cuantumul ajutorului se stabileşte, în raport de mediul urban sau rural în care domiciliază, astfel:
  a) 350 lei în mediul urban;
  b) 200 lei în mediul rural.
  (3) Ajutorul pentru sotiile de militari în termen se acordă cumulativ cu alocaţia de stat pentru copii.


  Articolul 7

  În cazul decesului mamei, ajutorul se acordă în continuare, pînă la lăsarea la vatra a tatălui, persoanelor în a căror îngrijire au rămas copiii în vîrsta de pînă la 8 ani.


  Articolul 8

  (1) Ajutorul se acordă şi mamei necasatorite dacă paternitatea copilului a fost stabilită faţă de un militar în termen, prin recunoaştere sau hotărîre judecătorească.
  (2) Au dreptul la ajutor şi sotiile militarilor cu termen redus şi ale elevilor şcolilor militare, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute în prezentul decret.
  C. Indemnizaţia de naştere


  Articolul 9

  Mamelor care au născut mai mult de doi copii li se acordă o indemnizaţie de naştere de 1000 lei, pentru fiecare copil născut ulterior, viu sau mort.
  D. Dispoziţii comune


  Articolul 10

  (1) Stabilirea şi plata ajutorului pentru mamele cu mulţi copii şi a indemnizaţiei de naştere se fac de către comitetul executiv al consiliului popular judeţean sau al municipiului Bucureşti, în raza căruia îşi are domiciliul persoana indreptatita.
  (2) Stabilirea şi plata ajutorului pentru sotiile de militari în termen se fac de către centrele militare.
  (3) Acordarea ajutorului pentru mamele cu mai mulţi copii şi a ajutorului pentru sotii de militari în termen se face pe baza propunerilor comisiilor de pensii şi asigurări sociale din unităţi sau comunale, după caz.


  Articolul 11

  Ajutoarele prevăzute de prezentul decret se plătesc începînd cu luna următoare celei în care sînt îndeplinite condiţiile de acordare; plata ajutoarelor încetează începînd cu luna următoare celei în care aceste condiţii nu mai sînt îndeplinite.


  Articolul 12

  (1) Prezentul decret intră în vigoare la data de 1 august 1977.
  (2) Pe data intrării în vigoare a dispoziţiilor prezentului decret se abroga Decretul nr. 106/1950 pentru înfiinţarea ajutorului familial de stat ce se acordă familiilor cu 4 sau mai mulţi copii, cu modificările ulterioare; Decretul nr. 258/1956 pentru reglementarea acordării de ajutoare sotiilor militarilor în termen, lipsite de posibilităţi materiale de existenta, cu modificările ulterioare; Decretul nr. 954/1966 privind indemnizaţia de naştere; Decretul nr. 411/1972 privind acordarea unor ajutoare mamelor cu mulţi copii, precum şi orice alte dispoziţii contrare.
  -------------------