ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 56 din 25 noiembrie 2015
privind plata tratamentului în străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul Bucureşti
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 889 din 26 noiembrie 2015  Ţinând seama de faptul că, în urma incendiului din data de 30 octombrie 2015 de la clubul Colectiv din municipiul Bucureşti, a rezultat un număr mare de victime, aflate în prezent atât în unităţile sanitare publice din România, cât şi în statele membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi în state terţe,
  având în vedere că evoluţia stării de sănătate a victimelor impune ca măsură transferul persoanelor pentru efectuarea tratamentului medical în străinătate,
  în considerarea faptului că este necesară asigurarea susţinerii din bugetul Ministerului Sănătăţii a cheltuielilor aferente tratamentului în străinătate pentru persoanele a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul Bucureşti,
  luând în considerare necesitatea de a asigura accesul la tratament în străinătate pentru persoanele a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment, se impune reglementarea de urgenţă a cadrului legal pentru continuarea tratamentului acordat în regim de spitalizare în unităţi sanitare publice din România.
  Având în vedere situaţia excepţională, cauzată de numărul mare de victime, ce necesită acordarea de îngrijiri medicale în aceeaşi specialitate, s-a impus necesitatea transferului în vederea tratamentului unor victime rezultate în urma incendiului în clinici din străinătate.
  Ţinând cont de faptul că neadoptarea acestui act normativ ar avea consecinţe directe asupra sănătăţii şi vieţii persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată, prin neasigurarea accesului în timp util la tratamentul medical în străinătate în perioada 2015-2016,
  în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul 1

  (1) Se aprobă plata din bugetul Ministerului Sănătăţii a cheltuielilor aferente tratamentului în străinătate pentru persoanele a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul Bucureşti, denumite în continuare victime, care beneficiază de tratament medical în străinătate în perioada 2015-2016, în continuarea tratamentului acordat în regim de spitalizare în unităţi sanitare publice din România.
  (2) Se exceptează de la prevederile alin. (1) cheltuielile care se decontează din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi/sau din donaţii/sponsorizări.
  (3) Lista persoanelor şi elementele de identificare ale victimelor se întocmesc de către Ministerul Sănătăţii, în baza datelor transmise de unităţile sanitare publice din România.
  (4) Lista unităţilor sanitare în care se acordă tratament medical în străinătate pentru persoanele prevăzute la alin. (3) se întocmeşte de către Ministerul Afacerilor Interne, prin structurile de specialitate, şi se pune la dispoziţia Ministerului Sănătăţii.


  Articolul 2

  (1) Plata cheltuielilor reprezentând contravaloarea tratamentelor medicale, inclusiv contribuţia personală a victimei, stabilită în conformitate cu legislaţia naţională a statelor în care se acordă tratament medical de către unităţile sanitare din străinătate, precum şi a transportului medical specializat se realizează la solicitarea victimei/însoţitorului.
  (2) Prin însoţitor se înţelege un membru al familiei victimei, rudă a acestuia, indiferent de gradul de rudenie, sau orice altă persoană care îşi asumă responsabilităţile conform unei declaraţii pe propria răspundere.
  (3) Cererea prevăzută la alin. (1) va fi însoţită, în mod obligatoriu, de următoarele documente:
  a) fotocopia oricărui document care face dovada identităţii victimei şi fotocopia actului de identitate a însoţitorului, dacă cererea este întocmită de însoţitor;
  b) documente de plată şi medicale emise de către unităţile sanitare prevăzute la art. 1 alin. (4), din care să rezulte contravaloarea tratamentului medical acordat, inclusiv contribuţia personală a victimei stabilită în conformitate cu legislaţia naţională a statelor în care se acordă tratament medical, după caz, numele victimei şi elementele de identificare ale acesteia, contul bancar al unităţii sanitare şi perioada de tratament medical;
  c) fotocopii ale documentelor emise de către unităţile sanitare privind transferul în alte unităţi sanitare, după caz;
  d) declaraţia pe propria răspundere a victimei/însoţitorului prin care îşi asumă faptul că nu beneficiază de acoperirea integrală sau parţială a cheltuielilor solicitate din alte surse. În situaţia în care aceste cheltuieli au fost suportate parţial din alte surse, în declaraţia pe propria răspundere se menţionează cuantumul sumei de care a beneficiat şi suma care urmează a fi suportată de la bugetul de stat;
  e) certificat/document constatator al decesului, după caz.


  Articolul 3

  (1) Plata tratamentelor medicale prevăzute la art. 1 alin. (1) se efectuează direct în contul unităţii sanitare din străinătate, la cursul Băncii Naţionale a României din data plăţii.
  (2) Metodologia de decontare, modelul cererii şi al declaraţiilor pe propria răspundere prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii în termen de cel mult 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.


  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul sănătăţii,

  Patriciu-Andrei Achimaş-Cadariu

  Ministrul afacerilor interne,

  Petre Tobă

  Ministrul finanţelor publice,

  Anca Dana Dragu

  Bucureşti, 25 noiembrie 2015.
  Nr. 56.
  -----