ORDONANȚĂ nr. 1 din 19 ianuarie 2011pentru modificarea și completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 26 ianuarie 2011
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. II.3 din Legea nr. 274/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

  Articolul UNIC

  Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 552 din 29 iulie 2002, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La anexa nr. 1 tabelul 2, nota 6) se modifică și va avea următorul cuprins:6) Se vor respecta următoarele condiții:

  a) [nitrat] [nitrit]
          -------- + -------- ≤ 1,
             50 3
  formulă în care concentrațiile de nitrați și nitriți sunt exprimate în mg/l;

  b) valoarea de 0,1 mg/l pentru nitriți la ieșirea apei din stația de tratare.
  2. La anexa nr. 1 tabelul 2, parametrul "Fluor" se modifică și se înlocuiește cu parametrul "Fluoruri".2^1. La anexa nr. 1 tabelul 3, parametrul «Clor rezidual liber», valoarea CMA se modifică și va avea următorul cuprins:
  «Valoare CMA
  ≥ 0,1 - ≤ 0,5»

  (la 22-10-2011, Articolul UNIC a fost completat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 182 din 14 octombrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 733 din 19 octombrie 2011 )
  2^2. La anexa nr. 1 tabelul 3, nota 6) se modifică și va avea următorul cuprins:
  6) Pentru apa potabilă îmbuteliată în sticle sau alte recipiente, valoarea minimă poate fi redusă până la 4,5 unități de pH. Pentru apa îmbuteliată care conține în mod natural sau este îmbogățită cu dioxid de carbon, valoarea pH-ului poate fi mai mică.

  (la 22-10-2011, Articolul UNIC a fost completat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 182 din 14 octombrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 733 din 19 octombrie 2011 )
  3. La anexa nr. 1 tabelul 3, la parametrul "Clor rezidual liber", după nota 12) se introduce o nouă notă, nota 13), cu următorul cuprins:
  13) Intervalul valoric al CMA trebuie respectat în rețeaua de distribuție (branșament, capăt de rețea).
  (la 22-10-2011, Nota 13) din Punctul 3., Articolul UNIC a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 182 din 14 octombrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 733 din 19 octombrie 2011 )
  4. La anexa nr. 2 punctul 2, subpunctul 2.2 se modifică și va avea următorul cuprins:2.2. Pentru monitorizarea de audit este obligatoriu să fie monitorizați toți parametrii prevăzuți la art. 5, cu excepția cazurilor în care autoritatea de sănătate publică județeană, respectiv a municipiului București au stabilit pe baze documentate că, pentru o perioadă determinată de către ele, un anumit parametru dintr-un anumit sistem de aprovizionare cu apă potabilă nu ar putea fi prezent în asemenea concentrații încât să conducă la modificarea valorii lui stabilite. Prezentul punct nu se aplică parametrilor de radioactivitate.5. La anexa nr. 2 tabelul 1A nota 4), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:
  b) nu există probabilitatea ca vreun factor să provoace deteriorarea calității apei.
  6. La anexa nr. 3 punctul 2, subpunctul 2.1 se modifică și va avea următorul cuprins:2.1. Metoda de analiză folosită în cazul următorilor parametri trebuie să fie capabilă să măsoare cel puțin o concentrație egală cu valoarea parametrului (CMA) cu exactitatea, precizia și limita de detecție specificate. Indiferent de sensibilitatea metodei de analiză utilizată, rezultatul trebuie exprimat folosind cel puțin același număr de zecimale ca și în cazul parametrului valoric prevăzut în tabelele 2 și 3 din anexa nr. 1.7. La anexa nr. 3 punctul 2 subpunctul 2.1, parametrii "Fluor" și "Tetracloretan" din tabel se modifică și se înlocuiesc cu parametrii "Fluoruri" și "Tetracloretenă", iar nota 4) se mută de la parametrul "Cupru" la parametrul "Cianuri totale".8. La anexa nr. 3 punctul 2 subpunctul 2.1, după parametrul "Fluoruri" se introduce un nou parametru, parametrul "Fier", cu următoarele procente ale caracteristicilor de performanță specificate:
  Fier 10 10 10
  9. La anexa nr. 3 punctul 3, partea introductivă și nota se modifică și vor avea următorul cuprins:3. Parametrii pentru care nu se specifică nicio metodă de analiză:
  ................................................................... Notă
  *) Pentru monitorizarea turbidității în apa de suprafață tratată, metoda de analiză trebuie să măsoare cel puțin concentrații egale cu valoarea parametrilor (CMA), cu o acuratețe, o precizie și o limită de detecție de 25%.

  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Ministrul sănătății,
  Cseke Attila
  Ministrul mediului și pădurilor,
  Laszlo Borbely
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Valeriu Tabără

  București, 19 ianuarie 2011.
  Nr. 1.
  ------