NORME METODOLOGICE din 17 ianuarie 2018 de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, republicată
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 83 bis din 29 ianuarie 2018 Notă Aprobate prin Hotărârea nr. 11 din 17 ianuarie 2018, publicată în Monitorul oficial, Partea I, nr. 83 din 29 ianuarie 2018

  Anexă

  NORME METODOLOGICE

  de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, republicată

  CAPITOLUL I

  Dispoziţii generale

  Art. 1 - (1) Prezentele norme metodologice reglementează operaţiunile cu arme, piese, componente esenţiale şi muniţiile corespunzătoare prevăzute în categoriile B-D din anexa la Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, republicată, denumită în continuare Lege, destinate exclusiv uzului civil.

  1. (2) Termenii şi expresiile utilizate în prezentele norme metodologice au semnificaţia prevăzută la art. 2 din Lege.

  2. (3) Poliţia Română, prin intermediul structurilor sale de specialitate de la nivel central şi teritorial, în condiţiile prevăzute de Lege:

   1. a) autorizează persoanele fizice şi juridice care solicită să procure, să deţină şi, după caz, să poarte şi să folosească armele letale sau neletale, precum şi muniţia aferentă ori să efectueze operaţiuni cu acestea, sens în care eliberează permise de armă şi paşapoarte europene pentru arme de foc, după caz, certificate de deţinător sau, după caz autorizaţii;

   2. b) verifică şi autorizează circulaţia armelor;

   3. c) autorizează constituirea armurierilor şi intermediarilor, precum şi operaţiunile desfăşurate de către aceştia;

   4. d) autorizează şi avizează funcţionarea poligoanelor;

   5. e) autorizează desfăşurarea cursurilor de instruire teoretică şi practică în domeniul armelor şi muniţiilor;

   6. f) acordă atestatul de instructor în poligonul de tragere, precum şi cel de colecţionar de arme.

  3. (4) Îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. c) şi d) şi art. 57 alin. (4) lit. a) şi b) din Lege se verifică de către organul de poliţie competent pe baza datelor şi informaţiilor cuprinse în evidenţele specifice proprii.

  4. (5) În procesul de soluţionare a cererilor care fac obiectul prezentelor norme metodologice, organul de poliţie acceptă copia în format electronic a cărţii de identitate transmisă prin e-mail la adresa oficială a instituţiei, precum şi alte documente constitutive ale dosarelor eliberate de către persoane juridice de drept public sau de drept privat în format electronic, cu condiţia ca acestea să aibă o semnătură electronică calificată sau avansată.

  Art. 2 - (1) Piesele şi componente esenţiale ale acestora, destinate armelor letale sau neletale supuse autorizării pot fi procurate şi deţinute numai de către armurieri.

  1. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), procurarea şi deţinerea componentelor esenţiale ale armelor letale sau neletale supuse autorizării se pot face şi la cererea persoanelor fizice şi, după caz, juridice, care deţin arme ce permit, din punct de vedere tehnic, montarea componentelor esenţiale respectându-se procedura autorizării pentru armele letale sau neletale, după caz.

  2. (3) Pulberea şi capsele de aprindere destinate muniţiei, în calitate de componente separate, sunt asimilate muniţiei.

  Art. 3 - (1) Armele vechi funcţionale, care utilizează muniţie compusă din ansamblul tub cartuş, încărcătură de azvârlire, capsă de aprindere şi proiectil, precum şi reproducerile acestora, au acelaşi regim juridic ca şi armele letale.

  (2) Armele prevăzute la alin. (1) pot fi procurate numai de către armurieri, precum şi de către colecţionari, respectându-se procedura autorizării pentru armele letale.

  Art. 4 - (1) Sunt interzise portul şi folosirea de către persoanele fizice sau juridice a armelor de foc lungi, letale, fără pat sau cu pat rabatabil ori modificarea în acest sens a oricărei arme letale lungi prevăzute în anexa la Lege.

  1. (2) Sunt interzise deţinerea, portul şi folosirea de către persoanele juridice a armelor utilitare cu ţeavă lungă în activităţi de pază a obiectivelor, bunurilor şi valorilor, cu excepţia societăţilor specializate de pază.

  2. (3) Sunt interzise portul şi folosirea de către persoanele fizice sau juridice a armelor de foc lungi, letale, a căror muniţie dezvoltă o energie cinetică la gura ţevii ce depăşeşte 10000 Jouli.

   CAPITOLUL II

   Procurarea, deţinerea, portul, folosirea, înstrăinarea armelor şi muniţiilor de către persoanele

   fizice

   SECŢIUNEA 1 - Procedura de autorizare a persoanelor fizice pentru procurare, deJinere, port şi folosire a armelor şi muniJiilor letale

   Art. 5- (1) În vederea autorizării procurării armelor letale şi obţinerii dreptului de deţinere sau, după caz, de port şi folosire a acestora, cetăţenii români, rezidenţii statelor membre sau străinii cu domiciliul, reşedinţa sau, după caz, locul de rezidenţă în România, trebuie să depună la organul de poliţie competent din cadrul inspectoratelor de poliţie judeţene sau Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, în a căror rază teritorială domiciliază sau îşi au reşedinţa ori locul de rezidenţă, denumit în continuare organul de poliţie competent, un dosar care trebuie să cuprindă următoarele documente:

   1. a) cerere-tip, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1;

   2. b) actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie, din care rezultă că are domiciliul, reşedinţa pe teritoriul României şi, după caz, documentul care atestă rezidenţa pe teritoriul României;

   3. c) certificat medical, în original şi în copie, eliberat de o unitate sanitară, publică sau privată, autorizată pentru examinarea ambulatorie a persoanelor fizice în vederea procurării, deţinerii, portului şi folosirii armelor şi muniţiilor, cu cel mult 6 luni înaintea depunerii cererii, din care să rezulte că nu suferă de una dintre afecţiunile medicale care fac imposibilă autorizarea pentru a deţine sau, după caz, a purta şi a folosi arme şi muniţii letale sau neletale supuse autorizării şi că este apt să deţină astfel de arme şi muniţii, al cărui model este prevăzut în anexa nr.2;

   4. d) aviz psihologic, în original şi în copie, din care să rezulte că solicitantul este apt să deţină, să poarte şi să folosească arme şi muniţii letale sau neletale supuse autorizării, eliberat, cu cel mult 6 luni înaintea depunerii cererii, de un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de teste, atestat în condiţiile legii;

   5. e) certificatul de absolvire a unui curs de instruire teoretică şi practică în domeniul armelor şi muniţiilor, în original şi în copie, eliberat de către persoana juridică autorizată conform Secţiunii a 7-a a Capitolului III; metodologia privind întocmirea şi eliberarea certificatului de absolvire se elaborează de către Inspectoratul General al Poliţiei Române şi se publică pe pagina web a Poliţiei Române.

   6. f) după caz, unul din următoarele documente, care atestă una din calităţile prevăzute la art. 13 din Lege:

    1. i) permis de vânătoare, în original şi în copie, în cazul armelor cu destinaţia vânătoare şi a armelor lungi cu destinaţia tir, pentru care persoana poate solicita acordarea dreptului de deţinere, precum şi carnet

     de membru vânător, în original şi în copie, în cazul persoanelor care solicită acordarea dreptului de de port şi folosire a armelor de vânătoare;

    2. ii) carnet de antrenor de tir sau biatlon, eliberat de Ministerul Tineretului şi Sportului, sau legitimaţie de sportiv de tir ori biatlon, vizată pe anul în curs de una din federaţiile sportive naţionale de specialitate la care clubul/asociaţia sportivă este afiliat/afiliată, în original şi în copie, pentru arme de tir, iar în cazul în care persoana solicită autorizarea procurării armei în scopul portului şi folosirii, trebuie să prezinte şi o adeverinţă din partea clubului sportiv la care este legitimată, care să ateste acordul acestuia cu privire la folosirea armelor al căror proprietar este solicitantul, în cadrul antrenamentelor sau concursurilor oficiale la care urmează să participe;

    3. iii) legitimaţie de sportiv de tir, vizată pe anul în curs de una din federaţiile sportive naţionale de specialitate la care clubul/asociaţia sportivă este afiliat/afiliată, în original şi în copie, o adeverinţă eliberată de una din aceste federaţii, care să ateste calitatea de sportiv de tir categoria I ori de membru al loturilor naţionale sau olimpice, precum şi o adeverinţă din partea clubului sportiv la care persoana este legitimată, care să ateste acordul acesteia cu privire la folosirea armei în cadrul antrenamentelor sau concursurilor oficiale la care urmează să participe, în cazul armelor cu destinaţia tir, din categoria celor utilizate în probele sportive pentru care a obţinut clasificarea sau calificarea, pentru care persoana poate solicita acordarea dreptului de deţinere, respectiv de port şi folosire;

    4. iv) adeverinţă care atestă faptul că titularul, cetăţean român sau rezident al unui stat membru, are calitatea prevăzută la art. 13 alin. (2) lit. a) şi b) din Lege, eliberată de instituţia competentă în acest sens, în cazul armelor cu destinaţia apărare şi pază, pentru care persoana poate solicita numai acordarea dreptului de port şi folosire;

    5. v) atestat de colecţionar precum şi, după caz, adeverinţă eliberată de o asociaţie de colecţionari, constituită în România potrivit prevederilor legale, care să ateste calitatea de membru a solicitantului sau, după caz, carnet de membru al unei astfel de asociaţii, în original şi în copie, vizat pe anul în curs, în cazul armelor cu destinaţia colecţie, pentru care persoana poate solicita numai acordarea dreptului de deţinere;

    6. vi) contract individual de muncă înregistrat în Registrul de Evidenţă al Salariaţilor, contract de prestări servicii sau contract de voluntariat încheiat cu un club/asociaţie sportivă afiliat/afiliată la federaţiile sportive naţionale de specialitate sau cu un club/asociaţie sportivă pentru ramuri de sport recunoscute potrivit legii, dar care nu au încă federaţie sportivă naţională care să ateste, în cazul instructorilor în poligonul de tragere, că sunt în activitate şi desfăşoară efectiv activităţi de instruire, îndrumare şi supraveghere a tragerilor efectuate în poligoanele autorizate.

   7. g) două fotografii color cu dimensiunea 4 x 5 cm;

   8. h) după caz, dovada deţinerii legale a spaţiului în care urmează a fi păstrate armele, conform prevederilor prezentelor norme metodologice;

   9. i) dovada achitării taxelor pentru autorizare, prevăzute de legislaţia în vigoare.

  1. (2) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. f) pct. iv) instituţiile competente pentru eliberarea adeverinţelor care atestă calitatea de demnitar, respectiv calitatea de personal care ocupă o funcţie asimilată funcţiilor de demnitate publică menţionează în adeverinţă funcţia respectivă astfel cum aceasta este prevăzută de legislaţia în vigoare. În cazul persoanelor care îndeplinesc o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii publice în adeverinţă se menţionează temeiul legal al activităţii desfăşurate de solicitant care califică funcţia ocupată de acesta ca fiind una ce implică exerciţiul autorităţii publice.

  2. (3) În vederea autorizării procurării unei arme cu aceeaşi destinaţie pentru care solicitantul este deja titular al dreptului de deţinere sau, după caz, de port şi folosire, acesta va depune la autoritatea competentă permisul de armă, în original şi în copie, documentele prevăzute la alin. (1) lit. a), b), i) şi, după caz, unul din documentele prevăzute la alin. (1) lit. f).

  3. (4) În vederea autorizării procurării unei arme cu altă destinaţie decât cea pentru care solicitantul este titular al dreptului de deţinere, respectiv de port şi folosire, acesta va depune la autoritatea competentă

   permisul de armă, în original şi în copie, documentele prevăzute la alin. (1) lit. a), b), i) şi, după caz, unul din documentele prevăzute la alin. (1) lit. f).

  4. (5) Documentele originale prevăzute la alin. (1) lit. b), c), d) - f), se restituie pe loc, după confruntarea copiilor cu acestea.

  Art. 6 - (1) Cererea formulată în condiţiile prevăzute la art. 5 alin. (1) se soluţionează de către organul de poliţie competent, în termen de maximum 45 de zile, termen care se calculează de la data depunerii dosarului complet de autorizare.

  1. (2) În termenul prevăzut la alin (1), organele de poliţie competente sunt obligate să verifice îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 14 alin. (1) din Lege, pe baza documentelor depuse de solicitant la dosar şi a datelor şi informaţiilor cuprinse în evidenţele proprii, precum şi a condiţiilor de păstrare şi asigurare a securităţii armelor, conform prevederilor prezentelor norme metodologice.

  2. (3) Cererile formulate în condiţiile prevăzute la art. 5 alin. (3) şi (4) se soluţionează de către organul de poliţie competent, în termen de maximum 30 de zile, termen care se calculează de la data depunerii dosarului complet de autorizare.

  3. (4) În termenul prevăzut la alin (3), organele de poliţie competente sunt obligate să verifice, pe baza documentelor depuse de solicitant la dosar, îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 14 alin. (1) din Lege, dacă se respectă numărul maxim de arme din acea categorie pe care titularul le poate deţine sau le poate purta şi folosi şi, după caz, a condiţiilor de păstrare şi asigurare a securităţii armelor, conform prevederilor prezentelor norme metodologice.

  4. (5) În cazul în care, în cadrul verificărilor de specialitate, organele de poliţie competente constată că sunt necesare, conform prevederilor legale, documente sau informaţii suplimentare în vederea verificării îndeplinirii condiţiilor prevăzute de Lege şi prezentele norme metodologice, le pot solicita persoanei în cauză, prezentând motivele care au impus acest demers.

  5. (6) În situaţia prevăzută la alin. (5), termenul de soluţionare a cererii se suspendă de la data la care i s-a solicitat persoanei în cauză prezentarea unor documente ori informaţii suplimentare până la data la care aceasta dă curs solicitării. Perioada de suspendare nu poate depăşi 90 de zile, după împlinirea acestui termen cererea urmând a fi clasată.

  6. (7) În vederea constatării îndeplinirii condiţiilor de păstrare şi de asigurare a securităţii armelor, organele de poliţie competente pot efectua verificări la domiciliul, reşedinţa sau, după caz, locul de rezidenţă al solicitantului numai după informarea prealabilă şi cu consimţământul acestuia.

  Art. 7 - (1) În cazul în care, din analiza dosarului prevăzut la art. 5 alin. (1), precum şi a celorlalte verificări de specialitate efectuate, se constată că sunt îndeplinite toate criteriile prevăzute de Lege, organul de poliţie competent eliberează autorizaţia de procurare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3, pentru o singură armă completă sau, după caz, o singură ţeavă pentru care s-a solicitat autorizarea, iar în caz contrar comunică în scris solicitantului motivele pentru care cererea a fost respinsă.

  (2) Refuzul persoanei de a prezenta documentele sau de a comunica informaţiile suplimentare solicitate de organele de poliţie competente ori refuzul de a permite efectuarea verificărilor la domiciliul, reşedinţa sau, după caz, locul de rezidenţă al solicitantului în vederea constatării îndeplinirii condiţiilor de păstrare şi de asigurare a securităţii armelor constituie motiv de respingere a cererii de autorizare.

  Art. 8- (1) Autorizaţia de procurare a armelor prevăzută la art. 7 alin. (1) are o valabilitate de 90 de zile de la data emiterii.

  1. (2) Dacă titularul autorizaţiei de procurare a armelor nu a procurat arma în termenul prevăzut la alin (1), acesta poate solicita organului de poliţie emitent, printr-o cerere motivată, prelungirea valabilităţii, fără a mai fi necesară prezentarea altor documente.

  2. (3) Valabilitatea autorizaţiei de procurare poate fi prelungită pentru o nouă perioadă de 90 de zile, care se calculează de la data expirării primului termen de valabilitate.

  3. (4) Dacă titularul autorizaţiei de procurare nu a procurat arma nici după expirarea termenului de valabilitate prevăzut la alin. (3), poate solicita acordarea unei noi autorizaţii de procurare a armelor în condiţiile prezentelor norme metodologice, fără a mai fi necesară prezentarea documentelor prevăzute la art. 5 alin (1) lit. e), g) şi h).

  Art. 9 - (1) În cazul în care solicitantul este rezident al unui stat membru şi are domiciliul, reşedinţa sau, după caz, locul de rezidenţă în România, Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau, după caz, inspectoratul judeţean de poliţie competent are obligaţia de a comunica în scris Inspectoratului General al Poliţiei Române, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la eliberarea autorizaţiei de procurare, cu privire la acordarea dreptului de deţinere sau, după caz, de port şi folosire a armelor pe teritoriul României.

  (2) În termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii comunicării scrise din partea organului de poliţie emitent a autorizaţiei de procurare, Inspectoratul General al Poliţiei Române comunică autorităţii competente a statului membru al cărui rezident este solicitantul, cu privire la acordarea dreptului de deţinere sau, după caz, de port şi folosire a armelor pe teritoriul României.

  Art. 10 - (1) În situaţia în care organul de poliţie competent constată că există indicii comportamentale temeinice care ar putea reclama necesitatea examinării psihologice şi medicale, în vederea menţinerii autorizării pentru a deţine sau, după caz, a purta şi a folosi arme şi muniţii letale, efectuează verificări cu privire la starea de sănătate a deţinătorului de arme letale.

  1. (2) În situaţia de la alin. (1) organul de poliţie competent efectuează verificări privind starea de sănătate medicală sau după caz psihologică atât în evidenţele medicului de familie în a cărui evidenţă este înscris deţinătorul de arme cât şi în evidenţele unităţilor psihologice din raza de competenţă teritorială.

  2. (3) După efectuarea complexului de verificări în evidenţele medicale/psihologice, pe baza rezultatelor acestora, ori a altor date din care să rezulte necesitatea examinării organul de poliţie competent emite dispoziţia de examinare medicală şi/sau psihologică.

  3. (4) Atunci când verificările efectuate în evidenţele unităţilor medicale şi/sau psihologice sau rezultatele verificărilor specifice efectuate de structura de poliţie evidenţiază existenţa unor indicii comportamentale care reclamă examinarea medicală şi/sau psihologică, dreptul de deţinere sau după caz de port şi folosire se suspendă sau se anulează, după caz, în condiţiile art. 28 alin. (2) lit. d), art. 44 alin. (1) lit. d) sau art. 59 alin. (1) lit. i), din Lege.

  4. (5) În situaţia în care organul de poliţie solicită examinarea medicală şi/sau psihologică ca urmare a unei recomandări exprese din partea medicului şi/sau psihologului care, în urma examenelor sau intervenţiilor medicale/psihologice curente, constată indicii comportamentale temeinice ce ar putea reclama necesitatea examinării psihologice şi medicale, alin. (1) - (4) se aplică în mod corespunzător.

  SECŢIUNEA a 2-a - Procurarea şi înstrăinarea armelor şi muniJiilor. Efectuarea menJiunilor în permisul de armă şi eliberarea acestuia

  Art. 11 - (1) Autorizaţia de procurare conferă titularului dreptul de a procura, în termenul de valabilitate a acesteia, o armă sau, după caz, una dintre componentele esenţiale din categoria celei pentru care a fost autorizat, precum şi cartuşele necesare efectuării tragerii experimentale în condiţiile prevăzute la secţiunea a 2-a a Capitolului IV, numai de pe teritoriul României, de la orice armurier sau intermediar legal constituit.

  (2) În situaţia prevăzută la alin (1), armurierul sau intermediarul are obligaţia de a înscrie în autorizaţia de procurare toate datele prevăzute pe versoul acesteia.

  Art. 12 - (1) În cazul în care titularul autorizaţiei de procurare intenţionează să procure arma, ţeava sau una dintre componentele esenţiale din categoria celei pentru care a fost autorizat, din afara teritoriului României, trebuie să solicite organului de poliţie care a emis autorizaţia, eliberarea acordului prealabil sau, după caz, a autorizaţiei de import, potrivit dispoziţiilor prevăzute în Capitolul VI.

  1. (2) În situaţia eliberării unuia dintre documentele prevăzute la alin (1), organul de poliţie competent reţine autorizaţia de procurare la dosar.

  2. (3) În cazul în care, în termenul de valabilitate a autorizaţiei de procurare, titularul revine asupra deciziei de procurare a armei sau ţevii din afara teritoriului României, organul de poliţie competent restituie la cerere autorizaţia de procurare şi reţine la dosar acordul prealabil sau, după caz, autorizaţia de import prevăzute la alin. (1).

   Art. 13 - (1) Persoana care a procurat, în condiţiile legii, o armă letală sau o ţeavă pentru o asemenea armă are obligaţia ca, în termen de 3 zile lucrătoare de la data achiziţiei, în cazul armelor procurate din România, respectiv în termen de 15 zile lucrătoare de la data achiziţiei, în cazul armelor procurate personal din afara teritoriului României, să se prezinte la organul de poliţie care a emis autorizaţia, în vederea eliberării permisului de armă sau, după caz, a înscrierii armei ori a ţevii în acest document, având asupra sa arma sau, după caz, ţeava, 5 cartuşe corespunzătoare, precum şi un dosar care va cuprinde, după caz, următoarele documente:

   1. a) documentul care atestă faptul că arma ori ţeava a fost procurată cu respectarea prevederilor legale, în original şi în copie; documentul original se restituie pe loc, după confruntarea copiei cu acesta.

   2. b) autorizaţia de procurare completată pe verso, conform prevederilor art. 11 alin. (2);

   3. c) permisul de transfer sau, după caz, autorizaţia de export ori un document echivalent emis de autorităţile competente din statul de expediţie, în cazul armelor sau ţevilor procurate din afara teritoriului României;

   4. d) certificat emis de producător sau de un organism internaţional, care să ateste că armele îndeplinesc condiţiile de siguranţă în utilizare, în cazul armelor noi;

   5. e) dovada achitării taxelor vamale în situaţia în care armele au fost procurate din state terţe;

   6. f) după caz, un document, în original şi în copie, emis de proiectant, producător sau de o instituţie abilitată din ţară sau din afara teritoriului României, care să ateste că modelul armei de foc scurte de colecţie dintre cele ce fac parte din categoria B pct. 7 din anexa la Lege, a fost proiectat până în anul 1945 inclusiv.

   7. g) permisul de armă al titularului, în original şi în copie.

  1. (2) Documentul prevăzut la alin (1) lit. d) nu este necesar în cazul armelor pentru care s-a acordat numai dreptul de deţinere şi care nu sunt destinate pentru a fi folosite în condiţiile art. 27 alin. (4) din Lege.

  2. (3) Documentul prevăzut la alin (1) lit. f) nu este necesar în cazul în care marca şi modelul armei procurate se regăseşte în Lista armelor de foc scurte proiectate până în anul 1945 inclusiv, aprobată prin ordin al ministrului afacerilor interne.

  3. (4) În situaţia prevăzută la alin. (1), organul de poliţie competent verifică, în termen de 10 zile, următoarele:

   1. a) autenticitatea documentelor prezentate de titularul armei;

   2. b) dacă arma sau ţeava procurată corespunde categoriei, tipului şi destinaţiei pentru care s-a emis autorizaţia;

   3. c) dacă seria înscrisă pe armă sau pe ţeavă corespunde cu cea din documentele care o însoţesc;

   4. d) existenţa, în evidenţele proprii, a autorizaţiei armurierului din România de a comercializa arme;

   5. e) dacă, potrivit evidenţelor proprii, în intervalul de timp dintre eliberarea autorizaţiei de procurare şi data la care persoana s-a prezentat cu arma sau ţeava procurată, nu a intervenit vreunul dintre cazurile

    prevăzute de Lege de suspendare ori de anulare a dreptului de deţinere sau, după caz, de port şi folosire a armei.

  4. (5) În termenul prevăzut la alin (4), arma rămâne în posesia titularului, acesta având obligaţia ca, până la înscrierea armei în permisul de armă, să o păsteze la domiciliu sau reşedinţă în condiţii de securitate, conform prevederilor prezentelor norme metodologice ori să o depună spre păstrare la un armurier autorizat.

  5. (6) Ca urmare a verificărilor prevăzute la alin. (4), dacă nu au fost constatate cazuri de neîndeplinire a condiţiilor prevăzute de lege şi a fost efectuată, după caz, tragerea experimentală în condiţiile prevăzute la secţiunea a 2-a Capitolului IV, organul de poliţie competent procedează după cum urmează:

   1. a) emite permisul de armă tip A, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4, în cazul în care persoana este autorizată să deţină arma procurată, respectiv permisul de armă tip B, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 5, dacă persoana este autorizată să o poarte şi să o folosească, înscriind arma în documentul respectiv, precum şi cantitatea maximă prevăzută de Lege, tipul şi calibrul muniţiei care poate fi deţinută de solicitant;

   2. b) în cazul în care persoana este deja titulară a unui permis de armă tip A sau, după caz, a unui permis de armă tip B, înscrie în permisul respectiv arma sau ţeava şi, după caz, cantitatea maximă prevăzută de Lege, tipul şi calibrul muniţiei care poate fi deţinută de solicitant.

  6. (7) Dacă în urma verificărilor prevăzute la alin. (4) s-a constatat faptul că nu sunt îndeplinite condiţiile legale, precum şi în cazul refuzului de prezentare a armei sau ţevii pentru tragere experimentală, organul de poliţie competent dispune demersurile corespunzătoare pentru clarificarea neconcordanţelor constatate sau, după caz, refuză înscrierea armei ori a ţevii în permisul de armă, respectiv eliberarea documentelor prevăzute la alin. (6) şi dispune păstrarea armei în custodie ori depunerea acesteia spre păstrare la un armurier autorizat, în condiţiile legii, în funcţie de situaţia care justifică acest refuz.

  Art. 14 - (1) Persoanele autorizate să deţină şi, după caz, să poarte şi să folosească arme letale au obligaţia ca, în termen de 10 zile de la înstrăinarea armei, să se prezinte la organul de poliţie competent pentru a solicita radierea armei din permisul de armă, prezentând în acest sens documentul autentic, în original şi în copie, care atestă faptul că arma a fost înstrăinată în condiţiile legii.

  (2) Prin excepţie de la prevederile alin (1), titularul dreptului de a purta şi folosi arme de vânătoare care a înstrăinat temporar armele deţinute în condiţiile art. 38 din Lege, are obligaţia ca, în termen de 2 zile lucrătoare de la înstrăinarea temporară a armelor, să notifice organul de poliţie competent, prezentând în acest sens un document din care să rezulte datele de identificare a persoanei căreia i-au fost încredinţate armele, datele de identificare ale armelor, cantitatea de muniţie, după caz, precum şi perioada încredinţării.

  SECŢIUNEA a 3-a - CondiJiile păstrării şi asigurării securităJii armelor letale şi a muniJiilor

  Art. 15 - (1) Titularul dreptului de deţinere sau, după caz, de port şi folosire, este obligat să păstreze armele letale şi muniţiile acestora la domiciliul sau la reşedinţa menţionată în permisul de armă, în dulapuri sau casete metalice special amenajate, fixate în perete sau în pardoseală, încuiate şi asigurate, astfel încât să nu permită accesul persoanelor neautorizate.

  1. (2) Dulapurile sau, după caz, casetele prevăzute la alin. (1) trebuie să fie prevăzute cu compartimente diferite care să fie asigurate fiecare cu câte un sistem de închidere, pentru păstrarea muniţiei separat de arme. Armele letale, cu excepţia celor cu destinaţia apărare şi pază, se păstrează neîncărcate cu muniţie.

  2. (3) În cazul unui număr mai mare de 15 arme letale, deţinătorul are obligaţia de a asigura la adresa prevăzută în permisul de armă, un spaţiu special amenajat pentru depozitare, în condiţiile prevăzute la alin.

   (1) şi (2), dotat cu sisteme electronice de alarmare, avizate de către organul de poliţie competent şi conectate la un dispecerat de alarmare şi intervenţie specializat.

   Art. 16 - Muniţia destinată armelor letale se păstrează numai în dulapuri metalice, în casete sau, după caz, în compartimente separate faţă de cele în care se păstrează armele pentru care este destinată, cu următoarele excepţii:

   1. a) în cazul armelor de apărare şi pază, poate fi păstrată împreună cu acestea o cantitate de cel mult 12 cartuşe destinate unei singure arme;

   2. b) în cazul armelor de vânătoare sau de tir pentru care titularul are drept de port şi folosire, poate fi păstrată împreună cu o singură armă dintre acestea, o cantitate de cel mult 10 cartuşe cu proiectil.

  Art. 17 - (1) Titularul dreptului de deţinere sau de port şi folosire a armelor letale poate depune spre păstrare, cu titlu temporar sau permanent, armele, precum şi muniţia deţinută, la un armurier autorizat în acest sens.

  1. (2) Titularul dreptului de deţinere poate transporta armele precum şi muniţia deţinută, înscrise în permis, numai cu ocazia depunerii acestora la un armurier sau cu ocazia schimbării locului unde acestea sunt păstrate, în condiţiile prevăzute la art. 18.

  2. (3) În situaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2), titularul dreptului de deţinere sau de port şi folosire a armelor letale poate transporta pe teritoriul României, prin mijloace proprii, un număr de cel mult 10 arme în acelaşi timp. Transportul unui număr mai mare de arme este permis numai prin intermediul unui armurier autorizat să desfăşoare operaţiuni de transport cu arme şi muniţii.

   Art. 18 - (1) În vederea autorizării efectuării unui transport de arme şi/sau muniţii, titularul dreptului de deţinere a acestora trebuie să depună la organul de poliţie în a cărei rază de competenţă teritorială sunt păstrate armele, o cerere în care se precizează datele de identificare a solicitantului, motivul transportului, locul unde urmează să fie transportate armele şi/sau muniţia, data şi durata transportului, traseul de deplasare, mijlocul de transport, armele şi muniţiile ce fac obiectul transportului, însoţită, după caz, de următoarele documente:

   1. a) dovada asigurării transportului printr-un armurier autorizat în acest sens, în situaţia în care se solicită autorizarea transportului unui număr mai mare de 10 arme, întreaga cantitate de arme urmând a se transporta în acelaşi timp;

   2. b) dovada asigurării condiţiilor de păstrare şi de asigurare a securităţii armelor, în cazul transportului armelor la un nou domiciliu sau la o nouă reşedinţă.

  1. (2) Cererea prevăzută la alin. (1) se soluţionează prin eliberarea autorizaţiei de transport al armelor, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 6, după cum urmează:

   1. a) în termen de cel mult o zi lucrătoare, timp în care, în situaţia prevăzută la alin. (1) lit. a), organul de poliţie competent verifică dacă armurierul care urmează să asigure transportul este autorizat să desfăşoare operaţiuni de transport, iar în situaţia în care solicitantul declară că armele urmează să fie depuse la un armurier, verifică dacă acesta este autorizat;

   2. b) în termen de cel mult 15 zile, în situaţia prevăzută la alin. (1) lit. b), timp în care organul de poliţie în a cărui rază de competenţă teritorială urmează să fie transportate armele verifică îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 15, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 6 alin. (5).

  2. (3) Autorizaţia prevăzută la alin. (2) se acordă cu o valabilitate de cel mult 5 zile, în funcţie de durata transportului, care poate fi prelungită o singură dată pentru aceeaşi perioadă, la cerere, în cazuri justificate.

  3. (4) În cazul în care, după efectuarea verificărilor prevăzute la alin. (2), organul de poliţie competent constată că nu se justifică autorizarea solicitată în condiţiile alin. (1), respinge cererea şi comunică solicitantului motivele care au stat la baza acestei decizii.

  Art. 19 - (1) Titularul dreptului de deţinere a armelor poate fi autorizat, la cerere, să folosească într-un poligon autorizat armele deţinute, dacă acestea au inspecţia tehnică efectuată în ultimii 5 ani.

  1. (2) Cererea prevăzută la alin. (1) va cuprinde datele de identificare a solicitantului, poligonul unde urmează să fie folosită arma sau, după caz, armele deţinute, traseul de deplasare şi, după caz, mijlocul de transport folosit.

  2. (3) Cererea se soluţionează în termen de o zi lucrătoare, prin eliberarea autorizaţiei temporare de transport şi folosire a armei, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 7, timp în care organul de poliţie competent verifică dacă poligonul unde urmează să fie folosită arma sau, după caz, armele, este autorizat în condiţiile legii.

  3. (4) Autorizaţia temporară de transport şi folosire a armelor se acordă cu o valabilitate de egală cu durata desfăşurării activităţii în cauză, la care se adaugă timpul necesar deplasării, în situaţia în care activitatea are loc în altă localitate decât cea în care îşi are domiciliul, reşedinţa sau, după caz, locul de rezidenţă solicitantul, care poate fi prelungită, la cerere, în condiţiile alin. (1) şi (2).

  Art. 20 - (1) Colecţionarii de arme pot fi autorizaţi, la cerere, să transporte şi să folosească armele deţinute în colecţie în vederea participării la manifestări culturale, artistice sau istorice, organizate de instituţii sau organizaţii cu atribuţii în domeniu.

  1. (2) În vederea obţinerii autorizaţiei prevăzute la alin (1), solicitantul va depune o cerere în care se precizează datele de identificare ale acestuia, locul de desfăşurare a evenimentului, armele deţinute, traseul de deplasare şi, după caz, mijlocul de transport folosit, locul de păstrare al armelor, precum şi o invitaţie nominală din partea organizatorului.

  2. (3) Cererea prevăzută la alin. (1) se soluţionează în termen de 5 zile lucrătoare, prin eliberarea autorizaţiei temporare de transport şi folosire a armei, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 7, timp în care organul de poliţie competent verifică autenticitatea invitaţiei, iar în cazul în care evenimentul va fi organizat pe domeniul public, existenţa acordului autorităţii publice locale.

  3. (4) Autorizaţia prevăzută la alin. (3) se acordă cu o valabilitate egală cu durata desfăşurării evenimentului în cauză, la care se adaugă timpul necesar deplasării, în situaţia în care evenimentul are loc în altă localitate decât cea în care îşi are domiciliul, reşedinţa sau, după caz, locul de rezidenţă solicitantul.

  4. (5) În cazul în care, după efectuarea verificărilor prevăzute la alin. (3), organul de poliţie competent constată că nu se justifică autorizarea prevăzută la alin. (1), respinge cererea şi comunică solicitantului motivele care au stat la baza acestei decizii.

  Art. 21 - (1) Autorizaţia eliberată în condiţiile art. 19 şi 20 conferă titularului dreptul de a transporta armele şi de a procura cantitatea de muniţie înscrise în aceasta, cu respectarea întocmai a traseului de deplasare şi a destinaţiei.

  1. (2) În situaţia comercializării muniţiei în baza autorizaţiei de transport, în condiţiile alin. (1), armurierul are obligaţia de a certifica vânzarea muniţiei prin înscrierea pe verso-ul autorizaţiei a datei efectării operaţiunii, a cantităţii de muniţie şi a poziţiei în registrul de comercializare.

  2. (3) Prin excepţie de la prevederile alin (1), colecţionarii pot fi autorizaţi să transporte şi să folosească şi muniţia fără proiectil deţinută în condiţiile legii, împreună cu armele, în situaţia în care, din cuprinsul documentelor prevăzute la art. 20 alin (3) rezultă că aceasta va fi folosită cu ocazia evenimentului.

   Art. 22 - Titularul dreptului de deţinere sau, după caz, de port şi folosire, este obligat să transporte armele deţinute de la locul de păstrare până la locul de desfăşurare a activităţilor pentru care au fost autorizate, introduse în huse, neîncărcate cu muniţie şi asigurate cu dispozitive de blocare a trăgaciului în cazul armelor purtate întregi.

   SECŢIUNEA a 4-a - Regimul armelor letale aflate în proprietatea unor persoane fizice care nu sunt titulare ale dreptului de deJinere sau de port şi folosire

   Art. 23 - Persoanele fizice care nu sunt titulare ale dreptului de deţinere sau, după caz, de port şi folosire a armelor letale ori cărora acest drept le-a încetat temporar sau definitiv, pot deţine arme în proprietate numai în următoarele situaţii:

   1. a) au devenit proprietari în urma încheierii unei proceduri succesorale sau a unei donaţii;

   2. b) au devenit proprietari în urma primirii în dar sau ca recompensă, de la instituţiile în care sunt încadrate;

   3. c) erau proprietari la data suspendării ori anulării dreptului de deţinere sau de port şi folosire a armelor, în condiţiile legii.

  Art. 24 - (1) Armele aflate în proprietatea persoanelor prevăzute la art. 23 pot fi înstrăinate de acestea în condiţiile legii sau, după caz, pot fi păstrate numai la armurieri autorizaţi, cu excepţia cazului în care sunt luate în custodie de organele de poliţie competente.

  (2) Persoanele prevăzute la art. 23, pot fi autorizate, la cerere, să deţină sau să poarte şi să folosească armele aflate în proprietate, conform reglementărilor cuprinse în Secţiunea 1 a prezentului capitol, ori, după caz, le pot transforma în arme neletale, în condiţiile prevăzute la Secţiunea a 3-a a Capitolului IV.

  SECŢIUNEA a 5-a - Procedura acordării certificatului de absolvire a cursului de instruire teoretică şi practică în domeniul armelor şi muniJiilor

  Art. 25 - (1) Persoanele care au obligaţia să urmeze cursul de instruire teoretică şi practică prevăzut la art. 14 alin. (1) lit. g) din Lege, trebuie să promoveze examenul de absolvire a cursului în condiţiile prevăzute în prezenta secţiune.

  1. (2) Pot urma cursul prevăzut la alin. (1) numai persoanele care au împlinit vârsta de 18 ani şi îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. c) şi d) din Lege şi sunt apte din punct de vedere medical şi psihologic.

  2. (3) În vederea verificării îndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (2), solicitantul trebuie să prezinte, cu ocazia depunerii cererii de admitere la curs, documentele prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b)-d); documentele originale se restituie pe loc, după confruntarea copiilor cu acestea.

  3. (4) Durata pregătirii teoretice şi practice, în cadrul cursului prevăzut la alin. (1), este de 80 de ore.

  4. (5) Pentru a se putea prezenta la examenul de absolvire a cursului, persoana acceptată să urmeze cursul prevăzut la alin. (1) are obligaţia de a parcurge în proporţie de cel puţin 90% programul de pregătire şi de a desfăşura activităţile corespunzătoare numai în condiţiile stabilite prin programă.

  Art. 26 - (1) La finalizarea cursului de instruire teoretică şi practică, cursanţii susţin un examen de absolvire în faţa unei comisii formate din doi poliţişti din cadrul inspectoratului de poliţie judeţean sau Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti în a căror rază îşi are sediul sau punctul de lucru organizatorul şi un reprezentant al persoanei juridice care a organizat cursul.

  1. (2) Organizatorul cursului are obligaţia de a asigura condiţiile tehnice şi materiale pentru desfăşurarea examenului prevăzut la alin. (1) şi de a informa cursantul asupra datei, orei şi locului susţinerii examenului, cu cel puţin 5 zile înainte.

  2. (3) Examenul prevăzut la alin. (1) constă în susţinerea a două probe după cum urmează:

   1. a) proba teoretică, în cadrul căreia se verifică însuşirea cunoştinţelor în următoarele domenii: legislaţia privind regimul armelor şi al muniţiilor, prevederile legale referitoare la legitima apărare şi starea de necesitate, acordarea primului ajutor, aspecte generale privind balistica, respectiv părţile componente şi modul de funcţionare şi folosire a armelor şi muniţiilor;

   2. b) proba practică, în cadrul căreia se verifică deprinderile de bază privind folosirea armamentului, respectiv pregătirea armei pentru tragere, respectarea poziţiilor de tragere, reacţia personală la declanşarea focului, precizia tragerii şi modul de asigurare a armei.

  Art. 27 - (1) După promovarea examenului de absolvire organizatorul cursului eliberează certificatul de absolvire a cursului de instruire teoretică şi practică în domeniul armelor şi muniţiilor al cărui model este prevăzut în anexa nr. 8; procedura privind întocmirea şi eliberarea certificatului de absolvire se elaborează de Inspectoratul General al Poliţiei Române.

  1. (2) Persoana care nu a promovat sau care nu s-a prezentat la susţinerea examenului de absolvire are dreptul de a participa la un nou examen în condiţiile prevăzute la art. 26, în termen de cel mult 6 luni, conform planificării stabilite de organul de poliţie competent, fără a mai fi necesară repetarea cursului de instruire teoretică şi practică în domeniul armelor şi muniţiilor.

  2. (3) Persoana care nu a promovat sau care nu s-a prezentat la susţinerea examenului de absolvire în termenul prevăzut la alin. (2) poate susţine un nou examen numai după parcurgerea unui nou curs de instruire teoretică şi practică în domeniul armelor şi muniţiilor.

  Art. 28 - (1) Certificatul de absolvire prevăzut la art. 27 alin (1) îşi pierde valabilitatea dacă se constată că persoanei i-a fost anulat dreptul de deţinere sau port şi folosire a armelor, cu excepţia situaţiilor în care măsura anulării s-a dispus ca urmare a pierderii calităţii prevăzute la art. 13 alin. (2) - (5) din Lege.

  1. (2) În situaţia prevăzută la alin (1), persoana care urmează să solicite autorizarea procurării de arme letale va parcurge un nou curs de instruire teoretică şi practică în domeniul armelor şi muniţiilor, în condiţiile prevăzute la art. 25 şi va susţine un nou examen de absolvire.

   SECŢIUNEA a 6-a - Modul de acordare a atestatului de instructor în poligonul de tragere

   Art. 29 - Personalul care desfăşoară activităţi de instruire, îndrumare şi supraveghere a tragerilor efectuate în poligoanele autorizate trebuie să deţină atestatul de instructor în poligonul de tragere, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 9, care se eliberează, la cerere, de către structurile de specialitate de la nivel central şi teritorial ale Poliţiei Române.

   Art. 30 - (1) Pot dobândi atestatul de instructor în poligonul de tragere cetăţenii români, rezidenţii statelor membre, sau străinii cu domiciliul, reşedinţa sau, după caz, locul de rezidenţă în România, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. c) şi d) din Lege, precum şi, cumulativ, următoarele condiţii:

   1. a) au împlinit vârsta de 21 de ani;

   2. b) nu prezintă pericol pentru ordinea publică, siguranţa naţională, viaţa şi integritatea corporală a persoanelor, conform datelor şi informaţiilor deţinute de organul de poliţie competent;

   3. c) sunt apţi din punct de vedere medical şi psihologic;

   4. d) nu au pierdut sau nu le-au fost sustrase în ultimii 5 ani arme letale sau arme neletale supuse autorizării, din motive imputabile lor, deţinute în condiţiile prevăzute de lege;

   5. e) sunt absolvenţi de studii liceale şi au obţinut certificatul de calificare cu recunoaşterea naţională însoţit de suplimentul descriptiv, în urma absolvirii cursului de calificare profesională a instructorilor în poligoanele de tragere, organizat de un furnizor de formare profesională autorizat potrivit Ordonanţei

  Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

  1. (2) Persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin. (1) trebuie să depună la organul de poliţie în a cărui rază de competenţă teritorială se află domiciliul, reşedinţa sau după caz, locul de rezidenţă în România, o cerere scrisă însoţită de următoarele documente, în original şi în copie:

   1. a) actul de identitate, în original şi în copie;

   2. b) certificatul de calificare şi suplimentul descriptiv obţinute în urma absolvirii cursului de instructor în poligonul de tragere, prevăzute la alin. (1) lit. g), în original şi în copie;

   3. c) actul de studii, în original şi în copie;

   4. d) certificatul medical prevăzut la art. 5 alin. (1) lit. c), în original şi în copie;

   5. e) aviz psihologic, în original şi în copie, din care să rezulte că solicitantul este apt să deţină, să poarte şi să folosească arme şi muniţii letale sau neletale supuse autorizării, eliberat, cu cel mult 6 luni înaintea depunerii cererii, de un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de teste, atestat în condiţiile legii;

   6. f) dovada achitării taxei prevăzute de lege pentru obţinerea atestatului de instructor în poligonul de tragere.

  2. (3) Documentele originale prevăzute la alin. (2) lit. a) - c) se restituie pe loc, după confruntarea copiilor cu acestea.

  3. (4) Organul de poliţie competent verifică dacă sunt îndeplinite condiţiile pentru obţinerea atestatului de instructor în poligonul de tragere pe baza documentelor prevăzute la alin. (2), precum şi a verificărilor efectuate în evidenţele proprii şi, dacă constată că acestea sunt îndeplinite, eliberează solicitantului atestatul, iar în caz contrar, comunică în scris, în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii, motivele pentru care nu eliberează acest document.

  4. (5) Îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin.(1) lit. a) - f) de către cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai Spaţiului Economic European, sau ai Confederaţiei Elveţiene se face prin prezentarea documentelor echivalente eliberate de o autoritate competentă din statul membru de origine sau de provenienţă.

  5. (6) Condiţia prevăzută la alin.(1) lit. e) poate fi atestată de către cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai Spaţiului Economic European, sau ai Confederaţiei Elveţiene prin documente eliberate în condiţiile legii pentru cetăţenii români.

  6. (7) Autoritatea competentă la nivel naţional în materia recunoaşterii calificărilor profesionale şi a cooperării administrative pentru profesia de instructor în poligonul de tragere este Inspectoratul General al Poliţiei Române.

  7. (8) Prevederile alin.(3) şi (4) se aplică corespunzător în cazul cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, ai Spaţiului Economic European, sau ai Confederaţiei Elveţiene.

  8. (9) Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai Spaţiului Economic European, sau ai Confederaţiei Elveţiene care beneficiază de recunoaşterea calificărilor profesionale, trebuie să aibă cunoştinţele de limba română necesare exercitării profesiei de instructor în poligonul de tragere în România în conformitate cu dispoziţiile legii privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România.

  Art. 31 - (1) Cursul de calificare profesională a instructorilor în poligoanele de tragere se organizează de către persoane juridice autorizate conform Secţiunii a 7-a a Capitolului III.

  1. (2) Pot urma cursul prevăzut la alin. (1) persoanele care au împlinit vârsta de 21 ani, sunt absolvente de studii liceale, îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. (c) şi (d) din Lege şi sunt apte din punct de vedere medical şi psihologic.

  2. (3) În vederea verificării îndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (2), solicitantul trebuie să prezinte, cu ocazia depunerii cererii de admitere la curs documentul de studii, în copie şi original, şi documentele

   prevăzute la art. 30 alin. (2) lit. a), c)-e), însoţite de certificatul de cazier judiciar; documentele originale, cu excepţia cerificatului de cazier judiciar, se restituie pe loc, după confruntarea copiilor cu acestea.

  3. (4) Durata pregătirii teoretice şi practice, în cadrul cursului prevăzut la alin. (1), este de 720 de ore.

  Art. 32 - (1) Persoanele care au frecventat în proporţie de cel puţin 90% cursul de calificare profesională a instructorilor în poligoanele de tragere vor susţine examenul de absolvire în faţa unei comisii din care face parte şi un reprezentant al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau, după caz, al inspectoratului de poliţie judeţean în raza căruia furnizorul de formare profesională îşi are sediul, constituite potrivit dispoziţiilor art. 42 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000, republicată cu modificările şi completările ulterioare.

  1. (2) Organizatorul cursului are obligaţia de a asigura condiţiile tehnice şi materiale pentru desfăşurarea examenului prevăzut la alin. (1) şi de a informa cursantul asupra datei, orei şi locului susţinerii examenului, cu cel puţin 10 zile înainte.

  2. (3) Examenul prevăzut la alin. (1) se constituie din susţinerea a două probe, după cum urmează:

   1. a) proba teoretică, care constă într-un set de întrebări prin care se verifică însuşirea cunoştinţelor din toate domeniile abordate în cadrul cursului;

   2. b) proba practică, care constă într-o şedinţă de tragere în poligon, prin care se verifică deprinderile privind folosirea armamentului şi a muniţiei, a echipamentelor de protecţie individuală, pregătirea armei pentru tragere, respectarea poziţiilor pentru tragere, precizia tragerii, reacţia personală la declanşarea focului, modul de asigurare a armei, precum şi deprinderile personale şi modul de acţiune în situaţii care necesită acordarea primului ajutor şi în caz de incendiu.

  Art. 33 - (1) Persoanei care a promovat examenul de absolvire prevăzut la art. 32 şi îndeplineşte toate condiţiile prevăzute la art. 30 alin. (1) i se eliberează de către organul de poliţie competent atestatul de instructor în poligonul de tragere al cărui model este prevăzut în anexa nr. 9.

  1. (2) Persoana care nu s-a prezentat la susţinerea examenului de absolvire are dreptul de a participa la un nou examen în condiţiile prevăzute la art. 32, în termen de cel mult 12 luni, fără a mai fi necesară repetarea cursului de pregătire.

  2. (3) Persoana care nu a promovat sau care nu s-a prezentat la susţinerea examenului de absolvire în termenul prevăzut la alin. (2) poate susţine un nou examen numai după parcurgerea unui nou curs de pregătire în condiţiile stabilite la art. 31.

  3. (4) Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai Spaţiului Economic European, sau ai Confederaţiei Elveţiene care doresc să exercite în România, în mod independent sau ca salariat, profesia de instructor în poligonul de tragere, pot face dovada absolvirii studiilor şi a deţinerii calificării profesionale prin unul din documentele prevăzute de Legea nr.200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare.

  Art. 34 - (1) Atestatul de instructor în poligonul de tragere conferă deţinătorului dreptul şi îi instituie obligaţia de a folosi armele din dotare în condiţiile, limitele şi scopul conferite de lege.

  (2) În poligoanele autorizate conform legii, instructorul poate încredinţa arma de tir pe care este autorizat să o deţină, respectiv arma de tir pentru care deţine dreptul de port şi folosire, altor persoane care participă la activităţile de instruire, în condiţiile stabilite prin regulamentul de ordine interioară al poligoanelor.

  Art. 35 - (1) Termenul de valabilitate a atestatului de instructor în poligonul de tragere este de 5 ani şi se poate prelungi, la cererea deţinătorului, la fiecare 5 ani, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art.

  30 alin. (1) lit. b) - f), atestate prin documentele prevăzute la art. 30 alin. (2) lit. a), d) şi e), precum şi pe baza verificărilor în evidenţele proprii ale organului de poliţie competent. Prelungirea termenului de valabilitate se menţionează în atestat de către organul de poliţie competent.

  1. (2) Atestatul de instructor în poligonul de tragere se anulează dacă se constată, fie cu ocazia solicitării prelungirii termenului de valabilitate a acestuia, fie în urma unor verificări de specialitate efectuate de organele de poliţie competente, că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (1).

  2. (3) În situaţia în care titularul nu se prezintă până la împlinirea termenului de valabilitate prevăzut la alin. (1) organul de poliţie competent dispune măsura suspendării dreptului de exercitare a calităţii de instructor în poligonul de tragere până la data reînnoirii acestuia, precum şi retragerea permisului sau, după caz, a permiselor de armă.

  3. (4) Măsurile prevăzute la alin. (3) se comunică persoanei în cauză prin dispoziţia de suspendare a dreptului de exercitare a calităţii de instructor în poligonul de tragere şi de retragere a permisului de armă sau, după caz, a permiselor de armă.

   SECŢIUNEA a 7-a - Modul de acordare a atestatului de colecJionar

   Art. 36 - (1) Persoanele fizice care doresc să deţină arme de colecţie pot solicita organelor de poliţie competente acordarea atestatului de colecţionar, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 10, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. a) şi c)-i) din Lege, precum şi una dintre următoarele condiţii:

   1. a) sunt titulare ale dreptului de deţinere sau de port şi folosire a minim 5 arme letale sau neletale supuse autorizării;

   2. b) deţin calitatea de membri ai unei asociaţii de colecţionari, legal constituită în România şi au o vechime în cadrul acestei asociaţii de cel puţin 6 luni;

   3. c) deţin calitatea de moştenitor sau donatar al unei arme letale sau neletale supuse autorizării ori notificării.

  1. (2) În vederea obţinerii atestatului de colecţionar, solicitantul trebuie să depună la Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau la inspectoratul judeţean de poliţie în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul ori reşedinţa o cerere al cărei model este prevăzut în anexa nr. 11, însoţită de următoarele documente:

   1. a) documentele prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b) - e) sau, după caz, permisul de armă valabil, în situaţia în care solicitantul este titular al dreptului de deţinere sau de port şi folosire a unei arme letale;

   2. b) unul dintre următoarele documente, care să ateste una dintre calităţile prevăzute la alin. (1):

    1. i) permisul de armă valabil, pentru situaţia prevăzută la alin. (1) lit. a);

    2. ii) adeverinţă, în original şi în copie, eliberată de asociaţia de colecţionari al cărei membru este solicitantul, pentru situaţia prevăzută la alin. (1) lit. b);

    3. iii) certificat de moştenitor sau, după caz, contractul de donaţie, în original şi în copie, pentru situaţiile prevăzută la alin. (1) lit. c);

   3. c) dovada achitării taxei prevăzute de legislaţia în vigoare pentru obţinerea atestatului de colecţionar.

  2. (3) Documentele originale prevăzute la alin. (2) lit. a)-c), care se depun şi în copie, se restituie pe loc, după confruntarea copiilor cu acestea.

  Art. 37 - (1) Cerearea formulată în condiţiile prevăzute la art. 36 alin. (2) se soluţionează de către organul de poliţie competent, în termen de maximum 30 de zile, termen care se calculează de la data depunerii dosarului complet.

  1. (2) În termenul prevăzut la alin (1), organele de poliţie competente sunt obligate să verifice îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 36 alin. (1), pe baza documentelor depuse de solicitant la dosar şi a datelor şi informaţiilor cuprinse în evidenţele proprii.

  2. (3) În cazul în care, în cadrul verificărilor de specialitate, organele de poliţie competente constată că sunt necesare, conform prevederilor legale, documente sau informaţii suplimentare în vederea verificării îndeplinirii condiţiilor prevăzute de Lege, le pot solicita persoanei în cauză, prezentând motivele care au impus acest demers.

  3. (4) În situaţia prevăzută la alin. (3), termenul de soluţionare a cererii se suspendă de la data la care i s-a solicitat persoanei în cauză prezentarea unor documente ori informaţii suplimentare până la data la care aceasta dă curs solicitării.

  4. (5) Dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de Lege, organul de poliţie competent eliberează solicitantului atestatul de colecţionar iar în caz contrar, îi comunică în scris, motivul respingerii solicitării.

  Art. 38- Atestatul de colecţionar conferă titularului, după caz, dreptul de deţinere în colecţie a armelor intrate în proprietatea acestuia prin moştenire sau donaţie, anterior obţinerii acestui drept, precum şi dreptul de procurare şi deţinere a armelor cu destinaţia colecţie, conform anexei la Lege.

  Art. 39- (1) Termenul de valabilitate a atestatului de colecţionar este de 5 ani şi se vizează, după caz, odată cu prelungirea valabilităţii permisului de armă în care sunt înscrise armele deţinute în colecţie.

  (2) Atestatul de colecţionar se anulează dacă se constată, fie cu ocazia solicitării prelungirii termenului de valabilitate a acestuia, fie în urma unor verificări de specialitate efectuate de organele de poliţie competente, că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 36 alin. (1).

  SECŢIUNEA a 8-a - Procedura de prelungire a valabilităJii permisului de armă

  Art. 40- (1) Titularii permiselor de armă tip A şi tip B au obligaţia ca, până la expirarea valabilităţii acestor documente, să depună la organul de poliţie competent din cadrul inspectoratelor de poliţie judeţene sau Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, în a căror rază teritorială domiciliază sau îşi au reşedinţa ori locul de rezidenţă, un dosar care trebuie să cuprindă următoarele documente:

  1. a) cerere-tip, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 12;

  2. b) actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie;

  3. c) permisele de armă, în original şi în copie, precum şi să prezinte armele înscrise în acestea;

  4. d) certificatul medical prevăzut la art. 5 alin. (1) lit. c), în original şi în copie;

  5. e) aviz psihologic, în original şi în copie, din care să rezulte că solicitantul este apt să deţină, să poarte şi să folosească arme şi muniţii letale sau neletale supuse autorizării, eliberat, cu cel mult 6 luni înaintea depunerii cererii, de un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de teste, atestat în condiţiile legii;

  6. f) documentele prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. f), după caz, care atestă calitatea ce i-a conferit dreptul de a deţine sau, după caz, de a purta şi folosi arma respectivă.

  7. g) dovada efectuării tragerii experimentale, după caz;

  8. h) dovada efectuării tragerii anuale în poligon, după caz;

  1. (2) Instructorul în poligonul de tragere are obligaţia de a prezenta pe lângă documentele prevăzute la alin. (1), o adeverinţă eliberată de persoana juridică deţinătoare a poligonului de tragere autorizat, care să ateste faptul că a desfăşurat efectiv activităţi de instruire, îndrumare şi supraveghere a tragerilor efectuate.

  2. (3) În situaţia în care la data expirării valabilităţii permiselor de armă, titularul se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 28 alin. (2), respectiv la art. 44 din Lege, acesta este obligat ca, în termen de 3 luni de la data încetării măsurii de suspendare a dreptului de deţinere sau de port şi folosire a armelor, să depună la organul de poliţie competent documentele prevăzute la alin. (1).

  3. (4) Perioada de suspendare a dreptului de deţinere, respectiv, de port şi folosire a armelor şi muniţiilor nu se ia în considerare la calculul perioadei de valabilitate a permisului de armă; perioada de suspendare se calculează de la data luării la cunoştinţă şi până la data încetării măsurii de suspendare.

  4. (5) Documentele originale prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c), împreună cu armele înscrise în acestea se restituie pe loc, după confruntarea copiilor cu acestea, respectiv verificarea caracteristicilor şi seriilor înscrise pe armă şi documente.

  Art. 41- (1) În termen de 30 zile de la data depunerii dosarului complet, organele de poliţie competente sunt obligate să verifice îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. b) - f), h) şi i) din Lege, pe baza documentelor depuse de solicitant la dosar, precum şi a datelor şi informaţiilor cuprinse în evidenţele proprii.

  1. (2) Dacă în urma verificărilor prevăzute la alin. (1) a fost constatată îndeplinirea condiţiilor legale, autoritatea competentă procedează la prelungirea valabilităţii permisului de armă.

  2. (3) În cazul în care, în cadrul verificărilor de specialitate, organele de poliţie competente constată că sunt necesare documente sau informaţii suplimentare conform prevederilor legale în vederea verificării îndeplinirii condiţiilor prevăzute de Lege, le pot solicita persoanei în cauză, prezentând motivele care au impus acest demers.

  3. (4) În situaţia prevăzută la alin. (3), termenul de soluţionare a cererii se suspendă de la data la care i s-a solicitat persoanei în cauză prezentarea unor documente ori informaţii suplimentare până la data la care aceasta dă curs solicitării.

  4. (5) Organul de poliţie competent refuză prelungirea valabilităţii permisului de armă în următoarele cazuri:

   1. a) solicitantul se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 28, respectiv la art. 44 şi 45 din Lege;

   2. b) la solicitarea expresă a organului de poliţie competent, solicitantul nu efectuează inspecţia tehnică a armelor, cu excepţia celor pentru care titularul are numai drept de deţinere şi care nu sunt destinate pentru a fi folosite în condiţiile art. 27 alin. (4) din Lege sau, după caz, nu au fost folosite, în condiţiile legii, în poligoanele de tragere;

   3. c) la notificarea organului de poliţie competent, solicitantul nu a prezentat armele letale cu ţeavă ghintuită pentru efectuarea tragerii experimentale în condiţiile prevăzute la Secţiunea a 2-a a Capitolului IV, în vederea înregistrării proiectilului şi a tubului martor în evidenţele operative ale poliţiei.

   4. d) refuzul solicitantului de a prezenta documentele sau de a comunica informaţiile suplimentare solicitate de organele de poliţie competente.

   5. e) solicitantul nu face dovada efectuării tragerilor în poligon.

  5. (6) Prin excepţie de la prevederile lit. e) a alin. (5), în cazul armelor de colecţie vechi, sau care nu pot fi folosite având în vedere caracteristicile sau starea de degradare, titularul permisului de armă prezintă un document eliberat de armurierii autorizaţi să efectueze operaţiuni de dezactivare, reparare sau efectuare a inspecţei tehnice din care să rezulte imposibilitatea efectuării tragerii.

  6. (7) Gestionarii fondurilor de vânătoare şi reprezentanţii poligoanele autorizate de tragere au obligaţia de a elibera documente care să ateste participarea la acţiunile de vânătoare sau, după caz, efectuarea tragerii.

  7. (8) Cu 6 luni înainte de expirarea valabilităţii permisului de armă, dar nu mai târziu de 30 de zile înainte de împlinirea termenului, organul de poliţie competent notifică deţinătorii armelor înscrise în permisele de tip A şi tip B cu privire la data de expirare a documentului.

  8. (9) Notificarea titularilor permiselor de armă se poate efectua prin una dintre următoarele modalităţi:

   1. a) scrisoare cu confirmare de primire;

   2. b) scrisoare recomandată;

   3. c) poştă electronică;

   4. d) telefonic, încheindu-se în acest sens un proces-verbal;

   5. e) în cadrul activităţilor specifice de verificare a deţinătorilor de arme, încheindu-se în acest sens un proces-verbal.

  SECŢIUNEA a 9-a - Procedura autorizării schimbărilor în situaJia armei sau a titularului dreptului de deJinere sau, după caz, de port şi folosire a armei

  Art. 42- (1) Proprietarul unei arme letale poate solicita unui armurier autorizat în condiţiile Legii efectuarea unor modificări de natură tehnică ale armei numai cu acordul organului de poliţie competent.

  1. (2) Actul prin care se exprimă acordul organului de poliţie competent se eliberează, la cerere, fără alte formalităţi, dacă, prin modificarea adusă armei nu se schimbă caracteristicile tehnice ale acesteia, prevăzute în anexa la Lege.

  2. (3) În cazul în care, prin modificările aduse armei, se schimbă destinaţia acesteia ori categoria din care face parte, potrivit clasificării prevăzute în anexa la Lege, sau modificările sunt de natură să determine schimbarea regimului de deţinere sau, după caz, de port şi folosire a armei, actul prin care se exprimă acordul organului de poliţie competent se eliberează numai dacă titularul face dovada îndeplinirii calităţii prevăzute de Lege pentru deţinerea sau, după caz, portul şi folosirea acesteia în scopul corespunzător noii destinaţii sau categorii în care se încadrează arma.

  Art. 43- (1) În vederea obţinerii acordului prevăzut la art. 42 alin. (1), solicitantul trebuie să depună la organul de poliţie competent în a cărui evidenţă este înscrisă arma o cerere în care să menţioneze datele de identificare ale armei precum şi modificările care urmează să fie efectuate.

  1. (2) Cu ocazia depunerii cererii, solicitantul trebuie să prezinte, în copie şi în original, actul de identitate şi permisul de armă în care este înscrisă arma.

  2. (3) În situaţia prevăzută la art. 42 alin. (3), cererea se depune odată cu documentele care atestă calitatea prevăzută de Lege pentru deţinerea sau, după caz, portul şi folosirea armei în scopul corespunzător noii destinaţii sau categorii în care se încadrează aceasta.

  3. (4) În situaţia în care proprietarul armei nu este titular al dreptului de deţinere sau, după caz, de port şi folosire, acesta va depune alături de cererea prevăzută la alin. (1), actul de identitate şi documentul care atestă dreptul de proprietate asupra armei, în copie şi în original.

  Art. 44 - (1) Cererea depusă în condiţiile art. 43 se soluţionează în termen de cel mult 15 zile de la data depunerii, perioadă în care organul de poliţie competent verifică dacă prin modificările aduse armei, se schimbă destinaţia acesteia ori categoria din care aceasta face parte, potrivit clasificării prevăzute în anexa la Lege şi după caz, dacă solicitantul îndeplineşte calitatea prevăzută de Lege pentru deţinerea sau, după caz, portul şi folosirea armei în scopul corespunzător noii destinaţii sau categorii în care se încadrează aceasta.

  (2) În cazul în care, după efectuarea verificărilor prevăzute la alin. (1) a fost constatată îndeplinirea condiţiilor legale, organul de poliţie competent eliberează solicitantului actul prin care se exprimă acordul pentru modificarea armei, iar în caz contrar, comunică în scris motivele care stau la baza refuzului de a elibera dovada respectivă.

  Art. 45 - (1) După efectuarea modificării de către un armurier autorizat, titularul este obligat ca, în termen de 10 zile, să se prezinte la organul de poliţie care i-a eliberat actul prin care se exprimă acordul pentru modificarea armei, cu arma, precum şi cu următoarele documente:

  1. a) factura fiscală;

  2. b) un document autentic eliberat de armurier, care să certifice modificările care au fost aduse armei, precum şi îndeplinirea condiţiilor de siguranţă în utilizare.

  1. (2) După prezentarea documentului prevăzut la alin. (1) lit. b), arma poate fi supusă tragerii experimentale, cu respectarera condiţiilor prevăzute în Secţiunea a 2-a a Capitolului IV.

  2. (3) Pe baza documentelor prezentate de solicitant, precum şi după efectuarea tragerii experimentale, atunci când este cazul, organul de poliţie competent efectuează menţiunile corespunzătoare în permisul de armă.

  Art. 46- Schimbarea destinaţiei armei în permisul de armă, fără efectuarea vreunei modificări tehnice a acesteia, poate fi permisă de organul de poliţie competent, la cererea titularului, numai în condiţiile în care acesta face dovada îndeplinirii calităţii prevăzute de Lege pentru deţinerea sau, după caz, portul şi folosirea armei în scopul corespunzător noii destinaţii sau categorii.

  Art. 47- (1) Titularul permisului de deţinere a armei de tip A care doreşte să poarte şi să folosească arma letală înscrisă în permis poate solicita organului de poliţie competent eliberarea permisului de tip B şi înscrierea armei şi muniţiei aferente în documentul menţionat, cu obligaţia de a prezenta documentul care atestă calitatea ce îi conferă dreptul de a purta şi folosi arma letală solicitată.

  1. (2) Titularul permisului de tip B care doreşte să deţină arma letală înscrisă în permis, renunţând la dreptul de port şi folosire, trebuie să solicite organului de poliţie competent eliberarea permisului de deţinere a armei de tip A şi înscrierea armei în acest document.

   Art. 48 - (1) În vederea schimbării domiciliului sau reşedinţei menţionate în permisul de armă, titularul dreptului de deţinere sau, după caz, de port şi folosire a armelor letale sau neletale supuse autorizării trebuie să depună la organul de poliţie competent în a cărui rază teritorială se află noua adresă, o cerere însoţită de următoarele documente:

   1. a) actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie, din care rezultă noul domiciliu sau reşedinţă;

   2. b) permisul de armă, în original şi în copie;

   3. c) după caz, dovada deţinerii legale a spaţiului în care urmează a fi păstrate armele, conform prevederilor prezentelor norme metodologice.

  1. (2) Cererea formulată în condiţiile prevăzute la alin. (1) se soluţionează de către organul de poliţie competent, în termen de maximum 30 de zile, termen în care acesta este obligat să verifice îndeplinirea condiţiilor de păstrare şi asigurare a securităţii armelor, conform prevederilor prezentelor norme metodologice.

  2. (3) În vederea constatării îndeplinirii condiţiilor de păstrare şi de asigurare a securităţii armelor, organele de poliţie competente pot efectua verificări la domiciliul, reşedinţa sau, după caz, locul de rezidenţă al solicitantului numai după informarea prealabilă şi cu consimţământul acestuia.

  3. (4) Refuzul persoanei de a permite acestora efectuarea verificărilor prevăzute la alin. (3) constituie motiv de respingere a cererii.

  SECŢIUNEA a 10-a - Procedura privind suspendarea şi anularea dreptului de deJinere, respectiv a dreptului de port şi folosire a armelor şi muniJiilor letale

  Art. 49- (1) În situaţiile prevăzute la art. 28 alin. (1) lit. a), c) - e), g) - j) şi la art. 45 alin. (1) lit. b), c), e)- i) din Lege, organul de poliţie competent dispune măsura anulării dreptului de deţinere şi, după caz, a

  celui de port şi folosire pentru toate armele deţinute, precum şi retragerea permisului sau, după caz, a permiselor de armă.

  1. (2) În cazul în care titularul dreptului de deţinere a armei, respectiv, de port şi folosire, nu se prezintă până la împlinirea termenului prevăzut la art. 25 alin. (1) din Lege pentru prelungirea valabilităţii permisului de armă, organul de poliţie competent dispune măsura anulării dreptului de deţinere sau, după caz, de port şi folosire numai pentru armele înscrise în acest document, precum şi retragerea acestuia.

  2. (3) În situaţia pierderii uneia dintre calităţile prevăzute la art. 13 alin. (2) - (5) din Lege, organul de poliţie competent dispune măsura anulării dreptului de deţinere sau, după caz, de port şi folosire numai cu privire la armele procurate, în condiţiile Legii, în baza acestor calităţi, fără a mai dispune retragerea permisului de armă.

  3. (4) Neexecutarea obligaţiei de a se supune examinării medicale şi/sau psihologice în condiţiile prevăzute la art. 10 , în termen de 30 zile de la primirea solicitării din partea organului de poliţie, atrage anularea dreptului de deţinere sau, după caz, de drept şi folosire a armelor letale, respectiv a armelor neletale supuse autorizării.

  Art. 50- (1) În situaţiile prevăzute la art. 28 alin. (2) lit. a) şi d) şi la art. 44 alin. (1) lit. a) şi d) din Lege, organul de poliţie competent dispune măsura suspendării dreptului de deţinere şi, după caz, a celui de port şi folosire pentru toate armele deţinute, precum şi retragerea permisului sau, după caz, a permiselor de armă.

  (2) În situaţiile prevăzute la art. 28 alin. (2) lit. b), precum şi la art. 44 alin. (1) lit. b) din Lege, organul de poliţie competent va dispune măsura suspendării dreptului de deţinere sau, după caz, de port şi folosire numai cu privire la armele procurate, în condiţiile legii, în baza acestor calităţi, fără a mai dispune retragerea permisului de armă.

  Art. 51- (1) Măsurile prevăzute la art. 49 şi 50 se comunică persoanei în cauză prin dispoziţia de anulare/suspendare a autorizării şi de retragere a permisului de armă, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 13.

  (2) În termen de 10 zile de la data luării la cunoştinţă, deţinătorul este obligat să prezinte la organul de poliţie competent permisul sau, după caz, permisele de armă, împreună cu documentul care face dovada înstrăinării sau a depunerii armelor şi, după caz, a muniţiilor corespuzătoare la un armurier autorizat, cu excepţia situaţiei în care acestea sunt luate în custodie de organele de poliţie.

  SECŢIUNEA a 11-a - Procedura privind eliberarea paşaportului european pentru arme de foc

  Art. 52- (1) Persoanele care deţin, în condiţiile Legii, arme letale şi care doresc să călătorească cu acestea în statele membre, trebuie să solicite în prealabil organului de poliţie competent care a acordat permisul de armă, eliberarea paşaportului european pentru arme de foc şi vor depune în acest sens, un dosar cuprinzând următoarele documente:

  1. a) cerere-tip, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 14;

  2. b) două fotografii color cu dimensiunea 4 x 5 cm;

  3. c) actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie;

  4. d) permisul de armă al solicitantului, în original şi în copie.

  1. (2) Documentele originale prevăzute la alin. (1) lit. c) şi d) se restituie pe loc, după confruntarea copiilor cu acestea.

  2. (3) În termen de 30 de zile de la înregistrarea cererii, organele de poliţie competente eliberează paşaportul european pentru arme de foc, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 15.

  3. (4) În paşaportul european pentru arme de foc se înscriu numai armele letale pentru care titularul are drept de deţinere sau port şi folosire.

  Art. 53- (1) Prin excepţie de la prevederile art. 52, cluburile sau asociaţiile sportive afiliate la federaţiile sportive naţionale de specialitate pot solicita pentru sportivii legitimaţi care urmează să participe la concursuri în afara teritoriului României, eliberarea paşaportului european pentru arme de foc în care să fie înscrise armele de tir cu care aceştia sunt dotaţi conform Legii.

  1. (2) În vederea eliberării paşaportului european pentru arme de foc, clubul sau asociaţia sportivă va depune la organul de poliţie competent o cerere însoţită de următoarele documente:

   1. a) certificatul de identitate sportivă, eliberat de Ministerul Tineretului şi Sportului, precum şi actul de afiliere la una dintre federaţiile sportive naţionale de specialitate, în original şi în copie;

   2. b) autorizaţia de deţinere şi folosire a armelor, în original şi în copie;

   3. c) pentru fiecare sportiv ce face obiectul cererii, un dosar cuprinzând următoarele documente:

    1. i) documentele prevăzute la art. 52 alin. (1) lit. a)-c);

    2. ii) legitimaţia de sportiv de tir, vizată pe anul în curs, în original şi în copie;

    3. iii) un document din care rezultă că arma de tir ce urmează să fie înscrisă în paşaportul european pentru arme de foc este în dotarea sportivului, conform Legii, în original şi în copie.

   4. d) împuternicire de reprezentare cu privire la persoana care depune documentele.

  2. (3) În situaţia în care sportivii sunt minori, armele din dotarea acestora se înscriu, la cerere, în paşaportul european pentru arme de foc aparţinând conducătorului delegaţiei.

  3. (4) Documentele originale prevăzute la alin. (2) lit. a)-c), care se depun şi în copie, se restituie pe loc, după confruntarea copiilor cu acestea.

  Art. 54- (1) În situaţia în care solicitantul şi-a schimbat domiciliul, reşedinţa sau, după caz, locul de rezidenţă de pe raza de competenţă a organului de poliţie care i-a acordat permisul de armă, acesta se prezintă pentru eliberarea paşaportului european pentru arme de foc la organul de poliţie competent pe raza căruia şi-a stabilit noul domiciliu sau reşedinţa şi în evidenţa căruia se află la data solicitării.

  (2) În situaţia în care paşaportul european pentru arme de foc a fost pierdut, furat sau distrus, titularul poate solicita eliberarea unui nou document, sens în care va depune, personal sau prin mandatar cu procură specială, documentele prevăzute la art. 52 alin. (1) şi, după caz:

  1. a) dovada publicării pierderii ori furtului în Monitorul Oficial al României;

  2. b) documentul deteriorat sau, după caz, o declaraţie notarială pe proprie răspundere că documentul a fost distrus;

  3. c) adeverinţa eliberată de misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din statul unde s-a produs evenimentul.

  Art. 55 - (1) În cazul declarării, în condiţiile prevăzute de Lege, a pierderii sau distrugerii în afara teritoriului României a paşaportului european pentru arme de foc, misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din statul unde s-a produs evenimentul eliberează titularului, la cererea acestuia, după verificarea la Inspectoratul General al Poliţiei Române a situaţiei legale a armei sau armelor, după caz, înscrise în paşaportul european pentru arme de foc, o adeverinţă, al cărei model este prevăzut în anexa nr.16.

  (2) În cazul furtului paşaportului european pentru arme de foc, titularul trebuie să facă dovada înregistrării/declarării evenimentului, printr-un document echivalent adeverinţei prevăzute la alin. (1), eliberat de unitatea de poliţie competentă teritorial.

  SECŢIUNEA a 12-a - Autorizarea călătoriilor în state terJe cu arme şi muniJii letale

  Art. 56- (1) Persoana care deţine, în condiţiile Legii, arme letale şi care doreşte să călătorească cu acestea în state terţe, trebuie să solicite în prealabil eliberarea de către organul de poliţie competent a autorizaţiei de scoatere temporară din ţară, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 17, în baza căreia structurile poliţiei de frontieră permit scoaterea armelor de pe teritoriul României.

  1. (2) Autorizaţia prevăzută la alin. (1) se eliberează dacă solicitantul urmează să se deplaseze în state terţe, după caz, la vânătoare, la un concurs de tir sau la o manifestare culturală, artistică sau istorică.

   Art. 57- (1) În vederea eliberării autorizaţiei prevăzute la art. 56 alin. (1), persoana interesată trebuie să depună la organul de poliţie competent o cerere însoţită de permisul de armă, precum şi de următoarele documente, după caz, în funcţie de scopul deplasării:

   1. a) permis de vânătoare, în original şi în copie, precum şi invitaţie din partea unei organizaţii de vânătoare sau a altei persoane din statul de destinaţie, însoţită de traducerea autorizată neautentificată în limba română;

   2. b) invitaţie la un concurs oficial de tir, organizat în statul de destinaţie, ori o invitaţie din partea unui club sportiv de tir din statul de destinaţie, în original şi în copie, însoţită de traducerea autorizată neautentificată în limba română.

   3. c) invitaţie de participare la o manifestare culturală, artistică sau istorică din partea unei asociaţii de colecţionari, ori a unei instituţii de cultură din statul de destinaţie, în original şi în copie, însoţită de traducerea autorizată neautentificată în limba română.

  1. (2) Documentele originale prevăzute la alin. (1) se restituie pe loc, după confruntarea copiilor cu acestea.

  2. (3) Dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (1), organul de poliţie competent eliberează, în termen de 5 zile de la data depunerii cererii, autorizaţia de scoatere temporară din ţară, în care sunt înregistrate armele şi/sau, după caz, muniţia.

  3. (4) Termenul de valabilitate a autorizaţiei prevăzute la art. 56 alin. (1) reprezintă perioada pentru care se autorizează scoaterea temporară a armelor şi muniţiilor de pe teritoriul României şi se stabileşte în funcţie de perioada de valabilitate a vizei de intrare ori a dreptului de şedere în statul de destinaţie, precum şi, după caz, de datele cuprinse în documentele prevăzute la alin. (1).

   Art. 58- În baza autorizaţiei de scoatere temporară din ţară, structurile poliţiei de frontieră permit trecerea frontierei de stat a României cu armele şi muniţia aferentă, făcând, după caz, menţiune despre acestea în documentul de trecere a frontierei, atât la ieşire, cât şi la intrarea în ţară.

   Art. 59- În situaţia prevăzută la art. 47 alin. (4) din Lege, organul de poliţie competent, sesizat în legătură cu pierderea sau cu furtul armei în state terţe, va face menţiunea în evidenţe, fără a radia arma din permisul de armă al titularului, până la recuperarea acesteia.

   SECŢIUNEA a 13-a - Introducerea temporară în România a armelor letale şi a muniJiilor de către rezidenJii statelor membre care nu au domiciliul, reşedinJa sau locul de rezidenJă în România

   Art. 60 - Rezidenţii statelor membre care nu au domiciliul, reşedinţa sau, după caz, locul de rezidenţă în România pot călători temporar în România cu armele letale deţinute, precum şi cu muniţia corespunzătoare, în limita permisă de Lege pentru cetăţenii români, numai în baza unui paşaport european pentru arme de foc valabil, precum şi a unuia dintre următoarele documente:

   1. a) autorizaţie de introducere a armelor şi a muniţiilor în România;

   2. b) invitaţie nominală de la o asociaţie de vânătoare din România, legal constituită, invitaţie de participare la un concurs de tir organizat de o asociaţie sau un club de tir sportiv afiliată/afiliat la federaţiile sportive naţionale de specialitate, a cluburilor/asociaţiilor sportive pentru ramuri de sport recunoscute potrivit legii dar care încă nu au federaţie sportivă naţională sau, după caz, invitaţie de participare la o manifestare culturală, artistică sau istorică din partea unei asociaţii de colecţionari legal constituită, ori a unei instituţii muzeale din România.

  Art. 61- (1) În vederea obţinerii autorizaţiei prevăzute la art. 60 lit. a), solicitantul depune, personal sau prin mandatar cu procură specială, la structura de specialitate din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, respectiv din cadrul oricărui inspectorat judeţean de poliţie, o cerere însoţită de următoarele documente:

  1. a) paşaportul european pentru arme de foc, în original şi în copie;

  2. b) actul de identitate, în original şi în copie;

  3. c) dovada îndeplinirii condiţiilor de păstrare şi securitate a armelor şi muniţiilor pe teritoriul României;

  4. d) după caz, alte documente care justifcă motivele pentru care se solicită eliberarea autorizaţiei.

  (2) Documentele originale prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) se restituie pe loc, după confruntarea copiilor cu acestea.

  Art. 62- (1) În termen de 30 zile de la data depunerii cererii prevăzute la at. 61 alin. (1), organele de poliţie competente sunt obligate să verifice îndeplinirea condiţiilor prevăzute de Lege, pe baza documentelor depuse de solicitant la dosar, precum şi a datelor şi informaţiilor cuprinse în evidenţele proprii.

  (2) În cazul în care, din analiza documentelor depuse la dosar, precum şi a celorlalte verificări de specialitate efectuate de către organele de poliţie, se constată că sunt îndeplinite toate condiţiile prevăzute de Lege, structura de poliţie sesizată în condiţiile prevăzute la art. 61 alin. (1) eliberează autorizaţia de introducere pe teritoriul României a armelor letale şi a muniţiei aferente, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 18, iar în caz contrar comunică în scris solicitantului motivele pentru care cererea a fost respinsă.

  Art. 63- Autorizaţia de introducere pe teritoriul României a armelor letale şi a muniţiei aferente se eliberează cu o valabilitate de până la un an, pentru una sau mai multe călătorii în România şi poate fi prelungită, la cerere, de către autoritatea care a eliberat-o, în condiţiile prevăzute la art. 61.

  Art. 64- (1) Persoana din România care a formulat invitaţia de participare pentru unul dintre motivele prevăzute la art. 60 lit. b) are obligaţia de a notifica şi de a înainta o copie a invitaţiei organului de poliţie competent pe raza căruia se va desfăşura activitatea şi Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, înainte de sosirea invitatului şi de a comunica condiţiile de păstrare şi securitate a armelor şi muniţiilor aparţinând persoanei invitate, pe toată perioada şederii acesteia în ţară.

  (2) Invitaţia prevăzută la alin. (1) va cuprinde datele de identificare a persoanei invitate, a armelor, cantitatea de muniţie, locul şi perioada în care se va desfăşura activitatea pe teritoriul României.

  SECŢIUNEA a 14-a - Introducerea temporară în România a armelor letale şi a muniJiilor de către cetăJenii români şi străinii cu domiciliul sau cu reşedinJa în state terJe

  Art. 65- (1) Străinii cu domiciliul sau cu reşedinţa în state terţe pot călători temporar în România cu armele letale deţinute, precum şi cu muniţia corespunzătoare, în limita permisă de Lege pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în România, numai în baza avizului de introducere a armelor în ţară, eliberat de către Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră.

  1. (2) În vederea obţinerii avizului de introducere a armelor şi muniţiilor în ţară, solicitantul trebuie să prezinte structurilor poliţiei de frontieră următoarele documente:

   1. a) documentul de călătorie care să ateste obţinerea unei vize de scurtă şedere ori faptul că beneficiază de scutire de la obligativitatea acestei vize, potrivit legii;

   2. b) un document oficial, emis de autorităţile statului de unde provine persoana, care atestă dreptul acesteia de a deţine arma şi muniţia prezentate la intrarea în ţară, cu excepţia cazului în care arma şi muniţia sunt înscrise în documentul de călătorie de către autorităţile statului emitent;

   3. c) după caz, unul din următoarele documente care atestă scopul călătoriei:

    1. i) invitaţie nominală de la o asociaţie de vânătoare din România legal constituită;

    2. ii) invitaţie de participare la un concurs de tir organizat de o federaţie sportivă naţională de specialitate, respectiv o asociaţie sau un club de tir sportiv afiliată/afiliat la federaţiile sportive naţionale de specialitate;

    3. iii) invitaţie de participare la o manifestare culturală, artistică sau istorică din partea unei asociaţii de colecţionari legal constituită, ori a unei instituţii muzeale din România.

  2. (3) Persoana din România care face invitaţia de participare pentru unul dintre motivele prevăzute la alin. (2) lit. c) are obligaţia de a notifica cu 10 de zile înainte, organul de poliţie competent pe raza căruia se va desfăşura activitatea şi de a înainta o copie a invitaţiei, Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, anterior sosirii invitatului. Invitaţia va cuprinde: datele de identitate a persoanei invitate, datele de identificare a armelor, cantitatea de muniţie, locul şi perioada în care se va desfăşura activitatea pe teritoriul României.

  3. (4) Obligaţiile prevăzute la alin. (3) revine persoanelor din România care fac invitaţia de participare pentru unul dintre motivele prevăzute la alin. (2) lit. c) şi în situaţia în care străinii cu domiciliul sau cu reşedinţa în state terţe călătoresc temporar în România, fără armele letale deţinute.

   Art. 66 - Avizul de introducere a armelor şi muniţiilor în ţară se eliberează cu o valabilitate de maxim 30 de zile, dacă sunt îndeplinite toate condiţiile prevăzute la art. 64 şi cuprinde următoarele menţiuni:

   1. a) datele de identitate ale deţinătorului armei;

   2. b) datele de identificare a armei şi cantitatea de muniţie, astfel cum sunt acestea înscrise în documentele prevăzute la art.64, alin. (2);

   3. c) scopul călătoriei;

   4. d) data şi punctul de trecere a frontierei de stat prin care arma a fost introdusă pe teritoriul României;

   5. e) perioada de valabilitate a documentului;

  Art. 67- Organul de poliţie competent, informat cu privire la datele prevăzute la art. 64 alin. (2), verifică, cu sprijinul celorlalte structuri de poliţie teritoriale, dacă străinii cu domiciliul sau cu reşedinţa în statele terţe care călătoresc temporar în România cu armele letale deţinute respectă scopul pentru care au fost avizate să introducă armele şi muniţiile în ţară.

  Art. 68 - Deţinătorul armei introduse în România, nu are dreptul să o folosească decât în scopul pentru care a fost avizat să introducă armele şi muniţiile în ţară, putând achiziţiona muniţia aferentă armelor introduse în România de la armurieri numai în baza avizului de introducere a armelor în ţară şi a documentului de călătorie, în cantităţile prevăzute la art. 42 din Lege.

  Art. 69 - (1) În cazul în care persoana intrată pe teritoriul României în condiţiile art. 64 alin. (1) doreşte ca, pe timpul cât se află în ţară, să înstrăineze una dintre armele introduse, trebuie să solicite în prealabil eliberarea avizului de înstrăinare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 19, de către organul de poliţie în a cărui rază teritorială de competenţă se află armurierul prin intermediul căruia se va efectua operaţiunea.

  1. (2) Pe baza avizului de înstrăinare, deţinătorul poate înstrăina arma numai după efectuarea în prealabil a formalităţilor vamale prevăzute de lege.

  2. (3) Persoana care a înstrăinat arma pe teritoriul României prezintă, la ieşirea din ţară, organului poliţiei de frontieră originalul avizului de înstrăinare şi al documentului care atestă faptul că arma a fost înstrăinată în condiţiile legii.

  3. (4) În cazul în care, la ieşirea de pe teritoriul României, persoana nu prezintă arma cu care a intrat, precum şi documentele prevăzute la alin. (3) ori, după caz, dovada eliberată de poliţie în cazul în care aceasta a fost pierdută, furată sau reţinută de autorităţile competente, în condiţiile legii, organul poliţiei de frontieră aplică măsurile legale şi informează biroul vamal pentru a dispune măsuri potrivit competenţelor legale ale autorităţii vamale.

   SECŢIUNEA a 15-a - Procurarea şi scoaterea de pe teritoriul României a armelor letale şi a muniJiilor de către rezidenJii statelor membre sau străinii care nu au domiciliul, reşedinJa sau, după caz, locul de rezidenJă în România

   Art. 70- (1) Rezidenţii statelor membre sau străinii care nu au domiciliul, reşedinţa sau, după caz, locul de rezidenţă în România, care doresc să procure, pe timpul călătoriei în România, arme de vânătoare, de tir sau de colecţie ori muniţii trebuie să depună la organul de poliţie în a cărui rază teritorială de competenţă îşi desfăşoară activitatea armurierul sau intermediarul de la care se procură arma sau muniţia, un dosar cuprinzând următoarele documente:

   1. a) cerere-tip, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1;

   2. b) actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie;

   3. c) autorizaţia prealabilă de procurare a armei sau muniţiei ori, după caz, un document din care să reiasă faptul că această autorizaţie nu este necesară, eliberate de autorităţile competente ale statului de origine, însoţită de traducerea autorizată neautentificată în limba română.

  1. (2) Actul de identitate se restituie pe loc, după confruntarea copiei cu acesta.

  2. (3) În baza cererii şi a documentelor prevăzute la alin. (1), organul de poliţie competent eliberează autorizaţia de procurare a armei sau muniţiei, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 20 şi are o valabilitate de 90 zile.

   Art. 71- În baza autorizaţiei prevăzute la art. 70 alin (3) armurierul sau intermediarul transferă sau, după caz, exportă armele la domiciliul cumpărătorului, în condiţiile prevăzute la Secţiunea a 2-a a Capitolului VI.

   SECŢIUNEA a 16-a - Regimul procurării, deJinerii şi înstrăinării armelor şi muniJiilor neletale

   Art. 72- Cetăţenii români, rezidenţii statelor membre sau străinii cu domiciliul, reşedinţa sau, după caz, locul de rezidenţă în România, care au împlinit vârsta de 18 ani şi doresc să procure arme şi muniţii neletale în scopul portului şi folosirii de la un armurier sau intermediar autorizat de pe teritoriul României trebuie, după caz:

   1. a) să solicite autorizarea procurării armelor neletale supuse autorizării, prevăzute la categoria C din anexa la Lege;

   2. b) să notifice în prealabil organul de poliţie competent teritorial, în cazul armelor neletale supuse notificării, prevăzute la categoria D din anexa la Lege.

  Art. 73- (1) În vederea autorizării procurării armelor neletale supuse autorizării, solicitanţii vor depune la organul de poliţie competent un dosar care trebuie să cuprindă documentele prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) - e) şi g)-i).

  1. (2) În vederea autorizării procurării armelor neletale supuse autorizării, de către persoana care este titular al dreptului de deţinere sau, după caz, de port şi folosire pentru arme neletale din această categorie sau pentru arme letale, solicitantul va depune la autoritatea competentă o cerere însoţită de permisul de armă, în original şi în copie, şi de documentele prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a), b) şi i);

  2. (3) Documentele originale prevăzute la alin. (1) şi (2) se restituie pe loc, după confruntarea copiilor cu acestea.

  3. (4) Sunt exceptaţi de la îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 5 alin. (1) lit e), antrenorii şi sportivii de tir sau biatlon, care deţin un carnet eliberat de Agenţia Naţională pentru Sport, sau legitimaţie de sportiv de tir ori biatlon, vizată la zi de Federaţia Română de Tir Sportiv sau de Federaţia Română de Schi şi Biatlon, şi instructorii în poligonul de tragere.

  Art. 74 - (1) Cererea formulată în condiţiile prevăzute la art. 73 alin. (1) se soluţionează de către organul de poliţie competent, în termen de maximum 45 de zile, termen care se calculează de la data depunerii dosarului complet de autorizare.

  1. (2) În termenul prevăzut la alin (1), organele de poliţie competente sunt obligate să verifice îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 57 alin. (4) şi, după caz, la alin. (3) din Lege, pe baza documentelor depuse de solicitant la dosar şi a datelor şi informaţiilor cuprinse în evidenţele proprii, precum şi a condiţiilor de păstrare şi asigurare a securităţii armelor, conform prevederilor prezentelor norme metodologice.

  2. (3) Cererile formulate în condiţiile prevăzute la art. 73 alin. (2) se soluţionează de către organul de poliţie competent, în termen de maximum 30 de zile, termen care se calculează de la data depunerii dosarului complet de autorizare.

  3. (4) În termenul prevăzut la alin (3), organele de poliţie competente sunt obligate să verifice, pe baza documentelor depuse de solicitant la dosar, dacă se respectă numărul maxim de arme din acea categorie pe care titularul le poate deţine sau le poate purta şi folosi şi, după caz, a condiţiilor de păstrare şi asigurare a securităţii armelor, conform prevederilor prezentelor norme metodologice şi după caz, îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 57 alin. (3) din Lege.

  4. (5) În cazul în care, în cadrul verificărilor de specialitate, organele de poliţie competente apreciază că sunt necesare documente sau informaţii suplimentare în vederea verificării îndeplinirii condiţiilor prevăzute de Lege, le pot solicita persoanei în cauză, prezentând motivele care au impus acest demers.

  5. (6) În situaţia prevăzută la alin. (5), termenul de soluţionare a cererii se suspendă de la data la care i s-a solicitat persoanei în cauză prezentarea unor documente ori informaţii suplimentare până la data la care aceasta dă curs solicitării.

  6. (7) În vederea constatării îndeplinirii condiţiilor de păstrare şi de asigurare a securităţii armelor, organele de poliţie competente pot efectua verificări la domiciliul, reşedinţa sau, după caz, locul de rezidenţă solicitantului numai după informarea prealabilă şi cu consimţământul acestuia.

  Art. 75- (1) În cazul în care, din analiza dosarului prevăzut la art. 73 alin. (1) şi (2), precum şi a celorlalte verificări de specialitate efectuate de structurile de poliţie, se constată că sunt îndeplinite toate condiţiile prevăzute de Lege şi prezentele Norme metodologice, organul de poliţie competent eliberează autorizaţia de procurare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3, pentru o singură armă pentru care s-a solicitat autorizarea, iar în caz contrar comunică în scris solicitantului motivele pentru care cererea a fost respinsă.

  (2) Refuzul persoanei de a prezenta documentele sau de a comunica informaţiile prevăzute la art. 74 alin. (5) ori de a permite organelor de poliţie efectuarea verificărilor prevăzute la art. 74 alin. (7) constituie motiv de respingere a cererii de autorizare.

  Art. 76- (1) Autorizaţia de procurare a armelor prevăzută la art. 75 alin (1) are o valabilitate de 90 de zile de la data emiterii.

  1. (2) Dacă titularul autorizaţiei de procurare a armelor nu a procurat arma în termenul prevăzut la alin (1), acesta poate solicita autorităţii emitente, printr-o cerere motivată, prelungirea valabilităţii, fără a mai fi necesară prezentarea altor documente.

  2. (3) Valabilitatea autorizaţiei de procurare poate fi prelungită pentru o nouă perioadă de 90 de zile, care se calculează de la data expirării primului termen de valabilitate.

  3. (4) Dacă titularul autorizaţiei de procurare nu a procurat arma la sfârşitul celor două perioade de valabilitate prevăzute la alin. (1) şi (3), poate solicita acordarea unei noi autorizaţii de procurare a armelor, fără a mai fi necesară prezentarea documentelor prevăzute la art. 5 alin (1) lit. g) şi h).

  Art. 77- (1) Dispoziţiile referitoare la procurarea şi înstrăinarea armelor şi muniţiilor, efectuarea menţiunilor în permisul de armă şi eliberarea acestuia, la drepturile şi obligaţiile solicitantului armei letale, cu excepţia celor referitoare la obligativitatea tragerii experimentale, prevăzute la art. 11-13, art. 14 alin. (1), art. 15 alin. (1), art. 17-23, art. 24 alin. (1) şi art. 42-47, se aplică şi în ceea ce priveşte armele neletale supuse autorizării şi muniţiile corespunzătoare acestora.

  1. (2) Armele neletale destinate pentru autoapărare pot fi purtate şi folosite în condiţiile prevăzute la art.64 şi art.70 alin. (6)1 din Lege.

  2. (3) Dispoziţiile referitoare la obligaţiile deţinătorilor de arme letale de a se supune examenului psihologic şi/sau medical prevăzute la art. 10, se aplică şi în ceea ce priveşte armele neletale supuse autorizării şi muniţiile corespunzătoare acestora.

   Art. 78- (1) Notificarea în vederea procurării armelor neletale supuse notificării se depune în formă scrisă la organul de poliţie competent şi trebuie să fie însoţită de actul de identitate, în original şi în copie, precum şi de următoarele documente, în cazul armelor prevăzute în categoria D pct. 25-27, 29 şi 31 din anexa la Lege:

   1. a) atestatul de colecţionar sau un document care să justifice necesitatea procurării armei, conform destinaţiilor prevăzute în anexa la Lege;

   2. b) după caz, dovada deţinerii legale a spaţiului în care urmează a fi păstrate armele;

  1. (2) În baza notificării depuse în condiţiile alin. (1), în termen de 30 zile, organele de poliţie competente sunt obligate să analizeze, pe baza documentelor depuse de solicitant, dacă ocupaţia sau calitatea persoanei justifică necesitatea procurării armei şi, după caz, verifică îndeplinirea condiţiilor de păstrare şi asigurare a securităţii armelor, conform prevederilor prezentelor norme metodologice;

  2. (3) În cazul în care, în cadrul verificărilor de specialitate, organele de poliţie competente constată că sunt necesare, conform prevederilor legale, documente sau informaţii suplimentare în vederea verificării îndeplinirii condiţiilor prevăzute de Lege, le pot solicita persoanei în cauză, prezentând motivele care au impus acest demers.

  3. (4) În situaţia prevăzută la alin. (3), termenul de soluţionare a cererii se suspendă de la data la care i s-a solicitat persoanei în cauză prezentarea unor documente ori informaţii suplimentare până la data la care aceasta dă curs solicitării.

  4. (5) În vederea constatării îndeplinirii condiţiilor de păstrare şi de asigurare a securităţii armelor, organele de poliţie competente pot efectua verificări la domiciliul, reşedinţa sau, după caz, locul de rezidenţă al solicitantului numai după informarea prealabilă şi cu consimţământul acestuia.

  5. (6) Refuzul persoanei de a prezenta documentele sau de a comunica informaţiile suplimentare solicitate de organele de poliţie competente ori de a nu permite acestora efectuarea verificărilor la domiciliul, reşedinţa sau, după caz, locul de rezidenţă al solicitantului în vederea constatării îndeplinirii condiţiilor de păstrare şi de asigurare a securităţii armelor constituie motiv de respingere a cererii.

  6. (7) În termenul prevăzut la alin. (2), organul de poliţie competent eliberează dovada notificării, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 21, a cărei valabilitate este de 30 de zile, sau comunică în scris solicitantului motivele pentru care nu i-a fost eliberată dovada notificării.

  Art. 79- (1) În baza dovezii de notificare, solicitantul poate procura o armă neletală supusă notificării de la orice armurier autorizat şi are obligaţia ca, în termen de 5 zile de la procurare, să se prezinte la organul de poliţie care a acordat dovada notificării, în vederea eliberării certificatului de deţinător, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 22, sau, după caz, a înscrierii armei procurate în acest document, în cazul în care persoana este deja deţinătoare, în condiţiile legii, a unei arme neletale din acestă categorie.

  (2) Eliberarea sau, după caz, înscrierea menţiunilor corespunzătoare în certificatul de deţinător se efectuează de organul de poliţie competent, numai pe baza prezentării de către solicitant a armei şi a documentului care atestă faptul că procurarea s-a făcut în condiţiile legii.

  Art. 80 - (1) Posesorii de arme prevăzute în categoria D pct. 25-27, 29 şi 31 din anexa la Lege, sunt obligaţi să păstreze armele şi muniţiile la domiciliul sau la reşedinţa menţionată în certificatul de deţinător,

  în dulapuri sau casete metalice special amenajate, fixate în perete sau în pardoseală, încuiate şi asigurate, astfel încât să nu permită accesul persoanelor neautorizate.

  1. (2) Dulapurile sau, după caz, casetele prevăzute la alin. (1) trebuie să fie prevăzute cu compartimente diferite care să fie asigurate fiecare cu câte un sistem de închidere, pentru păstrarea muniţiei separat de arme. Pulberea neagră şi capsele de aprindere, destinate armelor prevăzute în categoria D pct. 31 din anexa la Lege, altele decât cele prevăzute la art. 3 alin (1), se păstrează în compartimente separate.

  2. (3) Posesorii de arme supuse notificării pot deţine la domiciliul sau la reşedinţa menţionată în certificatul de deţinător, cantitatea de maxim 25 bucăţi muniţie, în cazul armelor prevăzute în categoria D pct. 25-27 şi 29.

  Art. 81 - Persoanele care au dobândit dreptul de deţinere şi folosire a armelor neletale supuse notificării au obligaţia ca în termen de 10 zile de la înstrăinarea armei să se prezinte la organul de poliţie competent, în vederea anulării menţiunilor sau, după caz, retragerii certificatului de deţinător, prezentând în acest sens documentul care atestă faptul că arma a fost înstrăinată în condiţiile legii.

  Art. 82 - (1) În cazul în care posesorii de arme neletale supuse notificării doresc să scoată definitiv de pe teritoriul României o armă neletală din categoria celor supuse notificării, procurată în condiţiile legii, aceştia trebuie să solicite în prealabil organului de poliţie în a cărui evidenţă se află arma, eliberarea avizului de scoatere definitivă din România a armei neletale şi a muniţiei acesteia, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 23.

  1. (2) Cererea pentru eliberarea avizului prevăzut la alin. (1) trebuie să fie însoţită de următoarele documente:

   1. a) certificatul de deţinător, permisul de armă sau documentul care atestă faptul că procurarea s-a făcut în condiţiile legii, în cazul în care solicitarea se face înainte sau concomitent cu obţinerea certificatului de deţinător ori a permisului de armă, în original şi în copie;

   2. b) documentul de călătorie valabil, în original şi în copie;

   3. c) documente oficiale emise de autorităţile statului în care persoana urmează să se deplaseze cu arma, care să ateste faptul că i se permite intrarea în acel stat cu arma respectivă.

  2. (3) Documentele originale prevăzute la alin. (2) lit. a) şi b) se restituie pe loc, după confruntarea copiilor cu acestea.

  3. (4) Pe baza documentelor prevăzute la alin. (2), organul de poliţie eliberează avizul prevăzut la alin. (1), în termen de o zi lucrătoare.

  4. (5) Cu ocazia eliberării avizului prevăzut la alin. (1), organul de poliţie competent anulează din documentul de deţinere menţiunile privind arma care urmează să fie scoasă definitiv de pe teritoriul României sau, după caz, retrage documentul în cazul în care sunt anulate menţiunile privind toate armele deţinute de titular.

  5. (6) Ieşirea de pe teritoriul României cu armele neletale procurate în condiţiile legii este permisă numai în condiţiile prezentării de către deţinător a avizului de scoatere definitivă a armei din România, cu ocazia controlului efectuat de organele poliţiei de frontieră.

  SECŢIUNEA a 17-a - Procedura de prelungire a valabilităJii permisului de armă pentru armele neletale supuse autorizării şi procedura privind suspendarea şi anularea dreptului de deJinere, respectiv a dreptului de port şi folosire a armelor şi muniJiilor neletale

  Art. 83 - (1) Prevederile art. 40 şi ale art. 41 alin. (1) - (4) se aplică în mod corespunzător în ceea ce priveşte prelungirea valabilităţii permisului de armă pentru armele neletale supuse autorizării.

  1. (2) Organul de poliţie competent refuză prelungirea valabilităţii permisului de armă în următoarele cazuri:

   1. a) solicitantul se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 59 din Lege;

   2. b) la solicitarea expresă a autorităţii competente, solicitantul nu face dovada efectuării inspecţiei tehnice periodice a armelor, cu excepţia armelor pentru care titularul are numai drept de deţinere şi care nu sunt destinate pentru a fi folosite în condiţiile art. 27 alin. (4) din Lege sau, după caz, nu au fost folosite, în condiţiile legii, în poligoanele de tragere.

   3. c) solicitantul nu face dovada efectuării câte unei trageri în poligon pentru fiecare an de valabilitate a permisului;

  Art. 84 - (1) În situaţiile prevăzute la art. 59 din Lege, organul de poliţie competent şi deţinătorul armei vor proceda în mod corespunzător potrivit art. 49 alin (1) sau, după caz, art. 50 alin (1) precum şi art. 51 din cuprinsul prezentelor norme metodologice.

  (2) În cazul în care titularul dreptului de deţinere, respectiv de port şi folosire nu se prezintă până la împlinirea termenului prevăzut la art. 25 alin. (1) din Lege pentru prelungirea valabilităţii permisului de armă, organul de poliţie competent dispune măsura anulării dreptului de deţinere sau, după caz, de port şi folosire, a armelor neletale supuse autorizării.

  SECŢIUNEA a 18-a - Introducerea, procurarea şi înstrăinarea armelor şi muniJiilor neletale pe teritoriul României de către rezidenJii statelor membre sau străinii care nu au domiciliul, reşedinJa sau,

  după caz, locul de rezidenJă în România

  Art. 85 - Prevederile art. 65-68 se aplică în mod corespunzător în cazul introducerii pe teritoriul României a armelor şi muniţiilor neletale supuse autorizării.

  Art. 86 - (1) Rezidenţii statelor membre sau străinii care nu au domiciliul, reşedinţa sau, după caz, locul de rezidenţă în România care doresc să călătorească în România cu arme neletale supuse notificării, inclusiv cu muniţia aferentă, trebuie să solicite în prealabil, la reprezentanţa diplomatică sau la oficiul consular al României din statul în care se află, obţinerea avizului pentru introducerea armelor şi muniţiilor neletale pe teritoriul României, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 24, care se eliberează de către Inspectoratul General al Poliţiei Române.

  1. (2) Cererea prin care se solicită obţinerea avizului prevăzut la alin. (1) trebuie să fie însoţită de următoarele documente:

   1. a) documentul de trecere a frontierei valabil;

   2. b) un document autentic prin care să se facă dovada deţinerii legale a armei şi muniţiei pe teritoriul statului respectiv, dacă acest lucru este posibil;

   3. c) un document din care să rezulte caracteristicile tehnice ale armei şi muniţiei pe care solicitantul doreşte să o introducă pe teritoriul României;

   4. d) declaraţia scrisă în limba română sau însoţită de traducerea autorizată în limba română, privind necesitatea introducerii armei şi muniţiei pe teritoriul României şi perioada de timp în care se află pe teritoriul României sau o invitaţie de participare la o manifestare culturală, artistică sau istorică din partea unei asociaţii de colecţionari legal constituită, ori a unei instituţii muzeale din România.

   5. e) dovada îndeplinirii în România a condiţiilor de păstrare şi securitate a armelor şi muniţiilor;

  2. (3) Reprezentanţa diplomatică sau oficiul consular verifică dacă este îndeplinită condiţia privind deţinerea legală a armei şi muniţiei aferente în statul de domiciliu, reşedinţă sau, după caz de rezidenţă şi de validitate a documentului de călătorie, efectuând menţiunile corespunzătoare în acest sens în cererea care se transmite Inspectoratului General al Poliţiei Române, însoţită de copiile certificate ale documentelor prevăzute la alin. (2).

  Art. 87 - (1) Pe baza documentelor primite potrivit art. 86 alin. (3), Inspectoratul General al Poliţiei Române verifică dacă sunt îndeplinite toate condiţiile prevăzute de lege şi, în cazul în care a fost constatată îndeplinirea condiţiilor legale cu privire la introducerea armei şi muniţiei aferente în România, transmite reprezentanţei diplomatice sau oficiului consular avizul prevăzut la art. 86 alin. (1). În caz contrar, se comunică motivele care au stat la baza neacordării avizului.

  1. (2) Avizul de introducere a armelor neletale supuse notificării şi a muniţiei aferente pe teritoriul României se acordă pentru o perioadă de maximum 30 de zile, fără posibilitatea prelungirii acesteia.

  2. (3) Introducerea pe teritoriul României a armelor neletale supuse notificării şi a muniţiei aferente, de către persoanele prevăzute la art. 86 alin. (1), se permite de către structurile poliţiei de frontieră numai în condiţiile prezentării avizului pentru introducerea armelor şi muniţiilor neletale pe teritoriul României.

  Art. 88 - În cazul în care armele neletale şi muniţia acestora introduse pe teritoriul României în condiţiile prezentelor norme metodologice sunt pierdute, furate sau distruse pe teritoriul României, titularul are obligaţia să anunţe, în termen de 24 de ore, organul de poliţie în a cărui rază de competenţă s-a produs evenimentul, acesta eliberându-i o dovadă care va fi prezentată organelor poliţiei de frontieră la ieşirea din ţară.

  Art. 89 - În cazul în care cetăţenii români, rezidenţii statelor membre sau străinii care nu au domiciliul, reşedinţa sau, după caz, locul de rezidenţă în România doresc ca, pe timpul cât se află în ţară, să înstrăineze una dintre armele introduse, trebuie să respecte procedura prevăzută la art. 69.

  Art. 90 - Dispoziţiile referitoare la procurarea şi scoaterea de pe teritoriul României a armelor letale şi a muniţiilor de către rezidenţii statelor membre sau străinii care nu au domiciliul, reşedinţa sau, după caz, locul de rezidenţă în România, prevăzute la art. 70 şi art. 71, se aplică şi în ceea ce priveşte armele şi muniţiile neletale supuse autorizării sau notificării.

  SECŢIUNEA a 19-a – CondiJii de folosire a unor categorii de arme şi muniJii

  Art. 91 - (1) În vederea organizării, pe domeniul public, a unei manifestări culturale, artistice sau istorice care implică portul şi folosirea armelor neletale, instituţia sau organizaţia interesată, este obligată să obţină în prealabil avizul structurii de poliţie competente pe a cărei rază teritorială va avea loc evenimentul.

  1. (2) În vederea obţinerii avizului prevăzut la alin (1), solicitantul trebuie să depună o cerere care să conţină informaţii referitoare la datele de identificare ale organizatorului, data, locul şi intervalul orar în care va avea loc evenimentul, tipurile de arme şi dacă acestea vor folosi muniţie, numărul estimativ al persoanelor participante, precum şi următoarele documente:

   1. a) actul constitutiv şi, după caz, statutul instituţiei sau organizaţiei solicitante, în copie;

   2. b) acordului autorităţii publice locale cu privire la desfăşurarea evenimentului;

   3. c) dovada asigurării asistenţei medicale de urgenţă, in situaţia în care, cu ocazia evenimentului va fi folosită muniţie;

   4. d) împuternicire a persoanei responsabile cu organizarea evenimentului.

  2. (3) Cererea depusă în condiţiile prevăzute la alin. (2) se soluţionează în termen de 5 zile lucrătoare, prin eliberarea avizului de desfăşurare a evenimentului, timp în care organul de poliţie competent verifică autenticitatea documentelor depuse.

  3. (4) Avizul prevăzut la alin. (3) se acordă cu o valabilitate egală cu durata desfăşurării evenimentului în cauză.

  4. (5) În cazul în care, după efectuarea verificărilor prevăzute la alin. (3), organul de poliţie competent constată că nu se justifică avizarea prevăzută la alin. (3), respinge cererea şi comunică solicitantului motivele care au stat la baza acestei decizii.

  Art. 92 -(1) Colecţionarii care deţin arme prevăzute în categoria D pct. 31 din anexa la Lege, altele decât cele prevăzute la art. 3 alin (1), pot folosi aceste arme şi muniţia aferentă numai în poligoane autorizate sau cu ocazia unor manifestări culturale, artistice sau istorice, avizate în condiţiile art. 91.

  1. (2) - Titularul dreptului de port şi folosire a armei letale de vânătoare poate participa la acţiuni de vânătoare autorizată în condiţiile legii precum şi la activităţi de antrenament în poligonul de tragere fără a fi necesar un acord prealabil eliberat de structura arme, explozivi şi substanţe periculoase în a cărei evidenţă se află înregistrat.

   Art. 93 - Desfăşurarea unor activităţi sportive sau de agrement pe domeniul public, ce implică portul şi folosirea replicilor de arme tip airsoft sau a dispozitivelor paintball, este permisă numai în următoarele condiţii:

   1. a) există acordul autorităţii publice locale cu privire la desfăşurarea activităţii, dacă activitatea se desfăşoară pe proprietatea publică sau privată a acesteia;

   2. b) locul sau traseul de desfăşurare a activităţii nu este frecvent circulat de populaţie;

   3. c) perimetrul de tragere să fie semnalizat cu bannere sau plăcuţe de semnalizare amplasate în locuri vizibile, având inscripţia „ATENŢIE - PERICOL DE ACCIDENTARE - ACTIVITĂŢI DE TIP AIRSOFT/PAINTBALL";

   4. d) persoana responsabilă cu organizarea activităţii să notifice în prealabil unitatea de poliţie competentă teritorial cu privire la data, locul şi intervalul orar în care va avea loc activitatea, precum şi numărul estimativ al persoanelor participante;

   5. e) persoanele participante sunt dotate cu echipamente de protecţie individuală.

  SECŢIUNEA a 20-a - DispoziJii comune

  Art. 94- (1) În cazul în care proprietarul unor arme şi muniţii a decedat ori a fost declarat dispărut prin hotărâre judecătorească, rudele sau persoanele care locuiesc împreună cu acesta sunt obligate să anunţe cel mai apropiat organ de poliţie şi să depună armele şi muniţiile aflate la domiciliul ori la reşedinţa acestuia la cel mai apropiat armurier autorizat, în termen de 15 zile de la data decesului sau, după caz, a rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de declarare a dispariţiei.

  1. (2) Armele şi, după caz, muniţiile prevăzute la alin (1) pot fi depuse la armurier de către o persoană, titular al dreptului de deţinere sau de port şi folosire a unor arme din aceeaşi categorie, sau pot fi ridicate de către armurier, pe cheltuiala solicitantului.

  2. (3) Primirea armelor şi, după caz, a muniţiilor de către armurier în cazul prevăzut la alin. (2) se face numai pe baza prezentării de către deponent a unei dovezi, eliberate de organul de poliţie în a cărui rază teritorială de competenţă domiciliază proprietarul care a decedat ori a fost declarat dispărut, care să certifice îndeplinirea obligaţiei prevăzute la alin. (1), referitoare la anunţarea organului de poliţie.

  3. (4) În cazul în care, la închiderea procedurii succesorale, moştenitorul care a devenit proprietar al armei şi, după caz, a muniţiilor aferente doreşte să intre în posesia acestora, este necesar ca, pentru a le ridica de la armurier, să fie autorizat conform procedurii de autorizare a persoanelor fizice pentru procurare, deţinere, port şi folosire a armelor şi muniţiilor letale, respectiv să fie autorizat ori să notifice organul de poliţie competent conform prevederilor referitoare la regimul procurării, deţinerii şi înstrăinării armelor neletale.

  4. (5) Persoana care a moştenit o armă letală sau neletală şi, după caz, muniţia aferentă, dar care nu îndeplineşte condiţiile pentru deţinere sau port şi folosire poate:

   1. a) înstrăina arma şi, după caz, muniţia aferentă, cu respectarea prevederilor legale;

   2. b) păstra arma şi, după caz, muniţia aferentă la un armurier autorizat;

   3. c) transforma arma letală într-una neletală, în condiţiile prevăzute de Secţiunea a 3-a a Capitolului IV.

  5. (6) În cazul în care persoanele care au devenit proprietare ale unor arme şi, după caz, muniţia aferentă în condiţiile prezentei secţiuni sunt minore, armele şi muniţiile respective pot fi păstrate la un armurier autorizat, până la majorat, când pot proceda potrivit prevederilor alin. (4).

  6. (7) În situaţia în care nu poate fi identificat moştenitorul armei şi, după caz, a muniţiei aferente al cărei proprietar a decedat sau a fost declarat dispărut, organele de poliţie procedează potrivit legislaţiei care reglementează regimul bunurilor fără stăpân.

  CAPITOLUL III

  Procurarea, deţinerea şi folosirea armelor şi a muniţiilor de către persoanele juridice

  SECŢIUNEA 1 - Procedura de autorizare a persoanelor juridice pentru a deJine şi, după caz, a folosi arme letale şi arme neletale supuse autorizării, precum şi muniJiile corespunzătoare

  Art. 95 - (1) Persoanele juridice prevăzute la art. 67 alin. (2) din Lege, care doresc să deţină şi, după caz, să folosească arme letale şi arme neletale supuse autorizării, precum şi muniţiile corespunzătoare, pentru exercitarea atribuţiilor specifice stabilite prin actele normative de organizare şi funcţionare a acestora, trebuie să solicite organelor de poliţie competente, potrivit Legii, autorizarea deţinerii sau, după caz, a folosirii armelor letale, a armelor neletale supuse autorizării şi a muniţiilor corespunzătoare.

  1. (2) În vederea autorizării, persoana juridică interesată trebuie să depună o cerere pentru eliberarea autorizaţiei de deţinere sau, după caz, de folosire a armelor şi muniţiilor, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 25, la organul de poliţie în a cărui rază de competenţă teritorială se află sediul sau, după caz, punctul de lucru, împreună cu următoarele documente:

   1. a) actul constitutiv al persoanei juridice, din care să rezulte faptul că, potrivit atribuţiilor specifice, urmează să deţină sau, după caz, să folosească arme şi muniţii, în original şi în copie;

   2. b) actul administrativ de numire în funcţie a conducătorilor persoanei juridice în original şi în copie;

   3. c) actul de numire în funcţie sau contractele de muncă şi fişele posturilor în original şi în copie, pentru persoanele cu atribuţii de gestionare, administrare şi întreţinere a armelor;

   4. d) dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. e) şi g) din Lege, după caz, prin certificat de absolvire a unui curs de instruire teoretică şi practică în domeniul armelor şi muniţiilor, în original şi în copie, precum şi certificat medical şi fişă de examinare psihologică, pentru persoanele prevăzute la lit. c);

   5. e) dovada deţinerii legale, la sediu sau, după caz, la punctele de lucru declarate conform legii, a spaţiului de depozitare a armelor şi a muniţiilor letale, dotat cu sisteme de asigurare a securităţii acestora avizate în condiţiile Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor,republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   6. f) după caz, avizul inspectoratului teritorial de muncă, pentru spaţiile destinate păstrării muniţiei, capselor sau pulberii pentru muniţie, eliberat în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului muncii şi justiţiei sociale;

   7. g) împuternicire de reprezentare cu privire la persoana care depune documentele şi solicită autorizaţia, cu excepţia situaţiei în care acestea sunt depuse de conducătorul persoanei juridice.

  2. (3) Documentele originale prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) se restituie pe loc, după confruntarea copiilor cu acestea.

  Art. 96- (1) Persoanele juridice prevăzute la art. 67 alin. (3) şi (4) din Lege, care doresc să deţină şi, după caz, să folosească arme letale şi arme neletale supuse autorizării, precum şi muniţiile corespunzătoare, dacă acest fapt se justifică în raport cu obiectul lor de activitate, trebuie să solicite organelor de poliţie competente, potrivit Legii, autorizarea deţinerii sau, după caz, a folosirii armelor letale, a armelor neletale supuse autorizării şi a muniţiilor corespunzătoare.

  (2) În vederea autorizării corespunzătoare, persoana juridică interesată trebuie să depună la organul de poliţie în a cărui rază de competenţă teritorială se află sediul sau, după caz, punctul de lucru, o cerere pentru eliberarea autorizaţiei de deţinere sau, după caz, de folosire a armelor şi muniţiilor al cărei model este prevăzut în anexa nr. 25, împreună cu următoarele documente:

  1. a) certificatul de înregistrare fiscală, în original şi în copie;

  2. b) actul constitutiv din care să rezulte faptul că, potrivit obiectului de activitate, urmează să deţină sau, după caz, să folosească arme şi muniţii, în original şi în copie;

  3. c) contractele de muncă şi fişele posturilor persoanelor cu atribuţii de gestionare, administrare şi întreţinere a armelor, şi, după caz, ale persoanelor care urmează să fie dotate cu arme şi muniţii pentru executarea atribuţiilor de serviciu, în original şi în copie;

  4. d) dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. e) şi g) din Lege, după caz, prin certificat de absolvire a unui curs de instruire teoretică şi practică în domeniul armelor şi muniţiilor care se prezintă în original şi în copie, certificat medical şi fişă de examinare psihologică, pentru persoanele fizice prevăzute la lit.c);

  5. e) în cazul unei societăţi specializate de pază, contractul de prestări de servicii, în original şi în copie, încheiat de aceasta potrivit Legii nr. 333/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, din care să rezulte faptul că urmează să desfăşoare una dintre activităţile prevăzute la art. 80 alin. (2) din Lege, care necesită folosirea de arme letale sau arme neletale supuse autorizării, respectiv a muniţiilor corespunzătoare, precum şi planul de pază, în original şi în copie, aprobat de structura de ordine publică din cadrul organului de poliţie competent, anexat la fiecare contract de prestări de servicii pentru pază şi protecţie, în care este prevăzut în mod obligatoriu numărul de posturi pentru care se solicită pază înarmată;

  6. f) avizul inspectoratului teritorial de muncă eliberat în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului muncii şi justiţiei sociale;

  7. g) dovada achitării taxei prevăzute de lege pentru prestarea serviciului solicitat.

  8. h) împuternicire de reprezentare cu privire la persoana care depune documentele şi solicită autorizaţia, cu excepţia situaţiei în care acestea sunt depuse de conducătorul persoanei juridice.

  (3) Documentele originale prevăzute la alin. (2) lit. a)-e), care se depun şi în copie, se restituie pe loc, după confruntarea copiilor cu acestea.

  Art. 97- (1) Cererea formulată în condiţiile prevăzute la art. 95 sau, după caz, la art. 96 se soluţionează de către organul de poliţie competent, în termen de 30 de zile de la data depunerii acesteia.

  1. (2) În termenul prevăzut la alin (1), organele de poliţie competente sunt obligate să verifice îndeplinirea condiţiilor de autorizare, pe baza documentelor depuse de solicitant, precum şi a verificărilor prevăzute la art. 72 alin. (1) din Lege.

  2. (3) În cazul în care, în cadrul verificărilor de specialitate, organele de poliţie competente constată că sunt necesare, conform prevederilor legale, documente sau informaţii suplimentare în vederea verificării îndeplinirii condiţiilor prevăzute de Lege, le pot solicita persoanei în cauză, prezentând motivele care au impus acest demers.

  3. (4) În situaţia în care se constată că sunt îndeplinite condiţiile legale în vederea autorizării, organul de poliţie competent poate efectua verificări la sediul sau la punctul de lucru al solicitantului ori, după caz, la obiectivul păzit, în situaţia în care acesta se află în altă localitate decât cea în care este situat sediul sau punctul de lucru al societăţii specializate de pază, pentru a se constata dacă sunt îndeplinite condiţiile de păstrare şi de asigurare a securităţii armelor, prevăzute la art. 107, numai după informarea prealabilă şi cu consimţământul acestuia.

  4. (5) Termenul prevăzut la alin. (1), se suspendă, în situaţiile prevăzute la alin. (3) şi (4), de la data la care i s-a solicitat persoanei în cauză prezentarea unor documente sau informaţii suplimentare sau, după caz, i s-a solicitat acordul cu privire la efectuarea verificării îndeplinirii condiţiilor de păstrare şi asigurare a securităţii armelor, până la data la care aceasta dă curs solicitării.

  5. (6) Perioada de suspendare prevazută la alin. (5) nu poate depăşi 90 de zile pentru prezentarea unor documente sau informaţii suplimentare şi 5 zile pentru verificarea condiţiilor de păstrare şi de asigurare a securităţii armelor.

  Art. 98- (1) În cazul în care, din analiza documentelor prevăzute la art. 95 alin. (2) sau, după caz, la art. 96 alin. (2), precum şi a celorlalte verificări de specialitate efectuate de structurile de poliţie, se constată că sunt îndeplinite toate condiţiile prevăzute de lege, organul de poliţie competent eliberează autorizaţia de procurare a armelor letale sau a armelor neletale supuse autorizării, respectiv a muniţiei corespunzătoare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 26, numai pentru acele arme şi muniţii care necesită deţinerea şi, după caz, folosirea pentru desfăşurarea activităţilor specifice domeniilor incluse în obiectul de activitate al persoanei juridice solicitante.

  1. (2) În cazul în care organul de poliţie competent refuză autorizarea procurării tuturor armelor menţionate în cerere, este obligat să comunice în scris solicitantului motivele care au stat la baza acestui refuz.

  2. (3) Refuzul persoanei de a comunica documentele sau informaţiile prevăzute la art. 97 alin. (3), de a permite organelor de poliţie efectuarea verificărilor prevăzute la art. 97 alin. (4), precum şi depăşirea termenelor prevăzute la art. 97 alin. (6) constituie motiv de respingere a cererii de autorizare, numai dacă au fost puse în acest fel în imposibilitatea de a constata îndeplinirea tuturor condiţiilor prevăzute de lege.

  Art. 99 - (1) După procurarea armelor letale sau a armelor neletale supuse autorizării şi a muniţiei pentru care a primit autorizaţie conform prevederilor art. 98 alin. (1), reprezentantul persoanei juridice are obligaţia să se prezinte, în termen de 10 zile, la organul de poliţie competent, cu armele letale sau armele neletale supuse autorizării şi muniţia aferentă, împreună cu documentul original care atestă procurarea acestora în condiţiile legii, precum şi cu autorizaţia de procurare, în vederea eliberării autorizaţiei de deţinere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 27, sau, după caz, a autorizaţiei de folosire, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 28.

  1. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul în care numărul armelor procurate este mai mare de 10, persoana juridică are obligaţia să le depoziteze în spaţiile amenajate în acest scop, pe care le deţine,

   şi să informeze în termen de 10 zile de la data procurării armelor organul de poliţie competent în legătură cu procurarea acestora şi locul de depozitare.

  2. (3) Organul de poliţie sesizat în condiţiile alin. (1) şi (2) verifică corespondenţa dintre numărul, categoria, tipul, caracteristicile şi destinaţia armelor pentru care s-a acordat autorizaţia, cu cele înscrise în documentele care fac dovada procurării şi cu cele existente la solicitant. În situaţia prevăzută la alin. (2), această verificare se efectuează la locul de depozitare a armelor şi muniţiilor.

  Art. 100- (1) Societăţile specializate de pază sunt obligate ca, în termen de 10 zile de la data încetării valabilităţii autorizaţiei de folosire a armelor letale, să depună armele şi muniţiile aferente la un armurier autorizat şi să prezinte organului de poliţie competent dovada depunerii acestora.

  1. (2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul persoanelor juridice care au şi calitatea de armurier autorizat să comercializeze arme, piese, componente esenţiale şi muniţii letale, dacă armele folosite sunt dintre cele aflate în proprietatea acestora, destinate pentru închiriere în condiţiile legii.

  2. (3) Persoanele juridice autorizate să deţină arme letale au obligaţia ca, în cazul în care le înstrăinează, să se prezinte în termen de 10 zile la organul de poliţie competent în vederea radierii acestora din autorizaţia de deţinere.

  3. (4) În situaţiile prevăzute la alin. (1) şi (3), organul de poliţie competent va verifica efectuarea menţiunilor corespunzătoare în evidenţele persoanei juridice, concomitent cu radierea armelor din autorizaţie.

  Art. 101- (1) Persoana juridică autorizată în condiţiile prezentei secţiuni să deţină sau să folosească arme letale sau arme neletale supuse autorizării poate depune spre păstrare, cu titlu temporar sau permanent, armele, precum şi muniţia deţinută la un armurier autorizat.

  1. (2) Persoana prevăzută la alin. (1) poate transporta armele şi muniţiile înscrise în autorizaţie numai cu ocazia depunerii acestora la un armurier sau cu ocazia schimbării locului unde acestea sunt păstrate.

  2. (3) În situaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2), persoana juridică autorizată poate transporta, pe teritoriul României, prin mijloace proprii, un număr de cel mult 10 arme şi muniţia aferentă în acelaşi timp. Transportul unui număr mai mare de arme şi muniţii este permis numai prin intermediul unui armurier autorizat să desfăşoare operaţiuni de transport de arme şi muniţii.

   Art. 102- (1) În vederea autorizării efectuării unui transport de arme şi muniţii, persoana juridică interesată trebuie să depună, la organul de poliţie în a cărui rază de competenţă teritorială sunt păstrate armele şi muniţiile, o cerere în care se precizează datele de identificare ale solicitantului, motivul transportului, locul unde urmează să fie transportate armele şi muniţiile, data şi durata transportului, traseul de deplasare, mijlocul de transport, armele şi muniţiile ce fac obiectul transportului, însoţită, după caz, de următoarele documente:

   1. a) în situaţia în care se solicită autorizarea transportului unui număr mai mare de 10 arme, dovada asigurării transportului printr-un armurier autorizat în acest sens;

   2. b) dovada asigurării condiţiilor de păstrare şi securitate a armelor şi muniţiilor, în cazul transportului armelor la un nou sediu sau punct de lucru.

  1. (2) Cererea prevăzută la alin. (1) se soluţionează prin eliberarea autorizaţiei de transport al armelor şi muniţiilor, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 29, după cum urmează:

   1. a) în termen de cel mult o zi lucrătoare, timp în care, în situaţia prevăzută la alin. (1) lit. a), organul de poliţie competent verifică dacă armurierul care urmează să asigure transportul este autorizat să desfăşoare operaţiuni de transport, iar în situaţia în care solicitantul declară că armele urmează să fie depuse la un armurier, se verifică dacă acesta există;

   2. b) în termen de cel mult 15 zile, în situaţia prevăzută la alin. (1) lit. b), timp în care organul de poliţie în a cărui rază de competenţă teritorială urmează să fie transportate armele şi muniţiile verifică îndeplinirea condiţiilor de păstrare şi asigurare a securităţii acestora, prevăzute la art. 106.

  2. (3) Autorizaţia prevăzută la alin. (2) se acordă cu o valabilitate de cel mult 5 zile, în funcţie de durata transportului, care poate fi prelungită o singură dată pentru aceeaşi perioadă, la cerere, în cazuri justificate.

  3. (4) În cazul în care, după efectuarea verificărilor prevăzute la alin. (2), organul de poliţie competent constată că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (1), respinge cererea şi comunică solicitantului motivele care au stat la baza acestei decizii.

  SECŢIUNEA a 2-a - Procedura de autorizare a persoanelor juridice pentru a deJine şi, după caz, a folosi arme şi muniJii neletale supuse notificării

  Art. 103- (1) Persoanele juridice prevăzute la art. 67 alin. (2)-(4) din Lege, care doresc să deţină şi, după caz, să folosească arme şi muniţii neletale supuse notificării, dacă acest fapt rezultă din actele normative de organizare şi funcţionare sau, după caz, se justifică în raport cu obiectul lor de activitate, trebuie să solicite în prealabil organului de poliţie competent, potrivit Legii, eliberarea certificatului de deţinător pentru arme şi muniţii neletale, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 30.

  1. (2) În vederea obţinerii certificatului prevăzut la alin. (1), persoana juridică interesată trebuie să depună la organul de poliţie în a cărui rază de competenţă teritorială se află sediul o notificare referitoare la intenţia de procurare a armelor şi muniţiilor neletale supuse notificării, însoţită de documentele prevăzute la art. 95 alin. (2) sau, după caz, la art. 96 alin. (2) lit. a) - d) şi f).

  2. (3) Pe baza documentelor prevăzute la alin. (2), precum şi a verificării îndeplinirii condiţiilor de păstrare şi asigurare a securităţii armelor şi a muniţiilor, organul de poliţie competent eliberează solicitantului, în termen de 30 de zile, dovada notificării, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 31, pentru un număr de arme şi muniţii care se justifică în raport cu scopul deţinerii sau, după caz, al folosirii acestora.

  3. (4) În cazul în care, în urma verificărilor efectuate de organul de poliţie competent, se constată că nu sunt întrunite condiţiile pentru deţinerea tuturor sau a unei părţi din numărul total de arme şi muniţii pentru care se solicită eliberarea certificatului de deţinător, acesta informează în scris solicitantul asupra motivelor pentru care nu se eliberează dovada notificării sau, după caz, aceasta se acordă pentru un număr mai mic de arme şi muniţii decât cel solicitat.

  Art. 104 - (1) Persoana juridică titulară a dovezii de notificare poate procura cantitatea de arme şi muniţii înscrisă în acest document de la armurierii şi intermediarii autorizaţi în acest sens şi este obligată ca, prin reprezentantul său, să se prezinte la organul de poliţie competent, cu armele, precum şi cu documentul de provenienţă pentru fiecare armă şi, după caz, a muniţiilor aferente, în termen de 5 zile de la procurare, în vederea eliberării certificatului de deţinător.

  1. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul în care numărul armelor procurate este mai mare de 10, persoana juridică are obligaţia să le depoziteze în spaţiile amenajate în acest scop, pe care le deţine, şi să informeze organul de poliţie competent în legătură cu procurarea acestora şi locul de depozitare.

  2. (3) Organul de poliţie sesizat în condiţiile alin. (1) şi (2) eliberează certificatul de deţinător numai după ce, în prealabil, verifică concordanţa dintre numărul, categoria, tipul, caracteristicile şi destinaţia armelor pentru care s-a acordat dovada notificării, precum şi a muniţiilor aferente, cu cele înscrise în documentele care fac dovada procurării şi cu cele existente la solicitant. În situaţia prevăzută la alin. (2), această verificare se efectuează la locul de depozitare a armelor şi muniţiilor.

  Art. 105- În cazul în care persoana juridică înstrăinează una sau mai multe dintre armele şi muniţiile pe care le deţine în baza certificatului de deţinător, este obligată să informeze în termen de 10 zile organul de poliţie competent, care va proceda la radierea acestora din certificat şi va verifica efectuarea menţiunilor corespunzătoare în evidenţele persoanei juridice.

  SECŢIUNEA a 3-a - EvidenJele şi condiJiile de păstrare şi asigurare a securităJii armelor şi muniJiilor deJinute de persoanele juridice

  Art. 106- Persoanele juridice autorizate să deţină sau, după caz, să folosească arme şi muniţii sunt obligate să îşi constituie evidenţele prevăzute la art. 69 alin. (5) din Lege şi să asigure condiţiile de păstrare şi securitate a armelor şi muniţiilor respective.

  Art. 107- (1) Armele şi muniţiile ce fac obiectul dreptului de deţinere sau de folosire se păstrează la sediul sau, după caz, la punctul de lucru, prevăzut în autorizaţia de deţinere sau de folosire ori, după caz, în certificatul de deţinător, în dulapuri sau casete metalice special amenajate, fixate în perete sau în podea, încuiate şi asigurate, astfel încât să nu permită accesul persoanelor neautorizate. Dulapurile trebuie să fie prevăzute cu compartimente diferite asigurate cu sisteme de închidere cu cheie sau cifru, pentru păstrarea muniţiei separat de arme.

  1. (2) În cazul deţinerii unui număr mai mare de 15 arme letale sau neletale supuse autorizării, deţinătorul are obligaţia de a asigura o încăpere special amenajată pentru depozitare, cu sistem de supraveghere video şi mijloace de alarmare, avizate în baza unui proiect de securitate de către structura de specialitate din cadrul organului de poliţie competent, conectate la dispecerate de alarmare şi intervenţie ale unor societăţi specializate de pază sau ale poliţiei.

  2. (3) Spaţiile destinate păstrării unei cantităţi de muniţii mai mari de 15.000 de cartuşe pot fi amplasate, cu avizul inspectoratului teritorial de muncă, numai în afara imobilelor cu destinaţie de locuinţă, spaţii comerciale sau spaţii productive.

  Art. 108- (1) Persoana juridică autorizată să deţină sau să folosească arme şi muniţii este obligată să ţină evidenţa acestor arme şi muniţii, precum şi a personalului care se dotează cu arme şi muniţii, într-un registru cu evidenţe separate, numerotat şi înregistrat la organul de poliţie competent.

  1. (2) Persoana juridică prevăzută la alin. (1) are obligaţia ca, în termen de 15 zile de la data înfiinţării sau, după caz, a includerii în obiectul de activitate a activităţilor care justifică deţinerea ori folosirea armelor şi muniţiilor, însă nu mai târziu de data procurării armelor şi muniţiilor, să prezinte la organul de poliţie în a cărui rază de competenţă teritorială se află sediul sau punctul de lucru, registrul cu evidenţa armelor şi muniţiilor, precum şi evidenţa personalului dotat cu arme şi muniţii, în vederea înregistrării şi luării în evidenţă, în condiţiile legii.

  2. (3) La împlinirea termenelor prevăzute la art. 69 alin. (6) din Lege sau, după caz, în termen de 5 zile de la data dizolvării persoanei juridice în condiţiile legii, registrele prevăzute la alin. (1) se depun spre arhivare la organul de poliţie competent.

  SECŢIUNEA a 4-a - CondiJii privind dotarea personalului cu arme şi muniJii

  Art. 109 - (1) Pot fi dotate cu arme şi muniţii letale sau, după caz, neletale numai persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 70 alin. (1), după caz la art. 71 alin. (1) din Lege, după obţinerea avizului prealabil acordat, pentru fiecare persoană, de organul de poliţie competent, precum şi după avizarea de către acesta a instructajului care urmează să fie desfăşurat de angajator cu privire la scopul pentru care persoanele în cauză sunt dotate cu arme şi la condiţiile în care trebuie purtată şi folosită arma.

  1. (2) În vederea obţinerii avizului prelabil prevăzut la alin. (1), persoana juridică trebuie să se adreseze cu o cerere structurii arme, explozivi şi substanţe periculoase din cadrul inspectoratelor de poliţie judeţene sau Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, însoţită de copiile contractelor de muncă ale persoanelor angajate care urmează să fie dotate cu arme şi muniţii, precum şi de instructajul prevăzut la art. 70 alin. (1) lit. d) din Lege.

  2. (3) Pe baza cererii prevăzute la alin. (2), precum şi a documentelor prezentate de persoana juridică solicitantă, organul de poliţie competent verifică îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 70 alin. (1) sau la art. 71 alin. (1) din Lege, după caz şi, dacă se impune, dispune efectuarea altor verificări necesare soluţionării cererii.

  3. (4) Conţinutul instructajului prevăzut la alin. (1) trebuie să cuprindă teme referitoare la condiţiile de port, folosire şi păstrare a armelor letale sau neletale aflate în dotare, datele tehnico-balistice ale acestora, modalităţi de intervenţie în diferite situaţii apărute pe timpul desfăşurării atribuţiilor de serviciu, uzul de armă, precum şi şedinţe de tragere cu armamentul din dotare în poligoane autorizate.

  4. (5) În cazul în care, în urma efectuării verificărilor prevăzute la alin. (3), se constată că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege, organul de poliţie competent acordă avizele prevăzute la alin. (1).

  5. (6) Pentru persoanele care urmează să fie dotate cu arme de serviciu angajatorul trebuie să prezinte, în vederea avizării, dovada efectuării cursului de instruire prevăzut la art.125 alin.(1), iar pentru persoanele care au atribuţii de pază în cadrul societăţilor şi atestatul pentru ocupaţia agent de securitate.

  6. (7) Se exceptează de la obligativitatea prezentării documentelor prevăzute la (1)-(6) persoanele care sunt titulare ale dreptului de deţinere sau de port şi folosire a armelor şi muniţiilor, în condiţiile legii.

   Art. 110 - Prevederile art. 109 se aplică în mod corespunzător şi următoarelor categorii de personal angajat de persoana juridică autorizată:

   1. a) personalul desemnat cu administrarea, întreţinerea şi supravegherea poligoanelor de tragere aparţinând persoanelor juridice respective;

   2. b) personalul cu atribuţii de gestionare, administrare şi întreţinere a armelor deţinute de persoana juridică respectivă.

  SECŢIUNEA a 5-a - Procedura autorizării poligoanelor de tragere

  Art. 111- (1) Persoanele care doresc să construiască sau să amenajeze poligoane de tragere, pot solicita în prealabil avizul structurii specializate din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.

  (2) În vederea obţinerii avizului prevăzut la alin. (1), persoanele interesate trebuie să depună la organul de poliţie competent o cerere însoţită de următoarele documente:

  1. a) schiţa imobilului sau a spaţiului unde urmează să se construiască sau să se amenajeze poligonul de tragere;

  2. b) memoriu tehnic în care vor fi prezentate în detaliu amenajările conform normelor tehnice de siguranţă stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne conform art. 86 alin. (5) din Lege, precum şi caracteristicile tehnice ale materialelor de construcţie ce vor fi utilizate.

   Art. 112- (1) Cererea prevăzută la art. 111 alin. (2) se soluţionează de către organul de poliţie competent, în termen de maximum 30 de zile de la data depunerii.

   1. (2) În termenul prevăzut la alin (1), structurile de poliţie competente verifică îndeplinirea condiţiilor stabilite în normele tehnice de siguranţă privind construcţia şi amenajarea poligoanelor de tragere, atât pe baza documentelor depuse de solicitant la dosar, cât şi prin verificare la faţa locului.

   2. (3) În cazul în care, în cadrul verificărilor de specialitate, organul de poliţie competent constată că sunt necesare, conform prevederilor legale, documente sau informaţii suplimentare în vederea îndeplinirii condiţiilor prevăzute de normele tehnice de siguranţă privind construcţia şi amenajarea poligoanelor de tragere, le pot solicita persoanei în cauză, prezentând motivele care au impus acest demers.

   3. (4) Termenul prevăzut la alin (1), se suspendă în situaţiile prevăzute la alin. (3), de la data la care i s-a solicitat persoanei în cauză prezentarea documentelor ori informaţiilor suplimentare până la data la care aceasta dă curs solicitării.

   Art. 113- (1) În cazul în care, din analiza documentelor prevăzute la art. 111 alin. (2), precum şi a celorlalte verificări de specialitate efectuate de organele de poliţie, se constată că sunt îndeplinite toate condiţiile prevăzute de normele tehnice de siguranţă privind construcţia şi amenajarea poligoanelor de tragere, organul de poliţie competent eliberează avizul de principiu pentru construirea sau amenajarea poligonului de tragere, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 32, iar în caz contrar comunică în scris solicitantului motivele pentru care cererea a fost respinsă.

   (2) Refuzul persoanei de a prezenta documentele sau informaţiile prevăzute la art. 112 alin. (3) constituie motiv de respingere a cererii de avizare.

   Art. 114- Avizul de principiu prevăzut la art. 113 alin (1) nu exonerează titularul de obligaţia de a obţine, înainte de începerea construirii sau amenajării poligonului de tragere, a altor autorizaţii sau avize prevăzute în legi speciale.

   Art. 115- (1) În vederea autorizării poligoanelor de tragere, persoanele interesate trebuie să solicite în prealabil structurii specializate din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, eliberarea cerificatului de conformitate privind îndeplinirea normelor tehnice de siguranţă pentru construcţia şi amenajarea poligoanelor de tragere.

   1. (2) Pentru obţinerea certificatului prevăzut la alin. (1), solicitantul trebuie să depună la organul de poliţie competent o cerere însoţită de următoarele documente:

    1. a) dovada deţinerii legale a imobilului unde este situat poligonul de tragere, precum şi documentele care atestă faptul că acesta a fost construit în condiţiile legii, în original şi în copie; documentul original se restituie pe loc, după confruntarea copiei cu acesta.

    2. b) schiţa imobilului sau a spaţiului unde este amplasat poligonul de tragere;

    3. c) proiectul în detaliu al poligonului de tragere în care vor fi prezentate amenajările stabilite în normele tehnice de siguranţă privind construcţia şi amenajarea poligoanelor de tragere, precum şi caracteristicile tehnice ale materialelor de construcţie ce vor fi utilizate;

    4. d) procesul verbal de recepţie la terminarea lucrării de construcţie;

    5. e) dovada achitării taxei prevăzute de lege pentru prestarea serviciului solicitat.

   2. (3) Documentele prevăzute la alin. (2) lit. b) şi c), nu sunt necesare în cazul persoanelor care au obţinut avizul de principiu prevăzut la art. 113 alin (1).

   Art. 116- (1) Cererea formulată în vederea obţinerii cerificatului de conformitate privind îndeplinirea normelor tehnice de siguranţă pentru construcţia şi amenajarea poligoanelor de tragere se soluţionează de către organul de poliţie competent, în termen de maximum 30 de zile de la data depunerii.

   1. (2) În termenul prevăzut la alin (1), organele de poliţie competente verifică îndeplinirea condiţiilor stabilite în normele tehnice de siguranţă privind construcţia şi amenajarea poligoanelor de tragere sau, după caz, îndeplinirea condiţiilor care au stat la baza acordării avizului de principiu prevăzut la art. 113 alin (1), atât pe baza documentelor depuse de solicitant la dosar, cât şi prin verificări la faţa locului.

   2. (3) În cazul în care în cadrul verificărilor de specialitate organele de poliţie competente constată că sunt necesare conform prevederilor legale documente suplimentare ori modificări de natură tehnică sau structurală, în vederea verificării îndeplinirii condiţiilor prevăzute de normele tehnice de siguranţă privind construcţia şi amenajarea poligoanelor de tragere, le pot solicita persoanei în cauză, prezentând motivele care au impus acest demers.

   3. (4) Termenul prevăzut la alin (1), se suspendă în situaţiile prevăzute la alin. (3), de la data la care i s-a solicitat persoanei în cauză prezentarea unor documente ori efectuarea modificărilor prevăzute la alin (3) până la data la care aceasta dă curs solicitării.

   Art. 117 - (1) În cazul în care, din analiza documentelor prevăzute la art. 115 alin. (2), precum şi a celorlalte verificări de specialitate efectuate de organele de poliţie, se constată că sunt îndeplinite toate condiţiile prevăzute de normele tehnice de siguranţă privind construcţia şi amenajarea poligoanelor de tragere, organul de poliţie competent eliberează cerificatul de conformitate privind îndeplinirea normelor tehnice de siguranţă, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 33, iar în caz contrar comunică în scris solicitantului motivele pentru care cererea a fost respinsă.

   (2) Refuzul al persoanei de a prezenta documentele sau de a efectua modificările prevăzute la art. 116 alin (3) constituie motiv de respingere a cererii de certificare.

   Art. 118- (1) Pentru autorizarea funcţionării poligoanelor de tragere, persoana interesată trebuie să depună la organul de poliţie competent o cerere însoţită de următoarele documente:

   1. a) actul constitutiv al persoanei juridice sau fizice autorizate şi, după caz, certificatul de înmatriculare în registrul comerţului, în original şi în copie;

   2. b) dovada deţinerii legale a imobilului unde este situat poligonul de tragere, în original şi în copie;

   3. c) cerificatul de conformitate privind îndeplinirea normelor tehnice de siguranţă;

   4. d) copii ale actelor de identitate, ale contractelor de muncă şi ale certificatelor de calificare profesională sau ale altor documente având aceeaşi valoare juridică, pentru personalul desemnat să administreze, să întreţină şi să supravegheze poligoanele de tragere, pentru personalul desemnat să supravegheze activităţile care se desfăşoară în incinta acestor poligoane, respectiv pentru instructori în poligoanele de tragere;

   5. e) dovada asigurării poligonului de tragere cu punct de prim ajutor, precum şi copii ale contractelor de muncă şi ale certificatelor de calificare profesională sau ale altor documente având aceeaşi valoare juridică,

    pentru personalul specializat în acordarea primului ajutor şi asistenţei medicale de urgenţă în cazul eventualelor accidente specifice;

   6. f) dovada existenţei în cadrul poligonului de tragere a echipamentelor individuale de protecţie în timpul tragerii;

   7. g) regulamentul de organizare şi funcţionare a poligonului de tragere, semnat de administratorul poligonului;

   8. h) dovada achitării taxelor prevăzute de lege pentru autorizare;

   9. i) împuternicire de reprezentare cu privire la persoana care depune documentele şi solicită autorizaţia, cu excepţia situaţiei în care acestea sunt depuse de conducătorul persoanei juridice.

   1. (2) Documentele originale prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) se restituie pe loc, după confruntarea copiilor cu acestea.

   2. (3) Pe baza documentelor prezentate la alin. (1), precum şi a verificărilor efectuate la poligonul de tragere, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 86 alin. (2) din Lege, organul de poliţie competent avizează regulamentul de organizare şi funcţionare a poligonului de tragere, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 119 şi eliberează autorizaţia de funcţionare a poligonului de tragere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 34.

   Art. 119- (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare a poligonului de tragere trebuie să cuprindă următoarele menţiuni:

   1. a) datele de identificare a persoanei juridice care deţine poligonul;

   2. b) denumirea şi adresa poligonului;

   3. c) destinaţia poligonului, în scopul pentru care a fost autorizat, în conformitate cu art. 86 alin. (1) lit. a) -

  3. c) din Lege;

  4. d) categoriile de arme şi muniţii permise în poligon;

  5. e) condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească persoanele fizice pentru a li se permite accesul în poligonul de tragere, precum şi alte condiţii suplimentare, impuse de administratorul poligonului;

  6. f) obligativitatea folosirii echipamentelor individuale de protecţie şi reguli privind modul de utilizare a acestora;

  7. g) interdicţii privind introducerea în incinta poligonului de tragere a armelor şi muniţiilor care nu sunt permise sau fără înştiinţarea personalului administrativ, introducerea şi consumul de băuturi alcoolice, droguri sau medicamente ale căror efecte sunt de natură să afecteze securitatea tragerii, accesul în poligon al persoanelor aflate sub efectul acestor substanţe sau în stare avansată de oboseală ori care suferă de o afecţiune temporară ce poate genera o stare de pericol în condiţiile folosirii armelor şi muniţiilor;

  8. h) normele de conduită în incinta poligonului de tragere pe perioada efectuării tragerii;

  9. i) alte condiţii sau menţiuni suplimentare considerate necesare de către administrator, pentru asigurarea securităţii tragerii.

  1. (2) Regulamentul de organizare şi funcţionare a poligonului de tragere se afişează la intrarea în poligonul de tragere, precum şi în incinta acestuia, în locuri vizibile, iar personalul administrativ are obligaţia de a îndruma persoanele care intră în incinta poligonului să consulte conţinutul acestuia.

   Art. 120- (1) La intrarea în poligonul de tragere, persoanele care urmează să efectueze activităţi de tragere trebuie să semneze în registrul de evidenţă prevăzut la art. 121, pentru a certifica faptul că au luat cunoştinţă de conţinutul regulamentului de organizare şi funcţionare a poligonului de tragere şi se obligă să respecte prevederile acestuia.

   1. (2) Persoanele care urmează să efectueze activităţi de tragere cu alte tipuri de arme decât cele pentru care sunt autorizate sau pe care le au în dotare, trebuie să urmeze un curs de siguranţă în utilizare, efectuat de personalul de specialitate din cadrul poligonului, respectiv de instructorii în poligonul de tragere.

   2. (3) Prin excepţie de la prevederile alin (2), cursul de siguranţă nu este necesar în cazul persoanelor care au urmat acest curs şi fac dovada prin prezentarea unui certificat eliberat de un poligon autorizat sau de o persoană fizică sau juridică autorizată să organizeze cursuri de instruire teoretică şi practică în domeniul armelor şi muniţiilor

  Art. 121- (1) Persoana care deţine un poligon de tragere autorizat în condiţiile legii are obligaţia să ţină evidenţa armelor şi muniţiei folosite într-un registru numerotat şi înregistrat la organul de poliţie, care

  va cuprinde: numărul curent, data şi intervalul de timp în care s-a efectuat tragerea, numele, prenumele, seria şi numărul actului de identitate aparţinând persoanei fizice sau, după caz, denumirea şi adresa persoanei juridice care a organizat şi a executat tragerea, marca, modelul şi seria armei folosite la tragere, cantitatea de muniţie folosită şi calibrul, numele şi prenumele instructorului în poligonul de tragere, rubrici destinate semnării de către persoanele menţionate anterior pentru a certifica faptul că au luat cunoştinţă de conţinutul regulamentului de organizare şi funcţionare a poligonului de tragere şi se obligă să respecte prevederile acestuia, alte observaţii.

  1. (2) Registrul prevăzut la alin. (1) se ţine de către administratorul poligonului de tragere care este obligat să-l pună la dispoziţie organului de poliţie competent ori de câte ori i se solicită aceasta.

  2. (3) Administratorul poligonului are obligaţia să informeze Inspectoratul General al Poliţiei Române în termen de 10 zile de la data la care au încetat relaţiile de muncă cu persoanele angajate în calitate de instructor în poligonul de tragere.

  Art. 122- (1) Persoana care deţine un poligon de tragere autorizat în condiţiile legii are obligaţia să asigure toate măsurile necesare pentru desfăşurarea activităţilor de tragere în deplină siguranţă.

  1. (2) În cazul producerii unui incident ce a avut ca urmare vătămarea corporală sau moartea unor persoane ori pagube materiale terţilor, organul de poliţie competent dispune suspendarea autorizaţiei de funcţionare a poligonului până la finalizarea cercetărilor.

  2. (3) În situaţia în care, în urma cercetărilor se constată că incidentul s-a produs din culpa personalului poligonului, organul de poliţie competent dispune suspendarea autorizaţiei de funcţionare pentru o perioadă de 6 luni, termen care se calculează de la data dispunerii măsurii prevăzute la alin (2).

  3. (4) În situaţia în care, în urma cercetărilor se constată că incidentul s-a produs din cauza unor deficienţe de natură tehnică sau constructivă, se dispune măsura suspendării autorizaţiei de funcţionare până la data la care se face dovada remedierii acestora.

  SECŢIUNEA a 6-a - Procedura de viză a autorizaJiilor de deJinere sau de folosire a armelor letale şi a armelor neletale, respectiv a muniJiilor corespunzătoare, precum şi a autorizaJiilor de funcJionare a poligoanelor de tragere precum şi a certificatelor de deJinător pentru arme neletale supuse notificării

  Art. 123- (1) Autorizaţiile de deţinere sau de folosire a armelor letale ori a armelor neletale supuse autorizării, respectiv a muniţiilor corespunzătoare, precum şi de funcţionare a poligoanelor de tragere, respectiv certificatele de deţinător pentru arme neletale supuse notificării, au o valabilitate iniţială de 2 ani şi se vizează la fiecare 2 ani.

  1. (2) Persoanele juridice care sunt autorizate să deţină sau să folosească arme şi muniţii ori care deţin poligoane de tragere autorizate au obligaţia de a se prezenta la viză, până la expirarea termenului stabilit la alin. (1), la organul de poliţie competent.

  2. (3) Pentru aplicarea vizei, persoana juridică trebuie să prezinte organului de poliţie competent o cerere de aplicare a acesteia, precum şi următoarele documente, în original şi în copie: autorizaţia de deţinere sau de folosire a armelor şi muniţiilor letale sau neletale supuse autorizării ori de funcţionare a poligonului de tragere, respectiv certificatul de deţinător pentru arme neletale supuse notificării, planul de pază sau, după caz, contractul de prestări de servicii.

  Art. 124- După primirea documentelor prevăzute la art. 123 alin. (3), organul de poliţie competent efectuează în termen de 15 zile verificări la punctele de lucru ale persoanei juridice unde se deţin armele şi muniţiile, respectiv la poligoanele de tragere, şi, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege care au stat la baza autorizării, se aplică viza pe autorizaţie, respectiv pe certificatul de deţinător.

  SECŢIUNEA a 7-a - Autorizarea organizării şi desfăşurării cursurilor de instruire teoretică şi practică în domeniul armelor şi muniJiilor precum şi a cursurilor de calificare

  pentru instructor în poligonul de tragere

  Art. 125 - (1) Persoanele juridice pot fi autorizate de structura de specialitate din cadrul inspectoratelor de poliţie judeţene sau Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti în a cărei rază teritorială îşi

  au sediul să organizeze cursul de instruire teoretică şi practică în domeniul armelor şi muniţiilor pentru cunoaşterea legislaţiei şi a modului de folosire a armelor şi muniţiilor prevăzute de Lege, conform unei metodologii elaborate de Inspectoratul General al Poliţiei Române.

  1. (2) Cursul prevăzut la alin. (1) este destinat pentru pregătirea teoretică şi practică a persoanelor fizice care doresc să deţină sau să poarte şi să folosească arme şi muniţii letale, în condiţiile legii, precum şi a persoanelor care urmează să fie dotate cu arme pentru exercitarea atribuţiilor de serviciu sau, după caz, să desfăşoare activităţi ce implică accesul la arme şi muniţii în cadrul persoanelor juridice autorizate să deţină ori să folosească arme şi muniţii sau, după caz, să desfăşoare operaţiuni cu arme şi muniţii.

  2. (3) În vederea autorizării, persoanele juridice trebuie să prezinte organului de poliţie competent o cerere însoţită de următoarele documente:

   1. a) certificatul de înregistrare la registrul comerţului şi actul constitutiv din care să rezulte că are înscrise în obiectul de activitate, conform Clasificării activităţilor din economia naţională, activităţile de instruire în domeniul armelor şi muniţiilor, în original şi în copie;

   2. b) dovada deţinerii de spaţii adecvate activităţii de instruire în domeniul armelor şi muniţiilor şi a bazei tehnico-materiale necesare, în original şi în copie;

   3. c) atestatele instructorilor de specialitate, în original şi în copie;

   4. d) copia autorizaţiei de funcţionare a poligonului de tragere, în cazul în care persoana juridică deţine un asemenea poligon, sau a contractului de închiriere ori de prestări de servicii încheiat cu o persoană juridică ce deţine poligon de tragere;

  3. (4) Documentele originale prevăzute la alin. (3) lit. a)-c) se restituie pe loc, după confruntarea copiilor cu acestea.

  4. (5) Dacă persoana juridică îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege, organul de poliţie competent eliberează autorizaţia pentru organizarea şi desfăşurarea cursului de instruire teoretică şi practică în domeniul armelor şi muniţiilor, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 35.

  Art. 126 - După obţinerea autorizaţiei prevăzute la art. 125 alin. (5), persoana juridică organizează şi desfăşoară cursul de instruire teoretică şi practică în domeniul armelor şi muniţiilor conform tematicii- cadru stabilite de Inspectoratul General al Poliţiei Române.

  Art. 127 - Temele pentru cursurile prevăzute la art. 125 alin. (1) se cuprind în programa de pregătire întocmită conform tematicii-cadru prevăzută la art. 126.

  Art. 128 - (1) Persoanele juridice care doresc să organizeze programe de formare profesională pentru calificarea „instructor în poligonul de tragere", prevăzute la art. 31 alin. (1), trebuie să se autorizeze ca furnizori de formare profesională conform Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

  1. (2) În vederea autorizării, persoanele juridice trebuie să obţină avizul prealabil al structurii de specialitate din cadrul inspectoratelor de poliţie judeţene sau Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti în a cărei rază teritorială îşi au sediul.

  2. (3) Avizul prealabil prevăzut la alin.(2), al cărui model este prevăzut în anexa nr. 36, se acordă în situaţia în care pesoana juridică face dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 125, alin. (3), lit. b) şi c).

  3. (4) Furnizorul de formare profesională care solicită organizarea de programe de formare profesională prevăzute la alin. (1) este obligat să elaboreze standardul ocupaţional.

  4. (5) Standardul ocupaţional se supune spre validare comitetului sectorial şi spre aprobare Autorităţii Naţionale pentru Calificări.

  Art. 129 - (1) Organul de poliţie competent verifică, cel puţin din doi în doi ani, îndeplinirea tuturor condiţiilor avute în vedere la autorizarea desfăşurării cursului prevăzut la art. 125 alin. (1).

  (2) În cazul în care, în urma verificării prevăzute la alin. (1), se constată că nu sunt respectate condiţiile prevăzute la art. 125 - 127, referitoare la conţinutul programei de pregătire, sau susţinerea cursurilor nu este realizată de instructori de specialitate, organul de poliţie competent dispune anularea autorizaţiei.

  Art. 130 - (1) Persoanele fizice şi juridice autorizate, stabilite într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European, care doresc să organizeze şi să desfăşare cursuri de instruire teoretică şi practică în domeniul armelor şi muniţiilor pe teritoriul României în regim transfrontalier,

  ocazional sau pe o durată determinată, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010, cu modificările ulterioare, trebuie să notifice această intenţie la Inspectoratul General al Poliţiei Române cu cel puţin 15 zile lucrătoare anterior începerii activităţii. Normele trebuie să cuprindă următoarele informaţii:

  1. a) statul membru de origine;

  2. b) datele de identificare şi fotocopia autorizaţiei emisă de statul membru;

  3. c) locul în care va presta activitatea;

  4. d) tipul cursului şi, respectiv, programa de pregătire întocmită conform tematicii-cadru prevăzută la art. 126;

  5. e) informaţii privind poligonul de tragere pe care îl deţine/ închiriază/ utilizează pe teritoriul României;

  6. f) lista instructorilor de specialitate şi fotocopii ale actelor doveditoare a calificării acestora emise de autorităţile competente din statul membru.

  (2) Documentele emise de autorităţile competente din alte state membre se depun, în fotocopie, de către prestator, care atestă conformitatea acestora cu originalul, însoţite de o traducere autorizată neoficială în limba română.

  SECŢIUNEA a 8-a - Retragerea sau anularea autorizaJiilor persoanelor juridice pentru deJinerea sau folosirea armelor şi muniJiilor, respectiv pentru funcJionarea poligoanelor de tragere, precum şi a

  certificatelor de deJinător al armelor şi muniJiilor neletale

  Art. 131 - (1) Retragerea sau, după caz, anularea autorizaţiilor care se acordă persoanelor juridice, pentru a deţine sau a folosi arme şi muniţii, respectiv pentru funcţionarea poligoanelor de tragere, precum şi certificatele de deţinător al armelor şi muniţiilor neletale se retrag sau, după caz, se anulează, în situaţiile prevăzute la art. 77 din Lege.

  (2) Retragerea sau, după caz, anularea autorizaţiilor, respectiv a certificatelor prevăzute la alin. (1), se face de către organul de poliţie competent printr-o dispoziţie al cărei model este prevăzut în anexa nr. 37, care se comunică persoanei juridice în cauză.

  CAPITOLUL IV

  Regimul circulaţiei armelor şi muniţiilor

  SECŢIUNEA 1 - Marcarea armelor şi muniJiilor produse în România

  Art. 132 - (1) Marcajele care se aplică pe armele complet asamblate, prevăzute la art. 90 alin (1) din Lege, sunt constituite dintr-o înşiruire de două grupe alfanumerice, după cum urmează:

  1. a) prima grupă, reprezintând codul unic de identificare, este constituită din 3 litere majuscule, primele două fiind în toate cazurile RO, iar următoarea fiind una din literele din denumirea producătorului;

  2. b) a doua grupă este constituită din cel puţin 3 cifre, dintre care primele două indică ultimele două cifre ale anului în care este produsă arma, iar următoarele indică numărul de ordine al armei.

  1. (2) Marcajele prevăzute la alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi pe componentele esenţiale ale armelor, în situaţia în care acestea sunt fabricate cu destinaţia piese de rezervă.

   Art. 133 - (1) Marcajele care se aplică pe pachete de muniţii sunt constituite dintr-o înşiruire de trei grupe alfanumerice, după cum urmează:

   1. a) prima grupă, reprezintând codul unic de identificare, este constituită din două litere majuscule, prima fiind întotdeauna R iar următoarea fiind una din literele din denumirea producătorului;

   2. b) a doua grupă este constituită din cel puţin două cifre care reprezintă numărul de identificare a lotului;

   3. c) a treia grupă este constituită, după caz, din litera G, pentru muniţia letală cu glonţ, litera A, pentru muniţia letală cu alice sau litera N, pentru muniţia neletală, urmată cel puţin de un număr care reprezintă calibrul exprimat în milimetri.

  1. (2) Marcajul aplicat pe fiecare cartuş trebuie să cuprindă elementele prevăzute la alin. (1) lit. a) şi c).

  2. (3) Pentru individualizarea grupelor din care sunt constituite marcajele prevăzute la alin. (1) şi (2), acestea trebuie să fie separate prin spaţii suficient de vizibile.

  3. (4) Prevederile alin. (1)-(3) nu se aplică în cazul muniţiilor produse în scopul utilizării exclusive în incinta poligoanelor de tragere aparţinând producătorilor.

  Art. 134 - (1) Pentru obţinerea codului unic de identificare prevăzut la art. 132 alin. (1) lit. a) sau, după caz, la art. 133 alin (1) lit. a), producătorul trebuie să se adreseze printr-o cerere Inspectoratului General al Poliţiei Române şi să facă dovada că unitatea de producţie este autorizată în condiţiile Legii.

  1. (2) Procedura de atribuire a codurilor unice de identificare se reglementează prin ordin al ministrului afacerilor interne.

   Art. 135- Fiecare armă ca produs finit trebuie să aibă, la ieşirea din magazia de produse finite, un certificat de garanţie din partea producătorului cu privire la îndeplinirea condiţiilor de siguranţă în utilizare.

   SECŢIUNEA a 2-a - Procedura efectuării tragerii experimentale

   Art. 136 - (1) Sunt supuse tragerii experimentale armele letale cu ţeavă ghintuită, precum şi ţevile de rezervă ale acestora.

   1. (2) Deţinătorul armei letale are obligaţia să prezinte pentru tragere experimentală, la solicitarea organului de poliţie competent, arma sau/şi ţeava deţinută, în următoarele situaţii:

    1. a) cu ocazia eliberării permisului de armă, în cazul persoanelor fizice, ori a autorizaţiei de deţinere sau de folosire, în cazul persoanelor juridice ori, după caz, a înscrierii armei sau a ţevii în document;

    2. b) ori de câte ori arma a suferit modificări sau reparaţii autorizate la mecanismul de dare a focului ori a fost schimbată ţeava;

    3. c) în cazuri temeinic justificate, stabilite de către organul de poliţie competent.

   2. (3) La solicitarea titularului dreptului de deţinere sau, după caz, de port sau/şi de folosire a armei, tragerea experimentală se poate efectua în prezenţa sau, după caz, de către acesta ori un reprezentant al acestuia.

   3. (4) În cazul armelor de colecţie care constituie rarităţi sau care au valoare istorică, artistică, ştiinţifică sau documentară, numărul de cartuşe care urmează să fie trase, precum şi condiţiile în care se va efectua tragerea se pot stabili de comun acord cu titularul dreptului de deţinere, atunci când există suspiciuni că, prin tragerea experimentală, poate fi afectată funcţionalitatea sau integritatea armei.

   4. (5) După efectuarea tragerii experimentale, organul de poliţie competent eliberează în acest sens titularului o dovadă ce trebuie să conţină informaţii privind tipul, marca, seria şi calibrul armei, precum şi data şi locul efectuării tragerii.

   5. (6) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) - (4), tragerea experimentală nu se mai efectuează în următoarele situaţii:

    1. a) în cazul armelor prevăzute la alin. (4), există certitudinea că tragerea experimentală este de natură să afecteze funcţionalitatea sau integritatea armei;

    2. b) cu ocazia vizării permisului de armă tip A, în cazul în care armele sau ţevile înscrise în acesta au fost supuse anterior tragerii experimentale şi nu au fost ulterior folosite ori nu au suferit modificări, dacă organele de poliţie competente apreciază că funcţionalitatea armei nu a fost afectată de perioada de timp ce a trecut de la ultima astfel de tragere.

   SECŢIUNEA a 3-a - Transformarea, dezactivarea, distrugerea şi casarea armelor şi muniJiilor

   Art. 137 - (1) Armele letale sau neletale supuse autorizării pot fi transformate în arme de recuzită sau dezactivate numai de către persoanele juridice prevăzute la art. 99 alin. (2), art. 100 alin. (1) lit. (b) şi alin.

   (2) din Lege.

   (2) Autoritatea naţională compentă pentru a verifica dacă dezactivarea armei de foc s-a desfăşurat în conformitate cu specificaţiile tehnice stabilite în anexa 1 a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/2403 al Comisiei din 15 decembrie 2015 de elaborare a unor orientări comune privind standardele şi

   tehnicile de dezactivare, pentru a garanta că armele de foc dezactivate sunt în mod ireversibil nefuncţionale, denumit în continuare Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2403, şi de a emite certificatul de dezactivare conform modelului prevăzut în anexa III a aceluiaşi act normativ, este Inspectoratul General al Poliţiei Române.

  2. (3) Certificatele de dezactivare prevăzute la alin.(2) vor conţine minim 3 elemente de siguranţă împotriva falsificării şi vor fi tipărite pe hârtie securizată de către Compania Naţională „Imprimeria Naţională" S.A..

  3. (4) Proprietarul unei arme letale sau neletale de autoapărare, care doreşte să o dezactiveze sau să o transforme într-o armă de recuzită în condiţiile alin. (1), trebuie să notifice în prealabil organului de poliţie în a cărui evidenţă se află arma respectivă, care îi eliberează o dovadă în care se înscriu datele de identificare a acesteia, precum şi faptul că aceasta urmează a fi dezactivată sau, după caz, transformată în armă de recuzită.

   Art. 138 - (1) După efectuarea operaţiunii de transformare sau, după caz, de dezactivare a armei armurierul procedează după cum urmează:

   1. a) în cazul armelor dezactivate:

    1. i. aplică pe carcasa armei marcajul complet de dezactivare, mai puţin simbolul entităţii care a certificat dezactivarea, conform Anexei II a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/2403, iar pe celelalte componente esenţiale ale acesteia marcajul de dezactivare şi codul internaţional oficial al României (RO);

    2. ii. completează pe verso-ul dovezii eliberate de structura de poliţie datele cu privire la arma dezactivată, procedeul aplicat şi operaţiunea efectuată conform tipului armei aşa cum sunt specificate în tabelele I,II şi III ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/2403.

   2. b) în cazul armelor transformate în arme de recuzită:

    1. i. aplică pe carcasa armei marcajul format din litera R, urmate de trei cifre care reprezintă codul unic de identificare al armurierului.

    2. ii. completează pe verso-ul dovezii eliberate de structura de poliţie datele cu privire la arma transformată: numărul de înregistrare, tipul operaţiunii şi data efectuării acesteia, denumirea, adresa şi seria autorizaţiei armurierului care a efectuat operaţiunea, datele de identificare ale armei precum şi marcajul aplicat.

  1. (2) Certificatul de dezactivare, în forma prevăzută în Anexa III a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/2403, va fi eliberat exclusiv de structurile arme, explozivi şi substanţe periculoase din cadrul Poliţiei Române după verificarea modului în care s-a realizat operaţiunea de dezactivare.

  2. (3) După verificarea modului de efectuare a dezactivării, structura arme, explozivi şi substanţe periculoase, în cazul în care operaţiunea efectuată este conformă, emite un document de avizare în baza căruia armurierul care a efectuat operaţiunea va completa marcajul cu simbolul entităţii care a certificat dezactivarea, iar în caz contrar va comunica motivele care au stat la baza refuzului certificării.

  3. (4) În termen de 5 zile după înscrierea marcajului complet pe armă, titularul dreptului va prezenta arma şi documentul emis de armurier organului de poliţie care a emis dovada prevăzută la art. 137 alin. (4) în vederea eliberării certificatului de dezactivare şi a efectuării menţiunilor corespunzătoare în aplicaţia Registrul Naţional al Armelor.

  4. (5) În cazul în care există ceritudinea că aplicarea marcajului este de natură să afecteze funcţionalitatea sau integritatea armei, armurierul va elibera numai certificatul constatator în acest sens.

  Art. 139 - Armurierii autorizaţi să efectueze operaţiunii de transformare, dezactivare reparare, casare sau după caz inspecţie tehnică a armelor de foc sunt obligaţi să păstreze evidenţa certificatelor de transformare, inspecţie tehnică, dezactivare sau după caz, evidenţa armelor casate, reparate sau transformate în registre numerotate şi înregistrate anual la organul de poliţie competent.

  Art. 140 - (1) Operaţiunile de distrugere sau după caz casare a armelor şi muniţiilor se efectuează de către armurierii autorizaţi numai după notificarea prealabilă a organului de poliţie competent care desemnează în acest sens un reprezentant în comisia de distrugere a bunurilor.

  1. (2) Acordul de efectuare a operaţiunii de distrugere sau după caz de casare, eliberat de organul de poliţie competent, conţine datele de identificare a armei, a titularului dreptului de deţinere, sau, după caz,

   port şi folosire, precum şi operaţiunea ce urmează a fi efectuată, urmând a fi completat pe verso, de către armurierul care a efectuat operaţiunea, cu datele de identificare, data la care a fost efectuată operaţiunea şi numărul de înregistrare a acesteia în evidenţele proprii.

   CAPITOLUL V

   Regimul efectuării operaţiunilor cu arme, piese, componente esenţiale şi muniţii. Evidenţele ţinute

   de armurieri şi intermediari

   SECŢIUNEA 1 - Procedura acordării avizului pentru includerea în obiectul de activitate al societăJilor comerciale a operaJiunilor cu arme, piese şi componente esenJiale ale acestora,

   precum şi muniJii

   Art. 141- (1) Persoanele juridice şi persoanele fizice autorizate care doresc să includă în obiectul de activitate oricare dintre operaţiunile cu arme, piese şi componente esenţiale ale acestora, precum şi muniţii, prevăzute la art. 105 din Lege, trebuie să solicite în prealabil, cu ocazia constituirii sau, după caz, a modificării ori extinderii obiectului de activitate, avizul organului de poliţie competent, sau al Inspectoratul General al Poliţiei Române.

   1. (2) În vederea obţinerii avizului prevăzut la alin. (1), persoanele interesate trebuie să depună la organul de poliţie competent sau la Inspectoratul General al Poliţiei Române o cerere însoţită de următoarele documente:

    1. a) actele de identitate în original şi în copie, precum şi certificatul de cazier fiscal, pentru toate persoanele care au sau urmează să aibă calitatea de asociat sau administrator al societăţii comerciale;

    2. b) pentru persoanele prevăzute la lit. a), care urmează să desfăşoare activităţi ce implică accesul efectiv la arme şi muniţii:

     1. (i) aviz psihologic din care să rezulte că solicitantul este apt să deţină, să poarte şi să folosească arme şi muniţii letale, eliberat cu cel mult 6 luni înaintea depunerii cererii, de un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de teste, atestat în condiţiile legii;

     2. (ii) un certificat medical eliberat de o unitate sanitară, publică sau privată, autorizată pentru examinarea ambulatorie a persoanelor fizice în vederea procurării, deţinerii, portului şi folosirii armelor şi muniţiilor, cu cel mult 6 luni înaintea depunerii cererii, din care să rezulte că solicitantul nu suferă de una dintre afecţiunile care fac imposibilă autorizarea pentru a deţine sau, după caz, a purta şi a folosi arme şi muniţii letale şi este apt să deţină astfel de arme şi muniţii;

     3. (iii) certificatul de absolvire a unui curs de instruire teoretică şi practică în domeniul armelor şi muniţiilor, organizat de o persoană juridică autorizată în acest sens, în original şi în copie;

    3. c) împuternicire de reprezentare din partea societăţii în cauză cu privire la persoana care depune documentele.

   2. (3) Se exceptează de la obligativitatea prezentării documentelor prevăzute la alin. (2) lit. b) persoanele care sunt titulare ale dreptului de deţinere sau de port şi folosire a armelor şi muniţiilor, în condiţiile legii.

   3. (4) Actele de identitate şi certificatul de absolvire a cursului de instruire teoretică şi practică în domeniul armelor şi muniţiilor, care se depun în condiţiile prevăzute la alin. (2), se restituie pe loc, după confruntarea copiilor cu acestea.

   4. (5) În termen de 15 zile de la data depunerii cererii prevăzute la alin. (2), organul de poliţie competent verifică dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. a), şi c) - g), din Lege, şi eliberează, dacă a fost constatată îndeplinirea acestora, avizul de principiu, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 38, în vederea includerii în obiectul de activitate a operaţiunilor solicitate. În cazul în care se constată că nu sunt îndeplinite aceste condiţii, organul de poliţie competent refuză eliberarea avizului şi comunică în scris solicitanţilor motivele care au stat la baza acestei decizii.

   Art. 142 - În baza avizului obţinut în condiţiile art. 141, persoana juridică sau persoana fizică autorizată se constituie în armurier prin parcurgerea procedurilor legale privind înfiinţarea sau, după caz, a celor privind extinderea sau modificarea obiectului de activitate.

   SECŢIUNEA a 2-a - Autorizarea efectuării operaJiunilor cu arme, piese, componente esenJiale şi

   muniJii de către armurieri

   Art. 143 - (1) Persoanele constituite ca armurieri pot desfăşura operaţiuni cu arme, piese şi componente esenţiale ale acestora, precum şi muniţii numai după obţinerea autorizaţiei, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 39, sau, după caz, după completarea corespunzătoare a acesteia, care se efectuează, la cerere, de structura de poliţie în a cărui rază de competenţă teritorială se află sediul sau punctul de lucru unde urmează să se desfăşoare aceste operaţiuni.

   1. (2) Pentru obţinerea autorizaţiei prevăzute la alin. (1) sau, după caz, pentru completarea acesteia, armurierul trebuie să depună o cerere în care se precizează categoria de operaţiuni pe care urmează să le deruleze, însoţită de următoarele documente, în original şi în copie:

    1. a) dovada înmatriculării societăţii în registrul comerţului şi actul constitutiv în care să fie prevăzute, la obiectul de activitate, operaţiunile pe care urmează să le deruleze potrivit cererii;

    2. b) dovada deţinerii legale la sediu sau, după caz, la punctele de lucru declarate conform legii a unei clădiri sau a unui spaţiu distinct, destinat efectuării operaţiunilor din categoria prevăzută în cerere şi, după caz, a unui alt spaţiu destinat exclusiv depozitării armelor, precum şi a unui spaţiu suplimentar destinat exclusiv depozitării muniţiilor, capselor sau pulberilor pentru muniţie; spaţii dotate cu sisteme de asigurare a securităţii acestora, avizate de organul de poliţie competent;

    3. c) avizul inspectoratului teritorial de muncă pentru spaţiile destinate depozitării muniţiilor, capselor şi pulberilor pentru muniţie;

    4. d) în cazul armurierilor care doresc să desfăşoare operaţiuni de reparare, verificare şi efectuare a inspecţiilor tehnice ale armelor, dovada deţinerii legale a instrumentelor destinate reparării precum şi, după caz, dovada deţinerii legale de poligoane, pentru verificarea armelor, autorizate în condiţiile legii;

    5. e) în cazul armurierilor care doresc să desfăşoare activităţi de transport de arme, piese, componente esenţiale şi muniţii dovada deţinerii legale a mijloacelor de transport având această destinaţie, omologate în condiţiile legii;

    6. f) în cazul armurierilor care doresc să desfăşoare activităţi de producere a armelor letale şi neletale, a muniţiilor, precum şi a pieselor şi componentelor pentru acestea, dovada deţinerii legale a spaţiilor;

    7. g) documentele prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. b), pentru personalul angajat care va desfăşura activităţi ce implică accesul efectiv la arme şi muniţii;

    8. h) împuternicire de reprezentare din partea societăţii în cauză cu privire la persoana care depune documentele;

    9. i) dovada achitării taxelor stabilite de lege pentru autorizare.

   2. (3) Se exceptează de la obligativitatea prezentării documentelor prevăzute la alin. (2) lit. g) persoanele care sunt titulare ale dreptului de deţinere sau de port şi folosire a armelor şi muniţiilor, în condiţiile legii.

   3. (4) Documentele originale prevăzute la alin. (2) lit. a)-f), precum şi certificatul de absolvire a cursului de instruire teoretică şi practică în domeniul armelor şi muniţiilor, depus în condiţiile prevăzute la alin. (2) lit. g), se restituie pe loc, după confruntarea copiilor ce acestea.

   4. (5) În cazul în care persoana juridică are mai multe puncte de lucru, situate pe raza teritorială a mai multor judeţe, unde se vor desfăşura operaţiuni cu arme, piese şi componente esenţiale ale acestora, precum şi muniţii, trebuie să solicite câte o autorizaţie pentru fiecare dintre punctele respective, la organele de poliţie competente în a căror rază se află acestea.

   5. (6) Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor alin. (1) - (5), persoanele juridice prevăzute la art. 100 alin. (1) din Lege, pentru categoriile de operaţiuni cu arme, piese şi componente esenţiale ale acestora, precum şi muniţii prevăzute la art. 101 alin. (1) din Lege.

   6. (7) Persoanele juridice care solicită autorizarea pentru efectuarea operaţiunii de producere a armelor, a muniţiilor, precum şi a pieselor şi componentelor pentru acestea vor face dovada achiziţionării şi deţinerii utilajelor ulterior obţinerii autorizaţiei de efectuare a operaţiunii.

   Art. 144 - (1) Structura de poliţie competentă care a primit cererea prevăzută la art. 143 alin. (2) constată dacă sunt îndeplinite condiţiile pentru autorizare pe baza documentelor prezentate, precum şi pe baza verificărilor pe care le efectuează la sediul social sau punctele de lucru, cu privire la spaţiile unde se vor deţine sau, după caz, se vor desfăşura operaţiunile cu arme, piese şi componente esenţiale ale acestora, precum şi muniţii.

   1. (2) Dacă în urma efectuării verificărilor prevăzute la alin. (1) se constată că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege, organul de poliţie în a cărui rază de competenţă teritorială urmează să se desfăşoare operaţiunile eliberează sau, după caz, completează autorizaţia pentru efectuarea operaţiunilor cu arme, piese şi componente esenţiale ale acestora, precum şi muniţii, prin menţionarea categoriei de operaţiuni pentru care s-a constatat îndeplinirea acestor condiţii.

   2. (3) Autorizaţia prevăzută la art. 143 alin. (1) se eliberează pentru fiecare punct de lucru al armurierului şi se menţionează în conţinutul acesteia toate operaţiunile care se efectuează la acel punct.

   3. (4) Termenul de soluţionare a cererii prevăzute la art. 143 alin. (2) este de 30 de zile de la data înregistrării la organul de poliţie competent.

   Art. 145 - (1) Armurierii autorizaţi să efectueze operaţiuni de producere a armelor pot fi autorizaţi, la cerere, să efectueze inspecţia tehnică a armelor sau operaţiuni de transformare, dezactivare ori casare a armelor de foc, iar cei autorizaţi să efectueze operaţiuni de reparare a armelor pot fi autorizaţi, la cerere, să efectueze inspecţia tehnică a armelor.

   1. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), persoanele care au avut atribuţii pe linia întreţinerii şi reparării armelor în cadrul instituţiilor publice cu atribuţii în domeniul apărării, siguranţei naţionale şi ordinii publice, pot face dovada deţinerii cunoştinţelor teoretice şi practice pentru efectuarea inspecţiei tehnice a armelor prin prezentarea unei adeverinţe eliberate de fostul angajator.

   2. (3) În situaţia în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (1), organul de poliţie competent elibereză în termen de 15 zile autorizaţia pentru efectuarea operaţiunilor de inspecţie tehnică a armelor, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 40 sau, după caz, avizul pentru efectuarea operaţiunilor de transformare, dezactivare ori casare a armelor de foc, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 41.

   Art. 146 - (1) În situaţia în care, în urma verificărilor, se constată că arma îndeplineşte condiţiile de siguranţă în utilizare, armurierul autorizat în condiţiile art. 145 eliberează certificatul de inspecţie tehnică, al cărei model este prevăzut în anexa 42, iar în caz contrar comunică în scris solicitantului motivele pentru care cererea a fost respinsă.

   1. (2) Certificatul de inspecţie tehnică trebuie să conţină: numărul de înregistrare, denumirea, adresa şi seria autorizaţiei armurierului care a efectuat inspecţia tehnică, datele de identificare ale armei, data efectuării operaţiunii, precum şi rezultatul inspecţiei tehnice.

   2. (3) Armurierii autorizaţi în condiţiile art. 145 sunt obligaţi să păstreze evidenţa certificatelor de inspecţie tehnică eliberate într-un registru numerotat şi înregistrat la organul de poliţie competent şi să comunice structurii de poliţie competente in termen de 2 zile lucrătoare datele de identificare a posesorilor şi caracteristicile armelor care nu îndeplinesc condiţiile de siguranţă în utilizare.

   SECŢIUNEA a 3-a - Regimul constituirii şi funcJionării armurierilor

   Art. 147 - (1) Armurierii pot primi pentru păstrare sau comercializare arme sau muniţii numai în baza unui act care confirmă dreptul de proprietate al deponentului asupra acestora, a actului de identitate, a permisului de armă sau a autorizaţiei ori a certificatului de deţinător sau, după caz, în baza unei dispoziţii exprese scrise din partea organului de poliţie competent.

   1. (2) Armurierii care primesc arme sau muniţii prin orice modalitate prevăzută de Lege, care exclude intrarea în proprietatea acestora, sunt obligaţi să nu înstrăineze, să nu folosească armele sau muniţiile respective în alte condiţii decât cele stabilite de deponent sau fără acordul acestuia.

   2. (3) Armurierii autorizaţi pentru efectuarea operaţiunilor de comercializare a armelor şi muniţiilor letale pot înstrăina temporar prin închiriere sau comodat armele de vânătoare deţinute în proprietate în condiţiile art. 38 alin. (1) din Lege, evidenţiind operaţiunea în registrul special constituit şi înregistrat la organul de poliţie competent.

   Art. 148 - (1) Armurierii care comercializează arme letale sau neletale supuse autorizării ori notificării către persoanele fizice cu domiciliul, reşedinţa sau locul de rezidenţă în România, prin utilizarea mijloacelor de comunicare la distanţă, sunt obligaţi să obţină avizul organului de poliţie competent înainte de efectuarea fiecărei operaţiuni.

   (2) În vederea obţinerii avizului prevăzut la alin (1), armurierul trebuie să depună o cerere însoţită de următoarele documente:

   1. a) actul de identitate, în copie, al persoanei care solicită procurarea armei;

   2. b) autorizaţia de efectuare a operaţiunilor cu arme şi muniţii, în original şi în copie;

   3. c) autorizaţia de procurare a armei sau dovada notificării, în original şi în copie;

   4. d) după caz, copie a autorizaţiei de efectuare a operaţiunilor cu arme şi muniţii a transportatorului, precum şi contractul de prestări servicii, în original şi în copie;

   5. e) dovada asigurării pazei transportului în condiţiile legii, în original şi în copie.

  2. (3) Documentele originale prevăzute la alin. (1) lit. b)-e) se restituie pe loc, după confruntarea copiilor cu acestea.

  3. (4) În situaţia prevăzută la alin. (1), în termen de 5 zile lucrătoare, organele de poliţie competente verifică, după caz, autenticitatea documentelor prezentate şi, dacă a fost constatată îndeplinirea condiţiilor legale, avizează autorizaţia de procurare a armei sau dovada notificării iar în caz contrar comunică în scris armurierului motivele pentru care cererea a fost respinsă.

  4. (5) În situaţia în care persoana care solicită procurarea armei nu are domiciliul, reşedinţa sau locul de rezidenţă în România, se aplică procedura eliberării permisului de transfer sau a autorizaţiei de export, prevăzute la art. 166 sau art. 181.

  SECŢIUNEA a 4-a - Registrele de evidenJă a operaJiunilor cu arme, piese şi componente esenJiale ale acestora, precum şi muniJii efectuate de armurieri

  Art. 149 - (1) Armurierii care desfăşoară operaţiuni cu arme, piese şi componente esenţiale ale acestora, precum şi muniţii sunt obligaţi să menţioneze în registrele de evidenţă constituite în condiţiile legii toate operaţiunile pe care le desfăşoară.

  1. (2) Înregistrarea operaţiunilor efectuate, în registrele de evidenţă, este permisă numai după prezentarea acestor documente la organele de poliţie competente, în vederea înregistrării şi luării în evidenţă.

  2. (3) Armurierii sunt obligaţi să pună la dispoziţia organelor competente registrele constituite în condiţiile prevăzute la alin. (1) şi (2), ori de câte ori li se solicită aceasta.

  Art. 150 - (1) Evidenţa operaţiunilor de reparare şi verificare a armelor sau a pieselor primite în acest scop, respectiv de efectuare a inspecţiilor tehnice trebuie ţinută la zi în registrul de evidenţă, care trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele rubrici: numărul curent, datele de identificare a persoanei fizice sau juridice care a depus arme pentru reparare, verificare ori pentru efectuarea inspecţiei tehnice, numărul şi seria permisului de armă sau, după caz, ale autorizaţiei de deţinere ori de folosire sau ale certificatului de deţinător al persoanei fizice ori juridice, data depunerii armei, datele de identificare a armei, denumirea reparaţiei efectuate, data restituirii armei, numărul documentului eliberat ca urmare a efectuării operaţiunii de reparare, verificare sau inspecţie tehnică, semnătura de recepţie a armei, observaţii.

  1. (2) Evidenţa armelor produse, asamblate, modificate sau prelucrate de armurier se ţine într-un registru de evidenţă a produselor finite, numerotat şi înregistrat la organele de poliţie competente, în care se vor menţiona: numărul curent şi felul operaţiunii, categoria din care face parte arma conform anexei la Lege, tipul, marca, seria şi calibrul armei, data intrării armei în magazie, numele, prenumele şi funcţia celui care a predat-o şi semnătura acestuia, numele, prenumele şi funcţia celui care a primit arma şi semnătura acestuia.

  2. (3) În cazul operaţiunilor de dezactivare şi distrugere a armelor se vor menţiona numele persoanelor fizice sau juridice de la care provin armele, tipul, marca, seria şi calibrul acestora, precum şi numărul acordului în baza căruia s-a efectuat operaţiunea.

  3. (4) Evidenţa operaţiunilor de producere şi comercializare a muniţiilor trebuie ţinută la zi de către armurierii autorizaţi să le desfăşoare, în registrul de evidenţă care trebuie să cuprindă 3 părţi, astfel:

   1. a) prima parte, denumită "INTRĂRI", va cuprinde: numărul curent, datele de identificare a persoanei juridice de la care au fost procurate capsele şi pulberea, numărul autorizaţiei, cantitatea de pulbere, numărul de capse, numărul facturii, data achiziţionării, numărul şi calibrul cartuşelor confecţionate zilnic;

   2. b) partea a doua, denumită "IEŞIRI", va cuprinde: numărul curent, datele de identificare a persoanei fizice sau juridice care a cumpărat muniţia, numărul şi seria permisului de armă sau, după caz, ale

    autorizaţiei de deţinere a persoanei fizice sau juridice, data cumpărării muniţiei, cantitatea de muniţie, calibrul cartuşului, semnătura cumpărătorului sau a persoanei împuternicite, observaţii;

   3. c) partea a treia, denumită "CONSEMNĂRI - VERIFICĂRI", va cuprinde: numărul curent, data verificării, organul de poliţie care a efectuat verificarea, rezultatul verificării, termenul de remediere, alte observaţii.

  Art. 151 - (1) Evidenţa operaţiunilor de comercializare a armelor, pieselor şi muniţiilor trebuie ţinută zilnic de către armurierii autorizaţi să le desfăşoare, în registre separate, care vor cuprinde în mod obligatoriu următoarele rubrici: numărul curent, operaţiunea, datele de identificare a persoanei fizice sau juridice care depune arma spre vânzare, seria şi numărul permisului de armă, ale certificatului de deţinător sau, după caz, seria şi numărul autorizaţiei de deţinere sau de folosire, respectiv ale altui document legal în baza căruia se deţine arma depusă spre vânzare, categoria din care face parte fiecare armă, conform anexei la Lege, marca, seria şi calibrul armei, datele de identificare a persoanei fizice sau juridice care procură, numărul şi data autorizaţiei de procurare şi organul de poliţie care a eliberat-o, numărul şi data facturii eliberate cu ocazia cumpărării armei şi semnătura cumpărătorului.

  (2) Registrul pentru evidenţa operaţiunilor cu muniţii va cuprinde următoarele rubrici: numărul curent, operaţiunea, denumirea persoanei juridice şi adresa sau, după caz, numele, prenumele, adresa şi actul de identitate ale persoanei fizice care depune muniţia spre vânzare, numărul autorizaţiei de deţinere sau, după caz, seria şi numărul permisului ori ale altui document legal în baza căruia se deţine muniţia depusă spre vânzare, numărul şi calibrul cartuşului, mărimea alicei, denumirea sau, după caz, numele, prenumele, adresa şi actul de identitate ale cumpărătorului, numărul şi data facturii eliberate cu ocazia cumpărării muniţiei şi semnătura cumpărătorului sau a persoanei împuternicite, observaţii.

  Art. 152 - Evidenţa operaţiunilor de import-export, respectiv transfer de arme, piese şi componente esenţiale ale acestora, precum şi muniţii trebuie ţinută în registre constituite în condiţiile prevăzute la art. 149, care vor cuprinde următoarele rubrici: numărul curent, operaţiunea, numărul şi data eliberării autorizaţiei de import-export, a permisului de transfer sau după caz, a acordului prealabil acordat de către organele de poliţie competente, datele de identificare ale armelor, pieselor sau muniţiilor care fac obiectul operaţiunii de import-export ori transfer, denumirea şi adresa partenerului extern de la care importă armele, piesele ori muniţiile sau, după caz, căruia îi sunt destinate, data efectuării operaţiunii.

  Art. 153 - Evidenţa operaţiunilor de transport de arme, piese, componente esenţiale şi muniţii, precum şi a armelor şi muniţiilor transportate trebuie ţinută în registre constituite în condiţiile prevăzute la art. 149, care vor cuprinde următoarele rubrici: număr curent, denumirea şi numărul documentului de însoţire a mărfii, datele de identificare a persoanei fizice sau juridice pentru care se efectuează transportul, cantitatea, categoria din care face parte fiecare armă, conform anexei la Lege, marca, seria şi calibrul armelor, cantitatea şi, după caz, calibrul muniţiei, mijlocul de transport autorizat şi numărul de înmatriculare al acestuia, datele de identificare a conducătorului auto şi/sau a reprezentantului societăţii de transport, care însoţesc marfa, datele de identificare a destinatarului, perioada în care se desfăşoară transportul, menţiuni privind eventualele evenimente petrecute în timpul transportului.

  Art. 154 - Evidenţa armelor, pieselor, componentelor esenţiale ale acestora, precum şi a muniţiilor păstrate în depozitele de arme, piese şi muniţii se ţine în registre constituite în condiţiile prevăzute la art. 149, care trebuie să cuprindă trei părţi, astfel:

  1. a) prima parte, denumită "INTRĂRI", va cuprinde: denumirea şi sediul persoanei juridice sau, după caz, numele, prenumele, adresa şi actul de identitate ale persoanei fizice care a introdus armele şi muniţiile în depozit, numărul şi data autorizaţiei de deţinere ori de folosire sau, după caz, seria şi numărul permisului de armă ori ale certificatului de deţinător, data introducerii armelor şi muniţiilor în depozit, numele, prenumele, domiciliul, seria şi numărul actului de identitate al persoanei delegate să transporte armele şi muniţiile la depozit, numărul şi data eliberării delegaţiei, numărul de înmatriculare al autovehiculului cu care s-a efectuat transportul, cantitatea de arme, piese, componente esenţiale şi muniţii, categoria din care face parte fiecare armă, conform anexei la Lege, marca, seria şi calibrul fiecărei arme, cantitatea şi calibrul muniţiei;

  2. b) partea a doua, denumită "IEŞIRI", va cuprinde: data ieşirii materialelor din depozit, denumirea şi adresa persoanei juridice care le-a ridicat din depozit, numărul şi data facturii, numele, prenumele, domiciliul, seria şi numărul actului de identitate ale persoanei delegate să le ridice, numărul şi data eliberării, numărul de înmatriculare al autovehiculului care efectuează transportul, cantitatea de arme, piese, componente esenţiale şi muniţii, categoria din care face parte fiecare armă, conform anexei la Lege, marca, seria şi calibrul fiecărei arme, cantitatea şi, după caz, calibrul muniţiei;

  3. c) partea a treia, denumită "CONSEMNĂRI - VERIFICĂRI", va cuprinde: numărul curent, data verificării, organul care a efectuat verificarea, rezultatul verificării, termenul de remediere, alte observaţii.

  Art. 155 - (1) Rubricile cuprinse în registrele de evidenţă prevăzute la art. 149 - 154 se pot completa sau modifica prin ordin al ministrului ministrului afacerilor interne privind stabilirea modelului registrelor de evidenţă, care se emite în conformitate cu prevederile art. 106 alin. (1) lit. d) din Lege.

  (2) Modelele registrelor prevăzute la alin. (1) se comunică de autoritatea de poliţie competentă, cu ocazia eliberării sau, după caz, a completării autorizaţiei pentru efectuarea operaţiunilor cu arme şi muniţii.

  SECŢIUNEA a 5-a - Autorizarea efectuării operaJiunilor cu arme, piese şi componente esenJiale ale acestora, precum şi muniJii de către intermediari

  Art. 156 - Dispoziţiile referitoare la acordarea avizului pentru includerea în obiectul de activitate al societăţilor comerciale a operaţiunilor cu arme, piese şi componente esenţiale ale acestora, precum şi muniţii şi autorizarea efectuării acestor operaţiuni, prevăzute la art. 141, art. 142, art. 143 alin (1), alin (2) lit. a), b), g)-i) şi alin. (3), precum şi la art. 144, se aplică şi în ceea ce priveşte autorizarea efectuării operaţiunilor cu arme, piese şi componente esenţiale ale acestora, precum şi muniţii de către intermediari.

  Art. 157 - (1) Operaţiunile de intermediere arme, piese şi componente esenţiale ale acestora, precum şi muniţii se pot realiza numai în baza unui contract de prestări servicii încheiat între intermediar şi expeditorul sau, după caz, destinatarul acestora, în baza căruia poate solicita autorităţilor competente eliberarea autorizaţiei de import-export, a permisului de transfer sau, după caz, a acordului prealabil, în condiţiile prevăzute la secţiunea a 2-a a Capitolului VI.

  1. (2) Intermediarii nu pot deţine în proprietate armele, piesele şi componentele esenţiale ale acestora, precum şi muniţiile ce fac obiectul operaţiunii de intermediere.

  2. (3) Transportul şi, după caz, depozitarea armelor, pieselor şi componentelor esenţiale ale acestora, precum şi muniţiilor ce fac obiectul operaţiunii de intermediere, pot fi efectuate numai de către armurierii autorizaţi în condiţiile prezentelor norme metodologice.

  Art. 158 - Intermediarii au obligaţia de a menţine evidenţa operaţiunilor de intermediere arme, piese şi componente esenţiale ale acestora, precum şi muniţii în registre constituite în condiţiile prevăzute la art. 149, care vor cuprinde următoarele rubrici: numărul curent, numărul contractului de intermediere, numărul şi data eliberării autorizaţiei de import-export, a permisului de transfer sau după caz, a acordului prealabil acordat de către organele de poliţie competente, datele de identificare ale armelor, pieselor şi componentelor esenţiale ale acestora, precum şi muniţiilor care fac obiectul operaţiunii de intermediere, precum şi categoria din care fac parte şi caracteristicile acestora, conform anexei la Lege, denumirea şi adresa expeditorului, a destinatarului, precum şi a transportatorului şi data efectuării operaţiunii.

  SECŢIUNEA a 6-a - DispoziJii comune

  Art. 159 - (1) În vederea organizării unei expoziţii, fără vânzare, de arme şi muniţii, persoanele fizice sau juridice, precum şi instituţiile publice, altele decât cele care au competenţe în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, sunt obligate să obţină în prealabil avizul structurii de poliţie competente pe a cărei rază teritorială va avea loc evenimentul.

  1. (2) În vederea obţinerii avizului prevăzut la alin (1), solicitantul trebuie să depună o cerere care să conţină informaţii referitoare la datele de identificare ale organizatorului, data şi locul unde va avea loc

   expoziţia, tipurile de arme şi dacă acestea vor folosi muniţie, numărul estimativ al expozanţilor, precum şi următoarele documente:

   1. a) actul constitutiv şi, după caz, statutul instituţiei sau organizaţiei solicitante, în copie;

   2. b) dovada deţinerii legale a imobilului în care va fi organizată expoziţia; imobilul trebuie să fie compartimentat cu spaţii distincte pentru fiecare expozant şi să fie asigurat cu amenajări tehnice de protecţie şi sisteme electronice de alarmare, avizate de organele de poliţie şi conectate la dispecerate de alarmare şi intervenţie specializate, precum şi cu personal de pază înarmat;

   3. c) împuternicire de reprezentare din partea organizatorului, cu privire la persoana care depune documentele;

  2. (3) Cererea depusă în condiţiile prevăzute la alin. (2) se soluţionează în termen de 30 zile, prin eliberarea avizului de desfăşurare a expoziţiei, timp în care organul de poliţie competent verifică autenticitatea documentelor depuse, precum şi îndeplinirea condiţiilor corespunzătoare de amenajare a imobilului.

  3. (4) Avizul prevăzut la alin. (3) se acordă cu o valabilitate egală cu durata desfăşurării evenimentului în cauză.

  4. (5) În cazul în care, după efectuarea verificărilor prevăzute la alin. (3), organul de poliţie competent constată că nu se justifică avizarea prevăzută la alin. (3), respinge cererea şi comunică solicitantului motivele care au stat la baza acestei decizii.

   Art. 160 - (1) Armele expuse în cadrul unei expoziţii, avizate în condiţiile art. 159, trebuie să îndeplinească, după caz, una din următoarele condiţii de securitate şi siguranţă:

   1. a) să fie expuse într-o vitrină, să fie fixate de peretele acesteia iar trăgaciul să fie asigurat cu un dispozitiv special de blocare, în cazul în care nu se doreşte accesul direct al vizitatorilor la arme

   2. b) să fie fixate de perete sau legate cu un cablu de siguranţă de stand sau de pardoseală şi, în funcţie de tipul armelor, să fie asigurate cu un dispozitiv special de blocare al trăgaciului sau al camerei cartuşului ori să le fi fost eliminat sau retezat în prealabil cuiul percutor, în situaţia în care se permite accesul direct al vizitatorilor la arme;

  1. (2) Expunerea muniţiilor reale în cadrul expoziţiilor este strict interzisă.

  2. (3) Condiţiile prevăzute la alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi în cazul armelor expuse spre vânzare în spaţiile de comercializare aparţinând armurierilor autorizaţi în acest sens.

   Art. 161 - Armurierii pot folosi în scop de promovare sau testare armele şi muniţiile deţinute numai în cadrul unor poligoane de tragere autorizate.

   CAPITOLUL VI

   Eliberarea permisului de transfer, permisului de transfer fără acord prealabil, acordului prealabil, autorizaţiei de import-export şi avizului de tranzit

   SECŢIUNEA 1- Procurarea şi înstrăinarea armelor de foc în afara teritoriului României de către

   persoanele fizice

   Art. 162 - (1) Titularul autorizaţiei de procurare a unei arme letale sau neletale supuse autorizării, care intenţionează să procure arma dintr-un stat membru al Uniunii Europene, trebuie să depună la organul de poliţie care a emis autorizaţia, personal sau prin mandatar cu procură specială, o cerere însoţită de următoarele documente:

   1. a) autorizaţia sau, după caz, autorizaţiile de procurare în original;

   2. b) formularul acordului prealabil al cărui model este prevăzut în anexa nr. 43, în două exemplare completate cu informaţiile prevăzute la art. 120 alin. (2) lit. a) - d) din Lege;

   3. c) un document, însoţit de o traducere autorizată neautentificată în limba română, din care să reiasă că expeditorul este autorizat de autorităţile competente din statul în care se află;

   4. d) factura proformă sau un document echivalent, în copie.

  1. (2) În termen de 10 zile de la data depunerii documentelor prevăzute la alin. (1), organul de poliţie competent verifică:

   1. a) autenticitatea documentelor prezentate de titularul autorizaţiei de procurare, după caz;

   2. b) dacă arma sau ţeava ce urmează să fie procurată corespunde categoriei şi tipului pentru care s-a emis autorizaţia.

  2. (3) Dacă în urma verificărilor prevăzute la alin. (2) a fost constatată îndeplinirea condiţiilor legale, autoritatea competentă semnează şi stampilează formularele acordului prealabil, eliberând un exemplar solicitantului iar în caz contrar comunică în scris solicitantului motivele pentru care cererea a fost respinsă.

  Art. 163 - (1) În cazul în care persoana prevăzută la art. 162 alin. (1) doreşte să procure arma dintr-un stat terţ, aceasta trebuie să solicite organului de poliţie competent eliberarea autorizaţiei de import, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 44.

  1. (2) Procedura prevăzută la art. 162 se aplică în mod corespunzător şi în cazul soluţionării cererii de eliberare a autorizaţiei de import.

   Art. 164 - (1) Persoanele fizice, titulari ai dreptului de deţinere sau, după caz, de port şi folosire a armelor letale sau neletale supuse autorizării, care doresc să înstrăineze armele deţinute într-un stat membru al Uniunii Europene, trebuie să depună la organul de poliţie competent sau la Inspectoratul General al Poliţiei Române, o cerere pentru obţinerea permisului de transfer, însoţită de următoarele documente:

   1. a) permisul de armă în original şi în copie; documentul original se restituie pe loc, după confruntarea copiei cu acesta;

   2. b) formularul permisului de transfer al cărui model este prevăzut în anexa nr. 45, în două exemplare, completat cu informaţiile prevăzute la art. 120 alin. (2) din Lege;

   3. c) acordul prealabil eliberat de autorităţile competente ale statului de destinaţie sau o comunicare emisă de acestea, din care să reiasă faptul că acordul prealabil nu este necesar.

   4. d) o copie a autorizaţiei de efectuare a operaţiunilor de transport arme şi muniţii a armurierului, cu excepţia situaţiei în care titularul realizează transportul prin mijloace proprii.

  (2) În termen de 10 zile de la data depunerii documentelor prevăzute la alin. (1), organul de poliţie competent sau, după caz, Inspectoratul General al Poliţiei Române, verifică autenticitatea documentelor prezentate de titularul dreptului de deţinere sau, după caz, de port şi folosire a armei şi, dacă a fost constatată îndeplinirea condiţiilor legale, semnează şi stampilează formularul permisului de transfer, eliberând un exemplar solicitantului, iar în caz contrar comunică în scris solicitantului motivele pentru care cererea a fost respinsă.

  Art. 165 - (1) În baza acordului prealabil prevăzut la art. 162 alin (3), autorizaţiei de import prevăzute la art. 163 alin. (1) sau permisului de transfer prevăzut la art. 164 alin (2), titularul poate procura sau, după caz, înstrăina în afara teritoriului României, prin mijloace proprii, un număr de cel mult 2 arme în acelaşi timp.

  (2) Transportul unui număr mai mare de arme este permis numai prin intermediul unui armurier sau intermediar autorizat.

  SECŢIUNEA a 2-a - Efectuarea operJiunilor de transfer şi import de către armurieri şi intermediari

  Art. 166 - (1) În vederea obţinerii permisului de transfer a armelor letale sau neletale supuse autorizării, precum şi a pieselor şi muniţiilor corespunzătoare către o persoană fizică sau juridică, dintr-un stat membru al Uniunii Europene, armurierii sau intermediarii, care doresc să tranzacţioneze arme de foc, piese, componente esenţiale ale acestora precum şi muniţii de pe teritoriul României, trebuie să depună la Inspectoratul General al Poliţiei Române o cerere însoţită de următoarele documente:

  1. a) autorizaţia de efectuare a operaţiunilor cu arme şi muniţii, în original şi în copie;

  2. b) formularul permisului de transfer al cărui model este prevăzut în anexa nr. 45, în două exemplare completate cu informaţiile prevăzute la art. 120 alin. (2) din Lege;

  3. c) acordul prealabil eliberat de autorităţile statului de destinaţie sau o comunicare emisă de autorităţile competente, în original şi în copie, din care să reiasă faptul că acesta nu este necesar, însoţite de traducerea

   autorizată neautentificată în limba română, sau, după caz, autorizaţia de procurare prevăzută la art. 70 alin. (3).

  4. d) după caz, copie a permisului de armă, în cazul deţinătorului persoană fizică sau, după caz, a autorizaţiei de deţinere sau de folosire în cazul deţinătorului persoană juridică, precum şi contractul de prestări servicii în original şi în copie;

  5. e) după caz, copie a autorizaţiei de efectuare a operaţiunilor cu arme şi muniţii a transportatorului, precum şi contractul de prestări servicii, în original şi în copie.

  6. f) dovada asigurării pazei transportului, în condiţiile legii, în original şi în copie;

  7. g) împuternicirea legală a persoanei care solicită eliberarea permisului de transfer al armelor şi muniţiilor letale sau neletale supuse autorizării, după caz.

  1. (2) Documentele originale prevăzute la alin. (1) lit. a), c)-f) se restituie pe loc, după confruntarea copiilor cu acestea.

  2. (3) În situaţia prevăzută la alin. (1), în termen de 10 zile, organele competente verifică, după caz, autenticitatea documentelor prezentate de titularul armei şi, dacă a fost constatată îndeplinirea condiţiilor legale, semnează şi stampilează formularul permisului de transfer, eliberând un exemplar solicitantului iar în caz contrar comunică în scris solicitantului motivele pentru care cererea a fost respinsă.

   Art. 167 - (1) Armurierii şi intermediarii care doresc să tranzacţioneze arme de foc, piese, componente esenţiale ale acestora precum şi muniţii pe teritoriul României din statele membre ale Uniunii Europene, trebuie să depună la Inspectoratul General al Poliţiei Române, o cerere însoţită de următoarele documente:

   1. a) autorizaţia de efectuare a operaţiunilor cu arme şi muniţii, în original şi în copie;

   2. b) formularul acordului prealabil al cărui model este prevăzut în anexa nr. 43, în două exemplare completate cu informaţiile prevăzute la art. 120 alin. (2) lit. a) - d) din Lege;

   3. c) după caz, autorizaţia de procurare a armelor în cazul deţinătorilor persoane fizice sau persoanelor juridice, precum şi contractul de prestări servicii, în original şi în copie;

   4. d) împuternicirea legală a persoanei care solicită eliberarea permisului de transfer al armelor şi muniţiilor letale sau neletale supuse autorizării, după caz, în original şi în copie;

   5. e) factura proformă sau un document echivalent, în copie;

  1. (2) Documentele originale prevăzute la alin. (1) lit. a) , c) şi d) se restituie pe loc, după confruntarea copiilor cu acestea.

  2. (3) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. c), organele competente verifică următoarele:

   1. a) autenticitatea documentelor prezentate de titularul autorizaţiei de procurare, după caz;

   2. b) dacă arma sau ţeava ce urmează să fie procurată corespunde categoriei şi tipului pentru care s-a emis autorizaţia, după caz.

  3. (4) Dacă în urma verificărilor prevăzute la alin. (2) şi, după caz, la alin. (3), a fost constatată îndeplinirea condiţiilor legale, în termen de 10 zile de la depunerea documentelor prevăzute la alin. (1), autoritatea competentă semnează şi stampilează formularul acordului prealabil, eliberând un exemplar solicitantului iar în caz contrar comunică în scris solicitantului motivele pentru care cererea a fost respinsă.

  4. (5) Prin excepţie de la prevederile alin (4), respingerea cererii pentru considerente de siguranţă naţională şi ordine publică nu se motivează.

  Art. 168 - (1) În cazul importurilor de arme de foc supuse autorizării, piese şi componente esenţiale ale acestora, precum şi muniţii corespunzătoare din statele terţe, armurierii şi intermediarii de pe teritoriul României trebuie să solicite organului competent eliberarea autorizaţiei de import, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 44.

  (2) Procedura prevăzută la art. 167 se aplică în mod corespunzător şi în cazul soluţionării cererii de eliberare a autorizaţiei de import.

  Art. 169 - Prevederile art. 164 şi art. 166 se aplică în mod corespunzător transferurilor temporare de arme letale sau neletale supuse autorizării.

  Art. 170 - (1) Rezidenţii statelor membre şi străinii care nu au domiciliul, reşedinţa sau, după caz, locul de rezidenţă în România, pot tranzita teritoriul României cu armele letale sau cu armele neletale

  supuse autorizării cu destinaţia tir, precum şi cu muniţia corespunzătoare, în limita permisă de Lege, numai în baza avizului de tranzit eliberat de către structurile teritoriale ale Poliţiei de Frontieră Române.

  1. (2) În vederea obţinerii avizului prevăzut la alin (1), solicitantul trebuie să prezinte paşaportul european pentru arme de foc valabil în care sunt înscrise aceste arme sau, după caz, un document oficial, emis de autorităţile statului de origine, care atestă dreptul acesteia de a deţine arma prezentată la intrarea în ţară precum şi următoarele documente, după caz:

   1. a) autorizaţie eliberată de autorităţile statului de destinaţie;

   2. b) invitaţie nominală la o partidă de vânătoare sau, după caz, invitaţie de participare la un concurs de tir, emisă de o entitate din statul de destinaţie ;

   3. c) documentul de călătorie care să ateste obţinerea unei vize de scurtă şedere ori faptul că beneficiază de scutire de la obligativitatea acestei vize, potrivit legislaţiei statului de destinaţie.

  2. (3) Dacă în urma verificării documentelor prezentate, a fost constatată îndeplinirea condiţiilor legale, structura de poliţie de frontieră eliberează avizul de tranzit, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 46 şi sigilează armele.

  3. (4) La ieşirea din ţară se verifică integritatea şi autenticitatea sigiliilor şiimagedacă datele de identificare ale armelor şi muniţiilor corespund cu cele înscrise în avizul de tranzit. Dacă sigiliile nu sunt intacte ori datele nu corespund cu cele înscrise în documentele de trecere a frontierei sau armele şi muniţiile au fost înstrăinate, armele şi muniţiile se indisponibilizează în vederea continuării cercetărilor.

  4. (5) În cazul în care tranzitul face obiectul unei operaţiuni de transfer sau de import-export, efectuată de armurieri, solicitantul avizului de tranzit trebuie să prezinte documente, în original şi în copie, din care să rezulte că accesul pe teritoriul statului de destinaţie este permis şi să facă dovada asigurării securităţii transportului pe teritoriul României.

  Art. 171 - (1) Termenul de valabilitate al permisului de transfer şi al acordului prealabil este de 6 luni, însă nu poate depăşi perioada de valabilitate a autorizaţiei de procurare, în cazul persoanelor fizice.

  (2) În termen de 30 de zile de la efectuarea transferului, armurierul trebuie să depună la organul de poliţie competent documentele în baza cărora s-a efectuat operaţiunea.

  Art. 172 - (1) În termen de 3 zile lucrătoare de la data eliberării permisului de transfer prevăzut laimageart. 164 alin. (2), structura de poliţie emitentă are obligaţia de a transmite Inspectoratului General al Poliţiei Române o copie a documentului eliberat.

  (2) Inspectoratul General al Poliţiei Române transmite autorităţilor competente ale statului membru de destinaţie, datele înscrise în permisul de transfer al armelor în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii acestuia; în situaţia în care permisul de transfer este eliberat de Inspectoratul General al Poliţiei termenul de 5 zile lucrătoare curge de la data eliberării permisului de transfer.

  SECŢIUNEA a 3-a - AutorizaJia de transfer fără acord prealabil

  Art. 173 - (1) În vederea obţinerii autorizaţiei de transfer fără acord prealabil a armelor letale sau neletale supuse autorizării, precum şi a pieselor şi componente esenţiale ale acestora, către un armurier sau intermediar dintr-un stat membru al Uniunii Europene, în care aceste transferuri nu sunt condiţionate de acordarea unei autorizări prealabile, armurierii sau intermediarii de pe teritoriul României, depun la organul de poliţie competent sau la Inspectoratul General al Poliţiei Române, o cerere însoţită de următoarele documente:

  1. a) autorizaţia de efectuare a operaţiunilor cu arme şi muniţii, în original şi în copie;

  2. b) documente, însoţite de traducerea autorizată neautentificată în limba română, din care să reiasă că destinatarul este autorizat de autorităţile competente din statul în care armele vor fi transferate sau, după caz, documente însoţite de traducerea autorizată neautentificată în limba română emise de aceste autorităţi, din care să reiasă faptul că autorizarea prealabilă nu este necesară în statul de destinaţie, sau că statul de destinaţie nu condiţionează aceste transferuri de acordarea unei autorizări prealabile;

  3. c) contractul de prestări servicii cu persoana autorizată să efectueze operaţiuni de transport de arme şi muniţii, în original şi în copie, după caz;

  4. d) dovada asigurării pazei transportului, în condiţiile legislaţiei în vigoare, în original şi în copie;

  5. e) împuternicirea legală a persoanei care solicită eliberarea permisului de transfer al armelor şi muniţiilor letale sau neletale supuse autorizării, după caz.

  (2) Documentele originale prevăzute la alin. (1) lit. a) şi d) se restituie pe loc, după confruntarea copiilor cu acestea.

  Art. 174 - În termen de 10 zile lucrătoare de la data depunerii cererii, organele de poliţie competente eliberează autorizaţia de transfer fără acord prealabil a armelor şi muniţiilor letale sau neletale supuse autorizării din România către un stat membru al Uniunii Europene, al cărui model este prevăzut în anexa nr.47.

  Art. 175 - (1) Înainte de efectuarea fiecărei operaţiuni de transfer în baza autorizaţiei de transfer fără acord prealabil, armurierul şi/sau intermediarul de pe teritoriul României are obligaţia de a informa Inspectoratul General al Poliţiei Române cu privire la datele prevăzute la art. 120 alin. (2) din Lege.

  (2) În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea datelor prevăzute la alin. (1), Inspectoratului General al Poliţiei Române le va transmite autorităţilor competente ale statului membru de destinaţie.

  Art. 176 - (1) În situaţia în care din datele certe existente la organele de poliţie competente rezultă că operaţiunile de transfer pentru care s-a acordat autorizaţia de transfer fără acord prealabil prezintă pericol pentru ordinea publică, siguranţa naţională, viaţa şi integritatea corporală a persoanelor, organul de poliţie competent dispune, prin decizie motivată, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 48 măsura suspendării acestui document.

  1. (2) În termen de 10 zile de la data luării la cunoştinţă a măsurii prevăzute la alin. (1), deţinătorul este obligat să depună la structura de poliţie competentă autorizaţia de transfer fără acord prealabil.

  2. (3) Suspendarea încetează de la data la care organul de poliţie care a emis decizia de suspendare constată că au încetat cauzele care au stat la baza luării acestei măsuri şi restituie autorizaţia titularului.

  Art. 177 - (1) Anularea autorizaţiei de transfer fără acord prealabil se dispune de către organul de poliţie care a eliberat-o, în situaţia în care se constată că motivele care au stat la baza luării măsurii de suspendare, prevăzute la art. 176 alin. (1) nu pot fi înlăturate.

  1. (2) Anularea autorizaţiei de transfer fără acord prealabil se dispune prin decizie motivată, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 48, emisă de către organul de poliţie care a eliberat-o.

  2. (3) În termen de 10 zile de la data luării la cunoştinţă, deţinătorul este obligat să depună la organul de poliţie competent autorizaţia de transfer fără acord prealabil.

  Art. 178 - (1) Armurierii şi intermediarii de pe teritoriul României pot efectua operaţiuni de import- export sau transfer de arme neletale supuse notificării fără a fi necesară obţinerea unei autorizaţii din partea autorităţilor competente.

  (2) În termen de 30 de zile de la efectuarea uneia dintre operaţiunile prevăzute la alin. (1), armurierul sau intermediarul trebuie să comunice Inspectoratului General al Poliţiei Române, datele referitoare la armele ce au făcut obiectul operaţiunii, precum şi datele de identificare ale expeditorului sau, după caz, ale destinatarului.

  SECŢIUNEA a 4-a - Efectuarea operaJiunilor de export

  Art. 179 - (1) Operaţiunile de export a armelor de foc, a pieselor şi componentelor esenţiale, precum şi a muniţiilor corespunzătoare de către persoanele fizice, armurieri şi intermediari se realizează în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 258/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 martie 2012 privind punerea în aplicare a articolului 10 din Protocolul Organizaţiei Naţiunilor Unite împotriva fabricării şi traficului ilegal de arme de foc, piese şi componente ale acestora, precum şi de muniţii, adiţional la Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate (Protocolul ONU privind armele de foc) şi de stabilire a măsurilor privind autorizaţiile de export, importul şi tranzitul pentru arme de foc, piese şi componente esenţiale ale acestora, precum şi muniţii, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 258/2012.

  1. (2) Nu fac obiectul autorizaţiei de export fiind excluse din aria de aplicare a dispoziţiilor ce reglementează exportul, prevăzute în prezenta secţiune, armele de foc, piesele şi componentele esenţiale, precum şi muniţiile cuprinse în categoria A din anexa legii, cele care fac obiectul tranzacţiilor între state şi cele destinate instituţiilor cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale.

  2. (3) Inspectoratul General al Poliţiei Române este autoritatea naţională competentă pentru punerea în aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 258/2012, precum şi pentru realizarea schimbului de informaţii instituit de acest Regulament.

  3. (4) Desemnarea reprezentantului României în cadrul Grupului de coordonare a exporturilor de arme de foc, prevăzut de art. 20 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 258/2012, se realizează prin ordin al ministrului afacerilor interne.

  4. (5) În aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 258/2012, ale Poziţiei Comune 2008/944/PESC a Consiliului din 8 decembrie 2008 de definire a normelor comune care reglementează controlul exportului de tehnologie şi echipament militar, precum şi a prevederilor Poziţiei Comune 2003/468/PESC a Consiliului din 23 iunie 2003 privind controlul brokerajului cu armament, Inspectoratul General al Poliţiei Române eliberează autorizaţia de export a armelor de foc, a pieselor şi componentelor esenţiale, precum şi a muniţiilor corespunzătoare acestora destinate uzului civil, a cărei valabilitate este de egală cu valabilitatea autorizaţiei de import, dar nu mai mică de 9 luni.

  5. (6) În vederea eliberării autorizaţiei de export prevăzută la alin. (5), Inspectoratul General al Poliţiei Române va lua în considerare toate aspectele relevante inclusiv cele privind riscul de deturnare, considerente privind utilizarea finală, de politică externă şi securitate naţională prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 258/2012, precum şi refuzurile, anulările, suspendările, modificările sau revocările de autorizaţii de export formulate de statele membre în baza aceluiaşi regulament.

  6. (7) Operaţiunile de export cu arme de foc, piese şi componente esenţiale ale acestora, precum şi muniţii, destinate uzului civil, efectuate dintr-o ţară terţă într-o altă ţară terţă, conform definiţiei din Poziţia Comună 2003/468/PESC, sau în cazul în care acestea se află pe teritoriul altui stat membru, se examinează şi se autorizează după consultarea statului în care sunt depozitate acestea.

  7. (8) În aplicarea Regulamentului (UE) nr. 258/2012, pentru evaluarea oportunităţii de eliberare a autorizaţiei de export prevăzută la alin. (5), Inspectoratul General al Poliţiei Române cooperează în vederea efectuării verificărilor specifice cu instituţiile cu atribuţii în domeniul siguranţei naţionale, afacerilor externe, apărării naţionale şi informaţiilor externe.

  8. (9) Inspectoratul General al Poliţiei Române nu eliberează autgorizaţia de export în situaţia în care:

   1. a) nu sunt îndeplinite toate considerentele relevante prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 258/2012, ori una dintre instituţiile consultate în condiţiile alin. (8) sesizează că eliberarea autgorizaţiei de export este în contradicţie cu obligaţiile şi angajamentele internaţionale ale României, inclusiv de aplicare a embargourilor privind comerţul cu arme sau a deciziilor adoptate de Consiliul de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite, Consiliul Uniunii Europeane sau de Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa.

   2. b) statul destinatarului final sau destinatarul final este supus unui embargo unilateral privind comerţul cu arme ori unor măsuri restrictive, după caz, instituite de România ori alte state membre ale Uniunii Europene sau ale Organizeţiei Tratatului Atlanticului de Nord;

   3. c) părţile implicate în tranzacţie prezintă pericol pentru ordinea publică, siguranţa naţională, viaţa şi integritatea corporală a persoanelor conform datelor şi informaţiilor furnizate de instituţiile de aplicare a legii din statul de expediţie sau destinaţie.

  9. (10) Autorizaţia de export abilitează exportatorul să efectueze operaţiunea în cauză, cu respectarea clauzelor şi condiţiilor cuprinse în aceasta.

   Art. 180 - (1) Persoanele fizice, titulari ai dreptului de deţinere sau, după caz, de port şi folosire a armelor letale sau neletale supuse autorizării, care doresc să înstrăineze armele deţinute într-un stat terţ, trebuie să depună la Inspectoratul General al Poliţiei Române, o cerere pentru obţinerea autorizaţiei de export, însoţită de următoarele documente:

   1. a) permisul de armă în original şi în copie; documentul original se restituie pe loc, după confruntarea copiei cu acesta;

   2. b) formularul autorizaţiei de export în două exemplare completate cu informaţiile solicitate, al cărui model este prevăzut în Anexa II la Regulamentul (UE) nr. 258/2012;

   3. c) licenţa sau autorizaţia de import eliberată de autorităţile competente ale statului terţ de destinaţie sau o comunicare emisă de acestea, din care să reiasă faptul că acestea nu sunt necesare, însoţite de traducerea autorizată în limba română;

   4. d) un document asiguratoriu din partea utilizatorului final - certificatul internaţional de import, certificatul utilizatorului final, emis sau certificat de autoritatea competentă din ţara importatorului, respectiv a destinatarului, după caz - prin care acesta se angajează să respecte destinaţia şi utilizarea finală declarate şi, după caz să nu reexporte, respectiv să nu transfere produsele importate ori transferate decât cu aprobarea scrisă a autorităţilor române abilitate potrivit legii, însoţit de traducerea autorizată în limba română;

   5. e) după caz, autorizaţiile statelor terţe de tranzit; se consideră că ţara terţă de tranzit nu are nicio obiecţie la tranzit dacă în termen de 20 de zile lucrătoare de la data cererii scrise de notificare prezentate de către exportator, nu se primeşte nicio obiecţie în acest sens;

   6. f) o copie a autorizaţiei de efectuare a operaţiunilor de transport arme şi muniţii a armurierului, cu excepţia situaţiei în care titularul realizează transportul prin mijloace proprii;

   7. g) o declaraţie scrisă privind destinatarul sau utilizatorul final al produselor precum şi destinaţia şi utilizarea finală ale acestora.

  1. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. e), nu este necesară obţinerea avizului de tranzit în cazul transporturilor maritime sau aeriene care tranzitează porturile sau aeroporturile din statele terţe în care nu are loc transbordarea sau schimbarea mijlocului de transport, sau în cazul exportului temporar care include vânătoarea, tirul sportiv, evaluarea, expunerea fără vânzare ori repararea armelor.

  2. (3) Prevederile art. 165 se aplică în mod corespunzător exporturilor de arme efectuate de către persoanele fizice.

   Art. 181- (1) În vederea obţinerii autorizaţiei de export a armelor de foc, pieselor şi componentelor esenţiale, precum şi a muniţiilor corespunzătoare, armurierii sau intermediarii de pe teritoriul României, depun la Inspectoratul General al Poliţiei Române, o cerere însoţită de următoarele documente:

   1. a) autorizaţia de efectuare a operaţiunilor cu arme, piese, componente esenţiale şi muniţii, în original şi în copie;

   2. b) formularul autorizaţiei de export în două exemplare completate cu informaţiile solicitate, al cărui model este prevăzut în Anexa II la Regulamentul (UE) nr. 258/2012;

   3. c) un document asiguratoriu din partea utilizatorului final, certificatul internaţional de import, certificatul utilizatorului final, emis sau certificat de autoritatea competentă din ţara importatorului, respectiv a destinatarului, după caz - prin care acesta se angajează să respecte destinaţia şi utilizarea finală declarată şi, după caz să nu reexporte, respectiv să nu retransfere produsele importate sau transferate decât cu aprobarea scrisă a autorităţilor române abilitate potrivit legii, însoţit de traducerea autorizată în limba română.

   4. d) după caz, autorizaţiile statelor terţe de tranzit; se consideră că statul terţ de tranzit nu are nicio obiecţie la tranzit dacă în termen de 20 de zile lucrătoare de la data cererii scrise de notificare prezentate de către exportator, nu se primeşte nicio obiecţie în acest sens;

   5. e) licenţa sau autorizaţia de import eliberată de autorităţile competente ale statului terţ de destinaţie sau o comunicare emisă de acestea, din care să reiasă faptul că acestea nu sunt necesare, în original şi în copie, însoţite de traducerea autorizată în limba română, sau, după caz, autorizaţia de procurare prevăzută la art. 70 alin. (3).

   6. f) după caz, copie a permisului de armă, în cazul deţinătorului persoană fizică sau a autorizaţiei de deţinere sau de folosire, în cazul deţinătorului persoană juridică, precum şi contractul de prestări servicii în original şi în copie;

   7. g) după caz, copie a autorizaţiei de efectuare a operaţiunilor cu arme, piese şi muniţii a transportatorului, precum şi contractul de prestări servicii, în original şi în copie.

   8. h) dovada asigurării pazei transportului, în condiţiile legii, în original şi în copie;

   9. i) împuternicirea legală a persoanei care solicită eliberarea autorizaţiei de export, după caz.

   10. j) o declaraţie scrisă privind destinatarul sau utilizatorul final al produselor precum şi destinaţia şi utilizarea finală ale acestora.

  1. (2) Documentele originale prevăzute la alin. (1) lit. a), e)-h) se restituie pe loc, după confruntarea copiilor cu acestea.

  2. (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. d), nu este necesară obţinerea avizului de tranzit în cazul transporturilor maritime sau aeriene care tranzitează porturile sau aeroporturile din statele terţe în care nu are loc transbordarea sau schimbarea mijlocului de transport, sau în cazul exportului temporar care include vânătoarea, tirul sportiv, evaluarea, expunerea fără vânzare ori repararea armelor.

   Art. 182 - Prin excepţie de la prevederile art. 180 şi art. 181, certificatul internaţional de import ori un documentul echivalent nu sunt necesare în următoarele cazuri:

   1. a) re-exportul de arme letale sau neletale supuse autorizării, după admiterea temporară în scopuri de evaluare sau expoziţie fără vânzare, sau perfecţionare activă pentru reparaţii, cu condiţia ca armele letale sau neletale supuse autorizării să rămână proprietatea unei persoane stabilite în afara teritoriului vamal al Uniunii şi ca acestea să fie reexportate respectivei persoane;

   2. b) re-exportul de arme letale sau neletale supuse autorizării, piese şi componente esenţiale ale acestora, precum şi muniţii, în cazurile de depozitare temporară din momentul în care acestea intră pe teritoriul vamal al Uniunii şi până la părăsirea acestuia;

   3. c) exportului temporar de arme letale sau neletale supuse autorizării cu scopul evaluării, al reparării şi al expoziţiei fără vânzare, cu condiţia ca exportatorul să justifice posesia legală a acestor arme letale sau neletale supuse autorizării şi să le exporte prin procedurile de perfecţionare pasivă sau procedurile vamale de export temporar.

  Art. 183 - (1) Cererile de autorizare pentru efectuarea de operaţiuni de export cu arme, piese şi componente esenţiale şi muniţii se soluţionează în termen de maxim 60 de zile lucrătoare de la data depunerii documentaţiei complete, în condiţiile legii.

  1. (2) După ce a avut loc livrarea armelor de foc, a pieselor şi componentelor esenţiale ale acestora sau a muniţiilor, în termen de 4 luni de la acest moment, exportatorul trebuie să obţină de la partenerul extern certificatul de control al livrării ori alt document echivalent, emis sau certificat de autoritatea competentă din ţara importatoare, atestând că marfa a ajuns la destinaţie.

  2. (3) În termenul prevăzut la alin. (2), exportatorul este obligat să depună certificatul de control al livrării sau documentul echivalent, în original, la Inspectoratul General al Poliţiei Române.

  3. (4) Armele exportate de persoanele fizice şi juridice sunt radiate din documentele care atestă dreptul de deţinere, respectiv port şi folosire şi din bazele de date după prezentarea la structura care a eliberat autorizaţia de export, a certificatului control al livrării ori a documentului echivalent, emis sau certificat de autoritatea competentă din ţara importatoare, atestând că marfa a ajuns la destinaţie.

  4. (5) Autorizaţia de export poate fi anulată, modificată, suspendată sau revocată prin decizie motivată a autorităţii emitente în cazul în care condiţiile pentru acordarea acesteia nu mai sunt îndeplinite sau dacă destinaţia şi utilizarea finală declarată în condiţiile art. 181 alin. (3) nu este respectată.

   SECŢIUNEA a 5-a - Procedura de acordare a avizului pentru operaJiuni de transport arme, piese, componente esenJiale şi muniJii în Jară şi în afara teritoriului României

   Art. 184 - (1) Efectuarea operaţiunilor de transport de arme, piese, componente esenţiale şi muniţii în ţară şi, după caz, în afara teritoriului României de către armurierul autorizat în acest sens se poate face numai cu mijloace de transport avizate de către organul de poliţie competent, dacă:

   image

   image

   1. a) în cazul transporturilor de muniţii, mijloacele auto deţinute şi conducătorii auto îndeplinesc condiţiile prevăzute în Normele de efectuare a activitatii de transport rutier de marfuri periculoase in Romania, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1175/2007;

   2. b) mijloacele auto deţinute sunt dotate cu dispozitive tehnice antiefracţie, de alarmare, precum şi cu mijloace de comunicaţii;

   3. c) fac dovada asigurării securităţii transportului, în condiţiile legii.

  (2) În vederea avizării, armurierul trebuie să depună o cerere însoţită de documentele ce atestă îndeplinirea condiţiilor de la alin. (1) la structura de poliţie competentă care, dacă în urma efectuării verificărilor constată că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege pentru efectuarea transportului, eliberează avizul pentru efectuarea transportului de arme şi muniţii, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 49.

  Art. 185 - Anexele nr. 1-49 fac parte din prezentele norme metodologice.

  FAŢĂ

  (MODEL)

  Anexa nr. 1

  image

  VERSO

  image

  ANTET UNITATEA SANITARĂ

  (MODEL)

  C E R T I F I C A T M E D I C A L

  Anexa nr. 2

  PENTRU ATESTAREA STĂRII DE SĂNĂTATE,

  ÎN VEDEREA PROCURĂRII, DEŢINERII, PORTULUI ŞI FOLOSIRII ARMELOR

  ŞI MUNIŢIILOR

  LETALE SAU NELETALE SUPUSE AUTORIZĂRII ZIUA         LUNA          ANUL      

  Numele şi prenumele                                                                   fiul (fiica) lui

  image

  si al (a)                                                    născut la                                în localitatea                     domiciliat în                                     str.                                          nr.         , bl.         , sc.     , etj.        , apt.     , sector /judeţ                             posesor CI seria         nr.                    eliberat de

                         la data             

  ANTECEDENTE PERSONALE SE VOR COMPLETA DE MEDICUL DE FAMILIE

  image

  REZULTATUL EXAMENELOR MEDICALE

  PSIHIATRIE

  NR. FIŞĂ REG. CONS                    

  Data                                            CONSTATĂRI                                  CONCLUZII : APT/INAPT PERMIS PORT ARMĂ SEMNĂTURA ŞI PARAFA                

  NR. FIŞĂ REG. CONS                  

  NEUROLOGIE

  NR. FIŞĂ REG. CONS                    

  Data                                            CONSTATĂRI                                  CONCLUZII : APT/INAPT PERMIS PORT ARMĂ SEMNĂTURA ŞI PARAFA                

  NR. FIŞĂ REG. CONS                  

  OFTAMOLOGIE

  NR. FIŞĂ REG. CONS                    

  Data                                            CONSTATĂRI                                  CONCLUZII : APT/INAPT PERMIS PORT ARMĂ SEMNĂTURA ŞI PARAFA                

  NR. FIŞĂ REG. CONS                  

  O.R.L.

  NR. FIŞĂ REG. CONS                    

  Data                                            CONSTATĂRI                                  CONCLUZII : APT/INAPT PERMIS PORT ARMĂ SEMNĂTURA ŞI PARAFA                

  NR. FIŞĂ REG. CONS                  

  MEDICINĂ INTERNĂ

  NR. FIŞĂ REG. CONS                    

  Data                                            CONSTATĂRI                                  CONCLUZII : APT/INAPT PERMIS PORT ARMĂ SEMNĂTURA ŞI PARAFA                

  NR. FIŞĂ REG. CONS                  

  ORTOPEDIE - TRAUMATOLOGIE

  NR. FIŞĂ REG. CONS                    

  Data                                            CONSTATĂRI                                  CONCLUZII : APT/INAPT PERMIS PORT ARMĂ SEMNĂTURA ŞI PARAFA                

  NR. FIŞĂ REG. CONS                  

  ÎN SITUAŢIA ÎN CARE VOI FI DIAGNOSTICAT CU O AFECŢIUNE CUPRINSĂ ÎN LISTA AFECŢIUNILOR MEDICALE INCOMPATIBILE CU CALITATEA PERSOANELOR DE A DEŢINE SAU, DUPĂ CAZ, DE A PURTA ŞI FOLOSI ARME ŞI MUNIŢII LETALE SAU NELETALE SUPUSE AUTORIZĂRII, APROBATĂ PRIN ORDIN AL MINISTRULUI SĂNĂTĂŢII, MĂ OBLIG SĂ ANUNŢ DE URGENŢĂ ORGANUL DE POLIŢIE COMPETENT

  SEMNATURA TITULARULUI

  CONCLUZIILE EXAMINĂRILOR MEDICALE APT / INAPT PORT – ARMA MANAGER/DIRECTOR

  L.S.

  Anexa nr. 3

  (MODEL)

  image

  R O M Â N I A

  MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

  INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI         

  Nr                     data           

  AUTORIZATIE DE PROCURARE ARMA SI MUNITIE - PERSOANE FIZICE

  Se autorizeaza domnul                                 cu domiciliul în localitatea                             , str.                                           nr.       

  cod numeric personal                            pentru a procura:

  1. 1. Arma din categoria            si cantitatea de

      cartuse calibrul aferent acesteia .

  2. 2. O teava de rezerva calibrul          , pentru arma: (denumirea)                 (categoria)              (seria)                    detinuta în baza permisului de arma tip      , seria      , nr      

  R O M Â N I A

  MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

  INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI         

  Nr                   data          

  AUTORIZATIE DE PROCURARE ARMA SI MUNITIE - PERSOANE FIZICE

  Se autorizeaza domnul/doamna                                           , cetatenie

                     cu domiciliul/resedinta în localitatea                                   , str.

                         , nr.         sect     , cod numeric personal                           act de identitate,       seria,       nr              pentru a procura:

  1. 1. Arma letala cu destinatia                          si cantitatea de       cartuse calibrul aferent acesteia .

  2. 2. O teava de rezerva calibrul          , pentru arma: (denumirea)             (categoria)                      (seria)                    detinuta în baza permisului de arma tip      , seria      , nr          

  * Specificatii suplimentare                                                                                       

  image

  Termenul de valabilitatea al autorizatie pâna la data de           

  SEFUL POLITIEI L.S.

  LUCRATOR DE POLITIE

  Se prelungeste pâna la data de             

  SEFUL POLITIEI L.S.

  În termen de 3 zile lucratoare posesorul acestei autorizatii are obligatia de a se prezenta la organul de politie care a eliberat-o, având asupra sa arma procurata si actul de provenienta.

  * se vor mentiona date suplimentare despre arma solicitata

  Prezentul document este valabil numai pe teritoriul României

  image

  VE R S O

  D a ta p rocurarii                                 

  S e ce rtifica de ca tre a rm u r ieru l                                                                               d in lo ca litatea                                                                                                             ca dom nu l                                                                         

  a pro c u rat cu fa ctura nr                                                                              :

  1. 1. arm a din ca te goria                      , c u ca ra cteris tic ile                

   d e stin atia                                 m a rca                                              se r ia       

                                            m odel                                              ca librul                

  2. 2. O teava de re ze rva, ca lib ru          

  S e r ia                                                                   m a rca                            

  image

  - D e la (n um ele s i pre num ele /d enum irea persoanei fiz ic e /ju r id ic e ca re în stra in e a za )

                                                                            , titu la r al perm isu lu i de arm a /a utorizatie de d e tin e re s i fo lo s ire ,

  se ria             n r.                     /factu ra num aru l                     d in data de                      . P o z itia din registru l d e evidenta a arm e lo r n r                                 /                          se m natura gestiona ru lu i

  lo c sta m p ila

  image

  PERMIS DE ARMA TIP A

  (MODEL)

  Anexa nr. 4

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  (MODEL)

  Anexa nr. 5

  Permis de arma tip B

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  Anexa nr. 6

  image

  RO M Â N I A

  MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

  (MODEL)

  Anexa nr. 7

  INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI ____________

  Nr                  data          

  AUTORIZAŢIE TEMPORARĂ DE TRANSPORT ŞI FOLOSIRE A ARMEI ( PERSOANE FIZICE )

  Autorizăm efectuarea transportului de arme şi/sau muniţii, de către domnul

  image

                                                   din localitatea                     strada

  --------------------nr------ judeţul (sectorul), --------, CNP ,

  posesorul permisului de armă TIP A, de deţinere seria ---- nr eliberat de

  ---------------------la data------------, vizat la data de --.

  1. A. Autorizaţia se acordă pentru transportul şi folosirea armei categoria -------, caracteristicile armei marca

   -------seria -------calibrul ------, cartea de identitate a armei seria -------- nr.--------

  2. B. Autorizaţia se acordă pentru transportul muniţiei corespunzătoare: 1.Cantitatea                       calibrul                 

  Transportul armei/muniţiei va avea loc pe traseul                         

  ruta

  Mijloc de transport               

  Titularul este autorizat să folosească arma şi muniţia în poligonul aparţinând societăţii                                      ,

  situat la adresa                                                                                    Termenul de valabilitatea al autorizaţiei             

  INSPECTOR ŞEF L.S.

  În baza cererii numărul     /      se prelungeşte valabilitatea autorizaţiei până la data de             

  INSPECTOR ŞEF L.S.

  Anexa nr. 8

  (MODEL)

  R O M Â N I A

  EMITENT                             Seria    nr            

  Nr                       data             

  CERTIFICAT

  DE ABSOLVIRE A CURSULUI DE PREGĂTIRE TEORETICĂ ŞI PRACTICĂ ÎN DOMENIUL ARMELOR ŞI MUNIŢIILOR

  Certificăm că domnul (doamna) , CNP

  --------------------fiul (fiica) lui --------------- şi al (a) , născut(ă) la

  data -------------, în ---------------, domiciliat în localitatea , str.

  ---------------------------, nr.--------, judeţul (sectorul) , a absolvit

  cursul de pregătire teoretică şi practică pe linie de arme şi muniţii.

  Cursul s-a desfăşurat în perioada                                 , la sediul societăţii

                                                 , din localitatea                                     , str.

                                         , nr.            , judeţul (sectorul)                           .

  Certificatul poate fi utilizat în condiţiile prevăzute de Legea 295/2004 şi Normele metodologice de aplicare.

  SEF SERVICIU A.E.S.P. L.S.

  * ACESTA VA FI ELIBERAT DE CĂTRE PERSOANA JURIDICĂ AUTORIZATĂ

  (MODEL)

  R O M Â N I A

  MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

  INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI_______ Seria ____nr_______

  Nr.                       data               

  Anexa nr. 9

  ATESTAT

  DE INSTRUCTOR ÎN POLIGONUL DE TRAGERE

  image

  Domnul /Doamna                                           , domiciliat(ă) în localitatea ----------------------, str. ---------------------------- , nr ,

  bloc -----, scara -----, apt.------, judeţ(sector) CNP

  - îndeplineşte condiţiile legale şi a obţinut calitatea de instructor

  în poligonul de tragere cu arme şi muniţii, care îi conferă drepturile conexe prevăzute în Legea nr.295/2004, privind regimul armelor şi al muniţiilor.

  INSPECTOR ŞEF L.S.

  *VIZE DE PRELUNGIRE A VALABILITĂŢII ATESTATULUI

  NR.

  Crt.

  Nr. şi data vizei

  Organul de poliţie

  Valabil până la data de :

  Semnătura şi ştampila

  *Prezentul atestat se vizează la intervale de 5 ani.

  Anexa nr. 10

  (MODEL)

  image

  image

  ATESTAT DE COLECŢIONAR

  Ţ

  Ţ

  ă ă

  ă

  ţ

  ş ţ ţ

  ă şi ţ ţ

  ţ ă ţ

  image

  MENTIUNI PRIVIND VIZA ATESTATULUI DE COLECTIONAR

  Nr. de înregistrare………………………….. Data ------------------------------------------------ ŞEFUL SERVICIULUI

  L.S.

  Nr. de înregistrare………………………….. Data ------------------------------------------------ ŞEFUL SERVICIULUI

  L.S.

  Nr. de înregistrare………………………….. Data ------------------------------------------------ ŞEFUL SERVICIULUI

  L.S.

  Nr. de înregistrare………………………….. Data ------------------------------------------------ ŞEFUL SERVICIULUI

  L.S.

  Nr. de înregistrare………………………….. Data ------------------------------------------------ ŞEFUL SERVICIULUI

  L.S.

  Nr. de înregistrare………………………….. Data ------------------------------------------------ ŞEFUL SERVICIULUI

  L.S.

  Anexa nr. 11

  (MODEL)

  image

  FAŢĂ

  (MODEL)

  Anexa nr. 12

  image

  VERSO

  image

  R O M Â N I A

  MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

  (MODEL)

  Anexa nr. 13

  INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI ------------

  Nr                data          

  DISPOZIŢIE

  image

  de anulare/suspendare a autorizării şi retragerii permisului de armă

  În conformitate cu prevederile art din Legea 295/2004

   1. s-a dispus măsura anulării/suspendarii autorizării, pentru a deţine arme şi muniţii faţă de domnul

    -----------------fiul lui------- şi al --------- născut la -------- în localitatea -------------

    domiciliat în ------------str. -------------nr.--- bl.--- apt---- sector/judeţ ---- posesor al actului de identitate----- seria---- nr----- şi al permisului de armă tip A, seria nr

    ------eliberat la data de --------- de către -----------, tip B seria -----nr eliberat la data

    de --------- de către ----------- pentru încălcarea prevederilor art din

    -----------------------constând în aceea că

    INSPECTOR ŞEF L.S.

    *Dispoziţia de anulare a autorizării se va anexa la înştiinţarea adresată persoanei în cauză în care se vor menţiona: armele ce fac obiectul anulării autorizării, termenul în care persoana este obligată să înstrăineze armele, precum şi faptul că s-a retras permisul de armă în situaţiile în care se impune acest lucru.

    Anexa nr. 14

    (MODEL)

    image

    image

    Anexa nr. 15

    (MODEL)

    PASAPORTUL EUROPEAN PENTRU ARME DE FOC

    image

    Anexa nr. 16

    (MODEL)

    ADEVERINTA

    1. Datele de identificare ale titularului

    1.1. NUMELE ŞI PRENUMELE

    1.2. DATA ŞI LOCUL NAŞTERII

    1.3. NAŢIONALITATEA

    1.4. ADRESA

    image

    image

    2. Identificarea armelor

    Tip

    Marca

    Calibrul

    Seria

    Categoria armei conf.

    Directivei

    Arma înregistrată la

    2.1.

    2.2.

    2.3.

    2.4.

    2.5.

    2.6.

    2.7.

    2.8.

    2.9.

    2.10.

    3. Perioada de valabilitate a adeverinţei

    4. Autoritatea emitentă

    5. Nr. de înregistrare la autoritatea care a eliberat adeverinţa

    6. Data eliberării

    7. Funcţia semnatarului

    L.S.

    Semnătura

    8. Vize PCTF

    (MODEL)

    R O M Â N I A MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

    Anexa nr.17

    INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI ------------ Nr---------data---------

    AUTORIZAŢIE

    DE SCOATERE TEMPORARĂ DIN ŢARĂ A ARMELOR/ MUNIŢIILOR

    (PERSOANE FIZICE)

    Autorizăm scoaterea temporară din România a armelor şi/sau muniţiilor, aparţinând domnului

                                     din localitatea                     strada

    image

    -------------------nr------ judeţul (sectorul), --------, CNP ,

    posesorul permisului de armă TIP A / TIP B, de deţinere seria ---- nr eliberat de

    ---------------la data , astfel:

    1. A. Autorizaţia se acordă pentru scoaterea temporară a următoarelor arme:

     1. 1. Armă din categoria      caracteristicile armei      destinaţia                          marca

                               seria                   calibrul         

     2. 2. Armă din categoria      caracteristicile armei      destinaţia                          marca

                               seria                   calibrul         

     3. 3. Armă din categoria      caracteristicile armei      destinaţia                          marca

                               seria                   calibrul         

     4. 4. Armă din categoria      caracteristicile armei      destinaţia                          marca

                               seria                   calibrul         

     5. 5. Armă din categoria      caracteristicile armei      destinaţia                          marca

                              seria                   calibrul         

    2. B. Autorizaţia se acordă pentru scoaterea temporară a următoarelor cantităţi şi calibre de muniţie:

     1. 1. Cantitatea                         calibrul                 

     2. 2. Cantitatea                         calibrul                 

     3. 3. Cantitatea                         calibrul                 

     4. 4. Cantitatea                         calibrul                 

     5. 5. Cantitatea                         calibrul                 

      Transportul armelor/muniţiei va avea loc pe traseul                                 

                                                                         ruta                                            

      image

      P.C.T.F. / Ieşire                                              / Intrare

      image

      Scopul transportului                      Mijloc de transport             

      Termenul de valabilitatea al autorizaţiei             

      * pentru un număr mai mare de 5 arme sau o cantitate mai mare de muniţie de calibre diferite se ataşează o anexă cu datele de identificare ale armelor/muniţiilor

      INSPECTOR ŞEF L.S.

      Anexa nr. 18

      (MODEL)

      image

      MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI

      image

      Nr.                    din           

      Prin prezenta se autorizeaza domnul

      image

      rezident al statului                  , cu dom i c i l i u l î n ___________

      l o c a l i t at ea______________ strada                            nr      

      posesor al doc. de calatorie          

      ROMANIA

      MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI            

      Nr.                  din           

      AUTORIZATIE

      de introducere pe teritoriul

      Romaniei a armei letale si a munitiei

      Prin prezenta se autorizeaza domnul                        rezident al statului              , cu domiciliul în            localitatea                strada                    nr    

      posesor al doc. de calatorie            seria        nr.        

      s e r i a _ _ _ _ _ _ n r . _ _ _ _ _ _ _ _ pasaportul european pentru arme de foc ,

      sa introduca pe teritoriul Romaniei

      arma letala marca                      seria            model          cal.    

      munitie :cantitatea       buc.,calibrul    

      LUCRATOR DE POLITIE

      sa introduca pe teritoriul Romaniei

      arma letala marca   model     seria          cal.  cu respectarea legislatie române în vigoare

      munitie : cantitatea         buc., calibrul      

      image

      SEFUL INSPECTORATULUI L.S.

      Anexa nr. 19

      (MODEL)

      R O M Â N I A

      MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

      INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI ------------

      Nr.                       data               

      AVIZ

      image

      DE ÎNSTRĂINARE A ARMEI/ MUNIŢIEI PE TERITORIUL ROMÂNIEI

      Avizăm înstrăinarea pe teritoriul României de către domnul (doamna)

      ----------------------, domiciliat în , posesor

      al paşaportului/actului de identitate seria -----, nr , eliberat de autorităţile statului

      ------------------ la data de , a următoarelor:

      1. A. Armă din categoria -- caracteristicile armei ---- cu destinaţie ---------------

       marca                       model     seria                                 calibrul      ;

       B- muniţie:

       Cantitatea                 calibrul                 ,

       deţinute în baza permisului de armă seria      , nr.                     , eliberat la data de                   de               

       Avizul va fi prezentat autorităţilor de frontieră la ieşirea din România pentru justificarea înstrăinării armei/muniţiei

       INSPECTOR ŞEF L.S.

       R O M Â N I A

       MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

       INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI         

       Nr                       data             

       R O M Â N I A

       image

       image

       MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

       INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI         

       Nr                     data            

       AUTORIZATIE DE PROCURARE

       Anexa nr. 20

       AUTORIZATIE DE PROCURARE ARMA SI MUNITIE - PERSOANE FIZICE

       cu domiciliul, resedinta sau locul de rezidenta în afara României

       Se autorizeaza domnul                                     cu domiciliul în localitatea                                 , str.                                               nr.       

       Tara              , cod numeric personal pentru a procura:

       1. 1. Arma din categoria           

        ARMA SI MUNITIE - PERSOANE FIZICE

        cu domiciliul, resedinta sau locul de rezidenta în afara României

        Se autorizeaza domnul/doamna

                                                       ,cetatenie                       cu domiciliul/resedinta în localitatea                                         , str.

                                               , nr.             tara      , cod numeric personal

                                                   act de identitate,       seria,       nr                pentru a procura:

        1. 1. Arma letala cu destinatia                       

        2. 2. O teava de rezerva calibrul            , pentru arma: (denumirea)

                   (categoria)                (seria)          

        * Specificatii

       2. 2. O teava de rezerva calibrul            , pentru suplimentare                                                                  arma: (denumirea)                   (categoria)

       (seria)          

       LUCRATOR DE POLITIE

       Termenul de valabilitatea al autorizatie pâna la data de           

       SEFUL POLITIEI L.S.

       Prezentul document nu confera titularului dreptul de a intra în posesia armei/tevii de rezerva pentru care s-a acordat autorizarea

       image

       VER SO

       D a ta proc u ra r ii__ __ __ ___ __ ___ __ __ ___ __

       S e c e rtific a de c a tre arm u r ie ru l ___ __ __ ___ __ __ ___ __ ___ __

       din lo c a litatea __ ___ __ ___ __ __ ___ __ ___ __ __ ___ __ __ ___ __ ___ __ __ ___ __ ___ c a d o m n u l __ ___ __ ___ __ __ ___ __ ___ __ __ ___ __ __ ___ __ ___ __ __ ___ __ ___ _

       a p ro c urat c u fa c tura n r_ ___ __ __ ___ __ ___ __ __ _ :

       1. 1. arm a d in c a te g o r ia _ ___ __ ___ _, c u c a ra c te r is tic ile ___ __ ___ __

        de s tinatia __ __ ___ __ ___ _ m a rc a image _ ___ __ __ __ m ode l___ __ image ___ s e r ia __

        __ ___ __ image ___ __ __ ___ __ _ c a lib ru l __ ___ __ __ _

       2. 2. O te av a de re z e rv a, c a lib ru ___ __

       S e r ia_ __ ___ __ ___ __ __ ___m a rc a_ __ ___ __ __ ___ __ ___ _

       a) D e la ( n um ele s i pren um ele /den um ire a pers o a n e i fiz ic e /ju r id ic e c a re în s tra in ea z a )

       _ , titu la r al p e rm is u lu i de arm a / a uto r iz a tie d e

       de tinere s i fo lo s ire ,

       s e r ia_ ___ __ nr._ ___ __ __ __ / fa c tu ra num a ru l         _ ___ __ d in da ta de _ .

       P o z itia din regis tru l de ev id e n ta a arm e lo r n r_ ___ __ __ ___ __ __ _ /         _ ___ __ s e m n a tura ges tiona ru lu i

       lo c s ta m p ila

       R O M Â N I A

       MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

       (MODEL)

       Anexa nr. 21

       INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI ------------

       Nr.                       data             

       DOVADA NOTIFICĂRII

       pentru procurarea armei neletale de persoanele fizice

       Ca urmare a notificării prealabile a domnului cu domiciliul/reşedinţa

       în localitatea ---------------------, str. ----------, nr , judeţul (sectorul)

       -----------------------,CNP document de identitate,

       seria----nr se eliberează prezenta dovadă, pentru procurarea unei arme neletale cu

       caracteristicile --.

       În termen de 5 zile de la procurarea armei neletale titularul are obligaţia de a se prezenta la organul de poliţie competent cu arma şi documentul de provenienţă în vederea eliberării certificatului de deţinător.

       L.S.

       INSPECTOR ŞEF

       VERSO

       Data procurării                      

       Se certifică de către armurierul                                                         din localitatea                                                                           că domnul                                                     

       a cumpărat armă neletală din categoria                   , caracteristicile                     destinaţia              marca                       model              seria                                  calibrul        cu factura numărul                                              din data de                                      

       poziţia din registrul de evidenţă a armelor        

       semnătura gestionarului loc ştampilă

       FAŢĂ

       (MODEL)

       Anexa nr. 22

       R O M Â N I A

       MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

       INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI ------------ Seria---nr---------

       Nr. -------------data -------------

       CERTIFICAT DE DEŢINĂTOR

       PENTRU ARME NELETALE

       image

       - PERSOANE FIZICE -

       În temeiul Legii 295/2004, privind regimul armelor şi al muniţiilor ,domnul (doamna)

       --------------------, din localitatea ------------------, str ,

       nr.--------, judeţul (sectorul) , posesor al documentului de identitate seria

       ---------, nr.--------------, C.N.P , este deţinător al armelor /

       muniţiilor neletale, după cum urmează:

       1. 1. ARME:

        Destin aţia

        Caracter isticile

        Marca

        Seria

        Calibrul

       2. 2. MUNIŢIE

       VERSO

       Nr.crt.

       Cantitatea (buc.)

       Calibrul

       Alte caracteristici

       1

       T

       10

       INSPECTOR ŞEF L.S.

       * Pentru mai mult de 10 arme şi o cantitate de muniţie mai mare de calibre diferite sau având alte caracteristici vor exista anexe la certificatul de deţinător.

       VERSO

       image

       Anexa nr. 23

       MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

       INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI ____________

       Nr                  data          

       AVIZ DE SCOATERE DEFINITIVĂ DIN ROMÂNIA A ARMEI ŞI MUNIŢIEI NELETALE

       image

       ESTE AVIZAT domnul/doamna                                                     domiciliat (ă) în                                                                           având paşaportul/actul de identitate seria---- nr---------- eliberat de -------------- la data , pentru

       scoaterea definitivă de pe teritoriul României a armei şi/sau muniţiei neletale:

       1. A. Arma neletală, cu caracteristicile            , destinaţia                   marca

                                       seria                                     calibrul       

       2. B. Muniţia:

        1. 1. Cantitatea                         calibrul                 

        2. 2. Cantitatea                         calibrul                 

        3. 3. Cantitatea                         calibrul                 

       Ţara de destinaţie                                /ruta                                                                          Mijloc de transport                                                         

       P.C.T.F. - Ieşire                                                   Termenul de valabilitatea a dovezii :                            

       INSPECTOR ŞEF L.S.

       Anexa nr. 24

       (MODEL)

       R O M Â N I A

       MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

       INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI ------------

       Nr.                       data             

       AVIZ

       image

       pentru introducerea armelor neletale pe teritoriul României

       Ca urmare a notificării prealabile a domnului/doamnei cu

       domiciliul/reşedinţa în localitatea ---------------------, str. ----------, nr ,

       ţara-------------, document de identitate------ seria ----nr , adresată misiunii diplomatice

       române din se acordă AVIZUL pentru introducerea armei neletale, cu

       caracteristicile----marca---------------seria----------------calibrul --.

       Avizul este valabil de la data -------- până la data-----------

       INSPECTOR ŞEF L.S.

       FAŢĂ

       (MODEL)

       Anexa nr. 25

       image

       VERSO

       image

       Matca

       R O M Â N I A

       MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI ________

       Nr                     data            

       (MODEL)

       AUTORIZAŢIE

       Anexa nr. 26

       DE PROCURARE - ARME ŞI MUNIŢII LETALE SAU NELETALE SUPUSE AUTORIZARII (PERSOANE JURIDICE)

       Se autorizează                               cu sediul în localitatea                       , str.                         , nr.

              , Codul Unic de înregistrare nr                                       pentru a procura:

       1. 1. Armă cu destinaţia                   şi cantitatea de           cartuşe calibrul aferent acesteia .

       2. 2. O ţeavă de rezervă calibrul          , pentru arma: (denumirea)                 (categoria)                      (seria)              deţinută în baza permisului de armă tip      , seria      , nr      

       ORGAN DE POLIŢIE

       FAŢĂ

       R O MA N I A

       MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

       INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI ------------

       Nr.                     data             

       AUTORIZAŢIE

       DE PROCURARE - ARME ŞI MUNIŢII LETALE SAU NELETALE SUPUSE AUTORIZARII (PERSOANE JURIDICE)

       Se autorizează ------------------------cu sediul în localitatea ------------------, str. -------------------- , nr , Codul

       Unic de înregistrare nr pentru a procura:

       1. 1. Armă cu destinaţia                   şi cantitatea de           cartuşe calibrul aferent acesteia .

       2. 2. O ţeavă de rezervă calibrul          , pentru arma: (denumirea)                 (categoria)                      (seria)              deţinută în baza permisului de armă tip      , seria      , nr      

       * Specificaţii suplimentare                                                                                                                                           

       image

       Termenul de valabilitatea al autorizaţie până la data de           

       ŞEFUL POLIŢIEI L.S.

       Se prelungeşte până la data de             

       ŞEFUL POLIŢIEI L.S.

       În termen de 10 zile posesorul acestei autorizaţii are obligaţia de a se prezenta la organul de poliţie care a eliberat-o, având asupra sa arma procurată, actul de provenienţă şi cartea de identitate a armei, în cazul când aceasta există.

       * se vor menţiona date suplimentare despre arma solicitată

       VERSO

       Data procurării                    

       Se certifică de către armurierul/autoritatea vamală                                                       din localitatea                                             

       că persoana juridică                                     C.U.I                cu sediul în localitate                              a procurat:

       1. 1. armă din categoria             , cu caracteristicile             destinaţia                        marca                             seria

                   calibrul       

       2. 2. O ţeavă de rezervă, calibru         Seria                          marca                

        1. a) De la (numele şi prenumele/denumirea persoanei fizice/juridice care înstrăinează)                                           , titular al permisului de armă/autorizaţie de deţinere şi folosire, seria        nr.            /factura numărul            din data de             .

        2. b) Din străinătate conf doc. image

       Poziţia din registrul de evidenţă a armelor/registrul vamal nr          /            semnătura gestionarului/organul vamal

       loc ştampilă

       FAŢĂ

       (MODEL)

       Anexa nr. 27

       R O MA N I A

       MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

       INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI ------------ seria ---nr--------

       Nr.                       data               

       AUTORIZAŢIE

       image

       DE DEŢINERE ARME ŞI MUNIŢII LETALE (PERSOANE JURIDICE)

       În temeiul Legii 295/2004, privind regimul armelor şi al muniţiilor, autorizăm

       --------------------------------------, cu sediul în localitatea , strada

       --------------------, nr------, judeţul (sectorul), , Codul Unic de Înregistrare nr.

       - , pentru a deţine armele şi muniţiile specificate în prezenta.

       Adresa la care vor fi deţinute armele: 1.....................................

       .. 2.....................................

       .. 3.....................................

       .. 4.....................................

       ..

       1. 1. ARME

        Nr. Crt

        image

        categoria

        caracteristici

        Destinaţia

        Marcă

        Serie

        Calibrul

        Carte de identitate

        Adresa deţinerii

        Semnătura şi ştampila

        1.

        .

        INSPECTOR ŞEF L.S.

        * Pentru mai mult de 10 arme şi o cantitate de muniţie mai mare de calibre diferite sau având alte caracteristici vor exista anexe la autorizaţia de deţinere

        VERSO

       2. 2. MUNIŢIE

        Nr.

        crt.

        Cantitatea

        Calibrul

        Observaţii

       3. 3. VIZA AUTORIZAŢIEI

        VIZA ÎN

        ANUL ---------

        LUNA----------

        ZIUA ----------

        ŞEFUL POLIŢIEI

        VIZA ÎN

        ANUL ---------

        LUNA----------

        ZIUA ----------

        ŞEFUL POLIŢIEI

        VIZA ÎN

        ANUL ---------

        LUNA----------

        ZIUA ----------

        ŞEFUL POLIŢIEI

        VIZA ÎN

        ANUL ---------

        LUNA----------

        ZIUA ----------

        VIZA ÎN

        ANUL ---------

        LUNA----------

        ZIUA ----------

        VIZA ÎN

        ANUL ---------

        LUNA----------

        ZIUA ----------

        ŞEFUL POLIŢIEI

        ŞEFUL POLIŢIEI

        ŞEFUL POLIŢIEI

        L.S.

        INSPECTOR ŞEF

        FAŢĂ

        R O MA N I A

        MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

        (MODEL)

        Anexa nr. 28

        INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI ------------ seria ----nr------

        Nr.                       data               

        AUTORIZAŢIE

        image

        DE FOLOSIRE - ARME ŞI MUNIŢII LETALE (PERSOANE JURIDICE)

        În temeiul Legii 295/2004, privind regimul armelor şi al muniţiilor, autorizăm

        --------------------------------------, cu sediul în localitatea , strada

        --------------------, nr------, judeţul (sectorul), , Codul Unic de înregistrare nr.

        ----------------, pentru a folosi armele şi muniţiile specificate în prezenta.

        Adresa la care se păstrează armele/muniţia:

        ......................................

        1. 1. ARME

         Nr. Crt

         image

         categoria

         caracteristici

         Destinaţia

         Marcă

         Serie

         Calibrul

         Cartea de identitate

         Semnătura şi ştampila

         1.

         .

         L.S.

         INSPECTOR ŞEF

         *Pentru mai mult de 10 arme şi o cantitate de muniţie mai mare de calibre diferite sau având alte caracteristici vor exista anexe la autorizaţie.

         VERSO

        2. 2. MUNIŢIE

       Nr.

       crt.

       Cantitatea

       Calibru

       Observaţii

       1.

       .

      2. B. VIZA AUTORIZAŢIEI

  VIZA ÎN

  ANUL ---------

  LUNA----------

  ZIUA ----------

  ŞEFUL POLIŢIEI

  VIZA ÎN

  ANUL ---------

  LUNA----------

  ZIUA ----------

  ŞEFUL POLIŢIEI

  VIZA ÎN

  ANUL ---------

  LUNA----------

  ZIUA ----------

  ŞEFUL POLIŢIEI

  VIZA ÎN

  ANUL ---------

  LUNA----------

  ZIUA ----------

  VIZA ÎN

  ANUL ---------

  LUNA----------

  ZIUA ----------

  VIZA ÎN

  ANUL ---------

  LUNA----------

  ZIUA ----------

  ŞEFUL POLIŢIEI

  ŞEFUL POLIŢIEI

  ŞEFUL POLIŢIEI

  L.S.

  INSPECTOR ŞEF

  RO M Â N I A

  MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

  (MODEL)

  Anexa nr. 29

  INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI ____________

  Nr              data          

  AUTORIZAŢIE DE TRANSPORT A ARMELOR ŞI MUNIŢIILOR ( PERSOANE JURIDICE )

  image

  Autorizăm efectuarea transportului de arme şi/sau muniţii, de către

  --------------------------------------, cu sediul în localitatea , strada

  --------------------, nr------, judeţul (sectorul), , Codul Unic de Înregistrare nr.

  ----------------, autorizaţia de deţinere seria ---- nr -- .

  1. A. Autorizaţia se acordă pentru transportul următoarelor arme:

   1. 1. Armă din categoria      caracteristicile armei      destinaţia                          marca

                             seria                   calibrul         

   2. 2. Armă din categoria      caracteristicile armei      destinaţia                          marca

                               seria                     calibrul      C.Id. seria    nr            

   3. 3. Armă din categoria      caracteristicile armei      destinaţia                          marca

                               seria                     calibrul      C.Id. seria    nr            

   4. 4. Armă din categoria      caracteristicile armei      destinaţia                          marca

                               seria                     calibrul      C.Id. seria    nr            

   5. 5. Armă din categoria      caracteristicile armei      destinaţia                          marca

                              seria                     calibrul      C.Id. seria    nr            

  2. B. Autorizaţia se acordă pentru transportul următoarelor cantităţi şi calibre de muniţie:

   1. 1. Cantitatea calibrul

   2. 2. Cantitatea calibrul

   3. 3. Cantitatea calibrul

   4. 4. Cantitatea calibrul

   5. 5. Cantitatea calibrul

    Transportul armelor/muniţiei va avea loc pe traseul                         

                                                 ruta                                                       Scopul transportului              

    Mijloc de transport               

    Termenul de valabilitatea al autorizaţiei             

    INSPECTOR ŞEF L.S.

    În baza cererii numărul          /            se prelungeşte valabilitatea autorizaţiei până la data de             

    INSPECTOR ŞEF L.S.

    * pentru un număr mai mare de 5 arme sau o cantitate mai mare de muniţie de calibre diferite se ataşează o anexă cu datele de identificare ale

    armelor/muniţiilor

    *categoria de arme conform Legii 295/2004 poate fi :B,C,D astfel că în cerere se menţionează în raport de situaţie una din categoriile specificate

    * caracteristicile armei conform Legii 295/2004 pot fi individualizate prin menţionarea în cerere a poziţiei (nr. curent) din anexa la lege ,la categoriile B,C,D

    Anexa nr. 30

    (MODEL)

    R O M A N I A

    MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

    INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI ------------ Seria--- nr-------

    Nr.                       data             

    CERTIFICAT

    DE DEŢINĂTOR ARME NELETALE (PERSOANE JURIDICE)

    image

    În temeiul Legii 295/2004, privind regimul armelor şi al muniţiilor

    ------------------------, cu sediul în localitatea -------------, str ,

    nr.-----, judeţul (sectorul) , cod unic de înregistrare nr.

    - , este deţinătoare a armelor / muniţiilor neletale, după cum

    urmează:

    1. 1. ARME:

     Caracteristicile armei prevăzute în Anexa la Legea 295/2004

     Destinaţia

     Marca

     Seria

     Calibrul

     Nr crt

     Poziţia din Anexa la lege

     1.

     .

     10.

    2. 2. MUNIŢIE

  Cantitatea (buc.)

  Calibrul

  Alte caracteristici

  1.

  J

  10.

  * Pentru mai mult de 10 arme şi o cantitate de muniţie mai mare de calibre diferite sau având alte caracteristici vor exista anexe la certificatul de deţinător.

  ** caracteristicile armei conform Legii 295/2004 pot fi individualizate prin menţionarea în cerere a poziţiei (nr. curent) din anexa la lege ,la categoriile B,C,D

  INSPECTOR ŞEF L.S.

  VERSO

  VIZA CERTIFICATULUI

  VIZAT ÎN

  ANUL ---------

  LUNA----------

  ZIUA ----------

  VIZAT ÎN

  ANUL ---------

  LUNA----------

  ZIUA ----------

  VIZAT ÎN

  ANUL ---------

  LUNA----------

  ZIUA ----------

  ŞEFUL POLIŢIEI

  ŞEFUL POLIŢIEI

  ŞEFUL POLIŢIEI

  VIZAT ÎN

  ANUL ---------

  LUNA----------

  ZIUA ----------

  VIZAT ÎN

  ANUL ---------

  LUNA----------

  ZIUA ----------

  VIZAT ÎN

  ANUL ---------

  LUNA----------

  ZIUA ----------

  ŞEFUL POLIŢIEI

  ŞEFUL POLIŢIEI

  ŞEFUL POLIŢIEI

  VIZAT ÎN

  ANUL ---------

  LUNA----------

  ZIUA ----------

  VIZAT ÎN

  ANUL ---------

  LUNA----------

  ZIUA ----------

  VIZAT ÎN

  ANUL ---------

  LUNA----------

  ZIUA ----------

  ŞEFUL POLIŢIEI

  ŞEFUL POLIŢIEI

  ŞEFUL POLIŢIEI

  Anexa nr. 31

  (MODEL)

  R O M Â N I A

  MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

  INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI ------------

  Nr.                       data               

  DOVADA NOTIFICĂRII ARMĂ NELETALĂ (PERSOANE JURIDICE)

  Ca urmare a notificării prealabile a SC cu sediul în localitatea

  ---------------------, str. -----------------------, nr , judeţul (sectorul)

  ----------------, cod unic de înregistrare nr , reprezentată prin

  domnul (doamna) ,

  C.N.P , se eliberează prezenta dovadă, pentru procurarea de arme neletale

  în cantitate de                             , având destinaţia                     .

  În termen de 5 zile de la procurarea armei neletale aveţi obligaţia de a vă prezenta la organul de poliţie competent cu arma (armele) şi documentul de provenienţă în vederea eliberării certificatului de deţinător.

  L.S.

  INSPECTOR ŞEF

  VERSO

  Data procurării                    

  Se certifică de către armurierul/autoritatea vamală                                                       din localitatea                                             

  că persoana juridică                                     C.U.I                cu sediul în localitate                              a procurat:

  1. 1. armă din categoria             , cu caracteristicile             destinaţia                         marca                             seria

              calibrul       

   1. a) De la (numele şi prenumele/denumirea persoanei fizice/juridice care înstrăinează)                                         , titular al permisului de armă/autorizaţie de deţinere şi folosire, seria        nr.                   /factura numărul                   din data de             .

   2. b) Din străinătate conf doc. image

  Poziţia din registrul de evidenţă a armelor/registrul vamal nr          /            semnătura gestionarului/organul vamal

  loc ştampilă

  (MODEL)

  R O M Â N I A

  MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

  INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI ------------

  Nr.                       data               

  Anexa nr. 32

  image

  AVIZ

  de principiu pentru construirea sau amenajarea poligonului de tragere

  Urmare a solicitării domnului , adresată în calitate

  de ------------------ al SC cu sediul în localitatea

  ---------------------, str. -----------------------, nr , judeţul (sectorul)

  ----------------, cod unic de înregistrare nr , se acordă AVIZUL

  de principiu, pentru construirea sau amenajarea poligonului de tragere

  Prezentul aviz are o valabilitate de 30 de zile.

  INSPECTOR ŞEF L.S.

  (MODEL)

  R O M Â N I A

  MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

  INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI ------------

  Nr.                       data               

  Anexa nr. 33

  image

  CERTIFICAT DE CONFORMITATE

  privind îndeplinirea normelor tehnice de siguranţă

  Urmare a solicitării domnului , adresată în calitate

  de ------------------ al SC cu sediul în localitatea

  ---------------------, str. -----------------------, nr , judeţul (sectorul)

  ----------------, cod unic de înregistrare nr , se acordă

  cerificatul de conformitate privind îndeplinirea normelor tehnice de siguranţă

  INSPECTOR ŞEF L.S.

  image

  Anexa nr. 34

  (MODEL)

  (MODEL)

  Anexa nr. 35

  image

  image

  Anexa nr. 36

  (MODEL)

  AVIZ PREALABIL

  în vederea autorizării ca furnizor de formare profesională pentru calificarea „instructor în poligonul de tragere"

  Certificăm că S.C cu sediul/punct de lucru în localitatea

  ---------------------, str. -----------------------, nr , judeţul (sectorul)

  ----------------, cod unic de înregistrare nr , reprezentată prin

  domnul (doamna) -----------------, C.N.P. --------------------, în calitate de

  - ,îndeplineşte condiţiile prealabile pentru autorizarea ca furnizor de formare

  profesională pentru calificarea „instructor în poligonul de tragere".

  Se eliberează prezentul aviz în vederea autorizării ca furnizor de formare profesională conform Ordonanţei Guvernului nr.129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată.

  Avizul poate fi utilizat în condiţiile prevăzute de Legea nr. 295/2004 şi a Normelor metodologice de aplicare.

  Inspectoratul de politie al judeţului------ Funcţia

  Semnătură stampilă

  R O M Â N I A

  MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

  (MODEL)

  Anexa nr. 37

  INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI ____________

  Nr                     data          

  DISPOZIŢIE

  de anulare a autorizării şi retragerea autorizaţiei persoanelor juridice

  image

  În conformitate cu prevederile art. ---------------------------------, începând cu data de

  ---------------, s-a dispus anularea autorizării şi retragerea autorizaţiei de

  ------------------------------ nr.--------------- din ---------, emisă de

  ------------------------ S.C. --------------------------------, cu sediul în localitatea

  ---------------------, str. -----------------------, nr.-----, judeţul (sectorul)

  ----------------, cod unic de înregistrare nr , pentru încălcarea prevederilor

  art. -----din -------------- constând în aceea că:

  INSPECTOR ŞEF L.S.

  *dispoziţia de anulare a autorizării se va anexa la înştiinţarea adresată persoanei în cauză

  R O M Â N I A

  MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

  (MODEL)

  Anexa nr. 38

  INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI ------------

  Nr.                       data               

  AVIZ

  de principiu pentru includerea în obiectul de activitate a operaţiunilor cu arme şi muniţii

  image

  Urmare a solicitării domnului , adresată în calitate de

  ------------------ al SC cu sediul în localitatea

  ---------------------, str. -----------------------, nr , judeţul (sectorul)

  ----------------, cod unic de înregistrare nr , se acordă AVIZUL de

  principiu, în vederea includerii în obiectul de activitate al societăţii a următoarelor domenii:

  1. 1 COD CAEN               ;

  2. 2 COD CAEN               ;

  3. 3 COD CAEN               ;

  4. 4 COD CAEN               ;

  5. 5 COD CAEN               ;

  6. 6 COD CAEN               ;

  Prezentul aviz are o valabilitate de 30 de zile.

  INSPECTOR ŞEF L.S.

  Anexa nr. 39

  image)

  image

  (MODEL)

  Anexa nr. 40

  image

  (MODEL)

  Anexa nr. 41

  image

  (MODEL)

  S.C. ...........................

  C.U.I...........................

  Sediul/Punctul de lucru................... Seria/Nr. Autorizaţiei de efectuare operaţiuni cu arme şi muniţii

  .............................

  Nr.........din..................

  Anexa nr. 42

  CERTIFICAT DE INSPECŢIE TEHNICĂ

  Se certifică că arma/armele înscrise la poziţiile ....din permisul/certificatul/autorizaţia seria.......nr....din........eliberat de către. aparţinând

  image

  persoanei fizice/persoanei juridice.........cu domiciliul/sediul..........

  ................C.N.P./C.U.I. .........au fost inspectate tehnic din punct de vedere al siguranţei în folosire.

  SE ATESTĂ CĂ:

  1. A. ARMA/ARMELE:

   1. 1. Armă din categoria ------, caracteristicile armei---- destinaţie ------------- marca------------seria--------------calibrul ,

    image

   2. 2. Armă din categoria ------, caracteristicile armei---- destinaţie ------------- marca------------seria--------------calibrul ,

    3 Armă din categoria ------, caracteristicile armei---- destinaţie ------------- marca------------seria--------------calibrul ,

    4. Armă din categoria ------, caracteristicile armei---- destinaţie ------------- marca------------seria--------------calibrul ,

    5 Armă din categoria ------, caracteristicile armei---- destinaţie ------------- marca------------seria--------------calibrul ,

    6. Armă din categoria ------, caracteristicile armei---- destinaţie ------------- marca------------seria--------------calibrul ,

    7 Armă din categoria ------, caracteristicile armei---- destinaţie ------------- marca------------seria--------------calibrul ,

    8. Armă din categoria ------, caracteristicile armei---- destinaţie ------------- marca------------seria--------------calibrul ,

    9 Armă din categoria ------, caracteristicile armei---- destinaţie ------------- marca------------seria--------------calibrul ,

    10. Armă din categoria ------, caracteristicile armei---- destinaţie ------------- marca------------seria--------------calibrul ,

  2. B. COMPONENTE ESENŢIALE :

  1. 1. Denumire-------------------------- seria --------- calibrul ;

  2. 2. Denumire-------------------------- seria --------- calibrul ;

  3. 3. Denumire-------------------------- seria --------- calibrul ;

  4. 4. Denumire-------------------------- seria --------- calibrul ;

  5. 5. Denumire-------------------------- seria --------- calibrul --.

  Îndeplineşte/îndeplinesc condiţiile de siguranţă în utilizare.

  - Inspecţia tehnică a armei/componentei a fost efectuată de către...............în calitate de în cadrul

  ......... .

  DIRECTOR/ADMINISTRATOR

  L.S.

  Bucureşti, şos. Ştefan cel Mare nr. 13-15, sector 2, tel./fax: 021/312.78.20, e-mail - arme@politiaromana.ro

  (MODEL)

  Anexa nr. 43

  image

  Anexa nr. 44

  (MODEL)

  image

  (MODEL)

  Anexa nr. 45

  image

  R O M Â N I A

  MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

  (MODEL)

  Anexa nr. 46

  INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI DE FRONTIERA PUNCTUL DE TRECERE AL FRONTIEREI                

  image

  Nr                              din                  

  AVIZUL DE TRANZIT AL TERITORIUL ROMÂNIEI

  CU ARMELE ŞI MUNIŢIILE şi COMPONENTE ESENŢIALE

  pe

  Se acordă avizul pentru tranzitarea teritoriului României persoanei fizice persoanei juridice domiciliat(ă)/ cu sediul în localitatea                                                                 având paşaportul actul de identitate autorizaţia seria/       nr              eliberat/ă de                                    la data          paşaport european pentru arme de foc seria    nr.     :

  1. A. ARME

   1. 1. Armă din categoria         , caracteristicile armei      destinaţie                 marca              seria                calibrul       ,

   2. 2. Armă din categoria         , caracteristicile armei      destinaţie                 marca              seria                calibrul       ,

  2. B. COMPONENTE ESENŢIALE : Denumire                          nr. bucăţi                          seria             calibrul                ; Denumire                          nr. bucăţi                          seria             calibrul                ;

  3. C. MUNIŢIE:

  Cantitatea calibrul               

  Cantitatea                         calibrul                 

  Ţara de destinaţie                                /ruta                                                              Mijloc de transport                                                     

  P.C.T.F. – INTRARE                                                        

  P.C.T.F. – IEŞIRE                                                       

  Termenul de valabilitatea a autorizaţiei:                       Avizul Statului de Destinaţie: Da ; NU

  1.Arma (armele) a fost sigilată la data de                de către                               cu sigilul Ministerului Afacerilor Interne, numărul                           ;

  Sigiliul aplicat la expediere nr.                       Intact deteriorat

  SEF P.C.T.F L.S.

  (MODEL)

  Anexa nr. 47

  image

  (MODEL)

  ROMANIA

  MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

  INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI-------------- Nr.------------- din -------------

  Anexa nr. 48

  DECIZIE*

  de suspendare/anulare a autorizaţiei de transfer fără acord prealabil

  image

  În conformitate cu prevederile art. ---------------------------------

  --------, începând cu data de ----------------, s-a dispus suspendarea/anularea şi retragerea autorizaţiei de transfer fără acord prealabil nr. ------------------ din

                          , eliberată de                    

  armurierului -----------------------------------------------, cu sediul în

  localitatea -----------------------------------------------------------, str.

  --------------------------------- nr. -------------, judeţul (sectorul)

  ------------, cod unic de înregistrare nr. ----------------------, pentru încălcarea prevederilor art.                                                 din                                    

                                                                   constând în aceea că:         

    .

  INSPECTOR ŞEF

  L. S.

  *dispoziţia de suspendare/anulare a autorizaţiei de transfer fără acord prealabil se va anexa la înştiinţarea adresată armurierului în cauză

  (MODEL)

  R O M Â N I A

  MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

  INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI ------------

  Nr.                       data               

  Anexa nr. 49

  AVIZ

  PENTRU EFECTUAREA TRANSPORTULUI DE ARME ŞI MUNIŢII

  În baza autorizaţiei de efectuare a operaţiunilor cu arme şi muniţii seria --------nr societatea

  comercială , cu sediul în

  * , Codul Unic de Înregistrare nr.

  image

  - , este avizată să efectueze transportul de arme şi muniţii cu următoarele mijloace de transport:

  1. 1. Auto tip                                marca                   , nr. înmatriculare                   , omologare

   R.A.R nr.                         din                 , licenţă de execuţie pentru transport de materiale periculoase

   A.R.R. nr.            /            ,

  2. 2. Auto tip                         marca                   , nr. înmatriculare                   ,

   omologare R.A.R. nr.                         din               ,licenţă de execuţie pentru transport de materiale periculoase A.R.R. nr.              /            ,

  3. 3. Auto tip                         marca                   , nr. înmatriculare                   ,

  omologare R.A.R. nr.                         din               ,licenţă de execuţie pentru transport de materiale periculoase A.R.R. nr.              /            ,

  Conducători auto autorizaţi ADR:

  1. 1.                                              ;

  2. 2.                                              ;

  3. 3.                                              .

  Paza transportului este asigurată de                                                          în baza contractului nr.                         /                      .

  Termenul de valabilitate al avizului este până la data de             .

  INSPECTOR ŞEF L.S.

  * adresa completă

  ** În cazul în care caracteristicile enunţate vo