ORDONANTA nr. 17 din 24 ianuarie 2002 (*actualizata*)
privind stabilirea perioadelor de conducere şi a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectueaza transporturi rutiere
(actualizata până la data de 3 februarie 2004*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • -----------
  *) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 2 februarie 2002. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 3 februarie 2004, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 466 din 12 noiembrie 2003; ORDONANTA nr. 25 din 29 ianuarie 2004.
  În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României şi ale art. 1 pct. II.12 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,
  Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.
  ------------
  Titlul ordonantei a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 466 din 12 noiembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 837 din 25 noiembrie 2003.

  Capitolul 1 Definitii şi dispozitii generale


  Articolul 1

  (1) Dispozitiile prezentei ordonante se aplică transporturilor rutiere de marfuri şi de persoane care se efectueaza, integral sau parţial, pe drumurile publice din România de către operatorii de transport rutier autorizati în condiţiile legislaţiei în vigoare, cu respectarea reglementarilor privind circulatia pe drumurile publice.
  (2) Prevederile Acordului european privind activitatea echipajelor vehiculelor care efectueaza transporturi rutiere internationale (A.E.T.R.), incheiat la Geneva la 1 iulie 1970, la care România a aderat prin Legea nr. 101/1994, se aplică operaţiunilor de transport rutier international:
  a) spre şi/sau dinspre tari care sunt părţi contractante la acord sau în tranzit prin aceste tari, pentru întreaga deplasare, când astfel de operaţiuni se deruleaza cu vehicule înmatriculate în România sau în una dintre aceste tari;
  b) spre şi/sau dinspre o tara terta care nu este parte contractantă la acord, în cazul unei deplasari facute în România, atunci când astfel de operaţiuni sunt desfăşurate cu vehicule înmatriculate în una dintre aceste tari.
  ------------
  Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 466 din 12 noiembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 837 din 25 noiembrie 2003.
  Litera a) a alin. (2) al art. 1 a fost modificata de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 466 din 12 noiembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 837 din 25 noiembrie 2003.


  Articolul 2

  În sensul prezentei ordonante, termenii şi expresiile de mai jos se definesc astfel:
  a) conducator auto - orice persoană care conduce vehiculul, chiar şi pentru o scurta perioada, sau care se afla la bordul vehiculului cu scopul de a-l conduce atunci când este nevoie;
  b) săptămâna - perioada cuprinsa între ora 00,00 a zilei de luni şi ora 24,00 a zilei de duminica;
  c) perioada de odihnă - orice perioada neintrerupta, de cel puţin o ora, în cursul careia conducatorul auto poate dispune liber de timpul sau;
  d) pauza - orice perioada de repaus, mai mica de o ora, în cursul careia conducatorul auto poate dispune liber de timpul sau;
  e) abrogata;
  f) abrogata;
  g) vehicul - orice autovehicul destinat traficului rutier de marfuri sau de persoane, având cel puţin patru roti şi o viteză maxima constructiva mai mare de 25 km/h, şi remorcile sau semiremorca sa, cu excepţia vehiculelor pe sine, a tractoarelor agricole şi forestiere şi a masinilor pentru lucrari;
  h) punct de oprire convenabil - spatiul special destinat utilizarii de către conducătorii auto pentru oprirea vehiculelor, în vederea asigurarii sigurantei persoanelor, a vehiculului sau a incarcaturii, amplasat astfel încât sa nu afecteze siguranţa circulaţiei rutiere;
  i) tahograf - echipamentul care se instaleaza la bordul vehiculelor rutiere, având ca scop indicarea, inregistrarea şi stocarea, în mod automat sau semiautomat, a datelor privind deplasarea acestor vehicule şi a anumitor perioade de lucru ale conducătorilor auto care le conduc.
  ------------
  Literele e) şi f) ale art. 2 au fost abrogate de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 466 din 12 noiembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 837 din 25 noiembrie 2003.
  Literele g), h) şi i) ale art. 2 au fost introduse de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 466 din 12 noiembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 837 din 25 noiembrie 2003.


  Articolul 3

  (1) Prevederile prezentei ordonante nu se aplică transporturilor efectuate cu:
  a) vehicule destinate transporturilor de marfuri, a caror masa totala maxima autorizata, inclusiv remorca sau semiremorca, nu depăşeşte 3,5 tone;
  b) vehicule destinate transporturilor de calatori, care, prin construcţie şi echipare, sunt destinate sa transporte maximum 9 persoane, inclusiv conducatorul auto, şi sunt folosite în acest scop;
  c) vehicule destinate transporturilor de persoane prin servicii regulate al caror traseu nu depăşeşte 50 km;
  d) vehicule a caror viteza maxima admisa nu depăşeşte 30 km/ora;
  e) vehicule aparţinând sau aflate sub controlul instituţiilor din sistemul de aparare naţionala sau al autorităţilor judecătorești;
  f) vehicule utilizate pentru serviciile de canalizare, pentru protectia împotriva inundaţiilor, pentru serviciile de gaze, apa şi electricitate, pentru controlul şi întreţinerea drumurilor, pentru serviciile de salubrizare, pentru servicii telefonice şi telegrafice, pentru transporturi postale, pentru transmisiuni de radio şi televiziune sau pentru detectarea emitatorilor şi receptorilor de radio sau televiziune;
  g) vehicule utilizate în acţiuni de salvare sau în situaţii de urgenta;
  h) vehicule specializate, destinate serviciilor medicale;
  i) vehicule care transporta echipamente pentru circuri sau parcuri de distractie;
  j) vehicule specializate pentru depanarea auto;
  k) vehicule supuse testelor rutiere în vederea perfectionarii tehnice, repararii sau intretinerii şi vehicule noi ori transformate, care sunt puse în circulatie pentru probe;
  l) vehicule folosite pentru transporturi necomerciale de bunuri pentru uz propriu;
  m) vehicule folosite pentru colectarea laptelui de la ferme, pentru returnarea bidoanelor goale de lapte ori pentru aducerea la ferme a produselor din lapte destinate hranei animalelor;
  n) vehicule utilizate de către autorităţile publice pentru furnizarea de servicii publice care nu fac concurenta altor operatori de transport rutier;
  o) vehiculele întreprinderilor agricole, horticole, forestiere sau piscicole, pentru transportul marfurilor pe o raza de maximum 50 km în jurul punctului unde vehiculul este parcat în mod normal, inclusiv în zonele administrative locale al caror centru administrativ se afla în interiorul acestei raze;
  p) vehicule utilizate pentru transportul de deseuri de animale sau carcase care nu sunt destinate consumului populatiei;
  q) vehicule destinate transportului de animale vii de la ferme la piete sau invers, precum şi de la piete sau de la ferme la abatoarele locale;
  r) vehicule utilizate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, ca spatii de desfacere în pieţele locale, pentru operaţiunile de vanzare din usa în usa sau utilizate ca birouri mobile ale băncilor, caselor de schimb ori de economii, utilizate în scopuri religioase, pentru împrumutul de cărţi, casete sau discuri, pentru manifestari culturale ori expozitii şi care sunt echipate special pentru astfel de scopuri;
  s) vehicule utilizate pentru cursuri de şcoala auto în vederea obtinerii permisului de conducere;
  t) tractoare utilizate exclusiv pentru lucrari agricole şi forestiere.
  (2) Cu condiţia ca siguranţa rutiera sa nu fie afectată şi pentru a da conducătorului auto posibilitatea de a ajunge la un punct de oprire convenabil, acesta poate face excepţii de la prevederile prezentei ordonante atât cat este necesar pentru a asigura siguranţa persoanelor, a vehiculului sau a incarcaturii. Conducatorul auto va indica natura şi motivul nerespectarii acestor prevederi, prin menţionarea acestora pe foaia de înregistrare a echipamentului de control, pe foaia de parcurs sau în registrul de sarcini.
  (3) Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului poate acorda derogari temporare pe o perioadă de maximum 30 de zile, prin ordin al ministrului, de la aplicarea prevederilor prezentei ordonante, pentru operaţiunile de transport derulate în situaţii excepţionale, dacă aceste derogari nu pericliteaza în mod grav siguranţa circulaţiei rutiere.
  ------------
  Art. 3 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 466 din 12 noiembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 837 din 25 noiembrie 2003.


  Capitolul 2 Timpul de conducere al conducătorilor auto

  ---------------
  Titlul Cap. 2 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 466 din 12 noiembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 837 din 25 noiembrie 2003.

  Articolul 4

  (1) Durata de conducere cuprinsa între doua perioade zilnice de odihnă sau între o perioadă zilnica de odihnă şi o perioadă saptamanala de odihnă, denumita în continuare perioada zilnica de conducere, nu trebuie să depăşească 9 ore. Aceasta se poate extinde până la 10 ore de doua ori intr-o săptămâna.
  (2) Un conducator auto trebuie ca după cel mult şase perioade zilnice de conducere să aibă o perioadă saptamanala de odihnă, asa cum este definita la art. 6 alin. (4).
  (3) Perioada saptamanala de odihnă poate fi reportata la sfârşitul celei de-a sasea zile, dacă timpul total de conducere pentru şase zile nu depăşeşte perioada maxima corespunzătoare pentru şase perioade zilnice de conducere.
  (4) În cazul transportului international de calatori, altul decat serviciile regulate, termenii şase şi a sasea prevăzuţi la alin. (2) şi (3) se inlocuiesc cu douasprezece şi, respectiv, a douasprezecea.
  (5) Durata totala de conducere pe parcursul unei perioade de doua saptamani consecutive nu trebuie să depăşească 90 de ore.


  Capitolul 3 Pauze şi perioade de odihnă ale conducătorilor auto

  ---------------
  Titlul Cap. 3 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 466 din 12 noiembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 837 din 25 noiembrie 2003.

  Articolul 5

  (1) După o perioadă de conducere de 4 ore şi jumătate conducatorul auto trebuie să ia o pauza de cel puţin 45 de minute, exceptand cazul în care începe o perioadă de odihnă.
  (2) Aceasta pauza se poate inlocui cu pauze de minimum 15 minute fiecare, distribuite pe parcursul perioadei de conducere sau imediat după aceasta, astfel încât să se respecte prevederile alin. (1).
  (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul transporturilor de calatori prin servicii regulate pauza minima poate fi de 30 de minute după o perioadă de conducere de maximum 4 ore, însă numai în condiţiile în care pauzele în conducere mai lungi de 30 de minute ar stanjeni traficul urban sau dacă conducătorii auto nu au posibilitatea sa ia o pauza de 15 minute în timpul celor 4 ore şi jumătate de condus, anterior pauzei de 30 de minute.
  (4) În timpul acestor pauze conducatorul auto nu poate să desfasoare alte activităţi legate de indeplinirea atribuţiilor de serviciu.
  (5) În sensul prezentului articol, nu sunt considerate activităţi legate de indeplinirea atribuţiilor de serviciu timpul de asteptare şi timpul în care nu se conduce, petrecut la bordul unui vehicul în miscare, feribot sau tren.


  Articolul 6

  (1) În fiecare interval de 24 de ore conducatorul auto trebuie să beneficieze de o perioadă zilnica de odihnă de cel puţin 11 ore consecutive, care se poate reduce de cel mult 3 ori intr-o săptămâna la minimum 9 ore consecutive, cu condiţia ca o perioadă de odihnă echivalenta să fie acordată în compensatie înainte de sfârşitul saptamanii urmatoare.
  (2) În zilele în care perioada de odihnă nu se reduce în conformitate cu prevederile alin. (1), aceasta se poate lua în doua sau trei perioade separate, în decursul a 24 de ore, una dintre ele fiind de cel puţin 8 ore consecutive. În acest caz perioada minima de odihnă trebuie marita la cel puţin 12 ore.
  (3) Pe parcursul fiecarui interval de 30 de ore în care vehiculul este condus de cel puţin doi conducatori auto, fiecare conducator auto trebuie să beneficieze de o perioadă de odihnă de cel puţin 8 ore consecutive.
  (4) În cursul fiecarei saptamani una dintre perioadele de odihnă prevăzute la alin. (1)-(3) trebuie extinsa, prin intermediul perioadei saptamanale de odihnă, la un total de 45 de ore consecutive. Aceasta perioada de odihnă poate fi redusa la minimum 36 de ore consecutive, dacă este luata în locul unde vehiculul este parcat sau unde conducatorul auto îşi are domiciliul, ori la minimum 24 de ore consecutive, dacă se ia în altă parte. Fiecare reducere trebuie compensata printr-o perioadă de odihnă echivalenta luata o dată, înainte de sfârşitul celei de-a treia saptamani care urmeaza saptamanii în discutie.
  (5) O perioada saptamanala de odihnă care începe intr-o săptămâna şi se termina în săptămâna urmatoare poate fi atasata oricareia dintre aceste saptamani.
  (6) În cazul transportului de calatori pentru care se aplică prevederile art. 4 alin. (4), perioada saptamanala de odihnă poate fi amanata până în săptămâna urmatoare celei în care ar fi trebuit luata perioada de odihnă, adaugandu-se la perioada saptamanala de odihnă din aceasta a doua săptămâna.
  (7) Orice perioada de odihnă luata ca o compensatie pentru reducerea perioadelor zilnice sau saptamanale de odihnă trebuie atasata la o alta perioada de odihnă de cel puţin 8 ore şi trebuie acordată, la cererea persoanei în cauza, la locul de garare a vehiculului sau de domiciliu al conducătorului auto.
  (8) Perioada zilnica de odihnă poate fi petrecuta în vehicul numai în cazul în care acesta este echipat cu cabina de dormit şi când este oprit.


  Articolul 7

  (1) Prin excepţie de la prevederile art. 6 alin. (1), în cazul în care conducatorul auto care efectueaza transportul de marfuri sau de calatori insoteste un vehicul transportat pe feribot sau în tren, perioada zilnica de odihnă poate fi întreruptă o singură dată, dacă se indeplinesc cumulativ urmatoarele condiţii:
  a) intervalul de timp al perioadei zilnice de odihnă petrecut pe uscat trebuie să poată fi luat înainte sau după intervalul de timp al perioadei zilnice de odihnă petrecut la bordul feribotului sau în tren;
  b) rastimpul dintre cele doua intervale de timp ale perioadei zilnice de odihnă prevăzute la lit. a) trebuie să fie cat mai scurt posibil şi nu poate depăşi în nici un caz o ora inaintea imbarcarii sau după debarcare;
  c) pe parcursul ambelor intervale de timp ale perioadei zilnice de odihnă conducatorul auto trebuie să poată avea acces la o cabina de dormit sau la o cuseta.
  (2) Perioada zilnica de odihnă întreruptă în acest mod trebuie marita cu doua ore.


  Articolul 8

  Plăţile acordate conducătorilor auto salariati, chiar şi sub forma de bonificatii sau prime, în functie de distanta parcursa şi/sau de cantitatea de marfuri transportata, sunt interzise, cu excepţia cazurilor în care aceste plati nu sunt de natura sa afecteze siguranţa rutiera. Cazurile vor fi stabilite prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului.
  ---------------
  Art. 8 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 466 din 12 noiembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 837 din 25 noiembrie 2003.


  Capitolul 4 Oblibaţiile operatorilor de transport rutier şi ale conducătorilor auto

  ---------------
  Titlul Cap. 4 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 466 din 12 noiembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 837 din 25 noiembrie 2003.

  Articolul 9

  Operatorii de transport rutier au urmatoarele obligaţii:
  a) sa monteze, prin agenti economici autorizati, tahografe cu aprobare de model la vehiculele pentru care acestea sunt obligatorii;
  b) sa nu permita plecarea în cursa a vehiculelor care au tahograful defect, nesigilat sau fără suficiente foi de înregistrare pentru efectuarea intregului parcurs al transportului;
  c) sa informeze conducătorii auto cu privire la reglementarile naţionale relevante, regulamentele interne ale operatorului de transport rutier şi prevederile relevante ale contractelor colective de muncă;
  d) sa verifice pe foile de înregistrare sau pe cartelele conducătorilor auto utilizate modul în care acestia respecta prevederile prezentei ordonante privind perioadele de conducere, de odihnă şi de repaus şi sa ia masurile necesare pentru a împiedica repetarea unor nereguli în acest sens;
  e) sa angajeze transporturile şi sa intocmeasca programul de executare a transporturilor, astfel încât conducatorul auto să poată respecta prevederile prezentei ordonante privind timpul de lucru, de odihnă şi de repaus;
  f) sa tina evidenta foilor de înregistrare pentru fiecare conducator auto distinct, în ordine cronologica, pentru o perioadă de 2 ani.
  ---------------
  Art. 9 a fost modificat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 466 din 12 noiembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 837 din 25 noiembrie 2003.


  Articolul 10

  Conducătorii auto au urmatoarele obligaţii:
  a) sa nu plece în cursa cu tahograful defect, nesigilat, fără suficiente foi de înregistrare pentru efectuarea intregului transport sau fără cartela, după caz;
  b) să respecte perioadele de conducere, de odihnă şi de repaus stabilite prin prezenta ordonanţă;
  c) sa utilizeze corect tahografele, cartelele şi foile de înregistrare, completand pe foile de înregistrare menţiunile necesare;
  d) sa nu utilizeze foi de înregistrare sau cartele falsificate ori deteriorate;
  e) să prezinte la cererea organelor de control abilitate, pe parcurs sau la punctele de trecere a frontierei, foile de înregistrare sau cartelele utilizate pentru săptămâna în curs şi pentru cel puţin ultima zi din săptămâna precedenta.
  ---------------
  Literele a) şi c) ale art. 10 au fost modificate de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 466 din 12 noiembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 837 din 25 noiembrie 2003.


  Articolul 11

  (1) În cazul vehiculelor care nu sunt dotate cu tahograf, utilizate pentru transporturi judetene şi interjudetene prin servicii regulate de calatori sau pentru transporturi internationale prin servicii regulate de calatori care au punctele terminus ale traseului la distanta de 50 km în linie dreapta de la frontiera României şi al caror traseu nu depăşeşte 100 km, vehicule care fac obiectul prezentei ordonante, operatorul de transport rutier va întocmi un orar şi un registru de sarcini.
  (2) Registrul de sarcini va avea inscrise, pentru fiecare conducator auto, numele, domiciliul şi programul stabilit în avans pentru diferite perioade de conducere, alte activităţi şi programul liber.
  (3) Datele prevăzute la alin. (2) se inscriu în registrul de sarcini pentru o perioadă minima care să acopere atât săptămâna curenta, cat şi săptămâna care o precede şi cea care o urmeaza.
  (4) Registrul de sarcini va fi semnat de către persoana desemnata sa conduca efectiv şi nemijlocit operaţiunile de transport sau de către inlocuitorul acesteia.
  (5) Fiecare conducator auto repartizat pentru un serviciu dintre cele la care se face referire la alin. (1) va avea asupra sa un extras al registrului de sarcini şi o copie de pe orar.
  (6) Registrul de sarcini va fi pastrat de către operatorul de transport rutier timp de un an de la expirarea perioadei acoperite. Operatorul de transport rutier va furniza conducătorilor auto un extras al registrului de sarcini şi o copie de pe orar.
  ---------------
  Alin. (1), (4) şi (6) ale art. 11 au fost modificate de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 466 din 12 noiembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 837 din 25 noiembrie 2003.


  Capitolul 5 Controlul privind respectarea timpului de muncă şi de odihnă de către conducătorii auto


  Articolul 12

  Controlul are ca obiectiv prioritar verificarea condiţiilor de muncă ale conducătorilor auto, siguranţa rutiera şi respectarea principiilor concurentei loiale dintre transportatorii rutieri.


  Articolul 13

  (1) Activitatea de control se realizează astfel:
  a) operatorii de transport rutier au obligaţia de a verifica zilnic, prin personalul propriu, cel puţin 20% din înregistrări, astfel încât saptamanal să fie controlati toţi conducătorii auto;
  b) Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale şi Familiei au obligaţia de a verifica la sediul operatorilor de transport rutier, prin organele de control abilitate, cel puţin 1% din totalul zilelor lucrate anual de conducătorii vehiculelor care fac obiectul prezentei ordonante, astfel încât să fie controlata parţial activitatea tuturor conducătorilor auto;
  c) cel puţin 15% din totalul zilelor lucrate de conducătorii vehiculelor care fac obiectul prezentei ordonante, verificate anual, vor fi verificate în trafic şi cel puţin 25% din numărul acestora vor fi verificate la sediul operatorilor de transport rutier.
  (2) Ministerul Administraţiei şi Internelor are obligaţia sa sprijine, prin structurile politiei rutiere şi prin Politia de Frontiera Română, după caz, actiunile de control efectuate de organele abilitate aparţinând Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului sau Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale şi Familiei, în trafic ori în punctele de trecere a frontierei.
  ---------------
  Art. 13 a fost modificat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 466 din 12 noiembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 837 din 25 noiembrie 2003.


  Articolul 14

  (1) Organele de control abilitate pentru efectuarea controlului respectarii timpului de conducere de către conducătorii auto pe drumurile publice au dreptul să solicite deschiderea tahografului şi sa verifice inregistrarile din zilele anterioare în care s-a desfăşurat transportul.
  (2) Deschiderea tahografului va fi mentionata pe spatele uneia dintre foile de înregistrare, cu indicarea datei, a orei şi a datelor de identificare referitoare la organul de control şi la institutia careia îi aparţine acesta.
  (3) Organele de control abilitate pentru efectuarea controlului la sediul operatorilor de transport rutier, inclusiv personalul propriu cu sarcini de verificare a înregistrărilor, au obligaţia sa inscrie, după efectuarea verificărilor, datele proprii de identificare pe spatele foilor de înregistrare.
  (4) Prevederile alin. (2) şi (3) se aplică numai în cazul în care vehiculele nu sunt dotate cu tahografe digitale.
  ---------------
  Art. 14 a fost modificat de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 466 din 12 noiembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 837 din 25 noiembrie 2003.


  Capitolul 6 Contraventii şi sancţiuni


  Articolul 15

  Constituie contraventii, în măsura în care, potrivit legii penale, nu sunt considerate infractiuni, şi se sancţionează ca atare urmatoarele fapte:
  a) lipsa tahografului de la bordul vehiculului;
  b) utilizarea unor tahografe fără aprobare de model, defecte sau desigilate, a unor tahografe montate şi/sau reparate de agenti economici neautorizati ori a unor tahografe neverificate sau cu termenul de valabilitate depasit;
  c) neasigurarea numarului necesar de foi de înregistrare pentru efectuarea intregului transport sau a cartelei conducătorului auto;
  d) neefectuarea controlului intern pe care operatorul de transport rutier este obligat sa îl efectueze cu privire la respectarea de către conducatorul auto a timpului de conducere, a pauzelor şi a perioadelor de odihnă;
  e) nerespectarea timpului de conducere, a pauzelor şi a perioadelor de odihnă şi de repaus;
  f) neutilizarea tahografelor, a foilor de înregistrare sau a cartelei conducătorului auto ori folosirea defectuoasa a acestora;
  g) necompletarea pe diagrama a datelor de identificare a conducătorilor auto şi a vehiculului, în cazul în care vehiculul nu este dotat cu tahograf digital;
  h) acordarea de către operatorul de transport rutier a unor plati conducătorilor auto salariati, chiar şi sub forma de bonificatii sau prime, în functie de distanta parcursa şi/sau de cantitatea de marfuri transportata;
  i) nerespectarea limitei de 50 km prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c) şi o);
  j) interventiile asupra tahografului de către alte persoane decat personalul agentilor economici autorizati pentru montarea, repararea, etalonarea şi verificarea aparatelor de control;
  k) falsificarea datelor de pe foile de înregistrare ale tahografelor sau de pe cartelele conducătorilor auto;
  l) lipsa, la sediul operatorului de transport rutier, a foilor de înregistrare;
  m) neprezentarea, la solicitarea organelor de control, a foilor de înregistrare pentru ultimii 2 ani;
  n) refuzul de a se supune efectuării controlului.
  ---------------
  Art. 15 a fost modificat de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 466 din 12 noiembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 837 din 25 noiembrie 2003.
  Litera b) a art. 15 a fost modificata de art. I din ORDONANTA nr. 25 din 29 ianuarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 31 ianuarie 2004.


  Articolul 16

  (1) Contraventiile prevăzute la art. 15 se sancţionează după cum urmeaza:
  a) cea de la lit. a), cu amendă de la 45.000.000 lei la 50.000.000 lei, aplicabila operatorului de transport rutier;
  b) cele de la lit. b) şi n), cu amendă de la 35.000.000 lei la 40.000.000 lei, aplicabila operatorului de transport rutier;
  c) cele de la lit. c), g) şi h), cu amendă de la 15.000.000 lei la 20.000.000 lei, aplicabila operatorului de transport rutier;
  d) cele de la lit. d) şi i), cu amendă de la 20.000.000 lei la 25.000.000 lei, aplicabila operatorului de transport rutier;
  e) cea de la lit. e), cu amendă de la 10.000.000 lei la 15.000.000 lei, aplicabila operatorului de transport rutier, şi imobilizarea vehiculului aflat în trafic, până la indeplinirea condiţiilor privind timpul de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă, după caz, sau cu amendă de la 35.000.000 lei la 40.000.000 lei, aplicabila operatorului de transport rutier, în cazul controlului la sediu, dacă nu i-a sanctionat pe conducătorii auto care nu au respectat prevederile prezentei ordonante;
  f) cea de la lit. f), cu amendă de la 10.000.000 lei la 15.000.000 lei, aplicabila operatorului de transport rutier;
  g) cele de la lit. j) şi k), cu amendă de la 35.000.000 lei la 40.000.000 lei, aplicabila operatorului de transport rutier sau conducătorului auto, după caz;
  h) cele de la lit. l) şi m), cu amendă de la 30.000.000 lei la 35.000.000 lei, aplicabila operatorului de transport rutier.
  (2) Cuantumurile amenzilor prevăzute la alin. (1) pot fi modificate prin hotărâre a Guvernului.
  (3) În cazul în care contraventiile prevăzute la art. 15 lit. a)-g), i) şi j) se repeta de doua ori, se va aplica măsura suspendarii pe o perioadă de 1-3 luni a licentei de transport a operatorului în cauza.
  (4) În cazul în care contraventiile prevăzute la art. 15 lit. a)-g), i) şi j) se repeta de mai mult de doua ori, Autoritatea Rutiera Română - A.R.R. va aplica măsura anularii licentei de transport a operatorului în cauza.
  ---------------
  Art. 16 a fost modificat de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 466 din 12 noiembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 837 din 25 noiembrie 2003.


  Articolul 17

  Contraventiile prevăzute în prezenta ordonanţă se constata şi se sancţionează de către personalul cu atribuţii de inspecţie şi control din cadrul Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., împreună cu ofiteri şi subofiteri de politie din cadrul serviciilor de circulatie şi personalul cu atribuţii de control din cadrul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale şi Familiei.
  ---------------
  Art. 17 a fost modificat de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 466 din 12 noiembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 837 din 25 noiembrie 2003.


  Articolul 18

  Contraventiilor prevăzute la art. 15 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.
  ---------------
  Art. 18 a fost modificat de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 466 din 12 noiembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 837 din 25 noiembrie 2003.


  Articolul 18^1

  Prevederile art. 15 lit. c), d), h), i), l) şi m) nu se aplică operatorilor de transport rutier straini.
  ---------------
  Art. 18^1 a fost introdus de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 466 din 12 noiembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 837 din 25 noiembrie 2003.


  Capitolul 7 Dispozitii finale


  Articolul 19

  La data intrarii în vigoare a prezentei ordonante Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, prin Regia Autonoma «Administratia Naţionala a Drumurilor din România»*), va lua măsuri pentru ca, la proiectarea drumurilor noi, precum şi la reabilitarea sau modernizarea drumurilor existente, să se prevada pe marginea drumurilor respective spatii speciale care să fie utilizate, pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentei ordonante, atât de conducătorii auto, cat şi în cadrul operaţiunilor de control al respectarii acestor prevederi.
  ---------------
  Art. 19 a fost modificat de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 466 din 12 noiembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 837 din 25 noiembrie 2003.
  -------------
  *) Potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 84/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 694 din 3 octombrie 2003, a fost infiintata Compania Naţionala de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administratia Naţionala a Drumurilor din România".


  Articolul 20

  (1) Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei va organiza instruirea şi atestarea personalului propriu imputernicit pentru activitatea de control privind respectarea prevederilor prezentei ordonante.
  (2) Personalul din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor şi al Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale şi Familiei, imputernicit pentru activitatea de control privind respectarea prevederilor prezentei ordonante, va fi instruit şi atestat în cadrul cursurilor organizate de aceste institutii.
  ---------------
  Alin. (2) al art. 20 a fost modificat de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 466 din 12 noiembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 837 din 25 noiembrie 2003.


  Articolul 21

  Prevederile prezentei ordonante se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2003, cu respectarea urmatorului calendar:
  a) până la data de 31 decembrie 2003 vor fi dotate cu tahografe toate vehiculele utilizate pentru transportul de persoane în trafic interjudetean, vehiculele destinate transportului rutier de marfuri periculoase, cu mase maxime totale autorizate mai mari de 3,5 tone, precum şi vehiculele destinate transportului rutier de marfa, cu mase maxime totale autorizate mai mari sau egale cu 16 tone;
  b) până la data de 31 decembrie 2004 vor fi dotate cu tahografe toate vehiculele utilizate pentru transportul de persoane în trafic judetean, precum şi vehiculele destinate transportului rutier de marfa, ale caror mase maxime totale autorizate sunt mai mari sau egale cu 7,5 tone;
  c) până la data de 31 decembrie 2005 vor fi dotate cu tahografe toate vehiculele utilizate la transportul de persoane, având capacitatea de peste 9 locuri, inclusiv locul conducătorului auto, precum şi vehiculele destinate transportului rutier de marfa, cu mase maxime totale autorizate mai mari sau egale cu 3,5 tone.
  ---------------
  Art. 21 a fost modificat de pct. 23 al art. I din LEGEA nr. 466 din 12 noiembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 837 din 25 noiembrie 2003.


  Articolul 22

  În termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei va emite normele tehnice privind omologarea, montarea şi inspecţia tehnica a aparatelor de control (tahografelor), normele privind activitatea de control al respectarii prevederilor prezentei ordonante, precum şi normele de formare şi atestare profesionala a personalului care realizează activităţile de montare şi inspecţie.


  Articolul 23

  Pe data intrarii în vigoare a prezentei ordonante se modifica în mod corespunzător art. 41 şi 43 din Ordonanţa Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, aprobata cu modificari prin Legea nr. 105/2000.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul lucrărilor publice,
  transporturilor şi locuinţei,
  Miron Tudor Mitrea
  p. Ministrul integrarii europene,
  Vasile Puscas,
  secretar de stat
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu
  Ministrul muncii şi solidaritatii sociale,
  Marian Sarbu
  Ministru de interne,
  Ioan Rus
  ----------