LEGE nr. 179 din 16 decembrie 2014pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul privind reforma sectorului sanitar - îmbunătățirea calității și eficienței sistemului sanitar) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 17 iunie 2014
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 943 din 23 decembrie 2014
  Parlamentul României adoptă prezenta lege

  Articolul 1

  Se ratifică Acordul de împrumut (Proiectul privind reforma sectorului sanitar - îmbunătățirea calității și eficienței sistemului sanitar) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, în valoare de 250 milioane euro, semnat la București la 17 iunie 2014, denumit în continuare Acord de împrumut.


  Articolul 2
  (1) Ministerul Sănătății este desemnat agenție de implementare și, în această calitate, i se deleagă întreaga autoritate și responsabilitate în realizarea proiectului prevăzut la art. 1, denumit în continuare Proiect.(2) Ministerul Sănătății va implementa Proiectul prin Unitatea de management al Proiectului Băncii Mondiale, existentă în structura acestuia.(3) Pe parcursul implementării Proiectului și cu acordul prealabil al Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare și al Ministerului Finanțelor Publice, Ministerul Sănătății poate transfera Unitatea de management al Proiectului Băncii Mondiale, prevăzută la alin. (2), în cadrul unei alte entități specializate aflate în subordonarea sau în coordonarea acestuia.(4) Ministerul Finanțelor Publice va încheia cu Ministerul Sănătății un acord subsidiar, prin care se vor stabili drepturile și obligațiile părților în implementarea Proiectului și în aplicarea Acordului de împrumut.


  Articolul 3

  Cheltuielile aferente Proiectului, respectiv cheltuielile reprezentând echivalentul în lei al valorii împrumutului vor fi cuprinse în bugetul Ministerului Sănătății, în cadrul sumelor alocate anual cu această destinație de la bugetul de stat.


  Articolul 4

  Sumele trase din împrumut și virate în contul de valută deschis pe numele Ministerului Finanțelor Publice la Banca Națională a României se utilizează pe măsura necesităților de finanțare a deficitului bugetului de stat și refinanțării datoriei publice guvernamentale, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 5

  Plata serviciului datoriei publice aferent împrumutului, respectiv rambursarea capitalului, achitarea dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri aferente împrumutului se asigură conform legislației în vigoare privind datoria publică, prin mecanismul aferent finanțărilor rambursabile contractate de Guvern, prin Ministerul Finanțelor Publice, în vederea finanțării deficitului bugetului de stat și refinanțării datoriei publice guvernamentale.


  Articolul 6
  (1) Se autorizează Guvernul României ca, prin Ministerul Finanțelor Publice, să convină cu Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare amendamente la conținutul Acordului de împrumut care nu sunt de natură să majoreze obligațiile financiare asumate de România față de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare.(2) Amendamentele convenite potrivit alin. (1) se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  MIRON TUDOR MITREA
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  CRISTIAN-SORIN DUMITRESCU

  București, 16 decembrie 2014.
  Nr. 179.
  ACORD DE ÎMPRUMUT
  (Proiect privind reforma sectorului sanitar -
  îmbunătățirea calității și eficienței sistemului sanitar)
  între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare