ORDIN nr. 75 din 30 ianuarie 2009
pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul al preţurilor la medicamentele de uz uman
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 2 februarie 2009  Văzând Referatul Direcţiei generale strategii şi politica medicamentului nr. 960 din 30 ianuarie 2009,
  în baza prevederilor titlului XVII "Medicamentul", art. 851 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 140 alin. 2 lit. e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările ulterioare,
  ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Normele privind modul de calcul al preţurilor la medicamentele de uz uman, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 612/2002 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul al preţurilor la medicamentele de uz uman, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 621 din 22 august 2002, cu modificările ulterioare, precum şi orice altă dispoziţie contrară.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  *
  Prezentul ordin transpune art. 1-5 din Directiva Consiliului nr. 89/105/CEE din 21 decembrie 1988 privind transparenţa măsurilor care guvernează stabilirea preţurilor medicamentelor de uz uman şi includerea lor în sfera de aplicare a sistemului naţional de asigurări de sănătate, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 40 din 11 februarie 1989.
  Ministrul sănătăţii,
  Ion Bazac
  Bucureşti, 30 ianuarie 2009.
  Nr. 75.


  Anexă

  NORMA 30/01/2009