ORDONANȚĂ nr. 5 din 20 ianuarie 2005pentru modificarea și completarea Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naționale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 25 ianuarie 2005
  (la 08-05-2005, Titlul actului normativ a fost modificat de Punctul 1, Articolul UNIC din LEGEA nr. 101 din 3 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 378 din 05 mai 2005 )
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. I.6 din Legea nr. 602/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

  Articolul I

  Legea nr. 348/2004 privind denominarea monedei naționale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 664 din 23 iulie 2004, se modifică și se completează după cum urmează:1. Alineatul (4) al articolului 2 va avea următorul cuprins:(4) Preschimbarea se va putea face pe o perioadă nelimitată de timp, la sucursalele Băncii Naționale a României care desfășoară activități de casierie și la unitățile instituțiilor de credit autorizate să efectueze această operațiune prin ordin al guvernatorului Băncii Naționale a României.2. La articolul 4, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Începând cu data de 1 martie 2005, până la data de 30 iunie 2005, informațiile furnizate publicului privind activitatea desfășurată pe piața de capital vor fi exprimate atât în monedă veche, cât și în monedă nouă.3. La articolul 5, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (3^1) și (3^2), cu următorul cuprins:(3^1) Până la data de 30 iunie 2005, societățile comerciale pe acțiuni și în comandită pe acțiuni vor hotărî denominarea valorii nominale a acțiunilor, astfel încât noua valoare să fie multiplu de 100, și majorarea sau reducerea corespunzătoare a capitalului social, cu păstrarea numărului de acțiuni și a cotei de participare la capitalul social. Modificarea capitalului social se va efectua cu aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor. Aceleași reglementări se aplică tuturor entităților economice.(3^2) Înregistrarea în registrul comerțului a majorării sau reducerii capitalului social se va efectua fără plata taxelor și tarifelor legale, cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată.4. La articolul 5, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (4^1) și (4^2), cu următorul cuprins:(4^1) În situația în care societățile prevăzute la alin. (3^1) nu procedează conform prezentei legi, Oficiul Național al Registrului Comerțului va înregistra din oficiu, la data de 1 iulie 2005, diminuarea valorii nominale a acțiunilor emise de către societățile în cauză, astfel încât să fie respectate prevederile alin. (3^1).(4^2) Diminuarea capitalului social va fi înregistrată de către societățile respective, conform normelor comune emise de Ministerul Finanțelor Publice și de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare.5. Alineatul (1) al articolului 6 va avea următorul cuprins:

  Articolul 6
  (1) Din data de 1 iulie 2005, persoanele prevăzute la art. 1 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, vor întocmi situațiile financiare numai în monedă nouă.

  (la 08-05-2005, Articolul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul UNIC din LEGEA nr. 101 din 3 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 378 din 05 mai 2005 )


  Articolul II

  Prezenta ordonanță intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionel Popescu

  București, 20 ianuarie 2005.
  Nr. 5.
  -----------