HOTĂRÂRE Nr. 782 din 16 noiembrie 1991
privind impozitul pe sumele obţinute din vînzarea activelor societăţilor comerciale cu capital de stat
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 244 din 30 noiembrie 1991  În temeiul Legii nr. 56/1991 privind autorizarea Guvernului de a stabili sau modifica taxe şi impozite,
  Guvernul României hotărăşte:

  Articolul 1

  Societăţile comerciale care deţin şi vînd active, astfel cum sînt definite prin Hotărîrea Guvernului nr. 634/1991 pentru aprobarea Normelor metodologice privind vînzarea de active ale societăţilor comerciale cu capital de stat, sînt obligate la plata impozitului pe sumele obţinute din vînzarea acestora.


  Articolul 2

  Impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 20% asupra sumelor încasate din vînzarea activelor. În cazul cînd, prin aplicarea acestei cote de impozit, preţul încasat prin licitaţie s-ar reduce sub valoarea contabila, actualizată în funcţie de influenţa preţurilor şi a uzurii activului vîndut, impozitul calculat se diminuează, astfel încît aceasta valoare sa ramina neschimbata.


  Articolul 3

  Se scutesc de la plata impozitului prevăzut de prezenta hotărîre vînzările de active în cazul cînd preţul încasat prin licitaţie se situeaza sub sau la valoarea contabila actualizată în funcţie de influenţa preţurilor şi a uzurii activelor vîndute.


  Articolul 4

  Impozitul pe sumele obţinute din vînzarea activelor se vărsa la bugetul administraţiei centrale de stat, în termen de 5 zile de la data încasării preţului activelor.


  Articolul 5

  Obligaţia calculării şi răspunderea pentru efectuarea plăţii în termen a impozitului revin societăţilor comerciale deţinătoare.
  Neplata sumelor cuvenite bugetului administraţiei centrale de stat la termenul stabilit potrivit art. 4 atrage după sine plata unei majorări de 0,1% asupra sumei datorate, pentru fiecare zi de întîrziere.


  Articolul 6

  Pentru transcrierea, respectiv intabularea, la notariat, a dreptului de proprietate asupra activelor vîndute de către societăţile comerciale cu capital de stat se datorează taxa de timbru de 1.000 lei.


  Articolul 7

  Verificarea modului în care sînt respectate prevederile prezentei hotărîri se face de către organele Ministerului Economiei şi Finanţelor.


  Articolul 8

  Prevederile prezentei hotărîri se aplică de la data adoptării.
  PRIM-MINISTRU
  THEODOR STOLOJAN
  -----------------