ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 23 ianuarie 1998
pentru modificarea articolului 9 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 26 din 26 ianuarie 1998  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,
  Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă:

  Articolul UNIC

  Articolul 9 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 1998, se modifica după cum urmează:
  1. Alineatul (3) al articolului 9 va avea următorul cuprins:
  "(3) Cererea se depune la primăria localităţii sau, după caz, la primăriile localităţilor în raza cărora se afla terenul pentru care urmează să se reconstituie dreptul de proprietate, personal sau prin posta, cu confirmare de primire, în termen de 150 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, sub sancţiunea decăderii din termen."
  2. Alineatul (8) al articolului 9 va avea următorul cuprins:
  "(8) Primarul sau secretarul consiliului local este obligat sa primească cererea şi sa o înregistreze, indiferent dacă aceasta cuprinde sau nu toate menţiunile precizate în alin. (4) şi dacă nu este însoţită de toate actele prevăzute la alin. (5). În acest caz, primarul sau secretarul este obligat sa comunice solicitantului ca, înlăuntrul termenului de 150 de zile, să depună toate actele menţionate la alin. (5), sub sancţiunea decăderii acestuia din termen."
  3. Alineatul (10) al articolului 9 va avea următorul cuprins:
  "(10) După expirarea termenului de 150 de zile prevăzut la alin. (3), primarul este obligat ca, în termen de 30 de zile, sa întocmească situaţia privind categoriile de persoane, terenurile agricole solicitate şi balanţa fondului funciar pe localitate - comuna, oraş sau municipiu -, în vederea reconstituirii dreptului de proprietate, potrivit legii. Înlăuntrul acestui termen, primarul le va transmite prefectului, sub semnatura."
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR CIORBEA
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul agriculturii
  şi alimentaţiei,
  Dinu Gavrilescu
  Ministru delegat
  pe lângă primul-ministru
  pentru coordonarea
  Secretariatului General
  al Guvernului şi a
  Departamentului pentru
  Administraţie Publică Locală,
  Remus Opris
  -------