HOTĂRÂRE nr. 1.451 din 12 noiembrie 2008
pentru atribuirea competenţei Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei de a semna Actul adiţional nr. 4 la Contractul comercial de închiriere de licenţe nr. 0115RO, încheiat la data de 15 aprilie 2004, pentru produsele Microsoft, între Guvernul României şi Microsoft Ireland Operation Limited
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 788 din 25 noiembrie 2008  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  (1) Se aprobă încheierea Actului adiţional nr. 4 la Contractul comercial de închiriere de licenţe, încheiat la data de 15 aprilie 2004 între Guvernul României şi Microsoft Ireland Operation Limited, denumit în continuare Contract, pentru o cantitate de 63.799 de licenţe necesare utilizării produselor software Microsoft conform art. 1.2. din Contract, în forma prevăzută în anexa nr. 1.
  (2) Se mandatează ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei să semneze, în numele Guvernului României, Actul adiţional nr. 4 prevăzut la alin. (1).


  Articolul 2

  (1) Preţul stabilit în Actul adiţional nr. 4 este de 26.725.491,36 USD, din care TVA 4.267.095,26 USD, şi reprezintă:
  a) contravaloarea a 40.939 de licenţe necesare utilizării produselor software Microsoft în perioada 2007-2009;
  b) contravaloarea a 22.860 de licenţe necesare utilizării produselor software Microsoft în perioada 2008-2009.
  (2) Plata sumei prevăzute la alin. (1), la care se adaugă comisionul de schimb valutar de la data plăţii şi orice alte cheltuieli aferente plăţii, se efectuează, pentru Guvernul României, din bugetul de stat, într-o singură tranşă, în trimestrul al IV-lea al anului 2009, dar nu mai târziu de 30 noiembrie 2009, în limita sumelor aprobate prin lege pe anul 2009 cu această destinaţie în bugetul Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei şi în limita deschiderilor de credite aprobate în acest sens de Ministerul Economiei şi Finanţelor.


  Articolul 3

  (1) Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei distribuie pe bază de contract de comodat instituţiilor şi autorităţilor publice beneficiare, prevăzute în anexa nr. 2 la Actul adiţional nr. 4, dreptul neexclusiv de a utiliza produsele software Microsoft închiriate şi kiturile de instalare corespunzătoare.
  (2) Instituţiile şi autorităţile publice beneficiare care au înregistrat la nivelul anului 2007 şi 2008 un excedent de licenţe le vor transmite pe bază de contract de comodat unor alte instituţii publice beneficiare, astfel cum este prevăzut în anexa nr. 2.
  (3) Instituţiile şi autorităţile publice beneficiare sunt responsabile de utilizarea produselor software Microsoft într-un număr corespunzător necesarului transmis Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei.


  Articolul 4

  Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  --------------
  Ministrul comunicaţiilor şi
  tehnologiei informaţiei,
  Karoly Borbelyκly
  Ministrul educaţiei,
  cercetării şi tineretului,
  Anton Anton
  Ministrul economiei şi finanţelor,
  Varujan Vosganian
  Bucureşti, 12 noiembrie 2008.
  Nr. 1.451.


  Anexa 1

  ACT ADIŢIONAL nr. 4
  la Contractul comercial de închiriere de
  licenţe nr. 0115RO, încheiat la data de 15 aprilie 2004
  având în vedere dispoziţiile Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare,
  având în vedere Contractul comercial de închiriere de licenţe referitor la produsele Microsoft încheiat între Guvernul României şi Microsoft Ireland Operation Limited (denumit în continuare Contractul), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 470/2004 pentru atribuirea competenţei Secretariatului General al Guvernului de a semna contractul comercial de închiriere de licenţe referitor la produsele Microsoft,
  având în vedere faptul că, în urma centralizărilor din aprilie 2007 şi aprilie 2008 ale necesarului de licenţe transmis Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei de către instituţiile şi autorităţile publice beneficiare, a rezultat un număr total de 63.799 de licenţe necesare utilizării produselor software Microsoft, pe lângă:
  - cele 47.510 licenţe prevăzute iniţial în obiectul Contractului;
  - cele 106.800 licenţe prevăzute de extinderea contractului comercial de închiriere de licenţe, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.778/2004 pentru atribuirea competenţei Secretariatului General al Guvernului de a semna extinderea contractului comercial de închiriere de licenţe, încheiat la data de 15 aprilie 2004, pentru produsele educaţionale Microsoft;
  - cele 39.385 licenţe prevăzute de Actul adiţional nr. 2,
  generând în mod corelativ obligaţia de plată a preţului aferent utilizării acestora începând cu anul 2007 pentru 40.939 licenţe şi, respectiv, 2008 pentru 22.860 licenţe,
  având în vedere dispoziţiile art. 1.2. din Contract,
  având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 199/2008 prin care Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei a preluat de la Secretariatul General al Guvernului competenţele aferente Contractului,
  părţile:
  Guvernul României, reprezentat prin Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, cu sediul în Bd. Libertăţii nr. 14, sectorul 5, Bucureşti, împuternicit prin Hotărârea Guvernului nr. ........, reprezentat de domnul Karoly Borbelyκly, Ministrul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, denumit în continuare Licenţiat,
  şi
  Microsoft Ireland Operation Limited reprezentat de firma FUJITSU SIEMENS COMPUTERS GesmbH AUSTRIA, cu sediul în Dietriechgasse 27-29, Viena, Austria, prin domnul Viktor Malinowski, director pentru Europa de Sud-Est, şi domnul Heinz Mazinger, director financiar, denumit în continuare Licenţiator,
  de comun acord şi în mod expres, au convenit încheierea prezentului act adiţional, prin care agreează următoarele:

  Articolul 1

  În urma necesarului de licenţe stabilit în aprilie 2007 şi în aprilie 2008, transmis Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei de către autorităţile şi instituţiile publice beneficiare, conform prevederilor art. 1.2 din Contractul comercial de închiriere a licenţelor nr. 0115RO, încheiat la data de 15 aprilie 2004, Licenţiatorul transmite un număr total de 63.799 licenţe necesare utilizării produselor software Microsoft. Dintre acestea, un număr de 40.939 licenţe sunt necesare utilizării produselor software Microsoft în perioada 2007-2009, iar un număr de 22.860 licenţe sunt necesare utilizării produselor software Microsoft în perioada 2008-2009, astfel cum este prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul act adiţional.


  Articolul 2

  (1) Licenţiatul va face plata Licenţiatorului în baza facturii emise de Fujitsu Siemens Computers GesmbH Viena, Sucursala Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, str. Ion Urdareanu nr. 34, et. 2, sectorul 5, RO-050688, având număr de ordine în registrul comerţului J40/14397/2008. Suma de 26.725.491,36 USD, din care TVA 4.267.095,26 USD, reprezentând contravaloarea celor 63.799 licenţe, dintre care 40.939 licenţe necesare utilizării produselor software Microsoft pentru perioada 2007-2009 şi 22.860 licenţe necesare utilizării produselor software Microsoft pentru perioada 2008-2009, în conformitate cu preţurile unitare prevăzute în anexa nr. 1 din Contract, va fi plătită de Licenţiat Licenţiatorului în limita sumei aprobate în buget cu această destinaţie, dar nu mai devreme de data aprobării bugetului pe anul 2009 şi de data aprobării deschiderii de credite către Ministerul Economiei şi Finanţelor.
  (2) Plata sumei prevăzute la alin. (1) se va efectua într-o singură tranşă, în trimestrul al IV-lea al anului 2009, dar nu mai târziu de 30 noiembrie 2009.


  Articolul 3

  Suma datorată de Licenţiat conform art. 2 va fi achitată către Fujitsu Siemens Computers GesmbH Viena, Sucursala Bucureşti, în conformitate cu prevederile prezentului act adiţional şi ale contractelor tehnice relevante ale Microsoft. Suma de 22.458.396,1 USD, reprezentând contravaloarea licenţelor prevăzute la art. 1, este netă şi liberă de orice taxe şi/sau speze, de orice natură.


  Articolul 4

  (1) Fujitsu Siemens Computers GesmbH poate cesiona în tot sau în parte creanţele pe care le deţine asupra Licenţiatului în temeiul prezentului act adiţional.
  (2) În situaţia cesiunii creanţelor către o terţă parte, Fujitsu Siemens Computers GesmbH va transmite o notificare Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, prin care îi va aduce acestuia la cunoştinţă faptul schimbării creditorului, precum şi orice alte informaţii şi date necesare în vederea efectuării unei plăţi valabile către noul creditor. Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei va confirma primirea acestei notificări, angajându-se totodată să efectueze plata în acord cu instrucţiunile primite.


  Articolul 5

  (1) Licenţiatorul va transmite Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei o notificare prin care va confirma dreptul neexclusiv al Licenţiatului de a utiliza produsele software Microsoft comandate şi va preda un număr de 19 kituri, câte unul pentru fiecare instituţie afiliată, conform anexei nr. 2 la prezentul act adiţional.
  (2) În termen de maximum 10 zile de la semnarea prezentului act adiţional vor fi predate kiturile şi notificarea în original, în baza unui certificat de acceptanţă încheiat între Fujitsu Siemens Computers GesmbH Viena, Sucursala Bucureşti, şi Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei.
  (3) După semnarea certificatului de acceptanţă, Fujitsu Siemens Computers GesmbH Viena, Sucursala Bucureşti, va emite o factură pentru suma de 26.725.491,36 USD, din care TVA 4.267.095,26 USD, iar Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiilor îşi va exprima îndată acceptul pentru plata contravalorii acestei facturi la momentul îndeplinirii termenelor şi condiţiilor prevăzute la art. 2 din prezentul act adiţional.


  Articolul 6

  (1) Actul adiţional intră în vigoare la semnarea acestuia de către ambele părţi.
  (2) Prezentul act adiţional va continua să îşi păstreze valabilitatea în privinţa efectuării plăţii sumei stabilite la art. 2 până la 30 noiembrie 2009, iar dreptul neexclusiv de utilizare a licenţelor menţionate la art. 1 urmează să înceteze la 26 aprilie 2009.
  (3) Prevederile prezentului act adiţional urmează a deveni parte integrantă a Contractului comercial de închiriere de licenţe nr. 0115RO, încheiat la data de 15 aprilie 2004.


  Articolul 7

  Prezentul act adiţional a fost încheiat la Bucureşti, astăzi, .........., în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte, şi conţine 4 pagini.
  În numele Licenţiatorului,
  Fujitsu Siemens Computers
  GesmbH Austria
  În numele Licenţiatului,
  Ministerul Comunicaţiilor
  şi Tehnologiei Informaţiei


  Anexa 1

  la Actul adiţional nr. 4
  CANTITĂŢILE ŞI VALOAREA
  licenţelor necesare utilizării produselor software
  Microsoft stabilite la nivelul anilor 2007 şi 2008
   
  Produse Nr. de bucăţi Preţ unitar Nr. de ani Total
  2007
  Enterprise Desktop Professional Platform (include: Office Professional, Windows Desktop System Upgrade, Core Client, Access license) 39.488 211,3 $ 2 16.687.628.8 $
  Windows 2003 - Server 1.108 240 $ 2 531.840 $
  Exchange 2003 - Server 176 272 $ 2 95.744 $
  Managementul Sistemului - Server 109 175 $ 2 38.150 $
  SharePoint - Portal Server 58 1.515 $ 2 175.740 $
  TOTAL 2007 40.939 17.529.102.8 $
  2008
  Enterprise Desktop Professional Platform (include: Office Professional, Windows Desktop System Upgrade, Core Client, Access license) 21.391 211,3 $ 1 4.519.918.3 $
  Windows 2003 - Server 1.296 240 $ 1 311.040 $
  Exchange 2003 - Server 80 272 $ 1 21.760 $
  Managementul Sistemului - Server 48 175 $ 1 8.400 $
  SharePoint - Portal Server 45 1.515 $ 1 68.175 $
  TOTAL 2008 22.860 4.929.293.3 $
  VALOAREA TOTALĂ A ACTULUI ADIŢIONAL ÎN USD CIP BUCUREŞTI 22.458.396.1 $
         În numele Licenţiatorului, În numele Licenţiatului,
         Fujitsu Siemens Computers Ministerul Comunicaţiilor
              GesmbH Austria şi Tehnologiei Informaţiei


  Anexa 2

  la Actul adiţional nr. 4
  REPARTIŢIA
  pe instituţii a licenţelor necesare utilizării produselor
  software Microsoft stabilite la nivelul anilor 2007 şi 2008
                 
    Nr. crt.Numele instituţieiNr. de calculatoare eligibileNr. de servere eligibile
    Desktop PackageWindows Server StandardExchange Server StandardSystem Management ServerShare Point Portal Server
    2007  
    1Ministerul Apărării4.5000000
    2Ministerul Justiţiei4.891240007
    3Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor16011000
    4Secretariatul General al Guvernului251000
    5Cancelaria Primului-Ministru626111
    6Ministerul Afacerilor Externe900000
    7Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat5223000
    8Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din 1989321000
    9Ministerul Transporturilor4189454
    10Ministerul Internelor şi Reformei Administrative10.000275911823
    11Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului7643351011
    12Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile1.45428111
    13Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale4.2812655435
    14Ministerul Sănătăţii Publice1.5955824306
    15Ministerul Economiei şi Finanţelor11.4650000
    16Ministerul Culturii şi Cultelor60920110
      TOTAL 200739.4881.10817610958
    2008  
    1Ministerul Apărării5.678792400
    2Ministerul Justiţiei1.1106965128
    3Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor20024200
    4Secretariatul General al Guvernului426000
    5Cancelaria Primului-Ministru521000
    6Ministerul Afacerilor Externe1751000
    7Ministerul Transporturilor3939223
    8Ministerul Public07000
    9Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului79312111111
    10Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale1.72072000
    11Ministerul Sănătăţii Publice1.370221185
    12Ministerul Economiei şi Finanţelor00300
    13Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse3000000
    14Ministerul Internelor şi Reformei Administrative8.341275171113
    15Ministerul Culturii şi Cultelor1596443
      TOTAL 200821.3911.296804845  Anexa 2

  MODUL DE TRANSMITERE
  a excedentului de licenţe înregistrat la
  nivelul anului 2007 şi 2008 între autorităţile publice
   
  Instituţia sau autoritatea publică de la care se transmite Instituţia sau autoritatea publică către care se transmite Numărul de licenţe Tipul de produs Microsoft Perioada
  Ministerul Public Ministerul Justiţiei 169 Desktop Package 2007-2009
  Ministerul Public Ministerul Justiţiei 27 Windows Server Standard 2007-2009
  Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei Ministerul Justiţiei 31 Desktop Package 2007-2009
  Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei Ministerul Justiţiei 40 Windows Server Standard 2007-2009
  Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tineretului 6 Exchange Server Standard 2007-2009
  Ministerul Public Ministerul Justiţiei 210 Desktop Package 2008-2009

  ---------