LEGE nr. 220 din 23 iulie 2015
pentru modificarea şi completarea art. 36 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 27 iulie 2015  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Articolul 36 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 925 din 18 decembrie 2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2015, cu completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. Alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 36. - (1) Următoarele prevederi ale Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se prorogă după cum urmează:
  a) art. 9 alin. (2) şi art. 101 alin. (2) referitoare la finanţarea de bază pentru învăţământul preuniversitar particular şi confesional acreditat, până la data de 15 septembrie 2015;
  b) art. 361 alin. (3) lit. e) şi g), până la data de 31 decembrie 2016."
  2. După alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
  "(1^1) Începând cu anul şcolar 2015-2016 statul asigură, fără discriminare din punctul de vedere al formei de organizare a învăţământului - de stat, particular sau confesional -, pe fiecare nivel de structurare a învăţământului preuniversitar, finanţarea de bază reglementată la art. 9 alin. (2) şi art. 101 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare."

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

  VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

  PREŞEDINTELE SENATULUI

  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

  Bucureşti, 23 iulie 2015.
  Nr. 220.
  -----