LEGE nr. 295 din 15 mai 2002
pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 380 din 5 iunie 2002  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 5 din 19 iulie 2001 privind procedura somaţiei de plată, adoptată în temeiul art. 1 pct. V.1 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 422 din 30 iulie 2001, cu următoarele modificări:
  1. La articolul 4, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
  "(2) În toate cazurile, pentru soluţionarea cererii, judecătorul dispune citarea părţilor, potrivit dispoziţiilor Codului de procedura civilă referitoare la pricinile urgente, pentru explicaţii şi lămuriri, precum şi pentru a stărui în efectuarea plăţii sumei datorate de debitor ori pentru înţelegerea părţilor asupra modalităţilor de plată."
  2. Articolul 8 va avea următorul cuprins:
  "Art. 8. - (1) Împotriva ordonanţei prevăzute la art. 6 alin. (2) debitorul poate formula cererea în anulare, în termen de 10 zile de la data inmanarii sau comunicării acesteia.
  (2) Cererea în anulare se soluţionează de către instanţa competenţa pentru judecarea fondului cauzei în prima instanţa.
  (3) Cererea în anulare se depune la instanţa unde funcţionează judecătorul care a dat ordonanţa. Aceasta, dacă nu constata propria competenţa, va trimite dosarul instanţei competente potrivit alin. (2).
  (4) Dacă instanţa investită admite cererea în anulare, aceasta va anula ordonanţa, pronunţând o hotărâre irevocabilă. Prevederile art. 7 se aplică în mod corespunzător.
  (5) Hotărârea prin care a fost respinsă cererea în anulare poate fi atacată cu recurs în termen de 10 zile de către debitor. Recursul se judeca în termen de 30 de zile."
  3. La articolul 9, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
  "(2) La cererea creditorului ordonanţa prevăzută la alin. (1) sau, după caz, ordonanţa împotriva căreia a fost introdusă cererea în anulare prevăzută la art. 8, care însă a fost respinsă prin hotărâre rămasă irevocabilă prin nerecurare ori prin respingerea recursului, va fi investită cu formula executorie, potrivit dispoziţiilor Codului de procedura civilă. Astfel investită, ordonanţa constituie titlu executoriu, care se eliberează creditorului. Totodată titlul, în copie, se comunică şi debitorului."
  4. Articolul 11 se abroga.
  5. După articolul 11 se introduce articolul 11^1 cu următorul cuprins:
  "Art. 11^1. - (1) Ordonanţa şi hotărârile pronunţate de instanţa, în condiţiile prezentei ordonanţe, nu au autoritate de lucru judecat privitor la fondul raporturilor juridice dintre părţi.
  (2) Prevederile art. 338 din Codul de procedură civilă se aplică în mod corespunzător."
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 15 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
  BOGDAN NICULESCU DUVAZ
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 15 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  ALEXANDRU ATHANASIU
  --------------