LEGE nr. 79 din 12 iunie 2020pentru modificarea și completarea Legii apiculturii nr. 383/2013
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 510 din 15 iunie 2020
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul I

  Legea apiculturii nr. 383/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 din 9 ianuarie 2014, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 2

  Activitatea în apicultură poate fi practicată de orice persoană fizică sau juridică cu respectarea legislației în vigoare. Statul român prin ministerele de resort sprijină activitatea de creștere a albinelor, de creștere a numărului și producției familiilor de albine, de valorificare superioară a resurselor melifere, a produselor apicole, de conservare a biodiversității și păstrare a fondului genetic apicol autohton.
  2. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 3
  (1) Apicultorii, individual sau organizați în forme asociative, pot beneficia de sprijin financiar pentru înființarea, dezvoltarea și modernizarea stupinelor prin accesarea măsurilor prevăzute în programele naționale sau europene destinate acestui sector. (2) Formele asociative pot beneficia de sprijin financiar pentru organizarea de cursuri de formare profesională, organizarea de conferințe, schimburi de experiențe și activități didactice.
  3. La articolul 5, după litera a) se introduce o nouă literă, litera a^1), cu următorul cuprins:
  a^1) miere - substanța naturală dulce produsă de albine Apis mellifera din nectarul plantelor sau din secrețiile secțiunilor vii ale plantelor sau din excrețiile, pe secțiunile vii ale plantelor, ale insectelor care se hrănesc prin sucțiune din plante și pe care albinele le colectează, le transformă, combinându-le cu substanțe proprii specifice, le depozitează, le deshidratează, le adună și le lasă în faguri pentru a se macera și a se maturiza;
  4. Capitolul II se modifică și va avea următorul cuprins:

  Capitolul II Ameliorarea raselor de albine și protecția fondului genetic apicol autohton
  5. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 6
  (1) Ameliorarea albinelor din România se realizează prin programul național-cadru de ameliorare în baza căruia organizațiile și asociațiile acreditate de Agenția Națională pentru Zootehnie «Prof. dr. G. K. Constantinescu» întocmesc programe proprii de ameliorare, înființează și mențin evidențe zootehnice și genealogice.(2) Programul național de ameliorare are la bază ameliorarea rasei autohtone Apis Mellifera Carpatica, prin îmbunătățirea performanțelor acestei populații în conformitate cu legislația națională și cu programul național-cadru de ameliorare a albinelor. (3) Biotehnologia însămânțărilor artificiale este de competența institutelor de cercetare, a institutelor de învățământ superior de profil, a apicultorilor calificați, recunoscuți conform legislației în vigoare, iar manipulările genetice efectuate cu caracter experimental sunt de competența institutelor de cercetare și de învățământ superior de profil și aplicarea în practică se face sub controlul Agenției Naționale pentru Zootehnie «Prof. dr. G. K. Constantinescu».(4) Producerea pentru comercializare a mătcilor ameliorate în rasă curată poate fi realizată doar de stupine de multiplicare și de elită, autorizate în acest scop, conform legislației în vigoare. (5) În scopul protecției materialului biologic apicol autohton, introducerea de material biologic apicol pe teritoriul României va fi autorizată de Agenția Națională pentru Zootehnie «Prof dr. G. K. Constantinescu» și Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor. Pentru realizarea protecției materialului biologic apicol autohton, prin programele naționale de sprijinire și dezvoltare a apiculturii se vor finanța proiectele și măsurile în care se utilizează material genetic apicol autohton. (6) Împerecherea controlată, naturală sau prin însămânțare artificială este obligatorie pentru înființarea și menținerea evidențelor zootehnice și genealogice. (7) În baza evidențelor zootehnice și genealogice, entitățile autorizate pentru ameliorare au obligația de a emite certificat de origine și declarație de conformitate.
  6. Articolul 9 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 9
  (1) Apicultorii care amplasează stupine în pastoral sau la iernat sunt obligați să comunice în scris autorităților administrației publice locale în a căror rază teritorială se află locul, perioada, numărul familiilor de albine, precum și adresa deținătorului de stupi, asigurând evidența acestora, dar și protecția familiilor de albine împotriva tratamentelor fitosanitare. (2) La amplasarea stupinelor în pastoral pe terenuri proprietate privată, apicultorul va solicita în scris aprobarea amplasării stupilor proprietarului sau administratorului terenului anterior comunicării către autoritățile administrației publice locale.
  7. După articolul 17 se introduc două noi articole, articolele 17^1 și 17^2, cu următorul cuprins:

  Articolul 17^1
  (1) Producătorii, procesatorii și comercianții sunt obligați să afișeze vizibil pe etichetă țara de origine pentru mierea de albine. (2) Pentru amestecurile de miere provenite din comunitatea europeană și/sau țări terțe, producătorii, procesatorii și comercianții sunt obligați să afișeze vizibil pe etichetă țara sau țările de origine, după caz. (3) Este interzisă inscripționarea pe etichetă a sintagmei «Produs Românesc» dacă nu sunt respectate prevederile art. 2 din Legea nr. 168/2017 privind instituirea zilei de 10 octombrie - Ziua națională a produselor agroalimentare românești.


  Articolul 17^2
  (1) Medicii veterinari oficiali de la nivelul direcțiilor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor județene și a municipiului București sunt obligați să efectueze supravegherea și controlul oficial al modului în care producătorii și procesatorii realizează procesarea mierii și să recolteze probe în vederea efectuării analizelor de laborator, în baza planului de control al Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și în cazul reclamațiilor cu privire la neîncadrarea în parametrii de siguranță și de calitate ai acestor produse.(2) În vederea realizării activităților prevăzute la alin. (1), Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor va asigura condițiile și dotarea cu laboratoare specifice inclusiv la nivel regional sau pentru fiecare direcție județeană.
  8. La articolul 18, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

  Articolul 18
  (1) Constituie contravenții următoarele fapte, dacă nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să constituie infracțiuni, și se sancționează după cum urmează:
  a) cu avertisment sau amendă de la 50 lei la 100 lei, în cazul necompletării carnetului de stupină;
  b) cu avertisment sau amendă de la 100 lei la 150 lei, în cazul nedeținerii carnetului de stupină;
  c) cu avertisment sau amendă de la 150 lei la 200 lei, în cazul neidentificării stupilor de către apicultor, conform legislației în domeniu;
  d) cu avertisment sau amendă de la 100 lei la 200 lei, în cazul lipsei panoului de identificare la stupinele deplasate în pastoral;
  e) cu amendă de la 200 lei la 300 lei, în cazul nerespectării prevederilor art. 13 alin. (1) și (2);
  f) cu amendă de la 250 lei la 500 lei, în cazul neanunțării de către apicultor, în maximum 24 de ore de la instalarea stupinei pe vatră, a consiliului local și a administratorilor terenurilor agricole sau silvice pe rază căruia se deplasează cu stupii în pastoral;
  g) cu amendă de la 300 lei la 400 lei, în cazul nerespectării de către apicultor a distanțelor dintre stupine la masivele melifere din păduri;
  h) cu amendă de la 300 lei la 400 lei, în cazul nerespectării de către apicultor a distanțelor dintre stupine la culturile agricole;
  i) cu amendă de la 300 lei la 400 lei, în cazul amplasării de către apicultor a stupinei pe direcția de zbor a albinelor aparținând altor stupine sau al amplasării stupinei între alte stupine și sursa de cules;
  j) cu amendă de la 1.000 lei la 1.500 lei, în cazul nerespectării prevederilor art. 15 alin. (1) și (2), precum și acordarea de despăgubiri apicultorului pentru daunele create;
  k) cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei, în cazul vânzării materialului biologic apicol neautorizat;
  l) cu amendă de la 20.000 lei la 30.000 lei pentru producătorii, procesatorii și comercianții în cazul nerespectării prevederilor art. 17^1;
  m) cu amendă de la 5.000 lei la 20.000 lei, introducerea pe teritoriul României de material biologic apicol fără autorizație conform prevederilor art. 6 alin. (5);
  n) cu amendă de la 30.000 lei la 40.000 lei, pentru producătorii, procesatorii și comercianții care comercializează cu bună știință miere de albine cu adaosuri de zaharuri exogene sau alte substanțe interzise, prin nerespectarea dispozițiilor prevăzute la art. 5 lit. a^1), și, după caz, suspendarea pe timp de 12 luni a documentului de autorizare/înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor în conformitate cu legislația sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor în vigoare.
  (2) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către:
  a) persoane împuternicite de primar sau primarul general al municipiului București, pentru contravențiile prevăzute la alin. (1) lit. f), h), i) și j);
  b) persoane împuternicite din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, pentru contravențiile prevăzute la alin. (1) lit. a) și m);
  c) persoane împuternicite din cadrul Agenției Naționale pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie «Prof. dr. G. K. Constantinescu», pentru contravențiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-e), k) și m);
  d) structurile teritoriale de regim silvic, pentru contravențiile prevăzute la alin. (1) lit. f) și g);
  e) personalul împuternicit din cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor și Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, pentru contravențiile prevăzute la alin. (1) lit. l) și n).
  9. La articolul 18, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Produsele falsificate sau substituite mierii se vor confisca și se vor distruge pe cheltuiala comerciantului, procesatorului sau a producătorului, după caz.


  Articolul II

  Prezenta lege a fost adoptată cu respectarea procedurii de notificare prevăzute de Directiva (UE) 2015/1.535 a Parlamentului European și a Consiliului din 9 septembrie 2015 referitoare la procedura de furnizare de informații în domeniul reglementărilor tehnice privind serviciile societății informaționale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 241 din 17 septembrie 2015.


  Articolul III

  În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, normele metodologice de aplicare a Legii apiculturii nr. 383/2013, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost modificată și completată prin prezenta lege, se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ION-MARCEL CIOLACU
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ROBERT-MARIUS CAZANCIUC

  București, 12 iunie 2020.
  Nr. 79.
  -----