HOTĂRÂRE nr. 593 din 8 iunie 2011
privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional al Patrimoniului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 20 iunie 2011  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. VIII alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/2011 pentru reorganizarea unor instituţii aflate în subordinea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, precum şi pentru reducerea unor cheltuieli,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  (1) Institutul Naţional al Patrimoniului, denumit în continuare Institutul, este instituţie publică de importanţă naţională, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional.
  (2) Institutul are sediul în municipiul Bucureşti, str. Enăchiţă Văcărescu nr. 16, sectorul 4.


  Articolul 2

  Institutul are următoarele atribuţii principale:
  a) gestionează, în condiţiile legii, fondurile destinate cercetării, expertizării şi executării lucrărilor de consolidare-restaurare şi punere în valoare a monumentelor istorice, prin Programul naţional de restaurare a monumentelor istorice, finanţat de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, şi a celor rezultate din sponsorizări sau donaţii ale persoanelor fizice ori juridice, române sau străine, în conformitate cu prevederile contractelor de sponsorizare sau de donaţie;
  b) propune spre aprobare Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional programe şi proiecte de restaurare a monumentelor istorice şi asigură gestionarea acestora, potrivit legii;
  c) administrează, în numele Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, monumentele istorice intrate cu orice titlu în proprietatea statului, altele decât cele administrate de alte instituţii publice; propune promovarea de proiecte şi programe de revitalizare a acestora, realizarea de parteneriate sau prin concesionare, dare în folosinţă gratuită ori închiriere, în condiţiile legii;
  d) fundamentează, în conformitate cu normele privind creditarea, elaborate de Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional şi aprobate prin hotărâre a Guvernului, necesarul de credite; stabileşte priorităţile şi evaluează documentaţiile prezentate de persoanele de drept privat în vederea obţinerii de credite fără dobândă, cu dobândă redusă sau cu dobândă legală, pentru efectuarea de lucrări de protejare la monumentele istorice deţinute;
  e) gestionează, prin acordarea de credite în conformitate cu prevederile lit. d), sumele provenite din aplicarea timbrului monumentelor istorice, precum şi din alte surse cu aceeaşi destinaţie, obţinute în condiţiile legii; sumele încasate din rambursări de credite şi plăţi din dobânzi se utilizează în sistem revolving, cu acelaşi scop;
  f) elaborează, potrivit strategiei Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, şi supune spre aprobare acestuia Programul naţional de restaurare a monumentelor istorice şi asigură atribuirea contractelor de proiectare şi execuţie a lucrărilor de restaurare, conservare, protecţie şi punere în valoare a obiectivelor cuprinse în acesta, potrivit legii;
  g) verifică şi propune spre avizare, potrivit legii, documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările contractate;
  h) asigură asistenţa tehnică de specialitate pentru Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional în domeniul organizării activităţii de protejare a monumentelor istorice;
  i) elaborează reglementările privind conţinutul-cadru al documentaţiilor, tarifarea acestora, executarea lucrărilor, organizarea achiziţiilor publice, contractarea şi decontarea lucrărilor;
  j) propune Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional iniţierea de acte normative în domeniul protejării monumentelor istorice;
  k) propune Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional proiecte de formare a specialiştilor în domeniul protejării monumentelor istorice;
  l) asigură fundamentarea ştiinţifică a deciziilor şi a avizelor Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice privind clasarea şi evidenţa monumentelor istorice, intervenţiile asupra acestora, precum şi în zonele lor de protecţie;
  m) elaborează dosarele pentru monumentele istorice propuse a fi incluse în Lista patrimoniului mondial;
  n) elaborează şi actualizează periodic Lista monumentelor istorice din România;
  o) administrează fondul documentar al monumentelor istorice, care cuprinde: arhiva, fototeca, fondul cartografic şi biblioteca, care sunt proprietatea publică a statului român;
  p) gestionează Registrul specialiştilor, experţilor şi verificatorilor tehnici, precum şi procedurile de atestare şi înscriere în acesta, în conformitate cu metodologia aprobată prin ordin al ministrului culturii şi patrimoniului naţional;
  q) elaborează normele şi metodologiile specifice domeniului monumentelor istorice, care se aprobă prin ordin al ministrului culturii şi patrimoniului naţional;
  r) gestionează, în condiţiile legii, fondurile destinate inventarierii, elaborării normelor şi metodologiilor pentru monumente istorice;
  s) colaborează cu serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional şi cu instituţii de specialitate în activitatea de inventariere şi de cadastru a monumentelor istorice;
  ş) poate declanşa procedura de clasare a bunurilor imobile şi a bunurilor imobile aflate în pericol şi poate elabora dosarele de clasare conform Normelor metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin ordin al ministrului culturii şi patrimoniului naţional;
  t) elaborează proiecte de valorificare prin turism cultural a monumentelor istorice, precum şi a zonelor de protecţie a acestora şi propune în acest sens colaborarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional cu ministerele şi autorităţile de resort;
  ţ) realizează şi pune în valoare, în interes public, baze naţionale de date, registre şi depozite pentru patrimoniul arheologic, patrimoniul cultural mobil, patrimoniul cultural imaterial şi resursele informaţionale asociate, care cuprind: instituţii, persoane, locuri, evenimente, bibliografii, date statistice, imagini, înregistrări video şi audio, hărţi şi alte informaţii. Acestea includ: baza naţională de date a inventarului patrimoniului cultural naţional mobil şi a patrimoniului clasat, baza naţională de date a Repertoriului arheologic naţional - RAN şi sistemul informaţional geografic aferent, Sistemul informatic de administrare a cercetărilor arheologice - ACERA, baza naţională de date a arhitecturii vernaculare din muzeele în aer liber - ETNOMON, Registrul bunurilor culturale distruse, dispărute, furate sau exportate ilegal, Catalogul colectiv naţional al cărţii vechi şi Catalogul colectiv naţional al manuscriselor medievale, baza de date a Repertoriului patrimoniului imaterial, baza de date bibliografice şi biblioteca digitală a patrimoniului cultural, baza de date a specialiştilor şi Registrul experţilor în domeniul patrimoniului cultural mobil, Registrul arheologilor, baza de date a muzeelor şi colecţiilor şi altele;
  u) centralizează şi procesează datele primite de la Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, de la operatorii culturali şi din alte surse, asigură evidenţa informatizată, administrarea documentelor şi fişierelor destinate actualizării bazelor de date, arhivarea acestora şi publicarea, inclusiv pe internet, a datelor de interes public;
  v) cercetează şi pune în valoare informaţiile cuprinse în bazele de date şi din alte surse; acordă asistenţă de specialitate privind valorificarea documentar-ştiinţifică a informaţiei şi publică repertorii, cataloage, bibliografii, ghiduri, dicţionare, facsimile digitale şi altele;
  w) îndeplineşte funcţia de agregator naţional în procesul de implementare a Programului naţional pentru digitizarea resurselor culturale naţionale şi crearea Bibliotecii Digitale a României - componentă a bibliotecii digitale europene - Europeana.eu, asigurând interfaţa dintre furnizorii de conţinut, respectiv instituţii publice sau alte organizaţii deţinătoare de resurse culturale, şi serviciile tehnice care gestionează programul la nivel comunitar;
  x) elaborează norme, standarde, instrumente de evidenţă, chestionare, instrumente informatice, terminologii pentru documentarea bunurilor culturale şi realizează studii, cercetări, analize, monitorizări, programe şi proiecte în domeniul patrimoniului cultural;
  y) oferă asistenţă tehnică şi de specialitate instituţiilor culturale, întreţine programul DOCPAT pentru documentarea patrimoniului cultural, precum şi alte sisteme informatice şi aplicaţii utilizate de către operatorii culturali;
  z) întreţine şi dezvoltă site-ul web al patrimoniului cultural din România E-patrimoniu.ro, portalul naţional Culturalia.ro, alte site-uri web tematice şi portaluri de interes naţional, participă la reţele europene şi internaţionale de date;
  aa) administrează bazele de date, arhivele de documente şi imagini pe suport clasic şi digital, precum şi fototeca istorică a patrimoniului cultural, care sunt proprietatea publică a statului român;
  bb) reprezintă Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional în Sistemul integrat de gestiune a informaţiilor pentru protecţia patrimoniului cultural mobil şi a bunurilor culturale, în alte reţele, parteneriate, comisii interministeriale şi proiecte naţionale şi internaţionale legate de noile tehnologii informatice şi de comunicare în domeniul cultural;
  cc) stochează inventarele privind bunurile culturale mobile clasate şi documentele care au stat la baza operaţiunilor de clasare;
  dd) editează Revista monumentelor istorice şi Buletinul monumentelor istorice, precum şi alte publicaţii de specialitate, pe orice tip de suport, şi comercializează materialele privind protejarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice;
  ee) organizează şi participă la manifestări ştiinţifice, naţionale şi internaţionale în domeniul protejării monumentelor istorice.


  Articolul 3

  (1) Pentru exercitarea atribuţiilor care îi revin, Institutul este abilitat să solicite şi să primească de la instituţii publice şi persoane juridice de drept privat cu activitate în domeniu date şi documente necesare exercitării competenţelor sale.
  (2) Institutul centralizează şi prelucrează datele statistice primare referitoare la activităţile din domeniu.
  (3) Institutul colaborează cu instituţii de specialitate din ţară şi din străinătate pentru realizarea unor studii şi cercetări privind evoluţia şi prognoza activităţilor din domeniu.


  Articolul 4

  (1) Cheltuielile curente şi de capital ale Institutului se asigură din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional.
  (2) Veniturile proprii se obţin din activităţi realizate direct de Institut, şi anume:
  a) gestionarea timbrului monumentelor istorice;
  b) contractarea şi realizarea de studii, cercetări şi expertize în domeniul protejării monumentelor istorice;
  c) realizarea de lucrări şi servicii de specialitate, tehnice şi economice, în domeniul protejării monumentelor istorice;
  d) editarea şi comercializarea materialelor privind protejarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice;
  e) alte activităţi specifice realizate în conformitate cu atribuţiile sale legale;
  f) cofinanţări de programe şi proiecte;
  g) publicaţii pe orice tip de suport;
  h) prestaţii editoriale;
  i) studii, proiecte şi prestări de servicii;
  j) exploatarea bunurilor pe care le are în administrare: arhivă, fonotecă şi altele;
  k) sponsorizări sau donaţii ale persoanelor fizice ori juridice, române sau străine.


  Articolul 5

  (1) Institutul este condus de un director general, numit prin ordin al ministrului culturii şi patrimoniului naţional, potrivit legii.
  (2) Directorul general al Institutului conduce întreaga activitate a instituţiei, pe care o reprezintă în raporturile cu autorităţile publice, instituţii şi organizaţii, precum şi cu persoanele juridice şi fizice din ţară sau din străinătate.
  (3) În exercitarea atribuţiilor sale, directorul general este ajutat de Consiliul de administraţie al Institutului.
  (4) Componenţa şi atribuţiile Consiliului de administraţie se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare al Institutului, aprobat prin ordin al ministrului culturii şi patrimoniului naţional.
  (5) Directorul general este ordonator terţiar de credite.
  (6) În exercitarea atribuţiilor sale directorul general emite dispoziţii.
  (7) Pe lângă directorul general funcţionează Consiliul ştiinţific al Institutului, organism consultativ alcătuit din specialişti în domeniul protejării monumentelor istorice; componenţa, atribuţiile şi modul de organizare şi funcţionare ale Consiliului ştiinţific se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare a Institutului, aprobat prin ordin al ministrului culturii şi patrimoniului naţional.


  Articolul 6

  (1) Numărul maxim de posturi ale Institutului este de 123 şi se asigură în limita numărului maxim de posturi prevăzut la pct. II "Organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţii publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat" din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, cu modificările ulterioare şi completările ulterioare.
  (2) Salarizarea personalului Institutului se face potrivit legislaţiei în vigoare.


  Articolul 7

  (1) Institutul are dreptul la două autoturisme pentru transportul personalului, cu un consum lunar de carburant de 350 litri.
  (2) Pentru îndeplinirea activităţilor specifice, a activităţilor de control şi inspecţie şi a activităţilor de protecţie a patrimoniului cultural naţional imobil, Institutul are dreptul la un microbuz de până la 9 locuri şi la 4 autoturisme de teren. Consumul lunar maxim de carburant este de 250 litri fiecare.


  Articolul 8

  Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:
  a) Hotărârea Guvernului nr. 1.258/2001 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional al Patrimoniului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 823 din 20 decembrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare;
  b) art. 2 alin. (3) pct. C^1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.878/2005 privind înfiinţarea Centrului de Pregătire Profesională în Cultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40 din 17 ianuarie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Ministrul culturii şi
  patrimoniului naţional,
  Kelemen Hunor
  Ministrul muncii, familiei şi
  protecţiei sociale,
  Laurenţiu Sebastian Lăzăroiu
  Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Ialomiţianu
  Bucureşti, 8 iunie 2011.
  Nr. 593.
  -----